Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration"

Transkript

1 Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2015

2 1. Indledning side 2 2. Uddannelsens formål side 2 3. Uddannelsens varighed side 2 4. Uddannelsens titel side 3 5. Adgangskrav side 3 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold side Uddannelsens mål for læringsudbytte 6.2. Uddannelsens struktur og indhold 7. Afgangsprojekt side Læringsmål for afgangsprojektet 7.2. Udarbejdelse af afgangsprojekt 8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse side Undervisnings- og arbejdsformer 8.2. Evaluering 9. Prøver og bedømmelse side Regelgrundlag 9.2 Prøver og prøveformer 10. Merit side Censorkorps side Studievejledning side Klager og dispensation side Overgangsordninger side Retsgrundlag side Bilag 1: Obligatoriske moduler side Bilag 2: Valgfrie moduler side 13 1

3 1. Indledning Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddannelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om akademiuddannelser fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Uddannelsen hører under fagområdet for administration og forvaltning i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser. Studieordningen er udarbejdet i fællesskab af de institutioner, som er godkendt af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) til udbud af denne uddannelse. Studieordningen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ændringer i studieordningen kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner. Følgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttræden godkendt til udbud af Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration: Professionshøjskolen Metropol University College Lillebælt University College Sjælland Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og øvrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal indeholde de fornødne overgangsordninger. Studieordningen har virkning fra 1. juli Uddannelsens formål Formålet med Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage funktioner og håndtere udviklingsorienterede situationer inden for offentlig administration og forvaltning, samt forstå centralt anvendt teori og metode inden for det samfundsfaglige og retlige område. Endvidere er formålet at kvalificere den studerende til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang samt til i en struktureret sammenhæng at kunne udvikle egen praksis. Formålet ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser. 3. Uddannelses varighed Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder 2

4 skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt prøver og andre bedømmelser. 4. Uddannelsens titel Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i Offentlig administration og forvaltning. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Public Administration jf. bekendtgørelse for videregående voksenuddannelser, bilag Adgangskrav Adgang til optagelse på Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er fleksibel og modulopbygget. Hvert modul er på 10 ECTS. To af modulerne er obligatoriske, fordi de drejer sig om kernekompetencer der er relevante og væsentlige for professionen offentlig forvaltning og administration: Sagsbehandling og Projekter og metoder. Disse to moduler kombineres med tre valgfri moduler og et afsluttende afgangsprojekt til en hel akademiuddannelse (jf. figur 1 nedenfor). 6.1 Uddannelsens mål for læringsudbytte Viden Har viden om praksis og om hvordan metode og teori anvendes inden for offentlig forvaltning og administration. Har forståelse af praksis og/eller de vigtigste anvendte teorier og metoder og kan forstå professionens anvendelse af disse. Kan kombinere et alsidigt sæt færdigheder inden for områderne administration og forvaltning 3

5 Kan vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser. Kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere. Kan indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser. Kan varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til professionens praksis. Kan identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer. 6.2 Uddannelsens struktur og indhold Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. Figur 1 Oversigt over uddannelsens struktur Obligatorisk modul 1 (10 ECTS) Obligatorisk modul 2 (10 ECTS) Valgfri moduler (30 ECTS tilsammen) Afgangsprojekt (10 ECTS) 4

6 Obligatoriske moduler jf. bilag 1 Uddannelsens obligatoriske moduler, der er fælles for alle studerende, uanset uddannelsesretning, omfatter i alt 20 ECTS-point. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler henvises til bilag 1. Valgfrie moduler jf. bilag 2 Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgøre i alt 30 ECTSpoint. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang mv. af de valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område henvises til bilag 2. Den studerende kan desuden vælge relevante moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS-point. I givet fald skal afgangsprojektets emne inddrage også dette modul jf. bekendtgørelsens 6 stk. 1. nr. 3. Institut for Ledelse og Forvaltning vejleder om valg af moduler uden for uddannelsens faglige område. Som eksempler på Akademiuddannelser med valgfri moduler, som kunne være relevante, kan nævnes AU i skatter og afgifter (det merkantile fagområde), AU i HR (fagområde for ledelse) og AU i ledelse (fagområde for ledelse). Afgangsprojekt Afgangsprojektet på 10 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres så eventuelle valgfag, herunder valgfag uden for uddannelsens faglige område, inddrages. Institutionen godkender emnet. Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTS-point er bestået. 7. Afgangsprojekt 7.1 Læringsmål for afgangsprojektet Viden og forståelse kender professions-relevante metoder på det samfundsfaglige og retlige område forstår projektarbejdets faser og værktøjer har viden om betydningen af datakvalitet og af en kritisk tilgang til kilder og metoder 5

7 kan arbejde med en problemformulering og anvende relevante metoder og redskaber til søgning, indsamling og analyse af informationer kan præsentere problemstillingen, den valgte metode, problemløsning og konklusion i rapportform kan på et metodisk og analytisk korrekt grundlag tage del i løsningen af praksisnære problemer inden for offentlig forvaltning og administration kan formidle og analysere komplekse problemstillinger inden for professionens praksis kan opstille og argumentere for forslag til løsning og handlemuligheder 7.2 Afgangsprojektets forløb og omfang Afgangsprojektet kan udarbejdes enten individuelt eller i samarbejde med 1-3 andre studerende. Afgangsprojektets emne skal være af relevans for offentlig forvaltning og administration. De studerende vælger selv deres emne, som skal inddrage eventuelle valgmoduler, herunder moduler fra andre faglige områder. Undervisningen foregår hovedsageligt i form af individuel vejledning. Afgangsprojektets emne skal godkendes af vejlederen. Den nærmere tilrettelæggelse af vejledningen aftales individuelt mellem vejlederen og den studerende og vil variere efter behov og arbejdsmetoder. Projektrapportens omfang må ikke overstige 50 sider (a højst enheder). Når to studerende skriver sammen er maksimum dog 60 sider, når tre skriver sammen 70 sider, og når fire skriver sammen er maksimum 80 sider. Betingelser for godkendelse af emnevalg, vejledning, information om vejledertimer fremgår i øvrigt af fagbeskrivelsen. 7.3 Prøve i afgangsprojektet På grundlag af afgangsprojektrapporten afholdes en mundtlig ekstern prøve, og projektrapporten og den mundtlige præstation bedømmes da under ét. 8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 8.1 Undervisnings- og arbejdsformer Uddannelsen bygger på den grundopfattelse, at man lærer, når man arbejder engageret med stoffet på kanten af sin kompetence. Der arbejdes efter følgende seks læringsprincipper: 6

8 Praksis: Der tages udgangspunkt i de studerendes virkelighed, og de studerendes erfaringer fra praksis i den offentlige sektor inddrages. Stoffet formidles således, at det bliver anvendeligt og genkendeligt i den daglige praksis. Dialog: De studerende involveres aktivt og undervisningen bygger på dialog. Problemløsning: Der lægges vægt på, at den studerende arbejder selvstændigt og problemorienteret. Refleksion: Der tales til eftertanken. Den studerende får nye synsvinkler og kommer til at reflektere over hidtidig praksis og forståelsesformer. Udfordring: Den studerende udfordres i forhold til sine forudsætninger. Vi benytter en variation af metoder for at møde den studerende der, hvor vedkommende er. Klare mål: Der defineres og formuleres klare mål med undervisningsaktiviteterne. Målene danner udgangspunkt for såvel gensidig forventningsafstemning som evaluering. I uddannelsen indgår dialogorienteret undervisning, gruppearbejde, case- og problemorienteret arbejde, selvstudier, skriftlige opgaver, forelæsningsprægede oplæg m.m. 8.2 Evaluering Der gennemføres hyppige evalueringer, som indgår i kvalitetssikringsarbejdet og anvendes til løbende udvikling. Uddannelsen udvikles med involvering af studerende og undervisere og eksterne interessenter i overensstemmelse med Institut for Ledelse og Forvaltnings generelle kvalitetsstyring. Udbyderen fastlægger i øvrigt selv omfang og struktur for evalueringsaktiviteten. 9 Prøver og bedømmelse 9.1 Regelgrundlag Eksaminer og prøver er tilrettelagt efter følgende regelgrundlag: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser nr af 16/12/2013 og Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20/03/ Prøver og prøveformer Hvert modul afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse efter karakterskalaen i karakterbekendtgørelsen. Prøverne er enten interne eller eksterne. Af fagbeskrivelserne (jf. bilag 1 og 2) fremgår det om det pågældende modul afsluttes med en intern eller en ekstern prøve. Mindst 20 ECTS point, herunder afgangsprojektet, skal dokumenteres ved eksterne prøver. Interne prøver bedømmes af en eller flere undervisere udpeget af uddannelsesinstitutionen. Ved nogle af prøverne er der for den studerende valgmulighed mellem en individuel prøve eller en gruppeprøve. Adgangen til gruppeprøve er fastsat ud fra faglige hensyn, herunder muligheden for at foretage en individuel bedømmelse af hver enkelt studerendes præstation. Ved gruppeprøver kan antallet af studerende være højst fire. Der sættes mere tid af til en gruppeprøve end til en individuel prøve: 50 procent mere ved to studerende, 100 pct. mere ved tre og 150 pct. mere ved fire studerende i gruppen. Den eventuelle adgang til gruppeprøve fremgår af beskrivelserne af de enkelte prøver i bilag 1 og bilag 2. Den studerende er automatisk tilmeldt prøven. Tidspunktet for prøvens afholdelse samt sidste frist for framelding til prøven offentliggøres i god tid forud for eksamen. For sen framelding tæller som et eksamensforsøg. 7

9 Studerende, der kan dokumentere, at de på grund af sygdom eller dermed ligestillede forhold ikke har kunnet gennemføre en eksamen, har adgang til at deltage i en sygeeksamen. Med sygdom ligestilles ulykkestilfælde, samt alvorlig sygdom og dødsfald i den nærmeste familie. Adgang til at deltage i en sygeeksamen omfatter studerende, der har været tilmeldt en ordinær prøve (altså ikke studerende som har frameldt sig eksamen inden frameldingsfristen). Deltagelse i sygeeksamen betragtes ikke som en genindstilling. Studerende, der har deltaget i en ordinær eksamen, og som har opnået karakteren 00 eller 3, har adgang til at deltage i en reeksamination. Adgang til at deltage i en reeksamination omfatter studerende, der har været tilmeldt en ordinær prøve (altså ikke studerende som har frameldt sig eksamen inden frameldingsfristen). Deltagelse i en reeksamination betragtes som en genindstilling. Sygeeksamen/reeksamination afholdes snarest muligt efter den ordinære eksamen og normalt forud for næste semesters begyndelse. Der gælder de samme regler og forskrifter som for den ordinære eksamen. En studerende kan højst tre gange indstille sig til den samme prøve eller anden form for bedømmelse. Uddannelsesinstitutionen kan tillade yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke usædvanlige forhold (jf. eksamensbekendtgørelsen 6 stk. 4). Anden og tredje gang en studerende indstiller sig til en intern prøve, der alene bedømmes af eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en ekstern censor. Eksamensformerne for de enkelte valgmoduler fremgår af modulets fagbeskrivelse. Afgangsprojektet afsluttes ved en mundtlig eksamen med ekstern bedømmelse efter 7-trins-skalaen. 9.3 Øvrige eksamensbestemmelser Ifølge eksamensbekendtgørelsens 4 stk. 2, skal der i studieordningen fastsættes regler for, hvorledes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen. Følgende regel gælder: Ved skriftlige opgaver afspejler den faglige bedømmelse typisk den klarhed og sikkerhed, hvormed det faglige indhold fremstilles. Ved afgangsprojektet tillægges den sproglige klarhed og sikkerhed i ekstreme tilfælde en direkte selvstændig betydning for bedømmelsen. Der kan gives dispensation for ovenstående for studerende, der dokumenterer relevant specifik funktionsnedsættelse, jf. eksamensbekendtgørelsen 37, stk.2. Eksaminationssproget er dansk. Er den studerende forhindret i at deltage i eksamen på grund af sygdom, skal det meddeles til institutionens administration hurtigst muligt. Indstilling til sygeeksamen forudsætter at den studerende fremsender lægeerklæring til institutionen umiddelbart efter eksamens afholdelse. 8

10 En sygeeksamen der er en omprøve af en skriftlig eksamen kan efter den fagansvarliges bestemmelse afholdes som en mundtlig prøve af 30 minutters varighed (inkl. votering). Tid og sted for sygeeksamen fastsættes af administrationen, så vidt muligt efter aftale med den studerende. Institutionen kan ifølge eksamensbekendtgørelsens 18 tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når skolen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en sænkning af prøvens niveau. NB: Ansøgning herom skal være eksamensadministrationen i hænde senest fire uger før eksamen. Ved prøver, hvor bedømmelsen ikke meddeles eksaminanden umiddelbart efter prøven, fastsætter uddannelsesinstitutionen en dato, hvor bedømmelsen vil blive bekendtgjort. De nærmere regler om eksamen, for eksempel prøve- og afleveringsform, udsendes sammen med den øvrige eksamensinformation i det enkelte fag. 10. Merit Der kan gives merit for moduler, når den studerende har opnået tilsvarende kvalifikationer ved at bestå uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Afgørelsen træffes på grundlag af en konkret faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer. Der gives endvidere merit for moduler, når den studerende efter en individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til de berørte moduler. For afgangsprojektet kan der ikke gives merit. Ansøgning om meritoverførsel skal være skriftlig. Ansøgningen sendes til studieadministrationen pr. og den fornødne dokumentation i form af eksamensbeviser o.l. vedhæftes som pdf- eller doc-filer. 11. Censorkorps Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration benytter det censorkorps som Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte har godkendt for fagområdet for administration og forvaltning. 12. Studievejledning Studievejledning skal støtte den studerende i uddannelsesforløbet fra valg af uddannelse til gennemførelse af uddannelsen. Hensigten med studievejledning er at hjælpe den studerende til at skabe gennemsigtighed i uddannelsen og øge muligheden for at træffe begrundede valg i forhold til egen læring og trivsel. 9

11 13. Klager og dispensation Klager over prøver indgives til Institut for Ledelse og Forvaltning inden for en frist af 14 dage efter at bedømmelsen af prøven er meddelt. Klager behandles i øvrigt efter reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Klager over øvrige forhold indgives til Institut for Ledelse og Forvaltning. Institut for Ledelse og Forvaltning kan, når det er begrundet i særlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Instituttet. 14. Overgangsordning Studerende, der har gennemført modulet Projekter og metoder på den tidligere studieordning fra 2013 kan ikke kombinere med det modulet Analyse og metoder. For studerende, der har gennemført et eller flere moduler efter de hidtidige regler om Akademiuddannelse til Statonom gælder følgende overgangsordning: Alle beståede statonommoduler kan bortset fra dem i oversigten nedenfor kombineres med moduler på Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. I den forbindelse gælder dog reglen om, at uddannelsen skal være afsluttet senest seks år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen (6-års-reglen, jf. bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser 4 stk. 6). Tidligere betegnelse: Nuværende betegnelse: Sagsbehandling kan ikke kombineres med Sagsbehandling Samfundsanalyse og metode kan ikke kombineres med Analyse og metoder Økonomi kan ikke kombineres med Økonomi og styring Organisationspsykologi kan ikke kombineres med Organisation og psykologi Studerende, som efter juni 2015 ønsker at kombinere Statonom-moduler med nye moduler til en hel akademiuddannelse, skal som obligatoriske moduler have 'Sagsbehandling' og enten Analyse og metode eller Projekter og metoder fra 2013 studieordningen. 15. Retsgrundlag Studieordningens retsgrundlag udgøres af: Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede uddannelser Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne Retsgrundlaget kan læses på adressen 10

12 Bilag 1 Obligatoriske moduler Modul Ob1: Sagsbehandling ECTS-point:10 Indhold Modulet tager udgangspunkt i bestemmelserne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven samt i uskrevne forvaltningsretlige principper. Endvidere gennemgås mulighederne for kontrol med den offentlige forvaltnings afgørelser og juridisk metode. Læringsmål Viden og forståelse Den studerende skal forstå de retsregler og grundsætninger, der gælder for forvaltningsretlig sagsbehandling i den offentlige sektor have viden om mulighederne for at føre kontrol med den offentlige forvaltnings afgørelser have viden om juridisk metode Den studerende skal kunne vurdere forvaltningsretlige problemstillinger kunne vurdere retsvirkningerne af fejl i sagsbehandlingen kunne anvende juridisk metode kunne formidle forvaltningsretlige problemstillinger og løsninger Den studerende skal kunne indgå i forvaltningsretlige udviklingsprocesser kunne varetage sagsbehandlingsopgaver kunne identificere hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages kunne sætte forvaltningsretlige emner og regler i forhold til sit eget arbejde kunne identificere eget læringsbehov Prøve Modulet afsluttes med en ekstern skriftlig prøve (4 timers eksamen) Mulighed for gruppevis prøve: NEJ 11

13 1.2 Modul Ob2: Analyse og metoder ECTS-point: 10 Formål Formålet med modulet er at give den studerende indsigt i samfundsvidenskabelige metoder og sætte den studerende i stand til at undersøge, analysere og formidle relevante forhold i sin professionspraksis. Indhold Modulets indhold er samfundsvidenskabelig metode centreret omkring problemorienterede undersøgelser og analyser, samt projektskrivning. Hovedelementerne i modulet er problemformulering, metodevalg, interessentanalyse, kildekritik, spørgeskemaer, interviews, observation, dataanalyse, samt rapportskrivning og formidling af forløb og konklusioner. Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har viden om problemorienterede undersøgelser og deres struktur har viden om kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder og deres styrker og svagheder kender forskellige analysemetoder i forbindelse med problemorienterede projekter Den studerende kan gennemføre analyser af praksisnære problemstillinger kan indsamle, bearbejde og analysere kvantitative og kvalitative data kan foretage kildekritik og vurdere datakvalitet Den studerende kan bidrage med selvstændige løsningsforslag og -metoder i forbindelse med professionsrelevante undersøgelser kan afrapportere og formidle professionsrelevante undersøgelser og konklusioner kan kritisk vurdere sit læringsbehov i forbindelse med problemorienterede undersøgelser og rapportskrivning Prøve Modulet afsluttes med en ekstern mundtlig prøve på grundlag af en projektrapport (max 15 sider). Mulighed for gruppevis prøve: JA Mulighed for indviduel prøve: JA 12

14 Bilag 2: Valgfrie moduler Modul Vf1: Organisation og psykologi ECTS-point: 10 Indhold Modulet tager udgangspunkt i organisationsteoretiske vinkler på de offentlige arbejdspladser. Det omhandler den offentlige sektors struktur og særlige vilkår som politisk styret organisation i en myndighedskontekst, og betydningen af de organisationsmæssige forhold for værdiskabelsen og opgaveløsningen. De offentlige organisationers kultur og indre dynamik er i fokus, herunder de psykologiske forhold af relevans for samarbejde, konflikter, udvikling og forandring. Læringsmål Viden og forståelse Kender centrale organisationsteoretiske og organisationspsykologiske begreber af relevans for den offentlige organisation Har viden om de særlige betingelser for den offentlige organisation i spændet mellem politik og opgaveløsningen Har viden om opbygningen og rationalerne bag klassiske offentlige organiseringsprincipper Har forståelse for psykologiske forhold i organisationer af betydning for samarbejde, udvikling og forandring Har kendskab til faktorer, der indgår i opbygningen af en robust og selvstændig varetagelse og tilrettelæggelse af egne arbejdsopgaver Kan analysere og vurdere sammenhænge mellem offentlige arbejdspladsers organisation og deres arbejdsmiljø, opgavevaretagelse og værdiskabelse Kan identificere og vurdere organisatoriske problemstillinger mellem individer og grupper og relatere til egen arbejdspraksis Kan identificere almene professionsrelevante reaktioner blandt personer og grupper i organisationer under forandring Kan analysere og forstå egne reaktioner i en arbejdskontekst, og er i stand til at korrigere egne handlinger inden for rammerne af en offentlig organisation Kan bidrage til et løsningsfokus på problemstillinger mellem individer og grupper Kan indgå konstruktivt i løsningen af organisatoriske problemstillinger Kan reflektere over sin nuværende arbejdspraksis og forholde sig åbent til videre udvikling Prøve Modulet afsluttes med en intern mundtlig prøve på basis af et skriftligt produkt (max 20 sider) Mulighed for gruppevis prøve: JA Mulighed for individuel prøve: JA 13

15 2.2 Modul Vf2: Økonomi og styring ECTS-point: 10 Indhold Modulet tager udgangspunkt i den offentlige sektors opgaver, organisering og finansiering og giver et overblik over den samlede offentlige sektors økonomi. Der fokuseres på muligheder og begrænsninger i økonomi- og ressourcestyringen i stat, regioner og kommuner, og den studerende præsenteres for konkrete mål og midler fra økonomistyringen i praksis, herunder typiske problemstillinger og løsningsmodeller. Der arbejdes desuden med centrale redskaber til økonomisk analyse og sammenligning af nøgletal. Læringsmål Viden og forståelse Har viden om den samlede offentlige sektors økonomi og rolle, samt finansieringen af den offentlige sektor Forstår baggrunden og principperne for de økonomiske aftaler mellem staten og kommunerne Kender finanslovens/budgettets rolle for den offentlige sektors indtægter og udgifter Kender de vigtigste principper og styringsmetoder i forbindelse med økonomi- og ressourcestyring i den offentlige sektor Kender nøgletal og principperne for deres brug ved sammenligninger og benchmarking Kan beskrive og analysere finansieringen af den offentlige sektor Kan anvende økonomisk statistik og økonomiske nøgletal på en metodisk korrekt måde Kan anvende professionsrelevante værktøjer til økonomistyring og økonomisk analyse Kan bidrage målrettet til rapportering og budgetopfølgning i forbindelse med den praksisnære økonomistyring Kan foretage praksisrelevante økonomiske analyser og sammenligninger Kan vurdere og formidle økonomiske problemstillinger og talmateriale Prøve Modulet afsluttes med en intern mundtlig prøve Mulighed for gruppevis prøve: JA Mulighed for individuel prøve: JA 14

16 2.3 Modul Vf3: Borgerkommunikation ECTS-point: 10 Indhold Modulet drejer sig om effektiv kommunikation med borgere og brugere. Det indeholder kommunikationsplanlægning og det offentliges medie- og kanalstrategier, og det omfatter både skriftlig og mundtlig kommunikation til forskellige målgrupper. De studerende lærer desuden at vejlede om de offentlige informations- og videnssystemer og understøtte borgernes og brugernes digitale kompetencer. Læringsmål Viden og forståelse Har viden om den offentlige sektors medie- og kanalstrategier Har viden om det retlige grundlag for offentlig kommunikation Har viden om de forskellige faser af arbejdet med at planlægge og gennemføre en offentlig kommunikationsindsats. Har viden om internettets og de forskellige digitale kanalers muligheder, svagheder og udfordringer Har viden om målgrupper og deres betydning for kommunikation med borgere og brugere Kan skrive målrettet og læsevenligt Kan planlægge og gennemføre en mundtlig vejledning af en borger/bruger Kan anvende digitale selvbetjeningsløsninger Kan søge relevante informationer på internettet og anvende disse i det daglige arbejde med borgerne/brugerne Er i stand til målrettet at vejlede borgere og brugere Kan guide borgere og brugere i at benytte offentlige hjemmesider og digitale services Kan forholde sig kritisk til effektivitet og kvalitet i vejledningen af borgerne Kan indgå i et fagligt samarbejde om kommunikation og vejledning Prøve Modulet afsluttes med en intern mundtlig prøve Mulighed for gruppevis prøve: JA Mulighed for individuel prøve: JA 15

17 2.4 Modul Vf4: Digital service og innovation ECTS-point: 10 Indhold Modulet fokuserer på innovation og optimering af administrative processer gennem viden om digitalisering og dens konsekvenser, samt indhøstede erfaringer. Som casebeskrivelser inddrages konkrete projekter fra den offentlige opgavevaretagelse, herunder selvbetjeningsløsninger, og der arbejdes med en række metodeværktøjer inden for servicedesign og innovation, og metodernes anvendelse til forbedring af effektivitet og kvalitet i den offentlige serviceproduktion. Læringsmål Viden og forståelse Har viden om digitale strategier i det offentlige Har forståelse for, hvordan digitalisering kan anvendes kreativt og innovativt til at skabe nye forretningsområder samt nye arbejdsmetoder og servicemuligheder Har viden og forståelse for vigtigheden af at inddrage nye metoder i opgaveløsningen Har viden om servicedesign og om hvordan det kan udnyttes i den offentlige sektor Kan identificere og vurdere potentialer for innovation af administrative processer Kan identificere og vurdere effektiviseringspotentialer i egen organisation Kan indgå i en arbejdsprocesanalyse Kan indgå i en professionsrelevant innovationsproces Kan arbejde med digitale løsninger og vurdere deres konsekvenser Prøve Modulet afsluttes med en intern skriftlig opgave Mulighed for gruppevis prøve: JA Mulighed for individuel prøve: JA 16

18 2.5 Modul Vf5: Projektkoordinering ECTS-point: 10 Formål Modulets formål er at give den studerende indsigt i projektorganisering og den administrative understøttelse af projekter. Den studerende bliver i stand til at varetage en effektiv koordinering af projekter og indgå i tværfagligt samarbejde omkring organisering og styring af projekter i den offentlige sektor. Indhold Modulet introducerer den studerende til projektorganisering og de klassiske projektstyringsværktøjer. Modulet fokuserer på den administrative understøttelse af projekter, herunder planlægning og styring af projektaktiviteter. Den studerende får indsigt i projektarbejdets faser, roller, kommunikation og konflikthåndtering, samt administrativ understøttelse af projektlederens opgaver og funktioner. Modulet behandler endvidere finansiering og projektøkonomi, krav til dokumentation af projekters ressourceforbrug samt afrapportering af resultater. Læringsmål Viden Den studerende har viden om projektorganisering og projektstyringsværktøjer i en offentlig kontekst har viden om kommunikation, roller, samarbejde og konflikter i projektarbejde har viden om projektøkonomi, dokumentation og afrapportering Den studerende kan anvende de væsentligste projektstyringsværktøjer i forhold til planlægning og afvikling af projektets aktiviteter kan medvirke til at udforme projektets kommunikationsplan og formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til projektets interessenter Den studerende kan indgå i et tværfagligt samarbejde med projektledere omkring den administrative koordinering af projekter kan bidrage til en konstruktiv kommunikation med projektets interessenter og understøtte projektlederens administrative overblik kan bidrage målrettet til dokumentation og afrapportering af projektets resultater og ressourceanvendelse i forhold til bevillinger og formål Modulet afsluttes med en intern mundtlig prøve på basis af et skriftligt produkt (max 10 sider) Mulighed for gruppevis prøve: JA Mulighed for individuel prøve: JA 17

19 2.6 Modul Vf6: Statsret og EU-ret ECTS-point: 10 Indhold Grundlovens bestemmelser, lovgivningsprocessen, regeringens arbejde og ansvar, domstolenes organisation og uafhængighed samt den gensidige kontrol mellem de øverste danske statsorganer. Desuden udvalgte dele af menneske- og frihedsrettighederne. Centrale temaer i EU-retten er EU-institutionernes opbygning og kompetencer og magtfordelingen mellem dem, EU's retsakter og deres forhold til dansk ret, samt beslutningsproceduren i den forbindelse i henholdsvis EU og Danmark. Faget drager sammenligninger mellem de danske statsorganer og de EU-retlige for derved at skabe forståelse for forskelle og ligheder. Læringsmål Viden og forståelse Kender rammerne for folketinget, regeringen og domstolenes opbygning og funktion. Kender væsentlige friheds- og menneskerettigheder såvel i grundloven som i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Kender rammerne for EU-institutionernes opbygning og kompetencer. Kan analysere samspillet mellem folketing, regering og domstole. Kan analysere samspillet mellem EU-institutionerne. Kan drage sammenligninger mellem EU-institutionerne og de danske statsorganer. Kan identificere grundlæggende statsretlige og EU-retlige problemstillinger. Kan agere inden for grundlovens rammer. Kan bidrage med grundlæggende viden på det statsretlige og EU-retlige område. Kan sætte statsretlige og EU-retlige emner i forhold til sit eget arbejde Kan identificere, hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages. Prøve Modulet afsluttes med en intern mundtlig prøve Mulighed for gruppevis prøve: NEJ 18

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. januar 2013 1. Indledning side 1 2. Uddannelsens formål side 1 3. Uddannelsens varighed side 1 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. August 2016 1. Indledning side 2 2. Uddannelsens formål side 2 3. Uddannelsens varighed side 2 4. Uddannelsens titel side

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12 For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01. Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i familieterapi Revideret 27. Maj 2011/gældende pr.1. Januar 2014 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel...

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i ældrearbejde 01.07. 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3. Uddannelses varighed... 1 4. Uddannelsens titel... 2 5. Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Bekendtgørelse om akademiuddannelser

Bekendtgørelse om akademiuddannelser BEK nr 834 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. august 2011

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. august 2011 for Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik august 2011 1 Indhold Indhold 2 1. Indledning 4 2. Uddannelsens formål 4 3. Uddannelses varighed 5 4. Uddannelsens titel 5 5. Adgangskrav 5 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik STUDIEORDNING. Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Januar 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling 01-01-2018 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.august 2017 Studieordningen er gældende fra 1. januar 2018 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 4 3 Uddannelses

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i kriminologi. Revideret

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i kriminologi. Revideret STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i kriminologi Revideret 08.04.11 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel... 3 5 Adgangskrav... 3 6 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering. Revideret 29. marts 2011

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering. Revideret 29. marts 2011 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering Revideret 29. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelses varighed... 2 4. Uddannelsens titel... 3 5. Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Ernæring. 25. februar 2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Ernæring. 25. februar 2014 for Akademiuddannelse i Ernæring 25. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om akademiuddannelser

Bekendtgørelse om akademiuddannelser BEK nr 1009 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og STUDIEORDNING 2014 Gældende fra August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DIPLOMUDDANNELSE I ERHVERVSPÆDAGOGIK. Gældende fra 1. august 2011

STUDIEORDNING FOR DIPLOMUDDANNELSE I ERHVERVSPÆDAGOGIK. Gældende fra 1. august 2011 STUDIEORDNING FOR DIPLOMUDDANNELSE I ERHVERVSPÆDAGOGIK Gældende fra 1. august 2011 Kolofon Udgivet af Nationalt Center for Erhvervspædagogik Rosenørns Allé 31 1970 Frederiksberg C Tlf: 72487000 1. udgave

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration STUDIEORDNING 2012 (revideret d. 13. december 2011) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01.07.2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og STUDIEORDNING 2013 Gældende fra August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration DIEORDNING for Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration Revideret 11. april 2011 Diplom i offentlig forvaltning og administration DIEORDNING 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i socialt arbejde

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i socialt arbejde for Akademiuddannelsen i socialt arbejde Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Ungdoms- og Voksenundervisning

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Ungdoms- og Voksenundervisning for Akademiuddannelsen i Ungdoms- og Voksenundervisning Revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Bilag 1s Revideret studieordning. Studieordning for Akademiuddannelse i EL-installation

Bilag 1s Revideret studieordning. Studieordning for Akademiuddannelse i EL-installation Bilag 1s Revideret studieordning Studieordning for Akademiuddannelse i EL-installation 1. januar 2016 ... 2 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Undervisningsplanlægning og didaktik

Undervisningsplanlægning og didaktik Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Studieordning, 1.1. 2015 Vejledning for modulet Undervisningsplanlægning og didaktik Et obligatorisk modul fra Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Februar 2015-1

Læs mere

Akademiuddannelse (AU) i Socialpædagogik Modulvejledning Psykiatri. Psykiatri. Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og

Akademiuddannelse (AU) i Socialpædagogik Modulvejledning Psykiatri. Psykiatri. Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og AU studieordning, 1.10. 2012 Vejledning for modulet Tilrettelagt i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen Fyn og Et valgmodul fra Akademiuddannelsen i Socialpædagogik September 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for diplomuddannelsen i designledelse ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2015 Indhold Indledning Kapitel 1 Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

uddannelsen MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL PÅ AKADEMINIVEAU GÆLDENDE FRA

uddannelsen MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL PÅ AKADEMINIVEAU GÆLDENDE FRA Komm munom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL Forvaltning i kommuner og regioner ECTS-POINT ANTAL TIMER GÆLDENDE FRA 10 70 August 2017 Indholdsfortegnelse: Læringsmål

Læs mere

STUDIEORDNING for AKADEMIUDDANNELSEN i Retail (Merkantil VVU) Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for AKADEMIUDDANNELSEN i Retail (Merkantil VVU) Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for AKADEMIUDDANNELSEN i Retail (Merkantil VVU) Revideret 01.07.2012 Studieordning er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse er en

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

STUDIEORDIG. Akademiuddannelsen i beskæftigelse

STUDIEORDIG. Akademiuddannelsen i beskæftigelse STUDIEORDIG for Akademiuddannelsen i beskæftigelse Revideret 1.07.12 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere