Prioriteringsskema kr kr kr kr. Sum af grønne blokke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prioriteringsskema 2011 2012 2013 2014 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Sum af grønne blokke -24.722-24.792-24.792-24.792"

Transkript

1 p markering Tilvalgs (K2) (K3) (K4) og reduktionsblokke = Bloknummer Underopdeling Blokkens størrelse inden af blok. i for.000 i ikke NyAssens politikområdet i kr. Kort beskrivelse Kommune Kolonne (K9-2) skal (K5-8) senere = = ændres Procentsats indarbejdes til rød af eller blokstørrelse måske grøn i budgettet. markering. der (rød skal Ved = indarbejdes ) gul af markering blokken. i budgetårene. tælles blokken med i budgettet (gul =2) Prioriteringsskema kr..000 kr..000 kr..000 kr. Sum af grønne blokke Politisk organisation Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:Nedsættelse af antallet af valgsteder fra 26 til 8 p a Administrativ Organisation (eks.kl. sale and lease back og risikostyring) Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:R0 Teknisk service personale ved flytning til nyt rådhus Blokbetegnelse:R02 Nedlæggelse af en HR-konsulent stilling Blokbetegnelse:R03 Nedlæggelse af Fritids- & idrætskonsulentstilling Blokbetegnelse:R04 E-rekruttering Blokbetegnelse:R05 Vakant stilling i Borgerservice nedlægges Blokbetegnelse: Nedlæggelse af øk. økonomidirektørstilling Dir p 05. Veje og Grønne områder Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:Ændring i ledelsesstrukturen Blokbetegnelse:Tilsyn med fremmede entreprenører p Politik for vedligeholdelse af kommunale bygninger Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:Rengøring - reduktion 5% Blokbetegnelse:Rengøring - reduktion yderlig 5% p 09. Tværfaglighed og sundhedsfremme Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:Reduktion af budget for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) p Dagtilbudspolitik Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:R Flere børn pr. pædagog i børnehaverne fra 0,5 til Blokbetegnelse:Fra 4 til 4,5 børn pr. pædagog i vuggestuer Blokbetegnelse:R5 Reduktion i timer til dagplejepædagoger p 2. Uddannelsespolitik Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:R: Afvikling af juniorklubber Blokbetegnelse:R2: Reduktion i samordnet indskoling Blokbetegnelse:R4: Reduktion i normering SFO Blokbetegnelse:R5: Ændring af struktur på ungdomsskolen Side

2 p 4. Social og Sundhedspolitik Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:R2: Effektivisering ved etablering af fælles 85 korps p 6. Psykiatri- og handicappolitik Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:R: 5 % takstnedsættelse på rammeaftaletilbuddene Blokbetegnelse:R2: Effektivisering ved etablering af fælles 85 korps Blokbetegnelse:R3: Tilbudstilpasning på psykiatriområdet Blokbetegnelse:R9: Opsigelse af entreprenøraftale Hjerneskaderådgivningen p 8. Ældrepolitik Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:R2: Sundhedsklinik - Kommunal sygepleje Blokbetegnelse:R3: Tilpasning af forebyggende hjemmebesøg Blokbetegnelse:R6: Plejeboliger - Leje og vask af linned Blokbetegnelse:R7: Madservice, kølemad til udeboende borgere Blokbetegnelse:R8: Madservice, kølemad til plejecentre Blokbetegnelse:R9: Lukning af cafeteriet på Birkely Blokbetegnelse:R2: kørsel til aktivitetscentre - brugerstyrede "kan" tilbud Blokbetegnelse:R3: Dosisdispensering Side 2

3 Blok nr. R 0 Teknisk blok 0. Politisk Organisation Reduktion i antallet af afstemningssteder til valg Netto 000 kr Reduktion i -70 antallet af valgsteder I alt netto -70 Assens Kommune har i dag 24 afstemningssteder. Ved en reduktion i antallet af afstemningssteder til 8, vil bevilling til valg kunne reduceres med kr. for hver gang der afholdes valg enten folketings-, kommunal- og regionsrådsvalg, valg til EU-parlamentet eller der afholdes folkeafstemning. Reduktionen opnås ved følgende elementer; Færre antal valgtilforordnede, færre medarbejdere skal deltage i valghandlingen, mindre lokaleleje og færre udgifter til opsætning/nedtagning af stemmebokse m.v. på valgsteder. Derforuden ligger det i forslaget, at udgifter til ekstrafærge til Baagø bortfalder. Ved en reduktion med 6 afstemningssteder vil valgstederne fremadrettet kunne etableres således: Afstemningssted Antal stemmeberettigede pr. november 2009 Assens/Baagø Ebberup/Helnæs/Dreslette Turup/Salbrovad/Ørsted/Søllested Glamsbjerg/Flemløse/Køng/Nårup 4.05 Haarby/Jordløse 3.23 Tommerup/Brylle/Verninge/Tommerup St Vissenbjerg Aarup/Orte/Kerte/Rørup Ved nedlæggelse af afstemningsstedet på Baagø anbefales, at der afsættes -2 dage for modtagelse af brevstemmer på øen, således det bliver valgfrit hvorvidt vælgerne ønsker at afgive stemme på øen eller alternativt ønsker at afgive stemme på valgdagen på afstemningssted Assens. Endeligt er der i den beregnede reduktion pr. afholdt valg indarbejdet en forøgelse af yderligere udgifter på anslået kr. til kørsel af gangbesværende m.v. til afstemningsstederne. Da der ikke er afsat midler til afholdelse af folketingsvalg er der udarbejdet en teknisk blok hvor antallet af valgsteder er 24. Side 3

4 Antal af valgsteder Blok nr. R konsekvenser Side 4

5 Blok nr. R0 Reduktionsblok 02a Administrativ organisation Teknisk service personale ved flytning til nyt rådhus Netto 000 kr I alt netto I forbindelse med flytning til det nye rådhus (fra 4 lokationer) kan der ske en effektivisering vedrørende kantine, budstue og rengøring konsekvenser Reduktion i stillinger Det forventes, at reduktion sker ved naturlig afgang og pt. ubesatte stillinger. Side 5

6 Blok nr. R02 Reduktionsblok 02a Administrativ organisation Nedlæggelse af en HR-konsulentstilling Netto 000 kr I alt netto Reduktion af en HR-konsulentstilling på 37 timer/uge Konsekvensen er, at følgende opgaver bortfalder: Introduktionskursus for nyansatte medarbejdere (4 gange årligt) Introduktionskursus for nyansatte ledere (2 gange årligt) Underviser- og tovholderfunktion på den interne MED-uddannelse (i stedet gennemføres uddannelsen af ekstern underviser) Reduktion i konsulentbesøg til arbejdspladserne (ledere skal være mere selvkørende i fht. besøg fra eksempelvis Arbejdstilsynet eller ved dårligt fungerende teams mv. Alternativt skal benyttes ekstern konsulentbistand) Afholdelse af én årlig temadag for ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter i stedet for de nuværende to temadage Diverse oplæg og temadage for arbejdspladser/fagområder Lederevaluering af kommunes ledere (konceptudvikling og gennemførsel) Interne kurser (stresshåndtering, den gode sygesamtale mv.) Lederforum på Aksen ( videns- og sparringsbank for kommunens ledere) konsekvenser Reduktion i stillinger Der er pt. budget til 4 fuldtidsstillinger. Nedenfor følger en oversigt over de HR-opgaver, der fortsat vil blive løst: E-rekruttering (fuld digitalisering af rekrutteringsprocessen) Sygefraværsprojektet (opfølgning samt konsulentbistand) Side 6

7 Blok nr. R02 Det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde Talentprogrammet Trivselsmåling Lederuddannelse på diplomniveau Årligt lederforum for kommunens ledere Fratrædelsessamtaler (tilbud ved uansøgt afsked) Ledercoaching (i begrænset omfang) Redaktøropgaver på Aksen + hjemmeside Sekretariatsbistand for HovedMED Summen af de kompetencer og det engagement, som kommunens medarbejdere og ledere har og udviser, er en væsentlig faktor i udviklingen af Assens Kommune ikke mindst i en situation med finansiel krise og store økonomiske udfordringer. Både nationale og internationale undersøgelser og forskningsprojekter dokumenterer klare sammenhænge mellem medarbejdertilfredshed, arbejdsmiljø samt kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Der ligger altså betydelige arbejdskraftressourcer og økonomiske rationaler skjult i en høj personaleomsætning, et højt sygefravær samt i dårlig ledelse, dårlig trivsel og et dårligt arbejdsmiljø. HR-afdelingen har til formål at udvikle, hjælpe og understøtte organisationen og kommunens arbejdspladser i det personalepolitiske arbejde samt i skabelsen af et godt arbejdsmiljø med dygtige og kompetente ledere og medarbejdere. En af de væsentligste HR-opgaver i dag er derfor rådgivning, vejledning og sparring af ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter i forhold til at skabe en god arbejdsplads med et godt samarbejde og en god opgaveløsning. Der sker i HR samtidig opfølgning på det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde, ligesom kontakten med Arbejdstilsynet og andre eksterne arbejdsmiljøparter er forankret i HR-afdelingen. Samtidig udvikles og gennemføres i HR en række interne undervisnings-, uddannelses- og formidlingsaktiviteter målrettet behovene i Assens Kommune. Der er på kommuneniveau god økonomi i at gennemføre interne uddannelses- og udviklingsaktiviteter. Endelig løses i HR-afdelingen en række driftsopgaver samt skal-opgaver relateret til treparts- og overenskomstaftalerne. Nedlæggelsen af en stilling i HR-afdelingen betyder derfor også, at en række konsulentopgaver på kommunens arbejdspladser samt de interne uddannelses- og udviklingsaktiviteter reduceres i betydeligt omfang. 2 Side 7

8 Blok nr. R03 Reduktionsblok 02a Administrativ organisation Kultur og Udvikling nedlæggelse af Fritids- og Idrætskonsulentstillingen Netto 000 kr I alt netto I forbindelse med sammenlægning af afdelingerne Udvikling og Kommunikation og Kultur og Fritid pr.. januar 200, blev stillingen som fritids- og idrætskonsulent oprettet. Stillingen kan nedlægges. Fritids- og idrætskonsulentstillingen er pt. vakant konsekvenser Reduktion i stillinger Stillingen blev oprettet for styrke Assens Kommunes indsats på fritids og idrætsområdet, og ikke mindst samarbejdet med foreningerne, som understøtter arbejdet i den kommende Kultur- og Fritidspolitik. Side 8

9 Blok nr. R04 Reduktionsblok 02a Administrativ organisation Implementering af digitalt rekrutteringssystem (E-rekruttering) Netto 000 kr I alt netto Implementering af E-rekrutteringsløsning E-rekruttering er en digital rekrutteringsløsning, der frikøber tid og ressourcer ved at automatisere den administrative del af rekrutteringsprocessen. Ved at digitalisere hele rekrutteringsprocessen i et brugervenligt rekrutteringsværktøj minimeres samtidig udskrift af ansøgninger samt portoudgifterne knyttet til en ansættelsesproces. E-rekruttering understøtter samtidig Assens Kommunes digitaliseringsstrategi og herunder borgerservicestrategien samt O-printprojektet konsekvenser Implementering af et nyt elektronisk koncept for stillingsannoncering i Assens Kommune vil medføre en kvalitetsudvikling af rekrutteringsprocesserne og samtidig være en økonomisk gevinst for kommunen. Finanskrisen har for en stund afbødet rekrutteringsudfordringerne, men konkurrencen om den kvalificerede arbejdskraft vil inden for en overskuelig fremtid blive markant også i Assens Kommune. Side 9

10 Blok nr. R04 Flere elementer i E-rekrutteringssystemet vil fremme Assens Kommunes muligheder i den fremadrettede rekruttering. 2 Side 0

11 Blok nr. R05 Reduktionsblok 02a Administrativ organisation Borgerservice sammenlægning af centrene i Glamsbjerg og Vissenbjerg Netto 000 kr I alt netto I øjeblikket arbejder Regeringen og Kl på at finde en model, hvor en stor del af opgaverne vedr. pension, boligstøtte, børnebidrag, barselsdagpenge skal samles i 3-5 servicecentre. Det er pt. uklart hvornår disse servicecentre er etableret men det er formentlig om 2-3 år. I den mellemliggende periode vil der ved en sammenlægning af centrene Glamsbjerg og Vissenbjerg til center i den nordlige del af kommunen kunne opnås en bedre ressourceudnyttelse i borgerbetjeningen. Der vil fx kunne udarbejdes en mere effektiv vagtplan for betjeningen af borgeren. En sammenlægning vil derimod ikke reducere mængden af arbejdsopgaver. Det vil blive den samme som før en sammenlægning. Der er allerede i dag fælles ledelse af Glamsbjerg og Vissenbjerg. Hvis Borgerservice, Glamsbjerg flytter ud af de eksisterende lokaler, kan de med fordel anvendes af Jobcenteret som i dag mangler fysisk plads. Arbejdsmarkedspolitik Ved en sammenlægning kan eksisterende borgerservicelokaler i Glamsbjerg anvendes af Jobcenteret konsekvenser Reduktion i stillinger Det forventes, at reduktion sker ved naturlig afgang og pt. ubesatte stillinger. Side

12 Blok nr. R05 2 Side 2

13 Blok nr. R Reduktions blok reduktions blokken 05. Veje og grønne områder Ændring af ledelsesstrukturen på Entreprenørgården Netto 000 kr I alt netto Nedlæggelse af souschefstillingen på Entreprenørgården. Stillingen blev oprettet i forbindelse kommunalreformen og placering af medarbejdere med ledelseskompetence. Souschefen har i stor grad været beskæftiget med opgaver affødt af kommunesammenlægningen. De resterende opgaver overføres medarbejdere konsekvenser Personaleenheder -,0 -,0 -,0 -,0 om konsekvenser af reduktionsblokken Side 3

14 Blok nr. R 2 Reduktions blok reduktions blokken 05. Veje og grønne områder Udeladelse af tilsyn med fremmede entreprenørers opgravning og skiltning på offentlige Netto 000 kr I alt netto Assens Kommune fører tilsyn med fremmede entreprenørers opgravning og skiltning af samme på offentlige vejarealer konsekvenser ,0 -,0 -,0 -,0 om konsekvenser af reduktionsblokken Tilsyn udføres kun stikprøvevis og ved henvendelse om mangelfuld skiltning. Mængden af fejl ved retableringsarbejderne må forventes at stige. Side 4

15 Blok nr. R Reduktions blok (overskrift) Rengøring i hele Assens Kommune ) Rengøring reduktion af serviceniveauet med 5 % Netto 000 kr reduktions blokken Beskrivelse af forudsætningerne for blokken, herunder evt. afledte I alt netto Denne reduktionsblok er beskrevet som en tværgående blok på tværs af alle politikområder, der omfatter udgifter til rengøring i Assens Kommune. Byrådet besluttede den 26. juni 2007 at påbegynde gennemførelsen af effektiviseringsprojekt nr. Rengøring på Assens Kommunes lokaliteter, jfr. Byrådets handleplan Citat fra Bilag 2 Resultatet af analysen af rengøringen i Assens Kommune, sammenfattende resumé. Dansk Servicerådgivning s. 6 Det er oplyst af Assens Kommune, at der på nuværende tidspunkt bruges kr om året på rengøring. Tallet inkluderer udgifter til eksterne leverandører (kr ) og omfatter også en vurdering af værdien af rengøringsarbejdet på de enheder, der på nuværende tidspunkt rengøres af brugere el. lign., samt af de enheder, hvor der på nuværende tidspunkt enten ikke findes en rengøringsordning eller hvor oplysninger om de nuværende omkostninger på anden måde ikke har været tilgængelige (kr ). På grund af den svært gennemskuelige status vedr. det ledelsesmæssige ansvar er det ikke på baggrund af de fremkomne oplysninger muligt at beregne de nuværende omkostninger til ledelse og administration for nogle enheder forekommer dette at være inkluderet i den nuværende rengøringsomkostning (specielt enheder med kommunalt rengøringskorps eller ekstern leverandør), for andre er omkostningerne tydeligvis ikke indregnet. En præcisering af de ledelsesmæssige og administrative omkostninger vil kræve en analyse/gennemgang af andre faggruppers arbejdstidsnormering, fx de tekniske servicelederes. Fortsat samme rapport s. 9: I analysen beregnes, at en fremtidig rengøring baseret på det foreslåede harmoniserede rengøringsniveau effektivt vil kunne foretages for kr årligt, svarende til kr mindre end på nuværende tidspunkt. I beregningen er inkluderet udgifter til rengøringsledelse (5%, kr ) og til administration (%, kr ), og beregningen omfatter alle omkostninger til at gennemføre rengøring (også inkl. uændrede øvrige serviceopgaver). Beregningen forudsætter, at de skitserede investeringer i nyt rengøringsudstyr foretages. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev der indarbejdet en bevillingsramme til investeringer på,3 mio.kr. i rengøringsudstyr. Samtidig blev det besluttet, at effektiviseringsgevinsten skulle hjemtages med udgangspunkt i, at den fælles ordning skulle træde i kraft pr. april I 2007-kroner svarede det til en investering på ca.,25 mio. kr. og en helårlig effektiviseringsgevinst på ca. 2,5 mio. kr. Denne tabel omhandler allerede gennemførte effektiviseringskrav på alle områder, hvor der er rengøring i Assens Kommune. Konsekvenserne blev indarbejdet i budgettet for Det er således i nedenstående tabel, den samlede konsekvens for driftsbudgettet Side 5

16 Blok nr. R Drift (000 kr.) Budgetforslag Effektiviseringsgevinst Implementeringspulje I alt Yderligere blev det besluttet, at rengøringsniveauet i Assens Kommune pr.. april 2009 blev fastlagt som en politisk valgt minimumsstandard svarende til det harmoniserede rengøringsniveau som beskrevet af Dansk Servicerådgivning. Der udfærdiges ensartede servicedeklarationer for rengøringen på de respektive institutionsområder. at der i forbindelse med nyordningen skulle sikres midler til en professionalisering af rengøringsområdet, herunder midler til vedligehold af arbejdsredskaber og til uddannelse af rengøringsmedarbejderne. Dette er gennemført i Rengøringsteam Assens Kommune omfattende den geografiske afgrænsning svarende til de tidligere Haarby og Glamsbjerg kommuner. Den tidligere gennemførte effektiviseringsgevinst blev gennemført ud fra følgende: Budgettet inddrages på grundlag af den fremtidige rengøringsudgift. Det betød, at der ikke blev taget hensyn til, hvor meget rengøringsopgaven hidtil havde kostet det enkelte område/institution, men i hvor meget rengøringen ville koste fremadrettet. Dermed ville ændringerne i serviceniveauet afspejles i ændringer af udgiften. Den fremtidige udgift blev beregnet som det antal timer, som Dansk Servicerådgivning havde opgjort til fremtidig rengøring ganget med den gennemsnitlige timepris i Assens Kommune. Senest blev det på byrådets møde april måned 200 besluttet, at organisere rengøringsområdet i Assens Kommune til den såkaldte model 3, der indebærer, en fastholdelse af den nuværende model med en udvidelse fra det nuværende geografiske område, Haarby-Glamsbjerg, til at omfatte institutionerne i Assens området, Aarup-Vissenbjerg området eller Tommerup og Tommerup St. området meget lig de tidligere geografiske kommunegrænser. I nærværende blok under afsnittet om konsekvenser af reduktionsblokken er beskrevet de konkrete konsekvenser ved gennemførelse af reduktioner indenfor Rengøringsteam Assens Kommune. Timeprisen er beregnet til 78 kr. i 2007-priser, svarende til 95 kr. i 2009-priser. Timeprisen inkluderer løn, sygdom, barsel, ledelse, materialer mv. 2 Side 6

17 Blok nr. R Konsekvenserne er relateret til den politiske fastlagte minimumsstandard for serviceniveauet ved en ændret ressourcetildeling og eksemplificeret ved en skole, der er med i den fælles rengøringsordning. Denne reduktionsblok er beskrevet som en tværgående blok på tværs af alle politikområder, der omfatter udgifter til rengøring i Assens Kommune. Skema. Beskrivelse af ændringer Rengøringsanalysen omfattede som minimum 30 bygningsenheder/institutioner og angav følgende forhold. I denne opgørelse indgår også Haarby / Glamsbjerg området: Samlede arealangivelser Arealer Kvadratmeter Opmålt areal Samlet rengøringsareal Gns. dagligt rengøringsareal Arealfordeling i % Skoler og SFO 58 % Daginstitutioner 0 % Ældre og pleje 8 % Administration og øvrige 2 % Teknik og Miljø % konsekvenser Beskrivelser Reng.ass. 3, 5 2 3,5 3,5 3,5 I en note i Notat af vedr. ny rengøringsløsning i Assens Kommune er på side opgjort: Der er i dag 94 fastansatte samt 63 timelønnede rengøringsassistenter dvs. under 8 timer pr. uge, svarende til 66 årsværk. Hertil kommer de tekniske serviceledere og -assistenter der også gør rent, samt det personale der er ansat ved private leverandører. Samlet set er der en bestykning svarende til ca. 80 årsværk (66 + ca. 4 + ca. 0). Nedenfor er givet et eksempel på konsekvenserne relateret til Haarby- Glamsbjerg området, som udgør en del af den samlede reduktion. Dette betyder helt konkret at de kr. er en del af den samlede blokbeskrivelse på mio.kr. på hele rengøringsområdet. Rengøring reduktion for Haarby-Glamsbjerg området 2 Årsværk 3 Side 7

18 Blok nr. R Netto 000 kr I alt netto 5 % om konsekvenser af reduktionsblokken Reng.ass. - 0,9-0,9-0,9-0,9 Eksempel på Haarby skole som er vedlagt Rengøring - 5% på Haarby skole og SFO Netto 000 kr I alt netto Reng.ass. -0,2-0,2-0,2-0,2 Der fastholdes daglig rengøring på toiletter, baderum og køkkenarealer. Der reduceres på rengøringen i kontorer, depoter og gange. Enkelte gangarealer bliver i dag vasket hver dag eller hver anden dag. Dette kan reduceres til en gang om ugen. Dette medfører dog at gangene bliver meget snavsede, og det bliver vanskeligt for assistenterne at nå at rengøre disse indenfor den angivne tid. 4 Side 8

19 Blok nr. R Reduktionsblok 09 Tværfaglighed og Sundhedsfremme Reduktion af budget for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Netto 000 kr Adm. besparelser Der gennemføres en reduktion af rammen til den decentraliserede enhed Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Besparelsen udmøntes ved besparelser på administrationen ved PPR Skema. Beskrivelse af ændringer konsekvenser Beskrivelser Administrative årsværk Der vil blive foretaget en gennemgang og prioritering af de administrative opgaver. Side 9

20 Blok nr. R Dagtilbudspolitik Teknisk blok Flere børn pr. pædagog i børnehaverne fra 0,5 til Netto 000 kr Brutto besparelse % forældrebetaling I alt nettobesparelse Beregningen på besparelsesforslaget hvor antallet af børn pr. pædagog hæves fra 0,5 til. Såfremt der tilvælges andre reduktions-/ønskeblokke til politikområdet, vil beregningen ændres. Antal pædagoger pr. barn i børnehaver konsekvenser Antal pædagogiske fuldtidsstillinger -7,5-7,5-7,5-7,5 Side 20

21 Blok nr. R3 Teknisk blok Dagtilbudspolitik Fra 4 til 4,5 børn pr. pædagog i vuggestuerne Netto 000 kr Brutto besparelse % forældrebetaling I alt nettobesparelse Vuggestuer: Beregningen på besparelsesforslaget hvor antallet af børn pr. pædagog hæves fra 4 til 4,5. Såfremt der tilvælges andre reduktions-/ønskeblokke til politikområdet, vil beregningen ændres. Antal børn pr. pædagog ,5 4,5 5 5 konsekvenser Antal (pædagog) fuldtidsstillinger -,25 -,25 -,25 -,25 Side 2

22 Blok nr. R5 Dagtilbudspolitik Teknisk blok Besparelse på timer til dagplejepædagoger Netto 000 kr Brutto besparelse (6,22%) -25% forældrebetaling I alt nettobesparelse Besparelse på netto kr. på timer til dagplejepædagoger. De to ledere for distrikterne, er holdt uden for denne besparelsesberegning. Børneantallet er anvendt som fordelingsnøgle Antal børn konsekvenser Antal fuldtidsstillinger -,7 -,7 -,7 -,7 Side 22

23 Blok nr. R Reduktions blok (overskrift) Beskrivelse af forudsætningerne for blokken, herunder evt. afledte 2 Uddannelsespolitik Afvikling af juniorklubberne Netto 000 kr Afvikling af juniorklubber I alt netto Børn i 4. til og med 6. klasse har på nuværende tidspunkt mulighed for at tilmelde sig juniorklub ordninger på de forskellige skoler. I første kvartal har der i gennemsnit været tilmeldt 52 børn i de 5 juniorklubber. Assens Kommune er ikke lovmæssigt forpligtet til at tilbyde juniorklubber og der er derfor mulighed for afvikling af denne ordning. Afvikling vil give en besparelse på netto kr. Besparelsen er beregnet for et helt år. Hvis det besluttes at klubberne først skal afvikles for 2. halvår af 20 vil nettobesparelsen i 20 være 5/2 eller kr Skema. Beskrivelse af ændringer konsekvenser Beskrivelser Besparelsen vil betyde reduktion i personalet. Klubberne har et bruttobudget på i alt kr. til rådighed (dette beløb er inklusiv forældrebetalingen som tilfalder klubberne). Hvis det antages at ca kr. vedrører løn, så vil det svare til at der afvikles ca. 6 fuldtidsstillinger ved en gennemsnitlig SFO-løn på Side 23

24 Blok nr. R2 Reduktions blok (overskrift) Beskrivelse af forudsætningerne for blokken, herunder evt. afledte 2 Uddannelsespolitik Reduktion i samordnet indskoling (rammebesparelse) Netto 000 kr Reduktion af Samordnet indskoling I alt netto Der er på nuværende tidspunkt tildeling af budget til samordnet indskoling til elever i 0. til 2. klasse. Tildelingen er som følger: 0. klasse: Tildeles 5 lærertimer pr. klasse pr. uge. klasse: Tildeles 2 lærertimer pr. klasse pr. uge 2. klasse: Tildeles lærertimer pr. klasse pr. uge Endvidere tildeles 6,75 pædagogtimer (8,775 inkl forberedelse) pr klasse. Med denne reduktionsblok laves en rammereduktion på samordnet indskoling på kr. Det er op til den enkelte skole hvorledes besparelsen udmøntes Skema. Beskrivelse af ændringer konsekvenser Beskrivelser Ændring omregnet til fuldtidsstillinger Samordnet -4,9-4,9-4,9-4,9 indskoling; lærere I alt -4,9-4,9-4,9-4,9 Besparelsen vil have personalemæssige konsekvenser. Hvis besparelsen omregnes til lærer-fuldtidsstillinger, så vil det svarer til 4,9 fuldtidsstillinger der skal reduceres med. Side 24

25 Blok nr. R2 2 Side 25

26 Blok nr. R4 Reduktions blok (overskrift) Beskrivelse af forudsætningerne for blokken, herunder evt. afledte 2 Uddannelsespolitik Reduktion i normering SFO Netto 000 kr Reduktion i normering (-,0) I alt netto På nuværende tidspunkt tildeles der budget til SFO erne efter en normering på 5,5 børn pr. SFO-medarbejder. Hvis denne budgettildelingsmodel ændres til 6,5 børn pr. medarbejder kan budgettet reduceres med kr. Skema. Beskrivelse af ændringer konsekvenser Beskrivelser Ændring i normering fra 5,5 til 6,5 børn pr. SFO-medarb Antal medarbejdere I alt En reduktion i budgettet på kr. vil svare til en reduktion på ca. 3 fuldtidsstillinger fordelt på 5 SFO er. Side 26

27 Blok nr. R5 Reduktions blok (overskrift) Beskrivelse af forudsætningerne for blokken, herunder evt. afledte 2 Uddannelsespolitik Ændring af strukturen i Ungdomsskolen Netto 000 kr Ændring af struktur I alt netto Ledelsesstrukturen i Ungdomsskolen kan ændres. Det vil medføre en besparelse på kr Skema. Beskrivelse af ændringer konsekvenser Beskrivelser Side 27

28 Blok nr. R2 Reduktionsblok Beløb Social og sundhedspolitik Effektivisering med 5 % ved etablering af fælles 85 korps (social, psykiatri og handicap) Netto 000 kr eget personale I alt netto reduktionsblokken Råd, vejledning og praktisk bistand til borgere i eget hjem. Ved etablering af fælles korps forventes en effektivisering i form af: Større udnyttelse af ressourcerne (minimere kørsel, fælles ledelse, optimering af planlægning) Kompetenceudvikling på tværs af de enkelte områder Da effektiviseringen dækker to politikområder skal nærværende blok ses i sammenhæng med reduktionsblok R2 på politikområdet Psykiatri og handicap. I basisbudgettet for 20 er der afsat kr. til formålet svarende til 50 timer/uge. I dag anvendes der ca kr. til køb af eksterne aktører. En effektivisering på 5 % svarer til en reduktion på kr. eller en reduktion på 7 timer/uge i konsekvenser Årsværk om konsekvenser af blokken I alt 0,2 0,2 0,2 0,2 Ved at samle områderne og oprette et fælles korps opnås en effektivisering og dermed en reduktion af udgifterne. Side 28

29 Blok nr. R Reduktionsblok Beløb Psykiatri- og Handicappolitik 5 % takstnedsættelse på køb af tilbud under Rammeaftalen i Region Syddanmark Netto 000 kr Xg Køb af 07-tilbud psykiatri Xg Køb af 08-tilbud psykiatri Xg Køb af 03-tilbud psykiatri Xg Køb af 04-tilbud psykiatri Køb af pladser handicap I alt netto reduktionsblokken Af referat fra møde i KKR den 2. juni 200 fremgår en anbefaling om en reduktion på 5 % af de samlede omkostninger på alle tilbud under Rammeaftalen fra En reduktion med 5 % af taksterne vil umiddelbart for Assens Kommune kunne give en samlet besparelse på kr. på køb af pladser under rammeaftalen hos andre kommuner og hos regionen fordelt med hhv kr. på psykiatriområdet og kr. på handicapområdet. I referatet fremgår takstnedsættelsen som en anbefaling med bevidstheden om, at det kun er det enkelte byråd, som kan beslutte en reduktion. Hvis nogle kommuner/regionen vælger ikke at reducere taksten på deres tilbud, vil besparelsen blive mindre for Assens Kommune. Ligeledes vil ankeinstansers afgørelser kunne påvirke muligheden for at opnå den ønskede reduktion. På den baggrund vurderes det at være mere realistisk at arbejde med en forudsætning om at effekten kun vil være halvdelen. Den beregnede reduktion vil således blive på kr. - fordelt med hhv kr. vedr. psykiatri og kr. vedr. handicap. Side 29

30 Blok nr. R Beregningen af besparelsen er baseret på en opgørelse af aktuelle sager omfattet af Rammeaftalen pr og taksterne fremskrevet til 20-niveau med KL s pris- og lønskøn. De samlede udgifter er herefter reduceret med 5 %. konsekvenser om konsekvenser af blokken For Assens Kommunes vedkommende efterleves KKR s anbefaling med de udarbejdede reduktionsblokke på psykiatri- og handicapområdet. En generel takstreduktion på 5 % på tilbud under Rammeaftalen vil kunne give Assens Kommune en besparelse på de tilbud, der købes hos andre. Det vurderes at være en realistisk forudsætning at effekten af anbefalingen kun vil være halvdelen på de rammaftale-tilbud, som Assens Kommune køber hos andre kommuner og regionen. 2 Side 30

31 Blok nr. R2 Reduktionsblok Beløb reduktionsblokken Psykiatri- og Handicappolitik Effektivisering med 5 % ved etablering af fælles 85 korps (social, psykiatri og handicap) Netto 000 kr Xg Psykiatri - 85 eget personale Xg Handicap - 85 eget personale I alt netto Råd, vejledning og praktisk bistand til borgere i eget hjem. Ved etablering af fælles korps forventes en effektivisering i form af: Større udnyttelse af ressourcerne (minimere kørsel, fælles ledelse, optimering af planlægning) Kompetenceudvikling på tværs af de enkelte områder Da effektiviseringen dækker to politikområder skal nærværende blok ses i sammenhæng med reduktionsblok R2 på politikområdet Social- og Sundhedspolitik, hvor den sociale andel beskrives. Psykiatri: I basisbudgettet for 20 er der afsat kr. til formålet. I den tekniske blok T er der herudover afsat kr. Der er således samlet afsat kr. til 85 i eget regi svarende til 0 timer/uge. En effektivisering på 5 % svarer til en reduktion på kr. eller en reduktion på 5 timer/uge i Handicap: I basisbudgettet for 20 er der afsat kr. til formålet. Der forventes indtægter fra andre kommuner på kr. Der er således netto afsat kr. til 85 i eget regi svarende til 44 timer/uge. En effektivisering på 5 % svarer til en reduktion på kr. eller en reduktion på 23 timer/uge i konsekvenser Årsværk om konsekvenser af blokken Psykiatriområdet -0,4-0,4-0,4-0,4 Handicapområdet -0,62-0,62-0,62-0,62 I alt -,03 -,03 -,03 -,03 Vi forventer en reduktion af udgifterne ved at samle områderne og den mulige effektivisering Side 3

32 Blok nr. R3 Reduktionsblok Beløb Psykiatri- og Handicappolitik Psykiatri - tilbudstilpasning Netto 000 kr I alt netto reduktionsblokken Implementeringen af en centerfunktion på psykiatriområdet, hvor alle aktiviteter samles ét sted, forventes at kunne give en synergieffekt. Tilbudstilpasningen vil ske ved omorganisering af tilbuddene og det skønnes at der vil kunne opnås en effektivisering svarende til kr. Synergieffekten vil først kunne beskrives nærmere, når den nye struktur i løbet af sommeren og efteråret konkretiseres. konsekvenser Beregningen af beløbet på kr. er foretaget på baggrund af en nednormering på 20 timer pr. uge ud fra en gennemsnitlig pædagogløn. På nuværende tidspunkt er det uvist hvorvidt tilbudstilpasningen reelt vil betyde en personalereduktion på alle 20 timer/uge. om konsekvenser af blokken En samling af psykiatritilbuddene forventes at kunne give en synergieffekt. Idet den nye struktur endnu ikke er fuldt ud, konkret beskrevet vil det ikke på nuværende tidspunkt være muligt at vurdere om synergieffekten reelt vil betyde en reduktion af 20 personaletimer/uge eller om der vil kunne effektiviseres på andre faktorer. Side 32

33 Blok nr. R9 Reduktionsblok 6 Psykiatri-og handicappolitik - handicap Opsigelse af entreprenøraftale Hjerneskaderådgivningen Netto 000 kr I alt netto I dag er der aftale med hjerneskaderådgivningen vedr. rådgivning/undervisning af samarbejdspartnere til Hjerneskade-rådgivningen samt hjerneskadede - Aftalen omfatter rådgivning efter Servicelovens 0, og 2. - Koordination og rådgivning indenfor hjerneskadeområdet. - Målgruppen er 7-65 årige personer med en hjerneskade opstået efter personens 2. år, hvor årsagen er akut sygdom eller skade af ikke-progredierende art. - Specialrådgivning på baggrund af et tværfagligt samarbejde mellem neuropsykolog, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut, social konsulent og undervisningskonsulent. Denne opgave hjemtages og placeres i CSA. konsekvenser Der skal gøres opmærksom på, at den indgåede aftale tidligst kan opsiges pr.. januar 202. Side 33

34 Blok nr. R2 Reduktionsblok 8 Ældre Sundhedsklinik kommunal sygepleje Netto 000 kr I alt netto Reduktionsblokken skal ses i relation til en bedre udnyttelse af sundhedsklinikkerne i kommunen, således at borgeren kommer til sygeplejen og ikke omvendt. Sundhedsklinikken kan være et mere fleksibelt tilbud til borgeren, da denne ikke skal vente hjemme på en sygeplejerske men kan have en fast aftale i klinikken. Borgeren skal således som hovedregel visiteres til at komme i sundhedsklinikken frem for at sygeplejersken kommer i borgerens hjem Stillinger 200* 43,37 43,37 43,37 43,37 Reduktion - 2,0-2,0-2,0-2,0 I alt 4,37 4,37 4,37 4,37 * tallene er opgjort i fuldtidsstillinger per 20. maj 200 konsekvenser Sygeplejersker - 2,00-2,00-2,00-2,00 I alt - 2,00-2,00-2,00-2,00 Såfremt blokken vælges skal personalet opsiges juli/august 200, således at der kan opnås fuld gennemslagskraft af reduktionsblokken i 20. Beboere i plejeboligerne er som hovedregel ikke omfattet Bedre udnyttelse af sundhedsklinikkerne beror på, at borgeren selv transporterer sig til klinikken. En befordring der ikke ydes tilskud til. Derimod opnår borgeren et mere fleksibelt tilbud i forhold til behandlingstidspunkt og ventetid. Side 34

35 Dertr 8 Ældre Blok nr. R3 Reduktionsblok Tilpasning af de forebyggende hjemmebesøg Netto 000 kr I alt netto Der er ca borgere over 75 år i Assens kommune, som tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Ca. 70 % af disse borgere besøges af forebyggelseskonsulenterne. Borgere mellem 75 til 80 år tilbydes som hovedregel. besøg, mens borgere fra 80 år og opefter tilbydes. besøg og ved mulighed 2. besøg. Besøgene foretages individuelt af ca. en times varighed. Ved ægtepar ½ times varighed. Blokken vil medføre, at de 75 årige fremover tilbydes et informationsmøde i grupper med forebyggelseskonsulenterne. Efterfølgende kan borgerne henvende sig, såfremt de ønsker et individuelt besøg Stillinger 200* 2,86 2,86 2,86 2,86 Reduktion -0,86-0,86-0,86-0,86 I alt 2,00 2,00 2,00 2,00 * tallene er opgjort i fuldtidsstillinger konsekvenser Forebygger - 0,86-0,86-0,86-0,86 I alt - 0,86-0,86-0,86-0,86 Tilpasningen fra de forebyggende individuelle hjemmebesøg til gruppevis orientering, kan medfører et tab for individuel opsporing af demens, diabetes, depression og andre kroniske lidelser. Der kan være risiko for, at de ikke ressourcestærke borgere udebliver fra den gruppebaserede sundhedsfremmende og forebyggende information. Side 35

36 Blok nr. R 6 Reduktionsblok 8 - Ældre Plejeboliger, vask og leje af linned Netto 000 kr I alt netto På 2 plejeboliger ud af 2 plejeboliger, er der ansat medarbejdere til at vaske beboernes linned. På de øvrige plejeboliger bliver linned lejet og vasket eller vasket af medarbejderne. Reduktionsblokken betyder, at vaskerifunktionen nedlægges og beboerne overgår til leje og vask af linned, leveret af ekstern leverandør Stilliner i 200*,3,3,3,3 Reduktion -,3 -,3 -,3 -,3 I alt * tallene er opgjort i fuldtidsstillinger konsekvenser Medarbejdere i vaskeri -,3 -,3 -,3 -,3 I alt -,3 -,3 -,3 -,3 Såfremt blokken vælges skal medarbejderne i vaskeriet opsiges juli/august 200, således at der kan opnås fuld gennemslagskraft af reduktionsblokken i 20 Reduktionsblokken medfører ingen serviceforringelser for beboerne Side 36

37 Blok nr. R7 Reduktionsblok 8 - Ældre Kølemad til de udeboende borgere i Assens Kommune Netto 000 kr I alt netto Samlingen af kølemadsproduktionen i Assens Centralkøkken for de udeboende borgere, vil medføre en besparelse, idet produktionsformen ændres i forhold til nuværende produktion. Kølemaden udbringes gang ugentligt til borgeren og dette giver en besparelse i forhold til i dag, hvor de borgere der modtager varmeholdigt mad får det leveret dagligt. Borgerne kan med kølemaden få en større medbestemmelse i forhold til menuvalg, da borgeren selv kan sammensætte sin ugemenu. En ugemenu består af et valg imellem 0 hovedretter og 0 biretter. Hvoraf biretten kan fravælges dette er i dag ikke muligt ved den varmeholdige levering som består af en hovedret og biret. Derudover opnår borgeren mere fleksible spisetider,(evt. aften) idet udleveringen sker en gang ugentligt. Borgeren tilbydes mikroovn til tilberedning af menuerne, såfremt dette ikke forefindes i hjemmet. Såfremt Assens Centralkøkken skal varetage den samlede kølemadsproduktion vil det betyde investeringer i køkkenet. Disse investeringer er sat til at antage kr. Blokken kan ses selvstændigt, men også i sammenhæng med reduktionsblokken R8, hvor kølemaden også tilbydes de beboere, som er på kommunens plejecentre. Side 37

38 Kommunale ansatte 200* Blok nr. R ,06 27,06 27,06 27,06 Danske 2,0 2,0 2,0 2,0 Diakonhjem** Reduktioner - 6,33-6,33-6,33-6,33 I alt 32,74 32,74 32,74 32,74 * tallene er opgjort i fuldtidsstillinger per 20. maj 200 ** Tallene beror på personalesituationen per konsekvenser Reduktioner -6,33-6,33-6,33-6,33 I alt -6,33-6,33-6,33-6,33 Såfremt blokken vælges skal personalet opsiges juli/august 200, således at der kan opnås fuld gennemslagskraft af reduktionsblokken i 20. Kontraktforholdene med Danske Diakonhjem omkring produktion af mad til de udeboende borgere opsiges efter gældende regler på 6. måneder. Herefter kan Danske Diakonhjem eventuelt godkendes til produktion af kølemad til udeboende. Vælges kølemad til de udeboende borgere betyder dette, at investeringsoversigten skal igangsættes snarest muligt således, at Assens Centralkøkken kan køre med fuld produktion per. januar 20. Ligeledes skal der opsiges, og udarbejdes nye kontrakter i forhold til Danske Diakonhjem og kørsel. Endvidere vil der forekommer opsigelser af personale samt nogle omplaceringer. 2 Side 38

39 Blok nr. R8 Reduktionsblok 8 Ældre Madservice, Kølemad på plejecentre forudsætter valg af R7 Netto 000 kr I alt netto Der er kommunale og privat plejecentre i Assens Kommune med plads til i alt 37 beboere. 5 kommunale plejecentre får mad fra de 4 kommunale køkkener 2 kommunale/private plejecentre får mad fra 2 private køkkener (Danske Diakonhjem) 5 plejecentre laver maden selv Reduktionsblokken indebærer, at alle 2 plejecentre vil modtage den fulde forplejning ( gældende for Danske Diakonhjem en eventuel budgettilpasning), jf. servicepakken, fra det kommunale kølekøkken. Den fulde forplejning, morgen-, middag og aftensmad samt mellemmåltider, vil blive leveret til plejecenteret to gange om ugen. Afledte beror på et behov for investering af køle- og fryseskabe samt mikroovne til opbevaring og bearbejdelse af fødevarer i plejeboligen. Forudsætter reduktionsblok R7 Kølemad til udeboende borgere vælges Side 39

40 Blok nr. R Kommunalt 27,06 27,06 27,06 27,06 ansatte* Danske 2,0 2,0 2,0 2,0 Diakonhjem** Reduktioner -8,32-8,32-8,32-8,32 I alt 20,75 20,75 20,75 20,75 * tallene er opgjort i fuldtidsstillinger ** tallene beror på personaleoversigten per konsekvenser Personale - 8,32-8,32-8,32-8,32 I alt - 8,32-8,32-8,32-8,32 Såfremt blokken vælges skal medarbejderne i Madservice og private køkkener opsiges juli/august 200, således at der kan opnås fuld gennemslagskraft af reduktionsblokken i 20 Kontrakter med Danske Diakonhjem opsiges ultimo juni for at have fuld effekt i 20 Med reduktionsblokken følger: større menuvalg for beboerne større fleksibilitet idet beboerne kan vælge, om den varme mad er til aften eller middag beboerne kan vælge, hvad de gerne vil have at spise blandt de forskellige retter, der er leveret. flere plejecentre end før vil opleve, at kunne færdiggøre måltiderne i boenheden hvorved duften af madlavning og bagning vil sprede sig i boenheden i flere plejecentre end før, vil beboerne kunne være en del af den daglige tilberedelse af maden maden vil forsat kunne serveres i skåle og på fade eller portion anrettes til de beboere, der ønsker at spise i egen lejlighed. Ovenstående sammenfattende følger vil understøtte plejecentrenes arbejde med at udvikle Eden Alternative For de 5 plejecentre, som i dag selv laver maden, vil selvbestemmelse i fht. indkøb og menuvalg blive minimeret. 2 Side 40

41 Blok nr. R 9 Reduktionsblok 8 Ældre Lukning af cafeteriet på Birkely (kontrakt med Danske Diakonhjem) Netto 000 kr I alt netto Cafeteriet på Birkely kommer der dagligt 20 borgere og får serveret den varme middagsmad, som de er visiteret til. Borgerne kommer primært fra de ældrevenlige boliger, som ligger i tilknytning til Birkely. Lignende tilbud eksisterer ikke andre steder i Assens Kommune Reduktionsblokken betyder, at der ikke vil være medarbejdere til at servere den visiterede mad, men der vil forsat være mulighed for at benytte cafeteriet til at spise sammen. Middagsmaden vil blive leveret til borgerens eget hjem og kan derefter medbringes til cafeteriet Stillinger i 200* 0,38 0,38 0,38 0,38 Reduktion - 0,38-0,38-0,38-0,38 I alt * tallene er opgjort i fuldtidsstillinger konsekvenser Medarbejdere i cafeteriet - 0,38-0,38-0,38-0,38 I alt - 0,38-0,38-0,38-0,38 Reduktionsblokken medfører en ændring af kontrakten med Danske Diakonhjem. Kontrakten skal ændres medio juni for at have fuld effekt i 20 Borgerne vil i stedet få den visiterede mad leveret til egen bolig. Det vil forsat være muligt at bringe sin middagsmad til cafeteriet og spise den sammen med andre borgere. Side 4

42 Blok nr. R2 Reduktionsblok 8- Ældre kørsel til aktivitetscentre brugerstyrede kan tilbud Netto 000 kr I alt netto Reduktionsblokken medfører, at der ikke længere forekommer transport til aktivitetscentrene i Assens Kommune. Aktivitetscentrene er uden personalebemanding - men et tilbud om et aktivitets- og værested, hvor kommunens ældre borgere kan mødes og lave forskellige aktiviteter sammen på eget initiativ. Der er således tale om et brugerstyret kan tilbud indenfor kommunen. konsekvenser Der forekommer ikke længere kommunal dækning af udgiften til transport til aktivitetscentrene. Borgeren skal selv sørge for transporten til centrene. Side 42

43 Blok nr. R3 Reduktionsblok 8- Ældre Dosisdispensering Netto 000 kr I alt netto Kvalitetsstandard for medicindosering kan justeres, således at simple medicindoseringer, hvor der er stabilitet i medicineringen, kan overgå til dosisdispensering. Det vurderes til at være cirka halvdelen af de indvisiterede simple medicindoseringer i Den kommunale Hjemmepleje. På nuværende tidspunkt svarer det i tid til cirka en fuldtidsstilling. konsekvenser Stillinger 200* 224,87 224,87 224,87 224,87 Reduktioner -,0 -,0 -,0 -,0 I alt 223,87 223,87 223,87 223,87 * Antal fuldtidsansatte per 20. maj Personale -,0 -,0 -,0 -,0 I alt -,0 -,0 -,0 -,0 Etableringen af dosisdispensering forudsætter et samarbejde med praktiserende læge om opgaven. Konsekvenser for borgeren: De vil ikke længere få besøg cirka hver anden uge af hjemmeplejen Borgeren betaler for gebyr pr. dosisdispensering på 55,65 kr. pr. uge. Der ydes tilskud til dosisdispenseringsgebyret. Borgeren betaler kun for de tabletter, der leveres og betaler altid kun den billigste tabletpris. Der vil eventuelt være en udgift for udbringning af det dosisdispenserede medicin hver anden uge Sikkerheden for korrekt doseret medicin er højere ved dosisdispensering end ved manual dispensering. Side 43

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Notat Sorø Kommune Kommune Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling J.nr. 340-2010-21001 Den 19. august 2010 Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Med udgangspunkt i Sorø Kommunes effektiviseringsstrategi

Læs mere

FOR KOMMUNALE BEVILLINGSOMRÅDER BUDGET 2012-2015 EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015

FOR KOMMUNALE BEVILLINGSOMRÅDER BUDGET 2012-2015 EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015 HANDLEKATALOG EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015 AUGUST 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. MILJØ- OG PLANOMRÅDET... 6 2.1. BOLIGADMINISTRATION... 6 2.2. TRAFIK OG MILJØ...

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Budget 2012 Den 11. august 2011 Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Udmøntning af 1 % effektivisering... 5 Tekniske korrektioner...

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C F O V

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 27. august 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 15:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse 133.119 Visitation & Rehabilitering

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. maj 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Formålspapir

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 12. august 2010 Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 9 Udvidelser... 17

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune U Rapport Beredskabskatalog Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 METODE... 4 3 AARBENRAA I OVERBLIK... 7 4 BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK... 9 5 BEREDSKABSKATALOG... 10 5.1 Strukturtilpasninger...

Læs mere

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de

Læs mere