Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform"

Transkript

1 Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013

2 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform for kommunerne og deres leverandører. Serviceplatformen er basalt set en integrationsplatform, et knudepunkt, der på tværs af teknologier og på enkel, skalerbar og fleksibel vis kan integrere data og funktionalitet fra forskellige fag- og kildesystemer. Disse bliver udstillet som services til brug for KOMBITs fælleskommunale it-løsninger. Da KOMBIT har foretaget udbuddet af Serviceplatformen på kommunernes vegne, er Serviceplatformen samtidig en del af kommunens eget it-miljø, og brugen af Serviceplatformen kan derfor også skrives ind i udbudsmaterialet for kommunens egne it-løsninger. I dette informationsmateriale kan du bl.a. læse om Serviceplatformen, hvordan den anvendes og de fordele, der er for kommunen ved at anvende Serviceplatformen. Forrest i materialet finder du en begrebsoversigt, der forklarer de begreber, der bliver anvendt i materialet og i forbindelse med kommunernes brug af Serviceplatformen. Materialet slutter med at illustrere Serviceplatformens sammenhæng til Støttesystemerne i den fælleskommunale rammearkitektur. Har du yderligere spørgsmål om Serviceplatformen, kan du læse mere på kombit.dk/serviceplatform eller rette henvendelse til projektet på Informationsmaterialet er opdelt i følgende punkter: Begrebsoversigt... 3 Baggrund... 4 Gevinster ved Serviceplatformen... 5 Brug af Serviceplatformen... 6 Proces for indgåelse af serviceaftale KOMBIT understøtter leverandørers brug af Serviceplatformen... 9 Afregning for brug af Serviceplatformen Sådan kommer din kommune i gang Gode råd til kommunen Serviceplatformens sammenhæng til Den fælleskommunale Rammearkitektur

3 Begrebsoversigt I dette informationsmateriale optræder en række begreber, som du kan læse betydningen af herunder, og som er relevante i forbindelse med kommunernes brug af Serviceplatformen: Administrator Anvendersystem Bruger Databehandlingsaftale Databehandlingsansvarlig Kildesystem Leverandør Medarbejdercertifikat Service Serviceaftale Servicekatalog Har rettigheder til at administrere adgang og tildeling af roller. Kommunens administrator er den første der bliver oprettet på Serviceplatformen (oftest kommunens it- eller digitaliseringschef) Kommunens it-system, der benytter eller potentielt kan benytte services på Serviceplatformen. For at få adgang skal anvendersystemet identificere sig med et validt FOCES certifikat Har udelukkende læseadgang på Serviceplatformen En aftale, der giver KOMBIT og leverandører af data til kommunal opgaveløsning bemyndigelse til at levere data via Serviceplatformen Har bemyndigelse til at indgå serviceaftaler på kommunens vegne om køb og brug af data fra Serviceplatformen Systemer der indeholder de data, der anvendes af systemer i kommunerne, eksempelvis CPR, grunddata eller fagsystemer Aktøren, der udbyder et antal anvendersystemer. En kommune kan også agere som leverandør, hvis den selv ejer/drifter systemer, der skal kobles på Serviceplatformen. Medarbejdercertifikat kaldes i daglig tale også digitalt certifikat, NemID eller digital signatur. Medarbejdercertifikatet bruges til at identificere en medarbejder fra en bestemt kommune eller virksomhed. Certifikatet bruges, når man skal logge på en offentlig it-løsning, sende signerede e- mails eller underskrive dokumenter online på vegne af kommunen eller virksomheden. Medarbejdercertifikatet anskaffes af virksomhedens administrator (LRA), som er bemyndiget af virksomheden til at bestille certifikater hos DanID. Er en pakke af data, et system el. register, som kommunen kan købe sig adgang til på Serviceplatformen. Behovet opstår ofte, når en kommune er i gang med at anskaffe en it-løsning. Det er typisk den pågældende leverandør af denne it-løsning, der anmoder om adgang til en service. Indgås mellem en kommune og dens leverandør af it-systemer. Aftalen fastslår, hvilken service kommunen, og derigennem kommunens leverandør, har adgang til. Listen over alle de udstillede services på 3

4 Baggrund Mange af de data, der er relevante for kommunernes daglige opgaveløsning, er i dag lagret i forskellige fagsystemer og registre (kildesystemer) uden for kommunernes umiddelbare kontrol. Adgang til disse data forudsætter derfor viden om, at data overhovedet findes samt indgåelse af aftaler med relevante leverandører og integrationer til pågældende fagsystemer og registre. Ikke alle kommuner og leverandører har den nødvendige kapacitet og forhandlingskraft til at sikre adgang til data i ønsket omfang. Det medfører ofte, at data ikke kan fremskaffes, eller at prisen på levering af data bliver uforholdsmæssig høj. Samtidig kan kommunerne have svært at skifte leverandør, da muligheden for at overføre data til et nyt it-system er bekostelig, umulig eller ikke eksisterer. Herudover medfører den nuværende situation, at kommunerne skal indgå separate aftale om dataadgang og til tider have specialudviklet de pågældende integrationer. I praksis betyder dette, at antallet af integrationer og aftaleforhold for at tilgå data bliver unødigt højt. Nedenstående figurer illustrerer situationen, som den er i dag: For mange kommuner betyder den nuværende situation: Høje priser for adgang til data og funktionalitet Mange forskellige prismodeller og uigennemsigtig prissætning, hvilket gør det svært at få overblik over forbrug og betaling for data Flere aftalerelationer, idet der indgås særskilte aftale for hvert it-system Stor administration både for kommunen og it-leverandører Vanskelighed ved leverandørskift, da direkte kobling mellem it-system- og kildesystem i høj grad er afhængig af servicemål og datakvalitet af det enkelte kildesystem Uens logning og overvågning af integrationen mellem kilde- og anvendersystem, idet det er afhængigt af kontrakten for det enkelte it-system 4

5 Gevinster ved Serviceplatformen Der er derfor store gevinster at høste ved at lette adgangen til data, enten direkte i form af besparelser på adgang til data og funktionalitet, eller fordi det muliggør udvikling af nye og innovative it-løsninger, som kan frigøre nogle af de ressourcer, der i dag bruges på manuelle arbejdsgange. Tanken bag Serviceplatformen er derfor at lette adgangen til data og afkoble alle de separate aftaler og integrationer. Ved at placere sig mellem kildesystemerne, der leverer data, og it-systemerne, som skal bruge data, skaber Serviceplatformen en række gevinster for kommunerne i form af besparelser på køb af data og dermed frigørelse af ressourcer fra manuelle arbejdsgange til udvikling af innovative it-løsninger. Nedenstående figur illustrerer den fremtidige situation med Serviceplatformen: Serviceplatformen kan derfor på sigt medføre følgende gevinster: Billigere adgang til data og funktionalitet. Ved at samle kommunernes forhandlingskraft kan der opnås bedre priser Bedre adgang til data. Serviceplatformen har, hvor det er nødvendigt, mulighed for at forbedre datakvalitet og udstille nye datastandarder, som ellers ikke er tilgængelige. I særlige situationer kan Serviceplatformen også levere et højere servicemål end kildesystemerne tilbyder i dag Det bliver lettere og billigere at skifte dataleverandør Enklere adgang til oftest anvendte data og funktionalitet, da adgangen samles et sted Enklere og mere gennemskuelige aftalerelationer for kommunerne om anvendelse af data, idet Serviceplatformen er kommunernes eneste aftalepart Konsolideret logning og overvågning En ensartet og gennemskuelig betalingsmodel, da Serviceplatformen tilbyder et samlet overblik og afregning for kommunernes forbrug 5

6 Brug af Serviceplatformen De data, kommunerne anvender i deres daglige opgaveløsning, er typisk personoplysninger. De data Serviceplatformen udstiller, vil derfor også typisk være personoplysninger. For at måtte behandle personoplysninger, skal der være en lovlig hjemmel til dette. Denne hjemmel har alle landets kommuner via deres opgaveudførsel, men KOMBIT og it-leverandører har ikke denne hjemmel. KOMBIT har derfor indgået en databehandleraftale med samtlige af landets kommuner, der giver KOMBIT ret til at behandle personoplysninger og indgå aftaler med kildesystemerne på kommunernes vegne. Det er imidlertid ikke KOMBIT, men kommunen selv, der kan vurdere, hvorvidt et it-system må få adgang til kommunens data. Der er derfor på Serviceplatformen lavet en aftalemodel, hvor kommunen giver KOMBIT en instruks om at levere kommunens data til et givent it-system. Denne instruks kaldes en serviceaftale. Denne konstruktion bevirker, at det er kommunerne, der bliver faktureret for brug af Serviceplatformen, og ikke leverandørerne. Dette giver ligeledes kommunerne mulighed for at følge med i det enkelte it-systems forbrug af data: 6

7 Når en kommune har et it-system, der skal anvende data fra Serviceplatformen, skal der derfor indgås en serviceaftale. Serviceaftalen indeholder en beskrivelse af, hvilke services på Serviceplatformen, et givent itsystem må anvende. Der skal indgås særskilte serviceaftaler med hver enkelt kommune. Det er ikke muligt at anvende Serviceplatformen, uden der er indgået en serviceaftale: 7

8 Proces for indgåelse af serviceaftale Nedenstående figur beskriver processen for indgåelse af en serviceaftale. Processen er systemunderstøttet for at mindske administrationen mest muligt for kommunen og leverandørerne. Træk af data på Serviceplatformen It-leverandøren Opret anmodning om Serviceaftale Anmod om serviceftale Anmodning om Serviceaftale er afvist Serviceaftale er godkendt Trækker data på Serviceplatformen Se kaldoversigt på serviceplatformen.dk Serviceplatformen Registrerer anmodningen Serviceplatformen åbner for data Kommunen Serviceaftale til godkendelse Godkend/ afvis Faktura fra Serviceplatformen Se forbrug på serviceplatformen.dk Kommunens it-leverandør sender en anmodning til kommunen om en serviceaftale (det er typisk leverandøren der har den fornødne viden) Kommunen modtager et advis og kan vælge at godkende eller afvise serviceaftalen. En serviceaftale er en accept af, at leverandørens it-system trækker data fra Serviceplatformen, og at kommunen bliver faktureret for forbrug af data (se afsnittet Afregning for brug af Serviceplatformen ) Når serviceaftalen er godkendt, kan kommunens it-leverandør forestå den tekniske integration af anvendersystemet op imod Serviceplatformen, som herefter kan begynde at trække data fra Serviceplatformen Kommunen modtager hvert kvartal en faktura for dataforbruget. Kommunen kan løbende følge med i antallet af opslag og se prisen for data på forbrugsoversigten på mens itleverandøren kan se antallet af kald (se nedenfor). 8

9 Som nævnt er processen vedrørende oprettelse af serviceaftaler systemunderstøttet. Understøttelsen af dette sker via et selvbetjeningsmodul, som kommunen og kommunens leverandører fra årsskiftet 2013/14 kan logge på via hjemmesiden Udover oprettelse af serviceaftaler kan kommunen på hjemmesiden foretage følgende selvbetjening: Godkende eller afvise serviceaftaler Se status for alle kommunens serviceaftaler Se forbrug og pris på data hentet på Serviceplatformen Oprette og administrere rettigheder for brugere i kommunen Hjemmesiden indeholder, foruden selvbetjeningsmulighederne, information og vejledninger for brug af Serviceplatformen samt et servicekatalog med de services, der er tilgængelige på hjemmesiden og med dem, der er på vej. Kommunen kan på forbrugsoversigten se kommunens forbrug af data og administrere leverandørernes adgang til data. Servicekataloget giver let adgang til tilgængelige service og består af: Versionsnummer Er servicen i produktion eller under overvejelse Gennemsnitlige svartider og oppetid Servicebeskrivelse Teknisk beskrivelse Vilkår WSDL-fil Prismodel KOMBIT understøtter leverandørers brug af Serviceplatformen Da det er leverandører, der oftest leverer kommunernes it-systemer, har KOMBIT også fokus på at sikre leverandørernes kendskab til Serviceplatformen, så leverandørerne kan udnytte mulighederne på Serviceplatformen på den bedste og (mest) omkostningsmæssig mest fordelagtige måde til gavn for kommunerne. 9

10 Derfor: Indeholder Serviceplatformen et testmiljø til brug for leverandører. I testmiljøet er der adgang til samtlige af de services, der er udstillet på Serviceplatformen, med tilhørende teststubbe og testdata. Services i testmiljøet tilgås teknisk på samme måde som produktionsmiljøet. Kommuner og leverandører kan derfor afklare eventuelle tekniske problemer, inden der er behov for reelle data. Er Serviceplatformen udviklet i tæt sparring med leverandører og kommuner med henblik på at understøtte deres forretningsgange Leverer KOMBIT grundig information til leverandører om, hvordan leverandørerne tilslutter sig og kan bruge Serviceplatformen Er KOMBIT i løbende dialog med kommuner og leverandører om, hvordan brugen af Serviceplatformen kan optimeres Afregning for brug af Serviceplatformen Afregningen for brug af services på Serviceplatformen skal være omkostningsneutral og omkostningsenkel. Heri ligger dels et hvile-i-sig-selv princip og dels at kommunerne bliver faktureret for de faktiske omkostninger, KOMBIT har. Det betyder, at der vil være en fast og variabel omkostningskomponent, der afspejler de omkostninger, som KOMBIT afholder i forhold til leverandøren af systemerne og kildedata. De faste omkostninger fordeles og afregnes således pr. indbygger, hvor de variable omkostninger afregnes i forhold til det faktiske forbrug (pr. opslag). Den variable omkostning estimeres efter det forventede antal kommuner, der trækker data, og justeres efterhånden. KOMBIT skal anslå de forventede udgifter pr. dataområde for kommunerne og forbrugsafregne hver kommune per kvartal. Herefter reguleres i for de enkelte kommuner eventuelle afvigelser i det budgetterede og realiserede forbrug i hvert førstkommende kvartal. Kommunerne kan på følge med i kommunens forbrug af Serviceplatformen på daglig basis. Det giver kommunen mulighed for hele tiden at se den aktuelle status. Afregningsmodellen er udarbejdet i tæt samarbejde med kommunerne. Sådan kommer din kommune i gang Før kommunens medarbejdere kan logge på Serviceplatformen og indgå serviceaftaler, skal kommunens første administrator oprettes det vil være kommunens it- eller digitaliseringschef (eller tilsvarende). KOMBIT opretter denne administrator manuelt, da det er væsentlig billigere og mindst lige så sikkert, som hvis fx kommunens LRA/ NemID administrator skulle udnævnes som første administrator. 10

11 KOMBIT kontakter kommunens it- eller digitaliseringschef pr. mail i september 2013 og anmoder om oplysninger fra dennes medarbejdercertifikat. Derpå opretter KOMBIT kommunen, og it- /digitaliseringschefen får en mailbekræftelse om, at han/hun har adgang til Serviceplatformen og mulighed for at oprette flere brugere med forskellige roller og rettigheder i kommunen fra 1. januar Brugerne har forskellige roller afhængig af, hvilken funktion personen skal varetage. Grundlæggende har brugeren én af nedenstående roller, men kan i nogle tilfælde have flere roller: Rolle Selvbetjeningsmuligheder på Serviceplatformen Administrator Kan oprette og nedlægge adgang for brugere, administrere roller og rettigheder og redigere kommunens stamdata Databehandlingsansvarlig Kan indgå og lukke serviceaftaler Bruger Har udelukkende læseadgang. Kan se status for forbrug af data Gode råd til kommunen I forbindelse med kommunernes anvendelse af Serviceplatformen, anbefaler vi kommunerne at være særligt opmærksom på nedenstående: 1) Kommunerne bør nøje kontrollere hver enkelt serviceaftale. Det er kommunens eget ansvar at sikre, at et it-system ikke får adgang til mere data end der er nødvendigt og lovligt i henhold til gældende lovgivning 2) Kommunen bør løbende kontrollere, at leverandørerne ikke misbruger Serviceplatformen, fx ved at hente for meget data. Dette kan gøres via selvbetjeningsmodulet 3) Kommunen bør indarbejde brugen af Serviceplatformen i fremtidige udbud. Der henvises i denne henseende til kommunens drejebog for monopolbruddet på 4) Kommunen bør som minimum oprette to administratorer i selvbetjeningsmodulet for at undgå flaskehals 11

12 Omdirigering Serviceplatformens sammenhæng til Den fælleskommunale Rammearkitektur Serviceplatformen er et element i Den fælleskommunale Rammearkitektur, der skal gøre det enklere og billigere for kommunerne at bevare sammenhængen mellem de kommunale it-løsninger, selvom de drives af forskellige leverandører. Nedenstående tegning viser Serviceplatformens funktion i forhold til Støttesystemerne i rammearkitekturen. Du kan læse mere om Støttesystemerne på kombit.dk/ra-støttesystemer og om Rammearkitekturen på kombit.dk/rammearkitektur. Integrationsmodel - overordnet KY KSD ESDH/JC løsn. KMD Sag SAPA andre... Beskedfordeler Sikkerhed Serviceplatformen Gennemstilling Transformation Orkestrering Filtransport Organisation Klassifikation Ydelsesindeks Sags- og Dokumentindeks andre... Anvendersystem Integrationsmønstre Støttesystem 12

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013 Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in Digitaliseringsstyrelsen 2013 Side 2 af 31 Indhold Indhold... 2 0. Praktisk info... 5 0.1 Om tiltrædelse af vilkår... 5 0.2 Om gateway-leverandørers

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi

Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi Frederiksberg Kommunes ESDH-strategi Dokumentet beskriver den fremtidige strategi for anvendelse af ESDH (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering). Det omfatter ESDH-systemet og fagsystemer med ESDH-funktionalitet

Læs mere

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Januar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Indledning...

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse blandt interessenter vedrørende Den fælleskommunale rammearkitektur med henblik på at identificere tiltag, der kan styrke rammearkitekturen.

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet

Implementeringsmodellen. Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Implementeringsmodellen Overblik, struktur og begreber til implementering af monopolbruddet Indhold Indledning... 3 Succesfuld implementering... 3 Implementeringsmodellen... 4 Modellens hovedopgaver...

Læs mere