Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg"

Transkript

1 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015

2 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune havde ved starten af indbyggere, hvoraf knap var i den erhvervsaktive alder mellem 16 og 64 år. Arbejdskraftbalancen i Vordingborg Kommune ultimo 2013 fremgår af tabel 1. Tabel 1: Arbejdskraftbalance, Vordingborg Kommune, ultimo 2013 Vordingborg Kommune RAR-område Sjælland Befolkning år Arbejdsstyrke Beskæftigede Arbejdsløse* 855 Uden for arbejdsstyrken Erhvervsfrekvens (%)** 70,4 74,3 Beskæftigelsesfrekvens (%)** 67,2 70,8 Beskæftigede, alle aldersgrupper*** Arbejdspladser Netto-udpendling Indpendling Udpendling Bor og arbejder i kommunen Bruttoledighed, december 2013, fuldtidspersoner* Ledighed (%) 5,3 4,8 Noter: * Antal arbejdsløse er opgjort på grundlag af RAS-registeret, mens ledighed, december 2013, er opgjort på grundlag af CRAM-registeret. De to opgørelser kan ikke umiddelbart sammenlignes. ** Erhvervsfrekvens og beskæftigelsesfrekvens angiver henholdsvis arbejdsstyrkens og beskæftigelsens andel af den erhvervsaktive befolkning. *** Omfatter udover aldersgruppen år også et antal beskæftigede 15 årige (flaskedrenge m.v.) og beskæftigede over 64 år (bl.a. mange selvstændige inden for landbrug). Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed Udviklingen i arbejdsstyrke og beskæftigelse i de kommende år vil være præget dels af den demografiske udfordring og dels af den aktuelle konjunktursituation. Antallet af personer i de erhvervsaktive aldersgrupper, som ellers har ligget konstant siden starten af dette årtusinde, er fra 2008 er begyndt at falde fra ultimo 2008 til ultimo 2013 var faldet på mere end 7 %. Denne udvikling afspejler den demografiske udvikling i Vordingborg Kommune kombineret med mønstrene for til- og fraflytning fra kommunen. Der er sket en reduktion i antallet af årige, og samtidig er der sket en kraftig stigning i antallet af aldersgruppen 50+. Den demografiske udvikling fortsætter de kommende år. Afgangen fra arbejdsmarkedet er stor med de store årgange fra slutningen af 1940-erne og starten af 1950-erne, mens tilgangen til arbejdsmarkedet er lille. Hertil kommer, at den kraftige fraflytning fra kommunen af unge mellem 16 og 25 år, som langt fra opvejes af tilflytninger af personer senere i livsforløbet, i 2013 reducerede den erhvervsaktive befolkning med yderligere mere end 200 personer. 2

3 Figur 1 Udviklingen i erhvervsaktive befolkning, arbejdsstyrke, beskæftigelse og job i Vordingborg Kommune. Ultimo 2008 til ultimo Prognose fra 2014 til 2016 Note: Prognose for udviklingen er baseret på egne beregninger på grundlag af faktisk folketal for ultimo 2014 og prognose for arbejdsstyrke, beskæftigelse og job udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik, Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering og egne beregninger Faldet i arbejdsstyrken fra 2008 til 2013 har været langt kraftigere end reduktionen i de erhvervsaktive aldersgrupper nemlig 11 %. Det er en markant ændring i forhold til det forudgående 10-år. Siden midten af 1990-erne og frem til 2008 har arbejdsstyrken stort set ligget på samme niveau. Det er et kendt fænomen, at erhvervsfrekvensen falder under en beskæftigelsesmæssig krise 1. I Vordingborg Kommune er erhvervsfrekvensen faldet fra ca. 75 % i højkonjunkturen i til et niveau på 70 % ultimo Når arbejdsstyrken er reduceret mere end befolkningstallet tilsiger, skyldes de alt overvejende, at erhvervsfrekvensen er faldet drastisk blandt de unge dels fordi en større del af de unge er i gang med en uddannelse, og dels fordi ikke-jobklare unge kontanthjælpsmodtagere udgør en stigende andel af en ungdomsårgang. Denne udvikling er ikke opvejet af, at der i den samme periode er sket en stigning i erhvervsfrekvensen for aldersgruppen over 60 år. Der er dog tegn på, at udvikling er ved at ændres. I løbet af 2014 var der for første gang i mange år en lille befolkningstilvækst i Vordingborg Kommune og der er også sket en marginal stigning i antallet af personer i de erhvervsaktive aldersgrupper og arbejdsstyrken. Det er usikkert om denne udvikling vil fortsætte i 2015 og 2016 og det er ligeledes usikkert, hvorledes den aktuelle tendens vil slå igennem i beskæftigelse og arbejdsløshed. I de første år af krisen faldt beskæftigelsen hurtigere end arbejdsstyrken med det resultat, at arbejdsløsheden steg. Fra 2010 begyndte arbejdsløsheden igen at falde. Men fra slutningen af 2013 er 1 Færre udbyder deres arbejdskraft, når der er mangel på job bl.a. studerende med deltidsjob. Samtidig vælger flere ældre at forlade arbejdsmarkedet tidligere frem for at blive i arbejdsløshedskøen. 3

4 faldet i ledigheden i Vordingborg Kommune i modsætning til de fleste andre kommuner på Sjælland stoppet op. De foreliggende beregninger for Vordingborg Kommune på baggrund af de nationale prognoser for udviklingen i beskæftigelse og ledighed er, at arbejdsstyrke og beskæftigelse vil stabilisere sig i løbet af 2015 og 2016, men at der specielt i 2015 vil være en lille stigning i arbejdsløsheden. En afgørende årsag hertil er, at prognosen fortsat peger på et kraftigt fald i antallet af job inden for kommunens grænser. Erhvervsstruktur Der var ved udgangen af arbejdspladser i Vordingborg Kommune. Hermed er mere end hver 10. arbejdsplads forsvundet siden udgangen af Faldet i antallet af lokale job var dog specielt stort i de to første kriseår 2008 og Men også efter 2009 er antallet af lokale job reduceret år for år men dog i aftagende tempo. Mens der i 2013 var tendens til, at antallet af lokale job igen ville begynder at stige, viser de aktuelle tal over antallet af lønmodtagerjob i virksomhederne, at faldet i lokale job er fortsat i Frem til slutningen af 2016 forventer prognosen, at antallet af lokale job reduceres med knap i forhold til udgangen af 2013 eller en fald på 7 %. Faldet antallet af lokale arbejdspladser siden 2008 har ramt alle de store erhvervsområder: Fremstilling er reduceret med godt 400 arbejdsplaser eller 26 %, bygge&anlæg er reduceret med knap 250 arbejdsplaser eller 17 %, handel er reduceret med 300 arbejdspladser eller 12 %, anden privat service er reduceret med 380 arbejdspladser eller 10 % og offentlig administration er reduceret med 200 arbejdsplaser eller 14 %. Faldet i lokale arbejdspladser inden for offentlig administration er dog delvis modsvaret af en stigning i antallet af lokale arbejdspladser inden for sundhedsvæsen. For de private erhvervs skete den største del af reduktionen fra 2009 til 2011, og mange af de private erhverv har haft en lille stigning i antallet af arbejdspladser siden starten af Faldet i antallet af arbejdsplaser inden for den offentlige administration kom lidt senere end i den private sektor. Her er den største del af faldet sket efter Erhvervsstrukturen i Vordingborg Kommune er fortsat meget domineret af de offentlige serviceerhverv. Mere end 40 % af arbejdspladserne findes inden for de serviceområder, der fortrinsvis er offentlige sociale institutioner, sundhedsvæsen, undervisning og offentlig administration m.v. Specielt sociale institutioner (19 %) udgør et stort beskæftigelsesområde. Men også undervisning og offentlig administration, forsvar og politi er relativt store erhverv i kommunen. Privat service udgør med i alt 35 % samlet en lidt mindre andel af arbejdspladserne i Vordingborg Kommune end den offentlige service. Handel (14 %) er på trods af tilbagegangen det største private serviceerhverv, men der er relativt få arbejdspladser inden for handel sammenlignet med andre dele af Sjælland og hele landet. Til gengæld er der relativt mange arbejdspladser i Vordingborg Kommune inden for rengøring m.v. 2 (6 %), mens der er relativt få arbejdspladser inden for telekommunikation (1-2 %) og egentlig erhvervsservice (4 %). Fremstilling & industri udgør samlet 7 % af arbejdspladserne, hvor føde-, drikke- og tobaksindustrien er langt det største enkeltområde. I sammenligning med resten af Sjælland og hele landet uden for Hovedstadsområdet er der få industriarbejdspladser i Vordingborg Kommune. Bygge og anlæg (7 %) og landbrug, skovbrug og fiskeri (5 %) er stadig relativt store erhvervsområder lige som det gælder i de fleste øvrige kommuner i Vest- og Sydsjælland. 2 Brancheområdet udgøres af rejsebureauer, rengøring og anden operationel service. 4

5 Pendling og uddannelse personer eller 62 % af de beskæftigede i kommunen både bor og arbejder her. Godt eller 38 % arbejder uden for kommunens grænser. En meget stor del af udpendlingen sker til hovedstadsområdet (31 %) eller en af nabokommunerne, Næstved (25 %) og Guldborgsund (14 %). Til gengæld pendler personer bosiddende i andre kommune ind til job i Vordingborg Kommune. Mere end halvdelen af indpendlerne kommer fra de to nabokommuner, Næstved (30 %) og Guldborgsund (29 %). Hver 7. af indpendlerne kommer fra hovedstadsområdet specielt for personer med videregående uddannelser sker der en stor indpendling fra hovedstadsområdet. Udpendlingen er specielt stor for (de relativt få) beskæftigede inden for information og kommunikation samt finansiering og forsikring. Men også fremstilling og bygge&anlæg har en stor relativ udpendling og specielt høj for de mandlig beskæftigede. Den største relative udpendling har mænd beskæftiget inden for finansiering og forsikring. Antalsmæssigt er det den offentlige sektor, der har den største udpendling. I alt borgere i kommunen pendler til offentlige job uden for kommunegrænsen. Det er ligeledes information og kommunikation, finansiering og forsikring som sammen med fremstilling har den største relative indpendling. Det hænger sammen med, at uddannelsesniveauet for medarbejdere inden for disse erhvervsområder er forholdsvis højt. Antalsmæssigt er det ingen den offentlige sektor, der har den største indpendling. I alt mere end personer eller hver tredje arbejdsplads i kommunen inden for offentlig administration, undervisning og sundhed er besat af medarbejdere, der bor uden for kommunegrænsen og blandt de mandlige ansatte er det mere end 40 %, der pendler til deres job i Vordingborg Kommune. Uddannelsesniveauet i Vordingborg Kommune er som i de øvrige ikke-uddannelseskommuner i Danmark forholdsvis lavt. Figur 2 Uddannelsesniveau for årige i Vordingborg Kommune, Region Sjælland og hele landet Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Mere end hver tredje (37 %) i de erhvervsaktive aldersgrupper har grundskolen som deres højeste uddannelse. Lidt færre nemlig 36 % - har en erhvervsuddannelse, mens resten har en videregående uddannelse (eller en gymnasial uddannelse). I forhold til landsgennemsnittet er der især overskud af 5

6 personer uden uddannelse ud over grundskolen, mens der er underskud af personer med en videregående uddannelse. Det lave uddannelsesniveau slår også igennem i forhold til de unge grupper på arbejdsmarkedet. For aldersgruppen år er det fortsat mere end hver tredje (35 %), der har grundskole som den højest gennemførte uddannelse. En del af forklaringen herpå er, at den store tilgang af flygtninge med opholdstilladelse de senere år vejer forholdsvis meget i målgruppen og flygtninge typisk er registreret med uoplyst uddannelsesbaggrund. Men også blandt gruppen af årige med en etnisk dansk baggrund er det en voksende andel, der kun har grundskole som der højest gennemførte uddannelse. Hvor der tidligere var en klar tendens til, at andelen af unge uden en kompetencegivende erhvervsuddannelse var faldende, har denne andel siden 2006 været stigende (fra 27 % i 2006 til 30 % i 2015). Det er især de unge mænd, der ikke får gennemført nogen kompetencegivende erhvervsuddannelse. I 2015 har 35 % af de årige mænd i Vordingborg Kommune med en etnisk dansk baggrund grundskolen som deres højest fuldførte uddannelse, jf. figur 3. Figur 3 Udvikling i andelen af årige i Vordingborg Kommune, der har grundskole (eller uoplyst) som højest gennemførte uddannelse. Etnisk dansk baggrund, 2006 til 2015 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Risikoen for at være uden beskæftigelse er langt højere for personer uden en kompetencegivende erhvervsuddannelse end for personer med en sådan uddannelse. Langt størstedelen (80-95 %) af de unge mellem 25 og 34 år, som har gennemført enten en gymnasial, en erhvervsfaglige eller en videregående uddannelse, er i fortsat uddannelse eller beskæftigelse. Det samme gælder kun for godt halvdelen (55 %) af deres jævnaldrende, som har grundskole som der højest gennemførte uddannelse. Det lave uddannelsesniveau generelt og specielt den store andel af såvel beskæftigede, som jobklare og ikke-jobklare ledige, som kun har grundskole er en central udfordring for beskæftigelsesindsatsen i Vordingborg Kommune. Her er der fokus på både vejledning af gruppen af unge, som ikke kommer i 6

7 gang med eller fuldfører en erhvervsmæssig uddannelse og efteruddannelse af voksne beskæftigede og ledige uden uddannelse. Den etniske struktur Andelen af befolkningen i Vordingborg Kommune, der har en anden herkomst end dansk, er lille sammenlignet med en række andre kommuner i Østdanmark. I alt personer i de erhvervsaktive aldersgrupper har i 2015 en anden herkomst end dansk er indvandrere/efterkommere fra ikkevestlige lande, mens 832 er indvandrere/efterkommere fra vestlige lande (inkl. de nye EU-lande i Østeuropa). De største enkeltgrupper kommer fra to af de umiddelbare nabolande Polen og Tyskland med henholdsvis 193 og 145 personer i de erhvervsaktive aldersgrupper. Antallet af polske tilflyttere er øget med 24 (14 %) i det seneste år I den beskæftigelsespolitiske indsats er der dog særlig fokus på personer, der har etnisk baggrund i et ikke-vestligt land. Her er de største enkeltgrupper efter oprindelig nationalitet: Syrien med 111 personer, Bosnien-Hercegovina med 108 personer, Tyrkiet med 108, Irak med 97, Thailand med 79 og Afghanistan med 61 personer i de erhvervsaktive aldersgrupper. Den mest markante ændring det seneste år er ikke overraskende at antallet af syriske indvandrere i Vordingborg Kommune er øget markant fra 44 til 111. Det afspejler den store tilgang af syriske flygtninge til kommunen det seneste år. Mindre end halvdelen af indvandrerne (41 %) fra ikke-vestlige lande er i beskæftigelse. Det er bemærkelsesværdigt, at beskæftigelsesgraden er højere for de kvindelige indvandrere fra ikke-vestlige lande end for de mandlige indvandrere. Mens kvinder oplevede en stigende beskæftigelse fra i løbet af det senest år, mens mændenes beskæftigelsesfrekvens er faldet. I marts 2015 modtog 299 indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande en midlertidig offentlig forsørgelsesydelse. Omregnet til fuldtidspersoner udgjorde de 291 personer. Det betyder, at 29 % af den nævnte gruppe af nydanskere har modtaget en midlertidig forsørgelsesydelse i marts 2015 mod 12 % af de etniske danskere. Antallet af ikke-vestlige modtagere af midlertidige forsørgelsesydelser er steget med ca. 30 % fra marts 2014 til marts 2015, mens antallet af etniske danske modtagere af disse forsørgelsesydelser er faldet med 5 %. Den kraftige stigning er næsten udelukkende begrundet i stigningen i flygtninge, som har fået opholdstilladelse i og som under den treårige integrationsperiode er berettiget til kontanthjælp. Hver syvende (140 personer eller 14 %) modtog en permanent offentlig forsørgelsesydelse i marts I sammenligning modtog 17 % af de etniske danskere en permanent offentlig forsørgelsesydelse i denne måned (inkl. efterløn). Forventningerne til udviklingen i ledigheden i 2014 og 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har ud fra Økonomiministeriets seneste prognose for udviklingen i ledigheden på landsplan udarbejdet en prognose over den forventede ledighedsudvikling for de enkelte kommuner herunder Vordingborg Kommune. Det forventes, at den officielle ledighed i kommunen vil stige en smule i 2015, og herefter reduceres igen i løbet af 2016, så ledigheden ved udgangen af 2016 ligger knap 1 % under niveauet ved udgangen af Det vil især være ledigheden for de forsikrede medlemmer af en a-kasse, der falder en smule, mens antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere forventes at stige. Antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere, som ikke umiddelbart er jobklare, forventes at fortsætte med at stige i 2015 og Stigningen i antallet af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere kan især 7

8 tilskrives den store tilgang af flygtninge, som i forbindelse med deres opholdstilladelse skal indgå i det treårige integrationsprogram i Vordingborg Kommune. Den forventede udvikling af ledigheden i Vordingborg Kommune fremgår af figur 4. Figur 4 Udviklingen i antal modtagere af a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere i Vordingborg Kommune 4. kvartal 2010 til 4. kvartal Prognose fra 2. kvartal 2015 Kilde: Egne beregninger baseret på jobindsats.dk og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Der er dog i den aktuelle udvikling en række usikkerhedsmomenter, som kan påvirke den viste prognose. Det er usikkert, om stigningen i den erhvervsaktive aldersgruppe og arbejdsstyrken i Vordingborg Kommune vil fortsætte i de kommende år. Der er ligeledes knyttet stor usikkerhed til, om ledighedsudviklingen i Vordingborg Kommune fortsat vil udvikle sig mere negativt, end udviklingen i nabokommunerne. 8

9 Personer på offentlige ydelser I gennemsnit mere end hver fjerde borger (27 %) i Vordingborg Kommune i de erhvervsaktive aldersgrupper modtog offentlig forsørgelse i marts 2015 inkl. førtidspension og efterløn. Det svarer til knap borgere. Antallet af modtagere af de forskellige forsørgelsesydelser i marts 2015 er vist i tabel 2. Tabel 2: Modtagere af forsørgelsesydelser, Vordingborg Kommune, marts 2015 Modtagere af ydelse (berørte) Fuldtidspersoner Antal Ændring fra samme måned året før Antal Ændring fra samme måned året før Arbejdsløshedsdagpenge (inkl. aktiverede) % % Midlertidig arbejdsmarkedsydelse** 85 9 % 62 9 % Særlig uddannelsesydelse** % % Kontanthjælp*** % % Jobparate % % Aktivitetsparate % % Uddannelseshjælp*** % % Uddannelsesparate % % Aktivitetsparate % % Revalidering (inkl. for-revalidering) 47 0 % 46 2 % Sygedagpenge % % Ressourceforløb** % % Jobafklaringsforløb**** 64 - % 62 - % Alle midlertidige ydelser* % % Ledighedsydelse % % Fleksjob % % Førtidspension % % Efterløn % % Alle permanente ydelser* % % Alle ydelser* % % Andel af befolkningen (aldersgrupperne år) 29 % 27 % Noter: * Hvis en person har modtaget mere end én form for ydelse i løbet af en måned, er personen talt med mere end én gang under antal modtagere (berørte) ** Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er indført fra starten af 2014, hvor den gradvis afløste den særlige uddannelsesydelse. Derfor en kraftig udvikling i anvendelse af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, mens den særlige uddannelsesydelse stort set er aftrappet i løbet af 2. halvdel af 2014 *** Fra og med 1. januar 2014 er der sket en opdeling mellem modtagere af uddannelseshjælp (under 30 år) og modtagere af kontanthjælp (over 30 år) som følge af kontanthjælpsreformen **** Jobafklaringsforløb er indført medio 2014 Kilde: 9

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning s. 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 s. 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer s. 7 Overordnede udfordringer s. 7 Konjunkturudviklingen s.

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune

Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Syddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SYDDJURS... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SYDDJURS... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Den nordjyske arbejdsstyrke Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Forord Arbejdsstyrken i Nordjylland har været faldende igennem de seneste år. Dette har givet anledning til bekymring

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

ANALYSERAPPORT - NORDJYLLAND 2014

ANALYSERAPPORT - NORDJYLLAND 2014 ANALYSERAPPORT - NORDJYLLAND 2014 Januar 2014 ANALYSERAPPORT 2014 Beskæftigelsesrådet Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland Januar 2014 Layout: Wanek & Myrner Oplag: 500 2014 3 ANALYSERAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014 Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 214 Januar 213 Forord Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen udarbejder hvert år en analyserapport, der beskriver

Læs mere

Kommunebeskrivelse Viborg Kommune

Kommunebeskrivelse Viborg Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR VIBORG... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I VIBORG... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Kommunebeskrivelse Hedensted Kommune

Kommunebeskrivelse Hedensted Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Hedensted Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HEDENSTED... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HEDENSTED... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS...4 BESKÆFTIGELSEN STIGER I AARHUS... 4

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere