Orientering om Energigruppens arbejde Juli 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om Energigruppens arbejde Juli 2013"

Transkript

1 Orientering om Energigruppens arbejde Juli 2013 Energigruppen består af frivillige, som brænder for at gøre noget for Sønderho. Noget særligt, som så mange andre gør det i denne specielle og dejlige by. Og hvad vil vi så? Energigruppens formål er at fremme energiformer, der kan gøre Sønderho til en "Grøn landsby" Indholdsfortegnelse: Vi undersøger mulighederne Hvad har nået indtil nu? Flis- og pille varmeforsyning i Lohals Andre undersøgte muligheder for varmeforsyning til Sønderho Solcelleanlæg Fælles jordvarme-/havvand varmepumpe Jordvarmeanlæg med fælles område til anlæggets varmeopsamling og egne varmepumper Gasmotor kraftvarmeværk Biomasseanlæg med ORC generator Gasificeringsanlæg Solvarmeanlæg Brint/brændselscelle anlæg Nordby Fjernvarme Eget Luft/vand varmepumpe Foreløbig konklusion Kommende aktiviteter:

2 Vi undersøger mulighederne For at få undersøgt mulighederne for at kunne gøre Sønderho til ikke alene "Den smukkeste landsby" men også den energimæssigt "Grønneste", har vi de seneste måneder prøvet at danne os et overblik over hvilke realistiske muligheder, der kan være tale om, for at opnå dette formål. (Se nederst "Indholdsfortegnelse over vor hidtidige arbejde") En af de muligheder, der kunne se lovende ud, er at opføre et lokalt fjernvarmeværk, hvor brændslet er flis fra Fanøs natur. Derved kan vi erstatte oliefyrene med grønt fjernvarmevand, og således med rette kalde Sønderho for en Grøn Landsby. (Kunne alle beboere i Sønderho inkl. sommerhusejere også blive enige om at få elektricitet fra Syd Energi produceret af vandkraft, så kan vi vist ikke gøre det meget mere grønt ) Men om et flisfyr er den bedste løsning, vil arbejdet under "Fase 2" vise. Under alle omstændigheder indebærer det kommende arbejde, at vi intet konkret foretager, før Sønderhos beboere har sagt god for en af de løsninger, vi mener er den mest hensigtsmæssige. Se endvidere bemærkningerne om Kommuneplan 2013 nederst på siden.

3 Hvad har nået indtil nu? Vi har været bredt omkring i vores undersøgelser, og her har internettet været en stor hjælp. En række leverandører er kontaktet og et enkelt anlæg har vi også aflagt besøg. Nedenfor omtales er del af de muligheder, vi har dyrket mere intenst. Flis- og pille varmeforsyning i Lohals I slutningen af februar besøgte vi Lohals Varmeforsyning. Dette værk har ca 360 tilsluttede brugere og er derfor en del større end vi forventer et anlæg i Sønderho. Alligevel er det sammenlignelig, da anlæggets flis- og pillekedel størrelsesmæssig passer til Sønderho. Teknik: Værket er udstyret med en Danstoker/Linka halmkedel (1,6 Mwh) og en Danstoker oliekedel (3,0 Mwh) til reserve. Der er etableret en kombineret flis- og pillekedel på 2,0 Mwh, som blev taget i brug i september Der forbruges ca tons halm eller tons flis årligt. Olieforbruget er ca liter årligt. Den årlige varmeproduktion er ca Mwh. Ledningsnet: Forsyningsområdet omfatter Lohals by. Hovedledning udgør ca. 8,5 km og stikledning ca. 8,5 km. Antal forbrugere pt. 360 (heraf 3 storforbrugere). Lohals anlægget er altså ca dobbelt så stor som nødvendigt for Sønderho! Efter en snak med den lokale driftsleder og også leverandøren, er vi nået frem til, at dette anlæg er interessant på et par punkter: Det er simpelt opbygget Det kræver minimal daglig vedligehold Det er kendt og afprøvet teknik Sønderho Fjernvarme Et fjernvarmeanlæg i Sønderho kunne grundlæggende opbygges således: Flis- og pillekedel på 2 MW Oliefyr 2 MW (som reserve) Anlægget kører primært på flis. Skulle der opstå problemer med flisfyringen, skifter anlægget automatisk over til pillefyring. Hvis flis- og pillekedlen er ude af drift (ved service, rensning, reparation osv.) kan der skiftes over til oliefyring, som er en selvstændig kedel.

4 Udbygning af anlægget En eller flere af følgende komponenter kunne tilkobles afhængig af behov eller økonomisk fordel: Akkumuleringstank (varmt vand) til 3 timers drift i koldeste periode eller udfald i anlægget. Solceller til drift af cirkulationspumper Nødstrømsanlæg (uden varmeveksler i husene vil anlægget levere varme til husene også under strømsvigt (byen og lokalt) Jordvarmeanlæg drevet af strøm fra en ORC generator eller en Stirling motor Se mere under Biomasseanlæg med ORC generator. Solfangere kombineret med akkumuleringstank Et flisbaseret anlæg i Sønderho er interessant. Vi har rigelig med flis på øen, teknikken er stabil, og sammenlignet med oliefyrsopvarmning er varmeregningen fornuftig. Andre undersøgte muligheder for varmeforsyning til Sønderho Solcelleanlæg Et fælles solcelleanlæg producerer el, som sælges til overpris til el-nettet. Rentabiliteten er fuldstændig afhængig af politikernes øjeblikkelige lune, og der lovgives med tilbagevirkende kraft på dette område. Der er i øjeblikket ikke mulighed for at bruge nettoordningen privat i forbindelse med fælles solcelleanlæg. Dog ser det ud til, at der er lovændringer på vej på dette punkt. Som lovgivningen er i øjeblikket, kan et fælles solcelleanlæg ikke indgå som privat varmeforsyning, men kun som et investeringsobjekt. Fælles jordvarme-/havvand varmepumpe Et fælles jordvarmeanlæg udvinder varme fra jorden ved hjælp af varmepumper - et havvandsanlæg henter varmen fra havvand. Fælles er, at selve varmepumpen bruger strøm - meget strøm! Effektiviteten på en varmepumpe er ca 3. Dvs. der produceres 3 gange så meget varme, som der forbruges strøm. Der eksisterer flere større jordvarme-/ havvandsanlæg i Danmark, men intet som et alenestående fjernvarmeanlæg! Teknikken er stadig forholdsvis ny. Økonomien ligger på smertegrænsen. Jordvarmeanlæg med fælles område til anlæggets varmeopsamling og egne varmepumper I dette jordvarmeanlæg udlægges slangerne til opsamling af jordvarme i et stort fælles areal uden for byen. Det opvarmede vand (3-8 grader) sendes rundt til brugerne, som hver især har en varmepumpe. Rørene i fordelingsnettet opsamler også varme undervejs.

5 Fordelingsnettet er billigere end ved almindelig fjernvarmerør, da der ikke skal bruges isolerede rør. Der er ikke bygget et sådant anlæg endnu, men der er ikke nogen nyudvikling involveret. Økonomien ukendt, men i den dyre ende. Gasmotor kraftvarmeværk Disse anlæg, også kendt som barmarksanlæg, kører på gas (Dong) og producerer både el og varme. El sælges til nettet til markedspris (25-40 ører/kw). Flere af disse anlæg kører med statsstøtte og har landets højeste varmepriser. Flere er ombygget til halm- og flisbaserede kedler. Gasmotor baserede kraftvarmeværker betragtes som under udfasning. Ikke økonomisk forsvarlig og der er ikke gasforsyning på øen Biomasseanlæg med ORC generator Med biomasseanlæg menes her 2. generationsanlæg baseret på f. eks. flis! Anlægget kan være opbygget som et traditionelt flis/pille-anlæg, hvor en del af varmen i kedlen omsættes til el. Organic Rankine Cycle (ORC) minder om den traditionelle dampturbine, men i stedet for vanddamp er den baseret på en silikoneolie, som kræver lavere temperatur og lavere tryk. Levetiden er lang - også på grund af den ikke aggressive medium silikoneolie. Dette gør det muligt at bygge mindre og billigere anlæg. Virkningsgraden er dog nede på ca 20% i modsætning til dampturbiner i store anlæg (60%). Et sådant anlæg vil således producere 80% varme og 20% el. De 20% el kan via en varmepumpe lægge 40% til varmeproduktionen - samlet 120% effektivitet Teknikker er forholdsvis ny. Det er uklart, om der skal betales afgift af den el, der produceres til eget brug til f.eks. jordvarme. Økonomien ikke klarlagt. Gasificeringsanlæg Anlæg, hvor biomasse (flis, halm osv) via en avanceret proces omsættes til gas, som så kan bruges til f.eks. et gasmotorbaseret kraftvarmeværk. Findes kun som meget store anlæg. Solvarmeanlæg Et anlæg, som opfanger varmen fra solen og opmagasinerer varmen til senere brug. Varmen opfanges via solfangere, som opvarmer vand. Det varme vand gemmes i store isolerede tanke eller i vandreservoirer i undergrunden. Typisk bruges varmepumper for at udnytte den opmagasinerede varme bedst muligt. Forholdsvis ny teknik. Flere forsøgsanlæg i gang i Danmark. Økonomien ukendt.

6 Brint/brændselscelle anlæg Dette anlæg baserer sig på overskuds el-produktion fra vindmøller. Med el produceres brint. Brinten distribueres via rør til brugerne, hvor den omsættes til varme og el i en brændselscelle. Forudsætter ikke fjernvarmerør! På grund af det store tab i forbindelse med katalyseringen af vand til brint (og ilt) forudsættes her meget billig el. Teknikken er ikke færdigudviklet. Forudsætningen med el-prisen er diskutabel. Økonomien ukendt Nordby Fjernvarme Nordby Fjernvarme får varmen fra Esbjerg Varmeforsyning. Rørene fra Esbjerg er ved at være gamle og den dårlige isolering gør at der er et stort varmetab undervejs. Varmetabet bliver stor på rørledningen fra Esbjerg til Sønderho. Anlægsprisen bliver høj. Fremtidsudsigterne usikre. Varmeprisen bliver høj. Eget Luft/vand varmepumpe Et luft/vand varmepumpe kan tilsluttes et eksisterende radiatoranlæg. Går man sammen om et stort fællesindkøb af luft/vand varmepumper, kan prisen for selve varmepumpen reduceres en del. Man skal her være opmærksom på, at fremløbstemperaturen fra en varmepumpe kan være en del lavere end man er vant til fra oliefyrsanlæg, og det derfor kan kræve større radiatorer, for at kunne opvarme rummene.

7 Foreløbig konklusion Det ligger ikke fast,at ovennævnte flisfyringsanlæg ender med at blive det, vi vil antage er den bedste løsning. Men for at et sådant anlæg overhovedet kan blive opført, skal det være anført i Kommuneplanen. Fanø Kommune skal her i foråret udarbejde en ny Kommuneplan og har bedt om forslag til områder, man gerne vil have optaget i Kommuneplanen. Vi har derfor sendt en ansøgning til Fanø Kommune om optagelse af, at et energiforsyningsanlæg tæt på Sønderho by blev optaget i Kommuneplanen. På byrådsmødet d. 13. maj 2013 blev Energigruppens ansøgning ikke umiddelbart vurderet egnet til at blive optaget i Kommuneplanen. I stedet har byrådet besluttet at: "Faldne bemærkninger om arealudlæg til fjernvarmeproduktion tæt ved Sønderho tages til efterretning og indgår i den fremtidige planlægning og administration. Bemærkningen medfører ikke ændring i planforslaget." "Forvaltningen har kommenteret bemærkningen med, at det er forvaltningens vurdering at projektet fremkalder væsentlige ændringer i det bestående miljø og derfor er lokalplanpligtig. Som baggrund for lokalplanen kræves udarbejdelse af nyt rammeområde med rammebestemmelser. I Kommuneplanstrategi 2011 indgår energiforsyningsanlæg som muligt tema; det vil derfor være muligt uden forudgående indkaldelse af ideer jfr. planloven at iværksætte udarbejdelse af et plangrundlag. Jfr. planloven kan kommunen forlange, at ansøger yder kommunen teknisk bistand ved dagarbejderne af lokalplanen." Det betyder for Energigruppens videre arbejde, er at skulle eks. et flisfyr (fjernvarmeproduktionsanlæg) ønskes opført, kan kommunen udarbejde et rammeområde med rammebestemmelser, og Energigruppen kan yde teknisk bistand ved udarbejdelse af en lokalplan. Der er med andre ord ikke givet tilladelse til en opførelse, kun en mulighed derfor. Og der vil ikke fra vores side blive foretaget noget som helst konkret, hverken med denne eller andre muligheder, før Sønderhos borgere har fået en grundig orientering, og der er enighed om at fortsætte med henblik på gennemførelse af et projekt. Egentlig skulle henvendelse til Fanø Kommune vedr. flisfyret først indgå senere i forløbet. Men med Kommuneplanen under revision her i foråret fandt vi det hensigtsmæssigt at prøve at bane vejen for en fjernvarmeforsyning, hvis vi senere skulle få brug for muligheden.

8 Kommende aktiviteter: Det indledende arbejde har, som ovenfor beskrevet, været at gennemsøge markedet for grønne energiformer, der kan være med til at gøre Sønderho til en "Grøn Landsby". Denne søgning er ved at være gennemført. Derefter vil der ske følgende: 1. De sidste undersøgelser omkring de forskellige anlægstyper foretages: Når alle områder er belyste i en for os tilstrækkelig grad (så vi kan danne os et indtryk af, om de kunne være en løsningsmulighed), vil vi gå i dybden med nogle få af de mest lovende muligheder med henblik på at få et nogenlunde realistisk bud på anlæggets totale omkostninger, prisen for den enkelte bruger og finansieringsmuligheder. 2. Endelig(e) anlægstype(r) fastlægges og leverandører kontaktes: Beslutningen om valg af anlæg er en vanskelig opgave. Men vi satser på hjælp fra kompetente personer, så vi kan orientere under pkt. c) på et meget konkret grundlag. 3. Borgermøde med fremlæggelse af forslag til energiforsyning og budget: Der vil blive indbudt til et orienteringsmøde for beboerne i Sønderho, hvor resultatet af mødet kunne blive, at forsamlingen bliver enige om at der skal arbejdes videre med et enkelt af anlæggene. Denne enighed er meget vigtig og er afgørende for, at der overhovedet skal arbejdes videre. Jo flere brugere, der er koblet på et anlæg, jo billigere for den enkelte. 4. Selskabsdannelse, låneaftale, lokalplaner etc.: Hvis enighed i pkt. c) er opnået, skal der oprettes et A.m.b.a (anpartsselskab med begrænset ansvar) og vælges en bestyrelse. Denne bestyrelse får så til opgave at få anlægget opført. (Til sammenligning kan nævnes opførelsen af vindmøllerne i Nordby og etableringen af Nordby Fjernvarme). 5. Målet nået: Og kommer vi så langt, så er oliefyrene en saga blot i Sønderho, og vi kan med rette kalde os for en både Køn og Grøn Landsby - med hvad det kan indebære af fordele for turismen og omsætningen på boligmarkedet. Venlig hilsen Kaj Christensen, Vester Storetoft 19 Bent Maigaard, Skræddermarken 20

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Varmeforsyning i nyt område

Varmeforsyning i nyt område Varmeforsyning i nyt område Bachelorprojekt efterår 2013 Casper Sørensen d. 16-12-2013 Titelblad: Forfatter: Casper Sørensen Studienummer: V09874 Klasse: Klasse A. 6 semester Skole: Aarhus Maskinmesterskole

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 101 2009. FarmTest. Nabovarmeanlæg

Maskiner og planteavl nr. 101 2009. FarmTest. Nabovarmeanlæg Maskiner og planteavl nr. 101 2009 FarmTest Nabovarmeanlæg Titel: Nabovarmeanlæg Forfatter: Konsulent Jørgen Pedersen, AgroTech Review: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech Layout: Gitte Bomholt,

Læs mere

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport

Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Varmeplananalyser for Bornholms Regionskommune Delrapport Muligheder for alternative fjernvarmeforsyninger i Rønne-området August 2012 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Ørslev Terslev fjernvarme

Ørslev Terslev fjernvarme Ørslev Terslev fjernvarme 16. februar 2012 Notat vedr.: Individuelle anlæg og tilskudsmuligheder I forbindelse med undersøgelse af muligheder for at løse den problemstilling, der er opstået som følge af

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 50. Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. januar 2014. Mundtlig beretning: En stor velkomst til alle til

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side Samsø Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering side side Samsø - Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering Beskrivelse og evaluering af de sidste 10 års arbejde med omlægning af Samsø

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE

Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr GUIDE GUIDE Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 indhold Baggrund

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar...

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar... Page 1 of 6 9. november 2005 I øvrigt mener vi Fjernkøling i Danmark Fjernkøling i Danmark - med særligt fokus på fjernvarmeværker, privatejede såvel som kommunaltejede 31. oktober 2005 kmn/mhn/lh/bhk

Læs mere

Nabovarme. - en orientering for igangsættere. Videncenter for Halm- og Flisfyring. af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen

Nabovarme. - en orientering for igangsættere. Videncenter for Halm- og Flisfyring. af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen Nabovarme - en orientering for igangsættere af Mogens G. Larsen og Lars Nikolaisen Videncenter for Halm- og Flisfyring Marts 2000 Indholdsfortegnelse Hvad er nabovarme?...2 Hvorfor nabovarme?...3 Kedelinstallationen...4

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Rådgivning i forbindelse med forprojektering omhandlende energianalyse og -forsyning på Livø

Rådgivning i forbindelse med forprojektering omhandlende energianalyse og -forsyning på Livø Naturstyrelsen Rådgivning i forbindelse med forprojektering omhandlende energianalyse og -forsyning på Livø Fase 1 - Idékatalog Juli 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere