globalpeace.dk At dræbe mennesker og ødelægge ting - Et fag under forandring RESUME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "globalpeace.dk At dræbe mennesker og ødelægge ting - Et fag under forandring RESUME"

Transkript

1 Claus Kold Report 5 Global Peace Institute 30. jun 2009 RESUME Krig handler om staters destruktion og nye staters tilblivelse. Det er den moderne vestlige forståelse. Krig er et barsk håndværk. Krig handler om at vinde ved at undertvinge modstanderen med alle til rådighed stående midler og måske opbygge noget andet. Officeren som profession har på den baggrund i flere hundrede år udviklet orienteringer, værdier, rutiner, symboler, traditioner som er rettet netop mod krig og fjender. Officererne betoner derfor i sin dagligdag hurtighed, korrekthed, fysisk udholdenhed, hårdhed (ikke mærke frygt eller angst), etc. det er nogle af de rutiner, der gør at de overlever i traditionel krig. Disse orienteringer udgør derfor samtidig forsvarets hverdagshandlinger: kropsholdninger, gestik, humor, det man socialiseret genkender og finder tilfredshed ved. I denne artikel vil jeg fokusere på, hvilke orienteringer officeren har i forhold til de globale konflikter og den nye rolle som konfliktløser? Global Peace Institute www. 1

2 Officersprofessionen - et fag under forandring Under den tidlige statsdannelse efter den Westfalske fred fik forsvarssystemerne i Europa generelt til opgave at etablere et forsvar af specifikke landområder og en tilknyttet stat, som ikke hvilede på en fælles identitet, demokrati eller en ligelig fordeling af goderne. At udstyre en usammenhængende, interessedelt og vilkårlig folkemængde med voldsmidler medførte en høj grad af risiko for borgerkrig. En af flere løsninger bestod i etableringen af en fælles nationalstatslig identitet og i etableringen af et psykisk apparatur, der satte individer i stand til at udskyde behov. Forsvaret stod derfor overfor to centrale opgaver, dels en medvirken i det nationale projekt i etableringen af en nationalstatslig identitet, der skulle forhindre borgerkrigen, og dels forsvaret mod en ydre fjende. Der er således historisk en nær sammenhæng mellem national identitet, socialisering og værnepligt. Forsvaret er således en ældgammel og traditionel institution, som er blevet udviklet og trimmet til i dag at være en arbejdsplads med et dominerende bureaukrati. Forskellen mellem institution og bureaukrati er henvisningen til legitimitetsgrundlaget. Som det vil fremgå senere i denne artikel og desuden i nogle af de andre artikler henviste Forsvaret som institution til traditionelle enevældige autoriteter, værdier og forventede tilsvarende handlingslogik. Forsvaret som bureaukrati derimod udtrykker moderniseringen af institutionen, og legitimiteten er her demokratisk begrundet. Militærsociologi De spørgsmål som militærsociologien rejser i forhold til denne udvikling er bl.a. følgende: Hvis befolkninger, teknologi og krigens formål ændrer sig grundlæggende, hvad betyder det så for legitimitet, legalitet, rekruttering, loyalitet, motivation samt ikke mindst for opgaveforståelse og opgaveløsning? Disse spørgsmål udgør, hvad Anthony Giddens (1985) definerer som autoritative kapaciteter, Pierre Bourdieu (1997) for social kapital, dvs. de kapaciteter, der får en organisation til at hænge sammen og fungere. Viden om disse størrelser er helt centrale for forståelsen af Forsvarets ledelse og organisation, samt ikke mindst for dets evne til kamp og evne for at etablere sammenhængskraft. Militæret var under den europæiske enevælde og et godt stykke tid efter knyttet til et herskende dynasti, og dets opgave var forsvar af dynastiet og dets interesser. Med folkesuverænitetens gennembrud og oprettelsen af mere eller mindre demokratiske nationalstater skiftede militærets opgave til at bestå i forsvaret af nationen repræsenteret ved statsmagten. Da statsmagtens regeringer således kunne skifte, blev de militære værdier knyttet til konstante nationale faktorer: territoriet og folket som begreb, forfatningen eller en konstitutionel monark som symbol på nationen. Militærets officerer blev derfor den ekspertgruppe i samfundet, der leder og organiserer disse voldsomme samfundsskabte magtressourcer, og skiftende regeringer har ofte været afhængige af deres militære institutioner. Folkevalgte regeringer bygger på skiftende værdisystemer, der har været forskellige fra officerskorpsets værdier, som det f.eks. ofte ses hos de skandinaviske socialdemokratiske regeringer. På trods heraf har stater som de skandinaviske, Storbritannien og Holland ikke haft eksempler på direkte militær intervention. I andre vestlige samfund derimod som Grækenland, Portugal, Spanien er militærdiktaturer til gengæld forekommet. Et militærsociologisk spørgsmål er derfor, hvilke faktorer, i form af rekruttering, socialisering, uddannelse, ledelse- og organisation, der har medført forskellene mellem Global Peace Institute www. 2

3 militærets rolle i Skandinavien/Storbritannien og i Tyskland/Frankrig? Dette spørgsmål har medført en omfattende diskussion, som har haft begrebet professionalisme som omdrejningspunkt. S. P. Huntington har således argumenteret for, at den militære anerkendelse af det politiske lederskab hang sammen med at professionaliseringen medførte, at militæret begrænsede sine aktiviteter til udførelse af opgaver, stillet af de besluttende statsorganer, og til teknisk og taktisk udvikling. Politics deals with the goals of state policy. Competence in this field consists in havning a broad awareness of the elements and interests entering into a decision and in possessing the legitimate authority to make such a decision. Politics is beyond the scope of military competence, and the participation of military officers in politics undermines their professionalism, curtailing their professional competence, dividing the profession against itself, and substituting extraneous values for professional values ( ) (s. 76:) The criteria of military efficiency are limited, concrete, and relatively objective; the criteria of political wisdom are indefinite, ambiguous, and highly subjective. Politics is an art, military science a profession. No commonly accepted political values exist by which the military officer can prove to reasonable men that his political judgement is preferable to that of the statesmen (...) (s. 84:) The one prime essential for any system of civilian control is the minimizing of military power. Objective civilian control achieves this reduction by professionalizing the military, by rendering them politically sterile and neutral 1 Denne teori er blevet kritiseret af en anden forsker, Samuel E. Finer, der peger på, at både den franske og den tyske hær har været professionelle, men at dette ikke har afholdt dem fra at søge direkte politisk indflydelse, som det blev set under anden verdenskrig. In so far as professionalism makes the military look on their task as different from that of the politicians, and as self-sufficient and full-time, it ought, logically, to inhibit the army from wishing to intervene. Yet it is observable that many highly professional officer corps have intervened in politics the German and Japanese cases are notorious. It is of no use to retort that in such cases these armies cannot be described as fully professional. 2 Finer mener snarere, at der er tale om at det er graden af politisk kultur, som afgørende for et stabilt underordningsforhold overfor de civile myndigheder og at dette underordningsforhold er anerkendt af officerskorpset og indgår i dettes professionelle etik. Det stærke konformitetspres, der eksisterer i et hvilket som helst militært system, sikrer på den måde overholdelse selv i pressituationer. En anden forklaring er udviklet af M. D. Feld, som fokuserer på de herskende målsætninger i det civile samfund og i militær ret. Først slår Feld fast, at militære interventioner først dukkede op med militærets professionalisering, fordi den militære og civile magt jo oprindelig var to sider af samme sag, idet al magt var samlet omkring en snæver gruppe, der støttede monarken og til gengæld fik støtte fra monarken til opretholdelse af sine privilegier. Dernæst peger Feld på graden af politisk stabilitet som et grundvilkår for militærets anerkender de civile myndigheders overhøjhed. Høj politisk stabilitet i et land kan give militæret en tilnærmelse til permanente nationale institutioner og en apolitisk status. På grund af de fundamentalt forskellige målsætninger i de militære 1 Samuel P. Huntington (1957/1985) The Soldier and the State, s. 71ff 2 Samuel E. Finer (1962) The Man on Horseback, s. 25 Global Peace Institute www. 3

4 og de civile institutioner kan der derimod aldrig opnås nogen egentlig overensstemmelse af interesser eller ligestilling. 3 Et studie af Morris Janowitz om den professionelle soldat har imidlertid som konklusion, at med den øgede vægt på administrative og tekniske hverv i den moderne militær organisation formindskes den autoritære tendens og den demokratiske tendens fremmes. The administration of foreign affairs involves not only the declaration of high principles by top statesmen, but also an endless stream of specific decisions about economic, political, and military affairs. The type of civilian appointed in recent years to the top levels of the military establishment tends to define their task as a form of industrial management 4 En anden forsker, Bengt Abrahamsson rejser den kritik af både Feld og Finer, at de lader en manglende eller ufuldkommen civil kontrol med militæret være ensbetydende med en militær intervention i den politiske sektor. Herved kommer de, ifølge Abrahamsson, til at overse den militære indflydelse på det civile samfund, og at det er mulighederne her, der gør, at direkte militærintervention er så sjælden i et vestligt industrialiseret samfund. Ifølge Abrahamsson er det ikke overraskende, at militære interventioner sker i så få tilfælde, men i betragtning af de muligheder som en formel organisation som militæret med de givne ressourcer har for at gøre sin indflydelse gældende i beslutningsprocessen, er det måske overraskende, at det overhovedet har været nødvendigt. Ett studium av den militära professionens samhälleliga makt kräver att vi tager hänsyn till två slags processer: en relativt långsiktig, diffus och föga synlig, och en annan mer tidsbegränsad, öppet synslig och dramatisk (eftersom den sammanhänger med speciella, relativt klart definierade frågor). Den första processen är militärens normativa inflytande, dvs. deras förmåga att påverka spridningen av vissa värden, som är relevanta för professionens interesseområde, bland befolkningen, samt den långsiktiga förmåga att hålla dessa värden aktuella (...) Den militära sektorns reklam- och public relations-arsenal kan utnyttjas för att neutralisera oppositionen mot ett pågående krig från vissa grupper bland almänheten. 5 På grundlag af alle disse faktorer, der er historisk skabt til at skabe forudsigelig og konform adfærd i det militære system når Bengt Abrahamsson (1971) efter en stort anlagt undersøgelse frem til fem hovedelementer i, hvad han fremstiller som en særlig militær ideologi : 1. nationalisme, 2. pessimistisk opfattelse af den menneskelige natur, 3. alarmisme (pessimistisk vurdering af muligheden for krig), 4. politisk konservatisme og en 5. generelt autoritær indstilling. Abrahamsson er af den opfattelse at 1., 2. og 3. særlig dannes på grundlag af militærets funktion og er uafhængige af interne forandringer i den militære organisations struktur, mens 4. og 5. er internt påvirkelige i organisationen. Abrahamsson nåede som følge af sin undersøgelse frem til at officerens nationalistiske indstilling, pessimistiske opfattelse af den menneskelige natur og pessimistiske vurdering af muligheden for krig var indstillinger der udvikledes på grund af militære funktioner, og at de derfor ikke kunne ændres i forbindelse med forandringer i den militære organisations struktur. Abrahamsson nåede i forhold til den konservative politiske indstilling og den autoritære indstilling frem til at disse ville være påvirkelige af 3 M.D. Feld, i Gwyn Harries-Jenkins & Jacques van Doorn (eds.) (1976) The Military and the Problem of Legitimacy, s Morris Janowitz (1960) The Professional Soldier, s Bengt Abrahamsson (1971) Militärer, makt och politik, s. 145ff Global Peace Institute www. 4

5 ledelses- og organisationsforandringer. Siden Abrahamsson i 1970-erne gennemførte sine undersøgelser, er den militære struktur ikke blevet voldsomt og grundlæggende forandret. Der er tilføjet nye former for teknologier og kommunikationsveje, men organisationen ligner i hovedtræk sig selv. Det, der især har forandret sig, er organisationens opgave, og dermed potentielt dens mange funktioner. Altså netop de funktioner, som Abrahamsson udpeger som grundlaget for 3 af de 5 militære grundindstillinger. 6 Spørgsmålet er derfor, hvordan Forsvarets mange nye opgaver påvirker de 3 militære grundindstillinger hos officeren og sammensætningen af professionen i øvrigt? Krigens organisation, redskaber og mentalitet Adskillige undersøgelser har vist, at socialiseringen af den militære elite er mere omfattende og mere reguleret end i andre systemer eller organisationer. Hertil kommer at almindelig social omgang i den militære profession er mere reguleret end andre steder både indbyrdes og overfor ikke-militære, særlige hilsner, symboler og påklædning understreger den indre samhørighed i det militære system 7. Dette begrundes af Roslyng-Jensen således: Den militære organisation er præget af ønsket om at fremme effektivitet, koordination og automatisk udførelse af ordrer, selv i situationer under ekstremt ydre pres. Dette medfører, at der i de fleste militære systemer lægges stor vægt på disciplin, hvad der må antages at fremme autoritære snarere end demokratiske holdninger. Den militære organisation i sig selv er autoritært opbygget, følgelig vil officeren være mindre tolerant overfor afvigende meninger, mindretal og en bredt udformet beslutningsproces. 8 Den historiske udvikling medførte først en professionalisering af officersstanden. Senere, med den enorme teknologiske udvikling civiliseredes Forsvaret, hvilket indebar både en af- og overprofessionalisering. Afprofessionalisering vil sige, at færre officerer, nu end tidligere alene besætter militært operative positioner 9 og overprofessionalisering vil sige, at officererne, i kraft af deres bredere uddannelse overtager andre professionsroller/beskæftigelsesfunktioner som lærere administratorer, teknikere osv. 10. Afprofessionaliseringstendensen styrkedes ifølge Sørensen yderligere ved det faldende antal operative officerer 11. Som Henning Sørensen påpeger i sit studie af den danske officer: Officeren skal tilpasse sig de mange nye roller, som teknologien har ført med sig, og hvorom der hverken er klarhed eller enighed. Selvom ingen organisation har så mange procedurer for tilpasning af personel (mandskab, befalingsmænd og officerer) som den militære, så er det ikke en overdrivelse at tale om en krise i tilpasningsmekanismerne for de militære 6 Bengt Abrahamsson (1971) Militärer, makt och politik, s. 93f 7 Palle Roslyng-Jensen, Værnenes politik politikernes værn, 14f 8 Palle Roslyng-Jensen, Værnenes politik politikernes værn, 17 9 Henning Sørensen, Introduktion til militærsociologi, s Henning Sørensen, Introduktion til militærsociologi, s Henning Sørensen, Introduktion til militærsociologi, s. 13 Global Peace Institute www. 5

6 roller. 12 Derfor er forsvaret så følsomt over for de rolleskift, der indtræder, og officerens selvopfattelse så præget heraf. Officerernes koncentrering på kriger- og karriere vil alt andet lige isolere officererne og vanskeliggøre den civile kontrol, fordi de civile værdier mindskes i takt med at officersbeskæftigelsen re-professionaliseres 13. (Sørensen, 1988:18) Siden Sørensen gennemførte sit studie i 1980-erne er den kolde krig ophørt, og Det danske Forsvar er blevet engageret i adskillige internationale operationer. Denne udvikling har i væsentlig grad øget det operative aspekt ved officersgerningen i langt højere grad end Sørensen i midten af 1980-erne nok havde regnet med. Den militære indstilling har således sit historiske udspring i forhold til en traditionel befolkning og krigsskueplads, hvor vilkårlighed og dødsangst skal mestres i betydeligt omfang. Spørgsmålet er dog om denne krigsskueplads eksisterer længere, med vilkårlige soldater, med den klare front mod en fjende, og med en tydelig adskillelse mellem det civile og det militære? Den teknologiske udvikling og efterfølgende civilisering har medført, at krigen er blevet politiseret, således at civile storbyer indgår som centrale militære mål, og den teknologiske udvikling har medført at civile indgår centralt i betjeningen af de teknologier, der er i anvendelse. Det ser således ud til at traditionelle positioner i dag sammenblandes i betydelig grad. Yderligere har Forsvarets opgaver i så høj grad ændret karakter, at Forsvaret i dag i lovgrundlaget beskrives som en organisation, der skal kunne skabe tillid og håndtere kriser, og således reelt fungere som konfliktløser. At fungere som konfliktløsende organisation i operative indsættelser forudsætter blandt andet psykologisk lydhørhed og empati, kulturvidenskabelig uddannelse og kompetence, ledelsesmæssig tolerance overfor afvigende politiske og religiøse meninger. Heraf kan afledes spørgsmålet, er hvorvidt den lederopfattelse, der praktiseres i de fredsstøttende operationer er i overensstemmelse med hhv. opgave og organisation? Et andet spørgsmål, der kan afledes herfra, er om en konfliktløsende og mæglende adfærd har mulighed for at indgå i denne autoritært opbyggede organisations kommunikation, handlinger og værdier? Der består tillige et spørgsmål, om et skifte fra den heroiske leder 14, til leder og tekniker 15, finder sted med forsvarets fredsstøttende operationer, og om denne ændring i så fald er et skift tilbage til den heroiske leder eller om der er en helt ny officer på bedding? At dræbe mennesker og at ødelægge ting Officeren som profession har således i flere hundrede år skullet forsvare landet med vold i krig mod en fjende, hvilket har udviklet orienteringer, værdier, rutiner, symboler, traditioner som er rettet netop mod krig og fjender. Officererne betoner derfor i sin dagligdag hurtighed, korrekthed, fysisk udholdenhed, hårdhed (ikke mærke frygt eller angst), etc. det er nogle af de rutiner, der gør at de overlever i traditionel krig. Disse 12 Henning Sørensen, Introduktion til militærsociologi, s Henning Sørensen, Introduktion til militærsociologi, s betegner den officer med krigs- og kamperfaring, der modigt går foran 15 betegner den leder, der ikke selv er med i indsættelser, men som fungerer som den, der sætter mål, vilkår og som styrer kampgruppernes ekspertise og indre processer mod satte mål. Global Peace Institute www. 6

7 orienteringer udgør således organisationens dybe rutiner, dvs. hverdagshandlinger: gestik, humor, det man socialiseret finder tilfredshed ved. Hvilke orienteringer giver det officeren i forhold til de globale konflikttyper og i forhold til den nye rolle som konfliktløser? På baggrund af disse spørgsmål gennemførte jeg i dansk KFOR dels et pilotfeltstudie og dels et hovedfeltstudie. KFOR (Kosovo force) blev etableret 1999 som følge af FN s sikkerhedsråds resolution 1244 i forbindelse med de etniske udrensninger, der tilsyneladende foregik i Kosovo/a. I den forbindelse bidrog Danmark med en bataljon på 550 mand, der blev stationeret i udkanten af byen Mitrovica, tæt ved den etniske skillelinie mellem serbere mod nord og albanere mod syd. Lejren er opkaldt efter general Olaf Rye, hvilket bliver til Camp Olaf Rye, forkortet COR. Jeg gennemførte således et feltstudie, hvor jeg fulgte bataljonens hovedaktører, hver i én uge, i denne rækkefølge: konstabel, sergent, løjtnant, major og endelig oberst. Jeg fulgte således organisationen nedefra og op, og hver uge afsluttedes med et interview. Det er disse feltstudier, jeg trækker på i min empiri. Lad os se på, hvordan dette udfolder sig i praksis. For at få svar på disse mange spørgsmål har jeg valgt, at gengive en briefing, som jeg har deltaget i, i Kosovo/a. 16 Baggrunden for briefingen er en anspændt situation i området. En soldat fra det motoriserede infanterikompagni 17 har ved et mobilt checkpoint 18 skudt og dræbt en serber, og som modtræk søger obersten at genoprette et godt forhold til den serbiske befolkning ved hjælp af operation Goodwill. Heri indgår bl.a. et forsonende møde i form af en middag. I denne middag skal også det motoriserede infanterikompagnis major deltage:... MJ 19 og så er det sådan at i aften. eller lige nu der pågår bataljonens. operation. Goodwill. den løber et stykke tid endnu. operation Goodwill. jeg tror. kommando er indlagt på hospitalet. både dig og Toft. og I bor i fab 20 sammen. hvad ligger I?. nej det vil jeg ikke.. (grinen..). operation Goodwill. det er en operation der har løbet. siden. i tirsdags. og det er en CIMIC 21 operation. som handler om at. få. om jeg så må sige. forceret nogle af de CIMIC projekter der er i serbisk område. af indlysende årsager. og eh. der har jeg sådan set. det har jeg det sådan set rimeligt godt med. altså eh de projekter 16 Claus Kold (2003) En modstander som skal hjælpes, 269ff 17 Et kompagni består af ca. 130 mand alt efter bevæbning. Er delt i 4 delinger. 18 Et mobilt checkpoint er en midlertidig vejspærring, hvor alle passerende biler og passagerer bliver undersøgt for våben, narkotika, penge, brochurer, el.lign. 19 Kompagniets chef, der har rang af major, MJ 20 Fab er en boligkontainer. Typisk bor der 4 menige i en fab. 21 CIMIC står for Civil-Military Coorporation, og er samtidig en mindre enhed, der udfører sådanne koordinationsopgaver Global Peace Institute www. 7

8 skulle have været gennemført alligevel. og det synes jeg sådan set er udmærket. og de mennesker som de her projekter hjælper det er i hvert fald ikke nogen af de mennesker som vi er oppe og toppes med. eh det er i første omgang eh. børneprojekter rundt omkring og det har jeg det udmærket med. en ting som jeg har det lidt vanskeligere med. det er at man i aften. gennemfører. en middag. for. nogle. mennesker. fra Zubin Potok. her i lejren. 5 personer. med Ristic i spidsen. nogle medlemmer af municipality. og. jeg ved ikke præcis at det er ham. men jeg har en mistanke om. en af de mennesker. som var meget aktive ude i Roadblokken 22 i Supce. er med også. og jeg har sagt til at den middag. den ønsker jeg ikke at deltage i... det skal ikke være nogen hemmelighed for mig. at jeg forholder mig selvfølgelig professionelt til. lokalbefolkningen. forstået på den måde. at. jeg. principielt. eh ikke har noget imod dem. indtil de har bevist det modsatte. men i den her situation her. vi har været i. der øhm.. har vi. siden den 19. april og også før det. haft konfrontationer med borgerne i Supce. vi har haft beslaglæggelse af våben med folk vi kan henføre til Supce og Zubin Potok. og eh. vi har været nødt til at skyde én af dem. og eh. som jeg sagde forleden dag. så er jeg vred. på serberne. over at de ikke kan opføre sig ordentligt. og det signal. det har jeg sendt til dem ved flere lejligheder. bl.a. sender jeg det til dem lige nu. ude i mine road.. ude i mine egne Roadbloks var jeg lige ved at sige. checkpoints. og derfor så ønsker jeg ikke. at det signal. det på nogen måde kan misforstås eller kompromitteres. (MEDDELELSE MEDDELELSE... ) 24. og derfor gider jeg ikke. (SIKKERHEDSNUMMER TIL O-RUM PANSERMOT 26 ) og sætte mig ned. og spise sammen med dem (DET VAR 409 TIL O-RUM 27 PANSERMOT MEDDELELSE SLUT!!!)... og hvis øh 7.9 øh. mener at det er nødvendigt for at udvikle situationen på lidt længere sigt. jamen så er det fint nok. og det er hans beslutning. og det er selvfølgelig inden for en Oberst s mandat og det har jeg intet problem med. og det er sikkert også rigtigt. men JEG. ønsker. ikke. at der er tvivl om hvilket signal jeg for nuværende sender. til de der mennesker. eh ude i Supce eller Zubin Potok. derfor så har jeg sagt til 7.9 her til morgen. at den middag. den ønsker jeg ikke at deltage i. og jeg har også sagt til ham. og det kommer ikke længere end de her fire vægge her. det behøver I ikke fortælle jeres soldater. jeg har også sagt til ham at jeg finder det uhensigtsmæssigt. at det møde det foregår her i lejren... hvis man 22 Vejspærring oprettet af en af konfliktens parter, og altså ikke af KFOR er oberstens kaldetal på bataljonens radionet. Mao. 7.9 er obersten. Obersten er lejrens øverste chef 24 I hele lejren er der ophængt megafoner, som med regelmæssigt giver meddelelser. Når jeg skriver dette med stort, så er det for at udskille det fra den øvrige tekst, og samtidig for at vise at den overdøver anden snak. 25 Alle bosiddende i lejren får tildelt et sikkerhedsnummer 26 Infanterikompagniet, hvor jeg befandt mig 27 Det rum som varetager kompagniets radiokommunikation Global Peace Institute www. 8

9 endelig vil spise med de mennesker. så mener jeg faktisk at man skal gøre det på deres territorie.. og hvis ikke man ønsker det så kan man jo gøre det udenfor på græsplænen ovre ved siden af. ovre på helipaden.. øh. jeg har en konflikt med at vi skal beskytte dem. her i vores base. det har jeg fortalt jer nu sådan har jeg det. og jeg har også fortalt 7.9 hvordan jeg har det med det. men øh. øh. det er for your information only. hvis I ser de her mennesker og hvis I så får spørgsmål fra vores soldater så kan I svare på det.. men det er altså en del. af operation Good... will (kigger ned i sine papirer).. detvardet! du overtager nu. NK Yes! MJ og så går jeg til besøg. det er godt... ja værsgod!... Officerens dilemma Ovenstående afsnit handler om operation Goodwill, som er interessant, fordi den viser officerens dilemma i forbindelse med de nye fredsskabende opgaver. Majoren beskriver operation Goodwills formål, og siger at det er at få forceret nogle af de CIMIC projekter der er i serbisk område. Han giver her udtryk for, at det har jeg det sådan set rimeligt godt med. Allerede her markerer majoren, at han har et problem i forbindelse med operation Goodwill, som han vil komme nærmere ind på. Han beskriver så operationerne som projekter, der skulle være gennemført alligevel, og fremhæver at det bl.a. drejer sig om børneprojekter. Han har det til gengæld lidt vanskeligere med en middag, man gennemfører i aften, fordi disse tilsyneladende er involveret i etableringen af roadblocks. Majoren er dog ikke sikker på, om det faktisk er disse personer, der står bag. Hvor forvirrende scenariet og legaliteten er især i den konkrete hverdag bliver tydelig, da majoren taler om sin egen roadblock: ude i mine road.. ude i mine egne roadblocks var jeg lige ved at sige. Majoren korrigerer sig selv, men når at vise hele operationens grundlæggende uklarhed, hvad angår legitimitet.. Sigtet med roadblock er at standse biler og afsøge disse for ting, som dels repræsenterer magtblokkene i området, og som dels kan bruges til at forskyde samme magtblokke: penge, narko, våben, brochurer (til agitation), etc. Kampen om disse roadblocks er netop en kamp om legitimiteten og dermed om legaliteten i området. Og den var, og er i skrivende stund stadig uafklaret. Majoren ender med at gøre det klart, at han ikke agter at deltage i middagen. Hele majorens indlæg er meget personligt, og majoren taler hovedsagelig fra en jeg taleposition, ligesom han taler om mine checkpoints. Han beskriver også, hvordan han sender signaler til serberne, og derved giver udtryk for en slags nonverbal kommunikation med en af konfliktens parter. Majoren siger gentagne gange, at han ingen problemer har med den pågældende middag, og dog handler hele afsnittet om, at majoren har store problemer med denne middag er infanterikompagniets næstkommanderende, kaptajn, også kaldet NK Global Peace Institute www. 9

10 Majoren giver således udtryk for at han er vred og at han ikke gider sætte sig ned og spise med de indbudte. Majorens ordvalg er her affektive og følelsesbeskrivende. Når han bruger ordet vred udtrykker han udadrettet aggression, og han retter den mod en af konfliktens parter.. Omvendt forholder det sig med ordet gider. Ved at bruge ordet gider udtrykker majoren en indadrettet passiv aggression, og han retter ordet gider mod middagen, obersten og bataljonen. Herved giver han udtryk for en form for fysisk modvilje og træthed, som netop peger på et indre dilemma, en indre konflikt. Under den passive modvilje ligger dog typisk vreden. Det dilemma, der er på spil, er majorens professionsopfattelser; som han siger: jeg forholder mig selvfølgelig professionelt til. lokalbefolkningen. Der er altså tale om dybe indre dilemmaer som har rod i majorens professionsidentitet. Professionsbegrebet er netop karakteriseret ved sin socialisering til og internalisering af en bestemt adfærd i modsætning til bureaukraten: Skillnad mellan byråkrati och professionalism ligger i att individen vid byråkratiskt beslutsfattandet förväntas att disciplinerat följa direktiven från överordnad instans, medan professionella följer sina internaliserade rutiner. 29 Sørensen peger på den nære sammenhæng mellem profession og holdning: Det er i kraft af funktionsfællesskabet blandt en afgrænset gruppe, at de fælles holdninger til arbejdet udspringer. Dette holdningsfællesskab kaldes professionalisme og består som sagt af en beskæftigelsesopfattelse (ansvarsfuldhed) og en selvopfattelse (korpsånd). 30 Den militære professionalisme rummer dels en beskæftigelsesopfattelse, ansvarsfuldhed, og dels en selvopfattelse, korpsånd. 31 Majoren er med andre ord splittet mellem sin beskæftigelsesopfattelse, der, som han tidligere har beskrevet det, er at holde kampkraften samlet og så sin selvopfattelse, der er at være loyal mod oberstens og bataljonens beslutning, optræde loyalt og opretholde korpsånd. Majoren beskriver flere gange den eller dem, der har besluttet at afholde denne middag, som man. Ligeledes siger majoren gentagne gange, at de overvejelser, som han giver udtryk for det er for your information only. Han bevæger sig tydeligvis på kanten af sin loyalitet og korpsånd, men er så presset af sin beskæftigelsesopfattelse, at han deler sit dilemma med kompagniets ledere. Dilemmaet ser desuden ud til at have både en faglig og en rivaliseringsdel, der har rod i bataljonsorganisationen, idet PNMOT s 32 faglighed er den klassiske næve, mens CIMIC repræsenterer den stik modsatte, den fremstrakte hånd. Efter nedskydningen af serberen lagde obersten meget større vægt på CIMIC end på PNMOT, hvilket skabte forskydninger i fordelingen af den sociale kapital (Bourdieu) mellem underafdelingerne. Der var således to vidt forskellige konflikthåndteringer i spil her: krigens, der består i at vinde kampen, og samtalens eller empatiens, der består i at lytte og afdække behov og interesser. At indtage mad i fællesskab er i det meste af verden meget symbolsk ladet og forbundet med kroppen og menneskeligt fællesskab. Den symbolske middag fortæller således om det menneskelige fællesskab, giver anledning til genkendelse og åbner i mange tilfælde for mulig empati. Majoren nævner i denne sammenhæng de problemer, som 29 Danielsson, Erna (2002) Är delaktighet möjlig i en byråkrati?, s Henning Sørensen (1988) Introduktion til militærsociologi, s Henning Sørensen (1988) Introduktion til militærsociologi, s Forkortelse af: pansret motoriseret infanterikompagni, mao. et kompagni Global Peace Institute www. 10

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Den politiske kriger. Arbejdshæfte til Militær etik og ledelse i praksis

Den politiske kriger. Arbejdshæfte til Militær etik og ledelse i praksis Den politiske kriger Arbejdshæfte til Militær etik og ledelse i praksis Den politiske kriger FORSVARSAKADEMIET 2010 Katrine Nørgaard Den politiske kriger Forsvarsakademiet Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Fra en konfliktkultur til udvikling i fællesskab social kapital i danske slagterier

Fra en konfliktkultur til udvikling i fællesskab social kapital i danske slagterier Fra en konfliktkultur til udvikling i fællesskab social kapital i danske slagterier Peter Hasle og Niels Møller De danske slagterier er kendt for et konfliktpræget forhold mellem ledelse og medarbejdere

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014

Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014 Hegemonier i det 20. og 21. århundrede kan Kina udfordre USA's hegemoni i det 21. århundrede? Poul Thomsen Syndikat Sun Tzu MAJ 2014 1 TITELSIDE Specialet titel: Hegemonier i det 20. og 21. århundrede

Læs mere

Hvad ligger der i ordene lov og ret?

Hvad ligger der i ordene lov og ret? Hvad er jura? Kapitel 2 Hvad ligger der i ordene lov og ret? Det gælder for juraen som for så mange andre fag, at man lettere forstår de begreber, der anvendes, hvis man kender deres sproglige udspring

Læs mere

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten?

Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Henrik Jedig Jørgensen Henrik Ø. Breitenbauch Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Oktober 2008 Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Dansk Institut for Militære Studier Oktober 2008 Abstract Denne

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat FN udfordres i disse år som fundamentet for en global retsorden. Rapporten ser på konsekvenserne af denne udfordring, og på farer og perspektiver for fremtidens

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

I den danske sundhedspolitik har der igennem

I den danske sundhedspolitik har der igennem 45 ER SUNDT OGSÅ GODT? Af Ulla Hariet Jensen Der er i disse år stort fokus på danskernes sundhed. Det står klart, at oplysning i sig selv ikke får befolkningen til at ændre sundhedsadfærd; derfor fokuseres

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland Rikke Berg Politologiske Skrifter Nr. 5/2004 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af henholdsvis to konferencer og en engelsk antologi omhandlende

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere