'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'"

Transkript

1

2

3 ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $. $"$' $ $! ) $ ' $''$'" $$$$ $ - $$ $ $$"'$'$$# ( $ "$" '( ( $ "' 1$ $$'

4

5 !""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""# ) &9!" #$!" )23425:&32:)+7+&0;)2: &!' $!' ()*+ *!',&-.!' /-$0!' 1!2 3 )!2 $ -$0!2 *. 45!2 +$)!2 1!6!6 + ++!6 +!6! $$&!'((!)""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""* +,$! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""# +1)/2)+&0;)279 +*2<:3+27&2= 25:&31):3:5>! $-,!(,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &*523+2 * &* <2, &727: &*523+2&563<2? & )725+6+*+:+

6

7 /!$$$$ ' $ " "$ $ '$ $$ ( $ $$" 3$$$'4:. $ $ $!$ '. $ $$" ' $!$' "$!. $$$./ $" +"$! $ '$ $' '(4 74+' '' $' " +"$A B Afvigelse Sygehuse 32 Interregional behandling -82 Privatsygehuse 57 Fællesudgifter mv Sygesikringsmedicin 75 Øvrig sygesikring 48 Renter mv. -14 $ $ $ "$" $ $"$'$ 74+$"A B Regnskab Korrigeret budget Afvigelse (afrundet) Sundhed Drift Anlæg Hensættelse til nyt sygehus Udgifter i alt Finansiering mv Udgiftsbaseret resultat Omkostningselementer Omkostningsbaseret resultat Specialsektoren Omkostninger Finansiering Omkostningsbaseret resultat Anlæg Specialsektoren Regional udvikling Omkostninger Finansiering Omkostningsbaseret resultat (også lig det udgiftsbaserede resultat) *+"$$' $$. '", ' " $ $$" ' $ $"( I alt 14 0'" ACB'"A.B 5! +"$!! ' $ "$ $" +"$ ( $ $ ')$ 1D'$$ $"$*$. $ $$" ") '$$ $" $! $' "$ '"$". (' :$$!$' "$! ' $ " 2 '. $!$!' "$ '' $$!$2!$ ' ' $!$. $'$!". ) '$ $"$$ ( $' ". 2"( ' $!!! $" $. $ $"$ 2 $ '' $.!$ '"$$ $ ( $ 1. ' $ $$?E > 2!$' "$' $"$! $! '$ ' "$* +"$/ "'$ " '" $! $' "$ $ $( *+"$7.0$.

8 $!( $ "''" $ ' ' '!$ ". $ 8 "$ *$! $ ' $$ $"$ $! $" ". ' $ $ $ *. $$!$'$ ) ' " $!$ $ ".!!'. " $!$$!' )$ $$''"! $$$ $" ' $ $'$ + $ ' $ ' "$ ( '$$ $"$ '.!! #& ' "'$! $ * $$$ $$ '" $. '"EEF'". ) ( ''".! $$ $! )!$$ $ ' '! $$'!$ "$. '$! $ '.!&(!'. "$ "'$ " ". $*!+". $ $ )! " $ )!(". '$'!! $! " $) $"' (! ($$ $"$'"8!! $ $$. $ (. $$ & "' $ ')(. $ $ ' '!$ ' $"$ ( $"''. '' $"$ ) $! " " $ $$ '( ( $ $ '" $ " $ "' $> 8"4 $"' $ > A GB $ $'"'. $!!. "!$' ' '( $(.!$ 2$ ' '('$$. ") '$. $ ' ' '$$ ' $' $!'$. ' ' $ $ $ '" '" +$$$"$$$ $"' $ '8"' $ $. ( $ +". $ ' $" $ '" $ $+$ $ "$.$" $$ +$ $ ' "! " ' " ' $ $ $. ' $! $$. " $ ' $$$!?>E $ "? " $ "? ) ". $$" '$$ " ' $( $ $ $. $$ $ 0$ ' $ $ " $ " "' $. " " $'. )! $! $ + 7$" $. "!!$" ". $ $!

9 )! ' $ +. 7$"$"' $ $$ $ ) ' $! '$ '( " '. $($'$$"!$. $ $! ($. $"'$ $$". '$$ $ "' $"' $" '= 7 $" "" "( + ' $ $ " "' ' ' " $' $(. ($ $ "$)! $ ' $$ $. $ $ '"$ '. $($ + ''7$"" $ " ' $ $$. $ ' "! ($. $ ' $$. $)$ $! $7. $ 0$( " ($ ("$ 7$ 0$) " ' $ $' $'$ * $$ $ " '$'". $ $ ' "! "'. ' ( $# ' $! ' $$" "' ($ '. "' $ $ $ $ '" ' " 74+' '' $' " " $A B Afvigelse Trafikselskab 5 Jordforurening 1 Vækstforum 2 Undervisning og kultur 1 Administration og øvrigt 2 I alt 11 0'" ACB'"A.B / ''" '($ ) $($ "'$$ $ $ " $7' $$ /$ $ " " " ' $ '($ "$, 7' $$ " $ $ "! "'. '' "(, ) ' $! $!' "$. "!. ' $$ " "' $$ $'E #$ "!$ " )' $ $' ( "' )! '$ +"$ $ ' '($ $ $G $!$$ $ ( $ $$. ' 8"41 $$ A B > = 9? 6" 6

10 3 ''$'" ($ $ ( $?E $$. 3 " "( 9,? / ( ( $' '(4 74+' ' A B Specialsektoren 38 Regional Udvikling 19 Fri likviditet 404 Likviditet ultimo '($ " ' ( $''6" 3 A( '''$ B'$. '( $ $ ". $ $ $$": $'! $$ +!$$ '" # '"$!. 6" ' 8 " $! '!$ ' 6" '( $! $$") ( '"$ $'(. $'""'$ $ ) $!''($ $ $$ $!$ " ' $ $$" + ' 6" $$ " $ $$ $ $E '! $ ' $ "'$$ $ $$$. )"'$$$ "$" $ '$'( $" " ' $ $ $ $$. " "$'": $. $$ $ $. Tilsagnsforpligtelse (RU) 182 Forskningsmidler/projekter 103 I alt 342 '$'( $$ 'H $'$$! $$ $! ' $ " $ $$$$' $ '" "$$$"! '(! ' '!$ ' $$. $ 8 +"$ " $! $'$( $ $ ' ($ '"'$$ )' ( $ $ $"$". '"'$$# ' $"'$$ ($ $. ) $ $' +"$ $! $ $$ '"'$$ 8" $ ". '$ $. $!$ ' : '( ($ $ $ "'$$ $" +"$ A$! "' '$B!$ $$$! $$. $$" 74&($' $$$ A B Regnskab Udgifter Finansiering Udgiftsresultat i alt 234 Aktivering af ordinær anlæg -445 Aktivering af anlæg finansieret over drift -26 Aktivering af anlæg ved kvalitetsfondsprojekt -52 Afskrivninger 368 Pensionshensættelser 37 Udbetalte tjenestemandspensioner -30 Hensættelse til patientskader -39 Afvikling af leasinggæld -128 Øvrige omkostningselementer -20 Omkostningsresultat i alt 1$ " ACB $ "A.B : $$$$"$ ' $$!$ $'$ -100

11 &($' $$$$ $. $"!!$"' $ ' '$ $$". $'$!$'. $ +$ $$$ '. $$$ $ " $" $ $! $$ $!! $!$ $ $ $$$ $ 3. $' $'$. $! $ '' '. $$$$" )$$$ $(".

12 . 0 '!$$ " ' $!. $$$$$" 2!$' "$!'. $ ' $" " $"$ $ ')!$ $.! $ $ '! ' " $ /! $$ $$ 0 $$.!$$ $ $ $! '( $!$ ' $ $ $ $$ '" $ $) ' "$'. $!'( $$ $$ $'" $ $. $ &! $($!$$ $ )! $ $$' $ $# '!$ $!' 8! $"$. ) $ $ $"$ "$($ $ '($ '. $ $)$ 0 I ' +"$ $$$4: $"$$ 8 $ $ /( )$ 0 ' $ $ 8($ ".!$ '$ '. $ $"$$ 1$(. $ $$ $!. '$"$$$$$$!"#$ # 0$( $"$ ' ( "$$$!. "$($''$A31*B 2 $ ' $$ $". $$ ' "$ $"$ "' "$'. ' $ $"$. $ $"$($>'. >? ' " $ ' $ $ '$. $'( $"$ )'$$ "$. $$$ $ $" &' :$ '$$ ' "$/(. 7$ 0$ $$ $ # $!' "$ '($ 8$! '$ '$ $ $$ '($ "$ $ " $ ' (&) : $ $$ '$ ' $' " $$$$#, :" $ $. : $! ' $. )! $ $ $ $ $ ' " 6 " $ ('$. $ ' $'$ $"$$'$

13 1 " $$ $ ' '$ $" "' $" $$$"$. $ ' "+1) * $ "' " $ $! $ $ '$ $ $$' (( ' $$ ''". " $$$ "!$' $$($$"$ * )$ $"$' A$ $. B ' ' $ ))$ $: $'#. $ '" $ "$ '. $ "!$ $"'$' $'. $"$$ $ #(! * ' "$ $ '( "(!. $"'$ $$. '$ $"$ '($$ ' + " : $$ " 7< " &3. #"'$ ($. * '($'$$($$. $$ $. $ " $! $ "''$ '. $&3 $$!&3. "$ " $"$. $! ) $( $ ' $'!!$ 7< ',"E $ '$$ '!$$ " * $. $( ')&$ 8. ' &) :$ ($$. $"$"$ $/! $"$$ '$".!"$ +"$. $"$ 8!!$. $! '$ " ' 7! $"$"$ '! '! $ $ $! /"$"." $"$'$$ (#'$$. 'D" $$ '$ +"$. $"$$"' $ /$ 6' "3$ #',- $ 6($ 0 0"$" ( $. $ $"$ $ " " $ *$ $ ". # ( $$""$ '(. )$ "'. $ " ' $$ '! $! $' :$. $ $" ' 6($ $ $"' ( ":$" ' $. " $!

14 :$"6($ '($ '$'' " ' " $ 1. ' $ " $$.!$.! $$' * $ $$ $ $.$) $$. ' '$!.!$ ' $ 8 " $$ <&. "F.' ) $"'$'F 1 '''( 74 &($ ' "$$" '$ $ ton CO2 udledning $ 9. 2 $! $!. '$$ $ ' $"$ $" <&.")' $ "! $! $$. ) $$ +"$ $$$ '(. $ $"$8 (". ( $ ' ' $ ' '$"$ $ " $. $ ) " "! "$ $ '!$" 2 ' $ ". $!"$ '. " $:"$ $ #$! (# ' $! " 6 $4$" $ : $ $! ( "! '$! "$!. $ $! '. '$" ") ' $$ $! ' "$ ( " 1 $$$!'$ ( '.$ ' = $ ( ". $" $ '' ($" ( 8. $ $ $$ 2' ' $ ' $ $ "$'!$$' '$ ' ' '!7$. $ ''$ ' $! # $( '' $! '() 7$. $ "$ - $ '$$ ' ' E $ ' $')+6 )!!$' $ - '$ $. )+6# ' ''$ $ * $ $$ ( $ $'$ $.!$. ' $!$, ) $ $'$ $ ( '. $'' '. $" "# $"$$ $$ "" ''$'($'!. $' $ $ ' $ $ ". )'('! "(#". ($$ ' $$$ " $" $' $ $$!$ '$(. $'' $ $ ' '".(. $$'$

15 1') )$ $!' $'$'!$'$$$ ' $ " $'($"4 + $$$$"A $ "B.E=, $"'$"H'A"'$$B =? + $$?E? /' 9 $$ $$$ '!$'$$$. $ '$ $'!$ '' $$. '$'$$ $ $ $ " ''!$'$$ $ '( ' $ $$ ($ $'!$$ $! *"' 1 '($$"' '( '($'E=, ' $'$ $ (. $$'("7$ ''! $'"1. $$"" ''$$"$"$'$ 0"! $!4 $$$$ $ $('$ $$ '$" "'' '!$'$$ $$ " '$ $$ ( $ $$" $ $$$ '! ''$ " #$ $'!4 $$$ '''$. $$$''$ $' $!$$ "$ $' $ $ $ $ $ '$ $'('!$'' $$ $ '!$ $$$ $'$ $!$ ' $$$$$ $$"+$$ '"'$. $' '("$' "$$" E 1$*<$$/ 3$ $$'$ ( '

16

17 +2 ' $$" $ $$"'>$ "') ''( " $$ $.( ")$! $ ' "$ $'('! / 222 ( "" " 67" 67" 84?2/: 89: / 0 +"$ 9?9? 999 9E,9 9> 9>E =9,9? *!$"A$$ B 9 > == 9,..=,EE.!,=,,=9,E, E,.,.0 9E 9? 9?9, 9.,?.> 9E <8!$$,,>?9,E, E?.>? / "*# "# " ";;* ";<5 => 5=53 =#! 9> >=?,= 9? E99.,?> 4 1/ "*5< ";<# "5< ">*5 "<> =3 ;=#5 4=*3 8$.,.,>.E9.9=.9? 9E 9, /$ $'$ $'$ $'$.,= 8" $'$ E,= '$?>.E 99.?.= +/ >5 <# 4# 5; 4*; & $??.>9 >. 9= - / ;;> ; 67 3( $ 9 9,,?=>?= E=E.9,..>, <8!$$ 9 >.= >=, #<; ## #> # <# 4#=* 4=> 45=> 7 $!.9?>.9,>.9E.?>E.?9.?,.=.E - /.E, E +2 7' $$ EE E9 E9?> E> =?9 =9.? -'",,,,,.,,.9, 99 E9 9 >> =E =9,>>.,, <8!$$ > =.??.= E, 5; >; 5< =; =># 4>=# 8$..?..E.?9?.?=? - /.=.,,.E E / 0 *+"$ $'$'$"'!$"'$. ">$ $''$ ' $"'$.! $, ' ) " $ $$$'! '$"$$'"4

18 8"4;$"'$! $ Realvækst aftale (brutto) DUT-ændringer "Mindre" mindreforbrug i 2012 end i 2011 Merudgifter renter Større overførsler ind i 2012 end ind i 2011 Øvrige elementer 1 '$"''! $$ '(!$'4 '' ('E!$. $' " ' 3. "!!A)17B"(E )!.. "!! ($ $ E '$ ( $ " +"$$$('" "' $( ) '(!$'"'"" 6" $'"$! )$ $$$'! "'$. $'H "'! 3$ $ $'!$''$ +$"'$" $$"$:'*!+" $ $$'"'8!$( $. $ $$A!!$! B ) "' +"$ $ $ $ $ $ ' ) $ $!$$$' '' "!$''( ' "$$'$" $ :'!$ $ $ '. / '$A '(B'$$ $) $!$"'! " 67 +$ '$$!'$ $!$$ $'"$'(''$($ 6"' "$ $$"')$ $ "$ "$ ('!$$ $")$$"' "# $$ $'( $!

19 /2 :' " $ $ $ $$", >8$!"' (' $$! $'"" $ ""!$ & $ $""' $ ')$!'!$$ "= $ ($. 2' '!"' $ ' )$ $$$''" ''$' $ "$'.

20

21 22" / 6? Sundhed kr. Regnskab Regnskab 2012 Korr. budget Afvigelse Budget Omkostningsbaseret resultat Omkostningsbaseret incl. afdrag og lån Udgiftsbaseret resultat Sundhed Sundhed incl. finansiering, afdrag og lån Sundhedsdrift incl. anlæg og administration Primær sundhedsdrift Sygehusdrift Sundhedsydelser i Specialsektoren Forskning og projekter finansieret af eksterne midler Patienter i eget hjem Behandling af nordjyske patienter i andre regioner/på privatsygehuse Behandling af patienter fra andre regioner Det præhospitale område Øvrige områder primær sundhed Projekter og fælles sundhedsudgifter Indtægtsdækket virksomhed Praksissektoren Almen og speciallægehjælp Medicin Øvrige områder under Praksissektoren Central og fællesadministration Anlæg i alt Anlæg - Sundhed Kvalitetsfondsprojekt Hensættelse og forbrug af hensættelse til Kvalitetsfondsprojekt Hensættelse Forbrug af tidligere års hensættelse Omkostninger Finansiering Statsligt bloktilskud Kommunale grundbidrag Kommunalt ativitetsafhængigt bidrag Statsligt aktivitetsbidrag Særlig lånoptagelse Andet Afdrag Lånoptagelse

22 Specialsektoren kr. Regnskab Regnskab 2012 Korr. budget Afvigelse Budget Netto driftsresultat Driftsresultat Takstindtægter Driftsomkostninger Lønninger Andre omkostninger Indtægter Finansielle omkostninger Administration - Central og fælles Overførsel fra central pulje Overskud central pulje Overførsler til konsolidering eller takstreguleringer til senere afregning Anlæg * Afdrag på lån vedr. Specialsektorens institutioner * * Anlægsudgifter og afdrag på lån indgår ikke i sektorens løbende drift, da der betales afskrivninger og intern forrentning via taksterne Regional Udvikling kr. Regnskab Regnskab 2012 Korr. budget Afvigelse Budget Driftsresultat Driftsudgifter Trafikselskab Jordforurening Øvrige regionale aktiviteter * Central og fælles administration Tjenestemandspension Nordjyske Jernbaner Finansiering Bloktilskud til udviklingsopgaver Kommunalt befolkningsbidrag Anlægstilskud til jernbaner * Budgettet for 2012 er korrigeret for overførslerne primo 2012 vedr. tilsagnsagnsbudgettering Samlet resultat kr. Regnskab Regnskab 2012 Korr. budget Afvigelse Budget I alt Sundhedsområdet Specialsektoren Regional Udvikling

23 8? 6? 8? 6? / 67 /2 "$" / <"5> ;#"#< 45"<# *"** ;"<;< 4;">> >5"#< *>"53 2//. $''$" 9E.E? >,.E? C'$?E???=9?,,E 9,?? E =E= CG."'.,?,=.>.,?,=.> CG."''??E =?E.,9.=9.?? EE9 CG.$$$!$ 9E?=E?=,E?,=,,>?,= CG.( $J.=>=.9 >?,.,,9? E??.?.9>9.9>? 22 ;**"5> 5"> 5">; 5"3* *";; 4;"#; *"; 55#"5<< 222. ('!$.9.E?.=EE.??>,.E>9E.E?,>E,.! C$'!$.EE,.EE, C!$$ "'$ ==?99,??9.,?9 9,=,?= C$'!$ '$ $'$ $ 222 4#5";*< 4;3<";>< 45">> 4<"< 455"<;* 4**>"<;# 22 2 >"*> 4><"5* <*5 45"5* *";; 4;"#; #";#3 A CG.'$ '$.,E>.==>9 CG.'$ '$!$'$?E>?EE, C$' $?.' $$.=?.=,9.$!$'$' $'$$(.?.9 C'"'$!$'$' $'$$( CG.!"'.> CG.( '$$.9> A 4*#";;3 4<*">3; 22 4;3"3# 4>#"#; C3 $ >==> >> 22 / 0 35"53 <;;";*!"# $ "!"# & *$($($ $ $ (' $ $ 3 '=9! '($! '!EE=? $!$$"$' '' )$ $! '! ' $ 6" $ '( ' $ $ '!!$ $)'! $$''! '( ' +$ $$' $'$ 9,

24 7 7 / "$" 7 67/ 2 / :!$ 9,,,,,, 0!$ ;">3";*5 ;"*3<"5;< 5" J?EE ==>, 9E9,=,=9,9?? 7 $!$, E>?9 >,? E?E,?9 E>E=?? :.":7."$ E 9??EE >,? 9,99? 0!$ ""'($?,,>,??=>,=EE> E?= ((! "' ('$ 9>?E 9EE? 3'$ E,9,99? 1! (?>9,?>9,,9= 8$$!$ =,?9,?E EE???? 7 $$ >9=>?E '$ ( >,>E >? 3?,,,E >> 2 <"*<5"5# <"5<" >= )'$" '(!$.9?EE 99,>, =>.>,> /$'$ =E>???E *$$ ('$ ==? EE *$$ ((! "' 3'$! =, >?,9 1! ( = = = '$!$" '$!$ '$!( 99E,= 82 <"*<5"5# <"5<"55

25 $ $ $"$ "?E?, ) $ (' $$?,, *"'$$". $ "$""$ "$$ )$ "' $ " $'$'($ ''( $$ '$ $=? ) '$ E,9 $! ' $ 9 A=9 B $ $!$ ' '$ 1 $$$? )$$($'$$!$$$ $$ (' ( $$" D $$ $? $ " ' ( '$ $!'$ $ $ 2!$' $$ $($ $!$ $"(E9,E $!$')$$$ (=?E ('6(($''!$ '$''$ )$'$ >9 * $$ $ $($ $$$ $!$ $$$ => )$!$ $E9 "$"'($!$( '$"' "!$$($") "!$$($ ($E=E /" $$ $$!$$$ $ E,?. $!$'.'$$$'$$ $99E >> /$!$ '.'$$$'$' $! $' ''$$. /$!$ $$ $ ( $' $ "! $ ""$" ("" +$ 6(! $( $",$( $'$ *$$ $$.'$!) '$! $ $. '$ $'$!'$ $ ' $'"';$' $!'? 3$!$' $$''$$" "'$$$ $$" $ '!$)$ $!($!$. $$$$'$!$$.$ "' ". ($ 2!$!'$'($'$$"! $'. "$$ " """ $$!$$G 1 $ 7$$"$$ " $$$"''$$. $ $ "'$ $ ''( : $ $ $ $!$$ ("'$'7$$"'(. '')$' ""$ $$"' 1 "E=, 6( '($'$'$

26 / 6? 7 "" 1 0 *$ $ E $ $ E=9> 3(" 7$$$., ) $ $! ' & '($..=E =>? '$ ( 3'$. 1! (., '$!$" '$!$ '$!(?9= ''$!?E>E & '($..,9 "$ "$ $(,E= 5!/ A / 67 /2,1"B" 9= E99,,=,,E9= 7 '.E9E.,999.E & '( >=> E,9E 9 = $ 65"7" >?9 >>?,EE,,99 4 2"B"?=9?,E >9?9E ;$'$ E>? JJ??,>??9 ;$$ '.$ '! 4 25"7" 9,,?= 9E,>9 => 1 215"7"?E? J ==>, 9E9,=,=9 C:!=?= (/$ JJ:'$ (+"$?= )''$!' ""( =EE 99,,?9 9E

27 ; 1 / 67 "" /2,1"B" >=E= 99,? >??, 7?9 9E E = ' & '(,9, E9> >=, $ 65"7" E9>>,=E?? =?E 4 2"B" E=?9 =9 999 ;$'$ >9,? >9 =,E ;$$ '.$ '! 4 25"7",EEE> E= E,99= 1 215"7" E>?9 J >,? E?E,?9 C:!==9 (+"$ * 2/4/A / 67 "" /2,1"B" 9EE= >?9?? 9?,> 7 9E,E? = ' & '(,, 99,E $ 65"7" 9>,, E 9EE,> 4 2"B",,,?9 9,=,,9E ;$'$ =9,9 9E> =>= ;$$ '.$ '! 4 25"7" E=, ==9 E=, 1 215"7" 9? J?EE >,? J:!E ($"$

28 < / 67 (1//? "" /2,1"B" >?>,?>,, E?= 7,=???=?,?>,99 '.9E,E.?9.?E & '( $ 65"7",,>??=>,=EE> 4 2"B" ;$'$ ;$$ '.$ '! 4 25"7" 1 215"7",,>??=>,=EE> # / 67 2 ="" /2,1"B" E,>, E,>, 7 ' & '( =,9 =,9 $ 65"7" >>E >>E 4 2"B",,?=,,?= ;$'$ E,9 E,9 ;$$ '.$ '! 4 25"7" >>E >>E 1 215"7",,,,

29 > / 67 A /2 "" /2,1"B"?>>.,??? 7?E9,=>=,9 ' & '( $ 65"7",?9,?E EE? 4 2"B" ;$'$ ;$$ '.$ '! 4 25"7" 1 215"7",?9,?E EE? 3 $ 2?2 "" G.. 7 $ E= E,E, 9?= >9> /$ >E? 7 $ ",, 0.=,9,., ;"3* >5"5 6 G "" 759 *>5"35"** / +"$,99E9E ".,==9 /,==9?,==9? *".E>9?, "?9? "'$!$.,,??>9=? "'!??E, "' "'.>?? 66"59 <"3*"

30 / "" / )'$$".=>>.9=, =9=9?.???99 ;$$",99E9E.EE?=.,==9 9=9,?E & '('.?=E.?=E // 4#5"<**";3; 45>""<# ##";3;"; 45;">"5*#

31 -2? -2? ( ""? /? / -2? 2? -2? 2? +"$?? E +"$(, 9?>??, =9,>, > " J , 9,?E 8!$ =.?.=.>,.>,., ##=# *= => #=; ;=< 3= #5=> 1 +"$ >? >?,, >EE +$ =9 =9 9> 9> == 1 =5 =5 <= <= ;=5 1 5>>= *= ;5= 5=; ;=< 5*= #>= 7& + & ) $

32 26 $ $ " $ $ $$ $ $'$" $ $ $$"$" $ $ : $$$''!$ $$$$ : $$$. $ $ $ $$ $"$ '$ $ '.!' $! 8$''$$$$'$$ ($ "!$$" E/. $!$$ $$ $"'$$ ' $ $ $. " ;$$ " $ $"'!$ $$ ' $ $" '$ $ $3 $$ '$.!$$ "/" $ '' $'$ + $"($$($($$$' / 6? $"($$ $$! $"''$ $!. $$ 8 $$$$! $$ $$ $"$$" '$ $ ' $ 8? 6? *$($($ $ "$" $$$$ $ "$ $ 7 &!$ $'$ 8!$''! $ ' "$! $$ $$''''.$ '$ $!4 6.E 7 $!E# : # +!$ 4 '$ $ '$$ $ $!$ $ $$ '($$ ' ' $3$ $ ' $ (' )'$ $ " $ $ $!$'$ $$($' $ $E

33 + '$ '$ $ '($ $$ $ ' "(3'$ $$ $$ 3 $$! 2 $'$ '$2 " '$'"!$ /$'$$! '$$ ' $ '$$$"'( $ ' $' '(! $( $ $$"/$'$'!$$. $$'$$ '$$$ '$ 8$$$ '! $'"1 $""1 $" $'$ $$1 '$' '. $ 8$ '$. '$! ' $$! ' ' ' $$$ '$!5! (( $$!. $''$'($ '$! 8$ '('$$'( $ ''$ $$$ "'$ $ ($ $"$ $ $$$$$$ " 5'$$ $$ "#'$

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social Status økonomi og aktivitet Psykiatri og Social REGNSKAB 2012 Psykiatri Regnskab 2012 Regnskab 2012 1000 kr. Afdelinger 3.524 Statslige forskningsmidler 2.320 Centrale midler 6.190 I ALT (ekskl. satspuljer)

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Forord. Ulla Astman Regionsrådsformand

Forord. Ulla Astman Regionsrådsformand Årsberetning Regnskab 2013 Koncern Økonomi Region Nordjylland April 2014 Forord Regnskabet for 2013 har en klar konklusion: Der er styr på pengene i Region Nordjylland, og vi overholder alle de aftalte

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift.

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift. Punkt 6. Orientering: Regnskab 2013 - Overførsel fra 2013-2014 drift. 2013-49078. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Aftale om regionernes økonomi i 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 14. juni aftale om regionernes økonomi for 2009. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører.

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. N O T A T Regionernes anvendelse af private leverandører En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. 30-04-2009 Denne analyse præsenterer omfanget

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT)

Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT) Dokumentnr. 34627/07 Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT) Aftale om regionernes økonomi for 2008 Regeringen og Danske Regioner indgik søndag 11-06-2007 aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling BUDGET 2018 Resterende oversigter til 2. behandling Kolonne 12 Tekniske korrektioner Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse a Kolonne 12: Tekniske korrektioner

Læs mere

Virksomhedsrapport januar-dsulo 2016

Virksomhedsrapport januar-dsulo 2016 Virksomhedsrapport januar- 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter og budgetgaranterede

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013

Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013 1.000 kr. UDGIFTSBASERET 2 3 10 Pol. Kode 41.856 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR d. 12/12 2013

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer

Budget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Budget 2011 og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Kapitel 8. Indførelse af omkostningsbevillinger

Kapitel 8. Indførelse af omkostningsbevillinger Kapitel 8. Indførelse af omkostningsbevillinger i regionerne I forbindelse med oprettelsen af regionerne i 2007 blev der udviklet et særligt regionalt budget- og regnskabssystem. Det regionale budget-

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011

Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Overførsler fra 2014 til 2015

Overførsler fra 2014 til 2015 1 Overførsler fra 2014 til 2015 Sundhed og ældre Side Aftaleområde Overført 2013-2014 Korr budget 2014 Forbrug 2014 Overførsel til 2015 Overførsel i pct. Sundhedsområdet Rehabiliteringsenheden 423,8 19.348,1

Læs mere

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Budget- og regnskabssystem 4.4 - side 1 Dato: 1. september 1999 Ikrafttrædelsesår: Budget 2000 Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende amtskommunernes

Læs mere

Det generelle sundhedsudvalg januar Økonomi status og udfordringer

Det generelle sundhedsudvalg januar Økonomi status og udfordringer Det generelle sundhedsudvalg januar 2009 Økonomi status og udfordringer fr2008: Mindreforbrug Sundhed Sygehuse mv., inkl. indtægter, s.f.a. udskudt aktivitet -129 mio. Sygesikringsmedicin -24 mio. Finansiering

Læs mere

Mølleå Division. Divisions Rådsmøde. 09. april 2013. Kl. 18.00

Mølleå Division. Divisions Rådsmøde. 09. april 2013. Kl. 18.00 Mølleå Division Divisions Rådsmøde 09. april 2013 Kl. 18.00 Kære deltager i divisionsrådsmødet Program for aftenen Havarthigården Havarthivej 6 2840 Holte DAGSORDEN Valg. Forslag vedrørende dagsordenens

Læs mere