R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg"

Transkript

1 Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen Lis Korsbjerg Hanne Lindberg Greisen (referent) Afbud: Poul Erik Faarkrog 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra den 25. marts 2014 Der var ikke kommet bemærkninger til referatet, hvorfor dette var godkendt. 3. Mejeristuddannelsen fra 1. august 2015 / erhvervsuddannelsesreformen Hanne Lindberg Greisen gennemgik de overordnede retningslinjer for den nye mejeristuddannelse, som ville træde i kraft pr. 1. august Der henvises til det udsendte bilag og den vedhæftede powerpoint præsentation. Mejerifagets FællesUdvalg tilsluttede sig følgende retningslinjer for mejeristuddannelsen: Grundforløbet forlænges med fem uger, således at grundforløbet fremadrettet vil være 15 uger og den samlede uddannelse til mejerist på tre år og 1 måned. Studenterholdet nedlægges mod at LEAN er et fag for alle mejerielever under 25 år, og innovation er et fag for alle mejerielever. Undervisningsmaterialet udviklet til studenterholdet anvendes ved undervisningen i de to fag. Faget arbejdsmiljø nedlægges som et selvstændigt fag. Til gengæld inddrages undervisning i arbejdsmiljø i alle andre fag, hvor det er relevant. Der oprettes et talentspor omhandlende faget mejeriteknologi, og fagene kemi, matematik, fysik og fremmedsprog, mejeriproduktion, produktkvalitet og mejeriteknologi tilbydes på et højere niveau. Skema med fag- og timefordeling for mejerielever under 25 år (EUD). Skema med fag- og timefordeling for mejerielever på 25 og derover (EUV) med følgende rettelse: EUV en vil ikke indeholde fagene LEAN og emballering sva- 1

2 rende til to ugers undervisning. EUV en vil herefter indeholde to ugers valgfag. Såfremt mejeristuddannelsen opnår dispensation fra kravet om at reducere undervisningstiden på EUV en med 10 pct., vil EUV en indeholde de samme fag mm. som EUD en. Retningslinjer for at placere elever over 25 år i gruppe 1, 2 eller 3, samt hvilke tidligere AMU-fag og erhvervserfaring der giver merit og/eller afkortning i praktiktiden. Navnene på fagene gult fedt, mælkekonserves og laboratoriearbejde ændres til noget mere nutidigt. Mejerifagets FællesUdvalg havde endvidere en drøftelse af vigtigheden af, at mejerieleverne under uddannelsen havde et praktikophold i udlandet. Der var enighed om at arbejde for, at flere elever kom til udlandet. 4. Mejeriteknolog status på uddannelsen 28 elever var i august 2014 påbegyndt procesteknologuddannelsen. 6 af eleverne havde en uddannelse som mejerist, hvorfor der også forventes oprettet en mejeriteknologklasse, når eleverne vælger speciale. Uddannelsen udbydes af Erhvervsakademiet Lillebælt, som lejer sig ind på Kold College, hvor undervisningen foregår. Fra 1. august 2016 vil alene undervisningen i træningsmejeriet foregå på Kold College, mens den teoretiske undervisning vil foregå i Erhvervsakademiets egne lokaler. For at fastholde uddannelsen på sigt, er det nødvendigt, at flere elever vil vælge dette speciale, hvilket ikke harmonerede med, at der nu er indført adgangsbegrænsning på procesteknologuddannelsen. Der er sammensat en arbejdsgruppe bestående af Lars Gram, Lis Korsbjerg, Anne- Sofi Christiansen, Bjarne Vagn Larsen og Hanne Lindberg Greisen. Det overvejes, om Erhvervsakademiet Lillebælt skal indgå i gruppen. Gruppens opgave er at arbejde videre med de synspunkter, der kom frem under den nytårskur som Kold College og Foreningen af mejeriledere og funktionærer afholdt i januar Der vil primo 2015 blive afholdt et møde med Københavns Universitet for at undersøge mulighederne for, at mejeriteknologuddannelsen kan give merit i forhold til mejeriingeniøruddannelsen. Endvidere vil muligheden for at tage uddannelsen i moduler eller ved delvis e-learning blive undersøgt. Mejerifagets FællesUdvalg tog orienteringen til efterretning. 5. Mejerist Meddelelser: Budget: Budgettet havde været udsendt i skriftlig høring på grund af aflysning af mødet den 17. september Der var ikke indkommet bemærkninger til budgettet, hvorfor dette var godkendt. Nedsættelse af praktiktid: Der var sket afkortning i praktiktid på mellem 14 dage og 1 måned for tre mejerielever, som startede grundforløbet den 24. marts 2014 uden at have en praktikaftale, og først efter grundforløbets afslutning havde fået en praktikaftale. For at overholde tre måneders reglen var det nødvendigt at afkorte praktiktiden. Endvidere havde en elev fået 2

3 nedsat praktiktiden med 2,5 måned. Eleven havde være ansat som operatør i blanderiet på Holstebro Flødeost i 10 år, hvor han bl.a. havde arbejdet med processtyring. Udlærte mejeristers ansættelser: Efter aftale med MFU udsendes et spørgeskema sammen med svendebrevet, hvor man opfordrer nyuddannede mejerister til at oplyse, deres seneste praktiksted samt om de har fået job som færdiguddannede og i givet fald hvor. Spørgeskemaet udsendes for at få et overblik over, hvor stor en andel af de nyuddannede mejerister, som forbliver ansat i mejeribranchen. Svarprocenten er begrænset, og det skal undersøges, hvordan man kan få flere færdiguddannede elever til at vende tilbage. Efteruddannelse for mejerister: Mejeribrugets Uddannelsesfond har godkendt en ansøgning fra Arla Foods koncernuddannelsesudvalg vedr. tilskud efter fondens regler til efteruddannelse for faglærte mejerister. Der er tale om en efteruddannelse af 10 moduler af 3 dages varighed svarende til i alt 222 timer. Uddannelsen er forbeholdt faglærte mejerister og vil indeholde følgende fag: Introduktion til studieteknik Mejerifagligt engelsk Mælkekemi (Kold College) Mikrobiologi (Kold College) to AMU-kurser, som p.t. er under udvikling Statistik For at kunne påbegynde uddannelsen skal mejeristen have gennemført følgende AMU fag: Procesoptimering i relation til mejeriproduktion CIP inden for mejeriindustrien Der oprettes årligt et hold på ca. 18 mejerister, der sammen gennemfører hele kursusforløbet. Forløbet afsluttes med en form for prøve, og der udstedes et bevis for gennemførelsen. Der er i alt bevilget tilskud på ,08 kr. pr. deltager. b. Frafald i mejeristuddannelsen: Der var indgået 48 nye uddannelsesaftaler siden mødet i marts. 9 uddannelsesaftaler var blevet ophævet. Fem var ophævet ensidigt at eleven efter prøvetidens udløb. To var ophævet i prøvetiden eller før uddannelsens start og to ensidigt at virksomheden efter tre måneders periodens ophør. c. Udviklingsredegørelsen Udviklingsredegørelsen var udsendt som bilag til orientering. d. Status på studenterklassen Lis Korsbjerg orienterede om, at der i alt er startet tre studenterklasser. Den første studenterklasse bliver færdig til juni. Der har i klassen været et langt større ønske om at komme til udlandet. Klassen, som startede i august, har netop været til eksamen på grundforløbet. Niveauet har været højere end i de almindelige klasser. Det er vigtigt at 3

4 sikre, at de mange positive tiltag fra studenterklasserne bringes videre med på den nye mejeristuddannelse, herunder undervisningsmetoder og undervisningsmateriale. e. Godkendelse af praktikvirksomhed Hanne Lindberg Greisen gennemgik De Danske Gærfabrikkers ansøgning om at blive godkendt som praktikvirksomhed. Mejerifagets FællesUdvalg godkendte De Danske Gærfabrikker som praktiksted med følgende betingelser: Virksomheden godkendes som praktiksted for elever, der som minimum har afsluttet 2. hovedforløb. Eleven skal have været i praktik på en traditionel mejerivirksomhed, inden eleven kan ansættes hos De Danske Gærfabrikker. Praktikperioden kan max. udgøre 12 måneder. For at opretholde godkendelsen som praktiksted, skal virksomheden have mindst en mejerist ansat. Praktikuddannelsen gennemføres i overensstemmelse med praktikreglerne i Uddannelsesbekendtgørelsen. Det er obligatorisk, at der udarbejdes praktikplaner, og at Elevplan anvendes, herunder ajourføring af praktikplaner i Elevplan. Såfremt virksomheden ikke har indgået praktikaftaler i en periode på tre år, mistes godkendelsen, og virksomheden skal søge om at blive godkendt som praktiksted på ny. Mejerifagets FællesUdvalg var positiv i forhold til, at også virksomheder uden for mejeribranchen vil medvirke til at uddanne mejerister. Der var enighed om at arbejde for, at flere virksomheder uden for mejeribranchen vil deltage i arbejdet med at uddanne mejerister. Set i lyset af at udviklingen på de seneste hold viser, at flere elever starter på grundforløbet uden at have en praktikaftale, var det godt, at flere virksomheden var godkendt til at være praktiksted. Branchen havde i dag ikke problemer med at skaffe praktikpladser til mejerieleverne, hvilket man ønskede at fastholde. Derfor var det godt, at der var flere praktiksteder. f. Nuværende mejeristuddannelses faglige niveau Mejerifagets FællesUdvalg havde en drøftelse af lærersituationen på Kold College. Sten Holmgaard har opsagt sin stilling og fratræder 31. december Der søges efter to nye lærere. Generelt er det svært at tiltrække lærerkræfter og fastholde disse, da lønnen i mejeribranchen ofte er en del bedre, end den som skolen kan tilbyde. 6. Tilskud til lærebøger På det seneste møde i MFU blev der nedsat en arbejdsgruppe, der dels skulle se på den løbende finansiering af lærerbøger til mejerielever. Endvidere skulle arbejdsgruppen arbejde med, hvorledes lærerbøgerne kunne fornys, herunder hvordan en fornyelse kunne finansieres. Arbejdsgruppen holdt møde umiddelbart efter MFU-mødet, hvor det blev besluttet, at i 2014 ville Arla Foods og forbundene finansiere udgiften til 4

5 lærerbøger med 1/3 til hver og 1/3 til Kold College, og at der i mellemtiden skulle findes en mere permanent løsning, samt en løsning med finansiering af nye lærerbøger. Efterfølgende har bestyrelen i Mejeribrugets Arbejdsgiverforening besluttet, at den vil finansiere arbejdsgiversidens andel af lærebøgerne i Endvidere er arbejdsgiverforeningen indstillet på at finansiere arbejdsgivernes andel fremadrettet. En konkret model skal drøftes med forbundene. Med hensyn til finansiering af nye lærebøger, så har Mejeribrugets Arbejdsgiverforening i 2015 afsat kr. til arbejdet. Mejerifagets FællesUdvalg besluttede, at sekretariatet i samarbejde med Kold College, en rep. fra arbejdsgiverside og en fra arbejdstagerside arbejder videre med at få udviklet nye lærebøger. 7. Mejerifagets deltagelse på Skills Mejeribrugets Uddannelsesfond havde bevilget et beløb på op til kr. til Mejerifagets FællesUdvalgs deltagelse på Skills 2015, der vil finde sted den januar 2015 i Bella Centeret i København. Mejerifagets FællesUdvalg havde lejet en stand på 20 m 2. Standen ville blive bemandet med nogle af MFU s medlemmer og sekretær samt elever på mejeristuddannelsen. Der ville blive gjort en særlig indsats i forhold til UU-vejleder. Endvidere var det vigtigt at få samlet adresser på besøgende, som ønskede yderligere information om uddannelsen. 8. Eventuel etablering af et European Sektors Skills Council i Dairy Sector (ESSC) Der henvises til det udsendte notat og den vedhæftede Power Point præsentation. Lis Korsbjerg oplyste derudover, at ESSC ville have fokus på alle uddannelser inden for mejeribranchen og ikke kun mejeristuddannelsen, som havde været AEDILs fokus. Sekretariatet skal drives af projektmidler. Der er en del midler i EU-systemet til projekter, der kan medvirke til, at ufaglærte får en uddannelse, udvikling af undervisningsmaterialer o.l. Mejerifagets FællesUdvalg tilsluttede sig, at der arbejdes videre med etableringen af et ESSC, og at det i den forbindelse må forventes, at AEDIL nedlægges inden for et par år. 9. Mødeplan marts 2015 kl. 13 på Kold College 16. september 2015 sted for afholdelse af møde findes senere. 10. Eventuelt Der var intet at bemærke under punktet eventuelt. 5

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00. i udvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra: Lars Kaae

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00. i udvalgets sekretariat. Der forelå afbud fra: Lars Kaae Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 1. oktober 2007 kl. 10.00 i udvalgets sekretariat Der forelå afbud fra: Lars Kaae I mødet deltog endvidere Pernille

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2015

Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelser for 2015 DFFU Det faglige Fællesudvalg for Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkervarefagene 11-08-2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditor Nøgletal

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

REFERAT TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 6.. december 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Anders Mortensen Afbud fra: Anne Jensen Leif Kloster

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag, den 6. marts 2013, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 12, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 25. marts 2010 kl. 10 i SALA I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (formand) Direktør Johnny Ulff Larsen,

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00

Dagsorden. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Mødested: Hindsgavl, Middelfart 1. Nyt fra Industriens Uddannelser og Metalindustriens Uddannelsesudvalg. Beslutninger

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30. i udvalgets sekretariat

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30. i udvalgets sekretariat Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 1. oktober 2007 kl. 13.30 i udvalgets sekretariat I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog Lars Gram Vagn Henriksen

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer

Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer UDDANNELSESNÆVNET Udviklingsredegørelse 2014 for erhvervsuddannelsen Detailhandelsuddannelse med specialer Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser 20. september 2013 UDD0-9-19318 Nøgletal 2010

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 2 92. ÅRGANG 2015 Tema om uddannelse SIDE 4-9 Studietur til Bornholm SIDE 18-22 { FORMANDEN HAR ORDET } Uddannelse og kompetencer Foråret er kommet til Danmark, og med foråret kommer også

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30

Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Referat fra møde i FUHA Ny Vestergade 17, 3.th Tirsdag den 17. nov. 2009 kl. 10.00 ca. 14.30 Tilstede: Ane Allermann, formand, Danske Regioner Erik Jensen, næstformand, Teknisk Landsforbund Heidi Leen,

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere