Indkøbsovervågningsprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbsovervågningsprogram"

Transkript

1 Indkøbsovervågningsprogram Organisation og procedurer Version: 1.0 Dato: Dokumentejer: Administrativt ansvarlig 1

2 Indholdsfortegnelse Indkøbsovervågningsprogram Indledning og baggrund Om instruksen og overvågningsprogrammet Centrale elementer i indkøbsovervågningsprogrammet Organisation: roller, ansvarsfordeling og snitflader Procedurer for indkøb og kontrol

3 1. Indledning og baggrund Denne instruks beskriver Faxe Forsynings indkøbsovervågningsprogram. Vandsektorloven (Lov nr. 469 af ) har fastsat, at kommunale forsyningsselskaber fra 1. maj 2011 skal have implementeret et indkøbsovervågningsprogram. Programmet skal sikre og dokumentere, at forsyningsselskabet lever op til kravene i lovgivningen. Programmet skal medvirke til, at vandselskabet ved aftaleindgåelse kun varetager egne økonomiske interesser og ikke andre selskabers eller interessenters interesser. Dette betyder at: Aftaler skal indgås på markedsvilkår. At aftaler skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet. En aftale er indgået på markedsvilkår, hvis selskabet forud for kontraktindgåelse har undersøgt markedet for at opnå den bedste kombination af pris og kvalitet ved køb og salg af varer og tjenester. Det sker typisk ved at indhente og sammenligne alternative tilbud i markedet med hensyn til egenskaber, leveringsvilkår og priser for den type ydelser, som orden skal omfatte. Udbud gennemføres efter reglerne i to direktiver: forsyningsdirektivet og udbudsdirektivet. Efterlevelsen af disse krav skal dokumenteres. Dette medfører følgende: Væsentlige aftalers priser og vilkår skal kunne dokumenteres til brug for eventuel efterfølgende kontrol. Etablering af et overvågningsprogram med en tilknyttet kontrolprocedure for at sikre aftaleindgåelse på markedsvilkår. Offentliggørelse af en årsberetning om overvågningsprogrammet og kontrollen med dets gennemførelse i praksis og indsendelse til Forsyningssekretariatet. Denne instruks fungerer både som vejledning og som dokumentation for, at Faxe Forsyning har etableret et overvågningsprogram. For at kontrollere overholdelse af reglerne om indgåelse af aftaler og kontrakter har Faxe Forsyning udarbejdet nogle forretningsgange og procedurer, der beskriver informationsgangen til de berørte personer. Derudover er der blevet etableret en kontrollantgruppe, som skal sikre, at ovenstående bliver efterlevet. Dokumentet beskriver denne organisation og procedurerne. 3

4 Tidspunkt for udløb af kontrakt Leverandørnavn Leverandørkategori Q3 Q4 Q1 Q2 Senere udløb NA A/ S Storebælt Under grænseværdi NA Brødrene A. & O. Johansen Under A/ S grænseværdi NA Jesper Christensen Aps El vedligeholdelse Brødrene Dahl A/ S VVS Handelsvarer NA COOP Haslev Diverse NA Dansk Autohjælp A/ S Biler NA Datatech A/ S IT Løbende kvartal + 3 mdr. opsigelse Decoplant A/ S Kontorartikler 6 mdr. opsigelse elbek & vejrup A/ S IT NA Energi Danmark El Envidan ØstA/ S Rådgivende ingeniører NA Ernst & Young Revision NA Faxe Kommune Andet Vedligeholdelse 2 års opsigelse Faxe Kommune Personaleadministration 6 mdr. opsigelse Faxe Kommune Park & Vej 3 mdr. opsigelse GEA Westfalia Separator DK Anlægsprojekter A/ S Gustaf Fagerberg A/ S VVS Handelsvarer Genforhandlet pr Højvang Miljølaloratorium A/ Laboratorier S 3 mdr. opsigelse International Health Insurance Forsikring NA ITR Data IT KL Under grænseværdi NA KMD A/ S IT NA Kommune Leasing Biler Kort & Matrikelstyrelsen - NA KWH Pipe VVS Handelsvarer NA LIFA Landinspektører Under grænseværdi 3 mdr. opsigelse Orbicon Rådgivende ingeniører NA Progrator Gatetrade Under grænseværdi NA Promando A/ S Personaleadministration 3 mdr. opsigelse Sanistål A/ S VVS Handelsvarer NA Ternesølauget - 1 års opsigelse Vandmand A/ S Anlægsprojekter Willis I/ S Forsikring 3 mdr. opsigelse Xerox Under grænseværdi AAAvikar Rengøring Indkøbsovervågningsprogram 2. Om instruksen og overvågningsprogrammet Dato for udarbejdelse Instruksen er udarbejdet i marts 2011 i version 1.0. Instruksen er siden løbende blevet opdateret for at tilpasse den udviklingen i Faxe Forsynings indkøb og lovgivningen på området. Ejerskab for instruksen Ejerskabet til instruksen, og dermed ansvaret for at den løbende bliver opdateret, ligger hos administrationskoordinatoren. Gyldighedsområde Programmet gælder for alle aftaler om køb og salg af varer, tjenesteydelser, finansielle ydelser, samt bygge og anlægsarbejder indgået af Faxe Kommune Holding A/S og øvrige selskaber under Faxe Kommune Holding A/S. Dokumentationens struktur Denne instruks udgør omdrejningspunktet for dokumentationen for indkøbsovervågningen. Men instruksen følges af fire centrale elementer, der gennemgås i kapitlet nedenfor: 1) kontraktdatabasen, 2) udbudsplanen, 3) udbudsparadigmet (for anlæg) og 4) skabelonen til årsberetningen. Instruks Kontraktdatabase Udbudsplan Udbudsparad. (for anlæg) Skabelon til årsb. 4

5 3. Centrale elementer i indkøbsovervågningsprogrammet Dette kapitel beskriver de dokumenter og databaser, der udgør hjørnestenene i overvågningsprogrammets styring og dokumentation ud over nærværende instruks. Instruksen henviser til disse i organisations- og procedurebeskrivelserne. Der er fire centrale elementer: Kontraktdatabasen Udbudsplanen Udbudsparadigme Skabelon til årsberetning. Kontraktdatabasen For at sikre den direkte kontrol af eksisterende kontrakter har Faxe Forsyning A/S oprettet en database over kontrakter på eksisterende leverandører. Kontraktdatabasen er en SQL-baseret databasefil, oprettet med Microsoft Access, der indeholder en oversigt over eksisterende kontrakter og oplysninger på disse på en række udvalgte dimensioner. Formålet med kontraktdatabasen er følgende: 1. Sikre overblik over eksisterende kontrakter. 2. Henvise til de fysiske kontrakter, så det altid er muligt at finde den seneste version af kontrakterne. 3. Skabe sammenligningsgrundlag for leverandørkontrakter på tværs af selskaberne inden for Faxe Forsyning. Kontraktdatabasen indeholder information omkring de enkelte kontrakter og aftaler, der er etableret indenfor Faxe Forsyning. De informationer, som er lagt i basen, omfatter leverandørnavn, tilhørssted/selskab, type (anlæg/drift), udstedelse/udløb, betalingsbetingelser mv. Desuden findes der i kontraktdatabasen et separat ark med oversigt over udløbsdatoer på kontrakterne. Figur 1 er et billede af kontraktdatabasen. Figur 1. Faxe Forsynings kontraktdatabase Ud over Access-filen omfatter kontraktdatabasen også et link til fysiske kontrakter, der er placeret i indscannet form på virksomhedens fællesdrev (med begrænset adgang). 5

6 Udbudsplanen Udbudsplanen er en liste over kontrakter og områder, der skal udbydes eller genudbydes inden for det kommende år. Udbudsplanen er linket til kontraktdatabasen, da denne også indeholder oplysninger om kontrakternes udløb. Udbudsplanen indeholder oplysninger om leverandører og leverandørkategorier, samt udløbsdato for kontrakten. Endvidere indeholder udbudsplanen en oversigt over, hvornår området skal udbydes igen. Udbudsplanen skal indgå i årsrapporten, som dokumentation for gennemførte og planlagte udbud. Figur 2 viser et eksempel på Faxe Forsynings udbudsplan. Figur 2. Faxe Forsynings udbudsplan, eksempel Tidspunkt for udløb af kontrakt Leverandørnavn Leverandørkategori Q3 Q4 Q1 Q2 Senere udløb NA A/ S Storebælt Under grænseværdi NA Brødrene A. & O. Johansen Under A/ S grænseværdi NA Jesper Christensen Aps El vedligeholdelse Brødrene Dahl A/ S VVS Handelsvarer NA COOP Haslev Diverse NA Dansk Autohjælp A/ S Biler NA Datatech A/ S IT Løbende kvartal + 3 mdr. opsigelse Decoplant A/ S Kontorartikler 6 mdr. opsigelse elbek & vejrup A/ S IT NA Energi Danmark El Envidan ØstA/ S Rådgivende ingeniører NA Ernst & Young Revision NA Faxe Kommune Andet Vedligeholdelse 2 års opsigelse Faxe Kommune Personaleadministration 6 mdr. opsigelse Faxe Kommune Park & Vej 3 mdr. opsigelse GEA Westfalia Separator DK Anlægsprojekter A/ S Gustaf Fagerberg A/ S VVS Handelsvarer Genforhandlet pr Højvang Miljølaloratorium A/ Laboratorier S 3 mdr. opsigelse International Health Insurance Forsikring NA ITR Data IT KL Under grænseværdi NA KMD A/ S IT NA Kommune Leasing Biler Kort & Matrikelstyrelsen - NA KWH Pipe VVS Handelsvarer NA LIFA Landinspektører Under grænseværdi 3 mdr. opsigelse Orbicon Rådgivende ingeniører NA Progrator Gatetrade Under grænseværdi NA Promando A/ S Personaleadministration 3 mdr. opsigelse Sanistål A/ S VVS Handelsvarer NA Ternesølauget - 1 års opsigelse Vandmand A/ S Anlægsprojekter Willis I/ S Forsikring 3 mdr. opsigelse Xerox Under grænseværdi AAAvikar Rengøring Udbudsparadigme (for anlæg) Udbudsparadigmet er et dokument (et kompendium) med skabeloner for udbud og beskrivelser af procedurer for udbud for anlægsarbejde. Paradigmet indeholder desuden beskrivelser af krav til udbuddet som eksempelvis aftalegrundlag eller sikkerhedsstillelse. Paradigmet bliver løbende opdateret efter behov. Udbudsparadigmet tager udgangspunkt i AB92 og indeholder eksempelvis skabeloner til udbudsbrev og oversigter og aftalegrundlag, krav om sikkerhedsstillelse mv. Udbudsparadigmets udgangspunkt er rørlægningsarbejde, men paradigmet kan anvendes til alt anlægsarbejde. Principperne skitseret i det kan anvendes alment til udbud. Udbudsparadigmets indhold er: 6

7 1. Tillæg til AB92 2. Alm. arbejdsbeskrivelser (AAB) 3. Særlige betingelser (SB) 4. Kvalitetssikring og kontrol 5. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Skabelon til årsberetning Skabelonen til årsberetningen er et dokument, som indeholder de punkter, som forsyningsselskabet skal indberette årligt til Forsyningssekretariatet. Dokumentet ejes og anvendes af den ansvarlige kontrollant til at udarbejde årsberetningen for indkøbsovervågningen. Mere specifikt indeholder skabelonen krav til beskrivelse af: Programmet, og hvem der omfattes af det. Kontrollen med programmet. Information til medarbejdere, rådgivere mv. Aftaler og kontrakter. Oversigt over selskabets udestående mellemværender med kommuner, og de mellemværender der er afviklet helt eller delvist. Procedurer for kontraktindgåelse. Vedligeholdelse af kontrakter. Udbudsplan. Som det kan ses, tager beretningen udgangspunkt i den dokumentation, som beskrives i denne instruks. 4. Organisation: roller, ansvarsfordeling og snitflader Dette kapitel beskriver den organisation, der har ansvaret for, at overvågningsprogrammet er implementeret, og at indkøbet bliver udført efter de gældende regler på området. Indkøbet berører det meste af organisationen, men der vil være en række generiske roller, som er gennemgående. Disse roller falder organisatorisk ind under allerede eksisterende positioner (direktør, projektchef, mv.). Rollerne, og de ansvarsområder der følger med dem, beskrives i dette kapitel. Roller Der er identificeret seks roller i indkøbsprocesserne. Disse roller, og den organisatoriske stilling de hører ind under, fremgår af tabel 1. 7

8 Tabel 1. Faxe Forsynings roller Selskab/afdeling Position Rolle Faxe Kommune Holding A/S, Direktør Direktør administration Økonomichef Økonomichef Administrationskoordinator Administrativt ansvarlig for indkøbsovervågning (kontrollantgruppen) Faxe Holding A/S, projektorganisation Projektchef Ansvarlig kontrollant (kontrollantgruppen) Projektleder Indkøber, projektorganisation Faxe Service A/S, Faxe Vandforsyning A/S og Faxe Spildevand A/S Driftsleder Indkøber, driftsorganisation eller administration Ansvarsfordeling Listede roller, med deres respektive ansvarsområder, beskrives nedenfor i tabel 2. Tabel 2. Ansvarsfordeling Rolle Beskrivelse Ansvarsområder Direktør Direktøren er virksomhedens øverste leder og hæfter derfor i sidste ende for, at overvågningsprogrammet er beskrevet og implementeret i organisationen, således at selskabet opfylder lovkravene. Godkende større kontrakter, efter at aftalebetingelser er clearet med selskabets overvågningsansvarlige. Økonomichef Ansvarlig kontrollant (kontrollantgruppen) Økonomichefen har ansvaret for at sikre, at indkøbet er effektivt, ved at selskabet køber ind efter laveste eller mest økonomisk fordelagtige priser. Den ansvarlige kontrollant er den ene af de to medlemmer af kontrollantgruppen. Denne har det overordnede ejerskab Ansvar for, at koncerninterne aftaler afregnes til samme vilkår som uafhængig 3. mand ville kunne indgå. Ansvar for at købe it ind ved større indkøb (fx nye systemer), samt forsikringer, telefoni og administrative ydelser der ikke købes ind af administrationskoordinatoren. Ansvar for, at der foreligger kontrakter på kategorierne it, forsikringer, telefoni og administrative ydelser. Bistå indkøbere i udarbejdelse af udbudsmateriale, når nødvendigt. Betjene Forsyningssekretariat ved henvendelse. Godkende proces for og indhold i nye kontrakter på væsentlige områder (dvs. at de har fulgt officielle 8

9 Rolle Beskrivelse Ansvarsområder af overvågningsprogrammet, hvilket betyder, at han/hun skal sikre, at de væsentligste dokumenter er til stede og opdaterede. procedurer og evt. udbudsparadigme). Videresende til direktør efter clearing, når nødvendigt. Løbende opfølgning på, om alle områder er omfattet af kontrakter, og at udbudsreglerne er overholdt. Ejerskab af Faxes udbudsplan. Sikre at den er dokumenteret og kommunikeret til overordnet ansvarlig samt ledelse. Herunder ajourføring ved at indføre udløbne kontraktområder i udbudsplanen. Husk her optionsperioden. Årlig opdatering af indkøbsprogrammet (politikker, strategi, procedurer), når nødvendigt. Årlig indhentning af revisionserklæring fra Faxe Kommune om, at services fra Vej og Park er prissat til kostpris. Udarbejdelse af årsberetning og indsendelse til ekstern kontrollant. Afholdelse af interne overvågningsmøder én gang årligt. På mødet bør relevante indkøbere og ansvarlige deltage. Administrativt ansvarlig for indkøbsovervågning (kontrollantgruppen) Den ansvarlige for administrationen af overvågningsprogrammet har ansvaret for administrationen af programmet og udbudsplanen og er det andet medlem af kontrollantgruppen. Administration af kontraktdatabase: Sikre at kontraktdatabase er opdateret ved løbende indsamling og registrering af nye kontrakter. Sikre at udløbne kontrakter er fjernet. Fysisk arkivering af kontrakter (scanning og arkivering på fællesdrev). Løbende overvågning af kontrakter: Løbende overvågning af, at kontrakter er ajourført. Overvåge at væsentlige områder konstant er omfattet af kontrakter. Administration af vejledninger og anden dokumentation (sikre tilgængelighed for brugere og for evt. ekstern revision). Kommunikation til ansatte, via mail eller intranet, om ændringer i indkøbsprocedurer. Løbende vurdering af eksisterende kontrakter (om ændrede markedsvilkår begrunder genforhandling), på baggrund af information fra indkøbere i drift og projekt. Bidrage til årsberetning med udbudsplan, oversigt over kommunale leverandøraftaler (kun Vej og 9

10 Rolle Beskrivelse Ansvarsområder Park) samt redegørelse for afregning af koncerninterne fakturaer. Driftsledere/indkøbere i drift og administration Projektledere/indkøbere i projektorganisation Indkøberne har det lokale ansvar for, at procedurerne følges og for at dokumentere, at dette er tilfældet. Indkøberne har det lokale ansvar for, at procedurerne følges og for at dokumentere, at dette er tilfældet. Udarbejde udbudsmateriale ved udbud. Løbende revurdere kontrakter, om de er effektive i forhold til gældende markedsvilkår. Følge procedurer ved indkøb. Følge procedurer ved indgåelse af kontrakter. Levere input om udløbne kontrakter, eller områder med behov for effektivisering, til administrationsansvarlig til opdatering af udbudsplan. Udarbejde udbudsmateriale ved udbud. Løbende revurdere kontrakter, om de er effektive i forhold til gældende markedsvilkår. Følge procedurer ved indkøb. Levere input om udløbne kontrakter, eller områder med behov for effektivisering, til administrationsansvarlig til opdatering af udbudsplan. Ejere af udbudsparadigme ansvar for opdatering. Tærskelværdier for tegningsberettigede Det er kun et begrænset antal personer hos Faxe Forsyning, der har tegningsret, hvilket vil sige retten til at underskrive kontrakter med leverandører. Hvem der har tegningsret afhænger dog af typen af indkøb og beløbet, der købes for. Matricen nedenfor beskriver, hvem der har tegningsret ved hvilke beløbsgrænser. Der skelnes imellem to typer indkøb: 1. Godkendte anlægsprojekter, der allerede har været i udbud. 2. Større driftsmæssige indkøb under rammeaftaler eller lignende. Der er forskel på beløbsgrænserne på de to. Tabel 1 og 2 viser tegningsberettigede på henholdsvis godkendte anlægsprojekter, der allerede har været i udbud, og større driftsmæssige indkøb under rammeaftaler eller lignende. 10

11 Tabel 2. Tegningsberettigede, godkendte anlægsprojekter, der allerede har været i udbud Beløb < < Direktør X X X Økonomichef X X Projektchef X X Projektledere X X Driftsledere X Tabel 3. Tegningsberettigede, større driftsmæssige indkøb under rammeaftaler eller lignende Beløb < < Direktør X X X Økonomichef X X Projektchef X X Projektledere X Driftsledere X Indkøbskategorier og tegningsberettigede Faxe Forsynings indkøb er kategoriseret. For hvert indkøbsområde findes en eller flere tegningsberettiget medarbejdere, der kan indgå kontrakter på det pågældende område. Direktøren er tegningsberettiget på samtlige kategorier. Der er kun tildelt ansvar for områder, hvor det samlede årlige indkøb overstiger Tabel 4 viser denne fordeling. Tabel 4. Tegningsberettigede, fordelt på indkøbskategorier Beløb Driftsledere Projektledere Projektchef Økonomichef Anlægsprojekter X X X Rådgivning X X X Revision X It X X El X Slam X X El vedligeholdelse X X VVS vedligeholdelse X X Anden vedligeholdelse X X Laboratorier X X Biler X Diverse X X 11

12 5. Procedurer for indkøb og kontrol Dette kapitel beskriver procedurerne for indhentning af kontrakter, indkøb, dokumentation og kontrol med indkøbet ved kontrollantgruppen. Der beskrives 5 typer af procedurer: Procedurer for opfølgning, kontrol og tilsyn. Procedurer for vedligehold af dokumentation og administration af programmet. Procedurer for køb af projekter. Procedurer for indgåelse af kontrakter ved indkøb til drift. Procedurer for indkøb til driftsmæssige formål (både administrative indkøb og driftsindkøb). Opfølgning, kontrol og tilsyn Der skal følges op på, at indkøbet følger de foreskrevne regler i forsyningsdirektivet. Den overordnet ansvarlige kontrollant har ansvaret for dette. Kontrollen skal udføres løbende i forbindelse med indkøbet og indgåelse af nye kontrakter. Kontrollen bør føres, når indkøbere henvender sig i forbindelse med indgåelse af nye kontrakter og køb uden for rammekontrakter. Procedureansvarlig: Ansvarlig kontrollant Procedure 1. Kontrollant modtager henvendelse fra projektleder, driftsleder eller indkøber om, at der er blevet indgået en ny kontrakt eller foretaget et køb uden for kontrakt. 2. Ved modtagelse af nye kontrakter eller rammekontrakter sikrer kontrollanten, at udbudsregler er overholdt. 3. Ved modtagelse af kontrakter på køb uden for rammekontrakter sikres det, at der er indhentet tilbud fra mindst tre leverandører. Endvidere undersøges det, om området med fordel kan omfattes af rammekontrakt. Endvidere skal det sikres, at regler og procedurer er kommunikeret til alle relevante medarbejdere enten på det årlige interne overvågningsmøde, eller i forbindelse med ændringer eller nyansættelser. Den administrativt ansvarlige er ansvarlig for dette. Procedurer for vedligeholdelse af dokumentation En væsentlig del af indkøbsovervågningsprogrammet består i at dokumentere virksomhedens indkøb og procedurerne herfor. Dokumentationen skal derfor løbende vedligeholdes. Dokumentationen består primært i: Procedurebeskrivelser Kontraktdatabasen. Procedureansvarlig: Administrativt ansvarlig 12

13 Den administrationsansvarlige er ansvarlig for at vedligeholde disse (eksempelvis skal tærskelværdier opdateres årligt). Procedurerne består primært i at opdatere dokumentationen, med input fra de øvrige i indkøbsorganisationen, og kommunikere ændringerne til alle, således at alle er opdaterede. Årlig opdatering af dokumentation Indkøbsovervågningsprogrammet skal opdateres årligt. Dette bør gøres i forbindelse med det årlige orienteringsmøde, hvor dokumentationen for indkøbsovervågningsprogrammet bør være et punkt på dagsordenen. På orienteringsmødet bør ledelse og andre relevante medarbejdere deltage. Her bør opdateringer til indkøbsprogrammet besluttes og formidles til den administrationsansvarlige, med henblik på opdatering af dokumentation. Figur 3 viser processen for det årlige orienteringsmøde, og de aktiviteter der bør gennemføres før og efter. Figur 3. Procedurer for vedligeholdelse af dokumentation 13

14 Løbende vedligeholdelse af kontraktdatabasen Kontraktdatabasen er den væsentligste dokumentation for, at procedurerne er blevet overholdt. Kontraktdatabasen er en Access-databasefil, der er placeret på K-drevet sammen med elektroniske kopier af kontrakterne. Denne skal indeholde indgåede kontrakter, med oplysninger om udløbsdatoer mv., samt alternative tilbud og udbudsmateriale. Vedligeholdelsen er en løbende proces, der kører over hele året, i takt med at indkøbere indgår nye kontrakter. Figur 4 illustrerer proceduren. Figur 4. Procedurer for vedligeholdelse kontraktdatabase og udbudsplan 14

15 Opdatering af udbudsplan Den administrativt ansvarlige skal holde overblik over, hvilke kontrakter der udløber på hvilket tidspunkt ved hjælp af kontraktdatabasen. Her er det vigtigt, at eventuelle optionsperioder tages med i betragtningen i god tid, inden fristen for udnyttelse af optionen er overskredet. Dette gøres ved at trække en liste over eksisterende kontrakter ved udgangen af hvert kvartal og opdatere udbudsplanen. Procedureejer: Administrativt ansvarlig Procedure 1. Åbn kontraktdatabasen på K-drevet og eksporter denne til en excel-fil. 2. Indsæt et filter i øverste linje og sorter cellerne efter feltet udløb. 3. Kopier data fra kolonnerne Leverandør, Leverandørkategori, Start, Ansvarlig, Frist for option og Options udløb til udbudsplanen (se figur 5). 4. Åbn udbudsplanen på K-drevet (Udbudsplan.xlsx). 5. Opdater kvartalerne og årene i udbudsplanen. 6. Marker det relevante kvartalsfelt med gult ud for hver kontrakt, der skal i udbud. 7. Send udbudsplanen til den ansvarlige kontrollant. Figur 5. Udbudsplan Dato og tidspunkt :11 Leverandør Leverandørkategori Ansvarlig Kontraktstart Kontraktudløb Frist for option GEA Westfalia Separator DK A/S Aut. Elinstallatør Jesper Christensen Falck ITR Data Optionsperiode udløb Udbud eller udnyttelse af option Q2 Q3 Q4 Q1 Procedurer for køb af projekter Køb af anlægsprojekter er det mest komplicerede indkøb Faxe Forsyning står over for. Derfor er processen for opstart af et nyt projekt også opdelt i flere trin, der forgrener sig afhængigt af, hvilken type projekt der er tale om. Procedureansvarlig: Ansvarlig kontrollant Procedure for leverance af projekt Procesdiagram 6 og 7 viser procedurerne for kontraktindgåelse med leverandører ved nye anlægsprojekter, med og uden ekstern rådgivning på. Procedure for indgåelse af kontrakt ved projekter på over 36 mio. uden rådgiver på er ikke modelleret, da det skønnes ikke at være relevant. Projekter af denne størrelse vil i langt de fleste tilfælde have eksterne rådgivere på. Figur 8 viser proceduren for kontraktindgåelse med ekstern rådgiver. Tærskelværdierne er ikke de præcise værdier, men afrundede værdier. De præcise værdier kan findes i hhv. forsynings- og udbudsdirektivet. Generelt er det væsentligt dels at tage højde for, at projektet skal tilpasses det område, der er målet for projektet (vandforsyning eller spildevand). Derfor er det generelt væsentligt at inddrage de lokale driftsledere og desuden tage områdets specifikke forhold i betragtning ved valg af leverandør. 15

16 Figur 6. Procedurer for leverance af projekter med rådgiver Projektorganisation Driftsorganisation Projektchef udpeger projekt. Projektchef sender projekt til godkendelse hos direktør Godkendt/ afvist Afvist Projekt lukkes Godkendt Projektleder og projektchef specificerer projektet. Projektleder og projektchef tilknytter ressourcer Rådgiver? Nej Skift til procedure uden rådgiver på. Ja Følg proces for udbud af rådgivningsydelser Projektleder og rådgiver estimerer størrelse på projekt med input fra driftsledere. Under kr. Estimeret projektbeløb over 36 mio. kr. EU udbud: Vælg offentligt, begrænset udbud eller SKI leverandør til 36 mio kr. Rådgiver udarbejder udbudsmateriale med input fra projektledere, driftsledere og projektchef. Hvis muligt anvendes udbudsparadigme. Annonceringspligt: Udbud annonceres minimum på hjemmeside. Rådgiver udarbejder udbudsmateriale med input fra projektledere, driftsledere og projektchef. Rådgiver udarbejder udbudsmateriale med input fra projektledere, driftsledere og projektchef. Hvis muligt anvendes udbudsparadigme. Driftsledere leverer input Projektleder fastsætter tildelingskriterier i samarbejde med driftsledere og projektchef Projektleder fastsætter tildelingskriterier med rådgiver, med input fra projektchef og driftsledere. Projektleder fastsætter tildelingskriterier med rådgiver, med input fra projektchef og driftsledere. Projektchef godkender endelig udbudsmateriale Projekt sende i udbud og der indhentes tilbud fra minimum 3 leverandører, både nye og eksisterende Projekt annonceres på hjemmeside eller andet elek. Medie og tilbud indhentes. Kontrollant godkender endelig udbudsmateriale Projektleder vælger leverandør med input fra driftsledere og projektchef Projektchef vælger leverandør på baggrund af kriterier, med input fra projekt- og driftsledere. Projekt sendes i EU-udbud i valgt udbudsform, og tilbud indhentes. Direktør underskriver kontrakt Kontrakt, indhentede tilbud og udbudsmateriale sendes til administrationsansvarlig 16

17 Figur 7. Procedurer for leverance af projekter, uden rådgiver tilknyttet Projektorganisation Driftsorganisation Projektchef udpeger projekt. Tilknytning af ressourcer og tidsplan Projektchef sender projekt til godkendelse hos direktør Godkendt/ afvist Afvist Projekt lukkes Godkendt Projektleder og projektchef specificerer projekt Projektleder og projektchef tilknytter ressourcer Rådgiver? Ja Skift til procedure med rådgiver på. Nej Projektledere estimerer størrelse på projekt med input fra driftsledere. Under kr. Estimeret projektbeløb til 36 mio kr. Projektledere udarbejder udbudsmateriale med input fra projektchef. Hvis muligt anvendes udbudsparadigme. Projektledere udarbejder udbudsmateriale, med input fra driftsledere og projektchef. Hvis muligt anvendes udbudsparadigme Driftsledere leverer input Projektleder fastsætter tildelingskriterier i samarbejde med driftsledere og projektchef Projektleder fastsætter tildelingskriterier i samarbejde med driftsledere og projektchef Projektchef godkender endeligt udbudsmateriale Projekt sende i udbud og der indhentes tilbud fra minimum 3 leverandører, både nye og eksisterende Projekt sendes i udbud efter annonceringspligt (udbud som minimum på selskabets hjemmeside) Kontrollant godkender endeligt udbudsmateriale Projektleder vælger leverandør med input fra driftsledere og projektchef Projektchef vælger leverandør med input fra drifts- og projektledere på baggrund af kriterier Direktør underskriver kontrakt Kontrakt, indhentede tilbud og udbudsmateriale sendes til administrationsansvarlig 17

18 Figur 8. Procedurer for leverance af rådgivningsprojekt Projektorganisation Driftsorganisation Projektchef udpeger projekt. Projektchef sender projekt til godkendelse hos direktør Godkendt/ afvist Afvist Projekt lukkes Godkendt Projektchef tilknytter ressourcer og tidsplan. Projektledere estimerer størrelse på projekt eller indhenter overslag fra en rådgiver Under Tærskelværdi Over Projektchef afgør hvilket direktiv Forsynings- Udbuds- Forsyningseller udbuds- Projektleder laver udbudsmateriale med input fra projektchef og driftsledere Tærskelværdi ,4 mio. kr ,9 mio. kr. Annonceringspligt: Udbud annonceres på selskabets hjemmeside. Tærskelværdi Driftsledere giver input Projektleder, projektchef og driftsleder fastsætter tildelingskriterier (fx referencer) Over 1,4 mio. kr. EU udbud: Projektchef afgør hvilken type udbud der skal anvendes: offentligt, SKI eller begrænset Over 2,9 mio. kr. Projektledere udformer udbudsmateriale, evt. med input fra projektchef og driftsledere Projektledere udformer udbudsmateriale, evt. med input fra projektchef og driftsledere Projektleder fastsætter tildelingskriterier, evt. med input fra driftsledere Projektleder fastsætter tildelingskriterier, evt. med input fra driftsledere Projektchef godkender udbudsmateriale Projekt sendes i udbud og der indhentes tilbud fra minimum 3 leverandører Annonceringspligt: Udbud annonceres på hjemmeside eller i andet elek. Medie og tilbud indhentes. Kontrollant godkender endelig udbudsmateriale. EU-udbud: Projekt sendes i udbud og tilbud indhentes Projektleder vælger leverandør med input fra driftsledere og projektchef Direktør underskriver kontrakt Kontrakt, indhentede tilbud og udbudsmateriale sendes til administrationsansvarlig 18

19 19

20 Procedurer for indkøb og kontraktindgåelse i driften Driftsindkøb udgør det indkøb, der ikke er en del af projekter, men er nødvendigt for at vedligeholde Faxe Forsynings drift. Dette kan være alt fra køb af tjenesteydelser til vedligehold, reservedele til pumper eller elektroniske løsdele til kontorartikler eller arbejdstøj. Der er typisk tale om indkøb i mindre størrelsesorden end projekterne, men som samlet udgør forholdsvis store summer af det årlige indkøb. Procedure ejere: Administrativt ansvarlig Processerne er opdelt i procedure ved indgåelse af rammekontrakter og procedure for køb af varer og tjenesteydelser. Der foretages generelt fire typer af driftsindkøb i Faxe Forsynings driftsselskaber: 1. Indkøb af forbrugsartikler med dette menes varer, der anvendes til den løbende drift, som eksempelvis jernklorid og polymer. Meget af dette kan uden problemer købes under rammeaftaler, da der i høj grad er tale om standardiserede produkter, der handles på markeder med flere udbydere. 2. Indkøb af renovering med dette menes levetidsforlængelser af det eksisterende materiel, enten ved serviceydelser eller udskiftning af dele. Størstedelen af varerne her kan handles under rammekontrakter. På de områder, hvor rammekontrakter ikke er mulige, bør der indhentes mindst tre tilbud, og dette skal dokumenteres. På enkelte områder (eksempelvis SRO) er der dog den udfordring, at der kun er enkelte leverandører, eller også kan omstillingsomkostningerne ved skifte leverandør være meget høje, hvilket betyder, at selskabet i realiteten er afhængigt af en enkelt leverandør. Ved høje omstillingsomkostninger vil det være en mulighed at udbyde vedligeholdelsesydelsen som funktionsudbud, hvilket vil sige som en samlet vedligeholdelsespakke. Eventuelle omstillingsomkostninger bør leverandøren derpå selv tage stilling til ved et bud. 3. Indkøb af reparationer reparationer af anlæggene. Meget af dette er akut og skal gøres inden for timer, til trods for at der kan være tale om forholdsvis anseelige beløb. Derfor er det som oftest ikke muligt at udbyde det. Endvidere vil det kun være enkelte leverandører, der vil kunne udføre opgaven. Det vil derfor være nødvendigt at anvende rammekontrakter på serviceydelser med de relevante leverandører. 4. Nyindkøb (kun Faxe Vandforsyning A/S) fx løsdele til eksisterende anlæg. Det er væsentligt, at typerne man køber ind er kompatible med anlægget (fx SRO). Indkøb af kontorartikler, it, arbejdstøj osv. købes i Faxe Service A/S. En væsentlig del af indkøbet består af varer og ydelser, der købes på regelmæssig basis. Disse indkøb bør derfor, i videst mulig omfang, omfattes af rammekontrakter med en eller flere leverandører. I visse tilfælde kan SKIs rammekontrakter anvendes, men i mange tilfælde vil selskabet med fordel kunne indgå egne rammekontrakter med leverandører for at dække så meget af indkøbet som muligt med kontrakter. 20

21 Det bør være op til ledelsen at afgøre, hvilke områder der skal omfattes af rammekontrakter. De væsentligste kriterier for anvendelsen af denne kontraktform er: 1. Produkternes standardisering jo mere standardiserede og mindre specifikke, jo bedre muligheder for at indgå rammekontrakter med en eller få leverandører. Generelt bør det tilstræbes at samle kontrakterne på så få leverandører som muligt for at øge volumen af forbrug på hver enkelt leverandør. 2. Behovet for bredde i sortiment jo mindre behov for bredde i sortimentet, jo bedre muligheder for at opnå lave priser med rammeaftaler. 3. Områdets forbrugsforudsigelighed på årsbasis jo mere forudsigeligt forbrug, jo bedre muligheder for at forpligte sig på en indkøbt volumen. 4. Den teknologiske udvikling på området jo mindre udvikling, jo længere en periode er det muligt at indgå rammeaftalen på. Procedure for indgåelse af rammekontrakt 1. Kontrollant udpeger område, der skal udbydes som rammekontrakt med udgangspunkt i udbudsplan. 2. Hvis området skal udbydes for første gang, undersøger relevant områdeansvarlig (driftsleder eller ansvarlig for Faxe Service A/S), om det pågældende område (produkt og marked) er egnet til en rammekontrakt. 3. Hvis området har været udbudt før, eller den ansvarlige vurderer, at området er egnet til rammekontrakt, udarbejder den ansvarlige nyt udbudsmateriale. Det bør her sikres, at alle muligheder for standardisering og indsnævring af sortiment, samt forpligtelse på volumen i indkøb, er undersøgt. 4. Det nye udbudsmateriale godkendes af den ansvarlige kontrollant. 5. Hvis den samlede ramme er under over en 4-års periode, sendes materialet til mindst tre relevante leverandører, og der indhentes tilbud. 6. Hvis den samlede ramme er over over en 4-års periode, sendes materialet i udbud efter annonceringspligten. 7. Hvis den samlede ramme er over 2,9 mio. kr. over en 4-års periode, sendes materialet i udbud efter EU-udbudsreglerne. 8. Den ansvarlige på området vælger leverandør på baggrund af tildelingskriterier. 9. Direktør underskriver kontrakt. 10. Rammekontrakt, udbudsmateriale og indhentede tilbud sendes til administrationsansvarlig til dokumentation. Procedure for indkøb under rammekontrakter Det meste indkøb af forbrugsartikler kan købes ind af ansatte, så længe det foregår under relevante rammekontrakter, der allerede har været i udbud og dermed konkurrenceansat. Hvis der er tale om indkøb for større beløb, skal dette udføres af driftslederen. 1. Ansat eller driftsleder afgør behov for indkøb af varer. 2. Driftsleder godkender eller afviser. 21

22 3. Ved godkendelse vælger driftsleder rammekontrakt, finder billigste pris og bestiller produkt. Husk at tjekke rabatordninger grundigt. 4. Ved gennemgang af rammekontrakt foretager indkøber en vurdering af, om kontrakten stadig er hensigtsmæssig i forhold til gældende markedsvilkår (kan der fx opnås lavere priser nu?). 5. Såfremt kontrakten er ved at udløbe, kommunikeres dette til administrationsansvarlig, således at vedkommende kan opdatere udbudsplan. Husk at tage optionsperioder med i betragtningen. 6. Efter modtagelse af vare eller tjenesteydelse godkender driftsleder leverandørfaktura. Se procedure for godkendelse af leverandørfaktura. 7. Leverandørfaktura sendes til bogholderi. Procedure for indkøb uden for rammekontrakter Ved de indkøb, der af forskellige årsager ikke kan foretages inden for rammekontrakter, er det nødvendigt at dokumentere, at købet har været konkurrenceudsat ved at indhente (og arkivere) tilbud fra tre forskellige leverandører. 1. Ansat/driftsleder afgør behov for indkøb af varer og kommunikerer til driftsleder. 2. Driftsleder estimerer omkostning. 3. Driftsleder godkender eller afviser. 4. Driftsleder forhører sig hos ansvarlig kontrollant, om området bør være omfattet af rammekontrakt. 5. Ved godkendelse indhenter driftsleder eller ansat mindst tre tilbud fra leverandører. Der skal i videst muligt omfang indhentes tilbud fra både eksisterende og nye leverandører, således at leverandørbasen løbende udvides. 6. Efter modtagelse af vare eller tjenesteydelse godkender driftsleder leverandørfaktura. Se procedure for godkendelse af leverandørfaktura. 7. Leverandørfaktura sendes til bogholderi. 8. Indkøber sender kontrakt og indhenter tilbud til godkendelse hos ansvarlig kontrollant. 9. Indkøber sender kontrakt og tilbud til administrationsansvarlig til dokumentation. Procedure for køb af kontorartikler Procedure ejer: Administrativt ansvarlig Procedure Diverse bestillinger skrives ind på listen (husk tryk gem), under IT-bestillinger på V-drevet, senest fredag. Mandag printes listerne ud og varerne bestilles hos leverandøren. Der bestilles varer en gang ugentlig. Ved akut mangel på en artikel efterbestilles denne/disse. Ansvarsfordeling Administrationsansvarlige bestiller varerne og fordeler. 22

23 Procedure for godkendelse og kontrol af leverandørfakturaer Hver enkelt indkøber er ansvarlig for at godkende leverandørfakturaer og sende dem til bogføring. Procedure ejer: Administrativt ansvarlig Procedure Når godkender modtager en leverandørfaktura til godkendelse, kan denne først godkendes, konteres og videresendes til kontrol og bogføring samt efterfølgende betaling, når følgende betingelser er opfyldt i forbindelse med godkendelsen: 1. Den leverede vare er i overensstemmelse med det bestilte jf. kontrakt/aftale både med hensyn til pris, kvalitet og kvantitet. 2. Såfremt der er uoverensstemmelser, er det godkenders ansvar at kontakte leverandøren og få løst uoverensstemmelsen, jf. nedenstående: a. Fakturaen beholdes i egen indbakke indtil kreditnotaen er modtaget, og så derefter godkendes disse to sammen. Skriv i teksten nederst på fakturalinierne, at der afventes kreditnota. Hvis der skal en forklaring til for at kunne huske det så brug bemærkningsfeltet, som man klikker på ved siden af for.reg.nr. KF nummeret. b. Hvis fakturaen skal afvises, dvs. som ved en fejl er modtaget til godkendelse, så trykkes på knappen afvis bilag, og der skrives en kommentar om, hvorfor fakturaen afvises. Hvis det vides, hvem der skal godkende fakturaen i stedet, skriv gerne dette i kommentarfeltet. c. Fakturaer må ikke afvises, fordi der afventes en kreditnota. 3. Det er væsentligt, at der ikke godkendes fakturaer, hvor leverancen ikke er gennemført i overensstemmelse med bestilling, og hvor der ikke er aftalt acontobetalinger. 4. Betalingsvilkår er i overensstemmelse med det aftalte/og eller i overensstemmelse med Faxe Forsynings generelle betalingsbetingelser, som normalt er lb. måned + 30 dage. 5. Efter godkendelse af fakturaen fremsendes denne til kontrol hos relevant kontrollant. Efter kontrol bogføres og anvises fakturaen til betaling. 6. Beslutning om betaling efter godkendelse og kontrol foretages alene af økonomichef eller direktør og i deres fravær af finansbogholder. Såfremt en leverandør rykker telefonisk for betaling henvises denne til økonomiafdelingen, som alene kan træffe aftale med leverandøren om betaling. Ansvarsfordeling Det er den enkelte godkender, der er ansvarlig for, at godkendelsen af leverandørfakturaen er i overensstemmelse med proceduren. 23

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2013 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 1.1 "Ledelseserklæring" 2 1.2 Omfattede selskaber 3 1.2.1 Beskrivelse af de omfattede virksomheder 4 2 Overvågningsansvarlig 5 3 Overordnet politik

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S Årsberetning for intern overvågning 2014 Marts 2015 Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 4 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 3.1 Overvågningsprogrammet 5 4 Foretagne kontroller 6

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

Arsberetning for 2011

Arsberetning for 2011 Midtfyns Vandforsyn i ng A.m. b.a. I nternt overvåg n i ngsprog ram efter vandsektorloven Arsberetning for 2011 GVR-NR. 53 85 7418 Indholdsfortegnelse t. Overvågningsprogrammets ledelseserklæring...3 7.1,.

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning 2012

Årsberetning Intern Overvågning 2012 Udarbejdet af Godkendt af Henrik Juhl Nielsen John Hartvig Mølgaard Dato:30. april 2013 Dato: 30. april 2013 S13-4770 / D13-25247 / 3.0 Side 2 af 6 Indledning Lovgrundlag Denne årsberetning er udarbejdet

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Årsberetning 2010 for intern overvågning

Årsberetning 2010 for intern overvågning Årsberetning 2010 for intern overvågning Dato: 15. februar 2011 Udarbejdet af Godkendt af Vicky Gydesen Madsen Overvågningsansvarlig Jens F. Bastrup Adm. direktør Indhold Indledning... 3 Organisation...

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven

Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Forsyningssekretariatet, april 2010 2 Indhold 1 Indledning 4 2 Det interne overvågningsprogram 6 2.1 Forholdsregler ved indgåelse af aftaler

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Esbjerg Forsyning A/S. Årsberetning 2011. Intern overvågning

Esbjerg Forsyning A/S. Årsberetning 2011. Intern overvågning Esbjerg Forsyning A/S Årsberetning 2011 Intern overvågning Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk 1. Indledning

Læs mere

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning April 2015 Program for intern oven ågning Cvr. Nr. 3158 2083 Bornholm Vand AIS Program for intern overvågning Årsberetning 2014 rersyning BORNHOLMS i Indledning 2 2 Ledelseserklæring 3 Indhold Bornhol,,,s

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning

Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning pwc Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning Til ledelsen i Hørsholm Vand ApS og Forsyningssekretariatet Vi har gennemgået Hørsholm Vand ApS' beskrivelse af programmet

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014 Intern overvågning Årsberetning til regnskab 2014 Indhold Indledning... 4 Væsentlige aftaler... 5 Aftaler med kommunerne... 6 Indledning Dette er den 2. udgave af en samlet årsberetning for Forsyningen

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til EUC Sjælland. En vejledning til leverandørerne EUC SJÆLLAND Jagtvej 2 4700 Næstved Forord Direktør: Astrid Dahl S03 Indkøbspolitik for EUC Sjælland S05 EU s udbudsregler S06 Reglerne

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Guide til hushåndværker

Guide til hushåndværker Guide til hushåndværker 2 Guide til hushåndværker Trin for trin-guide For nogle afdelinger kan det være en rigtig god ide at indgå faste aftaler med en håndværker over længere tid, således at det er det

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

SKI s rammeaftaler Anja Piening

SKI s rammeaftaler Anja Piening SKI s rammeaftaler Anja Piening Juridisk chef, SKI 2 Rammeaftaler - udbudsdirektivets sorte får De er altid undtagelsen til hovedreglen. De er bøvlede at have med at gøre... Ingen gider at tale om dem..

Læs mere

Overordnet indkøbspolitik

Overordnet indkøbspolitik Bilag 9.08 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Overordnet indkøbspolitik Formål

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still)

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) Februar 2012 Brug af profylaksebekendtgørelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop anbefalet

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

LANGESKOV VANDVÆRK INTERNT OVERVÅG- NINGSPROGRAM

LANGESKOV VANDVÆRK INTERNT OVERVÅG- NINGSPROGRAM Til Langeskov Vandværk Dokumenttype Overvågningsprogram Dato April 2013 LANGESKOV VANDVÆRK INTERNT OVERVÅG- NINGSPROGRAM INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM Revision 04 Dato 2013-04-23 Udarbejdet af JNJ leret

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Registrer

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere