Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration"

Transkript

1 Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2015

2 1. Indledning side 2 2. Uddannelsens formål side 2 3. Uddannelsens varighed side 2 4. Uddannelsens titel side 3 5. Adgangskrav side 3 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold side Uddannelsens mål for læringsudbytte 6.2. Uddannelsens struktur og indhold 7. Afgangsprojekt side Læringsmål for afgangsprojektet 7.2. Udarbejdelse af afgangsprojekt 8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse side Undervisnings- og arbejdsformer 8.2. Evaluering 9. Prøver og bedømmelse side Regelgrundlag 9.2 Prøver og prøveformer 10. Merit side Censorkorps side Studievejledning side Klager og dispensation side Overgangsordninger side Retsgrundlag side Bilag 1: Obligatoriske moduler side Bilag 2: Valgfrie moduler side 13 1

3 1. Indledning Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddannelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om akademiuddannelser fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Uddannelsen hører under fagområdet for administration og forvaltning i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser. Studieordningen er udarbejdet i fællesskab af de institutioner, som er godkendt af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) til udbud af denne uddannelse. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ændringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner. Følgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttræden godkendt til udbud af Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration: Professionshøjskolen Metropol University College Lillebælt University College Sjælland Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og øvrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal indeholde de fornødne overgangsordninger. Studieordningen har virkning fra 1. juli Uddannelsens formål Formålet med Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage funktioner og håndtere udviklingsorienterede situationer inden for offentlig administration og forvaltning, samt forstå centralt anvendt teori og metode inden for det samfundsfaglige og retlige område. Endvidere er formålet at kvalificere den studerende til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang samt til i en struktureret sammenhæng at kunne udvikle egen praksis. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser. 3. Uddannelses varighed Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder 2

4 skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt prøver og andre bedømmelser. 4. Uddannelsens titel Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i Offentlig administration og forvaltning. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Public Administration jf. bekendtgørelse for videregående voksenuddannelser, bilag Adgangskrav Adgang til optagelse på Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er fleksibel og modulopbygget. Hvert modul er på 10 ECTS. To af modulerne er obligatoriske, fordi de drejer sig om kernekompetencer der er relevante og væsentlige for professionen offentlig forvaltning og administration: Sagsbehandling og Projekter og metoder. Disse to moduler kombineres med tre valgfri moduler og et afsluttende afgangsprojekt til en hel akademiuddannelse (jf. figur 1 nedenfor). 6.1 Uddannelsens mål for læringsudbytte Viden Har viden om praksis og om hvordan metode og teori anvendes inden for offentlig forvaltning og administration. Har forståelse af praksis og/eller de vigtigste anvendte teorier og metoder og kan forstå professionens anvendelse af disse. Kan kombinere et alsidigt sæt færdigheder inden for områderne administration og forvaltning 3

5 Kan vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser. Kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere. Kan indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser. Kan varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til professionens praksis. Kan identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer. 6.2 Uddannelsens struktur og indhold Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. Figur 1 Oversigt over uddannelsens struktur Obligatorisk modul 1 (10 ECTS) Obligatorisk modul 2 (10 ECTS) Valgfri moduler (30 ECTS tilsammen) Afgangsprojekt (10 ECTS) 4

6 Obligatoriske moduler jf. bilag 1 Uddannelsens obligatoriske moduler, der er fælles for alle studerende, uanset uddannelsesretning, omfatter i alt 20 ECTS-point. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler henvises til bilag 1. Valgfrie moduler jf. bilag 2 Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgøre i alt 30 ECTSpoint. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang mv. af de valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område henvises til bilag 2. Den studerende kan desuden vælge relevante moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS-point. I givet fald skal afgangsprojektets emne inddrage også dette modul jf. bekendtgørelsens 6 stk. 1. nr. 3. Institut for Ledelse og Forvaltning vejleder om valg af moduler uden for uddannelsens faglige område. Som eksempler på Akademiuddannelser med valgfri moduler, som kunne være relevante, kan nævnes AU i skatter og afgifter (det merkantile fagområde), AU i HR (fagområde for ledelse) og AU i ledelse (fagområde for ledelse). Afgangsprojekt Afgangsprojektet på 10 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres så eventuelle valgfag, herunder valgfag uden for uddannelsens faglige område, inddrages. Institutionen godkender emnet. Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTS-point er bestået. 7. Afgangsprojekt 7.1 Læringsmål for afgangsprojektet Viden og forståelse kender professions-relevante metoder på det samfundsfaglige og retlige område forstår projektarbejdets faser og værktøjer har viden om betydningen af datakvalitet og af en kritisk tilgang til kilder og metoder 5

7 kan arbejde med en problemformulering og anvende relevante metoder og redskaber til søgning, indsamling og analyse af informationer kan præsentere problemstillingen, den valgte metode, problemløsning og konklusion i rapportform kan på et metodisk og analytisk korrekt grundlag tage del i løsningen af praksisnære problemer inden for offentlig forvaltning og administration kan formidle og analysere komplekse problemstillinger inden for professionens praksis kan opstille og argumentere for forslag til løsning og handlemuligheder 7.2 Afgangsprojektets forløb og omfang Afgangsprojektet kan udarbejdes enten individuelt eller i samarbejde med 1-3 andre studerende. Afgangsprojektets emne skal være af relevans for offentlig forvaltning og administration. De studerende vælger selv deres emne, som skal inddrage eventuelle valgmoduler, herunder moduler fra andre faglige områder. Undervisningen foregår hovedsageligt i form af individuel vejledning. Afgangsprojektets emne skal godkendes af vejlederen. Den nærmere tilrettelæggelse af vejledningen aftales individuelt mellem vejlederen og den studerende og vil variere efter behov og arbejdsmetoder. Projektrapportens omfang må ikke overstige 50 sider (a højst enheder). Når to studerende skriver sammen er maksimum dog 60 sider, når tre skriver sammen 70 sider, og når fire skriver sammen er maksimum 80 sider. Betingelser for godkendelse af emnevalg, vejledning, information om vejledertimer fremgår i øvrigt af fagbeskrivelsen. 7.3 Prøve i afgangsprojektet På grundlag af afgangsprojektrapporten afholdes en mundtlig ekstern prøve, og projektrapporten og den mundtlige præstation bedømmes da under ét. 8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 8.1 Undervisnings- og arbejdsformer Uddannelsen bygger på den grundopfattelse, at man lærer, når man arbejder engageret med stoffet på kanten af sin kompetence. Der arbejdes efter følgende seks læringsprincipper: 6

8 Praksis: Der tages udgangspunkt i de studerendes virkelighed, og de studerendes erfaringer fra praksis i den offentlige sektor inddrages. Stoffet formidles således, at det bliver anvendeligt og genkendeligt i den daglige praksis. Dialog: De studerende involveres aktivt og undervisningen bygger på dialog. Problemløsning: Der lægges vægt på, at den studerende arbejder selvstændigt og problemorienteret. Refleksion: Der tales til eftertanken. Den studerende får nye synsvinkler og kommer til at reflektere over hidtidig praksis og forståelsesformer. Udfordring: Den studerende udfordres i forhold til sine forudsætninger. Vi benytter en variation af metoder for at møde den studerende der, hvor vedkommende er. Klare mål: Der defineres og formuleres klare mål med undervisningsaktiviteterne. Målene danner udgangspunkt for såvel gensidig forventningsafstemning som evaluering. I uddannelsen indgår dialogorienteret undervisning, gruppearbejde, case- og problemorienteret arbejde, selvstudier, skriftlige opgaver, forelæsningsprægede oplæg m.m. 8.2 Evaluering Der gennemføres hyppige evalueringer, som indgår i kvalitetssikringsarbejdet og anvendes til løbende udvikling. Uddannelsen udvikles med involvering af studerende og undervisere og eksterne interessenter i overensstemmelse med Institut for Ledelse og Forvaltnings generelle kvalitetsstyring. Udbyderen fastlægger i øvrigt selv omfang og struktur for evalueringsaktiviteten. 9 Prøver og bedømmelse 9.1 Regelgrundlag Eksaminer og prøver er tilrettelagt efter følgende regelgrundlag: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser nr af 16/12/2013 og Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20/03/ Prøver og prøveformer Hvert modul afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse efter karakterskalaen i karakterbekendtgørelsen. Prøverne er enten interne eller eksterne. Af fagbeskrivelserne (jf. bilag 1 og 2) fremgår det om det pågældende modul afsluttes med en intern eller en ekstern prøve. Mindst 20 ECTS point, herunder afgangsprojektet, skal dokumenteres ved eksterne prøver. Interne prøver bedømmes af en eller flere undervisere udpeget af uddannelsesinstitutionen. Ved nogle af prøverne er der for den studerende valgmulighed mellem en individuel prøve eller en gruppeprøve. Adgangen til gruppeprøve er fastsat ud fra faglige hensyn, herunder muligheden for at foretage en individuel bedømmelse af hver enkelt studerendes præstation. Ved gruppeprøver kan antallet af studerende være højst fire. Der sættes mere tid af til en gruppeprøve end til en individuel prøve: 50 procent mere ved to studerende, 100 pct. mere ved tre og 150 pct. mere ved fire studerende i gruppen. Den eventuelle adgang til gruppeprøve fremgår af beskrivelserne af de enkelte prøver i bilag 1 og bilag 2. Den studerende er automatisk tilmeldt prøven. Tidspunktet for prøvens afholdelse samt sidste frist for framelding til prøven offentliggøres i god tid forud for eksamen. For sen framelding tæller som et eksamensforsøg. 7

9 Studerende, der kan dokumentere, at de på grund af sygdom eller dermed ligestillede forhold ikke har kunnet gennemføre en eksamen, har adgang til at deltage i en sygeeksamen. Med sygdom ligestilles ulykkestilfælde, samt alvorlig sygdom og dødsfald i den nærmeste familie. Adgang til at deltage i en sygeeksamen omfatter studerende, der har været tilmeldt en ordinær prøve (altså ikke studerende som har frameldt sig eksamen inden frameldingsfristen). Deltagelse i sygeeksamen betragtes ikke som en genindstilling. Studerende, der har deltaget i en ordinær eksamen, og som har opnået karakteren 00 eller 3, har adgang til at deltage i en reeksamination. Adgang til at deltage i en reeksamination omfatter studerende, der har været tilmeldt en ordinær prøve (altså ikke studerende som har frameldt sig eksamen inden frameldingsfristen). Deltagelse i en reeksamination betragtes som en genindstilling. Sygeeksamen/reeksamination afholdes snarest muligt efter den ordinære eksamen og normalt forud for næste semesters begyndelse. Der gælder de samme regler og forskrifter som for den ordinære eksamen. En studerende kan højst tre gange indstille sig til den samme prøve eller anden form for bedømmelse. Uddannelsesinstitutionen kan tillade yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke usædvanlige forhold (jf. eksamensbekendtgørelsen 6 stk. 4). Anden og tredje gang en studerende indstiller sig til en intern prøve, der alene bedømmes af eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en ekstern censor. Eksamensformerne for de enkelte valgmoduler fremgår af modulets fagbeskrivelse. Afgangsprojektet afsluttes ved en mundtlig eksamen med ekstern bedømmelse efter 7-trins-skalaen. 9.3 Øvrige eksamensbestemmelser Ifølge eksamensbekendtgørelsens 4 stk. 2, skal der i studieordningen fastsættes regler for, hvorledes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen. Følgende regel gælder: Ved skriftlige opgaver afspejler den faglige bedømmelse typisk den klarhed og sikkerhed, hvormed det faglige indhold fremstilles. Ved afgangsprojektet tillægges den sproglige klarhed og sikkerhed i ekstreme tilfælde en direkte selvstændig betydning for bedømmelsen. Der kan gives dispensation for ovenstående for studerende, der dokumenterer relevant specifik funktionsnedsættelse, jf. eksamensbekendtgørelsen 37, stk.2. Eksaminationssproget er dansk. Er den studerende forhindret i at deltage i eksamen på grund af sygdom, skal det meddeles til institutionens administration hurtigst muligt. Indstilling til sygeeksamen forudsætter at den studerende fremsender lægeerklæring til institutionen umiddelbart efter eksamens afholdelse. 8

10 En sygeeksamen der er en omprøve af en skriftlig eksamen kan efter den fagansvarliges bestemmelse afholdes som en mundtlig prøve af 30 minutters varighed (inkl. votering). Tid og sted for sygeeksamen fastsættes af administrationen, så vidt muligt efter aftale med den studerende. Institutionen kan ifølge eksamensbekendtgørelsens 18 tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når skolen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en sænkning af prøvens niveau. NB: Ansøgning herom skal være eksamensadministrationen i hænde senest fire uger før eksamen. Ved prøver, hvor bedømmelsen ikke meddeles eksaminanden umiddelbart efter prøven, fastsætter uddannelsesinstitutionen en dato, hvor bedømmelsen vil blive bekendtgjort. De nærmere regler om eksamen, for eksempel prøve- og afleveringsform, udsendes sammen med den øvrige eksamensinformation i det enkelte fag. 10. Merit Der kan gives merit for moduler, når den studerende har opnået tilsvarende kvalifikationer ved at bestå uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Afgørelsen træffes på grundlag af en konkret faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer. Der gives endvidere merit for moduler, når den studerende efter en individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til de berørte moduler. For afgangsprojektet kan der ikke gives merit. Ansøgning om meritoverførsel skal være skriftlig. Ansøgningen sendes til studieadministrationen pr. og den fornødne dokumentation i form af eksamensbeviser o.l. vedhæftes som pdf- eller doc-filer. 11. Censorkorps Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration benytter det censorkorps som Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte har godkendt for fagområdet for administration og forvaltning. 12. Studievejledning Studievejledning skal støtte den studerende i uddannelsesforløbet fra valg af uddannelse til gennemførelse af uddannelsen. Hensigten med studievejledning er at hjælpe den studerende til at skabe gennemsigtighed i uddannelsen og øge muligheden for at træffe begrundede valg i forhold til egen læring og trivsel. 9

11 13. Klager og dispensation Klager over prøver indgives til Institut for Ledelse og Forvaltning inden for en frist af 14 dage efter at bedømmelsen af prøven er meddelt. Klager behandles i øvrigt efter reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Klager over øvrige forhold indgives til Institut for Ledelse og Forvaltning. Institut for Ledelse og Forvaltning kan, når det er begrundet i særlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Instituttet. 14. Overgangsordning Studerende, der har gennemført modulet Projekter og metoder på den tidligere studieordning fra 2013 kan ikke kombinere med det modulet Analyse og metoder. For studerende, der har gennemført et eller flere moduler efter de hidtidige regler om Akademiuddannelse til Statonom gælder følgende overgangsordning: Alle beståede statonommoduler kan bortset fra dem i oversigten nedenfor kombineres med moduler på Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. I den forbindelse gælder dog reglen om, at uddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen (6-års-reglen, jf. bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser 4 stk. 6). Tidligere betegnelse: Nuværende betegnelse: Sagsbehandling kan ikke kombineres med Sagsbehandling Samfundsanalyse og metode kan ikke kombineres med Analyse og metoder Økonomi kan ikke kombineres med Økonomi og styring Organisationspsykologi kan ikke kombineres med Organisation og psykologi Studerende, som efter juni 2015 ønsker at kombinere Statonom-moduler med nye moduler til en hel akademiuddannelse, skal som obligatoriske moduler have 'Sagsbehandling' og enten Analyse og metode eller Projekter og metoder fra 2013 studieordningen. 15. Retsgrundlag Studieordningens retsgrundlag udgøres af: Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede uddannelser Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne Retsgrundlaget kan læses på adressen 10

12 Bilag 1 Obligatoriske moduler Modul Ob1: Sagsbehandling ECTS-point:10 Indhold Modulet tager udgangspunkt i bestemmelserne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven samt i uskrevne forvaltningsretlige principper. Endvidere gennemgås mulighederne for kontrol med den offentlige forvaltnings afgørelser og juridisk metode. Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal forstå de retsregler og grundsætninger, der gælder for forvaltningsretlig sagsbehandling i den offentlige sektor have viden om mulighederne for at føre kontrol med den offentlige forvaltnings afgørelser have viden om juridisk metode Den studerende skal kunne vurdere forvaltningsretlige problemstillinger kunne vurdere retsvirkningerne af fejl i sagsbehandlingen kunne anvende juridisk metode kunne formidle forvaltningsretlige problemstillinger og løsninger Den studerende skal kunne indgå i forvaltningsretlige udviklingsprocesser kunne varetage sagsbehandlingsopgaver kunne identificere hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages kunne sætte forvaltningsretlige emner og regler i forhold til sit eget arbejde kunne identificere eget læringsbehov Prøve Modulet afsluttes med en ekstern skriftlig prøve (4 timers eksamen) Mulighed for gruppevis prøve: NEJ 11

13 1.2 Modul Ob2: Analyse og metoder ECTS-point: 10 Formål Formålet med modulet er at give den studerende indsigt i samfundsvidenskabelige metoder og sætte den studerende i stand til at undersøge, analysere og formidle relevante forhold i sin professionspraksis. Indhold Modulets indhold er samfundsvidenskabelig metode centreret omkring problemorienterede undersøgelser og analyser, samt projektskrivning. Hovedelementerne i modulet er problemformulering, metodevalg, interessentanalyse, kildekritik, spørgeskemaer, interviews, observation, dataanalyse, samt rapportskrivning og formidling af forløb og konklusioner. Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har viden om problemorienterede undersøgelser og deres struktur har viden om kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder og deres styrker og svagheder kender forskellige analysemetoder i forbindelse med problemorienterede projekter Den studerende kan gennemføre analyser af praksisnære problemstillinger kan indsamle, bearbejde og analysere kvantitative og kvalitative data kan foretage kildekritik og vurdere datakvalitet Den studerende kan bidrage med selvstændige løsningsforslag og -metoder i forbindelse med professionsrelevante undersøgelser kan afrapportere og formidle professionsrelevante undersøgelser og konklusioner kan kritisk vurdere sit læringsbehov i forbindelse med problemorienterede undersøgelser og rapportskrivning Prøve Modulet afsluttes med en ekstern mundtlig prøve på grundlag af en projektrapport (max 15 sider). Mulighed for gruppevis prøve: JA Mulighed for indviduel prøve: JA 12

14 Bilag 2: Valgfrie moduler Modul Vf1: Organisation og psykologi ECTS-point: 10 Indhold Modulet tager udgangspunkt i organisationsteoretiske vinkler på de offentlige arbejdspladser. Det omhandler den offentlige sektors struktur og særlige vilkår som politisk styret organisation i en myndighedskontekst, og betydningen af de organisationsmæssige forhold for værdiskabelsen og opgaveløsningen. De offentlige organisationers kultur og indre dynamik er i fokus, herunder de psykologiske forhold af relevans for samarbejde, konflikter, udvikling og forandring. Læringsmål Viden og forståelse Kender centrale organisationsteoretiske og organisationspsykologiske begreber af relevans for den offentlige organisation Har viden om de særlige betingelser for den offentlige organisation i spændet mellem politik og opgaveløsningen Har viden om opbygningen og rationalerne bag klassiske offentlige organiseringsprincipper Har forståelse for psykologiske forhold i organisationer af betydning for samarbejde, udvikling og forandring Har kendskab til faktorer, der indgår i opbygningen af en robust og selvstændig varetagelse og tilrettelæggelse af egne arbejdsopgaver Kan analysere og vurdere sammenhænge mellem offentlige arbejdspladsers organisation og deres arbejdsmiljø, opgavevaretagelse og værdiskabelse Kan identificere og vurdere organisatoriske problemstillinger mellem individer og grupper og relatere til egen arbejdspraksis Kan identificere almene professionsrelevante reaktioner blandt personer og grupper i organisationer under forandring Kan analysere og forstå egne reaktioner i en arbejdskontekst, og er i stand til at korrigere egne handlinger inden for rammerne af en offentlig organisation Kan bidrage til et løsningsfokus på problemstillinger mellem individer og grupper Kan indgå konstruktivt i løsningen af organisatoriske problemstillinger Kan reflektere over sin nuværende arbejdspraksis og forholde sig åbent til videre udvikling Prøve Modulet afsluttes med en intern mundtlig prøve på basis af et skriftligt produkt (max 20 sider) Mulighed for gruppevis prøve: JA Mulighed for individuel prøve: JA 13

15 2.2 Modul Vf2: Økonomi og styring ECTS-point: 10 Indhold Modulet tager udgangspunkt i den offentlige sektors opgaver, organisering og finansiering og giver et overblik over den samlede offentlige sektors økonomi. Der fokuseres på muligheder og begrænsninger i økonomi- og ressourcestyringen i stat, regioner og kommuner, og den studerende præsenteres for konkrete mål og midler fra økonomistyringen i praksis, herunder typiske problemstillinger og løsningsmodeller. Der arbejdes desuden med centrale redskaber til økonomisk analyse og sammenligning af nøgletal. Læringsmål Viden og forståelse Har viden om den samlede offentlige sektors økonomi og rolle, samt finansieringen af den offentlige sektor Forstår baggrunden og principperne for de økonomiske aftaler mellem staten og kommunerne Kender finanslovens/budgettets rolle for den offentlige sektors indtægter og udgifter Kender de vigtigste principper og styringsmetoder i forbindelse med økonomi- og ressourcestyring i den offentlige sektor Kender nøgletal og principperne for deres brug ved sammenligninger og benchmarking Kan beskrive og analysere finansieringen af den offentlige sektor Kan anvende økonomisk statistik og økonomiske nøgletal på en metodisk korrekt måde Kan anvende professionsrelevante værktøjer til økonomistyring og økonomisk analyse Kan bidrage målrettet til rapportering og budgetopfølgning i forbindelse med den praksisnære økonomistyring Kan foretage praksisrelevante økonomiske analyser og sammenligninger Kan vurdere og formidle økonomiske problemstillinger og talmateriale Prøve Modulet afsluttes med en intern mundtlig prøve Mulighed for gruppevis prøve: JA Mulighed for individuel prøve: JA 14

16 2.3 Modul Vf3: Borgerkommunikation ECTS-point: 10 Indhold Modulet drejer sig om effektiv kommunikation med borgere og brugere. Det indeholder kommunikationsplanlægning og det offentliges medie- og kanalstrategier, og det omfatter både skriftlig og mundtlig kommunikation til forskellige målgrupper. De studerende lærer desuden at vejlede om de offentlige informations- og videnssystemer og understøtte borgernes og brugernes digitale kompetencer. Læringsmål Viden og forståelse Har viden om den offentlige sektors medie- og kanalstrategier Har viden om det retlige grundlag for offentlig kommunikation Har viden om de forskellige faser af arbejdet med at planlægge og gennemføre en offentlig kommunikationsindsats. Har viden om internettets og de forskellige digitale kanalers muligheder, svagheder og udfordringer Har viden om målgrupper og deres betydning for kommunikation med borgere og brugere Kan skrive målrettet og læsevenligt Kan planlægge og gennemføre en mundtlig vejledning af en borger/bruger Kan anvende digitale selvbetjeningsløsninger Kan søge relevante informationer på internettet og anvende disse i det daglige arbejde med borgerne/brugerne Er i stand til målrettet at vejlede borgere og brugere Kan guide borgere og brugere i at benytte offentlige hjemmesider og digitale services Kan forholde sig kritisk til effektivitet og kvalitet i vejledningen af borgerne Kan indgå i et fagligt samarbejde om kommunikation og vejledning Prøve Modulet afsluttes med en intern mundtlig prøve Mulighed for gruppevis prøve: JA Mulighed for individuel prøve: JA 15

17 2.4 Modul Vf4: Digital service og innovation ECTS-point: 10 Indhold Modulet fokuserer på innovation og optimering af administrative processer gennem viden om digitalisering og dens konsekvenser, samt indhøstede erfaringer. Som casebeskrivelser inddrages konkrete projekter fra den offentlige opgavevaretagelse, herunder selvbetjeningsløsninger, og der arbejdes med en række metodeværktøjer inden for servicedesign og innovation, og metodernes anvendelse til forbedring af effektivitet og kvalitet i den offentlige serviceproduktion. Læringsmål Viden og forståelse Har viden om digitale strategier i det offentlige Har forståelse for, hvordan digitalisering kan anvendes kreativt og innovativt til at skabe nye forretningsområder samt nye arbejdsmetoder og servicemuligheder Har viden og forståelse for vigtigheden af at inddrage nye metoder i opgaveløsningen Har viden om servicedesign og om hvordan det kan udnyttes i den offentlige sektor Kan identificere og vurdere potentialer for innovation af administrative processer Kan identificere og vurdere effektiviseringspotentialer i egen organisation Kan indgå i en arbejdsprocesanalyse Kan indgå i en professionsrelevant innovationsproces Kan arbejde med digitale løsninger og vurdere deres konsekvenser Prøve Modulet afsluttes med en intern skriftlig opgave Mulighed for gruppevis prøve: JA Mulighed for individuel prøve: JA 16

18 2.5 Modul Vf5: Projektkoordinering ECTS-point: 10 Formål Modulets formål er at give den studerende indsigt i projektorganisering og den administrative understøttelse af projekter. Den studerende bliver i stand til at varetage en effektiv koordinering af projekter og indgå i tværfagligt samarbejde omkring organisering og styring af projekter i den offentlige sektor. Indhold Modulet introducerer den studerende til projektorganisering og de klassiske projektstyringsværktøjer. Modulet fokuserer på den administrative understøttelse af projekter, herunder planlægning og styring af projektaktiviteter. Den studerende får indsigt i projektarbejdets faser, roller, kommunikation og konflikthåndtering, samt administrativ understøttelse af projektlederens opgaver og funktioner. Modulet behandler endvidere finansiering og projektøkonomi, krav til dokumentation af projekters ressourceforbrug samt afrapportering af resultater. Læringsmål Viden Den studerende har viden om projektorganisering og projektstyringsværktøjer i en offentlig kontekst har viden om kommunikation, roller, samarbejde og konflikter i projektarbejde har viden om projektøkonomi, dokumentation og afrapportering Den studerende kan anvende de væsentligste projektstyringsværktøjer i forhold til planlægning og afvikling af projektets aktiviteter kan medvirke til at udforme projektets kommunikationsplan og formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til projektets interessenter Den studerende kan indgå i et tværfagligt samarbejde med projektledere omkring den administrative koordinering af projekter kan bidrage til en konstruktiv kommunikation med projektets interessenter og understøtte projektlederens administrative overblik kan bidrage målrettet til dokumentation og afrapportering af projektets resultater og ressourceanvendelse i forhold til bevillinger og formål Modulet afsluttes med en intern mundtlig prøve på basis af et skriftligt produkt (max 10 sider) Mulighed for gruppevis prøve: JA Mulighed for individuel prøve: JA 17

19 2.6 Modul Vf6: Statsret og EU-ret ECTS-point: 10 Indhold Grundlovens bestemmelser, lovgivningsprocessen, regeringens arbejde og ansvar, domstolenes organisation og uafhængighed samt den gensidige kontrol mellem de øverste danske statsorganer. Desuden udvalgte dele af menneske- og frihedsrettighederne. Centrale temaer i EU-retten er EU-institutionernes opbygning og kompetencer og magtfordelingen mellem dem, EU's retsakter og deres forhold til dansk ret, samt beslutningsproceduren i den forbindelse i henholdsvis EU og Danmark. Faget drager sammenligninger mellem de danske statsorganer og de EU-retlige for derved at skabe forståelse for forskelle og ligheder. Læringsmål Viden og forståelse Kender rammerne for folketinget, regeringen og domstolenes opbygning og funktion. Kender væsentlige friheds- og menneskerettigheder såvel i grundloven som i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Kender rammerne for EU-institutionernes opbygning og kompetencer. Kan analysere samspillet mellem folketing, regering og domstole. Kan analysere samspillet mellem EU-institutionerne. Kan drage sammenligninger mellem EU-institutionerne og de danske statsorganer. Kan identificere grundlæggende statsretlige og EU-retlige problemstillinger. Kan agere inden for grundlovens rammer. Kan bidrage med grundlæggende viden på det statsretlige og EU-retlige område. Kan sætte statsretlige og EU-retlige emner i forhold til sit eget arbejde Kan identificere, hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages. Prøve Modulet afsluttes med en intern mundtlig prøve Mulighed for gruppevis prøve: NEJ 18

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. januar 2013 1. Indledning side 1 2. Uddannelsens formål side 1 3. Uddannelsens varighed side 1 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og STUDIEORDNING 2013 Gældende fra August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

STUDIEORDNING for AKADEMIUDDANNELSEN i Retail (Merkantil VVU) Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for AKADEMIUDDANNELSEN i Retail (Merkantil VVU) Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for AKADEMIUDDANNELSEN i Retail (Merkantil VVU) Revideret 01.07.2012 Studieordning er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Studieordning for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion 2012 Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Revideret 1. juni 2012 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Studieordning for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion 2006 Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Revideret 1. januar 2006 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

STUDIEORDNING for AU i Gastronomi. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for AU i Gastronomi. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for AU i Gastronomi Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Diplomuddannelse i vurdering April 2014. STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering

Diplomuddannelse i vurdering April 2014. STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering Gældende pr. 1. august 2014 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelses varighed... 2 4. Uddannelsens titel... 3 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12. STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen

Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12. STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12 STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen Revideret 30-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND UDDANNELSESPLAN IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Februar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 3 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold for Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Revideret 14.12.2012 januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik 1. August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4 6. Uddannelsens mål

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PSYKOLOGI Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5 og 19.15.10) samt ny uddannelsesretning

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15 Akademiuddannelse i automation og drift STUDIEORDNING 06.15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013 for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management)

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration (organization and management) HD 2. del Organisation og ledelse - HD(O) ved Aalborg Universitet 5. semester

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik for Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik 14. februar 2014 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse

Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Studieordning for Kommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Gældende fra august 2014 03-12-2013 Indholdsfortegnelse Del I... 3 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3.

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 I henhold til 13, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Revideret 04. 04. 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Studieordning for Sundhedskommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse

Studieordning for Sundhedskommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Studieordning for Sundhedskommunomuddannelsen på Akademiniveau Videregående Voksenuddannelse Gældende fra august 2015 Indholdsfortegnelse Del I... 3 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Målgruppe

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi August 2006 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi September 2009 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere