Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,"

Transkript

1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: Metodevejleder: Adjunkt, Henrik Hansen Bachelorgruppe A, Juni 2014 Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Dette bachelorprojekt er udarbejdet af ergoterapeutstuderende ved Ergoterapeutuddannelsen København, PH Metropol. Det foreligger urettet og ukommenteret fra uddannelsens side og er således et udtryk for de studerendes eget synspunkter Denne opgave eller dele heraf, må kun offentliggøres med de studerendes tilladelse 1

2 Abstrakt Deltagernes oplevelse af Gør noget - få det godt med psykisk sårbarhed Et kvalitativt bachelorprojekt omhandlende fire deltagere med skizofreni og hvordan de oplever forløbet samt hvilken betydning det har haft på deres aktivitetsidentitet. Baggrund I Danmark er de årlige udgifter indenfor behandling af skizofreni en tung samfundsøkonomisk byrde. Indenfor psykiatrien anvendes der i hvid udstrækning træning i grupper som behandlingsmetode. Kvaliteten af forløbene er derfor en væsentlig faktor for den samfundsøkonomiske gevinst, lige så vel som effektiviteten af holdtræningen har en afgørende betydning for patientens rehabilitering. Formål Formålet er at finde frem til, hvordan brugerne har oplevet at deltage i behandlingsforløbet Gør noget - få det godt med psykisk sårbarhed. Ydermere er formålet også at finde frem til, om forløbet har haft betydning for deltagernes aktivitetsidentitet. Resultaterne vil munde ud i en vurdering om forløbet skal videreudvikles og implementeres i det psykiatriske regi. Materiale og metode Der anvendes en kvalitativ forskningsmetode på baggrund af fire individuelle interviews, som tager udgangspunkt i fænomenologien, hermeneutikken samt konstruktivismen. Konklusion Den sociale interaktion opleves som mangelfuld i gruppen, dog står deltagerne tilbage med en overordnet positiv oplevelse af forløbet. Informanterne søger en større overførbarhed fra teori til praksis. På trods af dette har projektet haft betydning for alle informanters aktivitetsidentitet i nogen eller større grad. Perspektivering Der er grundlag for videre forskning om, hvorvidt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed skal implementeres indenfor psykiatrien, og hvor stor en udstrækningen manualen skal tilpasses og revurderes. Søgeord: Gør noget få det godt, skizofreni, Lifestyle Redesign, Kvalitativ metode, psykiatri 2

3 Abstract The participants experience of Do something, get well with mental vulnerability which emerges from the well-known American rehabilitation program Lifestyle Redesign, planned for mentally vulnerable people. Qualitative bachelor project about four participants with schizophrenia, how they experience participating in the program, and what impact it has had on their occupational identity. Background In Denmark, the annual cost of the treatment for schizophrenia is a heavy socioeconomic burden. The field of psychiatry is widely using group training as therapy, thus the quality of this program is a significant factor for the socio-economic benefit, and in addition the effectiveness of team training has a crucial impact on the patient s rehabilitation. Purpose The aim is to identify how participants have experienced the treatment Do something, get well with mental vulnerability, and furthermore to identify if the process has had an impact on the participants occupational identity. The results will contribute to an assessment of whether the treatment offer shall be developed, and implemented in the psychiatric context. Methods and materials We have used qualitative research methodology in the form of 4 individual interviews, which is based on phenomenology, hermeneutics and constructivism approach. Conclusion The social interaction is experienced as inadequate in the group; however the participants have an overall positive experience of the program. The informants are seeking a greater transmissibility from theory to practice. Despite of this the project has had an impact on all informants occupational identity. Perspectives There is a basis for further research on whether the program shall be implemented and in what extent it shall be adapted and re-evaluated. Keywords Mentally vulnerable people, schizophrenia, lifestyle redesign, qualitative method, psychiatry 3

4 Indholdsfortegnelse Problembaggrund... 8 Indledning... 8 Recovery... 8 Gør noget - få det godt med psykisk sårbarhed Problemafgræsning Problemformulering og begrebsafklaring Begrebsafklaring: Formål Teori Lifestyle Redesign Gør noget få det godt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed Occupational science Aktivitetsforståelse Model of Human Occupation (MoHO) Metode Videnskabsteoretisk tilgang Konstruktivisme Litteratursøgning Kvalitativ metode Semistruktureret interview Interviewguide Analyse af data Validitet

5 Intern validitet Ekstern validitet Reliabilitet Etik Resultater Præsentation af informanterne De interviewedes selvopfattelse Gruppen Engagement og deltagelse: Fremmøde Informanternes eget fremmøde Social interaktion Sammenfatning: Oplevelsen af forløbet Den følelsesmæssige oplevelse af forløbet: Strukturen af forløbet (varighed, opbygning, information og emnerne): Varigheden af forløbet Undervisningsopbygningen Informationen inden opstart Undervisningsemnerne De individuelle samtaler Gruppelederne Sammenfatning: Begrebet aktivitet Forståelse af aktivitet Opmærksomhed på aktivitet Sammenfatning

6 Aktivitetsidentitet Aktiviteter som savnes Forandring i aktiviteter Sammenfatning Diskussion af resultater Oplevelse af forløbet Aktivitetsidentitet Fungerer Gør noget - få det godt til alle målgrupper? Diskussion af metode Forskningstype Empirisk metode Interviewguiden Interviewsituationen Valg af informanter Transskribering Analyse Konklusion Perspektivering Referenceliste Bøger Artikler: Internetadresser: Rapporter: Arbejdspapir: Bilag 1 - Samtykkeerklæring Bilag 2 - Interviewguide Bilag 3 - Matrice

7 IP1 Matrice IP2 Matrice IP3 Matrice IP4 Matrice Bilag 4 - Transskriberingsnøgler Bilag 5 Eksempel på søgning Eksempel på søgning: Bilag 6 Afsnitsansvarlige

8 Problembaggrund Indledning I Danmark er de årlige totale udgifter indenfor behandling af skizofreni dyrere end hjertesygdomme, kræftsygdomme, og alle reumatiske lidelser tilsammen, og alene psykoser, der udspringer af sygdommen koster samfundet fire milliarder kroner årligt (Poulsen, Munk-Jørgensen & Bolwig, 2004). Omkring mennesker lever i dag med skizofreni i Danmark (Gerlach, 2011). 25 % af alle der rammes af skizofreni, vil få et mildt forløb med sygdommen. Andre 20 % vil respondere dårligt på behandlingen, og % vil få et vekslende forløb med indlæggelser og perioder med bedring. 50 % forsøger at begå selvmord og 10 % af dem lykkedes selvmordet for (Fagerlund & Glenthøj, 2009). Den gennemsnitlige debutalder for skizofreni er henholdsvis 26 år for mænd, og 29 år for kvinder. Debutalderen kan dog også forekomme i års alderen, samt i den tidlige barn- eller ungdom. Diagnosen kan i nogle tilfælde allerede stilles i syv års alderen. Sygdommen får ofte et kronisk forløb (ibid.). Den tidlige kroniske sygdom resulterer i livslange behov for primære og sekundære sundhedsydelser i Danmark (Videbech, 2012). Recovery På trods af at mange eksperter mener, at skizofreni oftest ender i en kronisk tilstand, er der undersøgelser som modbeviser dette (Topor, 2005). I dag er der grundig videnskabelig dokumentation for at komme sig fra skizofreni. Det viser sig, at ca. 60 % kommer sig helt eller delvis af sygdommen henholdsvis. 25 % kommer sig helt, og 35 % kommer sig socialt (Socialstyrelsen, 2013). Der sondres altså mellem at komme sig fuldstændigt eller socialt. At komme sig fuldstændigt betyder, at man ikke længere har symptomer, og at man ikke får støtte eller behandling (Topor, 2005). Udover dette beskrives det også, at man skal være tilbage til tidligere funktionsniveau, som man havde inden sygdommens opståen (Socialstyrelsen, 2013). 8

9 At komme sig socialt betyder, at man stadig har symptomer, men det forhindrer ikke deltagelse i det sociale liv, som sociale aktiviteter og arbejde kræver. Samtidig kan man godt modtage visse former for støtte og behandling, da man stadigvæk kan fremvise kliniske symptomer som vrangforestillinger og hallucinationer (ibid). Udover behov for sundhedsydelser, er der siden 1999 til 2006 sket en markant stigning på 79 % af førtidspensionister blandt mennesker med en psykisk lidelse - herunder skizofreni. I øvrigt viser nyeste opgørelser, at psykiske lidelser er den hyppigste oversag af førtidspensionering i Danmark (ibid.). Årsagen til skizofreni er endnu ukendt på trods af mange års forskning, men der er dog en række bud på, hvad sygdommen kan udspringe af. På trods af en stadig ukendt årsag, er man enig om at sygdommen kan opstå ud fra flere forskellige faktorer ifølge stress-sårbarhedsmodellen såsom: Biologiske, psykologiske, og sociale faktorer. De biologiske faktorer er vores genetiske forhold og de psykologiske faktorer kan være de oplevelser som vi har haft igennem vores barndom, som bidrager til vores sårbarhed. Samtidig er der en række forskellige sociale stressfaktorer i vores liv, som kan være en udløsende faktor for, om man udvikler en psykisk sygdom (Gerlach, 2011). Skizofreni kan være stærkt invaliderende, idet den kommer til udtryk ved såkaldt positive symptomer, så som hallucinationer og vrangforestillinger, tankeforstyrrelser, mistroiskhed, bizar adfærd og fjendtlighed, der dog varierer fra person til person (Jensen-Fink, 2009). De negative symptomer beskrives som social tilbagetrækning eller isolation, initiativløshed, sløvhed, nedsat kontaktevne, træghed, affladiget affekt, tom eller formålsløs adfærd og indsunken i sig selv (Poulsen, Jørgensen, Bolwig, 2004). Nogle kan have et funktionsniveau tæt på gennemsnitsbefolkningen, og nogle kan have et funktionsniveau, som er betydeligt under. Skizofreni kan medføre tab af psykosociale færdigheder, samt kan give kognitive forstyrrelser, der ofte vil resultere i at deltagelse i meningsfulde aktiviteter, arbejde og uddannelse ikke opnås. Dette medfører ofte en livsstil på baggrund af begrænset meningsfulde aktiviteter, som følge af social tilbagetrækning og svækket evne til at fungere i sociale sammenhænge (Krogager, 2009). Ovenstående underbygges af undersøgelser omhandlende tidsforbrug og aktiviteter hos mennesker med skizofreni. Undersøgelserne konkluderede, at størstedelen 9

10 udførte aktiviteter alene i eget hjem og havde få faste aktiviteter som understøttede rutiner og struktur i hverdagen. Størstedelen af deres tid blev brugt på at se tv, læse, slappe af og sove (ibid, 2009). Aktivitet og deltagelse fremmer sundhed og et godt liv (Borg, Brandt, Madsen, Runge, Tjørnov, 2007) Usund livsstil kædes i sundhedsfaglig sammenhæng som regel sammen med begrebet KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion), som det danske sundhedsvæsen har haft stor fokus på siden 2009, efter en omfattende undersøgelse af danskernes sundhed (Christensen, Severin, Holmberg, Eriksen, Toftager, Zachariassen, Ekholm, Tolstrup, 2009) Meningen bag KRAM undersøgelsen var blandt andet at udbygge den eksisterende viden om KRAM-faktorerne, i et sundhedsfremme og forebyggelses-perspektiv, og i sidste ende at øge livslængden og livskvaliteten på baggrund af en livsstilsændring. Men efter vores mening, er det er ikke nok med at fokusere udelukkende på KRAMfaktorerne. Det er vores opfattelse, at der kræves en klar udvidelse af livsstilsbegrebet for at tage hånd om denne sygdom. Gør noget - få det godt med psykisk sårbarhed Behandlingstilbuddet Gør noget - få det godt med psykisk sårbarhed udspringer fra Gør noget - få det godt samt Lifestyle Redesign. Manualerne indeholder samme elementer, men er tilpasset i psykiatrisk regi. Gør noget - få det godt indeholder elementer af KRAM-faktorerne, da faktorerne veldokumenteret øger livslængden. Behandlingstilbuddet fokuserer på dagligdagsaktiviteter, og lægger vægt på meningsfuldhed og en velafbalanceret sammensætning af aktiviteter, med henblik på at fremme et godt liv (Jessen-Winge, 2013). Gør noget - få det godt er baseret på det amerikanske Lifestyle Redesign program, der er udviklet af amerikanske ergoterapeuter, med henblik på sundhedsfremme. Det er baseret på aktivitetsvidenskabens antagelser om, at borgere skaber og forandrer deres liv gennem de aktiviteter de engagerer sig i, samt måden dette bliver gjort på. Vi vil komme yderligere ind på Lifestyle Redesign, Gør noget - få det godt og Gør noget - få det godt med psykisk sårbarhed senere i teoriafsnit. 10

11 Det randomiserede studie The well elderly study, hvis formål var at bevise den forebyggende effekt af livsstilsprogrammet Lifestyle Redesign bestod af et ni måneders forløb, hvor der deltog 361 ældre fra belastede boligområder i Los Angeles. Den ergoterapeutiske intervention bestod af en kombination af gruppe og individuelle samtaler. En tredjedel modtog forebyggende ergoterapi, en tredjedel deltog i sociale aktiviteter og en tredjedel modtog ingen tilbud. De pædagogiske metoder der blev anvendt var didaktisk præsentation, erfaringsudveksling, personlig refleksion, direkte udforskning. Resultaterne af denne undersøgelse er at den gruppe, der modtog ergoterapi havde signifikante forbedringer i form af selvvurderet helbred, funktionsevne, social interaktion, livstilfredshed, psykisk sundhed, vitalitet og fysisk formåen, hvorimod gruppen af sociale aktiviteter og ingen tilbud ikke opnåede nogen forskel (Jackson, Carlson, Mandel, Zemke & Clark 1998). Antagelserne omkring sammenhængen mellem sundhed og aktivitet stemmer desuden overens med professionsgrundlaget for ergoterapi (Ergoterapeutforeningen, 2008), hvor det beskrives at ergoterapeuter anvender viden og metoder til at skabe en sammenhæng mellem personer, aktiviteter og omgivelser, med henblik på at fremme sundhed og livskvalitet, på baggrund af deltagelse og aktivitet (ibid.). Et senere studie Confronting challenges in intervention research with ethnically diverse older adults: the USC Well Elderly II Trial som tager udgangspunkt i The well elderly study, var med ældre over 65 år, og målgruppen var fra forskellige boligkvarterer. Interventionens forløb varede over seks måneder og der blev observeret forbedringer på samme parametre, dog med mindre signifikante forbedringer. (Jackson, Mandel, Blanchard, Carlson, Cherry, Azen, Chou, Marsh, 2009) På baggrund af de gode resultater med ældre over 65 år i Lifestyle redesign og Gør noget - få det godt, forsøger man nu at bruge manualen i en tilpasset form, således at den er tilpasset i et psykiatrisk regi, med henblik på behandling af borgere der har skizofreni. Når en sygdom som skizofren rammer, kan livet som menneske hurtigt ændre sig. Det underbygger artiklen And then i Lost that Life: a Shared Narrative of Four Young Men with Schizophrenia,(Gould, DeSouza, Rebeiro-Gruhl, 2005) som tager udgangspunkt i fire mænd mellem år, der har fået skizofreni. De fire mænd som fortæller om deres daglige aktiviteter før og under sygdommen, beskriver alle, hvordan de havde drømme og mål inden de blev syge. De havde kontrol over deres liv, var selvsikre og sunde. De var aktive som andre unge i deres alder og havde et socialt liv, samt var 11

12 involverede i forskellige sportsgrene. Men så blev de syge og det ændrede hele deres tilværelse. the participants described schizophrenia as a computer crashing wherein all the good things i knew about me got erased. En tid efter diagnosen kom der en tidsperiode med megen tænkning og hvor der ikke skete så meget. Deres daglige aktiviteter var faldet til et meget lavt niveau. Det var meget svært eller næsten umuligt at forlade deres hjem for at deltage i en aktivitet og at stå op om morgenen var meget besværligt. De giver alle sammen udtryk for There is no motivation to do anything (ibid) Fælles for de unge mænd er, at de husker en tid inden de blev syge, hvor de var optaget af forskellige meningsfulde dagligdags aktiviteter, som for dem betød at have et normalt og sundt liv. Med andre ord var de i stand til at opretholde deres aktivitetskompetence, således at deres aktivitetsidentitet blev fastholdt (Kielhofner, 2010). Artiklen bidrager desuden til viden omkring, hvad psykisk sygdom gør ved hverdagen og dets aktiviteter. Det er af afgørende betydning for ens velbefindende, og sundhedstilstand at man er engageret i hverdagens meningsfulde aktiviteter (ibid). For at genskabe en aktivitetsidentitet på ny efter sygdommen, kræver det at man er i stand til at opnå en aktivitetsadaptation, blandt andet i samarbejde med en ergoterapeut. (ibid, 2010). På trods af ovenstående artikel som beskriver hvordan sygdommen ændrede de berørtes tilværelse radikalt, viser en anden artikel Engagement in Occupations among men and women with schizophrenia (Bejerholm, Eklund, 2006) at der også forekommer stor variation af aktiviteter og engagementet i aktiviteterne hos mennesker med skizofreni, samt at jo større aktivitets-engagementet er hos deltagerne, desto mere meningsfuldt er det for dem. Undersøgelsen tager udgangspunkt i 20 deltagere lige fordelt i køn, og i tre niveauer af engagement: Hovedsagelig uengageret i aktiviteter i løbet af dagen, uengageret i aktiviteter i nogle dele af dagen, meget engageret i aktiviteter i løbet af dagen. Meningsfuldheden ud fra aktiviteterne var relateret til de traditionelle kønsroller, hvor kvinderne foretrak aktiviteter i deres hjemlige omgivelser, og dette oplevede de som meningsfuldt. Grunden til dette var at aktiviteter i deres hjem er relateret til kvindens identitet og rollen som husmor. Disse aktiviteter var ikke meningsfulde for mændene, som derimod fandt det mere meningsfuldt med aktiviteter udenfor deres hjemlige 12

13 omgivelser. Alt i alt så viser undersøgelsen også, at den oplevede meningsfuldhed består i, at den afspejler kønsidentitet, og at dette varierer fra person til person. Omgivelserne hvor de befinder sig i, og måden de interagerer med andre, afspejler ligeledes deres kønsidentitet. Ifølge artiklen skal ergoterapeuterne kunne identificere niveauet af aktivitetsengagementet hos den enkelte, for at få et realistisk udgangspunkt i evalueringsprocessen, og for at kunne give patienten en bredere vifte af aktiviteter. Undersøgelsen belyser, at på trods af at man bliver diagnosticeret med en psykisk sygdom som skizofreni, har man nødvendigvis ikke en indskrænket livsstil. I fremtidige undersøgelser, kan denne undersøgelse bidrage til nyttig viden, om hvordan aktivitetsengagementet er relateret til sundhed, og velvære for personer med skizofreni. Disse ovenstående artikler belyser de forskellige perspektiver der florerer indenfor sygdommen, og giver en fornemmelse af, hvor kompleks en sygdom det er. Denne baggrundsviden vil vi arbejde videre med. Problemafgræsning For samfundet er der store omkostninger forbundet med skizofreni, da der både er længerevarende udgifter, og førtidspension som følge af sygdommen. Mennesker med skizofreni har ofte et lavt niveau af engagement i dagligdagsaktiviteter, som ovenstående artikler beskriver. Dette påvirker aktivitetskompetencen, og derved bliver aktivitetsidentiteten også påvirket (Kielhofner, 2010). Når man har skizofreni er man i risiko for at blive isoleret fra samfundet, hvilket også påvirker ens aktivitetsidentitet. Indtil videre har Gør noget - få det godt haft en positiv effekt på deltagernes selvvurderede helbred, funktionsevne, social interaktion, livstilfredshed, psykisk sundhed, vitalitet og fysisk formåen, hvilket er sundhedsfremmende og positivt for ens aktivitetsidentitet. Spørgsmålet er om behandlingstilbuddet gør noget - få det godt med psykisk sårbarhed vil have samme effekt på mennesker der har skizofreni. 13

14 Problemformulering og begrebsafklaring Hvilken oplevelse har deltagere med skizofreni af Gør noget få - det godt med psykisk sårbarhed efter et endt forløb, og hvilken betydning har det haft for deres aktivitetsidentitet efterfølgende? Begrebsafklaring: Deltagere der har skizofreni: to hold á syv-otte deltagere, ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder. Gør noget, få det godt med psykisk sårbarhed : Igangværende forskningsprojekt som er et gruppebehandlingstilbud med en tilpasset manual, der oprindeligt er lavet til ældre mennesker. Det stammer oprindeligt fra Lifestyle Redesign hvor målgruppen er ældre mennesker over 65 år. Behandlingstilbuddet består af 11 ugentlige gruppemøder, samt 3 individuelle samtaler. Endt forløb: Forløbet afsluttes april Hverdag: Heri menes, hvordan indholdet af deres hverdag er blevet ændret i form af aktiviteter, og hvordan deres liv er blevet ændret igennem aktiviteterne. Aktivitetsidentitet: Beskrives som den sammensatte følelse af, hvem man er, og ønsker at være som aktivitetsvæsen via ens aktivitetsdeltagelse. En sammensat definition af roller, værdier, selvforståelse og personlige mål og ønsker (Kielhofner, 2010). Oplevelse: Her menes deltagernes egen oplevelse af selve forløbet Gør noget - få det godt med psykisk sårbarhed. Formål Formålet er at finde frem til hvordan brugerne har oplevet at deltage projektet Gør noget - få det godt med psykisk sårbarhed. Ydermere er formålet også at finde frem til om forløbet har haft betydning for deltagernes aktivitetsidentitet. 14

15 Resultaterne vil munde ud i en vurdering af om forløbet skal videreudvikles, og om Gør noget- få det godt med psykisk sårbarhed har potentiale nok til en implementering indenfor det psykiatriske regi. Teori Lifestyle Redesign Lifestyle redesign er udviklet i University of Sourthen California I 1994, og forskerne bag metoden er Deborah R. Mandel, Jeanne, M. Jackson, Ruth Zemke, Laurie Nelson, Florence A. Clark. Lifestyle Redesign bygger på aktivitetsvidenskabens antagelser om, at borgere skaber og forandrer deres liv igennem aktiviteter de engagerer sig i. Det er afprøvet i randomiserede kontrollerede grupper med 361 ældre i belastede boligområder i los Angeles. Det er baseret på både gruppeforløb og individuelle samtaler. Programmet er bygget om undervisningsformerne: idaktisk præsentation, erfaringsudveksling, personlig refleksion, direkte udforskning (Mandel, Jackson, Zemke, Nelson, Clark, 1999) Gør noget få det godt Gør noget få det godt er et aktivitetsorienteret ergoterapeutisk behandlingsprogram til ældre over 65 år med et behov for sundhedsfremme og sundhedsforebyggelse. Behandlingstilbuddet udspringer fra det veldokumenterede amerikanske Lifestyle Redesign behandlingsforløb, og er forsøgt afprøvet både i England og Danmark. Alle behandlingsforløb har vist positive kvalitative resultater ud fra sociale, fysiske, og mentale forbedringer. Ligesom Lifestyle Redesign tager Gør noget få det godt udgangspunkt i en aktivitetsorienteret arbejdsmetode ud fra aktivitetsvidenskaben, som beskæftiger sig med aktiviteternes form, funktion og meningsfuldhed (Jessen-Winge 2013). Formålet med behandlingstilbuddet er, at deltagerne får afprøvet, hvilken indflydelse meningsfulde aktiviteter har på deres sundhed, og hvordan de igennem disse aktiviteter opnår en kompetence til at mestre hverdagens udfordringer. Derfor er formålet ligeledes at skabe en mestringsevne til livet og hverdagen, både under og efter forløbet. Forløbet beskrives ligeledes som at deltageren kan få genskabt sit 15

16 funktionsniveau samt selvvurderede livskvalitet, hvilket vil resultere i en selvtilfredshed og selvstændighed (ibid.). Omfanget på forløbet er 6 måneder med et ugentligt møde i gruppen. Hertil er der individuelle samtaler en gang om måneden, som giver mulighed for personlige kontakt og støtte i den enkeltes behov. Manualen indeholder 10 temaer med henholdsvis tre møder for hvert tema. Dog fungerer tema et og tema to kun som et enkelt møde til at starte med (ibid.). Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed Rammerne for det tilpassede projekt Gør noget- få det godt med psykisk sårbarhed ledes af Psykiatrisk Center København, og bygger på en manualiseret interventionsmetode. Manualen indeholder fire elementer, som består af en didaktisk præsentation, personlig refleksion, erfaringsudveksling, og afprøvning af aktiviteter. To hold á syv-otte deltagere mødes i ugentlige møder over 11 gange, suppleret med tre individuelle samtaler. Formålet med forløbet er, at deltagerne afprøver og forstår effekten af meningsfulde aktiviteter, og hvilken påvirkning det har på deres liv og sundhed. Udover dette er formålet også at forstå og afprøve, hvordan de via meningsfulde aktiviteter kan opnå kompetence til at mestre udfordringer i deres hverdag, så de oplever, at de kan mestre livet og deres hverdag, både under og efter forløbets afslutning. (Manual Gør noget- få det godt med psykisk sårbarhed). Occupational science Ergoterapeuter ved Department of Occupational Therapy tog i 1980 erne initiativ til at etablere occupational science som en akademisk disciplin. To ergoterapeuter som oftest forbindes med occupational science er Elisabeth J. Yerxa og Florence Clark. Occupational science lægger fokus på individets meningsfulde handlinger i kulturelle, sociale og fysiske kontekster. Aktivitet består af det produktive og legende (playfulness) (Bendixen, Borg, Pedersen & Altenborg, 2005). På dansk omtaler vi Occupational science som aktivitetsvidenskab, og inden for denne teori skal mennesket forstås ud fra deres omgivelser, og ikke som væsen udenfor kontekst, samt at medtage alle processer som bidrager til udvikling af individets 16

17 aktivitetsudøvelse. Ligeledes har det til formål at respektere, og erkende at erfaring med aktivitet skal ses individuelt. Ydermere indeholder begrebet om at organisere balance i menneskets dagligdagsaktiviteter, og hvordan disse skal relateres til livskvalitet, adaptation, og evnen til at møde de krav som omgivelserne indebærer (ibid). Teorien bygger ligeledes på at være imødekommende for aktiviteters kompleksitet, og derfor indse nødvendigheden af en ny syntese fra udviklingsbiologi, socialvidenskaber, og humaniora (ibid.). Ergoterapeut Ann Wilcock har udviklet en teori ud fra antagelser om at typerne af aktiviteter som bedst imødekommer de menneskelige behov er: Tilvejebringe øjeblikkelige fysiske behov som pleje, mad og ly, udvikle færdigheder, sociale strukturer og teknologi til at opnå overlegenhed og en sikkerhed til at modstå rovdyr og omgivelser, samt træning at personlige færdigheder til at vedligeholde og muliggøre udvikling af organismen (Clark, 2005) Aktivitetsforståelse I forlængelse af Ann Wilcocks teori, defineres aktiviteter som tilvejebringer disse behov som betydningsfulde aktiviteter. Betydningsfulde aktiviteter tillægges yderligere en meningsfuldhed, hvorfor der heller ikke findes en enkelt teori der adskiller de karakteristiske træk mellem betydningsfulde - og meningsfulde aktiviteter. Mening er således en central drivkraft for ens aktivitetsengagement (Townsend & Polatajko, 2009). Model of Human Occupation (MoHO) MoHO er en klientcentreret samt evidensbaseret ergoterapeutisk begrebsmodel udviklet i 1980 af Gary Kielhofner. Modellen beskæftiger sig med den dynamiske forståelse af menneskers aktivitet, og hvordan individuelle samt omgivelsesmæssige faktorer påvirker menneskets måde at føle, tænke og agere på. Modellen lægger vægt på doing som en forudsætning for becoming, altså det at gøre noget påvirker det at blive (Kielhofner 2010). De menneskelige aktiviteters grundlæggende begreber er vilje, vanedannelse, udøvelseskapacitet. Disse tre begreber danner tilsammen et udgangspunkt for menneskets aktivitetsdeltagelse. 17

18 Aktivitetsdeltagelse er menneskets involvering i livssituationer, hvor det at deltage betegnes som engagementet i de meningsfulde og betydningsfulde aktiviteter individet foretager sig. Aktivitetsdeltagelse fører til tre væsentlige begreber i MoHO, og er derfor en forudsætning for disse; aktivitetsidentitet, aktivitetskompetence, aktivitetsadaptation (ibid.) Aktivitetsidentitet er den sammensatte følelse af, hvem man er og hvem man ønsker at være som aktivitetsvæsen, Denne følelse skabes på baggrund af ens aktivitetsdeltagelse gennem hele livet. Aktivitetskompetence er det omfang man fastholder et mønster for aktivitetsdeltagelse, der tillader individet at leve op til sine forpligtigelser med udgangspunkt i ens aktivitetsidentitet. Således danner ens aktivitetsidentitet og aktivitetskompetence ramme for aktivitetsadaptationen, som er den gradvise opbygning af en positiv aktivitetsidentitet og opnåelse af aktivitetskompetence igennem individets omgivelser (ibid.). Yderligere inkluderer aktivitetsidentiteten som en sammensætning af: Ens følelse af effektivitet og kapacitet ud fra at foretage sig noget De ting man synes er interessant og tilfredsstillende at tage sig til Hvem man er, defineret ud fra ens roller og forbindelser Hvad man føler sig forpligtet til og regner for at være vigtigt En fornemmelse af livets velkendte rutiner Ens opfattelser og omgivelser, samt hvad de støtter en i og forventer af en (ibid.) Metode Videnskabsteoretisk tilgang Projektet tager afsæt i den fænomenologiske beskrivelse af menneskets oplevelse af sin livsverden samt den hermeneutiske tilgang til fortolkning af dette. Fænomenologi udspringer fra det græske ord phainomenon og betyder det der viser sig. Dermed har fænomenologien en interesse i at belyse livsverden i et subjektivt førstepersons-perspetiv, for at kunne beskrive fænomener som de er. På baggrund af 18

19 dette er det derfor muligt at gå udenom vores egen hypoteser, for-forståelse og fordomme, der kan få betydning for vores oplevelse af livsverden, og derfor er det muligt at møde og tage udgangspunkt i den oplevede livsverden. (Brinkmann & Tanggaard, 2010) Der lægges derfor vægt på en forståelse af individet og ikke en forklaring. Det er en holistisk tilgang ved, at man har et helhedssyn på informanterne, i forhold til at få besvaret vores problemformulering (Tangaard & Brinkmann, 2010). Efter en tilgang til at imødekomme og indleve sig i individets livsverden, bruger vi hermeneutikken til at forstå og fortolke vores dataindsamling. De centrale begreber i hermeneutikken er derfor fortolkning og mening. Der søges efter en dyberegående forståelse for eller indsigt i fænomener, der udspringer af mennesker, der mener og vil noget. For ikke at vores fordomme vil blive brugt til at fortolke individets livsverden, er vi nødt til at få skabt en ny forståelse. Dette gøres igennem den hermeneutiske cirkel, som er et cirkulært forhold mellem helhedsforståelse og delforståelse, således at man forstår helheden for at kunne forstå de enkelte dele og omvendt (Collin & Køppe, 2008). Konstruktivisme Ifølge den videnskabsteoretiske grundopfattelse er konstruktivisme menneskelig erkendelse, som er socialt konstrueret. Der findes ikke et objektivt udgangspunkt for sandheden, og derfor kan man heller ikke sige at noget er rigtigt eller forkert (Collin & Køppe, 2008). Konstruktivismen kan derfor modstilles realismen, som bygger på at virkeligheden er en objektiv realitet, der er uafhængig af vores erkendelse, modsat konstruktivismen. Virkeligheden er derfor blevet til, ud fra en konstruktionsproces af menneskets handlinger og ageren (Thisted, 2011). Litteratursøgning Vi har brugt en række databaser til indsamling af vores videnskabelige artikler. PubMed Cinahl Psykinfo 19

20 Yderligere har vi taget brug af in- og eksklusionskriterier for at afgrænse vores søgning. Inklusionskriterier: Artikler fra Skandinavien, England, USA. Artikler som omhandler skizofreni fra 2005 Både kvalitative og kvantitative studier Mennesker med skizofreni fra 18 år Eksklusionskriterier: Unge under 18 år Somatisk rehabilitering Søgeordene blev kombineret med AND og OR, men vi valgte hurtigt at udelukke OR, da det gav en for uspecifik søgning. Ved hjælp af søgeordene, schizophrenia, recovery, mental iilness, psychiatry, som vi kombinerede på kryds og tværs, nåede frem til mange tusind hits som vi vurderede var for stor en opgave. Vi forsøgte derefter at inddrage andre søgeord som Lifestyle Redesign, occupation, engagement, daily occupations, Scandinavia, hvorefter vores søgeresultater endte op i 44 hits. Derefter valgte vi at holde os til disse søgeord, og læste abstract på de 44 videnskabelige artikler som der kom frem. Bagefter udvalgte vi 5 artikler som vi vurderede var mest relevant for vores problemformulering. (se bilag 5) Kvalitativ metode Som metode til at besvare vores problemformulering og indsamling af empiri, benytter vi den kvalitative metode, der skaber betydning ud fra informanternes oplevelse af deres livsverden (Collin, Køppe, 2008). Problembaggrunden tydeliggøres gennem videnskabelige artikler, således at den understøttes af evidens. Metoden gør brug af både beskrivelser og fortolkninger hvilket er en humanistisk tilgang, og er derfor fordelagtig til vores opgave, da den bygger på fire semistruktureret interviews. Det er derfor muligt at gå i dybden med enkeltpersoners udsagn om den oplevede verden, da den kvalitative metode, som redskab er med til at karakterisere et fænomen (Launsø, Olsen, Rieper, 2011). I vores opgave vil disse enkeltpersoner være fire informanter, som har været igennem behandlingsforløbet. 20

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Seksualitet en naturlig del af mennesket - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Bachelorprojekt VIA University College Ergoterapeutuddannelsen Århus, juni 2009 Seksualitet en naturlig

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Et skridt mod forandring

Et skridt mod forandring Campus Roskilde, Sygeplejerskeuddannelsen Navn: Anja Gybel Rostock-Nielsen & Marie Stegger Schmidt Opgavetype: Bachelorprojekt Hold: Feb10 Måned/år: Juni 2013 Vejleder: Inge Hansen Antal tegn: 71.185 Et

Læs mere

Det står og falder med fælleshuset

Det står og falder med fælleshuset Udarbejdet af Bente Johanne Lausten, Jeanette Møller Nielsen, Karoline Høyrup Sørensen, Malene Møller Nielsen og Maria Helene Betsagoo Qvistorff Det står og falder med fælleshuset Et kvalitativt studie

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Jeg har hiv, hiv har ikke mig

Jeg har hiv, hiv har ikke mig DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg har hiv, hiv har ikke mig En undersøgelse af identitetsudvikling og anerkendelsesmuligheder blandt unge hivsmittede i Danmark Sisse Liv Lauesen

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV WHEN COPD BECOMES A PART OF EVERYDAY LIFE THE CAREGIVERS PERSPECTIVE CHRISTINA QVIST JUUL-SØRENSEN // 20096318 VEJLEDER: MIA HERSKIND SKRIFTLIGT

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere

Af Camilla Olsen og Liv Østergaard for Videnscenter for Transkulturel Psykiatri januar 2006

Af Camilla Olsen og Liv Østergaard for Videnscenter for Transkulturel Psykiatri januar 2006 En empirisk undersøgelse af hvordan fokus på migrationsprocesser og familiestrukturer kan bidrage i behandlingen af psykisk syge patienter med anden etnisk baggrund end dansk Af Camilla Olsen og Liv Østergaard

Læs mere

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Tværfagligt samarbejde i forhold til teenagere med type 1 diabetes Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern):

Læs mere

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Juni 2014 Årgang: KF11 - gruppe 60 Udarbejdet af: Shqipe

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Giv mig sindsro til at acceptere de ting. jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting. jeg kan ændre. og visdom til at se forskellen.

Giv mig sindsro til at acceptere de ting. jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting. jeg kan ændre. og visdom til at se forskellen. Giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan ændre og visdom til at se forskellen. Reinhold Niebuhr, 1932 1 Kandidatafhandling til Institut for Sociologi

Læs mere