Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse"

Transkript

1 d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt 18 stemmeberettigede husstande svarende til i alt 46,2 % af de 39 ejendomme på Randersvej. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Rejnar Sørensen, nr. 29, som blev valgt med akklamation. Ingen indvendinger Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen er indkaldt iht. vedtægterne. Ingen fuldmagter Dagsorden: ingen indvendinger Flytter behandling af Pkt. 8 før pkt. 4, pga. økonomi i forslagene. 2. Formandens beretning Grundejerforeningen Randersvej har bevæget sig ind i en mere almindelig driftsmæssig situation. Siden foreningens etablering i 2004, har der været en række forskellige sager, som Grundejerforeningens bestyrelse og generalforsamlinger har skulle forholde sig til, og sikre løst, fx: Færdiggørelse af vej og fællesarealer Aftaler om vedligeholdelse af fællesarealer og snerydning af vejen Overtagelse af vej og fællesarealer, herunder oprettelse af skøde Overdragelse af fællesareal ved Randersvejs indkørsel til etablering af regnvandsbassin Dræning af stiareal mellem nr. 9 og 11 Gadebelysning Grundejerforening Randersvej er en solid og økonomisk ganske solvent forening med gode henlæggelser til senere vedligehold af vej, herunder gadebelysning, og fællesarealer. På sidste general forsamling takkede den anden formand i foreningens historie af, og undertegnede overtog denne post, for at sikre kontinuiteten, ikke mindst i forhold til sagen om gadebelysningen. Der har siden sidste ordinære generalforsamling været afholdt i alt fire bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har beskæftiget sig med følgende emner: Konstituering Vejbelysning Information til grundejerne Side 1

2 d. 21. marts 2013 Vedligehold af fællesarealer Vedligehold af vej, herunder rensning af sandfangsbrønde Bankskifte Bestyrelsen har det seneste år udsendt i alt to informationsbreve til vejens beboere. Vedligeholdelse af vej og fællesarealer Grundejerforeningen betjener sig af Frantz anlægsgartnerfirma til vedligehold af græsarealer og kantbeplantning samt Haveservice til vintervedligehold af vejen. Bestyrelsen har været fuldt tilfreds med disse ydelser, og har forlænget aftalen med de to firmaer. Bestyrelsen har sidste sommer gennemført besigtigelse af vej og fællesarealer. Der er på vejen fundet et antal mindre revner. Dette er drøftet med NCC. Der er ikke tale om alarmerende forhold, og det er derfor aftalt, at reparation heraf kan vente til sommeren Vejen rummer et antal sandfangsbrønde, som med visse mellemrum skal renses. Bestyrelsen har haft kontaktet Rødstensgården, der har oprenset sandfangsbrøndene. Bestyrelsen forsøgte at indkalde til en fælles arbejdsdag, hvor bunken med skærver mellem nr. 16 og 18 skulle flyttes. Desværre kom der kun én, og det blev således ikke til noget. Bestyrelsen har derfor anmodet Frantz Anlægsgartnerfirma om at flytte bunken til stien mellem nr. 2 og 4, hvilket vil ske i foråret Vi har desuden talt med anlægsgartneren om udtynding af beplantningen langs Jyllandsstien, samt tilplantning af huller i beplantningen. Det er nødvendigt med nedklipning af de røde kornelbuske langs den øverste del af Jyllandsstien, men for at der ikke skal blive helt bart, er det aftalt, at der tages en række pr. år af gangen, og at dette skal gøres første gang i Det bliver således en opgave for den nyvalgte bestyrelse at tage hånd om dette. Bankskifte Grundejerforeningen har placeret henlæggelser i obligationer, men har været ude for at mange af disse er blevet udtrukket i utide, hvorfor vi måtte købe nye obligationer. Dette har medført et vist kurstab og øgede administrationsomkostninger, hvorfor vi får udhulet forrentningen af vores henlæggelser. Bestyrelsen har ikke oplevet tilfredsstillende rådgivning fra nuværende bank, Arbejdernes Landsbank, i forhold til placering af foreningens henlæggelser og kassebeholdning i øvrigt. Bestyrelsen har derfor besluttet at foretage bankskifte til SparNord, hvor kassereren og formanden i november 2012 var til møde, og fik aftalt en anden ordning, der så ud til både at give en mere fleksibel løsning og et bedre afkast. Desværre har dette bankskifte trukket uforholdsmæssigt langt ud, trods flere rykkere overfor SparNord. Bestyrelsen ser sig således henvist til, at lade den nye bestyrelse fortsætte sagen vedr. bankskifte, herunder tage stilling til, om man forsat ønsker at skifte til SparNord bank. Vejbelysning Det har været en langstrakt sag. På sidste ordinære generalforsamling blev det besluttet, at den nye bestyrelse skulle sikre, at der igen var gadebelysning inden den kommende vinter. Side 2

3 d. 21. marts 2013 Bestyrelsen har afventet svar fra Statsforvaltning et svar, der trak urimeligt langt ud, hvilket der også blev undskyldt for. Desværre kunne Statsforvaltningen ikke påtage sig at forholde sig til de klagepunkter, vi havde fremført det var uden for deres område. Vi har søgt at sætte fokus på problemstillingen, bl.a. ved, via Parcelhusejernes Landsforening, at medvirke i TV-programmet Magasinet Penge. Bestyrelsen er stadig usikker på, om det at drive gadebelysning er i strid med vores vedtægter det er et fortolkningsspørgsmål, og Parcelhusejernes Landsforening har ikke kunnet hjælpe med afklaring af dette. Vi har haft kommunikation med andre grundejerforeninger i samme sag, men generelt er holdningen, at der ikke er noget at gøre det er alene en politisk beslutning, at private fællesveje selv skal betale for gadebelysningen i Kommune. Der er næppe meget at gøre, selvom vi selvfølgelig kunne prøve at rejse sagen igen forud for det kommende kommunevalg, for at se hvor de forskellige partier og kandidater til byrådet står i dette spørgsmål. Bestyrelsens opgave var således at leve op til generalforsamlingens beslutning at der skulle genetableres vejbelysning. Bestyrelsen ønskede dog ikke, at tage imod tilbuddet fra SK-forsyning uden at have afsøgt alternative muligheder. Tilbuddet fra SK-forsyning var en samlet pakke, hvor de ville varetage driften og vedligehold for en fast årlig sum, hvor det var usikkert hvor meget gavn vi ville have af servicedelen i forhold til at vi har et forholdsvist nyt anlæg. Vi indhentede derfor tre alternative tilbud med etablering og med serviceaftale. Det førte til, at vi besluttede at tage imod det billigste tilbud, som var fra HH Installation i, hvor vi alene har købt etablering af måler- og styringsskab, som de fleste nok har lagt mærke til er opstillet sammen med øvrige el- og antenneskabe ved vandbassinarealet. Vi har ikke tilkøbt en serviceaftale, bl.a. fordi installatøren ikke anbefalede dette vi ville slippe billigere ved alene at betale for fx udskiftning af defekte pærer til almindelig timepris ved behov herfor. Og i begyndelsen af november 2012 havde vi igen gadebelysning på vejen til beboernes store tilfredshed efter bestyrelsens opfattelse. Det er forsat SK-forsyning, der er el-leverandør, men der er mulighed for at skifte til anden el-leverandør, såfremt vi måtte ønske det dog vil vi forsat skulle anvende SK- Forsynings el-net. Vi har i øvrigt spurgt installatøren, om det ville være muligt at skifte pærerne i lygtestanderne til LED-pærer. Svaret er, at de ikke er helt udviklet til dette formål endnu, men at de formentlig vil være det om 2-3 år. Det vil passe meget godt med, at vi alligevel vil skulle udskifte pærerne, så til den tid vil vi kunne skifte til LED-pærer, og dermed opnå en pæn strømbesparelse efterfølgende. Sag vedr. udbedring af OC-huse ang. brandsikring med lister. Dette mener bestyrelsen at det ligger uden for grundejerforeningens opgave at gå ind i. Beretningen blev herefter overgivet til generalforsamlingen. Debat/spørgsmål: Preben Nielsen, nr. 5: Hvad var brandårsagen ved nr Side 3

4 d. 21. marts 2013 Kenneth Juul, nr. 28: Oplyser at politi har oplyst det til at være pga. elinstallation Rejnar Sørensen, nr. 29: Har hørt at det er et tændt strygejern eller pga. af mus. Jørgen Søndergaard, nr. 14: Spørger om det er pc mus eller levende mus. Rejnar Sørensen, nr. 29: Det er nok levende mus. Rejnar Sørensen, nr. 29: Skaderne på vejen, kunne måske laves via en 5 års gennemgang. Lars Henrik Søfren, nr. 30: God ide at prøve dette. Formandens beretning blev herefter godkendt med akklamation, og uden stemmer imod. 3. Fremlæggelse af det af bestyrelsen underskrevne regnskab til godkendelse. Regnskabet er udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kassereren gennemgik regnskabet. Preben Nielsen, nr. 5: Spørger om sandfangs brønde skal renses hvert år: Bente Andersen, nr. 25: Første gang siden overtagelse af vejen. Rejnar Sørensen, nr. 29: Dette blev gjort lige inden overtagelsen. Preben Nielsen, nr. 5: Spørger om der kommer flere omkostninger ang. installation af gadebelysning ud over de Bente Andersen, nr. 25: Kun de (Reparation af lygtepæl) som der først er modtaget regning på i Samt selve elregningen som er sat til a conto pr. kvartal. Regnskabet er godkendt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent. Budgettet for 2013 er udsendt på mail efter indkaldelsen til generalforsamlingen. Bente Andersen, nr. 25: Fremlægger budget. Bemærker at de godkendte forslag fra pkt. 8 vil ændre nogle af tallene. Rejnar Sørensen, nr. 29: Gør opmærksom på forsikring af lysmaster og målerskab Lars Henrik Søfren, nr. 30: Fremlægger tallene via tavlen Side 4

5 d. 21. marts 2013 Udgifter: Budget HH installation Forslag nr (reparation af lygtepæl) Indtægter Ved Ved kontingent kontingent kontingentfri Renteindtægter Udgifter Balance Lars Henrik Søfren, nr. 30: Mener at i kontingent er det mest fornuftige. Karsten Hansen, nr. 21: Mener at el til gadelys er en ekstra udgift, så stigning til er ok Preben Nielsen, nr. 5: Spørger om der kun kan stemmes om kontingent på enten eller Lars Henrik Søfren, nr. 30: Beløb i budget kan ændres. Preben Nielsen, nr. 5: Der er oparbejdet meget hurtigt. Mener derfor ikke at kontingent behøver at være højere. Rejnar Sørensen, nr. 29: Der blev ikke sat beløb på hvor meget der skulle hensættes pr. år, på generalforsamlingen i 2007 pkt. 8 Rejnar Sørensen, nr. 29: Spørger om der er i banken? Bente Andersen, nr. 25: Ikke korrekt beløb mere, da der er udtrukket obligationer. Lars Henrik Søfren, nr. 30: Mener der er lidt forvirring ang. hensættelser Rejnar Sørensen, nr. 29: Oplyser at kontingent kan ændres igen om et år Jørgen Søndergaard, nr. 14: Mener at når det først er blevet 2.500, bliver det nok ikke sat ned igen. foreslår Afstemning af budget med kontingent på 2.000: For=9 Imod=6 ikke stemt=3 Kontingent på 2.000,- vedtaget. Budgettet er godkendt. Side 5

6 d. 21. marts Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. 12 På valg er: 1. Lars Henrik Søfren, nr. 30 (modtager ikke genvalg). 2. Bente Andersen, nr. 25 (modtager ikke genvalg). 3. Poul-Erik Kristensen, nr. 24 (modtager ikke genvalg). Rejnar Sørensen, nr. 29: Mener det er en god ide at få indflydelse og opfordre også kvinder at deltage. Bente Andersen, nr. 25: Foreslår Rejnar Sørensen, nr. 29 og Roland Kirsch, nr. 18 Rejnar Sørensen, nr. 29 og Roland Kirsch, nr. 18 accepterer og er valgt Bente Andersen, nr. 25 accepterer at fortsætte og genvælges. 6. Valg af 2 suppleanter. På valg er: 1. Stine Hansen, nr Preben Nielsen nr. 5. Stine Hansen, nr. 9 genvælges uden at være til stede. Preben Nielsen, nr. 5 vil gerne fortsætte og genvælges. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg er: Robert Heidebo nr. 27 Robert Heidebo, nr. 27 genvælges med akklamation (genvalgt) Jørgen Søndergaard, nr. 14 vælges som revisorsuppleant. (genvalgt) 8. Forslag til vedtagelse fra bestyrelse og medlemmer Bestyrelsen har modtaget 2 forslag til behandling. 1. Rejnar Sørensen, nr. 29, ang. kontingent for formand, kasserer samt sekretær (vedlagt) Rejnar Sørensen, nr. 29 Sørensen: Fremlægger forslag ud af af kontingent forhøjelse bruges hvis alle 3 forslag vedtages. Mener ikke at hensættelser må bruges. Side 6

7 d. 21. marts 2013 Ca i hensættelser (hvis det gøres op) Forslag: pr. år i hensættelser næste 5 år ved nuværende kontingent. Mulighed for at sætte kontingent op eller tage pengene i banken til forslagene. Vil forkaste forslag hvis kontingent bliver på 2000,- Lars Henrik Søfren, nr. 30: Kan ikke teknisk lade sig gøre at love dette på forhånd. Bente Andersen, nr. 25: Spørger om de er med skilte til nabo hjælp Preben Nielsen, nr. 5: Udgifter til forslag er kun i år, ikke hvert år. Bemærker kurs omkostninger Preben Nielsen, nr. 5: Spørger om de er den nominelle værdi? Bente Andersen, nr. 25: Bekræfter og de er nu nede på Preben Nielsen, nr. 5: Mener at banken skal betale kurs omkostninger nå der allerede er underskrevet bankskifte. Bente Andersen, nr. 25: Underskrift til bankskifte blev lavet 8/ Rejnar Sørensen, nr. 29: Spørger Bente ang. penge i Spar Nord Bente Andersen, nr. 25: De 3 konti i Spar Nord bruges ikke nu og indeholder 0 kroner. Rejnar Sørensen, nr. 29: Vil gerne trække forslag. Jørgen Søndergaard, nr. 14: Mener det er et godt forslag og det er med til at motivere folk til bestyrelsen. Rejnar Sørensen, nr. 29: Siger ok til at stemme. Preben Nielsen, nr. 5: Vil ændre beløb i forslaget Rejnar Sørensen, nr. 29: Det er opgivet som halvt og helt kontingent, ikke beløb Bente Andersen, nr. 25: Sådan et forslag skal være kommet inden den 1/2 Lars Henrik Søfren, nr. 30: Præciserer vedtægter ang. forslag til generalforsamlingen Afstemning: Ingen stemmer imod. Forslaget vedtages. Side 7

8 d. 21. marts Preben Nielsen, nr. 5, ang. opsparing (vedlagt) Jørgen Søndergaard, nr. 14: til fælles arealet, vil glæde alle børnefamilier. Stemmer for Bente Andersen, nr. 25: Hvem skal holde det ved lige? Oskar Hansen, nr. 23: Mener at det kan være et problem ved græsslåning hvis der opstilles ting. Rejnar Sørensen, nr. 29: Kan evt. formulere det som at bestyrelsen kan bruge af beholdningen til sådanne ting til fælles arealet. Torben Jensen, nr. 7: Køb ikke billige have fodboldsmål, da disse hurtigt går i stykker. Afstemning: for=9, imod=8, undladt at stemme=1 Vedtaget med flertal Lars Henrik Søfren, nr. 30: Der er ikke i forslaget taget hensyn til præcis anvendelse. Birthe Søndergaard, nr. 14: Det forpligter at tjekke hvem der kommer så det ikke bliver ødelagt. Torben Jensen, nr. 7: Kommer ikke på fællesarealet fordi der ikke er noget. Hvis der er fodboldmål kommer der også nogen. Robert Heidebo, nr. 27: Vi benytter legepladsen ved Jyllands kvarteret. Men det er meget nedslidt. Bente Andersen, nr. 25: Spørger Preben Nielsen nr. 5, hvorfor han ikke ville have en bænk ved nr. 45, men gerne ved fælles arealet. Preben Nielsen, nr. 5: Det var ved hjørnet til Århusvej der var problemet. Rejnar Sørensen, nr. 29: Det kunne også være 2 træer der kunne bruges penge på. Bestyrelsen stiller følgende forslag: 3. Nabohjælp forslag om køb af skilte Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens drøftelse af, og beslutning om der skal indkøbes skilte med Nabohjælp logo, til opsætning på f.eks. 3 lygtepæle på Randersvej. Der forventes en udgift på under kr ,-. Den enkelte grundejer kan selv tilmelde sig på Lars Henrik Søfren, nr. 30: Fremlægger forslag Side 8

9 d. 21. marts 2013 Forslaget er egentlig kommet fra en grundejer til bestyrelsen, men bestyrelsen har ikke kunne blive enige om det og stiller derfor forslaget videre til generalforsamlingen. Skiltene kan ses ved Thistedvej. Robert Heidebo, nr. 27: Spørger om der er effekt på at der er skilte? Mads Vielsted, nr. 12: Har læst på nabohjælp.dk at 1 indbrud ud af 4 (25%) forhindres. Rejnar Sørensen, nr. 29: Thistedvej har efter opsættelse af skilte, haft et indbrud. Jeg tror ikke på værdien af det. Er bange for at der så ingen af dem som er med i ordningen, får holdt øje med huset. Bruger det selv med naboen, ved at sige det direkte til hinanden, når man ikke er hjemme. Lars Henrik Søfren, nr. 30: Forslaget går kun på skiltene, ikke på selve ordningen. Der har før været forslag på at foreningen skulle tilmeldes. Preben Nielsen, nr. 5: Skiltet skal vel være ved indkørslen og ikke over alt. Hvis det er sandt med 25% af indbrud forhindres, er det jo godt nok. Rejnar Sørensen, nr. 29: Mener at der skal være 4 skilte i alt, for at dække alle veje ind til Randersvej. Afstemning: For=9, imod=6, ikke stemt=3 Forslaget vedtaget 9. Eventuelt Ruth Kreilgaard, nr. 18: Festudvalget oplyser at Der afholdes gadefest d. 8. juni i Der vil senere udsendes indbydelse. Lars Henrik Søfren, nr. 30: Takker festudvalget for dets arbejde. Bente Andersen, nr. 25: Minder om forsikring til lygtepæle. Lars Henrik Søfren, nr. 30: Den nye bestyrelse har nogle opgaver hvor dette skal tages op. Parcelhusejernes Landsforening kommer måske med noget der kan bruges som forsikring. Vejen bør tjekkes efter nedrivning af huset nr. 19, hvor store maskiner blev brugt. Karsten Hansen, nr. 21: Ang. OC-huset opsætter lister. Den folder der er udleveret (version 2) findes i en version 3 til huse under 5 år. Her skiftes skum der er brandfarligt ved udhæng. OC-Huset mener derfor at vi ikke skal vide noget om dette. Forening i Brøndby spørger om man vil være med i sagsanlæg. Lars Henrik Søfren, nr. 30: Der er en oprettet en hjemmeside ang. dette. Her mener man ikke at listerne gør en forskel. Side 9

10 G RUN DEJERFORENINGEN RAN DERSVEJ d.2l. marts 2013 ; Sekretær: Kenneth luul Randerwej 28, flf Lars Henrik Søfren, nr. 3O: Hvis man har taget i mod pengene kan man så køre en sag. Karsten kører videre og melder ud når der er nyt. Lars Henrik Søfren, nr. 3O: Takker dirigenten Kenneth Juut, nr. 28: Takker de afgående bestyrelsesmedlemmer Lars Henrik nr. 30 og Poul-Erik nr. 24. Samt Bente nr. 25 for hendes kæmpe arbejde som kasserer og takker for at hun alligevel fortsætter. I,i i/:/d4;-;r$'fr< I,..1 1 'Å' 1 /) '" '//;/uc;,' \t/åcu t (cl Rejnar Sørensen, Dirigent Øvrige medlemmer af bestyrelsen, til stede under generalforsamlingen: )M e4'4<- Kenneth Juul ffiy/urt+ Bente Andersen Poul-Erik Kristiansen inå,n h'* Oskar Hansen www. randersvej.dk Side 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 24. november 2013 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 24. november 2013 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 24. november 2013 kl. 14,30 på Færgekroen 19 personer til kaffebord, heraf 4 bestyrelsesmedlemmer (Henrik var syg). 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Generalforsamling. Den gamle sportsplads. Torsdag d. 31. maj 2018

Generalforsamling. Den gamle sportsplads. Torsdag d. 31. maj 2018 Generalforsamling Den gamle sportsplads Torsdag d. 31. maj 2018 1. Valg af dirigent Annemarie fra nummer 58 er valgt 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2310 tilgodehavende kontingent er tilgodehavende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN BEBOERINFORMATION 1 2008 Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 21.02. 2008 Deltagerantal 8 + 5 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2009 DAGSORDEN. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2009 DAGSORDEN. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. marts 2009 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 4200 Slagelse tlf. 58 52 66 20 e-mail: jbss@stofanet.dk Sekretær: Lars Henrik Søfren Randersvej

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter pr

Vedtægter pr Vedtægter pr. 04.03.2016 1 Foreningens navn er Stribgårdens Grundejerforening, og den er en upolitisk sammenslutning af grundejere på Stribgårdens jorder. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat af ordinær generelforsamling: Onsdag den 1. marts 2017 klokken I festsalen på Vibeholmskolen

Referat af ordinær generelforsamling: Onsdag den 1. marts 2017 klokken I festsalen på Vibeholmskolen GRUNDEJERFORENING VIBEHOLMS VÆNGE Ishøj marts 2017 Referat af ordinær generelforsamling: Onsdag den 1. marts 2017 klokken 19.00 I festsalen på Vibeholmskolen Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter Forslag til ændring af vedtægter Strib den 8. januar 2016. 1 Foreningens navn er Stribgårdens Grundejerforening, og den er en upolitisk sammenslutning af grundejere på Stribgårdens jorder.. 2 Foreningens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN BEBOERINFORMATION 1 2010 1 Referat fra generalforsamlingen mandag, den 22.02. 2010 Inden generalforsamlingen havde vi besøg af projektleder Bjarne Rasmussen fra

Læs mere

KLØVERHOLM GRUNDEJERFORENNING Referent Johannes Ley

KLØVERHOLM GRUNDEJERFORENNING Referent Johannes Ley KLØVERHOLM GRUNDEJERFORENNING Referent Johannes Ley Dagsorden iflg. den udsendte indkaldelse d. 13 feb. 2016 Og tillæg d. 8. marts 2016 1. Valg af dirigent 2. Oplæsning af protokollen for sidste års generalforsamling

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Generalforsamling GF Norsvej 2019

Generalforsamling GF Norsvej 2019 Generalforsamling GF Norsvej 2019 Dato: Tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 20. Sted: Køge Tennisklubs lokaler Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2017

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2017 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2017 VEJFORENINGEN FOR POPPEL ALLE OG BAKKEVEJ Afholdt torsdag den 26. april 2017, kl. 20-22, Bakkevej 4. Referent: Jens Petersen, PA73. Bestyrelsen repræsenteret: Til stede:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Selkær-Mølle.

Vedtægter for Grundejerforeningen Selkær-Mølle. Vedtægter for Grundejerforeningen Selkær-Mølle. Revideret 21-04-2018. 1 1. Foreningens navn. Grundejerforeningen Selkær-Mølle. Vedtægter for Grundejerforeningen Selkær-Mølle. Rev. 21-04-2018 2. Formål.

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN

GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN Grundejerforeningen EGEN afholder ordinær generalforsamling Torsdag, den 15. marts 2018, kl.19.30 i Ry Hallen Dagsorden: 1 Valg af dirigent Harald valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Generalforsamling Grundejerforeningen Krogen

Generalforsamling Grundejerforeningen Krogen Ordinær generalforsamling Denne generalforsamling afholdtes den 19. maj 2018. Det foregik på Himmerlandsgården. Tilstede Med bestyrelsen var der lige godt 60 fremmødte, hvoraf de 37 var stemmeberettigede

Læs mere

Regnskabet blev godkendt, se vedhæftede eller hjemmeside. 4. Behandling af budget:

Regnskabet blev godkendt, se vedhæftede eller hjemmeside. 4. Behandling af budget: Referat fra Generalforsamling. Til stede var representanter fra hus nr. 3,5,38,7,16,22,11,17,33,31 1. Brian Byskov blev valgt som dirigent og referent. 2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden: Det har

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 3.1.2017 Til: Grundejerne i Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab 2016 og

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Grundejerforeningen Rønnevangen. Generalforsamling torsdag den 8. marts 2018

Grundejerforeningen Rønnevangen. Generalforsamling torsdag den 8. marts 2018 Grundejerforeningen Rønnevangen Generalforsamling torsdag den 8. marts 2018 Dagsorden i henhold til vedtægternes 14, stk. 6 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3) Aflæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009 Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 18. marts 2009 Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab for året 2004 4. Indkomne

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013:

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: John Wachs valgt til dirigent. Dirigenten konstater at generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt. Formandens beretning ved

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 19.april 2016 kl på Kirke Hyllinge skole.

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 19.april 2016 kl på Kirke Hyllinge skole. Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 19.april 2016 kl.19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte stemmeberettigede 4.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling onsdag d. 28 marts, Gilleleje skole, Parkvej.

Referat af den ordinære generalforsamling onsdag d. 28 marts, Gilleleje skole, Parkvej. Referat af den ordinære generalforsamling onsdag d. 28 marts, Gilleleje skole, Parkvej. Fremmødte: 17 (2,3,8,10,11,13,15,16,17,18,19,23,28,30,32,36,56) Ikke fremmødte: 22 (1,4,5,6,7,9,12,14,20,22,24,26,34,38,40,42,44,46,48,50,52,54)

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Grundejerforeningen Karmstengård

Grundejerforeningen Karmstengård Grundejerforeningen Karmstengård www.karmstengaard.dk Referat af ordinær generalforsamling Torsdag 14. april 2016 Sted: Toftehøjskolen, kantinen Referent: Mikkel Horslund Elvej Generalforsamlingen begyndte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforening Nøddeparken onsdag den 22. Februar 2017.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforening Nøddeparken onsdag den 22. Februar 2017. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforening Nøddeparken onsdag den 22. Februar 2017. 35 huse var repræsenteret ved mødet. Lars Døring (FM) bød velkommen til alle og meddelte at generalforsamlingen

Læs mere

Refererede kommentarer angives med fornavn og husnummer. Bestyrelsen foreslog Ole 54 som dirigent. Valgtes med akklamation.

Refererede kommentarer angives med fornavn og husnummer. Bestyrelsen foreslog Ole 54 som dirigent. Valgtes med akklamation. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Sandlodsvej, 4400 Kalundborg, afholdt d. 24/5 2014 kl 10.00 i Kalundborg Hallernes Restaurant, Munkesøgade 3, 4400 Kalundborg. Refererede kommentarer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling Søndag den 23. april 2017 kl

Referat af Ordinær Generalforsamling Søndag den 23. april 2017 kl HAVEFORENINGEN SOLSIDENS NYTTEHAVER af 2007 Referat af Ordinær Generalforsamling Søndag den 23. april 2017 kl. 14.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Formanden foreslog Peter Laursen have nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag den 31. maj 2011 kl

Referat af ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag den 31. maj 2011 kl Grundejerforeningen Ølstykke d. 02. juni 2011 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Referat af ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 19.30 Referat på baggrund af dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2019

Referat af generalforsamlingen 2019 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Den 18. april 2019 Referat af generalforsamlingen 2019 Generalforsamlingen blev afholdt skærtorsdag den 18. april 2019 kl. 10 i Nexø Boldklubs lokale, Stadionvej 20.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen i indkalder hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. Generalforsamlingen foregår pinselørdag den 14. maj kl. 14.00 på Himmerlandsfondens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i H/F Solsidens Nyttehaver af 2007 søndag den 22. april 2018

Referat af ordinær generalforsamling i H/F Solsidens Nyttehaver af 2007 søndag den 22. april 2018 1 Referat af ordinær generalforsamling i H/F Solsidens Nyttehaver af 2007 søndag den 22. april 2018 Næstformanden Peter Willadsen bød velkommen. Peter forklarede, at formand Ulla Djurhuus desværre er blevet

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Dirigent på foreningens generalforsamling Udskrevet: 2019 Indhold Dirigent på foreningens generalforsamling........................................... 3 2 Guide Dirigent på foreningens generalforsamling

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 10. april 2014 kl på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 10. april 2014 kl på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 10. april 2014 kl. 18.00 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 27 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Bestyrelsesmøde 6/3-2016 hos Jeppe Deltagere: Hans, Jeppe, Niels Jørgen, H.P., Jørgen, Peter Dagsorden: Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2017

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Søndergård Syd

Vedtægter for. Grundejerforeningen Søndergård Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Søndergård Syd 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Søndergård Syd. Dens hjemsted er Ballerup Kommune, og dens værneting er Ballerup Retskreds. MEDLEMSKAB OG STEMMERET

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. marts 2013 kl i Grøndal Centret i mødelokale 1+2 på 1. sal.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. marts 2013 kl i Grøndal Centret i mødelokale 1+2 på 1. sal. Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. marts 2013 kl. 19.00 i Grøndal Centret i mødelokale 1+2 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

PEDERSMINDE GRUNDEJERFORENING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 28. JULI 2018

PEDERSMINDE GRUNDEJERFORENING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 28. JULI 2018 PEDERSMINDE GRUNDEJERFORENING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 28. JULI 2018 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN

GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN GENERALFORSAMLING i Grundejerforeningen EGEN Grundejerforeningen EGEN afholder ordinær generalforsamling Onsdag, den 29. marts 2017, kl.19.30 i Ry Hallen Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsen beretning

Læs mere

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling.

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling. Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag, den 23. marts 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Albertslund Palle Larsen F58 blev valgt. Han konstateret at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.

Albertslund Palle Larsen F58 blev valgt. Han konstateret at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Albertslund. 14-03-2005 Referat af ordinær generalforsamling 28. februar 2005 1. Valg af dirigent Palle Larsen F58 blev valgt. Han konstateret at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Fremmødt: 37

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 8. april 2007 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamling 28. marts 2007 Mødested KAD i Karrebæksminde Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Overtagelse af fællesarealer

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 12. maj 2008 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer, foreningens revisor samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling Ugelbølle d. 25. oktober 2017

Generalforsamling Ugelbølle d. 25. oktober 2017 Deltagere: Samtlige grundejere i Østergårdsparken, Ugelbølle, 8410 Rønde Generalforsamling Sted: Ugelbølle Forsamlingshus Dato/tid: 14. marts 2017 kl. 19.00 14 MAR 2017 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig iht. vedtægterne.

1. Valg af dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig iht. vedtægterne. Referat af ordinær generalforsamling i Munkerup og Hulerød Grundejerforening lørdag, den 29. juli 2006 kl. 15.00 i foreningens telt på stranden ved udsigtspladsen for enden af Strandgårdsvænge. 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KRATLODDEN/KÆRLODDEN

GRUNDEJERFORENINGEN KRATLODDEN/KÆRLODDEN GRUNDEJERFORENINGEN KRATLODDEN/KÆRLODDEN REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 25. APRIL 2006 Der forelå følgende dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Det

Læs mere