INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen tilrettelægger og foretager konkrete indkøb. Med indkøbspolitikken får borgere, leverandører og medarbejdere et overblik over Byrådets forventninger til indkøb foretaget for skattekronerne.

2 INDHOLD Indledning... 2 Grundlæggende principper... 3 Valg af leverandører til Holbæk Kommune... 3 Krav til kommunens leverandører ) Løn- og ansættelsesvilkår ) Sociale klausuler ) Børneattester ) Miljø... 5 Strategier og intern styring... 6 Vækst, offentligt indkøb og lokale virksomheder... 7 Afslutning

3 INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDLEDNING Når Byrådet sætter fokus på velfærdsteknologi og digitalisering stiller det nye krav til indkøbet og leverandørsamarbejdet. Når der sættes fokus på energirenovering, vejbelysning og el-biler sætter det nye krav til indkøbet og leverandørsamarbejdet. Når der indgås samarbejder med private virksomheder om levering af ældrepleje eller bosteder på det sociale område stiller det krav til indkøbet og leverandørsamarbejdet. Indkøbet og måden hvorpå det håndteres har afgørende betydning for, om vi når vores politiske målsætninger. Byrådet i Holbæk Kommune har en målsætning om at skabe mere velfærd og vækst. De ressourcer, der afsættes til vores lokale velfærdssamfund skal udnyttes endnu bedre, endnu smartere og endnu mere opfindsomt i fremtiden. Holbæk Kommune indkøber for ca. 1,5 mia. kr. årligt og benytter omkring 4000 leverandører. Der påhviler således Byrådet, kommunens daglige ledelse og medarbejdere et stort ansvar for, at disse mange offentlige midler håndteres korrekt, hensigtsmæssigt og til størst mulig gavn for kommunens borgere. Indkøbet er en stor del af kommunens samlede kæde, som leverer velfærd til og med vores borgere og lokale virksomheder. Byrådet vil bruge kommunens store indkøb og organisationens erfaring med offentligt indkøb strategisk i bestræbelserne på at hæve velfærden og væksten i Holbæk Kommune. BYRÅDET Kommunens indkøb udgør en stor del af de samlede driftsudgifter. Samtidig har kravene til kommunens indkøb stor indflydelse på muligheder og begrænsninger i leverandørernes og i kommunens egen produktion. Fokus på indkøbet er en forudsætning for at nå vores mål Indkøbspolitikken er gældende for alle kommunens indkøb, herunder varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver. 2

4 GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER Holbæk Kommune er som offentlig virksomhed omfattet af reglerne for offentlige indkøb. Reglerne fastsætter en række procedurer- og annonceringsforpligtigelser, som har til formål at skabe effektiv konkurrence. Reglerne afhænger af indkøbets art og kontraktværdi, men grundlæggende principper skal altid overholdes: Ligebehandlingsprincippet Alle leverandører skal behandles lige. Der må ikke gøres usaglig forskel, der kan forrykke konkurrencen. Holbæk Kommune må ikke diskriminere på baggrund af nationalitet, f.eks. ved at kræve at leverandører skal være danske eller anlægge køb lokalt kriterier. Gennemsigtighedsprincippet Holbæk Kommune skal benytte åbne og gennemsigtige procedurer, der sikrer reel og lige konkurrence. Der skal fastsættes objektive kriterier, og beslutninger skal offentliggøres og begrundes sagligt. Proportionalitetsprincippet Krav og kriterier til indkøbet skal stå i et rimeligt forhold til den efterspurgte ydelse. Desuden må der som hovedregel ikke stilles krav til leverandøren om bestemte standarder eksempelvis mærkenavne. Grundprincipperne i Kommunalfuldmagten betyder, at kommunen skal handle økonomisk forsvarligt, ud fra kommunens interesser, ud fra almennyttekriteriet og ikke må begunstige enkelt personer eller virksomheder. Byrådet har det politiske ansvar for at gældende regler og principper overholdes. Samtidig ønsker Byrådet, at indkøb foretaget af Holbæk Kommune gøres bedst og billigst muligt gennem effektiv konkurrence. VALG AF LEVERANDØRER TIL HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommune skal være en attraktiv og professionel samarbejdspartner for leverandørerne. I samarbejdet lægges der vægt på åbenhed, hæderlighed, kvalifikationer, og at forholdet er præget af dialog og gensidig respekt. Kriterier for udvælgelse af leverandører til kommunens serviceydelser skal afspejle muligheder og risici i det konkrete udbud. De generelle udvælgelseskriterier, såsom virksomhedens økonomiske fundament, systemer for kvalitetskontrol, krav til erfaringer og referencer, mv. skal stå i proportion med det konkrete indkøb. Tildelingskriterier som pris, kvalitet, leveringshastighed, mv. tilpasses det konkrete udbud. Leverandører skal ligeledes kunne indstille sig på og kompetencemæssigt bidrage til udviklingen af Holbæk Kommune. Leverandørerne skal indgå i tæt samarbejde om udviklingen af velfærdsteknologi, digitalisering af arbejdsgange, inddragelse af borgere, frivillige og pårørende, budgetændringer i henhold til de politiske prioriteringer, mv. Byrådet ønsker, at kommunen skaber gode rammer i forbindelse med udbud og kontraktindgåelse, således at leverandørerne kan tænke nye og bedre løsninger i opgaven. I det omfang det er muligt, skal kommunen fokusere på resultater og effekter, fremfor hvordan leverandøren skal løse opgaven. 3

5 Byrådet vil med udbuds- og indkøbspolitikken understrege, at der sikres klare og gennemsigtige retningslinjer, så flest mulige leverandører har reel mulighed for at afgive tilbud på kommunens indkøb. KRAV TIL KOMMUNENS LEVERANDØRER Udover de givne lovkrav på miljøområdet, arbejdsforhold, mv. har Byrådet mulighed for at beslutte særlige skærpede krav, som alene gælder for indkøbsaftaler med Holbæk Kommune. Kravene kan rettes mod konkrete udbud eller være generelle krav til alle indkøbsaftaler. Generelle krav til kommunens indkøbsaftaler: 1) Løn- og ansættelsesvilkår a) Holbæk Kommune ønsker at forpligtige leverandører og eventuelle underleverandører til at sikre, at deres ansattes løn- og ansættelsesforhold ikke er mindre gunstige end de forhold, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommendes fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Manglende overholdelse af dette betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten med Holbæk Kommune. b) Holbæk Kommune forudsætter, at leverandører og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: i) Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) ii) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) iii) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) iv) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt v) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at leverandører og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. c) Holbæk Kommune forudsætter, at leverandører og dennes underleverandører overholder de omtalte løn- og ansættelsesvilkår. Dette betyder et kædeansvar for kommunens leverandører i det omfang, at det er praksis muligt. 2) Socialt ansvar Holbæk Kommune følger reglerne om sociale klausuler, som følger af Finansloven 2013 og Regeringens aftaler med KL og Danske Regioner. Holbæk Kommune følger Konkurrence- og 4

6 Forbrugerstyrelsens vejledning vedrørende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud. Af denne vejledning fremgår det bl.a., at: Statslige, regionale og kommunale ordregivere er via følg eller forklar -princippet forpligtet til at bruge sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud eller forklare hvorfor de ikke bruges. Afgrænsningen af relevante udbud er ens for statslige, regionale og kommunale ordregivere. Byrådet ønsker, at der igennem dialog og partnerskaber med kommunens leverandører skabes de nødvendige uddannelses- og praktikpladser.: a) Der er i 2015 indgået en forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nordvestsjælland, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Holbæk Kommune. Partnerskabet er et forpligtende samarbejde, der generelt skal bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse inden for byggefagene, og at der som grundlag for dette tilvejebringes flere lære- og praktikpladser. b) Der forventes, at der bliver indgået lignende partnerskabsaftaler med virksomheder og interesseorganisationer. Holbæk Kommune har desuden fokus på virksomheder, som tager et samfundsansvar og som tager hensyn til borgere, der har svært ved at finde plads på arbejdsmarkedet. Der vil derfor være fokus på de socioøkonomiske virksomheders mulighed for at byde ind på opgaver. 3) Børneattester Alle kontrakthavers ansatte, som har deres gang på børneinstitutioner i Holbæk Kommune skal have en ren børneattest. Senest 60 dage efter aftaleindgåelse skal kontrakthaver fremsende dokumentation herfor til udbyder. 4) Miljø Holbæk Kommune ønsker at medvirke til forebyggelse og tilpasning til klimaforandringerne og har bl.a. via klimaaftaler forpligtiget sig til at reducere sit CO2- udslip med 2 % om året frem til år Klima skal derfor tænkes ind i fremtidige planer og projekter i kommunen dette gælder også kommunens indkøb. Kan et produkt erstattes af et andet produkt med mindre miljøbelastning bør dette altid ske, såfremt pris og kvalitet er tilsvarende. Endvidere overvejes om genbrugsprodukter kan anvendes. Eksempler Ved køb af el-forbrugende produkter, tages hensyn til købspris og produkternes energiforbrug (kr.). Dvs., at størrelsen af totalomkostningen i produktets levetid vil være retningsgivende for indkøbet. Holbæk Kommune har omkring 4000 forskellige leverandører om året. En del af dem 5

7 transporterer varer til kommunens enheder og institutioner nogle på daglig basis. Andre transporterer børn, ældre og handicappede til og fra skoler, aktiviteter, mv. Der sættes fokus på mulighederne for optimering af den samlede logistikopgave til gavn for miljø og økonomi. STRATEGIER OG INTERN STYRING Presset på kommunens økonomiske rammer med stigende udgifter og vigende indtægter sætter ekstra fokus på mulighederne for optimering af indkøbet. Optimering af indkøbet skal forstås bredt, herunder intern proceshåndtering i forbindelse med det konkrete indkøb, elektronisk ordreafgivelse, forberedelse af offentlige udbudsforretninger, lavere indkøbspriser, innovation og udvikling af velfærdsteknologi i samarbejdet med leverandører, forbedret kontraktstyring, og meget andet. Samtidig skal der sikres en behørig opfølgning, kvalitetssikring, risikoafdækning og beredskabsplanlægning for et eventuelt leverandørsvigt. Indkøbets stigende strategiske betydning for kommunens samlede evne til at levere den ønskede velfærd skal understøttes organisatorisk, styringsmæssigt og af relevante kompetencer. Kommunens traditionelle indkøbsaftaler til offentlige-private partnerskaber skal håndteres professionelt og i tråd med kommunens øvrige politikker. Udbudsstrategier og indkøbsstrategier vedrører den helt konkrete indkøbs- og udbudsforretning, som kan variere i strategisk vigtighed, kompleksitet og risici. Udbudsstrategier vedrører metoden til at finde de(n) bedste leverandør i det givne marked for den ønskede vare eller tjenesteydelse eksempelvis begrænset udbud, konkurrencepræget dialog, underhåndsbud, mv eller hvilke udvælgelses- eller tildelingskriterier, som er mest hensigtsmæssige. Indkøbsstrategier vedrører denne interne tilrettelæggelse - eksempelvis overvejelser om eksempelvis indkøbsvolumen skal samles hos en eller flere leverandører eller sikring af sammenhængen til de overordnede målsætninger. Holbæk Kommune indgår i flere indkøbssamarbejder, herunder med Statens- og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), Statens Indkøb, Fællesudbud Sjælland (FUS) samt diverse klyngesamarbejder. Disse fællesskaber er opstået fordi der er dokumenterede gevinster ved at pulje kommunernes standardiserede indkøb når der konkurrenceudsættes. Men også fordi vi i fællesskaberne opnår bedre udnyttelse af de faglige og udbudstekniske kompetencer og ressourcer på tværs af myndigheder. Holbæk Kommune kan ikke løfte udbudsopgaven alene, og drager mange fordele af disse fællesskaber. Udfordringen i disse fællesskaber er at skabe plads til egne særegne behov og standarder. Når Holbæk Kommune etablerer aftaler gældende for alle kommunens enheder og institutioner opnås en række stordriftsfordele. Aftalens krav til leverandøren er fastsat af kommunen på baggrund af en intern forudgående drøftelse typisk ved en arbejdsgruppe, hvor fagområdet specificere produktkravene til det fremtidige indkøb. En tommelfingerregel ved traditionelle standardindkøb er, at stor udbudsvolumen samt entydig og standardiseret krav til produktet eller serviceydelsen vil betyde, at kommunen opnår det bedste tilbud. I det omfang det er hensigtsmæssigt, vil kompleksiteten og risikoen søgt reduceret samt kommunens indkøb puljes. 6

8 VÆKST, OFFENTLIGT INDKØB OG LOKALE VIRKSOMHEDER Vores lokale virksomheder og iværksættere leder til stadighed efter nye markedsområder. En stor del af samfundets indkøbskroner kommer fra den offentlige sektor. De lokale virksomheder og iværksættere kan med fordel opprioritere indsatsen i forhold til det store potentiale i de offentlige indkøb. Ligesom i Holbæk Kommune, foregår der i landets andre kommuner og øvrige offentlige institutioner en rivende udvikling på indkøbsområdet. Der er sat fokus på digitalisering af indkøbet, der er nye regler og direktiver på vej, der konkurrencesættes borgernære serviceydelser, indkøbene puljes, kravspecifikationerne ændres, fokus på resultater fremfor bestemte løsninger og meget andet. Generelt øger den offentlige sektor sine indkøb i disse år, den udliciterer mere og indgår flere og flere offentlige-private samarbejder. Store driftsområder som ældrepleje, ejendomsdrift (facility management), vej og park-drift, it-drift, og meget andet er på vej ud i åben konkurrence. Nogle lokale virksomheder er allerede leverandør til kommuner eller andre offentlige institutioner. Her er der måske endnu større grund til at være oppe på tæerne. Kommunerne vil i de kommende år målrettet søge nye virksomheder, som kan levere bedre og billigere løsninger, og som kan overtage kommunale driftsopgaver. Alle leverandører skal behandles lige. Der må ikke gøres usaglig forskel, der kan forrykke konkurrencen. Holbæk Kommune eller andre offentlige institutioner må ikke diskriminere på baggrund af lokalt tilhørsforhold. Byrådet ønsker desuden, at indkøb foretaget af Holbæk Kommune gøres bedst og billigst muligt gennem effektiv og åben konkurrence. Der er mange problemstillinger og udfordringer for vores lokale virksomheder og iværksættere i forhold til at agere på det offentlige marked, men der er heldigvis endnu flere muligheder. Byrådet ønsker, at komme i endnu tættere dialog med det lokale erhvervsliv om muligheder og kompetencebehov for at berede sig på fremtidens offentlige marked. Kommunen har en naturlig interesse i et stærkt lokalt erhvervsliv. Derfor ønsker Byrådet at opdele kommunens indkøb på en sådan måde, at det sikrer at mindre virksomheder har mulighed for at deltage i konkurrencen. AFSLUTNING Variationen i kommunens indkøb er stor, og eksempler er naturgas, diabetesprodukter, rådgivende ingeniører, plejecenterdrift, rengøring, kontorartikler og aktiveringsforløb for ledige. Der er stor forskel i vigtighed, volumen og risici forbundet med indkøbet. Samtidig er der mange interessenter knyttet til kommunens indkøb (brancheorganisationer, fagforeninger, skatteydere, lokale virksomheder, borgere) med divergerende succeskriterier for det offentlige indkøb. Denne kompleksitet er afvejet i kommunens indkøbspolitik. Men erfaringen fra tidligere år har vist, at der løbende vil være behov for at tilpasse indkøbspolitikken til nye muligheder og udfordringer. Indkøbspolitikken vedrører Byrådets forventninger til leverandører og indkøbsdisponenter i Holbæk Kommune. For at se Byrådets overvejelser om konkurrenceudsættelse af opgaver, som varetages af egne ansatte, henvises til kommunens Udbudspolitik. 7

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 BILAG 1 Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 Forord Københavns Kommune er hver dag ansvarlig for at levere en lang række serviceydelser til byens borgere lige fra

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Ordbog om udbud og udlicitering

Ordbog om udbud og udlicitering Ordbog om udbud og udlicitering K O N T R L R E Ø O P G A V E S L E N L I N G 3F Den offentlige Gruppe Om ordbogen Dette er en ordbog over de mest mindelige ord og begreber, der bliver brugt, når offentlige

Læs mere

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009

Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Udkast til Silkeborg Kommunes udbudspolitik 2007 2009 Sagsnr.: 07/20819 Dato: 10. oktober 2007 Politik for konkurrenceudsættelse af kommunale driftsopgaver, for konkurrenceudsættelsers afvikling og indhold

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere April 2014 Forord Udbudsportalen.dk 1 Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Denne vejledning omhandler

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere