Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse"

Transkript

1 d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt 18 stemmeberettigede husstande svarende til i alt 46,2 % af de 39 ejendomme på Randersvej. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Rejnar Sørensen, nr. 29, som blev valgt med akklamation. Ingen indvendinger Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen er indkaldt iht. vedtægterne. Ingen fuldmagter Dagsorden: ingen indvendinger Flytter behandling af Pkt. 8 før pkt. 4, pga. økonomi i forslagene. 2. Formandens beretning Grundejerforeningen Randersvej har bevæget sig ind i en mere almindelig driftsmæssig situation. Siden foreningens etablering i 2004, har der været en række forskellige sager, som Grundejerforeningens bestyrelse og generalforsamlinger har skulle forholde sig til, og sikre løst, fx: Færdiggørelse af vej og fællesarealer Aftaler om vedligeholdelse af fællesarealer og snerydning af vejen Overtagelse af vej og fællesarealer, herunder oprettelse af skøde Overdragelse af fællesareal ved Randersvejs indkørsel til etablering af regnvandsbassin Dræning af stiareal mellem nr. 9 og 11 Gadebelysning Grundejerforening Randersvej er en solid og økonomisk ganske solvent forening med gode henlæggelser til senere vedligehold af vej, herunder gadebelysning, og fællesarealer. På sidste general forsamling takkede den anden formand i foreningens historie af, og undertegnede overtog denne post, for at sikre kontinuiteten, ikke mindst i forhold til sagen om gadebelysningen. Der har siden sidste ordinære generalforsamling været afholdt i alt fire bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har beskæftiget sig med følgende emner: Konstituering Vejbelysning Information til grundejerne Side 1

2 d. 21. marts 2013 Vedligehold af fællesarealer Vedligehold af vej, herunder rensning af sandfangsbrønde Bankskifte Bestyrelsen har det seneste år udsendt i alt to informationsbreve til vejens beboere. Vedligeholdelse af vej og fællesarealer Grundejerforeningen betjener sig af Frantz anlægsgartnerfirma til vedligehold af græsarealer og kantbeplantning samt Haveservice til vintervedligehold af vejen. Bestyrelsen har været fuldt tilfreds med disse ydelser, og har forlænget aftalen med de to firmaer. Bestyrelsen har sidste sommer gennemført besigtigelse af vej og fællesarealer. Der er på vejen fundet et antal mindre revner. Dette er drøftet med NCC. Der er ikke tale om alarmerende forhold, og det er derfor aftalt, at reparation heraf kan vente til sommeren Vejen rummer et antal sandfangsbrønde, som med visse mellemrum skal renses. Bestyrelsen har haft kontaktet Rødstensgården, der har oprenset sandfangsbrøndene. Bestyrelsen forsøgte at indkalde til en fælles arbejdsdag, hvor bunken med skærver mellem nr. 16 og 18 skulle flyttes. Desværre kom der kun én, og det blev således ikke til noget. Bestyrelsen har derfor anmodet Frantz Anlægsgartnerfirma om at flytte bunken til stien mellem nr. 2 og 4, hvilket vil ske i foråret Vi har desuden talt med anlægsgartneren om udtynding af beplantningen langs Jyllandsstien, samt tilplantning af huller i beplantningen. Det er nødvendigt med nedklipning af de røde kornelbuske langs den øverste del af Jyllandsstien, men for at der ikke skal blive helt bart, er det aftalt, at der tages en række pr. år af gangen, og at dette skal gøres første gang i Det bliver således en opgave for den nyvalgte bestyrelse at tage hånd om dette. Bankskifte Grundejerforeningen har placeret henlæggelser i obligationer, men har været ude for at mange af disse er blevet udtrukket i utide, hvorfor vi måtte købe nye obligationer. Dette har medført et vist kurstab og øgede administrationsomkostninger, hvorfor vi får udhulet forrentningen af vores henlæggelser. Bestyrelsen har ikke oplevet tilfredsstillende rådgivning fra nuværende bank, Arbejdernes Landsbank, i forhold til placering af foreningens henlæggelser og kassebeholdning i øvrigt. Bestyrelsen har derfor besluttet at foretage bankskifte til SparNord, hvor kassereren og formanden i november 2012 var til møde, og fik aftalt en anden ordning, der så ud til både at give en mere fleksibel løsning og et bedre afkast. Desværre har dette bankskifte trukket uforholdsmæssigt langt ud, trods flere rykkere overfor SparNord. Bestyrelsen ser sig således henvist til, at lade den nye bestyrelse fortsætte sagen vedr. bankskifte, herunder tage stilling til, om man forsat ønsker at skifte til SparNord bank. Vejbelysning Det har været en langstrakt sag. På sidste ordinære generalforsamling blev det besluttet, at den nye bestyrelse skulle sikre, at der igen var gadebelysning inden den kommende vinter. Side 2

3 d. 21. marts 2013 Bestyrelsen har afventet svar fra Statsforvaltning et svar, der trak urimeligt langt ud, hvilket der også blev undskyldt for. Desværre kunne Statsforvaltningen ikke påtage sig at forholde sig til de klagepunkter, vi havde fremført det var uden for deres område. Vi har søgt at sætte fokus på problemstillingen, bl.a. ved, via Parcelhusejernes Landsforening, at medvirke i TV-programmet Magasinet Penge. Bestyrelsen er stadig usikker på, om det at drive gadebelysning er i strid med vores vedtægter det er et fortolkningsspørgsmål, og Parcelhusejernes Landsforening har ikke kunnet hjælpe med afklaring af dette. Vi har haft kommunikation med andre grundejerforeninger i samme sag, men generelt er holdningen, at der ikke er noget at gøre det er alene en politisk beslutning, at private fællesveje selv skal betale for gadebelysningen i Kommune. Der er næppe meget at gøre, selvom vi selvfølgelig kunne prøve at rejse sagen igen forud for det kommende kommunevalg, for at se hvor de forskellige partier og kandidater til byrådet står i dette spørgsmål. Bestyrelsens opgave var således at leve op til generalforsamlingens beslutning at der skulle genetableres vejbelysning. Bestyrelsen ønskede dog ikke, at tage imod tilbuddet fra SK-forsyning uden at have afsøgt alternative muligheder. Tilbuddet fra SK-forsyning var en samlet pakke, hvor de ville varetage driften og vedligehold for en fast årlig sum, hvor det var usikkert hvor meget gavn vi ville have af servicedelen i forhold til at vi har et forholdsvist nyt anlæg. Vi indhentede derfor tre alternative tilbud med etablering og med serviceaftale. Det førte til, at vi besluttede at tage imod det billigste tilbud, som var fra HH Installation i, hvor vi alene har købt etablering af måler- og styringsskab, som de fleste nok har lagt mærke til er opstillet sammen med øvrige el- og antenneskabe ved vandbassinarealet. Vi har ikke tilkøbt en serviceaftale, bl.a. fordi installatøren ikke anbefalede dette vi ville slippe billigere ved alene at betale for fx udskiftning af defekte pærer til almindelig timepris ved behov herfor. Og i begyndelsen af november 2012 havde vi igen gadebelysning på vejen til beboernes store tilfredshed efter bestyrelsens opfattelse. Det er forsat SK-forsyning, der er el-leverandør, men der er mulighed for at skifte til anden el-leverandør, såfremt vi måtte ønske det dog vil vi forsat skulle anvende SK- Forsynings el-net. Vi har i øvrigt spurgt installatøren, om det ville være muligt at skifte pærerne i lygtestanderne til LED-pærer. Svaret er, at de ikke er helt udviklet til dette formål endnu, men at de formentlig vil være det om 2-3 år. Det vil passe meget godt med, at vi alligevel vil skulle udskifte pærerne, så til den tid vil vi kunne skifte til LED-pærer, og dermed opnå en pæn strømbesparelse efterfølgende. Sag vedr. udbedring af OC-huse ang. brandsikring med lister. Dette mener bestyrelsen at det ligger uden for grundejerforeningens opgave at gå ind i. Beretningen blev herefter overgivet til generalforsamlingen. Debat/spørgsmål: Preben Nielsen, nr. 5: Hvad var brandårsagen ved nr Side 3

4 d. 21. marts 2013 Kenneth Juul, nr. 28: Oplyser at politi har oplyst det til at være pga. elinstallation Rejnar Sørensen, nr. 29: Har hørt at det er et tændt strygejern eller pga. af mus. Jørgen Søndergaard, nr. 14: Spørger om det er pc mus eller levende mus. Rejnar Sørensen, nr. 29: Det er nok levende mus. Rejnar Sørensen, nr. 29: Skaderne på vejen, kunne måske laves via en 5 års gennemgang. Lars Henrik Søfren, nr. 30: God ide at prøve dette. Formandens beretning blev herefter godkendt med akklamation, og uden stemmer imod. 3. Fremlæggelse af det af bestyrelsen underskrevne regnskab til godkendelse. Regnskabet er udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kassereren gennemgik regnskabet. Preben Nielsen, nr. 5: Spørger om sandfangs brønde skal renses hvert år: Bente Andersen, nr. 25: Første gang siden overtagelse af vejen. Rejnar Sørensen, nr. 29: Dette blev gjort lige inden overtagelsen. Preben Nielsen, nr. 5: Spørger om der kommer flere omkostninger ang. installation af gadebelysning ud over de Bente Andersen, nr. 25: Kun de (Reparation af lygtepæl) som der først er modtaget regning på i Samt selve elregningen som er sat til a conto pr. kvartal. Regnskabet er godkendt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent. Budgettet for 2013 er udsendt på mail efter indkaldelsen til generalforsamlingen. Bente Andersen, nr. 25: Fremlægger budget. Bemærker at de godkendte forslag fra pkt. 8 vil ændre nogle af tallene. Rejnar Sørensen, nr. 29: Gør opmærksom på forsikring af lysmaster og målerskab Lars Henrik Søfren, nr. 30: Fremlægger tallene via tavlen Side 4

5 d. 21. marts 2013 Udgifter: Budget HH installation Forslag nr (reparation af lygtepæl) Indtægter Ved Ved kontingent kontingent kontingentfri Renteindtægter Udgifter Balance Lars Henrik Søfren, nr. 30: Mener at i kontingent er det mest fornuftige. Karsten Hansen, nr. 21: Mener at el til gadelys er en ekstra udgift, så stigning til er ok Preben Nielsen, nr. 5: Spørger om der kun kan stemmes om kontingent på enten eller Lars Henrik Søfren, nr. 30: Beløb i budget kan ændres. Preben Nielsen, nr. 5: Der er oparbejdet meget hurtigt. Mener derfor ikke at kontingent behøver at være højere. Rejnar Sørensen, nr. 29: Der blev ikke sat beløb på hvor meget der skulle hensættes pr. år, på generalforsamlingen i 2007 pkt. 8 Rejnar Sørensen, nr. 29: Spørger om der er i banken? Bente Andersen, nr. 25: Ikke korrekt beløb mere, da der er udtrukket obligationer. Lars Henrik Søfren, nr. 30: Mener der er lidt forvirring ang. hensættelser Rejnar Sørensen, nr. 29: Oplyser at kontingent kan ændres igen om et år Jørgen Søndergaard, nr. 14: Mener at når det først er blevet 2.500, bliver det nok ikke sat ned igen. foreslår Afstemning af budget med kontingent på 2.000: For=9 Imod=6 ikke stemt=3 Kontingent på 2.000,- vedtaget. Budgettet er godkendt. Side 5

6 d. 21. marts Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. 12 På valg er: 1. Lars Henrik Søfren, nr. 30 (modtager ikke genvalg). 2. Bente Andersen, nr. 25 (modtager ikke genvalg). 3. Poul-Erik Kristensen, nr. 24 (modtager ikke genvalg). Rejnar Sørensen, nr. 29: Mener det er en god ide at få indflydelse og opfordre også kvinder at deltage. Bente Andersen, nr. 25: Foreslår Rejnar Sørensen, nr. 29 og Roland Kirsch, nr. 18 Rejnar Sørensen, nr. 29 og Roland Kirsch, nr. 18 accepterer og er valgt Bente Andersen, nr. 25 accepterer at fortsætte og genvælges. 6. Valg af 2 suppleanter. På valg er: 1. Stine Hansen, nr Preben Nielsen nr. 5. Stine Hansen, nr. 9 genvælges uden at være til stede. Preben Nielsen, nr. 5 vil gerne fortsætte og genvælges. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg er: Robert Heidebo nr. 27 Robert Heidebo, nr. 27 genvælges med akklamation (genvalgt) Jørgen Søndergaard, nr. 14 vælges som revisorsuppleant. (genvalgt) 8. Forslag til vedtagelse fra bestyrelse og medlemmer Bestyrelsen har modtaget 2 forslag til behandling. 1. Rejnar Sørensen, nr. 29, ang. kontingent for formand, kasserer samt sekretær (vedlagt) Rejnar Sørensen, nr. 29 Sørensen: Fremlægger forslag ud af af kontingent forhøjelse bruges hvis alle 3 forslag vedtages. Mener ikke at hensættelser må bruges. Side 6

7 d. 21. marts 2013 Ca i hensættelser (hvis det gøres op) Forslag: pr. år i hensættelser næste 5 år ved nuværende kontingent. Mulighed for at sætte kontingent op eller tage pengene i banken til forslagene. Vil forkaste forslag hvis kontingent bliver på 2000,- Lars Henrik Søfren, nr. 30: Kan ikke teknisk lade sig gøre at love dette på forhånd. Bente Andersen, nr. 25: Spørger om de er med skilte til nabo hjælp Preben Nielsen, nr. 5: Udgifter til forslag er kun i år, ikke hvert år. Bemærker kurs omkostninger Preben Nielsen, nr. 5: Spørger om de er den nominelle værdi? Bente Andersen, nr. 25: Bekræfter og de er nu nede på Preben Nielsen, nr. 5: Mener at banken skal betale kurs omkostninger nå der allerede er underskrevet bankskifte. Bente Andersen, nr. 25: Underskrift til bankskifte blev lavet 8/ Rejnar Sørensen, nr. 29: Spørger Bente ang. penge i Spar Nord Bente Andersen, nr. 25: De 3 konti i Spar Nord bruges ikke nu og indeholder 0 kroner. Rejnar Sørensen, nr. 29: Vil gerne trække forslag. Jørgen Søndergaard, nr. 14: Mener det er et godt forslag og det er med til at motivere folk til bestyrelsen. Rejnar Sørensen, nr. 29: Siger ok til at stemme. Preben Nielsen, nr. 5: Vil ændre beløb i forslaget Rejnar Sørensen, nr. 29: Det er opgivet som halvt og helt kontingent, ikke beløb Bente Andersen, nr. 25: Sådan et forslag skal være kommet inden den 1/2 Lars Henrik Søfren, nr. 30: Præciserer vedtægter ang. forslag til generalforsamlingen Afstemning: Ingen stemmer imod. Forslaget vedtages. Side 7

8 d. 21. marts Preben Nielsen, nr. 5, ang. opsparing (vedlagt) Jørgen Søndergaard, nr. 14: til fælles arealet, vil glæde alle børnefamilier. Stemmer for Bente Andersen, nr. 25: Hvem skal holde det ved lige? Oskar Hansen, nr. 23: Mener at det kan være et problem ved græsslåning hvis der opstilles ting. Rejnar Sørensen, nr. 29: Kan evt. formulere det som at bestyrelsen kan bruge af beholdningen til sådanne ting til fælles arealet. Torben Jensen, nr. 7: Køb ikke billige have fodboldsmål, da disse hurtigt går i stykker. Afstemning: for=9, imod=8, undladt at stemme=1 Vedtaget med flertal Lars Henrik Søfren, nr. 30: Der er ikke i forslaget taget hensyn til præcis anvendelse. Birthe Søndergaard, nr. 14: Det forpligter at tjekke hvem der kommer så det ikke bliver ødelagt. Torben Jensen, nr. 7: Kommer ikke på fællesarealet fordi der ikke er noget. Hvis der er fodboldmål kommer der også nogen. Robert Heidebo, nr. 27: Vi benytter legepladsen ved Jyllands kvarteret. Men det er meget nedslidt. Bente Andersen, nr. 25: Spørger Preben Nielsen nr. 5, hvorfor han ikke ville have en bænk ved nr. 45, men gerne ved fælles arealet. Preben Nielsen, nr. 5: Det var ved hjørnet til Århusvej der var problemet. Rejnar Sørensen, nr. 29: Det kunne også være 2 træer der kunne bruges penge på. Bestyrelsen stiller følgende forslag: 3. Nabohjælp forslag om køb af skilte Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens drøftelse af, og beslutning om der skal indkøbes skilte med Nabohjælp logo, til opsætning på f.eks. 3 lygtepæle på Randersvej. Der forventes en udgift på under kr ,-. Den enkelte grundejer kan selv tilmelde sig på Lars Henrik Søfren, nr. 30: Fremlægger forslag Side 8

9 d. 21. marts 2013 Forslaget er egentlig kommet fra en grundejer til bestyrelsen, men bestyrelsen har ikke kunne blive enige om det og stiller derfor forslaget videre til generalforsamlingen. Skiltene kan ses ved Thistedvej. Robert Heidebo, nr. 27: Spørger om der er effekt på at der er skilte? Mads Vielsted, nr. 12: Har læst på nabohjælp.dk at 1 indbrud ud af 4 (25%) forhindres. Rejnar Sørensen, nr. 29: Thistedvej har efter opsættelse af skilte, haft et indbrud. Jeg tror ikke på værdien af det. Er bange for at der så ingen af dem som er med i ordningen, får holdt øje med huset. Bruger det selv med naboen, ved at sige det direkte til hinanden, når man ikke er hjemme. Lars Henrik Søfren, nr. 30: Forslaget går kun på skiltene, ikke på selve ordningen. Der har før været forslag på at foreningen skulle tilmeldes. Preben Nielsen, nr. 5: Skiltet skal vel være ved indkørslen og ikke over alt. Hvis det er sandt med 25% af indbrud forhindres, er det jo godt nok. Rejnar Sørensen, nr. 29: Mener at der skal være 4 skilte i alt, for at dække alle veje ind til Randersvej. Afstemning: For=9, imod=6, ikke stemt=3 Forslaget vedtaget 9. Eventuelt Ruth Kreilgaard, nr. 18: Festudvalget oplyser at Der afholdes gadefest d. 8. juni i Der vil senere udsendes indbydelse. Lars Henrik Søfren, nr. 30: Takker festudvalget for dets arbejde. Bente Andersen, nr. 25: Minder om forsikring til lygtepæle. Lars Henrik Søfren, nr. 30: Den nye bestyrelse har nogle opgaver hvor dette skal tages op. Parcelhusejernes Landsforening kommer måske med noget der kan bruges som forsikring. Vejen bør tjekkes efter nedrivning af huset nr. 19, hvor store maskiner blev brugt. Karsten Hansen, nr. 21: Ang. OC-huset opsætter lister. Den folder der er udleveret (version 2) findes i en version 3 til huse under 5 år. Her skiftes skum der er brandfarligt ved udhæng. OC-Huset mener derfor at vi ikke skal vide noget om dette. Forening i Brøndby spørger om man vil være med i sagsanlæg. Lars Henrik Søfren, nr. 30: Der er en oprettet en hjemmeside ang. dette. Her mener man ikke at listerne gør en forskel. Side 9

10 G RUN DEJERFORENINGEN RAN DERSVEJ d.2l. marts 2013 ; Sekretær: Kenneth luul Randerwej 28, flf Lars Henrik Søfren, nr. 3O: Hvis man har taget i mod pengene kan man så køre en sag. Karsten kører videre og melder ud når der er nyt. Lars Henrik Søfren, nr. 3O: Takker dirigenten Kenneth Juut, nr. 28: Takker de afgående bestyrelsesmedlemmer Lars Henrik nr. 30 og Poul-Erik nr. 24. Samt Bente nr. 25 for hendes kæmpe arbejde som kasserer og takker for at hun alligevel fortsætter. I,i i/:/d4;-;r$'fr< I,..1 1 'Å' 1 /) '" '//;/uc;,' \t/åcu t (cl Rejnar Sørensen, Dirigent Øvrige medlemmer af bestyrelsen, til stede under generalforsamlingen: )M e4'4<- Kenneth Juul ffiy/urt+ Bente Andersen Poul-Erik Kristiansen inå,n h'* Oskar Hansen www. randersvej.dk Side 10

Fælleshuset, Valbyhaven, Holstebrovej 62, Slagelse

Fælleshuset, Valbyhaven, Holstebrovej 62, Slagelse GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. marts 2010 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 4200 Slagelse tlf. 58 52 66 20 e-mail: jbss@stofanet.dk Sekretær: Lars Henrik Søfren Randersvej

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere