Prioriteringsskema kr kr kr kr. Sum af grønne blokke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prioriteringsskema 2011 2012 2013 2014 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Sum af grønne blokke -24.722-24.792-24.792-24.792"

Transkript

1 p markering Tilvalgs (K2) (K3) (K4) og reduktionsblokke = Bloknummer Underopdeling Blokkens størrelse inden af blok. i for.000 i ikke NyAssens politikområdet i kr. Kort beskrivelse Kommune Kolonne (K9-2) skal (K5-8) senere = = ændres Procentsats indarbejdes til rød af eller blokstørrelse måske grøn i budgettet. markering. der (rød skal Ved = indarbejdes ) gul af markering blokken. i budgetårene. tælles blokken med i budgettet (gul =2) Prioriteringsskema kr..000 kr..000 kr..000 kr. Sum af grønne blokke Politisk organisation Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:Nedsættelse af antallet af valgsteder fra 26 til 8 p a Administrativ Organisation (eks.kl. sale and lease back og risikostyring) Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:R0 Teknisk service personale ved flytning til nyt rådhus Blokbetegnelse:R02 Nedlæggelse af en HR-konsulent stilling Blokbetegnelse:R03 Nedlæggelse af Fritids- & idrætskonsulentstilling Blokbetegnelse:R04 E-rekruttering Blokbetegnelse:R05 Vakant stilling i Borgerservice nedlægges Blokbetegnelse: Nedlæggelse af øk. økonomidirektørstilling Dir p 05. Veje og Grønne områder Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:Ændring i ledelsesstrukturen Blokbetegnelse:Tilsyn med fremmede entreprenører p Politik for vedligeholdelse af kommunale bygninger Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:Rengøring - reduktion 5% Blokbetegnelse:Rengøring - reduktion yderlig 5% p 09. Tværfaglighed og sundhedsfremme Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:Reduktion af budget for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) p Dagtilbudspolitik Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:R Flere børn pr. pædagog i børnehaverne fra 0,5 til Blokbetegnelse:Fra 4 til 4,5 børn pr. pædagog i vuggestuer Blokbetegnelse:R5 Reduktion i timer til dagplejepædagoger p 2. Uddannelsespolitik Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:R: Afvikling af juniorklubber Blokbetegnelse:R2: Reduktion i samordnet indskoling Blokbetegnelse:R4: Reduktion i normering SFO Blokbetegnelse:R5: Ændring af struktur på ungdomsskolen Side

2 p 4. Social og Sundhedspolitik Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:R2: Effektivisering ved etablering af fælles 85 korps p 6. Psykiatri- og handicappolitik Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:R: 5 % takstnedsættelse på rammeaftaletilbuddene Blokbetegnelse:R2: Effektivisering ved etablering af fælles 85 korps Blokbetegnelse:R3: Tilbudstilpasning på psykiatriområdet Blokbetegnelse:R9: Opsigelse af entreprenøraftale Hjerneskaderådgivningen p 8. Ældrepolitik Sum af grønne og blå blokke Blokbetegnelse:R2: Sundhedsklinik - Kommunal sygepleje Blokbetegnelse:R3: Tilpasning af forebyggende hjemmebesøg Blokbetegnelse:R6: Plejeboliger - Leje og vask af linned Blokbetegnelse:R7: Madservice, kølemad til udeboende borgere Blokbetegnelse:R8: Madservice, kølemad til plejecentre Blokbetegnelse:R9: Lukning af cafeteriet på Birkely Blokbetegnelse:R2: kørsel til aktivitetscentre - brugerstyrede "kan" tilbud Blokbetegnelse:R3: Dosisdispensering Side 2

3 Blok nr. R 0 Teknisk blok 0. Politisk Organisation Reduktion i antallet af afstemningssteder til valg Netto 000 kr Reduktion i -70 antallet af valgsteder I alt netto -70 Assens Kommune har i dag 24 afstemningssteder. Ved en reduktion i antallet af afstemningssteder til 8, vil bevilling til valg kunne reduceres med kr. for hver gang der afholdes valg enten folketings-, kommunal- og regionsrådsvalg, valg til EU-parlamentet eller der afholdes folkeafstemning. Reduktionen opnås ved følgende elementer; Færre antal valgtilforordnede, færre medarbejdere skal deltage i valghandlingen, mindre lokaleleje og færre udgifter til opsætning/nedtagning af stemmebokse m.v. på valgsteder. Derforuden ligger det i forslaget, at udgifter til ekstrafærge til Baagø bortfalder. Ved en reduktion med 6 afstemningssteder vil valgstederne fremadrettet kunne etableres således: Afstemningssted Antal stemmeberettigede pr. november 2009 Assens/Baagø Ebberup/Helnæs/Dreslette Turup/Salbrovad/Ørsted/Søllested Glamsbjerg/Flemløse/Køng/Nårup 4.05 Haarby/Jordløse 3.23 Tommerup/Brylle/Verninge/Tommerup St Vissenbjerg Aarup/Orte/Kerte/Rørup Ved nedlæggelse af afstemningsstedet på Baagø anbefales, at der afsættes -2 dage for modtagelse af brevstemmer på øen, således det bliver valgfrit hvorvidt vælgerne ønsker at afgive stemme på øen eller alternativt ønsker at afgive stemme på valgdagen på afstemningssted Assens. Endeligt er der i den beregnede reduktion pr. afholdt valg indarbejdet en forøgelse af yderligere udgifter på anslået kr. til kørsel af gangbesværende m.v. til afstemningsstederne. Da der ikke er afsat midler til afholdelse af folketingsvalg er der udarbejdet en teknisk blok hvor antallet af valgsteder er 24. Side 3

4 Antal af valgsteder Blok nr. R konsekvenser Side 4

5 Blok nr. R0 Reduktionsblok 02a Administrativ organisation Teknisk service personale ved flytning til nyt rådhus Netto 000 kr I alt netto I forbindelse med flytning til det nye rådhus (fra 4 lokationer) kan der ske en effektivisering vedrørende kantine, budstue og rengøring konsekvenser Reduktion i stillinger Det forventes, at reduktion sker ved naturlig afgang og pt. ubesatte stillinger. Side 5

6 Blok nr. R02 Reduktionsblok 02a Administrativ organisation Nedlæggelse af en HR-konsulentstilling Netto 000 kr I alt netto Reduktion af en HR-konsulentstilling på 37 timer/uge Konsekvensen er, at følgende opgaver bortfalder: Introduktionskursus for nyansatte medarbejdere (4 gange årligt) Introduktionskursus for nyansatte ledere (2 gange årligt) Underviser- og tovholderfunktion på den interne MED-uddannelse (i stedet gennemføres uddannelsen af ekstern underviser) Reduktion i konsulentbesøg til arbejdspladserne (ledere skal være mere selvkørende i fht. besøg fra eksempelvis Arbejdstilsynet eller ved dårligt fungerende teams mv. Alternativt skal benyttes ekstern konsulentbistand) Afholdelse af én årlig temadag for ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter i stedet for de nuværende to temadage Diverse oplæg og temadage for arbejdspladser/fagområder Lederevaluering af kommunes ledere (konceptudvikling og gennemførsel) Interne kurser (stresshåndtering, den gode sygesamtale mv.) Lederforum på Aksen ( videns- og sparringsbank for kommunens ledere) konsekvenser Reduktion i stillinger Der er pt. budget til 4 fuldtidsstillinger. Nedenfor følger en oversigt over de HR-opgaver, der fortsat vil blive løst: E-rekruttering (fuld digitalisering af rekrutteringsprocessen) Sygefraværsprojektet (opfølgning samt konsulentbistand) Side 6

7 Blok nr. R02 Det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde Talentprogrammet Trivselsmåling Lederuddannelse på diplomniveau Årligt lederforum for kommunens ledere Fratrædelsessamtaler (tilbud ved uansøgt afsked) Ledercoaching (i begrænset omfang) Redaktøropgaver på Aksen + hjemmeside Sekretariatsbistand for HovedMED Summen af de kompetencer og det engagement, som kommunens medarbejdere og ledere har og udviser, er en væsentlig faktor i udviklingen af Assens Kommune ikke mindst i en situation med finansiel krise og store økonomiske udfordringer. Både nationale og internationale undersøgelser og forskningsprojekter dokumenterer klare sammenhænge mellem medarbejdertilfredshed, arbejdsmiljø samt kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. Der ligger altså betydelige arbejdskraftressourcer og økonomiske rationaler skjult i en høj personaleomsætning, et højt sygefravær samt i dårlig ledelse, dårlig trivsel og et dårligt arbejdsmiljø. HR-afdelingen har til formål at udvikle, hjælpe og understøtte organisationen og kommunens arbejdspladser i det personalepolitiske arbejde samt i skabelsen af et godt arbejdsmiljø med dygtige og kompetente ledere og medarbejdere. En af de væsentligste HR-opgaver i dag er derfor rådgivning, vejledning og sparring af ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter i forhold til at skabe en god arbejdsplads med et godt samarbejde og en god opgaveløsning. Der sker i HR samtidig opfølgning på det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde, ligesom kontakten med Arbejdstilsynet og andre eksterne arbejdsmiljøparter er forankret i HR-afdelingen. Samtidig udvikles og gennemføres i HR en række interne undervisnings-, uddannelses- og formidlingsaktiviteter målrettet behovene i Assens Kommune. Der er på kommuneniveau god økonomi i at gennemføre interne uddannelses- og udviklingsaktiviteter. Endelig løses i HR-afdelingen en række driftsopgaver samt skal-opgaver relateret til treparts- og overenskomstaftalerne. Nedlæggelsen af en stilling i HR-afdelingen betyder derfor også, at en række konsulentopgaver på kommunens arbejdspladser samt de interne uddannelses- og udviklingsaktiviteter reduceres i betydeligt omfang. 2 Side 7

8 Blok nr. R03 Reduktionsblok 02a Administrativ organisation Kultur og Udvikling nedlæggelse af Fritids- og Idrætskonsulentstillingen Netto 000 kr I alt netto I forbindelse med sammenlægning af afdelingerne Udvikling og Kommunikation og Kultur og Fritid pr.. januar 200, blev stillingen som fritids- og idrætskonsulent oprettet. Stillingen kan nedlægges. Fritids- og idrætskonsulentstillingen er pt. vakant konsekvenser Reduktion i stillinger Stillingen blev oprettet for styrke Assens Kommunes indsats på fritids og idrætsområdet, og ikke mindst samarbejdet med foreningerne, som understøtter arbejdet i den kommende Kultur- og Fritidspolitik. Side 8

9 Blok nr. R04 Reduktionsblok 02a Administrativ organisation Implementering af digitalt rekrutteringssystem (E-rekruttering) Netto 000 kr I alt netto Implementering af E-rekrutteringsløsning E-rekruttering er en digital rekrutteringsløsning, der frikøber tid og ressourcer ved at automatisere den administrative del af rekrutteringsprocessen. Ved at digitalisere hele rekrutteringsprocessen i et brugervenligt rekrutteringsværktøj minimeres samtidig udskrift af ansøgninger samt portoudgifterne knyttet til en ansættelsesproces. E-rekruttering understøtter samtidig Assens Kommunes digitaliseringsstrategi og herunder borgerservicestrategien samt O-printprojektet konsekvenser Implementering af et nyt elektronisk koncept for stillingsannoncering i Assens Kommune vil medføre en kvalitetsudvikling af rekrutteringsprocesserne og samtidig være en økonomisk gevinst for kommunen. Finanskrisen har for en stund afbødet rekrutteringsudfordringerne, men konkurrencen om den kvalificerede arbejdskraft vil inden for en overskuelig fremtid blive markant også i Assens Kommune. Side 9

10 Blok nr. R04 Flere elementer i E-rekrutteringssystemet vil fremme Assens Kommunes muligheder i den fremadrettede rekruttering. 2 Side 0

11 Blok nr. R05 Reduktionsblok 02a Administrativ organisation Borgerservice sammenlægning af centrene i Glamsbjerg og Vissenbjerg Netto 000 kr I alt netto I øjeblikket arbejder Regeringen og Kl på at finde en model, hvor en stor del af opgaverne vedr. pension, boligstøtte, børnebidrag, barselsdagpenge skal samles i 3-5 servicecentre. Det er pt. uklart hvornår disse servicecentre er etableret men det er formentlig om 2-3 år. I den mellemliggende periode vil der ved en sammenlægning af centrene Glamsbjerg og Vissenbjerg til center i den nordlige del af kommunen kunne opnås en bedre ressourceudnyttelse i borgerbetjeningen. Der vil fx kunne udarbejdes en mere effektiv vagtplan for betjeningen af borgeren. En sammenlægning vil derimod ikke reducere mængden af arbejdsopgaver. Det vil blive den samme som før en sammenlægning. Der er allerede i dag fælles ledelse af Glamsbjerg og Vissenbjerg. Hvis Borgerservice, Glamsbjerg flytter ud af de eksisterende lokaler, kan de med fordel anvendes af Jobcenteret som i dag mangler fysisk plads. Arbejdsmarkedspolitik Ved en sammenlægning kan eksisterende borgerservicelokaler i Glamsbjerg anvendes af Jobcenteret konsekvenser Reduktion i stillinger Det forventes, at reduktion sker ved naturlig afgang og pt. ubesatte stillinger. Side

12 Blok nr. R05 2 Side 2

13 Blok nr. R Reduktions blok reduktions blokken 05. Veje og grønne områder Ændring af ledelsesstrukturen på Entreprenørgården Netto 000 kr I alt netto Nedlæggelse af souschefstillingen på Entreprenørgården. Stillingen blev oprettet i forbindelse kommunalreformen og placering af medarbejdere med ledelseskompetence. Souschefen har i stor grad været beskæftiget med opgaver affødt af kommunesammenlægningen. De resterende opgaver overføres medarbejdere konsekvenser Personaleenheder -,0 -,0 -,0 -,0 om konsekvenser af reduktionsblokken Side 3

14 Blok nr. R 2 Reduktions blok reduktions blokken 05. Veje og grønne områder Udeladelse af tilsyn med fremmede entreprenørers opgravning og skiltning på offentlige Netto 000 kr I alt netto Assens Kommune fører tilsyn med fremmede entreprenørers opgravning og skiltning af samme på offentlige vejarealer konsekvenser ,0 -,0 -,0 -,0 om konsekvenser af reduktionsblokken Tilsyn udføres kun stikprøvevis og ved henvendelse om mangelfuld skiltning. Mængden af fejl ved retableringsarbejderne må forventes at stige. Side 4

15 Blok nr. R Reduktions blok (overskrift) Rengøring i hele Assens Kommune ) Rengøring reduktion af serviceniveauet med 5 % Netto 000 kr reduktions blokken Beskrivelse af forudsætningerne for blokken, herunder evt. afledte I alt netto Denne reduktionsblok er beskrevet som en tværgående blok på tværs af alle politikområder, der omfatter udgifter til rengøring i Assens Kommune. Byrådet besluttede den 26. juni 2007 at påbegynde gennemførelsen af effektiviseringsprojekt nr. Rengøring på Assens Kommunes lokaliteter, jfr. Byrådets handleplan Citat fra Bilag 2 Resultatet af analysen af rengøringen i Assens Kommune, sammenfattende resumé. Dansk Servicerådgivning s. 6 Det er oplyst af Assens Kommune, at der på nuværende tidspunkt bruges kr om året på rengøring. Tallet inkluderer udgifter til eksterne leverandører (kr ) og omfatter også en vurdering af værdien af rengøringsarbejdet på de enheder, der på nuværende tidspunkt rengøres af brugere el. lign., samt af de enheder, hvor der på nuværende tidspunkt enten ikke findes en rengøringsordning eller hvor oplysninger om de nuværende omkostninger på anden måde ikke har været tilgængelige (kr ). På grund af den svært gennemskuelige status vedr. det ledelsesmæssige ansvar er det ikke på baggrund af de fremkomne oplysninger muligt at beregne de nuværende omkostninger til ledelse og administration for nogle enheder forekommer dette at være inkluderet i den nuværende rengøringsomkostning (specielt enheder med kommunalt rengøringskorps eller ekstern leverandør), for andre er omkostningerne tydeligvis ikke indregnet. En præcisering af de ledelsesmæssige og administrative omkostninger vil kræve en analyse/gennemgang af andre faggruppers arbejdstidsnormering, fx de tekniske servicelederes. Fortsat samme rapport s. 9: I analysen beregnes, at en fremtidig rengøring baseret på det foreslåede harmoniserede rengøringsniveau effektivt vil kunne foretages for kr årligt, svarende til kr mindre end på nuværende tidspunkt. I beregningen er inkluderet udgifter til rengøringsledelse (5%, kr ) og til administration (%, kr ), og beregningen omfatter alle omkostninger til at gennemføre rengøring (også inkl. uændrede øvrige serviceopgaver). Beregningen forudsætter, at de skitserede investeringer i nyt rengøringsudstyr foretages. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev der indarbejdet en bevillingsramme til investeringer på,3 mio.kr. i rengøringsudstyr. Samtidig blev det besluttet, at effektiviseringsgevinsten skulle hjemtages med udgangspunkt i, at den fælles ordning skulle træde i kraft pr. april I 2007-kroner svarede det til en investering på ca.,25 mio. kr. og en helårlig effektiviseringsgevinst på ca. 2,5 mio. kr. Denne tabel omhandler allerede gennemførte effektiviseringskrav på alle områder, hvor der er rengøring i Assens Kommune. Konsekvenserne blev indarbejdet i budgettet for Det er således i nedenstående tabel, den samlede konsekvens for driftsbudgettet Side 5

16 Blok nr. R Drift (000 kr.) Budgetforslag Effektiviseringsgevinst Implementeringspulje I alt Yderligere blev det besluttet, at rengøringsniveauet i Assens Kommune pr.. april 2009 blev fastlagt som en politisk valgt minimumsstandard svarende til det harmoniserede rengøringsniveau som beskrevet af Dansk Servicerådgivning. Der udfærdiges ensartede servicedeklarationer for rengøringen på de respektive institutionsområder. at der i forbindelse med nyordningen skulle sikres midler til en professionalisering af rengøringsområdet, herunder midler til vedligehold af arbejdsredskaber og til uddannelse af rengøringsmedarbejderne. Dette er gennemført i Rengøringsteam Assens Kommune omfattende den geografiske afgrænsning svarende til de tidligere Haarby og Glamsbjerg kommuner. Den tidligere gennemførte effektiviseringsgevinst blev gennemført ud fra følgende: Budgettet inddrages på grundlag af den fremtidige rengøringsudgift. Det betød, at der ikke blev taget hensyn til, hvor meget rengøringsopgaven hidtil havde kostet det enkelte område/institution, men i hvor meget rengøringen ville koste fremadrettet. Dermed ville ændringerne i serviceniveauet afspejles i ændringer af udgiften. Den fremtidige udgift blev beregnet som det antal timer, som Dansk Servicerådgivning havde opgjort til fremtidig rengøring ganget med den gennemsnitlige timepris i Assens Kommune. Senest blev det på byrådets møde april måned 200 besluttet, at organisere rengøringsområdet i Assens Kommune til den såkaldte model 3, der indebærer, en fastholdelse af den nuværende model med en udvidelse fra det nuværende geografiske område, Haarby-Glamsbjerg, til at omfatte institutionerne i Assens området, Aarup-Vissenbjerg området eller Tommerup og Tommerup St. området meget lig de tidligere geografiske kommunegrænser. I nærværende blok under afsnittet om konsekvenser af reduktionsblokken er beskrevet de konkrete konsekvenser ved gennemførelse af reduktioner indenfor Rengøringsteam Assens Kommune. Timeprisen er beregnet til 78 kr. i 2007-priser, svarende til 95 kr. i 2009-priser. Timeprisen inkluderer løn, sygdom, barsel, ledelse, materialer mv. 2 Side 6

17 Blok nr. R Konsekvenserne er relateret til den politiske fastlagte minimumsstandard for serviceniveauet ved en ændret ressourcetildeling og eksemplificeret ved en skole, der er med i den fælles rengøringsordning. Denne reduktionsblok er beskrevet som en tværgående blok på tværs af alle politikområder, der omfatter udgifter til rengøring i Assens Kommune. Skema. Beskrivelse af ændringer Rengøringsanalysen omfattede som minimum 30 bygningsenheder/institutioner og angav følgende forhold. I denne opgørelse indgår også Haarby / Glamsbjerg området: Samlede arealangivelser Arealer Kvadratmeter Opmålt areal Samlet rengøringsareal Gns. dagligt rengøringsareal Arealfordeling i % Skoler og SFO 58 % Daginstitutioner 0 % Ældre og pleje 8 % Administration og øvrige 2 % Teknik og Miljø % konsekvenser Beskrivelser Reng.ass. 3, 5 2 3,5 3,5 3,5 I en note i Notat af vedr. ny rengøringsløsning i Assens Kommune er på side opgjort: Der er i dag 94 fastansatte samt 63 timelønnede rengøringsassistenter dvs. under 8 timer pr. uge, svarende til 66 årsværk. Hertil kommer de tekniske serviceledere og -assistenter der også gør rent, samt det personale der er ansat ved private leverandører. Samlet set er der en bestykning svarende til ca. 80 årsværk (66 + ca. 4 + ca. 0). Nedenfor er givet et eksempel på konsekvenserne relateret til Haarby- Glamsbjerg området, som udgør en del af den samlede reduktion. Dette betyder helt konkret at de kr. er en del af den samlede blokbeskrivelse på mio.kr. på hele rengøringsområdet. Rengøring reduktion for Haarby-Glamsbjerg området 2 Årsværk 3 Side 7

18 Blok nr. R Netto 000 kr I alt netto 5 % om konsekvenser af reduktionsblokken Reng.ass. - 0,9-0,9-0,9-0,9 Eksempel på Haarby skole som er vedlagt Rengøring - 5% på Haarby skole og SFO Netto 000 kr I alt netto Reng.ass. -0,2-0,2-0,2-0,2 Der fastholdes daglig rengøring på toiletter, baderum og køkkenarealer. Der reduceres på rengøringen i kontorer, depoter og gange. Enkelte gangarealer bliver i dag vasket hver dag eller hver anden dag. Dette kan reduceres til en gang om ugen. Dette medfører dog at gangene bliver meget snavsede, og det bliver vanskeligt for assistenterne at nå at rengøre disse indenfor den angivne tid. 4 Side 8

19 Blok nr. R Reduktionsblok 09 Tværfaglighed og Sundhedsfremme Reduktion af budget for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Netto 000 kr Adm. besparelser Der gennemføres en reduktion af rammen til den decentraliserede enhed Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Besparelsen udmøntes ved besparelser på administrationen ved PPR Skema. Beskrivelse af ændringer konsekvenser Beskrivelser Administrative årsværk Der vil blive foretaget en gennemgang og prioritering af de administrative opgaver. Side 9

20 Blok nr. R Dagtilbudspolitik Teknisk blok Flere børn pr. pædagog i børnehaverne fra 0,5 til Netto 000 kr Brutto besparelse % forældrebetaling I alt nettobesparelse Beregningen på besparelsesforslaget hvor antallet af børn pr. pædagog hæves fra 0,5 til. Såfremt der tilvælges andre reduktions-/ønskeblokke til politikområdet, vil beregningen ændres. Antal pædagoger pr. barn i børnehaver konsekvenser Antal pædagogiske fuldtidsstillinger -7,5-7,5-7,5-7,5 Side 20

21 Blok nr. R3 Teknisk blok Dagtilbudspolitik Fra 4 til 4,5 børn pr. pædagog i vuggestuerne Netto 000 kr Brutto besparelse % forældrebetaling I alt nettobesparelse Vuggestuer: Beregningen på besparelsesforslaget hvor antallet af børn pr. pædagog hæves fra 4 til 4,5. Såfremt der tilvælges andre reduktions-/ønskeblokke til politikområdet, vil beregningen ændres. Antal børn pr. pædagog ,5 4,5 5 5 konsekvenser Antal (pædagog) fuldtidsstillinger -,25 -,25 -,25 -,25 Side 2

22 Blok nr. R5 Dagtilbudspolitik Teknisk blok Besparelse på timer til dagplejepædagoger Netto 000 kr Brutto besparelse (6,22%) -25% forældrebetaling I alt nettobesparelse Besparelse på netto kr. på timer til dagplejepædagoger. De to ledere for distrikterne, er holdt uden for denne besparelsesberegning. Børneantallet er anvendt som fordelingsnøgle Antal børn konsekvenser Antal fuldtidsstillinger -,7 -,7 -,7 -,7 Side 22

23 Blok nr. R Reduktions blok (overskrift) Beskrivelse af forudsætningerne for blokken, herunder evt. afledte 2 Uddannelsespolitik Afvikling af juniorklubberne Netto 000 kr Afvikling af juniorklubber I alt netto Børn i 4. til og med 6. klasse har på nuværende tidspunkt mulighed for at tilmelde sig juniorklub ordninger på de forskellige skoler. I første kvartal har der i gennemsnit været tilmeldt 52 børn i de 5 juniorklubber. Assens Kommune er ikke lovmæssigt forpligtet til at tilbyde juniorklubber og der er derfor mulighed for afvikling af denne ordning. Afvikling vil give en besparelse på netto kr. Besparelsen er beregnet for et helt år. Hvis det besluttes at klubberne først skal afvikles for 2. halvår af 20 vil nettobesparelsen i 20 være 5/2 eller kr Skema. Beskrivelse af ændringer konsekvenser Beskrivelser Besparelsen vil betyde reduktion i personalet. Klubberne har et bruttobudget på i alt kr. til rådighed (dette beløb er inklusiv forældrebetalingen som tilfalder klubberne). Hvis det antages at ca kr. vedrører løn, så vil det svare til at der afvikles ca. 6 fuldtidsstillinger ved en gennemsnitlig SFO-løn på Side 23

24 Blok nr. R2 Reduktions blok (overskrift) Beskrivelse af forudsætningerne for blokken, herunder evt. afledte 2 Uddannelsespolitik Reduktion i samordnet indskoling (rammebesparelse) Netto 000 kr Reduktion af Samordnet indskoling I alt netto Der er på nuværende tidspunkt tildeling af budget til samordnet indskoling til elever i 0. til 2. klasse. Tildelingen er som følger: 0. klasse: Tildeles 5 lærertimer pr. klasse pr. uge. klasse: Tildeles 2 lærertimer pr. klasse pr. uge 2. klasse: Tildeles lærertimer pr. klasse pr. uge Endvidere tildeles 6,75 pædagogtimer (8,775 inkl forberedelse) pr klasse. Med denne reduktionsblok laves en rammereduktion på samordnet indskoling på kr. Det er op til den enkelte skole hvorledes besparelsen udmøntes Skema. Beskrivelse af ændringer konsekvenser Beskrivelser Ændring omregnet til fuldtidsstillinger Samordnet -4,9-4,9-4,9-4,9 indskoling; lærere I alt -4,9-4,9-4,9-4,9 Besparelsen vil have personalemæssige konsekvenser. Hvis besparelsen omregnes til lærer-fuldtidsstillinger, så vil det svarer til 4,9 fuldtidsstillinger der skal reduceres med. Side 24

25 Blok nr. R2 2 Side 25

26 Blok nr. R4 Reduktions blok (overskrift) Beskrivelse af forudsætningerne for blokken, herunder evt. afledte 2 Uddannelsespolitik Reduktion i normering SFO Netto 000 kr Reduktion i normering (-,0) I alt netto På nuværende tidspunkt tildeles der budget til SFO erne efter en normering på 5,5 børn pr. SFO-medarbejder. Hvis denne budgettildelingsmodel ændres til 6,5 børn pr. medarbejder kan budgettet reduceres med kr. Skema. Beskrivelse af ændringer konsekvenser Beskrivelser Ændring i normering fra 5,5 til 6,5 børn pr. SFO-medarb Antal medarbejdere I alt En reduktion i budgettet på kr. vil svare til en reduktion på ca. 3 fuldtidsstillinger fordelt på 5 SFO er. Side 26

27 Blok nr. R5 Reduktions blok (overskrift) Beskrivelse af forudsætningerne for blokken, herunder evt. afledte 2 Uddannelsespolitik Ændring af strukturen i Ungdomsskolen Netto 000 kr Ændring af struktur I alt netto Ledelsesstrukturen i Ungdomsskolen kan ændres. Det vil medføre en besparelse på kr Skema. Beskrivelse af ændringer konsekvenser Beskrivelser Side 27

28 Blok nr. R2 Reduktionsblok Beløb Social og sundhedspolitik Effektivisering med 5 % ved etablering af fælles 85 korps (social, psykiatri og handicap) Netto 000 kr eget personale I alt netto reduktionsblokken Råd, vejledning og praktisk bistand til borgere i eget hjem. Ved etablering af fælles korps forventes en effektivisering i form af: Større udnyttelse af ressourcerne (minimere kørsel, fælles ledelse, optimering af planlægning) Kompetenceudvikling på tværs af de enkelte områder Da effektiviseringen dækker to politikområder skal nærværende blok ses i sammenhæng med reduktionsblok R2 på politikområdet Psykiatri og handicap. I basisbudgettet for 20 er der afsat kr. til formålet svarende til 50 timer/uge. I dag anvendes der ca kr. til køb af eksterne aktører. En effektivisering på 5 % svarer til en reduktion på kr. eller en reduktion på 7 timer/uge i konsekvenser Årsværk om konsekvenser af blokken I alt 0,2 0,2 0,2 0,2 Ved at samle områderne og oprette et fælles korps opnås en effektivisering og dermed en reduktion af udgifterne. Side 28

29 Blok nr. R Reduktionsblok Beløb Psykiatri- og Handicappolitik 5 % takstnedsættelse på køb af tilbud under Rammeaftalen i Region Syddanmark Netto 000 kr Xg Køb af 07-tilbud psykiatri Xg Køb af 08-tilbud psykiatri Xg Køb af 03-tilbud psykiatri Xg Køb af 04-tilbud psykiatri Køb af pladser handicap I alt netto reduktionsblokken Af referat fra møde i KKR den 2. juni 200 fremgår en anbefaling om en reduktion på 5 % af de samlede omkostninger på alle tilbud under Rammeaftalen fra En reduktion med 5 % af taksterne vil umiddelbart for Assens Kommune kunne give en samlet besparelse på kr. på køb af pladser under rammeaftalen hos andre kommuner og hos regionen fordelt med hhv kr. på psykiatriområdet og kr. på handicapområdet. I referatet fremgår takstnedsættelsen som en anbefaling med bevidstheden om, at det kun er det enkelte byråd, som kan beslutte en reduktion. Hvis nogle kommuner/regionen vælger ikke at reducere taksten på deres tilbud, vil besparelsen blive mindre for Assens Kommune. Ligeledes vil ankeinstansers afgørelser kunne påvirke muligheden for at opnå den ønskede reduktion. På den baggrund vurderes det at være mere realistisk at arbejde med en forudsætning om at effekten kun vil være halvdelen. Den beregnede reduktion vil således blive på kr. - fordelt med hhv kr. vedr. psykiatri og kr. vedr. handicap. Side 29

30 Blok nr. R Beregningen af besparelsen er baseret på en opgørelse af aktuelle sager omfattet af Rammeaftalen pr og taksterne fremskrevet til 20-niveau med KL s pris- og lønskøn. De samlede udgifter er herefter reduceret med 5 %. konsekvenser om konsekvenser af blokken For Assens Kommunes vedkommende efterleves KKR s anbefaling med de udarbejdede reduktionsblokke på psykiatri- og handicapområdet. En generel takstreduktion på 5 % på tilbud under Rammeaftalen vil kunne give Assens Kommune en besparelse på de tilbud, der købes hos andre. Det vurderes at være en realistisk forudsætning at effekten af anbefalingen kun vil være halvdelen på de rammaftale-tilbud, som Assens Kommune køber hos andre kommuner og regionen. 2 Side 30

31 Blok nr. R2 Reduktionsblok Beløb reduktionsblokken Psykiatri- og Handicappolitik Effektivisering med 5 % ved etablering af fælles 85 korps (social, psykiatri og handicap) Netto 000 kr Xg Psykiatri - 85 eget personale Xg Handicap - 85 eget personale I alt netto Råd, vejledning og praktisk bistand til borgere i eget hjem. Ved etablering af fælles korps forventes en effektivisering i form af: Større udnyttelse af ressourcerne (minimere kørsel, fælles ledelse, optimering af planlægning) Kompetenceudvikling på tværs af de enkelte områder Da effektiviseringen dækker to politikområder skal nærværende blok ses i sammenhæng med reduktionsblok R2 på politikområdet Social- og Sundhedspolitik, hvor den sociale andel beskrives. Psykiatri: I basisbudgettet for 20 er der afsat kr. til formålet. I den tekniske blok T er der herudover afsat kr. Der er således samlet afsat kr. til 85 i eget regi svarende til 0 timer/uge. En effektivisering på 5 % svarer til en reduktion på kr. eller en reduktion på 5 timer/uge i Handicap: I basisbudgettet for 20 er der afsat kr. til formålet. Der forventes indtægter fra andre kommuner på kr. Der er således netto afsat kr. til 85 i eget regi svarende til 44 timer/uge. En effektivisering på 5 % svarer til en reduktion på kr. eller en reduktion på 23 timer/uge i konsekvenser Årsværk om konsekvenser af blokken Psykiatriområdet -0,4-0,4-0,4-0,4 Handicapområdet -0,62-0,62-0,62-0,62 I alt -,03 -,03 -,03 -,03 Vi forventer en reduktion af udgifterne ved at samle områderne og den mulige effektivisering Side 3

32 Blok nr. R3 Reduktionsblok Beløb Psykiatri- og Handicappolitik Psykiatri - tilbudstilpasning Netto 000 kr I alt netto reduktionsblokken Implementeringen af en centerfunktion på psykiatriområdet, hvor alle aktiviteter samles ét sted, forventes at kunne give en synergieffekt. Tilbudstilpasningen vil ske ved omorganisering af tilbuddene og det skønnes at der vil kunne opnås en effektivisering svarende til kr. Synergieffekten vil først kunne beskrives nærmere, når den nye struktur i løbet af sommeren og efteråret konkretiseres. konsekvenser Beregningen af beløbet på kr. er foretaget på baggrund af en nednormering på 20 timer pr. uge ud fra en gennemsnitlig pædagogløn. På nuværende tidspunkt er det uvist hvorvidt tilbudstilpasningen reelt vil betyde en personalereduktion på alle 20 timer/uge. om konsekvenser af blokken En samling af psykiatritilbuddene forventes at kunne give en synergieffekt. Idet den nye struktur endnu ikke er fuldt ud, konkret beskrevet vil det ikke på nuværende tidspunkt være muligt at vurdere om synergieffekten reelt vil betyde en reduktion af 20 personaletimer/uge eller om der vil kunne effektiviseres på andre faktorer. Side 32

33 Blok nr. R9 Reduktionsblok 6 Psykiatri-og handicappolitik - handicap Opsigelse af entreprenøraftale Hjerneskaderådgivningen Netto 000 kr I alt netto I dag er der aftale med hjerneskaderådgivningen vedr. rådgivning/undervisning af samarbejdspartnere til Hjerneskade-rådgivningen samt hjerneskadede - Aftalen omfatter rådgivning efter Servicelovens 0, og 2. - Koordination og rådgivning indenfor hjerneskadeområdet. - Målgruppen er 7-65 årige personer med en hjerneskade opstået efter personens 2. år, hvor årsagen er akut sygdom eller skade af ikke-progredierende art. - Specialrådgivning på baggrund af et tværfagligt samarbejde mellem neuropsykolog, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut, social konsulent og undervisningskonsulent. Denne opgave hjemtages og placeres i CSA. konsekvenser Der skal gøres opmærksom på, at den indgåede aftale tidligst kan opsiges pr.. januar 202. Side 33

34 Blok nr. R2 Reduktionsblok 8 Ældre Sundhedsklinik kommunal sygepleje Netto 000 kr I alt netto Reduktionsblokken skal ses i relation til en bedre udnyttelse af sundhedsklinikkerne i kommunen, således at borgeren kommer til sygeplejen og ikke omvendt. Sundhedsklinikken kan være et mere fleksibelt tilbud til borgeren, da denne ikke skal vente hjemme på en sygeplejerske men kan have en fast aftale i klinikken. Borgeren skal således som hovedregel visiteres til at komme i sundhedsklinikken frem for at sygeplejersken kommer i borgerens hjem Stillinger 200* 43,37 43,37 43,37 43,37 Reduktion - 2,0-2,0-2,0-2,0 I alt 4,37 4,37 4,37 4,37 * tallene er opgjort i fuldtidsstillinger per 20. maj 200 konsekvenser Sygeplejersker - 2,00-2,00-2,00-2,00 I alt - 2,00-2,00-2,00-2,00 Såfremt blokken vælges skal personalet opsiges juli/august 200, således at der kan opnås fuld gennemslagskraft af reduktionsblokken i 20. Beboere i plejeboligerne er som hovedregel ikke omfattet Bedre udnyttelse af sundhedsklinikkerne beror på, at borgeren selv transporterer sig til klinikken. En befordring der ikke ydes tilskud til. Derimod opnår borgeren et mere fleksibelt tilbud i forhold til behandlingstidspunkt og ventetid. Side 34

35 Dertr 8 Ældre Blok nr. R3 Reduktionsblok Tilpasning af de forebyggende hjemmebesøg Netto 000 kr I alt netto Der er ca borgere over 75 år i Assens kommune, som tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Ca. 70 % af disse borgere besøges af forebyggelseskonsulenterne. Borgere mellem 75 til 80 år tilbydes som hovedregel. besøg, mens borgere fra 80 år og opefter tilbydes. besøg og ved mulighed 2. besøg. Besøgene foretages individuelt af ca. en times varighed. Ved ægtepar ½ times varighed. Blokken vil medføre, at de 75 årige fremover tilbydes et informationsmøde i grupper med forebyggelseskonsulenterne. Efterfølgende kan borgerne henvende sig, såfremt de ønsker et individuelt besøg Stillinger 200* 2,86 2,86 2,86 2,86 Reduktion -0,86-0,86-0,86-0,86 I alt 2,00 2,00 2,00 2,00 * tallene er opgjort i fuldtidsstillinger konsekvenser Forebygger - 0,86-0,86-0,86-0,86 I alt - 0,86-0,86-0,86-0,86 Tilpasningen fra de forebyggende individuelle hjemmebesøg til gruppevis orientering, kan medfører et tab for individuel opsporing af demens, diabetes, depression og andre kroniske lidelser. Der kan være risiko for, at de ikke ressourcestærke borgere udebliver fra den gruppebaserede sundhedsfremmende og forebyggende information. Side 35

36 Blok nr. R 6 Reduktionsblok 8 - Ældre Plejeboliger, vask og leje af linned Netto 000 kr I alt netto På 2 plejeboliger ud af 2 plejeboliger, er der ansat medarbejdere til at vaske beboernes linned. På de øvrige plejeboliger bliver linned lejet og vasket eller vasket af medarbejderne. Reduktionsblokken betyder, at vaskerifunktionen nedlægges og beboerne overgår til leje og vask af linned, leveret af ekstern leverandør Stilliner i 200*,3,3,3,3 Reduktion -,3 -,3 -,3 -,3 I alt * tallene er opgjort i fuldtidsstillinger konsekvenser Medarbejdere i vaskeri -,3 -,3 -,3 -,3 I alt -,3 -,3 -,3 -,3 Såfremt blokken vælges skal medarbejderne i vaskeriet opsiges juli/august 200, således at der kan opnås fuld gennemslagskraft af reduktionsblokken i 20 Reduktionsblokken medfører ingen serviceforringelser for beboerne Side 36

37 Blok nr. R7 Reduktionsblok 8 - Ældre Kølemad til de udeboende borgere i Assens Kommune Netto 000 kr I alt netto Samlingen af kølemadsproduktionen i Assens Centralkøkken for de udeboende borgere, vil medføre en besparelse, idet produktionsformen ændres i forhold til nuværende produktion. Kølemaden udbringes gang ugentligt til borgeren og dette giver en besparelse i forhold til i dag, hvor de borgere der modtager varmeholdigt mad får det leveret dagligt. Borgerne kan med kølemaden få en større medbestemmelse i forhold til menuvalg, da borgeren selv kan sammensætte sin ugemenu. En ugemenu består af et valg imellem 0 hovedretter og 0 biretter. Hvoraf biretten kan fravælges dette er i dag ikke muligt ved den varmeholdige levering som består af en hovedret og biret. Derudover opnår borgeren mere fleksible spisetider,(evt. aften) idet udleveringen sker en gang ugentligt. Borgeren tilbydes mikroovn til tilberedning af menuerne, såfremt dette ikke forefindes i hjemmet. Såfremt Assens Centralkøkken skal varetage den samlede kølemadsproduktion vil det betyde investeringer i køkkenet. Disse investeringer er sat til at antage kr. Blokken kan ses selvstændigt, men også i sammenhæng med reduktionsblokken R8, hvor kølemaden også tilbydes de beboere, som er på kommunens plejecentre. Side 37

38 Kommunale ansatte 200* Blok nr. R ,06 27,06 27,06 27,06 Danske 2,0 2,0 2,0 2,0 Diakonhjem** Reduktioner - 6,33-6,33-6,33-6,33 I alt 32,74 32,74 32,74 32,74 * tallene er opgjort i fuldtidsstillinger per 20. maj 200 ** Tallene beror på personalesituationen per konsekvenser Reduktioner -6,33-6,33-6,33-6,33 I alt -6,33-6,33-6,33-6,33 Såfremt blokken vælges skal personalet opsiges juli/august 200, således at der kan opnås fuld gennemslagskraft af reduktionsblokken i 20. Kontraktforholdene med Danske Diakonhjem omkring produktion af mad til de udeboende borgere opsiges efter gældende regler på 6. måneder. Herefter kan Danske Diakonhjem eventuelt godkendes til produktion af kølemad til udeboende. Vælges kølemad til de udeboende borgere betyder dette, at investeringsoversigten skal igangsættes snarest muligt således, at Assens Centralkøkken kan køre med fuld produktion per. januar 20. Ligeledes skal der opsiges, og udarbejdes nye kontrakter i forhold til Danske Diakonhjem og kørsel. Endvidere vil der forekommer opsigelser af personale samt nogle omplaceringer. 2 Side 38

39 Blok nr. R8 Reduktionsblok 8 Ældre Madservice, Kølemad på plejecentre forudsætter valg af R7 Netto 000 kr I alt netto Der er kommunale og privat plejecentre i Assens Kommune med plads til i alt 37 beboere. 5 kommunale plejecentre får mad fra de 4 kommunale køkkener 2 kommunale/private plejecentre får mad fra 2 private køkkener (Danske Diakonhjem) 5 plejecentre laver maden selv Reduktionsblokken indebærer, at alle 2 plejecentre vil modtage den fulde forplejning ( gældende for Danske Diakonhjem en eventuel budgettilpasning), jf. servicepakken, fra det kommunale kølekøkken. Den fulde forplejning, morgen-, middag og aftensmad samt mellemmåltider, vil blive leveret til plejecenteret to gange om ugen. Afledte beror på et behov for investering af køle- og fryseskabe samt mikroovne til opbevaring og bearbejdelse af fødevarer i plejeboligen. Forudsætter reduktionsblok R7 Kølemad til udeboende borgere vælges Side 39

40 Blok nr. R Kommunalt 27,06 27,06 27,06 27,06 ansatte* Danske 2,0 2,0 2,0 2,0 Diakonhjem** Reduktioner -8,32-8,32-8,32-8,32 I alt 20,75 20,75 20,75 20,75 * tallene er opgjort i fuldtidsstillinger ** tallene beror på personaleoversigten per konsekvenser Personale - 8,32-8,32-8,32-8,32 I alt - 8,32-8,32-8,32-8,32 Såfremt blokken vælges skal medarbejderne i Madservice og private køkkener opsiges juli/august 200, således at der kan opnås fuld gennemslagskraft af reduktionsblokken i 20 Kontrakter med Danske Diakonhjem opsiges ultimo juni for at have fuld effekt i 20 Med reduktionsblokken følger: større menuvalg for beboerne større fleksibilitet idet beboerne kan vælge, om den varme mad er til aften eller middag beboerne kan vælge, hvad de gerne vil have at spise blandt de forskellige retter, der er leveret. flere plejecentre end før vil opleve, at kunne færdiggøre måltiderne i boenheden hvorved duften af madlavning og bagning vil sprede sig i boenheden i flere plejecentre end før, vil beboerne kunne være en del af den daglige tilberedelse af maden maden vil forsat kunne serveres i skåle og på fade eller portion anrettes til de beboere, der ønsker at spise i egen lejlighed. Ovenstående sammenfattende følger vil understøtte plejecentrenes arbejde med at udvikle Eden Alternative For de 5 plejecentre, som i dag selv laver maden, vil selvbestemmelse i fht. indkøb og menuvalg blive minimeret. 2 Side 40

41 Blok nr. R 9 Reduktionsblok 8 Ældre Lukning af cafeteriet på Birkely (kontrakt med Danske Diakonhjem) Netto 000 kr I alt netto Cafeteriet på Birkely kommer der dagligt 20 borgere og får serveret den varme middagsmad, som de er visiteret til. Borgerne kommer primært fra de ældrevenlige boliger, som ligger i tilknytning til Birkely. Lignende tilbud eksisterer ikke andre steder i Assens Kommune Reduktionsblokken betyder, at der ikke vil være medarbejdere til at servere den visiterede mad, men der vil forsat være mulighed for at benytte cafeteriet til at spise sammen. Middagsmaden vil blive leveret til borgerens eget hjem og kan derefter medbringes til cafeteriet Stillinger i 200* 0,38 0,38 0,38 0,38 Reduktion - 0,38-0,38-0,38-0,38 I alt * tallene er opgjort i fuldtidsstillinger konsekvenser Medarbejdere i cafeteriet - 0,38-0,38-0,38-0,38 I alt - 0,38-0,38-0,38-0,38 Reduktionsblokken medfører en ændring af kontrakten med Danske Diakonhjem. Kontrakten skal ændres medio juni for at have fuld effekt i 20 Borgerne vil i stedet få den visiterede mad leveret til egen bolig. Det vil forsat være muligt at bringe sin middagsmad til cafeteriet og spise den sammen med andre borgere. Side 4

42 Blok nr. R2 Reduktionsblok 8- Ældre kørsel til aktivitetscentre brugerstyrede kan tilbud Netto 000 kr I alt netto Reduktionsblokken medfører, at der ikke længere forekommer transport til aktivitetscentrene i Assens Kommune. Aktivitetscentrene er uden personalebemanding - men et tilbud om et aktivitets- og værested, hvor kommunens ældre borgere kan mødes og lave forskellige aktiviteter sammen på eget initiativ. Der er således tale om et brugerstyret kan tilbud indenfor kommunen. konsekvenser Der forekommer ikke længere kommunal dækning af udgiften til transport til aktivitetscentrene. Borgeren skal selv sørge for transporten til centrene. Side 42

43 Blok nr. R3 Reduktionsblok 8- Ældre Dosisdispensering Netto 000 kr I alt netto Kvalitetsstandard for medicindosering kan justeres, således at simple medicindoseringer, hvor der er stabilitet i medicineringen, kan overgå til dosisdispensering. Det vurderes til at være cirka halvdelen af de indvisiterede simple medicindoseringer i Den kommunale Hjemmepleje. På nuværende tidspunkt svarer det i tid til cirka en fuldtidsstilling. konsekvenser Stillinger 200* 224,87 224,87 224,87 224,87 Reduktioner -,0 -,0 -,0 -,0 I alt 223,87 223,87 223,87 223,87 * Antal fuldtidsansatte per 20. maj Personale -,0 -,0 -,0 -,0 I alt -,0 -,0 -,0 -,0 Etableringen af dosisdispensering forudsætter et samarbejde med praktiserende læge om opgaven. Konsekvenser for borgeren: De vil ikke længere få besøg cirka hver anden uge af hjemmeplejen Borgeren betaler for gebyr pr. dosisdispensering på 55,65 kr. pr. uge. Der ydes tilskud til dosisdispenseringsgebyret. Borgeren betaler kun for de tabletter, der leveres og betaler altid kun den billigste tabletpris. Der vil eventuelt være en udgift for udbringning af det dosisdispenserede medicin hver anden uge Sikkerheden for korrekt doseret medicin er højere ved dosisdispensering end ved manual dispensering. Side 43

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

01. Politisk organisation

01. Politisk organisation 01. Politisk organisation Overslagsår 01 - fremskrevet 9.350 9.351 9.350 9.350 I alt 9.350 9.351 9.350 9.350 Afholdelse af folketingsvalg i 2011 1.100 Ændring i PL skøn juni 2010-118 -118-118 -118 T02

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Indholdsfortegnelse side 1. Præsentation side 2. Forord side 3

Indholdsfortegnelse side 1. Præsentation side 2. Forord side 3 Side 0 Indholdsfortegnelse side 1 Præsentation side 2 Forord side 3 Indsatsområde 1: Næringsberegning af opskrifter i produktionskøkkenerne, tilpasset normerne for ældrekost/sygehuskost side 4 Indsatsområde

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune

Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune Kommissorium for Udvikling af fremtidens madoplevelse på plejecentrene i Fredericia Kommune 1. Motivation/baggrund for projektet

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer Notat Stramning af Lov om røgfri miljøer 1. Indledning Assens Kommune gennemførte i foråret 2012 en høringsproces i MED-organisationen vedrørende indførelse af røgfri arbejdstid på alle arbejdspladser.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere