Sundhed- og omsorgsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhed- og omsorgsområdet"

Transkript

1 Sundhed- og omsorgsområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler December

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne - overordnede mål og værdier 2. KVALITETSMÅL OG KVALTETSSIKRING TIDSFRISTER FOR BEVILLING UDLEVERING AF HJÆLPEMIDLER.5 5. UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLGINDRETNING.7 7. FORBRUGSGODER.9 8. KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER. 11 2

3 1. Indledning Kvalitetsstandarderne er godkendt af kommunalbestyrelsen og revurderes en gang om året. Ændret lovgivning eller kommunalt vedtagne ændringer, kan dog medføre hyppigere revurdering eller nye kvalitetsstandarder. Formålet med kvalitetsstandarderne At det er tydeligt for borgere og medarbejdere hvilket serviceniveau politikerne har vedtaget i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarderne er et politisk og administrativt styringsværktøj. Politisk, fordi kvalitetsstandarder er en formidling af det politisk fastsatte serviceniveau på ældreområdet. Administrativt, fordi kvalitetsstandarderne er rammen for hvad, og i hvilket omfang Norddjurs Kommunes ydelser er på de enkelte områder. Overordnede mål og værdier Norddjurs Kommune har fokus på, at støtte og hjælp gives med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte og på en sådan måde, at borgerens selvbestemmelse, egenomsorg og netværk så vidt muligt bevares. I tildeling af støtte og hjælp tages der udgangspunkt i, at borgeren vedligeholder sin funktionsevne og i størst muligt omfang genvinder tabte funktioner og kan se nye muligheder for selv at kunne mestre hverdagen. Ældreområdet vil være kendt for, at borgerne oplever en imødekommende, åben og ligeværdig dialog i mødet med medarbejderne. 2. Kvalitetsmål og kvalitetssikring Det er Kommunens overordnede mål, at der skabes et tillidsfuldt samarbejde med borgeren ved: At bevilling af hjælpemidler sker i et tæt samarbejde med borgeren og tager udgangspunkt i en individuel vurdering, lovgivningen og kommunens serviceniveau. At bevilling og leverance efterlever de tidsfrister der er sat. En gang om året, laver Hjælpemiddelafdelingen stikprøvekontrol på udvalgte hjælpemidler i forhold til brugertilfredshed, sagsbehandlingstiden og hjælpemidlets anvendelighed. 3

4 3. Tidsfrister for bevilling Udlånshjælpemidler Ukomplicerede ansøgninger behandles snarest muligt og inden 10 arbejdsdage fra modtagelsen af ansøgningen. Komplicerede ansøgninger, som for eksempel el-kørestole behandles snarest muligt og senest inden 2 måneder. Ved særlige akutte situationer, hvor et hjælpemiddel er nødvendigt for at kunne yde borgeren pleje, vil hjælpemidlet så vidt muligt være til rådighed indenfor 1 døgn og senest 3 arbejdsdage efter en henvendelse. Såfremt en sag er kompliceret og varer længere end forventet, vil borgeren blive underrettet om sagsforløbet. Boligindretning Behandles snarest muligt og inden 15 arbejdsdage fra modtagelsen af ansøgningen. Større boligændringer iværksættes senest 2 måneder fra modtagelse af ansøgningen. Ved akut udskrivelse fra sygehuset vil sagsbehandlingen kunne sættes i gang senest 3 hverdage fra modtagelse af ansøgningen. Såfremt en sag er kompliceret og varer længere end forventet, vil borgeren blive underrettet om sagsforløbet. Forbrugsgoder Behandles snarest muligt og inden 15 arbejdsdage fra modtagelsen af ansøgningen. Såfremt en sag er kompliceret og varer længere end forventet, vil borgeren blive underrettet om sagsforløbet. Kropsbårne hjælpemidler Behandles snarest muligt og inden 15 arbejdsdage fra modtagelsen af ansøgningen. Såfremt en sag er kompliceret og varer længere end forventet, vil borgeren blive underrettet om sagsforløbet. 4

5 4. Udlevering af hjælpemidler Som udgangspunkt afhenter borgeren selv, dennes pårørende eller andre hjælpemidlet på Hjælpemiddeldepotet Kalorievej Grenå i depotets åbningstid. For den vestlige del af Kommunen, kan der laves special aftale om at afhente hjælpemidlet på Møllehjemmet Elme Alle Auning. På baggrund af en konkret og individuel vurdering, kan der laves aftale om levering på hjemadressen Forefindes hjælpemidlet ikke på depotet, kan der være individuelle leveringsfrister i forhold til de eksterne leverandører af hjælpemidlet. 5

6 5. Udlånshjælpemidler Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 112. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvad kan indgå i ydelsen? Hjælpemidlet skal i væsentlig grad: afhjælpe den nedsatte funktionsevne lette den daglige tilværelse for borgeren, være nødvendig for, at borgeren kan udøve et erhverv. Borgere der har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Instruktion, tilpasning og reparation af hjælpemidlet. Batterier til hjælpemidler, når der er behov for batterier som ikke kan købes i almindelig handel. Dæk og slanger til kørestole, når borgeren har behov for mere end én årlig udskiftning. Hvilke typer hjælpemidler? De typiske anvendte hjælpemidler er: Arbejdsstole til brug i private hjem Badetaburetter Hjælpemidler til børn (stå-støtte, skalstole) Computerprogrammer til blinde/ordblinde El-drevne kørestole Hjælpemotorer til kørestole Klodser til forhøjelse af senge Kugledyner Manuelle kørestole Plejesenge Personlifte Rollatorer 6

7 Senge- og arbejdsborde Strømpepåtagere Trehjulede cykler Trehjulede knallerter Toiletstole Trygsårs forebyggende madrasser Trygsårs forebyggende puder Vendelagner/glidestykker Synshjælpemidler: Lupper Tekstforstørrelsesanlæg Teleslyngeanlæg Talemaskiner Hvad er ydelsens omfang? Hvem leverer ydelsen? Hvad koster hjælpen? Der gives tilskud til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Norddjurs Kommunes hjælpemiddeldepot. Borgeren har mulighed for selv at vælge leverandør, jævnfør lovgivningen om Frit Valg. Der kan forekomme egenbetaling i forbindelse med anskaffelse af hjælpemiddel, jævnfør lovgivning om Frit valg. Borgeren skal selv afholde udgiften til almindelig drift, herunder rengøring og almindelig vedligeholdelse i låneperioden. 6. Boligindretning Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social Service 116. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Bekendtførelse om afgrænsning af tilbagebetaling og sikring ved pant. Hvad er formålet med ydelsen? At medvirke til, at en person med varigt nedsat funktionsniveau kan leve et almindeligt liv, som alle andre og gøre borgeren mere selvhjulpen. 7

8 Hvem kan modtage ydelsen? Hvad kan indgå i ydelsen? Borgere der har en varig nedsat funktionsevne og hvor indretning er nødvendig for, at gøre boligen egnet så borgeren kan fungere i sit hjem med funktionsnedsættelse. Generelt: Indretning af adgangsveje til boligen. Mur, - og naglefaste ændringer. Reetablering af boligændringer i lejebolig. Derudover: Opsætning af skinner til loftlift Ændre/fjerne dørtrin. Ændre dørens bredde, så kørestole kan komme igennem Opsætning af gelænder Greb kan i enkeltstående situationer, opsættes efter en konkret individuel vurdering. Hvilke typer hjælpemidler? De typiske anvendte hjælpemidler er: Belysningsarmaturer. Dør åbnere/lukkere. Elevatorer, løfteplatforme. Trappelifte. Ramper. Som udgangspunkt kun ved én indgang til boligen. Tilpasse badeværelse f.eks. fjerne skillevæg til bruseplads. Tilbygning til soveværelse/badeværelse Hvilke aktiviteter kan ikke indgå i Ydelsen? Hvad er ydelsens omfang? Hvem leverer ydelsen? Indretning af fritidsbolig. Istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering af boligen. Indretninger der er udført eller påbegyndt, inden Norddjurs Kommune har givet bevilling. Retablering i ejerboliger finder kun sted, hvis det er aftalt/ kan aftales. Nødvendig hjælp til ændring og indretning af boligen. Der vil kunne gives tilskud til en tilbygning til boligen, hvis der er behov herfor. Håndværkere fra Norddjurs Kommunes hjælpemiddeldepot eller private firmaer, efter aftale mellem borger og Norddjurs Kommune. 8

9 Hvad koster hjælpen? Der er generelt ingen egenbetaling. Vælges løsningen efter Lov om Frit Valg, kan der være egenbetaling. Der kan stilles krav om tilbagebetaling af hjælpen, såfremt den har medført en forøgelse af en ejerboligs værdi. Værdiforøgelsen vil blive sikret ved pant, og vil forfalde til betaling ved ejerskifte. 7. Forbrugsgoder Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 113. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. Hvad er formålet med ydelsen? Forbrugsgodet skal i væsentlig grad afhjælpe den nedsatte funktionsevne lette den daglige tilværelse for borgeren være nødvendig for, at borgeren kan udøve et erhverv. Hvem kan modtage ydelsen? Hvad kan indgå i ydelsen? Hvilke typer hjælpemidler? Borgere der har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som falder ind under formålet med ydelsen i henhold til lov om Social Service 112 stk.1: hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. Hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelsen i 112 stk. 1 er opfyldt. De typiske anvendte forbrugsgoder er: Husholdnings redskaber. Tørretumblere. Opvaskemaskiner. Telefonapparater med store taster. Særlige/specielle kontorstole. El-køretøjer. El-cykler. 9

10 Hvilke aktiviteter kan ikke indgå i ydelsen? Forbrugsgoder der normalt findes i ethvert hjem, som f.eks.: Hvile, og kontorstole. Senge. Telefoner. Vaskemaskiner. Tørretumblere opvaskemaskiner Computere. Forbrugsgoder der i den enkelte ydelsessituation koster under 500 kr. Forbrugsgoder som borgeren har anskaffet inden Norddjurs Kommune har givet en bevilling. Almindelig vedligeholdelse. Driftsudgifter. Hvad er ydelsens omfang? Generelt: 1. Der ydes 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt. 2. Derudover kan der gives tilskud til forskellen i pris på det bedst egnede og billigste produkt - og standardproduktet. 3. Fungerer et forbrugsgode udelukkende som et hjælpemiddel, yder Kommunen tilskud til den fulde anskaffelsespris. Tilskuddet gives som udlån. Udskiftning Der gives ikke tilskud til udskiftning af standardprodukter. Er forbrugsgodet bevilget efter punkt 2 ydes der tilskud til prisforskellen. 10

11 Er forbrugsgoder bevilget efter punkt. 3 ydes der tilskud til den fulde anskaffelsespris. Reparation Der ydes ikke tilskud til reparation af standardprodukter. Der ydes 50 % tilskud til udgiften til reparation af forbrugsgoder anskaffet efter punkt 2. Der ydes 100 % tilskud til udgiften til reparation af forbrugsgoder anskaffet efter punkt. 3. Hvem leverer ydelsen? Hvad koster hjælpen? Momsregistreret virksomhed efter borgerens valg. Hvert enkelt forbrugsgode der koster under 500 kr. skal betales af borgeren. Der ydes ikke støtte til drift af forbrugsgoder. Der ydes som udgangspunkt heller ikke støtte til udskiftning eller reparation. Der henvises til hjælpemiddelbekendtgørelsen 20 og Kropsbårne hjælpemidler Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 112. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvad kan indgå i ydelsen? Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe den nedsatte funktionsevne, lette den daglige tilværelse for borgeren, være nødvendig for, at borgeren kan udøve et erhverv. Borgere der har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilpasning og instruktion Reparation af ortopædisk fodtøj 11

12 Hvilke typer hjælpemidler? De typiske anvendte hjælpemidler er: Ortopædiske hjælpemidler: Sko, indlæg til sko, benproteser, bandager og skinner. Brystproteser. Kompressionsstrømper. Inkontinens hjælpemidler. Stomi hjælpemidler. Diabetes hjælpemidler. Syns hjælpemidler: øjenproteser, briller og kontaktlinser Høreapparater. Batterier til høreapparater. Hvilke aktiviteter kan ikke indgå i ydelsen? Almindelig vedligeholdelse. Driftsudgifter. Der kan normalt ikke gives tilskud til et hjælpemiddel borgeren har anskaffet inden det er bevilget. Hvad er ydelsens omfang? Hvem leverer ydelsen? Tilskud til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Reservehjælpemidler ydes hvor der, af hygiejniske hensyn er behov for det, f.eks. brystproteser og kompressionsstrømper. For visse hjælpemidler er der fastlagt retningslinjer for hvor ofte et hjælpemiddel kan udskiftes. Kommunen har indgået indkøbsaftaler på kropsbårne hjælpemidler. Er der bevilget et særligt personligt hjælpemiddel, kan borgeren vælge at benytte en anden leverandør end den kommunen har indkøbsaftale med. Borgeren vil da kunne få refunderet et beløb svarende til den udgift kommunen ville have haft ved kommunens leverandør. Vælger en borger at få leveret et høreapparat ved en anden leverandør end kommunens, vil borgeren få refunderet et beløb der er fastsat af ministeriet Hvad koster hjælpen? Ydelsen er som hovedregel gratis for borgeren. Vælger borgeren en anden leverandør end den kommunen har valgt, kan der forekomme en merudgift på hjælpemidlet, som borgeren selv skal betale Der er en egenbetaling på ortopædisk fodtøj, svarende til den fastsatte sats. 12

13 $%.% '"" (7 8# (-9,&-.&(/'""'-0%,&/%'(%,&'1-0.(.(/(.2345,&'%1-/%'0(% 0%((0('('% ",&&6-0.((%.'.(%62'/ %&1((-%'%%/5,&&1(6.(6-'-(%.6.(6" )(%-(.&0&% (7 0%(%!"# $%&'(%()%$%$%$*+%$"

14 Høringssvar Kvalitetsstandard for hjælpemidler!"#!!"$$#%!!&$'%(!!%% "%)!%!)! '()%* %!!%)"!!!"$* $$$"!!)#$$!!%+% ))!*)!%) '($,$) %%"-"!'$##%!',$!#$)%)!.)!%$$ *) %%%!!)"!*)/,$*!$"%%"$ %"!!+%) #%)!"!!$!!%%%%$%) %*) %%$$!!%0%%!!%) %*%!)!)"$$$$)*"!%,%!* %!$!!%!")"!!%!!!*&$'%(!!%!""%)!%&!!")!!*,%%%-!%!%$))"!& &$'%(!!%!!!% Med venlig hilsen Formand Handicaprådet Jens Holst Møgelbjergparken Grenaa

15 Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal København K Dato: 8. november 2012 Tlf Fax Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 23. oktober 2012 følger hermed social- og integrationsministerens endelige svar på spørgsmål nr. 31 (SOU Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). THA/ J.nr Spørgsmål nr. 31: Ministeren bedes redegøre for, hvilke regler der gælder for beregning af aflastningstimer til et handicappet barn? Svar: Der gælder ingen generelle regler for beregning af aflastningstimer. Der skal således altid foretages en konkret og individuel helhedsvurdering i forhold til omfanget af behovet for aflastning i det enkelte tilfælde. Men det er ingen hindring for, at der udarbejdes serviceniveauer. Serviceniveauerne kan og skal dog aldrig erstatte den konkrete og individuelle vurdering, og de skal altid være indenfor rammerne af lovgivningen. Det er kommunen, der er ansvarlig for at træffe afgørelse om udmåling af hjælp til aflastning, og kommunens afgørelse kan påklages til det sociale nævn. Karen Hækkerup / Hanne Stig Andersen

16 Folketinget S 231, endeligt svar på Offentligt Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal København K Dato: 25. oktober 2012 Tlf Fax Under henvisning til Folketingets brev af 17. oktober 2012 følger hermed social og integrationsministerens endelige svar på spørgsmål nr. S 231, stillet af Karina Adsbøl (DF). THA/ J.nr Spørgsmål nr. S 231: Er det ministerens opfattelse, at kommunerne lever op til lovgivningen, hvis en kommune vælger at sætte loft over borgernes hjælp? Svar: Det er et grundlæggende princip i serviceloven, at kommunale tilbud skal gives på baggrund af en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov. Men det er ingen hindring for, at der udarbejdes serviceniveauer, hverken på handicapområdet eller på resten af servicelovens område. Serviceniveauerne kan og skal dog aldrig erstatte den individuelle vurdering og skal altid være indenfor rammerne af lovgivningen. Såfremt der fastsattes et ufravigeligt loft og dermed ikke foretages en konkret og individuel vurdering, vil det ikke være i overensstemmelse med kravene i lovgivningen. Karen Hækkerup / Hanne Stig Andersen

17 Socialudvalget SOU alm. del Svar pœ Sp rgsmœl 79 Offentligt

18

19

20

21 Folketingets Socialudvalg DepartementetHolmens Kanal K benhavn K Tlf Dato:26. november 2009 Fax THA/ J.nr Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 11. november2009 f lger hermed indenrigs- og socialministerens endelige svar pœsp rgsmœl nr. 79 (SOU Alm. del).sp rgsmœlet er stillet efter nske fra Thomas Horn (S). Sp rgsmœl nr. 79:ÓMinisteren bedes redeg re for baggrunden for, at Ankestyrelsen har skiftetopfattelse og nu har bestemt, at handicappede, f.eks. sclerose ramte, ikkehar brug for trehjulede el-crossere, for at fungere i deres hverdag?ó Svar:Til brug ved besvarelsen er der indhentet en udtalelse fra Ankestyrelsen,som har oplyst f lgende:óankestyrelsen skal bem¾rke, at det overordnede formœl med hj¾lp efterserviceloven er, at den enkelte kan leve et liv som andre pœ samme alder ogi samme livssituation.udgangspunktet er nu, at en trehjulet el-scooter er et forbrugsgode, dog kank ret jet fungere udelukkende som et hj¾lpemiddel for ans geren. Et for-brugsgode kan sœledes have en sœ specifik funktion til at kompensere for ennedsat funktionsevne, at forbrugsgodet ikke har anden funktion end at fun-gere som hj¾lpemiddel. I disse tilf¾lde er det et hj¾lpemiddel, hvor st ttenomfatter den fulde anskaffelsespris pœ det bedst egnede og billigste produkt.der er i disse tilf¾lde ikke nogen egenbetaling, idet forbrugsgodet betalesfuldt ud af kommunen.ankestyrelsen har i principafg relse C truffet afg relse om, at en cy-kel med hj¾lpemotor var et forbrugsgode. For en kvinde med sclerose fun-gerede den tohjulede el-cykel dog udelukkende som et hj¾lpemiddel. Kvin-den var derfor berettiget til hj¾lp til cyklen svarende til den fulde anskaffel- 2 sespris eller som udlœn. Afg rende for, at cyklen for kvinden udelukkendefungerede som et hj¾lpemiddel, var om der for den handicappede kvindevar en forbrugsgodev¾rdi tilknyttet, sœledes at den handicappede ville bliveoverkompenseret ved bevillingen, eller om forbrugsgodet alene kompense-rede for den nedsatte funktionsevne.nœr der bevilges en elscooter, skal der derfor hver gang tages stilling til, omel-scooteren udelukkende fungerer som et hj¾lpemiddel for ans geren.baggrunden for at en 3-hjulet el-scooter som udgangspunkt nu er et for-brugsgode er, at samfundsudviklingen medf rer, at befolkningens forbrugs-m nster ¾ndrer sig. Afgr¾nsningen mellem hj¾lpemidler og forbrugsgoderflytter sig derfor i takt med den almindelige samfundsudvikling.i Ankestyrelsens praksisunders gelse i 2007 om hj¾lpemidler og forbrugs-goder viste det sig, at der var forskellig praksis i kommunerne, om el-scootere blev bevilget som et hj¾lpemiddel eller et forbrugsgode.ved kommunesammenl¾gningerne var flere kommuner blevet opm¾rk-somme pœ den uensartede praksis.det er produktet, dets anvendelse, og hvem det fremstilles og forhandles til,som afg r, om det er et hj¾lpemiddel eller et forbrugsgode. El-scooteres¾lges i dag ogsœ til private, der betaler selv og ikke nsker kommuneninvolveret, eller private, som har fœet afslag fra kommunen. K ret jerne an-nonceres bredt. I skattelovgivningen er el-scootere forbrugsgoder.el-scootere har en forbrugsgodev¾rdi i forhold til en k restol, en stok elleren rollator. For den ¾ldre del af befolkningen erstatter el-k ret jet sœledesikke altid en k restol, stok eller rollator, men erstatter bilen. Der kr¾ves ikkek rekort til el-scootere. Det, der kompenseres udover den n dvendige af-hj¾lpning af funktionsneds¾ttelsen, er forbrugsgodev¾rdien, som ogsœikke-handicappede har gl¾de af. Sp rgsmœlet om forbrugsgodev¾rdi er dogkun relevant, nœr der er tale om et produkt, der fremstilles og forhandlesbredt.hj¾lpemidler er sœledes produkter, der fremstilles med henblik pœ at afhj¾l-pe en fysisk eller psykisk funktionsevneneds¾ttelse. Der er ingen egenbeta-ling pœ et hj¾lpemiddel. Et hj¾lpemiddel tilh rer kommunen, og hvis detikke anvendes kan kommunen afhente det.forbrugsgoder omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt medhenblik pœ s¾dvanligt forbrug med den almindelige befolkning som mœl-gruppe. Produkterne er ikke fremstillet specielt med henblik pœ at afhj¾lpeen nedsat funktionsevne, men kan i en r¾kke tilf¾lde udg re den kompen-sation, som personer med nedsat funktionsevne har brug for. 3 Der er egenbetaling pœ 50 procent af et standardprodukt af den type, der erbehov for. Ans geren kan k be et dyrere produkt, men kommunen betaleralene 50 procent af prisen pœ standardproduktet.der kan dog bevilges et dyrere produkt end et almindeligt standardprodukt,eller der kan bevilges en s¾rlig indretning, som er n dvendig. Kommunenbetaler disse merudgifter.nœr der er egenbetaling pœ 50 procent pœ forbrugsgoder, er baggrunden atundgœ overkompensation, fordi et forbrugsgode opfylder samme behov, somandre ogsœ har.et forbrugsgode kan dog udelukkende fungere som et hj¾lpemiddel og blivebetalt fuldt ud af kommunen.ankestyrelsen har sœledes ikke bestemt, at handicappede f.eks. sclerose-ramte, ikke har brug for 3-hjulede el-crossere for at fungere i deres hverdag.ókaren Ellemann/ Karin Ingemann

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 12. februar 2013 Efter et samråd i folketingets socialudvalg den 26. juni 2012 tog Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup

Læs mere

Kvalitetsstandard for boligindretning

Kvalitetsstandard for boligindretning Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for boligindretning 2 Kvalitetsstandard for boligindretning Formålet med hjælpen Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hjælpemidler. og boligændringer. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjælpemidler. og boligændringer. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjælpemidler og boligændringer 1 Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Hjælpemidler og boligændringer Om denne pjece

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet 2 Kvalitetsstandard for hjælpemidler til personlig pleje og aktivitet i hjemmet Formålet med hjælpemidler

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014

KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD UDDELEGEREDE SYGEPLEJEYDELSER 2013/2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Kvalitetsstandarderne er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Kvalitetsstandard for Ydelser leveret af Hjælpemiddelcenter Formervangen Gældende fra 2013 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information...

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift KEN nr 9206 af 03/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2143-54416 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING Frit valg af hjælpemidler Når du har fået bevilget et hjælpemiddel, har du mulighed for at vælge at få dit hjælpemiddel fra en anden leverandør end den, som Rudersdal

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2007-3229 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold:

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold: Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 20. december 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26.

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1 Hjælpemidler Tårnby dok.nr. 2024214 Forord Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Støtte til kropsbårne hjælpemidler

Støtte til kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard for Støtte til kropsbårne hjælpemidler Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 Kvalitetsstandard 2016-2017 Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 1 1. INDLEDNING... 4 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 4 1.2 VISITATION EN GENEREL VEJLEDNING...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Svendborg Kommunes service til ældre og handicappede

Svendborg Kommunes service til ældre og handicappede Svendborg Kommunes service til ældre og handicappede i hjemmeplejen Serviceinformation Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord:...3 2. Værdier og formål med hjælpen:...3

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Oversigt over hjælpemiddelområdet

Oversigt over hjælpemiddelområdet SOCIAL OG SUNDHED Dato: 19. maj 215 Tlf. dir.: 4477 3549 E-mail: sito@balk.dk Kontakt: Sidse-Marie Toubroe Oversigt over hjælpemiddelområdet Emne Beskrivelse Overordnede principper og organisatoriske forhold

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere