Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006 Formål: Kommunen yder støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder skal medvirke til, at ansøger får mulighed for, at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre ansøger uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Målgruppe: Personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader, hvor konsekvensen er af væsentligt indgribende karakter, i den daglige tilværelse. Byrådets vision Resultatmål At ansøger, så vidt muligt, bliver uafhængig af andres bistand i væsentlige daglige gøremål. At ansøger, så vidt muligt, får mulighed for at få - eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. At hjælpere, som bistår ansøger, kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. At ansøger kontaktes, senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgning, for information om det videre sagsforløb. At sagsbehandlingstiden fra ansøgningstidspunkt til afgørelse maksimalt er 4 måneder - akutte sager vil blive varetaget indenfor få arbejdsdage, eksempelvis ved hjælpemidler i forbindelse med arbejdsmiljø og tryksår samt kropsbårne hjælpemidler, herunder eksempelvis diabetes hjælpemidler. Såfremt tidsfristen ikke kan overholdes, underrettes ansøger, før tidsfristens udløb, om ny tidsfrist. At leveringstiden fra bestilling af hjælpemiddel til levering fra hjælpemiddeldepot maksimalt er 8 arbejdsdage - akutte hjælpemidler leveres indenfor 2 arbejdsdage, såfremt hjælpemidlet er på lager. Hvis der er tale om en skaffevare afhænger det af leveringstiden fra det enkelte hjælpemiddelfirma. Initiativer Behandling af sagen fra ansøgning til afgørelse Succeskriterier Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 1 af 8

2 Borgeren benytter hjælpemidlet. Indikatorer Borgeren giver udtryk for at være uafhængig af andres hjælp. Måling / Opfølgning Der er ikke et lovmæssigt krav om regelmæssig revurdering. Der kan være behov for, at følge op på en bevilling, når ansøger i nogen tid har brugt hjælpemidlet, idet der kan være behov for yderligere instruktion, tilpasning eller en vurdering af om behovet stadig er til stede eller stadig kompenseres tilstrækkeligt. Det er i den individuelle opfølgning, at det vurderes, om resultatmålet for den enkelte borger er opfyldt. Beskrivelse af ydelsen Hjælpemidler omfatter produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpemidlet kan være til ansøgers eget brug, fx protese, stok, kørestol, eller til brug for andre, der bistår ansøger i dagligdagen, fx personløfter eller plejeseng. Forbrugsgoder omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed Ved ansøgning om forbrugsgoder vurderes det, hvorvidt der er tale om sædvanligt indbo, som normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske det, og som ansøger selv må afholde udgiften til. Hvad der betragtes som sædvanligt indbo ændres løbende, i takt med den almindelige samfundsudvikling. Hjælp til forbrugsgoder udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af pågældende art samt evt. hjælp til en særlig indretning. Forbrugsgodet er ansøgers ejendom, med hvad deraf følger af udgifter. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften overstiger 500 kr. Afgørelse om tildeling af hjælp Afgørelse af, om der er behov for et hjælpemiddel eller forbrugsgode træffes på grundlag af en samlet individuel vurdering af ansøgers situation, i forhold til de indhentede oplysninger Det vurderes hvorvidt ansøgning skal behandles efter / kombineres med anden lovgivning. Sagsbehandlingen, forud for afgørelsen, sker i et samarbejde mellem ansøger og sagsbehandler. Afgørelse træffes ud fra en analyse af, på hvilken måde og i hvilket omfang funktionsevnen er nedsat, set i forhold til hvordan ansøger klarer sin dagligdag. Udgangspunkt for hver konkret ansøgning er at undersøge, hvilket hjælpemiddel eller forbrugsgode, der er det bedst egnede og billigste. Bevilling af et hjælpemiddel eller et forbrugsgode er uafhængig af ansøgerens økonomi og forsørgelsesgrundlag. Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. Se konkrete beskrivelser af det enkelte hjælpemiddel sidst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 2 af 8

3 Levering af hjælpen Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller leveres som naturalhjælp i form af engangsartikler. I henhold til ny lov pr. 1. okt. 2010: Ansøger kan selv vælge leverandør. Såfremt kommunen har indgået leverandøraftale, vil ansøger kun kunne få refunderet den del af udgiften, som svarer til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunen ikke indgået leverandøraftale, ydes støtten efter regning, dog højst med et beløb, svarende til prisen på det bedste egnede og billigste hjælpemiddel. Støtte kan kun ydes såfremt det valgte hjælpemiddel opfylder de faglige specifikationer og krav til egnethed som fremgår af bevillingen. Kommunen kan bevillige et brugt hjælpemiddel, såfremt hjælpemidlet er fuldstændig identisk med det, ansøger ønsker at anskaffe. Efter endt brug tilhører hjælpemidlet som udgangspunkt kommunen. Der kan i visse tilfælde være tale om at kommunen refunderer borgerens egenbetaling ved tilbagelevering. Genbrugshjælpemidler leveres fra kommunens hjælpemiddeldepot efter at være blevet rengjort, efterset og evt. repareret. Kvalitetskrav til leverandøren Hjælpemiddeldepotet: Genbrugshjælpemidlerne skal ved levering hos ansøger være rene og i funktionsdygtig og almindelig præsentabel stand. Andre leverandører: Hjælpemidler skal leve op til de kravspecifikationer, som er indeholdt i indkøbsaftalerne. Krav til ydelsesmodtageren Kommunen kan, i henhold til retssikkerhedslovens 11, anmode personer, der søger om eller får hjælp, om at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, fx. ved indkaldelse til samtale og/eller undersøgelse ved ekstern samarbejdspartner. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. Ansøger må normalt selv afholde de udgifter, der følger af brug af hjælpemidlet, f.eks. til drift og almindelig vedligeholdelse. Ansøger er forpligtet til, at passe på de bevilgede hjælpemidler som på sine egne ting. Klage og ankemuligheder Evt. spørgsmål kan rettes til Ikast-Brande Kommunes Visitations- og Myndighedsafdeling. Klage over afgørelse kan indbringes for Statsforvaltning, Midtjylland. Kontaktinformation Ikast-Brande Kommune Visitations- og Myndighedsafdelingen Centerparken Brande. tlf Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 3 af 8

4 .: Konkrete beskrivelser af det enkelte hjælpemiddel Ståstøttestativ Ansøger skal have en varigt nedsat funktionsnedsættelse. Et ståstøttestativ, skal i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. Et ståstøttestativ skal i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet. Der sagsbehandles med udgangspunkt i princip om sektoransvar. Funktionsvurdering Et ståstøttestativ vurderes, som udgangspunkt, til at være et træningsredskab, der stilles til rådighed af den trænende instans. Et ståstøttestativ, kan i sjældne tilfælde bevilliges som et hjælpemiddel. Afgørelsen beror på en konkret individuel vurdering af lidelsens karakter og omfang, samt hvilke væsentlige daglige behov et ståstøttestativ skal afhjælpe - fx. det primære hjælpemiddel, for mobilitet af et lille barn. Der lægges afgørende vægt på, om ansøger, ved hjælp af et ståstøttestativ, kan udføre aktiviteter, som vedkommende ikke kan udføre på anden vis, fx. siddende, og om disse aktiviteter skønnes væsentlige i forhold til ansøgers dagligdag. Transportkørestole En transportkørestol kan tildeles personer der tilhører personkredsen, som har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader. Det gælder ikke almindelige følger af aldersbetingede funktionsnedsættelser. Der skal være et væsentligt behov for brug af transportkørestol i dagligdagen. Minimum 4 gange ugentligt - for at det kan være en væsentlig lettelse i dagligdagen Der skal være et konkret behov, og der skal være henvisning til personer, der kan skubbe kørestolen ved behov herfor. Der ses på roller som er normale (bestemt af alder, køn og sociale og kulturelle faktorer) for den pågældende for at kunne skønne om behovet er væsentligt. Funktionsvurdering Et krav er at personen kan forflytte sig selv. Der skal være en minimal gangevne, som hovedsageligt benyttes indendørs meter eller der er et betydeligt skånebehov. Personen skal kunne magte at deltage i aktiviteter flere timer af gangen. Elektriske køretøjer / benzindrevet køretøj Brug af elektrisk køretøj / benzindrevet køretøj skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og - / eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i og uden for hjemmet eller være nødvendig for at kunne udøve et erhverv. Afgørelsen skal træffes på grundlag af en samlet individuel vurdering af ansøgers situation. Brug af elektrisk køretøj / benzindrevet køretøj skal medføre en væsentlig hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen, i forhold til det samlede kørselsbehov set ud fra ansøgers livssituation og roller. Lang afstand til offentlig transport er ikke i sig selv begrundelse for bevillig af el-køretøj. Eksempler fra SM afgørelser, der er henvist til under punktet Anden vejledning: o Er der tale om en borger med en gangdistance på m, bevilges det elektriske Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 4 af 8

5 køretøj som forbrugsgode jf. SM C o Er der tale om en yngre borger m. progredierende lidelse og en gangdistance på 100m, bevilges det elektriske køretøj som et forbrugsgode der udelukkende fungere som hjælpemiddel jf. SM C o Er der tale om en ældre borger m. varig lidelse og en gangdistance på max. 50m, bevilges det elektriske køretøj som et forbrugsgode der udelukkende fungere som hjælpemiddel jf. SM C og SM C Funktionsevnevurdering Ansøger skal have en betydelig nedsat evne til at færdes, skånebehov forværret fysisk funktion. Brug af elektrisk køretøj / benzindrevet køretøj skal medføre, at ansøger bliver selvhjulpen i forhold til det oplyste behov. Ansøger skal selv eller ved familiens hjælp kunne komme i og af overtøj samt selv eller ved familiens hjælp kunne komme ud på eller ind fra det elektriske køretøj / benzindrevne køretøj. Ansøger skal kunne færdes fuldt forsvarligt i trafikken både helbreds- og færdselsmæssigt Ganghjælpemiddel Brug af et ganghjælpemiddel skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte gangfunktionsevne og/eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i og uden for hjemmet eller være nødvendig for at kunne udøve et erhverv - dette omhandler ikke følgerne af almindelige aldersbetingede funktionsnedsættelser. Afgørelsen skal træffes på grundlag af en samlet individuel vurdering af ansøgers situation. Brug af udendørs ganghjælpemiddel skal medføre en væsentlig hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen, set i forhold til alder, roller og livssituation. Funktionsevnevurdering Ansøger skal have en betydelig nedsat evne til at færdes. Brug af ganghjælpemiddel skal medføre, at ansøger bliver selvhjulpen i at færdes ud fra det oplyste behov. Ansøger skal selv eller ved familiens hjælp kunne komme i og af overtøj samt selv eller ved familiens hjælp kunne komme ud med ganghjælpemidlet. Ansøger skal kunne færdes fuldt forsvarligt i omgivelserne. Kugledyne At en kugledyne i det daglige kan afhjælpe følgerne af en betydelig nedsat funktionsevne, såsom voldsomme opmærksomhedsproblemer, angst med selvdestruktiv adfærd, svære indsovningsproblemer, svære problemer med kropsafgrænsning fx svære ADHD, Tourettes og svære psykiske lidelser. Kugledyne til brug om natten skal i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet, ved at give borgeren lettere indsovning og bedre søvn, så borgeren er i stand til at fungere væsentligt bedre i dagligdagen. Vedrørende specielt kugledyner til ældre demente borgere på institutioner, så er erfaringen, at en kugledyne ikke har effekt i længere tid, og dermed bliver den ikke en væsentlig lettelse i dagligdagen på sigt. Institutionerne bør selv anskaffe kugledyner til dette formål, fordi den bliver brugt som led i den daglige pleje. Den har kun kortvarig effekt få dage af gangen ved svær uro/delir tilstande. Reservehjælpemiddel Vejledning til lovgrundlag Normalt vil der ikke være behov for et reservehjælpemiddel. Hvis vurderet behov, skal reservehjælpemidlet i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og i væsentlig grad lette den daglige tilværelse. Hvis et hjælpemiddel er ydet til brug i hjemmet kan der, efter en konkret individuel vurdering, ydes et reservehjælpemiddel, når det pågældende hjælpemiddel er meget vanskeligt at medbringe udenfor hjemmet fx. til skole, børnehave eller andet væsentligt opholdssted. I forhold til anden sektor fx. undervisningssektoren, er kommunen kun forpligtiget til bevilling af Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 5 af 8

6 reservehjælpemiddel, hvor der er behov for et hjælpemiddel, som er personligt/individuelt tilpasset, udover de almindelige justeringsmuligheder fx. en specialfremstillet toiletstol med formstøbt sæde. Særlige beklædningsgenstande Vejledning til lovgrundlag Der kan ydes støtte til særlige beklædningsgenstande. Hjælpen ydes til dækning af merudgifterne (prisdifferencen) Som eksempler på særlige beklædningsgenstande kan nævnes; køreposer, køreslag, regnslag, rygeforklæde, hagesmække samt beskyttelses badebukser til svært inkontinente personer. Der afgrænses mellem almindeligt tøj, som er udformet på en særlig måde og særlige beklædningsgenstande, som en person ikke ville have haft brug for, hvis den pågældende ikke havde haft en funktionsnedsættelse. Hjælp til almindeligt tøj, som er udformet på en særlig måde, pga. fx. deformitet eller stort slid, kan bevilges som merudgifter, 41 ved børn og 100 ved voksne. Der skal være tale om en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og brugen af en særlig beklædningsgenstand skal give en væsentlig lettelse for borgeren og/eller hjælperne i hverdagen. Der foretages en individuel konkret vurdering. : Kørepose, regnslag og deslige: Nødvendig, hvor borger ikke selv kan klæde sig af og på, uden betydelig besvær, eller er nødvendig for at andre kan hjælpe borger i hverdagen Brandhæmmende produkter: Der ydes ikke støtte til betaling for brandhæmmende produkter, idet disse ikke i væsentlig grad afhjælper følgerne af en nedsat funktionsevne Hagesmække: Nødvendig, hvor fx. uhensigtsmæssig siddestilling medfører, at borger bliver meget våd ned ad brystet. Der skal være et behov udover under måltiderne. Der bevilges prisdifferencen i forhold til almindelige hagesmække. Inkontinens badebukser: Nødvendig, når svømning er en fast del af hverdagen. Der bevilges prisdifferencen i forhold til almindelige badebukser. Erstatningshjælpemiddel under reparation væsentlighedskriteriet Kommunen må sikre sig, at hjælpemidler repareres på forsvarlig måde, og at personen lider mindst muligt afsavn. Under reparationen udlånes eventuelt et andet egnet hjælpemiddel, hvis det er påkrævet. For udlån af et erstatningshjælpemiddel, skal der være tale om et væsentligt basalt dagligt behov. Funktionsvurdering Om der skal stilles et erstatningshjælpemiddel til rådighed, er afhængig af hjælpemidlets /reparationens art og af borgerens behov. Som udgangspunkt repareres hjælpemidler, så vidt muligt i hjemmet, inden for 1-2 hverdage. Der skal foretages en individuel konkret vurdering, med udgangspunkt i billigst egnede løsning. Det skal vurderes, hvorvidt et andet egnet hjælpemiddel, fx. hvad der forefindes i hjemmet, evt. kan benyttes. Der stilles mere generelt anvendelige hjælpemidler til rådighed - fx. ved reparation af en specialtilpasset kørestol, kan der stilles en anden mere generel anvendelig kørestol til rådighed. Under reparation, må borgeren acceptere at eget hjælpemiddel i en periode ikke er tilgængeligt. Der må evt. foretages andre arbejdsgange ved fx. plejen af borger, eller evt. aflyses aktiviteter. Arbejdsstole Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 6 af 8

7 Brug af en arbejdsstol skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet. Afgørelsen skal træffes på grundlag af en samlet individuel vurdering af ansøgers situation. Brug af en arbejdsstol skal kunne medføre evnen til at bibeholde de væsentlige funktioner/aktiviteter, som borgeren har i hverdagen. Funktionsevnevurdering Borgeren skal have en betydelig nedsat evne til at klare dagligdags opgaver. En arbejdsstol skal kunne kompensere for en standfunktion, som er betydelig nedsat eller ikke er til stede. Ved brug af en arbejdsstol skal borgeren blive selvhjulpen ift. at udføre aktiviteter, som er nødvendige for at hverdagen hænger sammen. Ved ansøgninger fra børn skal der tages stilling til om barnet, ved bevillingen af en arbejdsstol, kan få mulighed for at udføre aktiviteter på lige fod med jævnaldrene. Der skal vurderes, hvilke funktioner arbejdsstolen skal have og om disse kan udfyldes ved en almindelig kontorstol, som forefindes i ethvert hjem. dvs. en stol med/uden armlæn, standard ryg/sæde, gashejs, men uden bremse. For at kommunen kan bevilge en arbejdsstol, skal der være behov for central bremse. Er der behov for specielle indstillinger og tilpasninger, højderegulering udover standard interval, mulighed for bespænding, fodstøtte, elhøjderegulering, og rotation i sædet betales disse af kommunen.. Forflytningshjælpemidler : Brug af forflytningshjælpemidler skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og - / eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i og uden for hjemmet eller være nødvendig for at kunne udøve et erhverv. Også ved midlertidig sygdom der varer udover 14 dage Afgørelsen skal træffes på grundlag af en samlet individuel vurdering af ansøgers situation. Man kan ikke sige at der skal være tale om et dagligt behov, når der er tale om behov for forflytningshjælpemidler idet dette kan være afhængigt af lidelsens art og karakter. Hvad indgår i ydelsen: Glidebrætter, drejetårne, stå lifte, mobil lifte, loftslifte, og andre hjælpemidler der bruges når borgeres skal hjælp til at blive forflyttet fra et hjælpemiddel til et andet. Funktionsvurdering: Borgeren kan ikke selv forflytte sig, eller medvirker ikke tilstrækkeligt aktiv til forflytningen, at det kan foregå sikkerhedsmæssigt og fuldt forsvarligt for hjælperne og borgeren selv. I hjemmeplejen forgår vurderingen i samarbejde med forflytningsvejlederne. Borgeren skal være lægeligt udredt og færdig genoptrænet ved varig behov. Behovet vurderes løbende ved midlertidigt behov. Vendehjælpemidler Brug af vendesystemer, glidelagner og spilerdug skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og/eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i og udenfor hjemmet eller være nødvendig for at kunne udøve et erhverv. Også ved midlertidig sygdom der varer udover 14 dage. Afgørelsen skal træffes på grundlag af en samlet individuel vurdering af borgerens situation. Man kan ikke sige, at der skal være tale om et dagligt behov, når der er tale om behov for vendehjælpemidler i det dette kan være afhængigt af lidelsens art og karakter. Hvad indgår i ydelsen Silkelagner, spilerdug, glidestykker, vendesystemer (manuelt betjent), vendesystemer (elektrisk betjent). Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 7 af 8

8 Funktionsvurdering Borgerens evne til at vende sig i sengen, eller graden af den aktive medvirken i forbindelse med vendinger i sengen. Arbejdet skal foregå sikkerhedsmæssigt og fuldt forsvarligt for hjælperne og borgeren selv. I hjemmeplejen foregår vurderingen i samarbejde med forflytningsvejlederne. Borgeren skal være lægeligt udredt og færdig genoptrænet ved varigt behov. Behovet vurderes løbende ved midlertidigt behov. Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 8 af 8

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for hjælp til anskaffelse af genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og APV hjælpemidler

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for hjælp til anskaffelse af genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og APV hjælpemidler anskaffelse af genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og APV hjælpemidler Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Støtte til kropsbårne hjælpemidler

Støtte til kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard for Støtte til kropsbårne hjælpemidler Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92 Servicelovens 112, 113 og 116... 1 Information vedr. fritvalgsordningen...

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning Charlottes Kommune Suderbovej 22, 1. tv Stednavn 9900 Frederikshavn Dato 04.09.2017 Sagsidentifikation - KLE 27.60.00G01 200465-0010 Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 18 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte.

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Kvalitetsstandard for madservice december 2011 Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og støtte og 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Vedtaget af Byrådet den 31. 7 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Kvalitetsstandard for Ydelser leveret af Hjælpemiddelcenter Formervangen Gældende fra 2013 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. I 2015 Hvem kan få hjælpen?

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere