18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18 referencer. Energibesparende løsninger til renovering af varme- og kølingssystemer. varme.danfoss.dk. med tilbagebetalingstid"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energibeparende løninger til renovering af varme- og kølingytemer 18 referencer med tilbagebetalingtid Beregninger vier, hvor hurtigt din invetering vil blive tilbagebetalt i form af energibepareler. varme.danfo.dk

2 Opbygning.1 Indledning Anbefalet løning til varmeytemer Anbefalet løning til kølingytemer rør varmeytem i lange beboeleejendomme rør varmeytem i mellemhøje beboeleejendomme rør varmeytem i mellemhøje beboeleejendomme rør varmeytem i høje beboeleejendomme rør varmeytem i mellemhøje beboeleejendomme rør varmeytem i enartede beboeleejendomme rør varmeytem i ærligt udformede mellemhøje beboeleejendomme rør varmeytem i ærligt udformede mellemhøje beboeleejendomme rør varmeytem i ærligt udformede mellemhøje beboeleejendomme Sytem til varmt brugvand i lange beboeleejendomme Sytem til varmt brugvand i lange beboeleejendomme Sytem til varmt brugvand i høje beboeleejendomme Sammenligning af køleytem i ærligt udformede kontorbygninger Køle- og varmeytem i mellemhøj kontorbygning Sammenligning af omkotninger for pumpen i ytem med Ventilation Aggregat (VA). Erhvervejendom (køleapplikation) Energibeparele i makrokala Energibeparele i makrokala Energibeparele i makrokala 42

3 Kære læer, Det primære formål med materialet, der er udviklet og udarbejdet af vore team i Hydronic Balancing & Control, var at bevare de grundlæggende pørgmål, nemlig: om inveteringer i renovering af teknike ytemer om centralvarme, køling eller ytemer til varmtvandforyning er økonomik fornuftigt? Hvor hurtigt kan man forvente at tjene omkotningerne til ovennævnte renoveringer ind igen? I begyndelen nævnte vi, at materialet er udviklet af vore team, og det vil vi gerne præciere. Udviklingen af materialet omfatter indamling af oplyninger gennem mange år fra brugere (Danfo kunder) vedrørende energiforbruget før og efter renovering. Die oplyninger er indhentet fra regninger udtedt af varme- eller el-leverandører det er derfor pålideligt referencemateriale, om gør det muligt at vurdere effektiviteten af renovering, hvilket er hovedformålet med ådanne inveteringer. Ved analyen af hvert af de præenterede ekempler har vi taget realitike finanielle omkotninger med i betragtningen, både i forbindele med deign, montage og indkøb af udtyret amt idriftætteleomkotninger, hvor det er relevant. Die data blev indamlet på en enartet måde og med ærlig opmærkomhed på nøjagtige bekrivele af, hvornår renoveringen var færdig, og hvad der var gentand for renoveringen. Meget ofte blev renoveringproceen realieret i flere faer (på grund af begrænede økonomike reourcer). Den bekriveleform, vi har anvendt, giver mulighed for præcit at identificere, hvilke faer der giver hvilke reultater (f.ek. montage af termotatventiler, montage af indreguleringventiler ov.). Vi har beluttet (efter at have fået kunderne amtykke) at give oplyninger om de adreer og teder, hvor inveteringerne blev foretaget. For det førte giver det mulighed for at kontrollere de præenterede data (eller betride dem). For det andet giver det en kontekt til omkotningerne, der er vigtig, fordi prier på deign, montage amt indkøb af udtyr eller energi afhænger af landet (Bonien, Tjekkiet, Tykland, Ungarn, Malayia, Polen). Når vi foretager beregninger for at ammenligne energiforbruget direkte, bruger vi ærlige metoder til konvertering (f.ek. graddagmetoden), der normalt anvende af energireviorer. De præenterede ekempler er grupperet efter emner: kapitel 2: her præenterer vi de opnåede reultater, da typike 2-rør centralvarmeanlæg blev renoveret ved at montere termotatike radiatorventiler (RTD, RA og RTS) åvel om automatike indreguleringventiler (trykregulatorer af typen ASV). Trykregulatorer giver tabile arbejdforhold for termotatike ventiler, hvilket bidrager til yderligere reduktion af energiforbruget amt en høj varmekomfort. kapitel 3: Her præenterer vi reultaterne af renoveringen af 1-rør varmeytem. I dette tilfælde, på grund af ytemet pecifikke karakter, bør der ud over termotatike ventiler bruge andre typer indreguleringventiler, f.ek. automatike regulatorer (af AB-QM-typen), om kan udvide med et termotatmodul (AB-QT), der giver mulighed for at tyre flowet i tigrør baeret på belatningen i tigrøret (når de termotatike ventiler er lukkede, reducere flowet i tigrør til et minimum, da kun varmetab kompenere for i ytemet). Indregulering finder ted via kontrol af returtemperatur i tigrør. kapitel 4: Renovering af ytemer med varmt brugvand ved hjælp af Multifunktionel Termotatik Cirkulation Ventil (MTCV). Die ventiler giver termotatik indregulering af ytemet amt nedættele af cirkulationflowet til et minimum for at kompenere for varmetab og levere den nødvendige temperatur på tappetedet i brugeren ejendom. kapitel 5: Moderniering af køleytemer til Ventilation Aggregater (VA) og Ventilationkonvektorer (Fan Coil). I die ytemer blev der anvendt en ny type reguleringventiler ventiler, der ikke påvirke af trykudving i ytemet (AB-QM). kapitel 6: Her præenterer vi reultaterne af modernieringen i makrokala for at vie mængden af produceret energi, hvilket kan have tor betydning for tørre projekter, f.ek. når globale projekter for en by eller region implementere og kal finaniere af tatlige organiationer eller ærlige varmerenoveringfonde. Moderniering i makrokala omfatter både renovering af centralvarmeanlæg, ytemer til varmtvandforyning amt undertationer til fjernvarme. Perioderne for inveteringafkat, der præentere her, varierer fra,5 til 6 år alt afhængig af anvendelen, tørrelen af bygningen og ytemtypen. Det er værd at nævne, at høj rentabilitet af die inveteringer blev opnået takket være brug af udtyr fra Danfo, hvilket ikrer høj effektivitet. Die tidrum kan altå ikke bruge om referencepunkt for andre ventiler, der er tilgængelige på markedet. Vi håber, at die ekempler vil lette belutningproceerne i forbindele med moderniering, da renoveringinveteringer i øjeblikket er blandt de met rentable. Selve belutningen betyder naturligvi ikke, at vi ikke har anvar for at planlægge modernieringen korrekt, at optimere valget af ventiler og at montere og idriftætte ytemet korrekt. Danfo tilbyder rådgivning i hver enkelt fae af modernieringinveteringproceen under henyntagen til det primære mål, om er at opnå makimal energibeparele og optimere ytemfunktionaliteten amt give makimal komfort til brugerne. Vi ønker dig held og lykke med dine renoveringinveteringer, Team Hydronic Balancing & Control, Danfo.

4 ANBEFALET LØSNING til varmeytemer 1.1 Anbefalet løning til varmeytemer VARMESYSTEM 1-RØRS ytem 2-RØRS ytem Sytemer med eller uden er Sytemer med eller uden er Sytemer med er Uden forindtilling Med forindtilling ANBEFALET JUSTERBAR FLOWBEGRÆNSER: AB-QM, QT Acceptabel MSV-BD Leno, MSV-B/S/O Leno ANBEFALET ASV-P + ASV-I ASV-PV + ASV-I ANBEFALET ASV-P + ASV-M ASV-PV + ASV-M ANBEFALET ASV-PV + MSV-F2 (med kapillarrør) 4

5 Sanitært vandytem Sytemer uden er Opgradering til er ikke muligt Opgradering til er muligt Cirkulationytem til varmt brugvand ANBEFALET MSV-B/S/O Leno, MSV-BD Leno /USV I ANBEFALET USV-M + USV-I (kan opgradere) ANBEFALET MTCV, CCR2 5

6 ANBEFALET LØSNING til køleytemer 1.2 Anbefalet løning til køleytemer KØLESYSTEM KONSTANT FLOW Automatik indregulering Manuel indregulering ANBEFALET JUSTERBAR FLOWBEGRÆNSER: AB-QM Acceptabel MSV-F2, MBV-BD Leno, MSV-B/O/S Leno 6

7 VARIABELT FLOW Trykregulator Kombineret trykuaflatet regulering Fat tryk Juterbart tryk Styreventiler med aktuatorer og automatik, juterbar flowbegræner ANBEFALET ASV-P + ASV-M ANBEFALET ASV-PV + ASV-I ANBEFALET AB-QM + TWA-Z AB-QM + ABNM AB-QM + AMV(E) ANBEFALET ASV-PV (flange) + MSV-F2 (med kapillarrør) 7

8 MEGET ANBEFALELSESVÆRDIG INVESTERING! rør varmeytem i mellemhøje beboeleejendomme Bygningtype Projektnavn Primære data Billede af bygning Mellemhøj bygning Boligforening Na Skarpie Kozalin, Polen Adree: Dąbrozczaków 3 Antal etager: 12 Antal opgange: 1 Antal lejligheder: 68 Opvarmet område: m 3 Antal radiatorer: 637 Antal tigrør: 3 Projektet Denne bygning blev opført i 1977 med betonelementer. Modernieringen er blevet udført i flere trin. I 1994 blev er intalleret, og i 1995 blev varmefordelingmålere intalleret på radiatorerne. I 1999 blev væggene ioleret. I 22 blev trykregulatorer intalleret i bunden af tigrørene. I den underøgte periode varierede udetemperaturen meget, og derfor er korrektion af energiforbruget meget vigtigt. RADIATORER RADIATORER Anvendt Danfo-udtyr til renovering (i 1996 og 22) A Termotatike radiatorventiler til hver radiator: RTD-N + RTD Dimenion: DN 1-2 (637 i alt) AITR AITR PUMPE VEKSLER B 2 differentrykregulatorer i bunden af tigrøret: ASV-PV + ASV-M Dimenion: DN (1, 5, 1, 5 tk.) FRA VARMEKILDER termotatike radiatorventiler AITR Automatik Indregulering Tryk Regulator 8

9 BESPARELSER Inveteringtype ASV-intallation Inveteringomkotninger [ ] Gennemnitlig årlig energibeparele [GJ] ,2 Energipri (FJV) [ /GJ] 8,2 Tilbagebetalingtid [år] 1,6 Energiforbrug [GJ] Energibeparele [%] år Beregningen er baeret på år 21 i forhold til INVESTERINGSOMKOSTNINGER Udtyr Stk. Pri [ ] Intallationomkotninger [ ] I alt Trykregulator i tigrør Energiforbrug og energibepareler i bygningen År Energiforbrug (opvarmning) [GJ] Korrigeret energiforbrug til 6,7 C Beparele i % ammenlignet med 2 Beparele i % takket være automatik indreguleringventil ammenl. med 21 Gennemnitlig udendørtemp. [ C] Gennemnitlig energibeparele [GJ] Udførte forbedringer , ,5 % 4, ,6 % 16,7 % 4,8 ASV-intallation ,1 % 31,7 % 4, ,5 % 31, % 5, , % 38,2 % 4,5 Tagiolering 383, ,3 % 4,7 % 4, , % 2,4 % 6, ,1 % 28,3 % 5,7 Konkluion Intallationen af dedikerede differentrykregulatorer i bunden af tigrørene giver i gennemnit en energibeparele på 31,3 % på årbai (intallationen af ASV-PV-ventilerne er vit med en gul øjle i oventående diagram). I år 22, hvor ASV-intallationen blev gennemført, er energibeparelen halvdelen af gennemnittet, fordi reultatet af intallationen kun gælder for en halv æon. Jo koldere udetemperatur, deto højere energibepareler vil man opnå på grund af trykregulatoren (år 26). Tagioleringen reulterer ikke i mærkbare energibepareler (i en høj bygning bliver kun få lejligheder påvirket af denne ændring). Tilbagebetalingtiden for intallationen af en trykregulator (mindre end 2 år) er meget god. 9

10 MEGET ANBEFALELSESVÆRDIG INVESTERING! rør varmeytem i mellemhøje beboeleejendomme Bygningtype Projektnavn Primære data Billede af bygning Mellemhøj bygning Boligforening Wpólny Dom Szczecin, Polen Adree: Chopina 4 Antal etager: 11 Antal opgange: 1 Antal lejligheder: 66 Opvarmet område: 9.88 m 3 Antal radiatorer: 389 Antal tigrør: 26 Projektet Denne bygning blev opført i 1982 med betonelementer. Modernieringen er blevet udført i flere trin. I 1996 blev der intalleret er foran radiatorerne, og i 24 blev mure og tag ioleret. I 23 blev der monteret varmefordelingmålere på radiatorerne (på det tidpunkt blev der brugt den originale manuelle indregulering). Efter yderligere iolering blev bygningen i 25 udtyret med trykregulatorer. I den underøgte periode varierede udetemperaturen meget, og derfor er korrektion af energiforbruget meget vigtigt. RADIATORER RADIATORER Anvendt Danfo-udtyr til renovering (i 1996 og 25) A Termotatike radiatorventiler til hver radiator: RTD-N + RTD Dimenion: DN 15 (389 tk.) AITR AITR PUMPE VEKSLER B 2 differentrykregulatorer i bunden af tigrøret: ASV-PV + ASV-M Dimenion: DN (26 tk.) FRA VARMEKILDER termotatike radiatorventiler AITR Automatik Indregulering Tryk Regulator 1

11 BESPARELSER Inveteringtype ASV-PV/M Inveteringomkotninger [ ] Gennemnitlig årlig energibeparele [GJ] ,3 Energipri (FJV) [ /GJ]* 13,2 Energiforbrug [GJ] Energibeparele [%] år Tilbagebetalingtid [år] 1, * Denne pri er baeret på den lokale fjernvarmepri INVESTERINGSOMKOSTNINGER Udtyr Stk. Pri [ ] Intallationomkotninger [ ] I alt Trykregulator i tigrør Energiforbrug og energibepareler i bygningen År Energiforbrug (opvarmning) [GJ] Korrigeret energiforbrug til 5,1 C Beparele i % ammenlignet med 1999 Beparele takket være automatik indregulering ammenl. med Gennemnitlig udendørtemp. [ C] Gennemnitlig årlig energibeparele (GJ) Udførte forbedringer , % 5,1 -intallation i ,3 % 6, ,7 % 4, ,1 % 4, ,3 % 3,74 VFM*-intallation ,3 % 5,13 Mur- og tagiolering , % 5,63 ASV-intallation , % 29,8 % 3, ,3 % 18,1 % 6, ,9 % 19,1 % 6,2 *VFM Varme Fordeling Måler 276,3 Konkluion Via iolering af vægge og tag i denne bygning kan vi opnå betydelige energibepareler (2-25 %). Ved hjælp af varmefordelingmålere var vi i tand til at reducere energiforbruget med yderligere ~ 15 %. Intallationen af dedikerede differentrykregulatorer i bunden af tigrørene giver deuden gennemnitligt 22 % yderligere energibeparele på årbai (intallationen af ASV-PV-ventiler er vit med en gul øjle i oventående diagram). Energibeparelen opnået via trykregulatoren. Energibeparelen kommer fra tabilt differentryk ved varierende udetemperatur (år 26). Tilbagebetalingtiden for intallation af trykregulator (1 år) er meget god. 11

12 ANBEFALET INVESTERING! rør varmeytem i lange beboeleejendomme Bygningtype Projektnavn Primære data Billede af bygning Lang bygning Boligforening Wpólny Dom Szczecin, Polen Adree: Zakole Antal etager: 5 Antal opgange: 1 Antal lejligheder: 73 Opvarmet område: m 3 Antal radiatorer: 542 Antal tigrør: 14 Projektet Denne bygning blev opført i 1976 med betonelementer. Modernieringen er blevet udført i flere trin. I 1996 blev termotatike radiatorventiler ( er) intalleret foran radiatorerne. Bygningen blev ioleret trinvit, i 1999 enden af bygningen, i 24 taget, og de reterende mure i 27. I 23 blev der monteret varmefordelingmålere på radiatorerne (på det tidpunkt blev der brugt den originale manuelle indregulering). I 25 blev bygningen udtyret med trykregulatorer. I 26 blev cirkulationen af varmt brugvand modernieret med en returløbtemperatur-begræner (e kapitel 4.1). RADIATORER RADIATORER Anvendt Danfo-udtyr til renovering (i 1996 og 25) A Termotatike radiatorventiler til hver radiator: RTD-N + RTD Dimenion: DN 15 (542 tk.) AITR AITR PUMPE VEKSLER B 2 differentrykregulatorer i bunden af tigrøret: ASV-PV + ASV-M Dimenion: DN (14 tk.) FRA VARMEKILDER termotatike radiatorventiler AITR Automatik Indregulering Tryk Regulator 12

13 BESPARELSER Inveteringtype ASV-PV/M Inveteringomkotninger [ ] Gennemnitlig årlig energibeparele [GJ] , Energipri (FJV) [ /GJ]* 13,2 Energiforbrug [GJ] år Energibeparele [%] Tilbagebetalingtid [år] 5,9 * Denne pri er baeret på den lokale fjernvarmepri INVESTERINGSOMKOSTNINGER Udtyr Stk. Pri [ ] Intallationomkotninger [ ] I alt Trykregulator i tigrør Energiforbrug og energibepareler i bygningen År Energiforbrug (opvarmning) [GJ] Korrigeret energiforbrug til 5,1 C Beparele i % ammenlignet med 1999 Beparele takket være automatik indregulering ammenl. med Gennemnitlig udendørtemp. [ C] Gennemnitlig årlig energibeparele (GJ) Udførte forbedringer , % 5,1 del af vægiolering* ,8 % 6, ,9 % 4, ,2 % 4, , % 3,74 VFM**-intallation ,3 % 5,13 tagiolering ,2 % 5,63 ASV-intallation ,7 % 18,7 % 3, ,3 % 6,7 % 6,2 25, tilbageværende vægiolering ,8 % 7,5 % 6,2 * -intallation i 1996 ** VFM Varme Fordeling Måler Konkluion Via iolering af vægge og tag kan vi opnå betydelige energibepareler (15-25 %). Ved at bruge en varmefordelingmåler er vi i tand til at reducere energiforbruget med yderligere ~ 15 %. Intallationen af dedikerede trykregulatorer i bunden af tigrørene giver gennemnitligt 11 % yderligere energibeparele på årbai. Energibeparelen opnået via trykregulatoren. Energibeparelen kommer fra tabilt differentryk ved varierende udetemperatur (år 26). Tilbagebetalingtiden for intallationen er acceptabel (under 6 år), og det kal tage med i betragtningen, at dette ikke er en høj bygning, å én differentrykregulator håndterer 5 termotatike radiatorventiler. 13

14 MEGET ANBEFALELSESVÆRDIG INVESTERING! rør varmeytem i høje beboeleejendomme Bygningtype Projektnavn Primære data Billede af bygning Høj bygning Boligforening Oiedle Młodych Poznań, Polen Adree: Tyiąclecia 7 Antal etager: 16 Antal opgange: 2 Antal lejligheder: 128 Opvarmet område: 19.5 m 3 Antal radiatorer: 576 Antal tigrør: 4 Projektet Denne bygning blev opført i 1983 med betonelementer. Modernieringen er blevet udført i flere trin. I 1995 blev er intalleret, og i 1996 blev varmefordelingmålere intalleret på radiatorerne. I 1999 blev væggene ioleret. I 25 blev trykregulatorer intalleret i bunden af tigrørene. I den underøgte periode varierede udetemperaturen meget, og derfor er korrektion af energiforbruget meget vigtigt. RADIATORER RADIATORER Anvendt Danfo-udtyr til renovering (i 1995 og 25) A Termotatike radiatorventiler til hver radiator: RTD-N + RTD Dimenion: DN 1-2 (576 i alt) AITR AITR PUMPE VEKSLER B 2 differentrykregulatorer i bunden af tigrøret: ASV-PV + ASV-M Dimenion: DN (2, 4, 14, 2 tk.) FRA VARMEKILDER termotatike radiatorventiler AITR Automatik Indregulering Tryk Regulator 14

15 BESPARELSER Inveteringtype ASV-intallation Inveteringomkotninger [ ] Gennemnitlig årlig energibeparele [GJ] ,4 Energipri (FJV) [ /GJ] 8,79 Energiforbrug [GJ] Energibeparele [%] år Tilbagebetalingtid [år] 1, Beregning baeret på perioden ammenlignet med INVESTERINGSOMKOSTNINGER Udtyr Stk. Pri [ ] 1995, 1996 VFMintallation Intallationomkotninger [ ] I alt Trykregulator i tigrør Energiforbrug og energibepareler i bygningen År Energiforbrug (opvarmning) [GJ] Korrigeret energiforbrug til 5,2 C Beparele i % ammenlignet med 1997 Yderligere beparele i % takket være automatik indregulering (25) Gennemnitlig udendørtemp. [ C] Gennemnitlig årlig energibeparele (GJ) Udførte forbedringer , ,5 % 6, ,5 % 4,4 Bygningiolering ,2 % 5, ,5 % 3, ,3 % 3, ,7 % 2, ,5 % 3, ,5 % 9,8 % 4,4 ASV-intallation ,5 % 3,8 % 2, ,5 % 19,6 % 5, ,5 % 27,9 % 4,8 74,44 Konkluion Intallationen af dedikerede differentrykregulatorer i bunden af tigrørene reulterer i en energibeparele på 26,3 % på årbai (intallationen af ASV-PV-ventilerne er vit med en gul øjle i oventående diagram). I år 25, hvor ASV-intallationen blev gennemført, er energibeparelen halvdelen af gennemnittet, fordi reultatet af intallationen kun gælder for en halv æon. Iolering af bygningen reulterer ikke i mærkbare energibepareler (i høje bygninger bliver kun få lejligheder påvirket af denne ændring). Tilbagebetalingtiden for intallation af trykregulatorer (1 år) er meget god. 15

16 MEGET ANBEFALELSESVÆRDIG INVESTERING! rør varmeytem i mellemhøje beboeleejendomme Bygningtype Projektnavn Primære data Billede af bygning Mellemtort højhu Boligforening Katowicka Katowice, Polen Adree: Lubuka treet 7-9 Antal etager: 11 Antal opgange: 2 Antal lejligheder: 6 Opvarmet område: m 3 Antal radiatorer: 294 Antal tigrør: 14 Projektet Denne bygning blev opført i 1987 med betonelementer. Modernieringen er blevet udført i flere trin. I 1996 blev er og varmefordelingmålere intalleret (på det tidpunkt blev der brugt den originale manuelle indregulering). I 2 blev undertationen renoveret (trykregulator). I 22 blev bygningen udtyret med automatike indreguleringventiler i bunden af tigrørene (tryk-regulator). I 25 blev blokken undertation opdelt i dedikerede under-undertationer til hver bygning. RADIATORER RADIATORER Anvendt Danfo-udtyr til renovering (i 1996 og 25) A Termotatike radiatorventiler til hver radiator: RTD-N + RTD Dimenion: DN 15 AITR AITR PUMPE VEKSLER B 2 differentrykregulatorer i bunden af tigrøret: ASV-PV + ASV-M Dimenion: DN (4, 3, 4, 3 tk.) FRA VARMEKILDER termotatike radiatorventiler AITR Automatik Indregulering Tryk Regulator 16

17 BESPARELSER Inveteringtype kun ABV i U.St.** ASV-P/M I alt Inveteringomkotninger [ ] Gennemnitlig årlig energibeparele [GJ] 365,7 Energipri (FJV) [ /GJ]* 6,49 476,5 6,49 97,6 6,49 795,5 6,49 Energiforbrug [GJ] Energibeparele [%] år Tilbagebetalingtid [år] 2,,4 3,8 1,4 * Denne pri er baeret på den lokale fjernvarmepri ** U.St. Under Station INVESTERINGSOMKOSTNINGER Udtyr Stk. Pri [ ] Intallationomkotninger [ ] I alt Radiatorventiler (RTD) Varmefordelingmåler Central Trykregulator Trykregulator i tigrørene (ASV-PV, ASV-M) Energiforbrug og energibepareler i bygningen År Energiforbrug (opvarmning) [GJ] Korrigeret energiforbrug til 2,4 C Beparele i % ammenlignet med 1995 Beparele i % takket være automatik indregulering ammenl. med 1999 Yderligere beparele i % takket være automatik indregulering (22) Gennemnitlig udendørtemp. [ C] Energibeparele i GJ ammenl. med tidligere periode* Udførte forbedringer , ,7 % 2,1, VFM-intallation ,9 % 3, ,9 % 2,8 365, ,7 % 3, ,8 % 5,6 Trykregulator i undertation ,4 % 23,3 % 3,7 476, ,3 % 23,3 % 3,7 ASV-intallation ,6 % 28,3 % 6,6 % 2, ,5 % 29,4 % 8, % 3,7 97, , % 35,9 % 16,5 % 3,7 Undertationopdeling ,6 % 46,2 % 2, , % 44,2 % 5, ,1 % 28,9 % 5,4 Konkluion Potentialet for energibepareler er enormt i die typer bygninger. Med kan vi reducere energiforbruget med mere end 1 %. Med en trykregulator i bygningen kan vi pare yderligere 23 % energi! Med dedikerede differentrykregulatorer i bunden af tigrørene, kan vi pare yderligere 6-8 % af energien (hvi trykregulatoren ikke var blevet intalleret i undertationen, ville beparelen have optrådt her ligeom i tidligere tilfælde). Alt i alt er den amlede beparele tæt på 3 % takket være trykregulatorerne. Tilbagebetalingtiden for dette projekt var meget kort (mindre end to år) takket være den automatike indregulering i tigrørene. 17

18 ANBEFALET INVESTERING! rør varmeytem i enartede beboeleejendomme Bygningtype Projektnavn Primære data Billede af bygning To bygninger med amme tørrele og beliggenhed ammenligne før og efter renoveringen Boligforening NAZORA treet Tuluza, Bonien Adree: Nazora 6 og 12 Antal etager: 5 Antal lejligheder: 15 Opvarmet område: m 3 Antal radiatorer: 5 Antal tigrør: 13 Projektet Denne bygning blev opført i 1962 med traditionel byggeteknik (murtenvægge). Modernieringen blev gennemført i ommeren 25. I løbet af denne periode blev en af bygningerne (V.Nazora 12) udtyret med er, varmefordelingmålere og automatike indreguleringventiler. Den anden bygning (V.Nazora 6) blev renoveret på amme måde, men kun med manuel indregulering i bunden af tigrørene. Ioleringen af bygningerne blev ikke renoveret, trævinduer og døre er tadig de originale. Bygningerne varmekilde er fjernvarme. RADIATORER RADIATORER Anvendt Danfo-udtyr til renoveringen (i 25) A Termotatike radiatorventiler til hver radiator: RA-N + RAE Dimenion: DN 15 (5 tk.) AITR AITR PUMPE VEKSLER B 2 differentrykregulatorer i bunden af tigrøret: ASV-P + ASV-M Dimenion: DN 15-2 (5, 8 tk.) FRA VARMEKILDER termotatike radiatorventiler AITR Automatik Indregulering Tryk Regulator 18

19 BESPARELSER Inveteringtype ASV-P/M Inveteringomkotninger [ ] Gennemnitlig årlig energibeparele [GJ] Energipri (FJV) [ /GJ] 3,38 Tilbagebetalingtid [år] ,9 4, Energiforbrug til opvarmning [GJ] 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Nazora 6 Nazora 12 Okt. Dec. Feb. April Okt. Dec. Feb. April Okt. Dec. Feb. April år: 24/5 år: 25/6 år: 26/7 Forkellen på inveteringudgifter til bygningerne: =616 EUR (baeret på priforkellen på indreguleringventilerne) INVESTERINGSOMKOSTNINGER Udtyr Stk. Pri [ ] Intallationomkotninger [ ] I alt Bemærk Trykregulator i tigrør Nazora 12 Manuel indregulering Nazora 6 Radiatorventiler I begge bygninger Varmefordelingmåler I begge bygninger Energiforbrug og energibepareler i bygningen Energiforbrug (opvarmning) [GJ] Energiforbrug (opvarmning) [GJ] Bygning V. Nazora 6. V. Nazora 12. Måned/år 24/25 25/26 26/27 24/25 25/26 26/27 Oktober 2,7 7,7 7,1 2,5 6, 5,2 November 22,6 24,9 18,4 22,6 21, 14,2 December 3,3 26,5 29,5 3,8 23,2 24,4 Januar 27,3 31,3 2,6 29,5 27,2 16,9 Februar 29, 3, 18,7 3,7 25,7 14,4 Mart 23,5 23,1 15,6 24,2 18,9 11,9 April 12, 7,2 1,2 12,3 6,2 7,8 I alt 147,4 15,7 12,1 152,5 128,2 94,8 Energibepareler ammenlignet med V. Nazora 6. -3,3 % 17,5 % 26,7 % Konkluion Potentialet for energibepareler er betydeligt. Med en renovering af varmeytemet (+AITR) alene kan vi reducere energiforbruget med omkring 2-3 % (med iolering og renovering af vinduer kan der opnå yderligere bepareler). Det er meget tydeligt på oventående graf, at det oprindelige højere energiforbrug for bygningen (brun linje) er meget lavere end for den bygning, om ikke blev renoveret (rød linje). Tilbagebetalingtiden for inveteringen er acceptabel. Inkl. de amlede udgifter til opvarmningrenoveringen er tilbagebetalingtiden fire år. DET ER VÆRD AT OVERVEJE at foretage en INVESTERING! Tilbagebetalingtiden i dette ekempel er ikke fantatik, men den er god nok. Vi er nødt til at tage den relativt lave energipri med i betragtningen, men ogå den øgede komfort. 19

20 MEGET ANBEFALELSESVÆRDIG INVESTERING! rør varmeytem i ærligt udformede mellemhøje bygninger Bygningtype Projektnavn Primære data Billede af bygning Lav bygning Boligelkab i byen Deelitzch, Tykland Adree: tr.sonnenwinkelweg 2-8 Antal etager: 5 Antal lejligheder: 4 Opvarmet område: 6.84 m 3 Antal radiatorer: 18 Antal tigrør: 36 Projektet Bygningen blev opført i 1982 med betonelementer. Det varmeytem, der blev anvendt i bygningen, var et typik 1-rør ytem med by-pa til flowtyring - om tigrørregulator - kun manuelle afpærringventiler blev anvendt. I 1992 blev varmeytemet omformet, og manuelle afpærringventiler blev ertattet med termotatike radiatorventiler (RA-D-typen). På amme tid blev varmefordelingmålere intalleret på hver radiator, hvilket gjorde det muligt at indføre individuel beregning af energiforbruget. I 1995 blev næte kridt i varmemodernieringproceen gennemført: vægiolering og udkiftning af vinduerne. I 26 blev 1-rør varmeytemet renoveret igen med foku på vandditribution. Denne gang blev automatike flowbegrænere (AB-QM) med termike aktuatorer (TWA) og termotater på røret (AT-typen) intalleret i tigrør for at opnå korrekt indregulering. På amme tid undlod man at intallere indreguleringventiler i en lignende bygning, om ligger tæt på det oprindelige projekt. Vi kunne altå ammenligne energieffektiviteten af den renoverede bygning. Denne type løning tillader tyring af returtemperaturen. Under delvi belatning, når nogle af radiatorerne er lukket, er returtemperaturen tigende. Dette reulterer i varmt vand, der cirkulerer rundt i ytemet uden grund. RADIATORER AT RADIATORER AT PUMPE Anvendt Danfo-udtyr til renovering (i 1992 og 26) A Termotatventiler RA-D Dimenion: DN 1-2 (18 tk.) B Automatik flowbegræner AB-QM med TWA-aktuatorer Dimenion: DN 15 (36 tk.) og AT-termotatelementer. VEKSLER FRA VARMEKILDER termotatike radiatorventiler Tryk Aflatet Regulering Ventil (om flowbegræner) AT Analog Termotat 2

21 BESPARELSER Inveteringtype AB-QM (AT +TWA) Inveteringomkotninger [ ] Gennemnitlig årlig energibeparele [GJ] Energipri (FJV) [ /GJ] 8 Tilbagebetalingtid [år] 3,3 månedligt forbrug MWh månedligt forbrug (MWh) Sonnenwinkelweg 2 8 Sonnenwinkelweg 1 16 Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec år: 26 INVESTERINGSOMKOSTNINGER Udtyr Stk. Pri [ ] Intallationomkotninger [ ] I alt AB-QM (TWA+AT) Energiforbrug og energibepareler i bygningen Bygning 5 med AB-QM og AT tr. Sonnenwinkelweg 2-8, Sachen Bygning 6 uden tr. Sonnenwinkelweg 1-16, Sachen Energiforbrug i MWh forkel I MWh Gennemnitlig årlig energibeparele (GJ) 235 Konkluion Et nyt koncept for et 1-rør regulering, der er baeret på tyring af returløbtemperaturen, giver yderligere 2 % beparele i løbet af en opvarmningeion. Det er meget vigtigt at bemærke, at i 1-rør varmeytemer, når der anvende en by-pa på radiatorerne, kan radiatortermotaten kun lukke for flowet gennem radiatorerne. Men når erne lukke, kan vandet tadig cirkulere gennem by-paet på alle tidpunkter. Dette giver en ituation, hvor returløbtemperaturen i bunden af tigrørene vil tige. En termotat regitrerer en højere returløbtemperatur, hvilket gør det muligt at reducere flowet (dette er ikke nødvendigt, når erne er lukkede). Denne type løning gør et 1-rør ytem til et meget effektivt og variabelt flowytem. I oventående graf kan vi e en ammenligning af det månedlige energiforbrug mellem de to bygninger. 21

22 MEGET ANBEFALELSESVÆRDIG INVESTERING! rør varmeytem i ærligt udformede mellemhøje beboeleejendomme Bygningtype Projektnavn Primære data Billede af bygning Mellemtort højhu Boligforening Dąb Szczecin, Polen Adree: tr. 26 Kwietnia Tre enartede bygninger Hver bygning har: Antal etager: 9 Antal opgange: 5 Antal lejligheder: 18 Opvarmet område: m 3 Antal radiatorer: 79 Antal tigrør: 97 Projektet Bygningerne blev opført i 1976 om åkaldte Leningrad-bygninger betående af betonelementer. Deign og alle bygningelementer blev udarbejdet i St. Peterborg i Ruland. Varmeytemdeignet, et traditionelt 1-rør ytem, brugte oprindeligt kun en trevejventil med en afpærringfunktion. Radiatorerne er af tøbejerntypen. Varmeforyningen til bygningen kommer fra en tor undertation, om er beliggende omkring 1 meter fra bygningen, og om ogå foryner to andre bygninger. Renoveringen blev påbegyndt i med intallationen af termotatike radiatorventiler (Danfo, RTD-D-typen) amt renovering af undertationen (vejrkompenator, tyreventiler og trykregulatorer blev intalleret). hydraulik balancepå grund af manglende midler blev indregulering udført på den traditionelle, manuelle metode med måleblænder. I blev der intalleret varmefordelingmålere, hvilket giver mulighed for måling af individuelt energiforbrug. Det næte trin i renoveringen blev udført i 22-23: vægiolering (1 cm polytyren) og nye vinduer. Grundet det tadigt relativt høje energiforbrug (i forhold til et traditionelt 2-rør ytem) overvejede man i 29 at ændre varmeytemet til et 2-rør ytem eller bruge automatike, juterbare flowbegrænere på tigrørene med elvvirkende termotater (Danfo-løning: AB-QM + QT). Invetering i den anden løning var fem gange billigere! RADIATORER RADIATORER Anvendt Danfo-udtyr til renovering QT QT PUMPE A I : Danfo-radiatortermotater blev intalleret DN 15-2 mm (483, 37 tk. i hver bygning), type RTD-D B i 29: Danfo automatike flowbegrænere med elvvirkende termotat anvende i tigrør: AB-QM med QT Dimenion: DN 15-2 (57,4 tk. i hver bygning) VEKSLER FRA VARMEKILDER termotatike radiatorventiler Tryk Aflatet Regulering Ventil (om flowbegræner) QT elvvirkende termotat 22

23 BESPARELSER Inveteringtype AB-QM + QT Inveteringomkotninger [ ] Gennemnitlig energibeparele fra tre opvarmningæoner [GJ] Energipri (FJV) [ /GJ]* 9,7 Energiforbrug [GJ] år (opvarmningæon) 26/27 27/28 28/29 29/21 Tilbagebetalingtid [år] 2,6 * da AB-QM og QT blev intalleret i december 29. INVESTERINGSOMKOSTNINGER Udtyr Stk. Pri [ ] Automatike flowbegrænere med elvvirkende termotat (AB-QM + QT) Intallationomkotninger [ ] 291 (91x3) I alt Energiforbrug og energibepareler i bygningen År (opvarmningæon) Energiforbrug til opvarmning æon (GJ) Korrigeret energiforbrug (graddagmetoden) (GJ) Gennemnitlig udendørtemperatur i opvarmningæonen (C) Gennemnitlig energibeparele fra tre opvarmningæoner i GJ Udførte forbedringer 26/ , ,8 6,1 27/ , , 3,9 28/ ,5 1.,8 3,3 29/ , ,8 2, AB-QM + QT-intallation Konkluion Denne nye løning, der tyrer flowet i tigrøret afhængigt af temperaturen i røret, konverterer et 1-rør ytem (kontant flow-ytem) til et variabelt flowytem. Unødvendigt vandflow (når erne er lukket) reducere til et minimum via elvvirkende indreguleringventiler, om blev intalleret i hvert tigrør. På trod af AB-QM + QT (termotatdrift) kal det nævne, at AB-QM ikrer en paende balance mellem tigrør. Dette er en tor fordel (bevit med dette ekempel), for med et korrekt indreguleret ytem var der ingen klager over kolde tigrør i løbet af en meget kold vinterperiode 29-1! Den forelåede løning fra Danfo til et 1-rør varmeytem baeret på automatike flowbegrænere med elvvirkende termotater (AB-QM + QT) bør anbefale til alle regioner og lande, hvor energiudgifterne er høje, da den giver mulighed for at opnå tore reduktioner i energiforbruget og amtidig giver høj indendør komfort. Den korte tilbagebetalingtid (under 3 år), om blev bekræftet af dette ekempel, er et glimrende bevi på, at dette er en meget fornuftig løning fra Danfo. 23

24 MEGET ANBEFALELSESVÆRDIG INVESTERING! rør varmeytem i ærligt udformede mellemhøje bygninger Bygningtype Projektnavn Primære data Billede af bygning Mellemtort højhu Boligforening VIZAFAGÓ 19 Budapet, Ungarn Adree: Nepfürdő u. 19 Antal etager: 1 Antal opgange: 6 Antal lejligheder: 26 Opvarmet område: m 3 Antal radiatorer: 1.4 Antal tigrør: 128 Projektet Denne bygning blev opført i 1978 med betonelementer. Varmeytemet er et forholdvi moderne 1-rør ytem udtyret med by-pa og med manuelle tyreventiler foran radiatorerne. Vandditributionen blev oprindeligt udtyret med manuelle indreguleringventiler. Modernieringen var endnu ikke blevet færdiggjort. Kun renoveringen af vandforyningen var uundgåelig på grund af mange klager. Denne renovering blev afluttet i 22, i løbet af ommeren vedligeholdeleperiode. RADIATORER RADIATORER Anvendt Danfo-udtyr til renoveringen (i 22) ASV-Q flowbegrænere (forgængeren til AB-QM) blev intalleret i bunden af alle tigrør Dimenion: DN (26, 68, 34 tk.) PUMPE VEKSLER FRA VARMEKILDER TIDLIGERE LØSNING NUVÆRENDE LØSNING termotatike radiatorventiler Tryk Aflatet Regulering Ventil (om flowbegræner) 24

25 BESPARELSER Inveteringtype ASV-Q Inveteringomkotninger [ ] Gennemnitlig årlig energibeparele [GJ] ,5 Energipri (FJV) [ /GJ]* 11,99 Tilbagebetalingtid [år],8 Energiforbrug [GJ] Energibeparele [%] år * Denne pri er baeret på den lokale fjernvarmepri INVESTERINGSOMKOSTNINGER Udtyr Stk. Pri [ ] Intallationomkotninger [ ] I alt Flowbegræner Energiforbrug og energibepareler i bygningen År Energiforbrug (opvarmning) [GJ] Korrigeret energiforbrug til 3,59 C Beparele i % ammenlignet med 21 Gennemnitlig udendørtemp. [ C] Gennemnitlig årlig energibeparele (GJ) Udførte forbedringer , ,7 % 4,8 Flowbegræner intalleret i bunden af tigrør ,5 % 2, ,9 % 4, ,7 % 3, , ,9 % 3, ,3 % 4,9 Ny undertation ,8 % 4,7 Konkluion Året inveteringer e tydeligt i tallene ovenfor. I 22 er energibeparelen ca. halvt å tor om de efterfølgende år bepareler, fordi intallationen blev udført i ommeren, å energibeparelerne kun er baeret på en halv æon. Energibeparelerne faldt lidt efter 27 om følge af implementeringen af en ny, individuel undertation til bygningen. Fra det år og fremefter var det muligt at øge fremløbtemperaturen for at reducere underopvarmning på de førte etager. Med individuelle flowbegrænere i bunden af tigrørene blev vandafvigelen fremragende, og vi kunne pare ~ 11-13% af energien. Den nye undertation var med til at øge komfortniveauet for lejlighederne beboere. 25

26 MEGET ANBEFALELSESVÆRDIG INVESTERING! 4.1 Sytem til varmt brugvand i lange beboeleejendomme Bygningtype Projektnavn Primære data Billede af bygning Boligforening Wpólny Dom Szczecin, Polen Adree: Zakole 27-36, Szczecin, Polen Antal etager: 5 Antal opgange: 1 Antal lejligheder: 73 Antal tigrør: 4 Lang bygning Projektet Renoveringen af denne bygning tartede i 1996 med en -intallation. Derefter blev ombygningen af ytemet til varmt brugvand gennemført i flere faer i løbet af 26. Tendenen mod energibepareler (i %) er meget ynlig. Oprindelig løte man vandditributionen med manuelle indreguleringventiler, og derfor var overflow og høj returløbtemperatur typik for ytemet. Efter renoveringen blev cirkulationen temperaturtyret og energibeparende. Anvendt Danfo-udtyr til renoveringen (i 26) A MTCV-baiverionen til begrænning af returløbtemperatur blev intalleret i bunden af alle cirkulationtigrør Dimenion: DN 2 (4 tk.) VARMTVANDSKILDE MTCV MTCV MTCV PUMPE KOLDT VAND MTCV Multifunktionel Termotatik Cirkulation Ventil 26

27 BESPARELSER Inveteringtype MTCV Inveteringomkotninger [ ] Energiforbrug [GJ] Energibeparele [%] Gennemnitlig årlig energibeparele [GJ] 43,1 Energipri (FJV) [ /GJ]* 13, år Tilbagebetalingtid [år],41 * Denne pri er baeret på den lokale fjernvarmepri INVESTERINGSOMKOSTNINGER Udtyr Stk. Pri [ ] Intallationomkotninger [ ] I alt MTCV-ventil i cirkulationtigrøret Energiforbrug og energibepareler i bygningen År Energiforbrug [GJ] Beparele i % ammenlignet med gennemnittet for Gennemnitlig årlig energibeparele (GJ) Udførte forbedringer ,9 % ,3 % ,7 % ,4 % Flere og flere ejere indbyggede individuelle vandmålere , % , % ,6 % ,7 % MTCV-intallation ,8 16,3 % ,4 33,9 % 43,1 Konkluion I de førte år ( ) faldt energiforbruget tøt, fordi flere og flere ejere fik monteret en individuel vandmåler i dere egen lejlighed. De var begyndt at pare på energien. Energiforbruget blev tabilt i perioden Intallationen af MTCV om returløbtemperaturbegræner har en tydelig effekt, og energibeparelen bliver tørre umiddelbart efter intallationen. Efter et år erfaring (27) blev den indtillede værdi for returløbtemperaturen reduceret for at opnå yderligere energibepareler. Energibeparelerne er teget fra 16 % til 34 %. 27

28 MEGET ANBEFALELSESVÆRDIG INVESTERING! 4.2 Sytem til varmt brugvand i mellemlange beboeleejendomme Bygningtype Projektnavn Primære data Billede af bygning Boligforening Oiedle Młodych Poznań, Polen Adree: Tyiaclecia 16-42, 26-29, Antal etager: 5 Antal opgange: 1 Antal bygninger: 3 Antal tigrør: 6 Lang bygning Projektet Renoveringen af denne bygning tartede i 1994 med en -intallation. Efter intallation af er og varmefordelingmålere blev ombygningen af ytemet til varmt brugvand gennemført i 23. Oprindeligt blev vandditributionen mellem cirkulationtigrørene håndteret med manuelle indreguleringventiler, og derfor var overflow og høj returløbtemperatur typike problemer i ytemet. Efter renoveringen af cirkulationytemet kunne temperaturen regulere. Den forløbne tid vier tydeligt de energibepareler, man opnåede ved renoveringen. Anvendt Danfo-udtyr til renoveringen (i 23) A Baiverionen af MTCV blev intalleret i bunden af alle cirkulationtigrør Dimenion: DN 2 (6 tk.) VARMTVANDSKILDE MTCV MTCV MTCV PUMPE KOLDT VAND MTCV Multifunktionel Termotatik Cirkulation Ventil 28

29 BESPARELSER Inveteringtype Inveteringomkotninger [ ] Gennemnitlig årlig energibeparele [GJ] ,3 Energipri (FJV) [ /GJ] 7,77 Tilbagebetalingtid [år] MTCV,63 Energiforbrug [GJ] Energibeparele [%] år Udregning: perioden ammenlignet med perioden 23 INVESTERINGSOMKOSTNINGER Udtyr Stk. Pri [ ] Intallationomkotninger [ ] I alt MTCV-ventil i cirkulationtigrøret Energiforbrug og energibepareler i bygningen År Energiforbrug [GJ] Beparele i % ammenlignet med gennemnittet for Gennemnitlig årlig energibeparele (GJ) Udførte forbedringer , % MTCV-intallation ,4 % ,2 % ,9 % 92, ,6 % , % Konkluion I de førte år (1998-2) teg energiforbruget og faldt derefter tøt, fordi flere og flere ejere monterede individuelle vandmålere i dere egen lejlighed. De var begyndt at pare på energien. Energiforbruget blev tort et tabilt i perioden Intallationen af MTCV om returløbtemperaturbegræner har en tydelig effekt, og energibeparelen bliver tørre umiddelbart efter intallationen. Efter to år erfaring (26) blev den indtillede værdi for returløbtemperaturen reduceret for at opnå yderligere energibepareler. Energibepareler er teget fra 18 % til 35 %. 29

30 MEGET ANBEFALELSESVÆRDIG INVESTERING! 4.3 Sytem til varmt brugvand i høje beboeleejendomme Bygningtype Projektnavn Primære data Billede af bygning Boligforening Oiedle Młodych Poznań, Polen Adree: Tyiąclecia 7 Antal etager: 16 Antal opgange: 2 Antal lejligheder: 128 Antal tigrør: 15 Høj bygning Projektet I 1994 blev bygningen renoveret med en -intallation. Derefter blev ombygningen af ytemet til varmt brugvand gennemført i flere faer i løbet af 23. Oprindeligt blev vandditributionen mellem cirkulationtigrørene håndteret med manuelle indreguleringventiler, og derfor var overflow og høj returløbtemperatur typike problemer i ytemet. Efter renoveringen af cirkulationytemet kunne temperaturen regulere. Den forløbne tid vier tydeligt de energibepareler, man opnåede ved renoveringen. Anvendt Danfo-udtyr til renoveringen (i 23) A Baiverionen af MTCV blev intalleret i bunden af alle cirkulationtigrør Dimenion: DN 2 (15 tk.) VARMTVANDSKILDE MTCV MTCV MTCV PUMPE KOLDT VAND MTCV Multifunktionel Termotatik Cirkulation Ventil 3

31 BESPARELSER Inveteringtype MTCV Inveteringomkotninger [ ] Energiforbrug [GJ] Energibeparele [%] Gennemnitlig årlig energibeparele [GJ] 292,4 Energipri (FJV) [ /GJ] 8, år Tilbagebetalingtid [år],44 Udregning: perioden ammenlignet med perioden INVESTERINGSOMKOSTNINGER Udtyr Stk. Pri [ ] Intallationomkotninger [ ] I alt MTCV-ventil i cirkulationtigrøret Energiforbrug og energibepareler i bygningen År Energiforbrug for DHW [GJ] Beparele i % ammenlignet med gennemnittet for Gennemnitlig årlig energibeparele (GJ) Udførte forbedringer ,3 % ,6 % ,8 % ,4 % ,5 % ,8 % MTCV-intallation ,8 % ,3 % ,9 % 292, ,6 % ,6 % Konkluion I årene vingede energiforbruget inden for et nævert interval, men vi kan e, at det gennemnitlige forbrug var på et højt niveau. Året for intallationen af MTCV i cirkulationtigerørene e tydeligt (23). Energibeparelen tiger pludeligt. Fra dette år og fremefter er energiforbruget tadig vingende (hvilket andynligvi afhænger af brugen af varmt vand), men på et væentligt lavere niveau. Den gennemnitlige årlige energibeparele er ikke ynlig, men tæt på 3 GJ. I die typer af høje bygninger, hvor ditributionrørledningen ikke er ærlig lang, er potentialet for energibepareler mindre (elvom denne effekt opveje af længden af lodrette rørledninger), men amtidig er inveteringomkotningerne ogå mindre. I idte ende opnåede vi en tilbagebetalingtid på mindre end 6 måneder. Det er en fremragende prætation! 31

32 MEGET ANBEFALELSESVÆRDIG INVESTERING! 5.1 Sammenligning af kølingytemer i ærligt udformede kontorbygninger Bygningtype Projektnavn Primære data Billede af bygning ærligt udformet kontorbygning Kontorbygning V Parku Prag, Tjekkiet Adree: Prague-Chodov, Antal terminalenheder: 35 Opvarmet område: m 3 Antal etager: 4 Indreguleringtype: Bygning 1): Manuel indregulering og MV ved TU Bygning 2): ved alle TU er Projektet Office Park-projektet blev påbegyndt i 24. De førte ek bygninger blev opført med traditionelle varme-/køleytemer med kontant flow. Det betyder, at ventilationkonvektorerne tyre af en 3-vej motorventil med ON/OFF-tyring og VA er med -1V modulationtyring. Vandafvigelen blev ikret med manuelle indreguleringventiler. Sytemet ibrugtagning blev udført af en uafhængig virkomhed. I 27 tilbød Danfo en ny -teknologi, og invetoren traf den belutning, at de reterende 12 bygninger kulle udtyre med AB-QM-ventiler. Energieffektiviteten af de forkellige varme/køleytemer kan nemt ammenligne, fordi de fyike forhold og brugen af bygningerne er en. RT RT VENTILATIONSKONVEKTOR (Fan Coil) RT KØLEBAFLER Anvendt Danfo-udtyr til renoveringen (i 27) VA CTS A AB-QM Tryk Aflatet Regulering Ventil med motor til ventilationkonvektorer Dimenion: DN (3 tk.) PUMPE B AB-QM Tryk Aflatet Regulering Ventil med motor til VA er Dimenion: DN 4-65 (5 tk.) KØLEMASKINE PUMPE PUMPE VH Tryk Aflatet Regulering Ventil RT Rum Termotat CTS Central Tiltand Styring VH Variabel Hatighed 32

33 BESPARELSER Inveteringtype Traditionelle AB-QM renovering AB-QM invetering Inveteringomkotninger [ ] Gennemnitlig årlig energibeparele [GJ] Energipri (FJV) [ /GJ] 9, , ,12 Energiforbrug [GJ] Energibeparele [%] år April Maj Juni Juli Augut September Tilbagebetalingtid [år] 5,2,6 Traditionel tyring AB-QM-tyring Beparele i % * Denne pri er baeret på den lokale fjernvarmepri INVESTERINGSOMKOSTNINGER Udtyr Stk. Pri [ ] Traditionel tyring foran terminalenheder og MBV Intallationomkotninger [ ] I alt AB-QM foran terminal Forbrug og energibepareler for bygningen i ommeren 27 År 27 Energiforbrug (køling) med traditionel tyring [GJ] Energiforbrug (køling) med AB-QM-tyring [GJ] Beparele i % April ,8 % Maj ,7 % Juni ,8 % Juli ,7 % Augut ,4 % September ,7 % I alt ,2 % Konkluion Oventående tal vier, at med brugen af AB-QM kan vi pare næten 4 % energi i gennemnit i forhold til et traditionelt ytem med kontant flow. Fra et inveteringynpunkt er forkellen i intallationomkotninger mellem et traditionelt ytem og et AB-QM-ytem ubetydelig (13 %), tilbagebetalingtiden er,6 år. I tilfælde af renovering med udkiftning af de originale ventiler kan vi ikke forvente å god en tilbagebetalingtid. Tilbagebetalingtiden for det projekt er 5,2 år. Iær hvi vi tager med i betragtningen, at man opnår bedre komfort med AB-QM-ventiler. Dette er en god invetering. 33

34 MEGET ANBEFALELSESVÆRDIG INVESTERING! 5.2 Køling- og varmeytem i mellemhøj kontorbygning Bygningtype Projektnavn Primære data Billede af bygning ærligt udformet mellemhøj bygning Kontorcenter Bakat Center Budapet, Ungarn Adree: Ráday u. 51 Sytemtype: 4-rør varme-/køleytem Antal terminalenheder: 112 tk., 56 tk. til opvarmning og 56 tk. til køling Opvarmet/kølet område: 4.31 m 3 Antal etager: 7 Indreguleringtype: Originalt: Manuel indregulering og zoneventil på varme/kølekonvektorer (Fan Coil) Ombygning: ved varme/ kølekonvektorer (Fan Coil) Projektet Kontorbygningen blev opført i 22. Varme-/køleytemet er et 4-rør ytem med variabelt flow. Terminalenheden er udtyret med ON/OFF-tyring med rumtermotater via termohydraulik aktuator. Indreguleringen blev håndteret via manuelle ventiler. På grund af en høj energiregning og utilfrede brugere gennemførte ejeren af bygningen en underøgele af renoveringmulighederne i 27. Underøgelen vite, at problemerne hovedageligt kyldte utiltrækkelig indregulering. Derfor beluttede ejeren at ændre de manuelle indreguleringventiler til automatike flowbegrænere (AB-QM). I dette projekt forbliver de termike aktuatorer de originale, fordi de paer til AB-QM-ventiler med en adapter. Ventilationaggregatet blev heller ikke renoveret. Intallationen af nye ventiler blev gennemført i 28. RT RT VENTILATIONSKONVEKTOR (Fan Coil) RT KØLEBAFLER CTS Anvendt Danfo-udtyr til renoveringen (i 28) VA A AB-QM Tryk Aflatet Regulering Ventil med motor til ventilationkonvektorer Dimenion: DN 1-2 (56-56 tk.) PUMPE KØLEMASKINE PUMPE PUMPE VH Tryk Aflatet Regulering Ventil RT Rum Termotat CTS Central Tiltand Styring VH Variabel Hatighed 34

35 BESPARELSER Inveteringtype Inveteringomkotninger [ ] Gennemnitlig årlig energibeparele [GJ] / [kwh] Energipri (ga) [ /GJ] / [ /kwh] 5,53 Tilbagebetalingtid [år] AB-QM-renovering Opvarmning* Køling , ,184 3,9,7 Energiforbrug opvarmning [GJ] år Energiforbrug køling [GJ] år * Den reelle tilbagebetalingtid for opvarmningen er bedre grundet renoveringen i 28 INVESTERINGSOMKOSTNINGER Udtyr Stk. Pri [ ] AB-QM-ventiler til opvarmning AB-QM-ventiler til køling Intallationomkotninger [ ] I alt forbrug og energibepareler for bygning År Energiforbrug Energiforbrug Opvarmning [GJ] Energiforbrug Køling [kwh] Udførte forbedringer Korrigeret energiforbrug til 4,87 C Gennemnitlig udetemperatur [ C] Gennemnitlig årlig energibeparele (GJ) Energiforbrug Gennemnitlig årlig energibeparele (GJ) , 1.12, 4, , 1.76,2 4,7 43, AB-QM-intallation 29 93, 796,1 3,9 323, Gennemnit 183, * Energiforbruget til opvarmning omfatter det totale gabaerede energiforbrug, herunder varmt brugvand. I den ovennævnte periode blev kun vandditributionytemet modernieret, hvilket reulterer i energibepareler. ** Energiforbruget til køling omfatter det totale elforbrug, herunder belyning, elevator ov. I den ovennævnte periode blev kun vandditributionytemet modernieret, hvilket reulterer i energibepareler. Konkluion Oventående tal vier, at vi kan pare en betydelig mængde energi ved at bruge AB-QM indregulering/tyreventiler i forhold til traditionelle (manuel indregulering) tyremetoder. Vi kan ikke e energibeparelen i procent, men den gennemnitlige årlige energibeparele er meget tydelig. Det er mere end 2 GJ i varmeytemet baeret på reduktionen i gaforbruget og 4. kwh i kølingytemet baeret på reduktionen i elforbruget. Fra et inveteringynpunkt er intallationomkotningerne ikke høje, kun elve AB-QM-ventilen og intallationen har kotet penge. Tilbagebetalingtiden er ganke acceptabel for opvarmningytemet med 3,9 år og fremragende for kølingytemet med,7 år. Deuden kan vi ikre en langt bedre komfort for brugerne. Siden implementeringen af AB-QM-ventiler har der ikke været nogen klager på grund af dårlig vandditribution. 35

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide skift elselskab og spar en formue billigere Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 få billigere el kift elelkab og par en formue Se flere guider på bt.dk/plu og b.dk/plu 2 SKIFT ELSELSKAB SPAR EN FORMUE INDHOLD SIDE 4 Mange kan core hurtige og nemme penge ved at kifte

Læs mere

Behovsstyret ventilation

Behovsstyret ventilation OVERSIGT Behovtyret ventilation Topprodukterne til behovtyret ventilation! www.wegon.com Behovtyret ventilation Behovtyret ventilation giver høj komfort og lave driftomkotninger Når rummet benytte, tyre

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse

Planstrategi. s s. Hverdag og fællesskab i bevægelse Plantrategi 2015 Hverdag og fællekab i bevægele Hverdag og fællekab i bevægele Byrådet i Egedal har en viion for kommunen fremtidige udvikling. Viionen handler om, at alle kal have en god og velfungerende

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

Rehabilitering og Palliation ved kræft

Rehabilitering og Palliation ved kræft Rehabilitering og Palliation ved kræft Implementeringplan for forløbprogram for rehabilitering og palliation i forbindele med kræft. For hopitaler, kommuner og almen praki i Region Hovedtaden Godkendt

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation

SCANTRUCK A/S. SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. s. 3 Nyt samarbejde s. 4-5 Salg- og marketingafdelingen s. 6-7 Bejstrup Maskinstation SCANTRUCK A/S SCANTRUCK AVISEN z NR. 1 z JANUAR 2008. 3 Nyt amarbejde. 4-5 Salg- og marketingafdelingen. 6-7 Bejtrup Makintation Forhandler af CASE, MANITOU, ATLAS og McCLOSKEY SCANTRUCK A/S Peter Daugbjerg

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen.

En varmluftsballon. s Kurvelængden fra ballonens toppunkt til punktet P. til symmetriaksen. P og En varmluftballon Denne artikel er en lettere revideret udgave af en artikel, om Dan Frederiken og Erik Vetergaard fra Haderlev Katedralkole havde i LMFK-bladet nr. 2, februar 1997. Enhver, om er

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Dansk Fjernvarme, 9. og 10. december 2014 Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Flemming Hammer, Energiplanlægning og fjernvarme 1 Aktuel viden, udfordringer og perspektiver "Etablering

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger.

Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger. EFP 05, J.nr. 33031-0055: Energi-effektiv produktion og fordeling af varmt brugsvand i bygninger, set i lyset af EU s bygningsdirektiv og kommende nationale krav til bygningers energiforbrug. Varmt brugsvand.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 udgave

Indholdsfortegnelse - 1 udgave Indholdfortegnele - 1 udgave S. 01/1 udg. Stamdata Navn: Adree: hl-repro a/ Reprovej 2-4, 8722 Hedented, Bagværd Torv 12, 3 al, 2880 Bagværd Telefon: 7589 1911-7674 1981 e-mail: Web-ted: hl@hl-repro.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08

blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen udfyldes 4 gange

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallandsgade 003 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-201465 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 580-000959 Energimærkning nr.: 200013943 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-000959 Energimærkning nr.: 200013943 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jernbanegade 12A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-000959 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse Storgruppe 9736

Den Teknisk-Naturvidenskabelige Basisuddannelse Storgruppe 9736 Den Teknik-Naturvidenkabelige aiuddannele Storgruppe 9736 Titel: Digital ignalbehandling Synopi: Projektperiode: P //98-9/5/98 Projektgruppe: 347 Deltagere: Clau Albøge Mad Chritenen Tonny Gregeren Karten

Læs mere

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai

vi.iq!suodsai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai 4 vi.iq!uodai 5LIIMOA6 )1ÅOM4N uaai r 4. Procebekrivele 8 2. Stamolyninger 5 3.3 Strategi 7 Q 3. Præentation af virkomheden 6 3.2 Kernekometencer 7 3.1 Ledele og organiering 6 -b 1. Forord med ledelen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Sønderholm Kraftvarmeværk

Sønderholm Kraftvarmeværk Sønderholm Kraftvarmeværk Generalforsamling den 26. september 2010 Få mest mulig ud af fjernvarmen Hvordan sparer jeg på varmen? Bedre brugerinstallationer Bedre afkøling v/ Viktor Jensen, Dansk Fjernvarmes

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Elsa Andersen Simon Furbo Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-09 (DK) December 2010 1 Forord I nærværende

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Gulvvarme uden blandeshunt Anvendelse: Når alle rum i huset er forsynet med gulvvarme, og gulvvarmeanlæggets fordelerrør er

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kringsager 22 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-196995 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss jordvarmepumper. Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out eller

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillevang 15 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk

Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Dynamic Valve Den enkle løsning på en daglig udfordring Optimal temperaturstyring og automatisk indregulering af 2-rørs varmesystemer alt sammen i én enkelt ventil.

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej 102 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-869177 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Hjortevej 36

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Hjortevej 36 SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hjortevej 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025102 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Provstegade 1C 3700 Rønne BBR-nr.: 400-190054 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystævnevej 24A Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystævnevej 24A Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: SIDE 1 AF 7 Adresse: Bystævnevej 24A Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-052975-002 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

BBR-nr.: 580-000251 Energimærkning nr.: 200013168 Gyldigt 5 år fra: 01-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-000251 Energimærkning nr.: 200013168 Gyldigt 5 år fra: 01-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egevej 6 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-000251 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 20 Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 7400 Herning BBR-nr.: 657-161136-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Hjortevej 2

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Hjortevej 2 SIDE 1 AF 16 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hjortevej 2 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025102 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 18,61 MWh fjernvarme. 1,47 MWh fjernvarme 15,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 18,61 MWh fjernvarme. 1,47 MWh fjernvarme 15,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 10 Adresse: Roskildevej 201 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2500 Valby BBR-nr.: 101-469387-001 Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Rådgivende Energimærkningen oplyser om ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere