Sundhed- og omsorgsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhed- og omsorgsområdet"

Transkript

1 Sundhed- og omsorgsområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler December

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne - overordnede mål og værdier 2. KVALITETSMÅL OG KVALTETSSIKRING TIDSFRISTER FOR BEVILLING UDLEVERING AF HJÆLPEMIDLER.5 5. UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLGINDRETNING.7 7. FORBRUGSGODER.9 8. KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER. 11 2

3 1. Indledning Kvalitetsstandarderne er godkendt af kommunalbestyrelsen og revurderes en gang om året. Ændret lovgivning eller kommunalt vedtagne ændringer, kan dog medføre hyppigere revurdering eller nye kvalitetsstandarder. Formålet med kvalitetsstandarderne At det er tydeligt for borgere og medarbejdere hvilket serviceniveau politikerne har vedtaget i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarderne er et politisk og administrativt styringsværktøj. Politisk, fordi kvalitetsstandarder er en formidling af det politisk fastsatte serviceniveau på ældreområdet. Administrativt, fordi kvalitetsstandarderne er rammen for hvad, og i hvilket omfang Norddjurs Kommunes ydelser er på de enkelte områder. Overordnede mål og værdier Norddjurs Kommune har fokus på, at støtte og hjælp gives med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte og på en sådan måde, at borgerens selvbestemmelse, egenomsorg og netværk så vidt muligt bevares. I tildeling af støtte og hjælp tages der udgangspunkt i, at borgeren vedligeholder sin funktionsevne og i størst muligt omfang genvinder tabte funktioner og kan se nye muligheder for selv at kunne mestre hverdagen. Ældreområdet vil være kendt for, at borgerne oplever en imødekommende, åben og ligeværdig dialog i mødet med medarbejderne. 2. Kvalitetsmål og kvalitetssikring Det er Kommunens overordnede mål, at der skabes et tillidsfuldt samarbejde med borgeren ved: At bevilling af hjælpemidler sker i et tæt samarbejde med borgeren og tager udgangspunkt i en individuel vurdering, lovgivningen og kommunens serviceniveau. At bevilling og leverance efterlever de tidsfrister der er sat. En gang om året, laver Hjælpemiddelafdelingen stikprøvekontrol på udvalgte hjælpemidler i forhold til brugertilfredshed, sagsbehandlingstiden og hjælpemidlets anvendelighed. 3

4 3. Tidsfrister for bevilling Udlånshjælpemidler Ukomplicerede ansøgninger behandles snarest muligt og inden 10 arbejdsdage fra modtagelsen af ansøgningen. Komplicerede ansøgninger, som for eksempel el-kørestole behandles snarest muligt og senest inden 2 måneder. Ved særlige akutte situationer, hvor et hjælpemiddel er nødvendigt for at kunne yde borgeren pleje, vil hjælpemidlet så vidt muligt være til rådighed indenfor 1 døgn og senest 3 arbejdsdage efter en henvendelse. Såfremt en sag er kompliceret og varer længere end forventet, vil borgeren blive underrettet om sagsforløbet. Boligindretning Behandles snarest muligt og inden 15 arbejdsdage fra modtagelsen af ansøgningen. Større boligændringer iværksættes senest 2 måneder fra modtagelse af ansøgningen. Ved akut udskrivelse fra sygehuset vil sagsbehandlingen kunne sættes i gang senest 3 hverdage fra modtagelse af ansøgningen. Såfremt en sag er kompliceret og varer længere end forventet, vil borgeren blive underrettet om sagsforløbet. Forbrugsgoder Behandles snarest muligt og inden 15 arbejdsdage fra modtagelsen af ansøgningen. Såfremt en sag er kompliceret og varer længere end forventet, vil borgeren blive underrettet om sagsforløbet. Kropsbårne hjælpemidler Behandles snarest muligt og inden 15 arbejdsdage fra modtagelsen af ansøgningen. Såfremt en sag er kompliceret og varer længere end forventet, vil borgeren blive underrettet om sagsforløbet. 4

5 4. Udlevering af hjælpemidler Som udgangspunkt afhenter borgeren selv, dennes pårørende eller andre hjælpemidlet på Hjælpemiddeldepotet Kalorievej Grenå i depotets åbningstid. For den vestlige del af Kommunen, kan der laves special aftale om at afhente hjælpemidlet på Møllehjemmet Elme Alle Auning. På baggrund af en konkret og individuel vurdering, kan der laves aftale om levering på hjemadressen Forefindes hjælpemidlet ikke på depotet, kan der være individuelle leveringsfrister i forhold til de eksterne leverandører af hjælpemidlet. 5

6 5. Udlånshjælpemidler Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 112. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvad kan indgå i ydelsen? Hjælpemidlet skal i væsentlig grad: afhjælpe den nedsatte funktionsevne lette den daglige tilværelse for borgeren, være nødvendig for, at borgeren kan udøve et erhverv. Borgere der har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Instruktion, tilpasning og reparation af hjælpemidlet. Batterier til hjælpemidler, når der er behov for batterier som ikke kan købes i almindelig handel. Dæk og slanger til kørestole, når borgeren har behov for mere end én årlig udskiftning. Hvilke typer hjælpemidler? De typiske anvendte hjælpemidler er: Arbejdsstole til brug i private hjem Badetaburetter Hjælpemidler til børn (stå-støtte, skalstole) Computerprogrammer til blinde/ordblinde El-drevne kørestole Hjælpemotorer til kørestole Klodser til forhøjelse af senge Kugledyner Manuelle kørestole Plejesenge Personlifte Rollatorer 6

7 Senge- og arbejdsborde Strømpepåtagere Trehjulede cykler Trehjulede knallerter Toiletstole Trygsårs forebyggende madrasser Trygsårs forebyggende puder Vendelagner/glidestykker Synshjælpemidler: Lupper Tekstforstørrelsesanlæg Teleslyngeanlæg Talemaskiner Hvad er ydelsens omfang? Hvem leverer ydelsen? Hvad koster hjælpen? Der gives tilskud til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Norddjurs Kommunes hjælpemiddeldepot. Borgeren har mulighed for selv at vælge leverandør, jævnfør lovgivningen om Frit Valg. Der kan forekomme egenbetaling i forbindelse med anskaffelse af hjælpemiddel, jævnfør lovgivning om Frit valg. Borgeren skal selv afholde udgiften til almindelig drift, herunder rengøring og almindelig vedligeholdelse i låneperioden. 6. Boligindretning Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social Service 116. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Bekendtførelse om afgrænsning af tilbagebetaling og sikring ved pant. Hvad er formålet med ydelsen? At medvirke til, at en person med varigt nedsat funktionsniveau kan leve et almindeligt liv, som alle andre og gøre borgeren mere selvhjulpen. 7

8 Hvem kan modtage ydelsen? Hvad kan indgå i ydelsen? Borgere der har en varig nedsat funktionsevne og hvor indretning er nødvendig for, at gøre boligen egnet så borgeren kan fungere i sit hjem med funktionsnedsættelse. Generelt: Indretning af adgangsveje til boligen. Mur, - og naglefaste ændringer. Reetablering af boligændringer i lejebolig. Derudover: Opsætning af skinner til loftlift Ændre/fjerne dørtrin. Ændre dørens bredde, så kørestole kan komme igennem Opsætning af gelænder Greb kan i enkeltstående situationer, opsættes efter en konkret individuel vurdering. Hvilke typer hjælpemidler? De typiske anvendte hjælpemidler er: Belysningsarmaturer. Dør åbnere/lukkere. Elevatorer, løfteplatforme. Trappelifte. Ramper. Som udgangspunkt kun ved én indgang til boligen. Tilpasse badeværelse f.eks. fjerne skillevæg til bruseplads. Tilbygning til soveværelse/badeværelse Hvilke aktiviteter kan ikke indgå i Ydelsen? Hvad er ydelsens omfang? Hvem leverer ydelsen? Indretning af fritidsbolig. Istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering af boligen. Indretninger der er udført eller påbegyndt, inden Norddjurs Kommune har givet bevilling. Retablering i ejerboliger finder kun sted, hvis det er aftalt/ kan aftales. Nødvendig hjælp til ændring og indretning af boligen. Der vil kunne gives tilskud til en tilbygning til boligen, hvis der er behov herfor. Håndværkere fra Norddjurs Kommunes hjælpemiddeldepot eller private firmaer, efter aftale mellem borger og Norddjurs Kommune. 8

9 Hvad koster hjælpen? Der er generelt ingen egenbetaling. Vælges løsningen efter Lov om Frit Valg, kan der være egenbetaling. Der kan stilles krav om tilbagebetaling af hjælpen, såfremt den har medført en forøgelse af en ejerboligs værdi. Værdiforøgelsen vil blive sikret ved pant, og vil forfalde til betaling ved ejerskifte. 7. Forbrugsgoder Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 113. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. Hvad er formålet med ydelsen? Forbrugsgodet skal i væsentlig grad afhjælpe den nedsatte funktionsevne lette den daglige tilværelse for borgeren være nødvendig for, at borgeren kan udøve et erhverv. Hvem kan modtage ydelsen? Hvad kan indgå i ydelsen? Hvilke typer hjælpemidler? Borgere der har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som falder ind under formålet med ydelsen i henhold til lov om Social Service 112 stk.1: hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. Hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelsen i 112 stk. 1 er opfyldt. De typiske anvendte forbrugsgoder er: Husholdnings redskaber. Tørretumblere. Opvaskemaskiner. Telefonapparater med store taster. Særlige/specielle kontorstole. El-køretøjer. El-cykler. 9

10 Hvilke aktiviteter kan ikke indgå i ydelsen? Forbrugsgoder der normalt findes i ethvert hjem, som f.eks.: Hvile, og kontorstole. Senge. Telefoner. Vaskemaskiner. Tørretumblere opvaskemaskiner Computere. Forbrugsgoder der i den enkelte ydelsessituation koster under 500 kr. Forbrugsgoder som borgeren har anskaffet inden Norddjurs Kommune har givet en bevilling. Almindelig vedligeholdelse. Driftsudgifter. Hvad er ydelsens omfang? Generelt: 1. Der ydes 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt. 2. Derudover kan der gives tilskud til forskellen i pris på det bedst egnede og billigste produkt - og standardproduktet. 3. Fungerer et forbrugsgode udelukkende som et hjælpemiddel, yder Kommunen tilskud til den fulde anskaffelsespris. Tilskuddet gives som udlån. Udskiftning Der gives ikke tilskud til udskiftning af standardprodukter. Er forbrugsgodet bevilget efter punkt 2 ydes der tilskud til prisforskellen. 10

11 Er forbrugsgoder bevilget efter punkt. 3 ydes der tilskud til den fulde anskaffelsespris. Reparation Der ydes ikke tilskud til reparation af standardprodukter. Der ydes 50 % tilskud til udgiften til reparation af forbrugsgoder anskaffet efter punkt 2. Der ydes 100 % tilskud til udgiften til reparation af forbrugsgoder anskaffet efter punkt. 3. Hvem leverer ydelsen? Hvad koster hjælpen? Momsregistreret virksomhed efter borgerens valg. Hvert enkelt forbrugsgode der koster under 500 kr. skal betales af borgeren. Der ydes ikke støtte til drift af forbrugsgoder. Der ydes som udgangspunkt heller ikke støtte til udskiftning eller reparation. Der henvises til hjælpemiddelbekendtgørelsen 20 og Kropsbårne hjælpemidler Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 112. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvad kan indgå i ydelsen? Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe den nedsatte funktionsevne, lette den daglige tilværelse for borgeren, være nødvendig for, at borgeren kan udøve et erhverv. Borgere der har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilpasning og instruktion Reparation af ortopædisk fodtøj 11

12 Hvilke typer hjælpemidler? De typiske anvendte hjælpemidler er: Ortopædiske hjælpemidler: Sko, indlæg til sko, benproteser, bandager og skinner. Brystproteser. Kompressionsstrømper. Inkontinens hjælpemidler. Stomi hjælpemidler. Diabetes hjælpemidler. Syns hjælpemidler: øjenproteser, briller og kontaktlinser Høreapparater. Batterier til høreapparater. Hvilke aktiviteter kan ikke indgå i ydelsen? Almindelig vedligeholdelse. Driftsudgifter. Der kan normalt ikke gives tilskud til et hjælpemiddel borgeren har anskaffet inden det er bevilget. Hvad er ydelsens omfang? Hvem leverer ydelsen? Tilskud til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Reservehjælpemidler ydes hvor der, af hygiejniske hensyn er behov for det, f.eks. brystproteser og kompressionsstrømper. For visse hjælpemidler er der fastlagt retningslinjer for hvor ofte et hjælpemiddel kan udskiftes. Kommunen har indgået indkøbsaftaler på kropsbårne hjælpemidler. Er der bevilget et særligt personligt hjælpemiddel, kan borgeren vælge at benytte en anden leverandør end den kommunen har indkøbsaftale med. Borgeren vil da kunne få refunderet et beløb svarende til den udgift kommunen ville have haft ved kommunens leverandør. Vælger en borger at få leveret et høreapparat ved en anden leverandør end kommunens, vil borgeren få refunderet et beløb der er fastsat af ministeriet Hvad koster hjælpen? Ydelsen er som hovedregel gratis for borgeren. Vælger borgeren en anden leverandør end den kommunen har valgt, kan der forekomme en merudgift på hjælpemidlet, som borgeren selv skal betale Der er en egenbetaling på ortopædisk fodtøj, svarende til den fastsatte sats. 12

13 $%.% '"" (7 8# (-9,&-.&(/'""'-0%,&/%'(%,&'1-0.(.(/(.2345,&'%1-/%'0(% 0%((0('('% ",&&6-0.((%.'.(%62'/ %&1((-%'%%/5,&&1(6.(6-'-(%.6.(6" )(%-(.&0&% (7 0%(%!"# $%&'(%()%$%$%$*+%$"

14 Høringssvar Kvalitetsstandard for hjælpemidler!"#!!"$$#%!!&$'%(!!%% "%)!%!)! '()%* %!!%)"!!!"$* $$$"!!)#$$!!%+% ))!*)!%) '($,$) %%"-"!'$##%!',$!#$)%)!.)!%$$ *) %%%!!)"!*)/,$*!$"%%"$ %"!!+%) #%)!"!!$!!%%%%$%) %*) %%$$!!%0%%!!%) %*%!)!)"$$$$)*"!%,%!* %!$!!%!")"!!%!!!*&$'%(!!%!""%)!%&!!")!!*,%%%-!%!%$))"!& &$'%(!!%!!!% Med venlig hilsen Formand Handicaprådet Jens Holst Møgelbjergparken Grenaa

15 Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal København K Dato: 8. november 2012 Tlf Fax Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 23. oktober 2012 følger hermed social- og integrationsministerens endelige svar på spørgsmål nr. 31 (SOU Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). THA/ J.nr Spørgsmål nr. 31: Ministeren bedes redegøre for, hvilke regler der gælder for beregning af aflastningstimer til et handicappet barn? Svar: Der gælder ingen generelle regler for beregning af aflastningstimer. Der skal således altid foretages en konkret og individuel helhedsvurdering i forhold til omfanget af behovet for aflastning i det enkelte tilfælde. Men det er ingen hindring for, at der udarbejdes serviceniveauer. Serviceniveauerne kan og skal dog aldrig erstatte den konkrete og individuelle vurdering, og de skal altid være indenfor rammerne af lovgivningen. Det er kommunen, der er ansvarlig for at træffe afgørelse om udmåling af hjælp til aflastning, og kommunens afgørelse kan påklages til det sociale nævn. Karen Hækkerup / Hanne Stig Andersen

16 Folketinget S 231, endeligt svar på Offentligt Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal København K Dato: 25. oktober 2012 Tlf Fax Under henvisning til Folketingets brev af 17. oktober 2012 følger hermed social og integrationsministerens endelige svar på spørgsmål nr. S 231, stillet af Karina Adsbøl (DF). THA/ J.nr Spørgsmål nr. S 231: Er det ministerens opfattelse, at kommunerne lever op til lovgivningen, hvis en kommune vælger at sætte loft over borgernes hjælp? Svar: Det er et grundlæggende princip i serviceloven, at kommunale tilbud skal gives på baggrund af en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Men det er ingen hindring for, at der udarbejdes serviceniveauer, hverken på handicapområdet eller på resten af servicelovens område. Serviceniveauerne kan og skal dog aldrig erstatte den individuelle vurdering og skal altid være indenfor rammerne af lovgivningen. Såfremt der fastsattes et ufravigeligt loft og dermed ikke foretages en konkret og individuel vurdering, vil det ikke være i overensstemmelse med kravene i lovgivningen. Karen Hækkerup / Hanne Stig Andersen

17 Socialudvalget SOU alm. del Svar pœ Sp rgsmœl 79 Offentligt

18

19

20

21 Folketingets Socialudvalg DepartementetHolmens Kanal K benhavn K Tlf Dato:26. november 2009 Fax THA/ J.nr Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 11. november2009 f lger hermed indenrigs- og socialministerens endelige svar pœsp rgsmœl nr. 79 (SOU Alm. del).sp rgsmœlet er stillet efter nske fra Thomas Horn (S). Sp rgsmœl nr. 79:ÓMinisteren bedes redeg re for baggrunden for, at Ankestyrelsen har skiftetopfattelse og nu har bestemt, at handicappede, f.eks. sclerose ramte, ikkehar brug for trehjulede el-crossere, for at fungere i deres hverdag?ó Svar:Til brug ved besvarelsen er der indhentet en udtalelse fra Ankestyrelsen,som har oplyst f lgende:óankestyrelsen skal bem¾rke, at det overordnede formœl med hj¾lp efterserviceloven er, at den enkelte kan leve et liv som andre pœ samme alder ogi samme livssituation.udgangspunktet er nu, at en trehjulet el-scooter er et forbrugsgode, dog kank ret jet fungere udelukkende som et hj¾lpemiddel for ans geren. Et for-brugsgode kan sœledes have en sœ specifik funktion til at kompensere for ennedsat funktionsevne, at forbrugsgodet ikke har anden funktion end at fun-gere som hj¾lpemiddel. I disse tilf¾lde er det et hj¾lpemiddel, hvor st ttenomfatter den fulde anskaffelsespris pœ det bedst egnede og billigste produkt.der er i disse tilf¾lde ikke nogen egenbetaling, idet forbrugsgodet betalesfuldt ud af kommunen.ankestyrelsen har i principafg relse C truffet afg relse om, at en cy-kel med hj¾lpemotor var et forbrugsgode. For en kvinde med sclerose fun-gerede den tohjulede el-cykel dog udelukkende som et hj¾lpemiddel. Kvin-den var derfor berettiget til hj¾lp til cyklen svarende til den fulde anskaffel- 2 sespris eller som udlœn. Afg rende for, at cyklen for kvinden udelukkendefungerede som et hj¾lpemiddel, var om der for den handicappede kvindevar en forbrugsgodev¾rdi tilknyttet, sœledes at den handicappede ville bliveoverkompenseret ved bevillingen, eller om forbrugsgodet alene kompense-rede for den nedsatte funktionsevne.nœr der bevilges en elscooter, skal der derfor hver gang tages stilling til, omel-scooteren udelukkende fungerer som et hj¾lpemiddel for ans geren.baggrunden for at en 3-hjulet el-scooter som udgangspunkt nu er et for-brugsgode er, at samfundsudviklingen medf rer, at befolkningens forbrugs-m nster ¾ndrer sig. Afgr¾nsningen mellem hj¾lpemidler og forbrugsgoderflytter sig derfor i takt med den almindelige samfundsudvikling.i Ankestyrelsens praksisunders gelse i 2007 om hj¾lpemidler og forbrugs-goder viste det sig, at der var forskellig praksis i kommunerne, om el-scootere blev bevilget som et hj¾lpemiddel eller et forbrugsgode.ved kommunesammenl¾gningerne var flere kommuner blevet opm¾rk-somme pœ den uensartede praksis.det er produktet, dets anvendelse, og hvem det fremstilles og forhandles til,som afg r, om det er et hj¾lpemiddel eller et forbrugsgode. El-scooteres¾lges i dag ogsœ til private, der betaler selv og ikke nsker kommuneninvolveret, eller private, som har fœet afslag fra kommunen. K ret jerne an-nonceres bredt. I skattelovgivningen er el-scootere forbrugsgoder.el-scootere har en forbrugsgodev¾rdi i forhold til en k restol, en stok elleren rollator. For den ¾ldre del af befolkningen erstatter el-k ret jet sœledesikke altid en k restol, stok eller rollator, men erstatter bilen. Der kr¾ves ikkek rekort til el-scootere. Det, der kompenseres udover den n dvendige af-hj¾lpning af funktionsneds¾ttelsen, er forbrugsgodev¾rdien, som ogsœikke-handicappede har gl¾de af. Sp rgsmœlet om forbrugsgodev¾rdi er dogkun relevant, nœr der er tale om et produkt, der fremstilles og forhandlesbredt.hj¾lpemidler er sœledes produkter, der fremstilles med henblik pœ at afhj¾l-pe en fysisk eller psykisk funktionsevneneds¾ttelse. Der er ingen egenbeta-ling pœ et hj¾lpemiddel. Et hj¾lpemiddel tilh rer kommunen, og hvis detikke anvendes kan kommunen afhente det.forbrugsgoder omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt medhenblik pœ s¾dvanligt forbrug med den almindelige befolkning som mœl-gruppe. Produkterne er ikke fremstillet specielt med henblik pœ at afhj¾lpeen nedsat funktionsevne, men kan i en r¾kke tilf¾lde udg re den kompen-sation, som personer med nedsat funktionsevne har brug for. 3 Der er egenbetaling pœ 50 procent af et standardprodukt af den type, der erbehov for. Ans geren kan k be et dyrere produkt, men kommunen betaleralene 50 procent af prisen pœ standardproduktet.der kan dog bevilges et dyrere produkt end et almindeligt standardprodukt,eller der kan bevilges en s¾rlig indretning, som er n dvendig. Kommunenbetaler disse merudgifter.nœr der er egenbetaling pœ 50 procent pœ forbrugsgoder, er baggrunden atundgœ overkompensation, fordi et forbrugsgode opfylder samme behov, somandre ogsœ har.et forbrugsgode kan dog udelukkende fungere som et hj¾lpemiddel og blivebetalt fuldt ud af kommunen.ankestyrelsen har sœledes ikke bestemt, at handicappede f.eks. sclerose-ramte, ikke har brug for 3-hjulede el-crossere for at fungere i deres hverdag.ókaren Ellemann/ Karin Ingemann

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92 Servicelovens 112, 113 og 116... 1 Information vedr. fritvalgsordningen...

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser...

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for nødkald

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for nødkald Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for nødkald 2015 Indledning I Fredensborg Kommune kan du blive visiteret til nødkald. Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem

Læs mere

DRG Nyt September 2011

DRG Nyt September 2011 I en måned hvor hele Danmark gik til valg og VM i cykling, skete der følgende spændende ting i branchen. I dette nummer Rekordstort VM for paracyklister i Roskilde Søger lokale virksomheder Lad os investere

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er Hørsholm Kommune Borgmesterkontoret Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 06-01- 2 0 1 2 Vedrørende j.nr. 10/28275 Ved brev af 9. november 2010 har Ældresagen anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere

Læs mere

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Pjece om Sundhedsaftalen vedr. hjælpemidler Arbejdsdeling mellem Region Sjælland og de 17 kommuner Version: 1.0 Dato: Juni 2012 Kontaktoplysninger for bestilling

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT Dato: August 2014 Ansvarlig: Inge-Lise Stenum, Lisbeth Alstrøm og Visitationen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2012 Ældreområdet september 2012. Ikrafttræden januar 2013. 1 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 -

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere