Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006 Formål: Kommunen yder støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder skal medvirke til, at ansøger får mulighed for, at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre ansøger uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Målgruppe: Personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader, hvor konsekvensen er af væsentligt indgribende karakter, i den daglige tilværelse. Byrådets vision Resultatmål At ansøger, så vidt muligt, bliver uafhængig af andres bistand i væsentlige daglige gøremål. At ansøger, så vidt muligt, får mulighed for at få - eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. At hjælpere, som bistår ansøger, kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. At ansøger kontaktes, senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgning, for information om det videre sagsforløb. At sagsbehandlingstiden fra ansøgningstidspunkt til afgørelse maksimalt er 4 måneder - akutte sager vil blive varetaget indenfor få arbejdsdage, eksempelvis ved hjælpemidler i forbindelse med arbejdsmiljø og tryksår samt kropsbårne hjælpemidler, herunder eksempelvis diabetes hjælpemidler. Såfremt tidsfristen ikke kan overholdes, underrettes ansøger, før tidsfristens udløb, om ny tidsfrist. At leveringstiden fra bestilling af hjælpemiddel til levering fra hjælpemiddeldepot maksimalt er 8 arbejdsdage - akutte hjælpemidler leveres indenfor 2 arbejdsdage, såfremt hjælpemidlet er på lager. Hvis der er tale om en skaffevare afhænger det af leveringstiden fra det enkelte hjælpemiddelfirma. Initiativer Behandling af sagen fra ansøgning til afgørelse Succeskriterier Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 1 af 8

2 Borgeren benytter hjælpemidlet. Indikatorer Borgeren giver udtryk for at være uafhængig af andres hjælp. Måling / Opfølgning Der er ikke et lovmæssigt krav om regelmæssig revurdering. Der kan være behov for, at følge op på en bevilling, når ansøger i nogen tid har brugt hjælpemidlet, idet der kan være behov for yderligere instruktion, tilpasning eller en vurdering af om behovet stadig er til stede eller stadig kompenseres tilstrækkeligt. Det er i den individuelle opfølgning, at det vurderes, om resultatmålet for den enkelte borger er opfyldt. Beskrivelse af ydelsen Hjælpemidler omfatter produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hjælpemidlet kan være til ansøgers eget brug, fx protese, stok, kørestol, eller til brug for andre, der bistår ansøger i dagligdagen, fx personløfter eller plejeseng. Forbrugsgoder omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed Ved ansøgning om forbrugsgoder vurderes det, hvorvidt der er tale om sædvanligt indbo, som normalt findes i ethvert hjem, der måtte ønske det, og som ansøger selv må afholde udgiften til. Hvad der betragtes som sædvanligt indbo ændres løbende, i takt med den almindelige samfundsudvikling. Hjælp til forbrugsgoder udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af pågældende art samt evt. hjælp til en særlig indretning. Forbrugsgodet er ansøgers ejendom, med hvad deraf følger af udgifter. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften overstiger 500 kr. Afgørelse om tildeling af hjælp Afgørelse af, om der er behov for et hjælpemiddel eller forbrugsgode træffes på grundlag af en samlet individuel vurdering af ansøgers situation, i forhold til de indhentede oplysninger Det vurderes hvorvidt ansøgning skal behandles efter / kombineres med anden lovgivning. Sagsbehandlingen, forud for afgørelsen, sker i et samarbejde mellem ansøger og sagsbehandler. Afgørelse træffes ud fra en analyse af, på hvilken måde og i hvilket omfang funktionsevnen er nedsat, set i forhold til hvordan ansøger klarer sin dagligdag. Udgangspunkt for hver konkret ansøgning er at undersøge, hvilket hjælpemiddel eller forbrugsgode, der er det bedst egnede og billigste. Bevilling af et hjælpemiddel eller et forbrugsgode er uafhængig af ansøgerens økonomi og forsørgelsesgrundlag. Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler eller forbrugsgoder, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. Se konkrete beskrivelser af det enkelte hjælpemiddel sidst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 2 af 8

3 Levering af hjælpen Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller leveres som naturalhjælp i form af engangsartikler. I henhold til ny lov pr. 1. okt. 2010: Ansøger kan selv vælge leverandør. Såfremt kommunen har indgået leverandøraftale, vil ansøger kun kunne få refunderet den del af udgiften, som svarer til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunen ikke indgået leverandøraftale, ydes støtten efter regning, dog højst med et beløb, svarende til prisen på det bedste egnede og billigste hjælpemiddel. Støtte kan kun ydes såfremt det valgte hjælpemiddel opfylder de faglige specifikationer og krav til egnethed som fremgår af bevillingen. Kommunen kan bevillige et brugt hjælpemiddel, såfremt hjælpemidlet er fuldstændig identisk med det, ansøger ønsker at anskaffe. Efter endt brug tilhører hjælpemidlet som udgangspunkt kommunen. Der kan i visse tilfælde være tale om at kommunen refunderer borgerens egenbetaling ved tilbagelevering. Genbrugshjælpemidler leveres fra kommunens hjælpemiddeldepot efter at være blevet rengjort, efterset og evt. repareret. Kvalitetskrav til leverandøren Hjælpemiddeldepotet: Genbrugshjælpemidlerne skal ved levering hos ansøger være rene og i funktionsdygtig og almindelig præsentabel stand. Andre leverandører: Hjælpemidler skal leve op til de kravspecifikationer, som er indeholdt i indkøbsaftalerne. Krav til ydelsesmodtageren Kommunen kan, i henhold til retssikkerhedslovens 11, anmode personer, der søger om eller får hjælp, om at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, fx. ved indkaldelse til samtale og/eller undersøgelse ved ekstern samarbejdspartner. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. Ansøger må normalt selv afholde de udgifter, der følger af brug af hjælpemidlet, f.eks. til drift og almindelig vedligeholdelse. Ansøger er forpligtet til, at passe på de bevilgede hjælpemidler som på sine egne ting. Klage og ankemuligheder Evt. spørgsmål kan rettes til Ikast-Brande Kommunes Visitations- og Myndighedsafdeling. Klage over afgørelse kan indbringes for Statsforvaltning, Midtjylland. Kontaktinformation Ikast-Brande Kommune Visitations- og Myndighedsafdelingen Centerparken Brande. tlf Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 3 af 8

4 .: Konkrete beskrivelser af det enkelte hjælpemiddel Ståstøttestativ Ansøger skal have en varigt nedsat funktionsnedsættelse. Et ståstøttestativ, skal i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. Et ståstøttestativ skal i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet. Der sagsbehandles med udgangspunkt i princip om sektoransvar. Funktionsvurdering Et ståstøttestativ vurderes, som udgangspunkt, til at være et træningsredskab, der stilles til rådighed af den trænende instans. Et ståstøttestativ, kan i sjældne tilfælde bevilliges som et hjælpemiddel. Afgørelsen beror på en konkret individuel vurdering af lidelsens karakter og omfang, samt hvilke væsentlige daglige behov et ståstøttestativ skal afhjælpe - fx. det primære hjælpemiddel, for mobilitet af et lille barn. Der lægges afgørende vægt på, om ansøger, ved hjælp af et ståstøttestativ, kan udføre aktiviteter, som vedkommende ikke kan udføre på anden vis, fx. siddende, og om disse aktiviteter skønnes væsentlige i forhold til ansøgers dagligdag. Transportkørestole En transportkørestol kan tildeles personer der tilhører personkredsen, som har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader. Det gælder ikke almindelige følger af aldersbetingede funktionsnedsættelser. Der skal være et væsentligt behov for brug af transportkørestol i dagligdagen. Minimum 4 gange ugentligt - for at det kan være en væsentlig lettelse i dagligdagen Der skal være et konkret behov, og der skal være henvisning til personer, der kan skubbe kørestolen ved behov herfor. Der ses på roller som er normale (bestemt af alder, køn og sociale og kulturelle faktorer) for den pågældende for at kunne skønne om behovet er væsentligt. Funktionsvurdering Et krav er at personen kan forflytte sig selv. Der skal være en minimal gangevne, som hovedsageligt benyttes indendørs meter eller der er et betydeligt skånebehov. Personen skal kunne magte at deltage i aktiviteter flere timer af gangen. Elektriske køretøjer / benzindrevet køretøj Brug af elektrisk køretøj / benzindrevet køretøj skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og - / eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i og uden for hjemmet eller være nødvendig for at kunne udøve et erhverv. Afgørelsen skal træffes på grundlag af en samlet individuel vurdering af ansøgers situation. Brug af elektrisk køretøj / benzindrevet køretøj skal medføre en væsentlig hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen, i forhold til det samlede kørselsbehov set ud fra ansøgers livssituation og roller. Lang afstand til offentlig transport er ikke i sig selv begrundelse for bevillig af el-køretøj. Eksempler fra SM afgørelser, der er henvist til under punktet Anden vejledning: o Er der tale om en borger med en gangdistance på m, bevilges det elektriske Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 4 af 8

5 køretøj som forbrugsgode jf. SM C o Er der tale om en yngre borger m. progredierende lidelse og en gangdistance på 100m, bevilges det elektriske køretøj som et forbrugsgode der udelukkende fungere som hjælpemiddel jf. SM C o Er der tale om en ældre borger m. varig lidelse og en gangdistance på max. 50m, bevilges det elektriske køretøj som et forbrugsgode der udelukkende fungere som hjælpemiddel jf. SM C og SM C Funktionsevnevurdering Ansøger skal have en betydelig nedsat evne til at færdes, skånebehov forværret fysisk funktion. Brug af elektrisk køretøj / benzindrevet køretøj skal medføre, at ansøger bliver selvhjulpen i forhold til det oplyste behov. Ansøger skal selv eller ved familiens hjælp kunne komme i og af overtøj samt selv eller ved familiens hjælp kunne komme ud på eller ind fra det elektriske køretøj / benzindrevne køretøj. Ansøger skal kunne færdes fuldt forsvarligt i trafikken både helbreds- og færdselsmæssigt Ganghjælpemiddel Brug af et ganghjælpemiddel skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte gangfunktionsevne og/eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i og uden for hjemmet eller være nødvendig for at kunne udøve et erhverv - dette omhandler ikke følgerne af almindelige aldersbetingede funktionsnedsættelser. Afgørelsen skal træffes på grundlag af en samlet individuel vurdering af ansøgers situation. Brug af udendørs ganghjælpemiddel skal medføre en væsentlig hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen, set i forhold til alder, roller og livssituation. Funktionsevnevurdering Ansøger skal have en betydelig nedsat evne til at færdes. Brug af ganghjælpemiddel skal medføre, at ansøger bliver selvhjulpen i at færdes ud fra det oplyste behov. Ansøger skal selv eller ved familiens hjælp kunne komme i og af overtøj samt selv eller ved familiens hjælp kunne komme ud med ganghjælpemidlet. Ansøger skal kunne færdes fuldt forsvarligt i omgivelserne. Kugledyne At en kugledyne i det daglige kan afhjælpe følgerne af en betydelig nedsat funktionsevne, såsom voldsomme opmærksomhedsproblemer, angst med selvdestruktiv adfærd, svære indsovningsproblemer, svære problemer med kropsafgrænsning fx svære ADHD, Tourettes og svære psykiske lidelser. Kugledyne til brug om natten skal i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet, ved at give borgeren lettere indsovning og bedre søvn, så borgeren er i stand til at fungere væsentligt bedre i dagligdagen. Vedrørende specielt kugledyner til ældre demente borgere på institutioner, så er erfaringen, at en kugledyne ikke har effekt i længere tid, og dermed bliver den ikke en væsentlig lettelse i dagligdagen på sigt. Institutionerne bør selv anskaffe kugledyner til dette formål, fordi den bliver brugt som led i den daglige pleje. Den har kun kortvarig effekt få dage af gangen ved svær uro/delir tilstande. Reservehjælpemiddel Vejledning til lovgrundlag Normalt vil der ikke være behov for et reservehjælpemiddel. Hvis vurderet behov, skal reservehjælpemidlet i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og i væsentlig grad lette den daglige tilværelse. Hvis et hjælpemiddel er ydet til brug i hjemmet kan der, efter en konkret individuel vurdering, ydes et reservehjælpemiddel, når det pågældende hjælpemiddel er meget vanskeligt at medbringe udenfor hjemmet fx. til skole, børnehave eller andet væsentligt opholdssted. I forhold til anden sektor fx. undervisningssektoren, er kommunen kun forpligtiget til bevilling af Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 5 af 8

6 reservehjælpemiddel, hvor der er behov for et hjælpemiddel, som er personligt/individuelt tilpasset, udover de almindelige justeringsmuligheder fx. en specialfremstillet toiletstol med formstøbt sæde. Særlige beklædningsgenstande Vejledning til lovgrundlag Der kan ydes støtte til særlige beklædningsgenstande. Hjælpen ydes til dækning af merudgifterne (prisdifferencen) Som eksempler på særlige beklædningsgenstande kan nævnes; køreposer, køreslag, regnslag, rygeforklæde, hagesmække samt beskyttelses badebukser til svært inkontinente personer. Der afgrænses mellem almindeligt tøj, som er udformet på en særlig måde og særlige beklædningsgenstande, som en person ikke ville have haft brug for, hvis den pågældende ikke havde haft en funktionsnedsættelse. Hjælp til almindeligt tøj, som er udformet på en særlig måde, pga. fx. deformitet eller stort slid, kan bevilges som merudgifter, 41 ved børn og 100 ved voksne. Der skal være tale om en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og brugen af en særlig beklædningsgenstand skal give en væsentlig lettelse for borgeren og/eller hjælperne i hverdagen. Der foretages en individuel konkret vurdering. : Kørepose, regnslag og deslige: Nødvendig, hvor borger ikke selv kan klæde sig af og på, uden betydelig besvær, eller er nødvendig for at andre kan hjælpe borger i hverdagen Brandhæmmende produkter: Der ydes ikke støtte til betaling for brandhæmmende produkter, idet disse ikke i væsentlig grad afhjælper følgerne af en nedsat funktionsevne Hagesmække: Nødvendig, hvor fx. uhensigtsmæssig siddestilling medfører, at borger bliver meget våd ned ad brystet. Der skal være et behov udover under måltiderne. Der bevilges prisdifferencen i forhold til almindelige hagesmække. Inkontinens badebukser: Nødvendig, når svømning er en fast del af hverdagen. Der bevilges prisdifferencen i forhold til almindelige badebukser. Erstatningshjælpemiddel under reparation væsentlighedskriteriet Kommunen må sikre sig, at hjælpemidler repareres på forsvarlig måde, og at personen lider mindst muligt afsavn. Under reparationen udlånes eventuelt et andet egnet hjælpemiddel, hvis det er påkrævet. For udlån af et erstatningshjælpemiddel, skal der være tale om et væsentligt basalt dagligt behov. Funktionsvurdering Om der skal stilles et erstatningshjælpemiddel til rådighed, er afhængig af hjælpemidlets /reparationens art og af borgerens behov. Som udgangspunkt repareres hjælpemidler, så vidt muligt i hjemmet, inden for 1-2 hverdage. Der skal foretages en individuel konkret vurdering, med udgangspunkt i billigst egnede løsning. Det skal vurderes, hvorvidt et andet egnet hjælpemiddel, fx. hvad der forefindes i hjemmet, evt. kan benyttes. Der stilles mere generelt anvendelige hjælpemidler til rådighed - fx. ved reparation af en specialtilpasset kørestol, kan der stilles en anden mere generel anvendelig kørestol til rådighed. Under reparation, må borgeren acceptere at eget hjælpemiddel i en periode ikke er tilgængeligt. Der må evt. foretages andre arbejdsgange ved fx. plejen af borger, eller evt. aflyses aktiviteter. Arbejdsstole Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 6 af 8

7 Brug af en arbejdsstol skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet. Afgørelsen skal træffes på grundlag af en samlet individuel vurdering af ansøgers situation. Brug af en arbejdsstol skal kunne medføre evnen til at bibeholde de væsentlige funktioner/aktiviteter, som borgeren har i hverdagen. Funktionsevnevurdering Borgeren skal have en betydelig nedsat evne til at klare dagligdags opgaver. En arbejdsstol skal kunne kompensere for en standfunktion, som er betydelig nedsat eller ikke er til stede. Ved brug af en arbejdsstol skal borgeren blive selvhjulpen ift. at udføre aktiviteter, som er nødvendige for at hverdagen hænger sammen. Ved ansøgninger fra børn skal der tages stilling til om barnet, ved bevillingen af en arbejdsstol, kan få mulighed for at udføre aktiviteter på lige fod med jævnaldrene. Der skal vurderes, hvilke funktioner arbejdsstolen skal have og om disse kan udfyldes ved en almindelig kontorstol, som forefindes i ethvert hjem. dvs. en stol med/uden armlæn, standard ryg/sæde, gashejs, men uden bremse. For at kommunen kan bevilge en arbejdsstol, skal der være behov for central bremse. Er der behov for specielle indstillinger og tilpasninger, højderegulering udover standard interval, mulighed for bespænding, fodstøtte, elhøjderegulering, og rotation i sædet betales disse af kommunen.. Forflytningshjælpemidler : Brug af forflytningshjælpemidler skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og - / eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i og uden for hjemmet eller være nødvendig for at kunne udøve et erhverv. Også ved midlertidig sygdom der varer udover 14 dage Afgørelsen skal træffes på grundlag af en samlet individuel vurdering af ansøgers situation. Man kan ikke sige at der skal være tale om et dagligt behov, når der er tale om behov for forflytningshjælpemidler idet dette kan være afhængigt af lidelsens art og karakter. Hvad indgår i ydelsen: Glidebrætter, drejetårne, stå lifte, mobil lifte, loftslifte, og andre hjælpemidler der bruges når borgeres skal hjælp til at blive forflyttet fra et hjælpemiddel til et andet. Funktionsvurdering: Borgeren kan ikke selv forflytte sig, eller medvirker ikke tilstrækkeligt aktiv til forflytningen, at det kan foregå sikkerhedsmæssigt og fuldt forsvarligt for hjælperne og borgeren selv. I hjemmeplejen forgår vurderingen i samarbejde med forflytningsvejlederne. Borgeren skal være lægeligt udredt og færdig genoptrænet ved varig behov. Behovet vurderes løbende ved midlertidigt behov. Vendehjælpemidler Brug af vendesystemer, glidelagner og spilerdug skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og/eller i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i og udenfor hjemmet eller være nødvendig for at kunne udøve et erhverv. Også ved midlertidig sygdom der varer udover 14 dage. Afgørelsen skal træffes på grundlag af en samlet individuel vurdering af borgerens situation. Man kan ikke sige, at der skal være tale om et dagligt behov, når der er tale om behov for vendehjælpemidler i det dette kan være afhængigt af lidelsens art og karakter. Hvad indgår i ydelsen Silkelagner, spilerdug, glidestykker, vendesystemer (manuelt betjent), vendesystemer (elektrisk betjent). Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 7 af 8

8 Funktionsvurdering Borgerens evne til at vende sig i sengen, eller graden af den aktive medvirken i forbindelse med vendinger i sengen. Arbejdet skal foregå sikkerhedsmæssigt og fuldt forsvarligt for hjælperne og borgeren selv. I hjemmeplejen foregår vurderingen i samarbejde med forflytningsvejlederne. Borgeren skal være lægeligt udredt og færdig genoptrænet ved varigt behov. Behovet vurderes løbende ved midlertidigt behov. Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Side 8 af 8

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92 Servicelovens 112, 113 og 116... 1 Information vedr. fritvalgsordningen...

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014

Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Mundtlig redegørelse til BUU den 9. januar 2014 Omlægning på handicapområdet - skærpet målgruppe vurdering og anden støtte: bl.a. etablering af A-team Fokuspunkter Beslutning i BUU den 10. oktober 2013

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere