Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation"

Transkript

1 Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament for udvalgets arbejde. Udvalget har i foråret 2014 haft fokus på at opnå et optimalt udgangspunkt for fremadrettet at udvikle indsatsen indenfor animation, iværksætteri, internationalisering og uddannelse. Udvalget har allerede ansvaret for strategien Animation i Viborg Kommune. Denne følges og der gives løbende afrapportering på strategiens status. Udvalget skal desuden udarbejde forslag og foretage indstilling til Byrådet om organisering af samarbejdet med erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og øvrige interessenter vedr. uddannelsesområdet, animationsområdet, internationalt samarbejde og iværksætteri i uddannelsesinstitutioner. Udvalget skal fremsætte forslag om optimering af eksisterende samarbejdsstrukturer og nedsættelse af nye fora, herunder en uddannelseskommission. Udvalget har en horisontal tilgang til udførelsen af dets opgaver, og dette indebærer løbende involvering af andre politiske udvalg, hvor det skønnes nødvendigt.

2 Målsætninger og indsatsområder Indtil videre har udvalget underarbejdet målsætninger indenfor Animation, Internationalisering og Udbud og efterspørgsel after erhvervsuddannelser. Øvrige ansvarsområder afventer udvalgets kommende behandling. Animation Viborg Kommune lancerede i 2014 en ambitiøs animationsstrategi. Strategien skal understøtte den dobbelte ambition om øget effektivitet og vækst i Viborg Kommune. Animation bliver tænkt ind som en naturlig del af Viborg Kommunes kommunikation både med borgere og internt med medarbejderne. Formålet er dels at skabe mere effektive arbejdsgange (fx ved selvbetjeningsløsninger eller animerede vejledninger) og dels at understøtte det blomstrende animationsmiljø der i disse år etablerer mange nye virksomheder i Viborg der holder 35 virksomheder til i det kreative væksthus Arsenalet Viborg Kommune drager nytte af animationsstrategien på især tre strategiske områder: 1) Det er med til at understøtte brandingen af Viborg Kommune som visuelt vækstcenter i Danmark. 2) Det fastholder et innovativt studie- og læringsmiljø i Viborg. 3) Det understøtter udviklingen af det lokale erhvervsliv. Ved at have en fokuseret indsats på animationsområdet, sikrer Viborg Kommune, at Viborg fortsat er nationalt og internationalt kendt for animation og nye medier. Netop her er der en god branding-værdi for Viborg Kommune, da animationsmiljøet er noget unikt for byen. Professor i strategi og forretningsudvikling Anders Drejer fra AAU roser i en rapport, at man i Viborg har formået at knytte uddannelse og erhvervsudvikling tæt sammen og skabt et spirende og innovativt miljø, der hører til et af verdens førende miljøer inden for animation og visualisering. Drejer skriver, at The Animation Workshop og hele animationsmiljøet i Viborg er et unikt eksempel på innovativt læringsmiljø i Danmark, hvor man tilmed har en ualmindelig høj tilfredshedsgrad og at stort set alle studerende får arbejde efter endt studie. Med en fokuseret indsats på området i form af animationsstrategien vil Viborg Kommune løbende kunne fastholde og udvikle dette miljø og skabe en naturlig forbindelse mellem uddannelsesmiljøet, erhvervslivet og kommunen. Animationsstrategien understøtter derfor helt konkret, at The Animation Workshop og Arsenalet fortsat holder til i Viborg og løbende udvikler nye uddannelser, projekter og tiltrækker nye virksomheder. Mål Viborg skal være europæisk animationsho vedstad Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet. Internationalisering Viborg Kommune har gennem flere år været en af Danmarks mest internationale kommuner. Byrådet vedtog i 2009 (sag nr. 258) Politik for internationalisering. Siden da er såvel erhvervsliv samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner bliver stadigt mere internationalt orienterede, hvilket også stiller krav til Viborg Kommune. Blandt en lang række internationale initiativer har Viborg Kommune siden bl.a. medvirket til styrkelse af modtagelsen af udenlandsk arbejdskraft, etablering af Viborg Internationale Skole og Studenthouse 111, der bl.a. er ramme for et voksende internationalt studentermiljø, ligesom der er gennemføres et voksende antal events med betydeligt internationalt tilsnit. Generelt er disse tiltag kendetegnet ved en intensiveret dialog mellem Kommunen og lokale samarbejdspartnere om internationale muligheder og udfordringer. Ligeledes har Viborg Kommune indgået i internationale kapacitetsudviklingsprojekter med henblik på at understøtte det lokale erhvervsliv og uddannelsesmiljøer.

3 De seneste par år har Viborg Kommune således i stigende grad fokuseret sine ressourcer til internationalt samarbejde på at understøtte erhvervsliv og uddannelses/forskningsinstitutioner på eksisterende og nye markeder Kina og andre vækstlande - uden dermed at udelukke aktiviteter i lande, hvor der er konkrete incitamenter til at indlede kontakt. Mål Der skal ske en videreudvikling af Viborg Kommune status som en af Danmarks førende internationale kommuner, hvor det internationale indgår som et centralt element i den lokale vækstambition. Det er samtidig et mål, at børn efter endt skolegang i Viborg Kommune skal være sikret en sprogforståelse og et internationalt udsyn, der styrker børnenes internationale muligheder. Udbud og efterspørgsel efter erhvervsuddannelser Som vækstkommune er det vigtigt med tidssvarende uddannelser og et attraktivt og internationalt orienteret erhvervs- /uddannelses- og studiemiljø, der tiltrækker både danske og internationale studerende. Viborg Kommune vil - udvikle og skabe optimale vilkår for uddannelser i Viborg Kommune - være Danmarks førende uddannelseskommune uden for de største universitetsbyer - fastholde og udvikle eksisterende uddannelser samt bidrage til etablering af nye uddannelser og være en metropol for skabelsen af nye erhvervsrettede uddannelser, der er tilrettet det lokale erhvervslivs behov, og kuvøsemiljøer for iværksætteri i uddannelsesinstitutioner - fremme entreprenørskab i uddannelserne og i samarbejde med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne udvikle uddannelsesmiljøerne. Det er et fokusområde at understøtte videnoverførsel fra forskning og uddannelsesinstitutioner m.fl. til eksisterende og nye virksomheder. I den netop vedtagne erhvervsstrategi (januar 2014) er fastsat 2 målsætninger, som har betydning som en iboende del af alle målsætninger på uddannelsesområdet: - Viborg skal kunne tiltrække og fastholde den højtuddannede, kompetente og nødvendige arbejdskraft, og vi skal arbejde intensivt på, at Viborg Kommune udnytter sine styrker til at blive en endnu mere attraktiv bosætningskommune. - Viborg skal fortsat være en stærk uddannelseskommune med uddannelser, der imødekommer nutidens og fremtidige behov. Dette sker i samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner, Aalborg - og Aarhus Universitet m. fl. Mål Viborg på skal udvikle sig til at være en metropol for erhvervsuddannelse, hvor der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på erhvervsuddannelser. Delmål er øget samarbejde med videninstitutioner og øget internationalisering.

4 Effektmål i Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet. Animation Hjemmeside om Viborg Kommunes Der bliver produceret anima- animationsstrategi går i tionsprodukter i samtlige fem luften i samarbejde med Arsenalet strategiske indsatsområder i og TAW. Formålet med siden animationsstrategien. er dels at præsentere animationsstrategien og dels at vise de produktioner, der løbende bliver lavet. Der bliver lavet en animationsfilm om selve animationsstrategien, der kan bruges til præsentationer, forklaring og branding. Der bliver nedsat et Animation Board, der fungerer som ambassadører for animation i Viborg. Der bliver produceret animationsprodukter i samtlige fem strategiske indsatsområder i animationsstrategien: Undervisning og pædagogik, sundhed, erhverv, offentlig administration og kultur. Der bliver lavet effektmålinger af de færdige produktioner Viborgs indsats på animationsområdet dokumenteres og vises løbende på Animationsfestivalerne, der afholdes i Viborg. Der bliver lavet effektmålinger af de færdige produktioner. Der bliver produceret animationsprodukter i samtlige fem strategiske indsatsområder i animationsstrategien. Omtale i landsdækkende medier med markedsføring af Viborg Kommune som et kreativt vækstcenter i Danmark for animation og visualisering. En opnået brandingposition, der profilerer Viborg nationalt og internationalt som producent af funktionel animation og en profilering af Viborg Kommune som innovativ kommune, der formår at bruge nye medier til at øge kvaliteten af kommunikation med borgerne. Viborg Kommunes måde at bruge animation på bliver set som state of the art inden for offentlig kommunikation og er dermed med til at skabe en intelligent efterspørg-

5 sel efter animationsprodukter, hvilket understøtter erhvervet i Viborg. Internationalisering International systemeksport til udvikles fortsat som en lokal vækstfaktor via øget formaliseret samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Fokus er primært på Kina og vækstog andre lande samt, hvor der måtte være konkrete muligheder for at understøtte vækst i Viborg Kommune. Fokus på muligheder for at understøtte virksomheder og uddannelsesinstitutioner på europæiske nærmarkeder Fokus på tiltrækning af udenlandske investeringer i Viborg Kommune via et fortsat tæt, samarbejde med Invest in Denmark og centrale lokale aktører. Videreudvikling af Viborgs status som om international studieby via et styrket formaliseret samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Fortsat fokus på via et samarbejde med ViborgEgnens Erhvervsråd styrke tiltræk- Øget globalt udblik blandt borgere og særligt børn og unge i Viborg Kommune ved at U2I indgår i dialog med relevante forvaltninger, Ungdomsråd, skolerog ungdomsuddannelser mv. En ny, målrettet og vækstunderstøttende international strategi vedtages i 2015 på baggrund af, at U2I er vært for en international konference, der gennemføres i marts 2015 med udvalgte lokale aktører fra erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner mv. Fra og med 2015 gennemføres den internationale konference som en årlig tilbagevendende event (evt. som en del af Snapsting) med henblik på at bl.a. at styrke dialogen om internationalisering og afledte initiativer mellem relevante lokale aktører.

6 ning og fastholdelse af international arbejdskraft til lokale virksomheder og uddannelse/forskningsinstitutioner. Effektiviserings- og innovationsdagsorden i Viborg Kommune understøttes via internationalt samarbejde (EU-projekter mv.) gennem en formaliseret dialog mellem U2I og fagudvalgene om fokusområder. Udbud og efterspørgsel efter erhvervsuddannelser Uddannelseskonference I efteråret 2014 foreslås afholdt en uddannelseskonference for både uddannelsesinstitutioner, Aalborg Universitet, erhvervsliv og Viborg Kommune med henblik på at få en dialog i gang om, hvordan man styrker sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel af erhvervsuddannelser og organiserer arbejdet i forhold til at nå målet. Konferencen skal på baggrund af udvalgte oplæg og efterfølgende workshops komme med forslag til konkrete indsatser og handlinger, der medvirker til at matche fremtidens uddannelser med erhvervslivets behov. Oplæg leveres af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og universiteter. Nye erhvervsuddannelser Tiltrække og etablere flere og nye erhvervsuddannelser. Samarbejde med videninstitutioner Igangsætning af analyse af udbud af kortere og længerevarende uddannelser og lokalt uddannelsesbehov, i forhold til det udbud, der findes i DK, med henblik på at undersøge, om det er muligt at tilpasse eksisterende uddannelsestilbud eller tiltrække uddannelser, der ikke findes i Viborg, til Viborg. Dette søges gennemført som forskningsprojekt sammen med Aalborg og eventuelt Aarhus Universitet. Fleksible og praksisnære uddannelseselementer Øget fokus på fleksible og praksisnære på uddannelseselementer, kurser og fag f.eks.: - uddannelse på deltid - diplomuddannelser - skræddersyede forløb - korte kurser, ideværksteder - projektsamarbejder

7 Konferencen planlægges af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for uddannelserne, erhvervslivet og Viborg Kommune. Netværk Konferencen kan lede op til etablering af lokalt netværk for samarbejde om sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter erhvervsuddannelser samt innovation og entreprenørskab med henblik på at følge udviklingen i erhvervslivets kompetencebehov. Konferencen kan også have som formål at igangsætte et forskningssamarbejde på området. Praktikpladser og eftervidereuddannelse Samarbejde om at skabe flere praktikpladser Fokus på VEU-centre og efter- videreuddannelse

8 Budgetramme Beløb i kr. og i 2015-priser Budget 2014 Korr. Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Diverse udgifter og tilskud Uddannelse, handel og Innovation

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

offensiv global markedsføring af Danmark

offensiv global markedsføring af Danmark Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012 November 2010 Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsføring af

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi Kolding Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere