Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006 Formål: Kommunen yder støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder skal medvirke til, at ansøger får mulighed for, at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre ansøger uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Målgruppe: Personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader, hvor konsekvensen er af væsentligt indgribende karakter, i den daglige tilværelse. Byrådets vision Resultatmål At ansøger, så vidt muligt, bliver uafhængig af andres bistand i væsentlige daglige gøremål. At ansøger, så vidt muligt, får mulighed for at få - eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. At hjælpere, som bistår ansøger, kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. At ansøger kontaktes, senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgning, for information om det videre sagsforløb. At sagsbehandlingstiden fra ansøgningstidspunkt til afgørelse maksimalt er 4 måneder - akutte sager vil blive varetaget indenfor få arbejdsdage, eksempelvis ved hjælpemidler i forbindelse med arbejdsmiljø og tryksår samt kropsbårne hjælpemidler, herunder eksempelvis diabetes hjælpemidler. Såfremt tidsfristen ikke kan overholdes, underrettes ansøger, før tidsfristens udløb, om ny tidsfrist. At leveringstiden fra bestilling af hjælpemiddel til levering fra hjælpemiddeldepot maksimalt er 8 arbejdsdage - akutte hjælpemidler leveres indenfor 2 arbejdsdage, såfremt hjælpemidlet er på lager. Hvis der er tale om en skaffevare afhænger det af leveringstiden fra det enkelte hjælpemiddelfirma. Initiativer Behandling af sagen fra ansøgning til afgørelse Succeskriterier Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 1 af 8

2 Borgeren benytter hjælpemidlet. Indikatorer Borgeren giver udtryk for at være uafhængig af andres hjælp. Måling / Opfølgning Der er ikke et lovmæssigt krav om regelmæssig revurdering. Der kan være behov for, at følge op på en bevilling, når ansøger i nogen tid har brugt hjælpemidlet, idet der kan være behov for yderligere instruktion, tilpasning eller en vurdering af om behovet stadig er til stede eller stadig kompenseres tilstrækkeligt. Det er i den individuelle opfølgning, at det vurderes, om resultatmålet for den enkelte borger er opfyldt. Beskrivelse af ydelsen Hjælpemidler omfatter produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpemidlet kan være til ansøgers eget brug, fx protese, stok, kørestol, eller til brug for andre, der bistår ansøger i dagligdagen, fx personløfter eller plejeseng. Forbrugsgoder omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed Ved ansøgning om forbrugsgoder vurderes det, hvorvidt der er tale om sædvanligt indbo, som normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske det, og som ansøger selv må afholde udgiften til. Hvad der betragtes som sædvanligt indbo ændres løbende, i takt med den almindelige samfundsudvikling. Hjælp til forbrugsgoder udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af pågældende art samt evt. hjælp til en særlig indretning. Forbrugsgodet er ansøgers ejendom, med hvad deraf følger af udgifter. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften overstiger 500 kr. Afgørelse om tildeling af hjælp Afgørelse af, om der er behov for et hjælpemiddel eller forbrugsgode træffes på grundlag af en samlet individuel vurdering af ansøgers situation, i forhold til de indhentede oplysninger Det vurderes hvorvidt ansøgning skal behandles efter / kombineres med anden lovgivning. Sagsbehandlingen, forud for afgørelsen, sker i et samarbejde mellem ansøger og sagsbehandler. Afgørelse træffes ud fra en analyse af, på hvilken måde og i hvilket omfang funktionsevnen er nedsat, set i forhold til hvordan ansøger klarer sin dagligdag. Udgangspunkt for hver konkret ansøgning er at undersøge, hvilket hjælpemiddel eller forbrugsgode, der er det bedst egnede og billigste. Bevilling af et hjælpemiddel eller et forbrugsgode er uafhængig af ansøgerens økonomi og forsørgelsesgrundlag. Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. Se konkrete beskrivelser af det enkelte hjælpemiddel sidst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 2 af 8

3 Levering af hjælpen Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller leveres som naturalhjælp i form af engangsartikler. I henhold til ny lov pr. 1. okt. 2010: Ansøger kan selv vælge leverandør. Såfremt kommunen har indgået leverandøraftale, vil ansøger kun kunne få refunderet den del af udgiften, som svarer til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunen ikke indgået leverandøraftale, ydes støtten efter regning, dog højst med et beløb, svarende til prisen på det bedste egnede og billigste hjælpemiddel. Støtte kan kun ydes såfremt det valgte hjælpemiddel opfylder de faglige specifikationer og krav til egnethed som fremgår af bevillingen. Kommunen kan bevillige et brugt hjælpemiddel, såfremt hjælpemidlet er fuldstændig identisk med det, ansøger ønsker at anskaffe. Efter endt brug tilhører hjælpemidlet som udgangspunkt kommunen. Der kan i visse tilfælde være tale om at kommunen refunderer borgerens egenbetaling ved tilbagelevering. Genbrugshjælpemidler leveres fra kommunens hjælpemiddeldepot efter at være blevet rengjort, efterset og evt. repareret. Kvalitetskrav til leverandøren Hjælpemiddeldepotet: Genbrugshjælpemidlerne skal ved levering hos ansøger være rene og i funktionsdygtig og almindelig præsentabel stand. Andre leverandører: Hjælpemidler skal leve op til de kravspecifikationer, som er indeholdt i indkøbsaftalerne. Krav til ydelsesmodtageren Kommunen kan, i henhold til retssikkerhedslovens 11, anmode personer, der søger om eller får hjælp, om at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, fx. ved indkaldelse til samtale og/eller undersøgelse ved ekstern samarbejdspartner. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. Ansøger må normalt selv afholde de udgifter, der følger af brug af hjælpemidlet, f.eks. til drift og almindelig vedligeholdelse. Ansøger er forpligtet til, at passe på de bevilgede hjælpemidler som på sine egne ting. Klage og ankemuligheder Evt. spørgsmål kan rettes til Ikast-Brande Kommunes Visitations- og Myndighedsafdeling. Klage over afgørelse kan indbringes for Statsforvaltning, Midtjylland. Kontaktinformation Ikast-Brande Kommune Visitations- og Myndighedsafdelingen Centerparken Brande. tlf Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 3 af 8

4 .: Konkrete beskrivelser af det enkelte hjælpemiddel Ståstøttestativ Ansøger skal have en varigt nedsat funktionsnedsættelse. Et ståstøttestativ, skal i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. Et ståstøttestativ skal i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet. Der sagsbehandles med udgangspunkt i princip om sektoransvar. Funktionsvurdering Et ståstøttestativ vurderes, som udgangspunkt, til at være et træningsredskab, der stilles til rådighed af den trænende instans. Et ståstøttestativ, kan i sjældne tilfælde bevilliges som et hjælpemiddel. Afgørelsen beror på en konkret individuel vurdering af lidelsens karakter og omfang, samt hvilke væsentlige daglige behov et ståstøttestativ skal afhjælpe - fx. det primære hjælpemiddel, for mobilitet af et lille barn. Der lægges afgørende vægt på, om ansøger, ved hjælp af et ståstøttestativ, kan udføre aktiviteter, som vedkommende ikke kan udføre på anden vis, fx. siddende, og om disse aktiviteter skønnes væsentlige i forhold til ansøgers dagligdag. Transportkørestole En transportkørestol kan tildeles personer der tilhører personkredsen, som har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader. Det gælder ikke almindelige følger af aldersbetingede funktionsnedsættelser. Der skal være et væsentligt behov for brug af transportkørestol i dagligdagen. Minimum 4 gange ugentligt - for at det kan være en væsentlig lettelse i dagligdagen Der skal være et konkret behov, og der skal være henvisning til personer, der kan skubbe kørestolen ved behov herfor. Der ses på roller som er normale (bestemt af alder, køn og sociale og kulturelle faktorer) for den pågældende for at kunne skønne om behovet er væsentligt. Funktionsvurdering Et krav er at personen kan forflytte sig selv. Der skal være en minimal gangevne, som hovedsageligt benyttes indendørs meter eller der er et betydeligt skånebehov. Personen skal kunne magte at deltage i aktiviteter flere timer af gangen. Elektriske køretøjer / benzindrevet køretøj Brug af elektrisk køretøj / benzindrevet køretøj skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og - / eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i og uden for hjemmet eller være nødvendig for at kunne udøve et erhverv. Afgørelsen skal træffes på grundlag af en samlet individuel vurdering af ansøgers situation. Brug af elektrisk køretøj / benzindrevet køretøj skal medføre en væsentlig hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen, i forhold til det samlede kørselsbehov set ud fra ansøgers livssituation og roller. Lang afstand til offentlig transport er ikke i sig selv begrundelse for bevillig af el-køretøj. Eksempler fra SM afgørelser, der er henvist til under punktet Anden vejledning: o Er der tale om en borger med en gangdistance på m, bevilges det elektriske Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 4 af 8

5 køretøj som forbrugsgode jf. SM C o Er der tale om en yngre borger m. progredierende lidelse og en gangdistance på 100m, bevilges det elektriske køretøj som et forbrugsgode der udelukkende fungere som hjælpemiddel jf. SM C o Er der tale om en ældre borger m. varig lidelse og en gangdistance på max. 50m, bevilges det elektriske køretøj som et forbrugsgode der udelukkende fungere som hjælpemiddel jf. SM C og SM C Funktionsevnevurdering Ansøger skal have en betydelig nedsat evne til at færdes, skånebehov forværret fysisk funktion. Brug af elektrisk køretøj / benzindrevet køretøj skal medføre, at ansøger bliver selvhjulpen i forhold til det oplyste behov. Ansøger skal selv eller ved familiens hjælp kunne komme i og af overtøj samt selv eller ved familiens hjælp kunne komme ud på eller ind fra det elektriske køretøj / benzindrevne køretøj. Ansøger skal kunne færdes fuldt forsvarligt i trafikken både helbreds- og færdselsmæssigt Ganghjælpemiddel Brug af et ganghjælpemiddel skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte gangfunktionsevne og/eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i og uden for hjemmet eller være nødvendig for at kunne udøve et erhverv - dette omhandler ikke følgerne af almindelige aldersbetingede funktionsnedsættelser. Afgørelsen skal træffes på grundlag af en samlet individuel vurdering af ansøgers situation. Brug af udendørs ganghjælpemiddel skal medføre en væsentlig hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen, set i forhold til alder, roller og livssituation. Funktionsevnevurdering Ansøger skal have en betydelig nedsat evne til at færdes. Brug af ganghjælpemiddel skal medføre, at ansøger bliver selvhjulpen i at færdes ud fra det oplyste behov. Ansøger skal selv eller ved familiens hjælp kunne komme i og af overtøj samt selv eller ved familiens hjælp kunne komme ud med ganghjælpemidlet. Ansøger skal kunne færdes fuldt forsvarligt i omgivelserne. Kugledyne At en kugledyne i det daglige kan afhjælpe følgerne af en betydelig nedsat funktionsevne, såsom voldsomme opmærksomhedsproblemer, angst med selvdestruktiv adfærd, svære indsovningsproblemer, svære problemer med kropsafgrænsning fx svære ADHD, Tourettes og svære psykiske lidelser. Kugledyne til brug om natten skal i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet, ved at give borgeren lettere indsovning og bedre søvn, så borgeren er i stand til at fungere væsentligt bedre i dagligdagen. Vedrørende specielt kugledyner til ældre demente borgere på institutioner, så er erfaringen, at en kugledyne ikke har effekt i længere tid, og dermed bliver den ikke en væsentlig lettelse i dagligdagen på sigt. Institutionerne bør selv anskaffe kugledyner til dette formål, fordi den bliver brugt som led i den daglige pleje. Den har kun kortvarig effekt få dage af gangen ved svær uro/delir tilstande. Reservehjælpemiddel Vejledning til lovgrundlag Normalt vil der ikke være behov for et reservehjælpemiddel. Hvis vurderet behov, skal reservehjælpemidlet i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og i væsentlig grad lette den daglige tilværelse. Hvis et hjælpemiddel er ydet til brug i hjemmet kan der, efter en konkret individuel vurdering, ydes et reservehjælpemiddel, når det pågældende hjælpemiddel er meget vanskeligt at medbringe udenfor hjemmet fx. til skole, børnehave eller andet væsentligt opholdssted. I forhold til anden sektor fx. undervisningssektoren, er kommunen kun forpligtiget til bevilling af Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 5 af 8

6 reservehjælpemiddel, hvor der er behov for et hjælpemiddel, som er personligt/individuelt tilpasset, udover de almindelige justeringsmuligheder fx. en specialfremstillet toiletstol med formstøbt sæde. Særlige beklædningsgenstande Vejledning til lovgrundlag Der kan ydes støtte til særlige beklædningsgenstande. Hjælpen ydes til dækning af merudgifterne (prisdifferencen) Som eksempler på særlige beklædningsgenstande kan nævnes; køreposer, køreslag, regnslag, rygeforklæde, hagesmække samt beskyttelses badebukser til svært inkontinente personer. Der afgrænses mellem almindeligt tøj, som er udformet på en særlig måde og særlige beklædningsgenstande, som en person ikke ville have haft brug for, hvis den pågældende ikke havde haft en funktionsnedsættelse. Hjælp til almindeligt tøj, som er udformet på en særlig måde, pga. fx. deformitet eller stort slid, kan bevilges som merudgifter, 41 ved børn og 100 ved voksne. Der skal være tale om en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og brugen af en særlig beklædningsgenstand skal give en væsentlig lettelse for borgeren og/eller hjælperne i hverdagen. Der foretages en individuel konkret vurdering. : Kørepose, regnslag og deslige: Nødvendig, hvor borger ikke selv kan klæde sig af og på, uden betydelig besvær, eller er nødvendig for at andre kan hjælpe borger i hverdagen Brandhæmmende produkter: Der ydes ikke støtte til betaling for brandhæmmende produkter, idet disse ikke i væsentlig grad afhjælper følgerne af en nedsat funktionsevne Hagesmække: Nødvendig, hvor fx. uhensigtsmæssig siddestilling medfører, at borger bliver meget våd ned ad brystet. Der skal være et behov udover under måltiderne. Der bevilges prisdifferencen i forhold til almindelige hagesmække. Inkontinens badebukser: Nødvendig, når svømning er en fast del af hverdagen. Der bevilges prisdifferencen i forhold til almindelige badebukser. Erstatningshjælpemiddel under reparation væsentlighedskriteriet Kommunen må sikre sig, at hjælpemidler repareres på forsvarlig måde, og at personen lider mindst muligt afsavn. Under reparationen udlånes eventuelt et andet egnet hjælpemiddel, hvis det er påkrævet. For udlån af et erstatningshjælpemiddel, skal der være tale om et væsentligt basalt dagligt behov. Funktionsvurdering Om der skal stilles et erstatningshjælpemiddel til rådighed, er afhængig af hjælpemidlets /reparationens art og af borgerens behov. Som udgangspunkt repareres hjælpemidler, så vidt muligt i hjemmet, inden for 1-2 hverdage. Der skal foretages en individuel konkret vurdering, med udgangspunkt i billigst egnede løsning. Det skal vurderes, hvorvidt et andet egnet hjælpemiddel, fx. hvad der forefindes i hjemmet, evt. kan benyttes. Der stilles mere generelt anvendelige hjælpemidler til rådighed - fx. ved reparation af en specialtilpasset kørestol, kan der stilles en anden mere generel anvendelig kørestol til rådighed. Under reparation, må borgeren acceptere at eget hjælpemiddel i en periode ikke er tilgængeligt. Der må evt. foretages andre arbejdsgange ved fx. plejen af borger, eller evt. aflyses aktiviteter. Arbejdsstole Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 6 af 8

7 Brug af en arbejdsstol skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet. Afgørelsen skal træffes på grundlag af en samlet individuel vurdering af ansøgers situation. Brug af en arbejdsstol skal kunne medføre evnen til at bibeholde de væsentlige funktioner/aktiviteter, som borgeren har i hverdagen. Funktionsevnevurdering Borgeren skal have en betydelig nedsat evne til at klare dagligdags opgaver. En arbejdsstol skal kunne kompensere for en standfunktion, som er betydelig nedsat eller ikke er til stede. Ved brug af en arbejdsstol skal borgeren blive selvhjulpen ift. at udføre aktiviteter, som er nødvendige for at hverdagen hænger sammen. Ved ansøgninger fra børn skal der tages stilling til om barnet, ved bevillingen af en arbejdsstol, kan få mulighed for at udføre aktiviteter på lige fod med jævnaldrene. Der skal vurderes, hvilke funktioner arbejdsstolen skal have og om disse kan udfyldes ved en almindelig kontorstol, som forefindes i ethvert hjem. dvs. en stol med/uden armlæn, standard ryg/sæde, gashejs, men uden bremse. For at kommunen kan bevilge en arbejdsstol, skal der være behov for central bremse. Er der behov for specielle indstillinger og tilpasninger, højderegulering udover standard interval, mulighed for bespænding, fodstøtte, elhøjderegulering, og rotation i sædet betales disse af kommunen.. Forflytningshjælpemidler : Brug af forflytningshjælpemidler skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og - / eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i og uden for hjemmet eller være nødvendig for at kunne udøve et erhverv. Også ved midlertidig sygdom der varer udover 14 dage Afgørelsen skal træffes på grundlag af en samlet individuel vurdering af ansøgers situation. Man kan ikke sige at der skal være tale om et dagligt behov, når der er tale om behov for forflytningshjælpemidler idet dette kan være afhængigt af lidelsens art og karakter. Hvad indgår i ydelsen: Glidebrætter, drejetårne, stå lifte, mobil lifte, loftslifte, og andre hjælpemidler der bruges når borgeres skal hjælp til at blive forflyttet fra et hjælpemiddel til et andet. Funktionsvurdering: Borgeren kan ikke selv forflytte sig, eller medvirker ikke tilstrækkeligt aktiv til forflytningen, at det kan foregå sikkerhedsmæssigt og fuldt forsvarligt for hjælperne og borgeren selv. I hjemmeplejen forgår vurderingen i samarbejde med forflytningsvejlederne. Borgeren skal være lægeligt udredt og færdig genoptrænet ved varig behov. Behovet vurderes løbende ved midlertidigt behov. Vendehjælpemidler Brug af vendesystemer, glidelagner og spilerdug skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og/eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i og udenfor hjemmet eller være nødvendig for at kunne udøve et erhverv. Også ved midlertidig sygdom der varer udover 14 dage. Afgørelsen skal træffes på grundlag af en samlet individuel vurdering af borgerens situation. Man kan ikke sige, at der skal være tale om et dagligt behov, når der er tale om behov for vendehjælpemidler i det dette kan være afhængigt af lidelsens art og karakter. Hvad indgår i ydelsen Silkelagner, spilerdug, glidestykker, vendesystemer (manuelt betjent), vendesystemer (elektrisk betjent). Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 7 af 8

8 Funktionsvurdering Borgerens evne til at vende sig i sengen, eller graden af den aktive medvirken i forbindelse med vendinger i sengen. Arbejdet skal foregå sikkerhedsmæssigt og fuldt forsvarligt for hjælperne og borgeren selv. I hjemmeplejen foregår vurderingen i samarbejde med forflytningsvejlederne. Borgeren skal være lægeligt udredt og færdig genoptrænet ved varigt behov. Behovet vurderes løbende ved midlertidigt behov. Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 8 af 8

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser...

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 20. januar 2012

Ministerialtidende. 2012 Udgivet den 20. januar 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 20. januar 2012 18. januar 2012. Nr. 5. Vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) 1 I vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December 2003 1

Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December 2003 1 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December 2003 1 Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune December 2003 Kvalitetsstandarder for Tekniske Hjælpemidler - December 2003 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Indholdsfortegnelse

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Indholdsfortegnelse Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Generelt om merudgifter og formål med bestemmelsen Kapitel 3 Betingelser, herunder personkreds

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 3. udgave Børn og unge med udviklingshæmning Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere