Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt"

Transkript

1 30. september 2014 HEJ/CLA/NGE Erhvervslivets Udvikling Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt Danmarks Statistik har efter aftale med Center for Offentlig Innovation (COI) gennemført et forprojekt, som skal belyse centrale udfordringer og muligheder i forbindelse med at gennemføre en dataindsamling om innovation i denne offentlige sektor inden udgangen af Forprojektet skal specifikt belyse følgende: Muligheder for at udtage en population på cvr- og arbejdsstedsniveau, herunder en afklaring af, hvilke delsektorer populationen robust kan underopdeles i Beskrivelse af relevante registerdata, som kan anvendes til at validere arbejdsstedets afgrænsning/berigelse af data til efterfølgende analyser Mulige indsamlingsmetoder Indledende afgrænsninger: Enheder, hvis aktiviteter er brugerfinansierede fx energiforsyning omfattes ikke i undersøgelsen. Helt små arbejdssteder (1-2 ansatte) skal ikke omfattes af undersøgelsen. 1. Muligheder for at udtage en population på cvr- og arbejdsstedsniveau 1.1 Fremgangsmåde Der er udtrukket en population baseret på fulde udtræk fra det Erhvervsstatistiske Register (ESR). ESR-udtrækket gælder for enheder, der er aktive pr , og er fordelt på 2 udtræk: ét for juridiske enheder (eller cvr-niveau) og et for produktionsenheder (eller arbejdsstedsniveau). 1.2 Den statistiske enhed Et centralt punkt i forhold til bestemmelse af en udvalgspopulation til undersøgelsen om innovation i den offentlige sektor er valget af den statistiske enhed, dvs. valget mellem at indsamle data på det juridiske enhedsniveau eller arbejdsstedsniveau, eventuelt at kombinere disse. Juridiske enheder er det øverste organisatoriske niveau, og det forventes derfor, at spørgsmål om fx den mere langsigtede udvikling af organisationen, strategi bedst kan besvares på dette niveau. For institutioner med et eller flere lokale arbejdssteder 1 vil oplysninger indsamlet kun på det øverste juridiske niveau næppe give tilstrækkelig viden om innovationsaktiviteten i de underliggende arbejdssteder, idet indberetteren af de ønskede oplysninger ikke i alle tilfælde har kendskab til detaljer vedrørende arbejdsstedernes innovationsaktiviteter. 1 Det kan fx være en kommune, der udgør den juridiske enhed, hvor dens skoler, dagsinstitutioner udgør lokale arbejdssteder. 1/21

2 Denne problemstilling kan illustreres ved følgende eksempel: Region Hovedstaden med næsten ansatte er registreret i én juridisk enhed i branchen generelle offentlige tjenester. Regionen har mange aktiviteter, der er fordelt på 147 arbejdssteder inden for et bredt udsnit af branchekoder. Benytter man den juridiske enhed som statistisk enhed får man en overskuelig dataindsamling, men kommer formodentligt til at mangle mere detaljerede oplysninger, herunder om forskelligheder i de enkelte enheders innovationsaktiviteter. Omvendt vil en dataindsamling på arbejdsstedsniveau kræve betydeligt flere indberetninger og dermed en større stikprøve, ligesom viden om strategiske spørgsmål vedr. innovation ikke nødvendigvis kan antages at være til stede på dette niveau. Anbefalingerne i Oslo-manualen 2 er, at det for de største enheder ikke er sandsynligt, at beslutningerne om innovationsaktiviteter alene træffes på højeste beslutningsniveau, men også på produktionsenhedsniveau. Mange af de offentlige enheder er af stor størrelse (målt på antal ansatte), og komplekse i aktiviteter (målt på antallet af underliggende arbejdssteder og deres brancher). Det er DST s vurdering, at mulighederne for et mere detaljeret indblik i enhedernes innovationsaktiviteter øges, hvis undersøgelsen gennemføres på arbejdsstedsniveau. Dog vil der sandsynligvis kunne opnås mere information om de mere langsigtede innovationsstrategiske målsætninger ved i et omfang at inddrage både enheder på det juridiske niveau og på arbejdsstedsniveau. Samtidig vil der kunne høstes indsigt i, hvordan innovationsaktiviteter opleves på forskellige niveauer i samme organisation, hvilket ikke alene bidrager til at perspektivere undersøgelsens resultater, men også bidrager til metodemæssig indsigt, som kan anvendes i evt. efterfølgende undersøgelser af tilsvarende karakter. Det anbefales derfor, at den statistiske enhed, der anvendes i undersøgelsen om innovation i den offentlige sektor, primært udgøres af arbejdssteder, og at der for en mindre antal enheder suppleres med at inddrage den juridiske enhed. 1.3 Offentlig sektor vs. offentlig De dele af økonomien, der betragtes som det offentlige, bestemmes efter en institutionel sektoropdeling og en områdeopdeling 3. Efter førstnævnte metode betragtes det offentlige som de dele af økonomien, der dels producerer offentlige ydelser og desuden er (helt eller delvist) finansieret vha. offentlige midler. Denne sektor betegnes almindeligvis som offentlig, og den resterende del af den indenlandske økonomi udgøres af selskabssektoren (herunder offentlige selskaber), husholdningssektoren og private ikkeudbyttegivende institutioner, jf. figur 1. 2 Oslo-manualen 2005, sektion 237, s Se Statistiske Efterretninger 2013:33: Den offentlige sektors finanser /21

3 Figur 1 Opdeling af økonomien ved sektorhenføring af det offentliges transaktioner Institutionel opdeling Enheder Produktionsfunktionel opdeling Selskabssektoren Finansielle institutioner Ikke-finansielle selskaber Husholdningssektoren Private ikkeudbyttegivende institutioner Udlandssektoren Offentlig forvaltning og Den statslige sektor De sociale kasser og fonde Den kommunale sektor Integrerede offentlige institutioner Ikkeintegrerede offentlige institutioner Kvasioffentlige (ikke-integrerede offentlige institutioner) Departementale (integrerede) virksomheder Offentlige selskabslignende virksomheder Offentlige selskaber Private konsumentorienterede, ikkeudbyttegivende institutioner Selskaber og selskabslignende private virksomheder Selvstændige erhvervsdrivende Husholdninger i øvrigt Private konsumentorienterede ikkeudbyttegivende institutioner Færøerne Grønland EU s institutioner Udland i øvrigt Produktion (ikkemarkedsmæssig) af offentlige ydelser Offentlig Privat Markedsmæssig produktion Privat ikkemarkedsmæssig produktion Kilde: Statistiske Efterretninger 2013:33: Den offentlige sektors finanser Områder Den offent fentlige sektor Det private område Udlandet Integrerede hhv. ikkeintegrerede institutioner Hovedparten af de myndigheder og institutioner, som er omfattet af offentlig, er integrerede (indarbejdede) i statens, regionernes og kommunernes regnskaber, og betegnes derfor integrerede offentlige institutioner. En del offentlige institutioner er dog ikke integrerede i statens, regionernes eller kommunernes regnskaber, men har selvstændige regnskaber. Dette drejer sig i særdeleshed om folkekirken og de sociale kasser og fonde, som kaldes ikke-integrerede offentlige institutioner. 3/21

4 Offentlige selskabslignende virksomheder Følgende forudsætninger gælder for, at der er tale om en offentlig selskabslignende virksomhed: Regnskaberne er integreret i stats- eller kommuneregnskaberne. Produktionen er markedsbestemt, fremstilles i stor skala og sælges hovedsageligt til den private sektor, dvs. indtægter ved salg udgør 50 pct. eller mere end de løbende driftsudgifter. Selskaberne drives erhvervsmæssigt. Sektoren for offentlig kontrollerer disse selskaber 100 pct. med tilhørende juridiske forpligtelser og dækker selskabers driftsunderskud eller modtager selskabers driftsoverskud. Eksempler på selskabslignende virksomheder er kommunale forsyningsvirksomheder og dele af renovationsbranchen. Offentlige selskaber For de offentlige selskaber, som hovedsageligt er privatretligt organiseret på selskabs- eller selskabslignende form, gælder følgende forudsætninger: Det offentlige har kontrol med virksomhederne og/eller Det offentlige ejer mere end 50 pct. af virksomheden. De offentlige myndigheder har mulighed for at udøve kontrol med virksomheder via lovgrundlag, som fastlægger den enkelte virksomheds spillerum. Det kan endvidere være bestemt, at en fast andel af bestyrelsesmedlemmerne og formanden skal være udpeget af det offentlige. Eksempler på offentlige selskaber er DONG, A/S Storebæltsforbindelsen og Post Danmark A/S. Offentlig er en delmængde af den bredere klassifikation den offentlige sektor, der adskiller sig fra det private område. I denne forståelse indgår i den offentlige sektor foruden offentlig også offentlige selskabslignende virksomheder og offentlige selskaber. DST anbefales at lade undersøgelsen om innovation i det offentlige afgrænse til offentlig, således at markedsmæssige aktiviteter udelades, dvs. at undersøgelsen foreslås at omfatte de med grønt markerede elementer i figur Sektorkoder De offentlige enheder er i ESR kategoriseret efter sektorkoder, og enhederne inden for offentlig defineres vedhjælp af sektorkoderne 71, 72, 74, 75, 76 og 77. ESR-udtrækket omfatter juridiske enheder, hvoraf dækker offentlig, excl. sociale kasser og fonde, jf. tabel 1. Tabel 1. Jur- og arbejdsstedsenheder Hele ESR Sektorkoder dækkende offentlig, excl. Sociale kasser og fonde Juridiske enheder Arbejdssteder Fordelingen af offentlig på de enkelte sektorkoder fremgår af tabel 2. 4/21

5 Tabel 2. Offentlig fordelt på sektorkoder Sektorkoder CVRenheder Arbenheder - Antal enheder - Statslig integrerede enheder Statslig ikke-integrerede enheder Regionernes integrerede enheder Regionernes ikke-integrerede enheder Kommunal integrerede enheder Kommunal ikke-integrerede enheder Offentlig i alt En afgrænsning kun baseret på sektorkoder vurderes ikke at være tilstrækkeligt i forhold til undersøgelsen om innovation i den offentlige sektor, da opdragsgiver har udtrykt ønske om også at fokusere på udvalgte delsektorer. Derfor er det nødvendigt at inddrage kriterier som enhedernes virksomhedsform og branche i overvejelserne. 1.5 Virksomhedsform Foruden afgrænsning med sektorkoder kan foretages en yderligere afgrænsning ved hjælp af oplysninger i ESR om enhedernes virksomhedsform og branche. Alle enheder i det erhvervsstatistiske register er klassificeret efter virksomhedsform. Nedenstående tabel viser jur-enhederne i sektorkode fordelt på virksomhedsform. Tabel 3. Sektorkode fordelt på virksomhedsform Virksomhedsform Virkformkode Antal enheder Antal ansatte Intressentskab Fond (*) Erhvervsdrivende Fond Forening (*) Andelsselskab (-forening) Forening eller selskab med begrænset ansvar Filial af anden udenlandsk virksomhedsform Statslig administrativ enhed Region Primærkommune Menighedsråd Øvrige Virksomhedsformer (*) I alt (*) Det anbefales, at enhederne i disse kategorier analyseres nøjere, såfremt en undersøgelse ønskes igangsat. Efter en indledende drøftelse med opdragsgiver er det besluttet kun at inkludere følgende virksomhedsformer i populationen på Jur-niveau: 5/21

6 230 Statslige administrativ enhed 245 Region 250 Primærkommune Jur-enheder i de virksomhedsformer, der foreslås udeladt, beskæftigede i ansatte, svarende til 17 pct. af samtlige ansatte i den pågældende afgrænsning. På Jur-niveau består populationen således af de statslige administrative enheder, de frem regioner samt de 98 primærkommuner, i alt 271 Jur-enheder med tilsammen ansatte. Undersøgelsens øvrige population udtrækkes på arbejdssteds-niveau, med samme afgrænsning som Jur-enhederne med hensyn til sektorkoder, dvs. sektorkoderne inkluderes. Mht. virksomhedsform er det besluttet at inkludere følgende på arbejdsstedsniveau: Fond 90 Statslig administrativ enhed 230 Region 245 Primærkommune 250 og Øvrige virksomhedsformer 280 Fonde omfatter tekniske skoler/fagskoler, plejehjem, daginstitutioner, produktionsskoler, krisecentre, jf. nedenstående oversigt, og ligger med hensyn til deres aktiviteter tæt på foreninger. På arbejdsstedsniveauet tilhører de i juridisk og økonomisk henseende selvstændige og selvejende institutioner, som måske i kun i mindre grad opfatter sig som en del af den offentlige. Det anbefales at disse ses igennem, når udvalgspopulationen er trukket, og overveje evt. eksklusion. Øvrige virksomhedsformer, som foreslås inkluderet i undersøgelsespopulationen, udgør en forholdsvis stor andel af de offentlige jur-enheder, og omfatter bl.a. gymnasier, erhvervsskoler, daginstitutioner og universiteter. Blandt daginstitutionerne findes en del med navnet Den selvejende institution. Branchen religiøse institutioner og foreninger, som foreslås frasorteret. De 5 brancher, som er dominerende mht. antal enheder og antal ansatte er vist i nedenstående tabel 5. Gruppen Øvrige virksomhedsformer anbefales at indgå i en evt. kommende undersøgelse, dog evt. med fraselektering af en række brancher. Udvalgspopulationen anbefales således afgrænset vha. virksomhedsformer til enheder med virkform 90, 230, 245, 250 og 280. Desuden anbefales nøjere gennemgang af institutionerne i virkformen 90 fonde, idet det må vurderes, om enheder i visse brancher evt. skal ekskluderes fra undersøgelsespopulationen. Indsamlingen af data skal foregå via en survey, og undtagelse af visse kategorier af respondenter, der kan forventes at opfatter sig som private institutioner - selv om en væsentlig del af deres virksomhed måtte være offentligt finansieret bør derfor overvejes nøjere. Antallet af arbejdssteder i populationen, der således er afgrænset mht. virkform og sektorkode 6/21

7 Tabel 4a. Population efter virkform og sektor. Antal arbejdssteder OK_VIRK_FORM Statslig forvaltning og ARB_SEKTORKODE Regionernes forvaltning og Antal arbejdssteder Kommunernes 90 Fond Statslig administrativ enhed 245 Region Primærkommune Øvrige virksomhedsformer I alt I alt Tabel 4b. Population efter virkform og sektor. Antal ansatte OK_VIRK_FORM Statslig forvaltning og ARB_SEKTORKODE Regionernes Antal ansatte Kommunernes 90 Fond Statslig administrativ enhed 245 Region Primærkommune Øvrige virksomhedsformer I alt I alt Størrelsesmæssig afgrænsning Af hensyn til respondentbelastningen anbefales det at udelade institutioner med ingen eller få ansatte. Der kan ikke gives nogen entydig retningslinje for, hvor afgrænsningen bør ligge, men ved at fjerne helt små enheder opnås en lidt mindre udvalgspopulation, hvor man samtidig mister ganske lidt dækning i forhold til antallet af ansatte i den oprindelige population. DST s anbefaling er, at man som minimum udelader enheder med færre end 3 ansatte. Det vil når populationen er reduceret til de anbefalede virksomhedsformer og sektorer medføre en reduktion i udvalgspopulationen på enheder, hvis beskæftigelse udgøres af tilsammen ansatte. Tabel 5. Population efter reduktion af enheder med <3 ansatte OK_VIRK_FORM ARB_SEKTORKODE Statslig forvaltning og Regionernes Antal arbejdssteder Kommunernes 90 Fond Statslig administrativ enhed 245 Region I alt 7/21

8 250 Primærkommune Øvrige virksomhedsformer I alt Branchemæssig afgrænsning Opdragsgiver ønsker, at den branchemæssige dækning skal fokusere på brancher, der løser offentlige opgaver af bred og væsentlig betydning fx sundhed, undervisning o.l. Samtidig skal stikprøven muliggøre analyser af den offentlige sektor som helhed. 8/21

9 På det overordnede plan foreslås, at der arbejdes med følgende branchebestemte delsektorer: Delsektor Brancheudsnit (DB07) 1 Offentlig administration , , , Forsvar, politi og retsvæsen , , , Undervisning 85 (852010, , , , , , , , , ) 4 Sundhed Ældre- og handicappleje Børnepasning Kultur, sport og øvrige brancher , , , , , , 12900, , , , , , , Denne branchemæssige afgrænsning vil resultere i, at der er arbejdssteder i populationen, som beskæftiger ansatte, jf. tabellerne 6a og 6b Tabel 6a. Population fordelt på delsektor og sektor. Antal arbejdssteder Statslig forvaltning og ARB_SEKTORKODE Regionernes Kommunernes I alt arb_delsektor Antal arbejdssteder 1 Offentlig administration Forsvar, politi, retsvæsen 3 Undervisning Sundhed Ældre- og handicappleje Børnepasning Kultur, sport og øvrige brancher I alt Tabel 6b. Population fordelt på delsektor og sektor. Antal ansatte Statslig ARB_SEKTORKODE Regionernes Kommunernes I alt arb_delsektor Antal ansatte 1 Offentlig administration Forsvar, politi, retsvæsen 3 Undervisning Sundhed Ældre- og handicappleje Børnepasning Kultur, sport og øvrige brancher I alt /21

10 På det kommunale niveau findes et stort antal arbejdssteder inden for de tre delsektorer undervisning, ældre- og handicappleje samt børnepasning. Af hensyn til mulighederne for at udtrække repræsentative udsnit anbefales det derfor at foretage en underopdeling i disse delsektorer, jf. nedenstående tabel, hvor arbejdsstederne er fordelt efter størrelse: Tabel 7a. Population fordelt på sektor, delsektor og størrelsesgruppe Størrelsesgruppe (antal ansatte) 3-49 ansatte ansatte ansatte ARB_SEKTORKODE arb_delsektor Antal arbejdssteder Statslig forvaltning og Regionernes forvaltning og Kommunernes 250(+) ansatte 1 Offentlig administration Forsvar, politi, retsvæsen Undervisning Sundhed Ældre- og handicappleje Kultur, sport og øvrige brancher Offentlig administration Forsvar, politi, retsvæsen Undervisning Sundhed Ældre- og handicappleje Børnepasning Kultur, sport og øvrige brancher Offentlig administration Forsvar, politi, retsvæsen Undervisning, folkeskoler Undervisning, øvrige Sundhed Ældre, Inst.ophold med sygepleje 5.2 Ældre, inst.oph. for psykisk hand. I alt Ældre, inst.oph. for ældre Ældre, soc. foranst uden inst.oph. 6.1 Børn, børnehaver Børn, skolefritidsordn Børn, aldersint. inst Børn, øvrige Kultur, sport og øvrige brancher I alt /21

11 Tabel 7b. Antal ansatte i populationen, fordelt på sektor, delsektor og størrelsesgruppe Statslig forvaltning og Regionernes 5 Ældre- og handicappleje Børnepasning Kommunernes forvaltning og 3-49 ansatte Størrelsesgruppe (antal ansatte) ansatte ansatte Antal ansatte 250(+) ansatte 1 Offentlig administration Forsvar, politi, retsvæsen Undervisning Sundhed Ældre- og handicappleje Kultur, sport og øvrige brancher Offentlig administration Forsvar, politi, retsvæsen Undervisning Sundhed Kultur, sport og øvrige brancher Offentlig administration Forsvar, politi, retsvæsen Undervisning, folkeskoler Undervisning, øvrige Sundhed Ældre, Inst.ophold med sygepleje 5.2 Ældre, inst.oph for psykisk hand. 5.3 Ældre, inst.oph for ældre 5.4 Ældre, soc foranst. uden inst.oph. 6.1 Børn, børnehaver Børn, skolefritidsordn Børn, aldersint. inst Børn, øvrige Kultur, sport og øvrige brancher I alt I alt 1.6 Stratificering og stikprøveforberedelse Fordelingerne på størrelsesgrupper, sektorer og delsektorer er præsenteret på arbejdsstedsniveau i tabellerne 7a og 7b, som dermed også viser den foreslåede stratificering. 11/21

12 Med udgangspunkt i arbejdsstedernes sektorkoder er enhederne klassificeret i sektorerne 1. Statslig 2. Regionernes 3. Kommunal Enhederne er inddelt i størrelsesgruppe opgjort på antallet af ansatte i Der er benyttet følgende intervaller: 3-49 ansatte ansatte ansatte 250(+) ansatte 1.7 Dækning Udvalgspopulationen på arbejdsstedsniveau omfatter enheder med ansatte. I statistikken om offentligt fuldtidsbeskæftigede (Statistikbanken OBESK2), opgøres offentlig til fuldtidsstillinger i 4. kvartal Da der er en del deltidsansatte inden for offentlig forvaltning og vurderes det, at udvalgspopulationens dækning set i dette perspektiv vil være god, trods det, at antallet af enheder er reduceret betydeligt. Regioner Tabel 8. Udvalgspopulation fordelt på region og sektor Populationen er ganske skævt fordelt på regionerne, jf. tabel 8. Det anbefales derfor, at der ved en stikprøveudvælgelse stratificeres på regionsniveau for at sikre, at de efterfølgende analyser kan foretages på regionalt niveau. Herved skal forstås en geografisk stratificering, dvs. omfattende alle offentlige (kommunale, regionale og statslige) institutioner i de 5 geografiske regioner. Det er derimod ikke hensigten, at resultaterne vedr. de 5 regioner, forstået som de fem juridiske enheder, skal offentliggøres på et identificerbart mikroniveau. ARB_BEL_REGION_KODE Statslig forvaltning og ARB_SEKTORKODE Regionernes Antal arbejdssteder Kommunernes Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland I alt I alt Udvalgspopulationen foreslås således stratificeret efter kombinationen af region, sektor, delsektor og enhedens størrelse bestemt vha. antal ansatte. Fordelingen af enheder på arbejdsstedsniveau og juridisk niveau i denne matrice kan ses i bilaget til sidst i afsnit Stikprøvedesign En række spørgsmål skal afklares før en egentlig stikprøve kan dannes. Et forslag til fremgangmåde er skitseret neden for. 12/21

13 En hyppigt anvendt tilgang består i at stratificere udvalgspopulationen efter kombinationen af sektor, delsektor, enhedens størrelse (bestemt vha. antal ansatte) samt region. Da den største variation mellem enhedernes aktiviteter findes i de strata, hvor der er flest ansatte, og hvor der må forventes at være en vis indbyrdes variation, vil man oftest vælge at udtrække flest enheder i strata med høj beskæftigelse, med faldende udvalgssandsynlighed jo mindre beskæftigelse. Denne model sikrer, at stikprøven får en betydelig repræsentativitet i forhold til (i dette tilfælde) beskæftigelsen, dvs. at undersøgelsen efterfølgende kan siges at dække en betydelig del af de ansatte i den offentlige. Opdragsgiver har givet udtryk for en række ønsker til dækningen: At der ønskes specielt fokus på udvalgte områder/delsektorer (endnu ikke valgt) At også hovedenheden (jur-enheden) inddrages i undersøgelsen i et vist omfang At statslige institutioner, regioner og kommuner ønskes dækket At stikprøven gør det muligt at foretage analyser på såvel sektorniveau (stat, region, kommuner de to sidstnævnte forstået som geografiske afgrænsninger), for udvalgte delsektorer og for den offentlige som helhed Dette indikerer en kombineret tilgang, hvor der dels udvælges et bredt dækkende udvalg af enheder, men også fokuseres på udvalgte delsektorer, fx som følger: 1. Alle statslige institutioner (jur-virkform 230), regioner (virkform 245) og kommuner (virkform 250) udvælges på jur-niveau (ca. 270 enheder) 2. Der udvælges en bredt dækkende stikprøve på ca arbejdssteder. 3. For de udpegede delsektorer udvælges en yderligere stikprøve på ca arbejdssteder, afhængig af, hvilke delsektor(er), der ønskes særligt belyst. Da der er tale om en frivillig undersøgelse må det forventes et forholdsvist stort frafald, hvilket må tages i betragtning ved stikprøvedesignet. 13/21

14 2. Registerdata, som kan anvendes til validering af arbejdsstedets afgrænsning/berigelse af data til efterfølgende analyser Afhængigt af, om populationen udtrækkes på cvr- og/eller arbejdsstedsniveau, vil dette have betydning for de registeroplysninger, der er til rådighed, ud over de oplysninger, der ligger i ESR, jf. afsnit 1. På det overordnede cvr-niveau er en række økonomiske oplysninger til rådighed i den generelle firmastatistik, FIRM, men netop for offentlige enheder er de fleste oplysninger i dette register dog af mindre relevans. Af central betydning for kobling til en stor samling af registeroplysninger baseret på persondata er registret IDA. Det indeholder endvidere i sig selv centrale oplysninger om årsværk og ansatte (ultimo november) på både cvr- og arbejdsstedsniveau. Koblingen fra IDA til de personbaserede registeroplysninger sker på personnummer-niveau. Følgende registre synes særligt relevante at koble oplysninger fra (illustreret med variabelbeskrivelser i bilag 2 med uddrag af skærmbilleder): UDDA, UDDF, UDSF-uddannelser (uddannelse, højeste fuldførte uddannelse, seneste fuldførte uddannelse, tidspunkt for afslutning af denne ) INDX-indkomster (fx skattepligtig indkomst, fagklassifikation (DISCO)) LON/LONN-lønstatistik (løn, pension ) RAS-registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (varighed af ansættelse, pendlingsafstand ) Andre registre kan inddrages, hvis det synes nyttigt. En samlet oversigt kan ses på: sigter.aspx Registrene er af Forsknings i Danmarks Statistik organiseret i en datavarehusløsning, som letter den tekniske proces med tilkobling af data. Prisen ligger erfaringsmæssigt i niveauet kr. (ekskl. moms) per registeropslag. Registerdata kan i mange sammenhænge etableres som tidsserier, men der skal i den henseende tages generelt forbehold omkring data før og efter 2007 på grund af den kommunale og regionale strukturreform. Registerdata til brug for afgrænsning af arbejdssteder og til validering af indberettede oplysninger Registeroplysninger om arbejdssteder er tilgængelige i IDA, som omtalt ovenfor. Det er vores vurdering, at årsværk er en variabel, som er velegnet til beskrivelse af arbejdsstedets virksomhed, sammen med oplysninger om branche, som vil kunne findes i ESR, jf. afsnit 1. Til validering af indberettede oplysninger kan registeroplysninger normalt med fordel inddrages. Dette afhænger af karakteren af spørgeskemaet, det vil sige om der primært er tale om kvantitative eller kvalitative spørgsmål. I førstnævnte tilfælde kan der eventuelt sammenlignes med en registeroplysning vedrørende det samme eller beslægtede forhold. I sidstnævnte kan spørgsmål om 14/21

15 udvikling i en given størrelse eventuelt sammenlignes med en udvikling i tilsvarende størrelse fra et register eller i beslægtede variable. 3. Mulige indsamlingsmetoder Udgangspunkterne er følgende: COI ønsker dataindsamlingen gennemført digitalt, og inden udgangen af Mulige indsamlingsløsninger Der foreligger umiddelbart tre indsamlingsløsninger: 1 Indsamling via papirspørgeskema, hvilket ikke er relevant, jf. ovenstående krav. 2 Indsamling via Virk.dk (elektroniske indberetning). 3 Indsamling via Danmarks Statistiks hjemmeside (elektronisk indberetning). Om Virk.dk Udvikling af Virk.dkløsninger i DST Virk.dk er virksomhedernes digitale indgang til det offentlige, og ikke bare langt de fleste af Danmarks Statistiks tællinger findes på Virk.dk, men også en lang række anden kommunikation imellem virksomhederne og den offentlige sektor. Undersøgelser, som vedrører enheder i den offentlige sektor, fx Forskning og udvikling i den offentlige sektor, findes også på Virk.dk. Da Virk.dk er den officielle indsamlingskanal, er politikken, at der skal anvendes standardiserede blanketter og indsamlingsmetoder. Det betyder, at processen er mere tidkrævende, ligesom den skal udføres af fagfolk med ekspertise på opsætning af disse standardiserede blanketter. Dette vil betyde, at spørgeskemaet skal være færdigt i god tid inden udsendelse (normalt ca. 3 måneder før udsendelse). Virk-løsninger er som udgangspunkt cvr-nummer-baserede, men kan også håndtere indberetninger på andre niveauer. Sådanne løsninger kan være mere komplicerede at etablere, viser erfaringerne fra undersøgelsen af den offentlige sektors FoU, der både omfatter selvstændige juridiske enheder og underenheder, fx afdelinger på et hospital. Det er undersøgt, om der ville være mulighed for at udarbejde en Virk-baseret løsning. Forudsætningen for dette er, at indberetterne, som i dette tilfælde hovedsageligt vil være at finde på arbejdsstedsniveau, har en digital signatur. Derfor er der fra ESR-udtrækket på arbejdsstedsniveau (jf. kap. 1) udtrukket en række enheder, som ville opfylde de overordnede kriterier for udvælgelse. DST s kontor for Virksomhedsindberetninger har undersøgt de pågældende enheder, og har fundet, at de ikke har en digital signatur. Denne løsning er derfor ikke en reel mulighed. Blaise-løsning Alternativ til Virk.dk portalen er at indsamle data via Danmarks Statistiks hjemmeside. Dette sker via et dedikeret standardprogram (BLAISE), som er udviklet af det hollandske statistikbureau til brug for indsamling/indtastning af data, både for telefoninterviews, opsøgende interviews, og som elektronisk indberetningsløsning. Denne løsning, som er mindre ressourcekrævende, anvendes normalt i forbindelse med enkeltstående undersøgelser. I bilag 1 er vist eksempel på en Blaise-løsning, og hvordan den rent visuelt tager sig ud over for respondenten. 15/21

16 Respondenterne vil få tilsendt en mail eller et brev med oplysninger om, hvordan de tilgår den elektroniske blanket (på Dit Svar ), og kan herefter gå videre til besvarelsen. 3.2 Fordele og ulemper Det er DST s vurdering at den enkleste løsning at implementere vil være en Blaise-baseret elektronisk dataindsamling. Dels fordi den kræver færre forskellige fagpersoners involvering, og dels fordi det samlede tekniske set-up er en del mere begrænset end en Virk-løsning. Der synes ikke umiddelbart at være nogen ulemper ved en Blaise-baseret løsning. Der er reelt ikke nogen alternativ løsning, da Virk-løsningen ikke kan implemeteres på arbejdsstedsniveau, i hvert fald ikke p.t. Hvis der var tale om en undersøgelse, som skulle gennemføres i flere på hinanden følgende år og forudsat, at DST vurderer at undersøgelsen har en sådan samfundsmæssig relevans, at DST ønsker at medfinansiere den ville det dog være i overensstemmelse med DST s almindelige praksis at lægge undersøgelsen op på Virk, og man måtte i givet fald arbejde på at finde en anvendelig løsning. Et naturligt spørgsmål vil være, om det ville skabe et databrud ved en eventuel senere gentagelse af undersøgelsen, der lægges op på Virk.dk. Det er ikke DST s umiddelbare opfattelse, at dette i sig selv vil medføre et databrud, forudsat, at det er samme spørgsmål, svarkategorier, ruter, der ville blive anvendt. 3.4 Generelt Uanset hvilken metode, der anvendes til indsamlingen, vil gennemførelse af undersøgelsen følge DST s standardregler vedr. datafortrolighed, dvs., at ingen identificérbare mikrodata udleveres. Det vil dog være muligt at få adgang til afidentificerede mikrodata via Danmarks Statistiks forskerordning, jf. nedenfor. 16/21

17 17/21

18 Bilag 1 - registerdata INDX-indkomster I alt ca. 120 variable LON/LONN-lønstatistik I alt ca. 75/50 variable 18/21

19 RAS-registerbaseret arbejdsstyrkestatistik I alt ca. 90 variable SHSS-sammenhængene socialstatistik I alt ca. 275 variable STAT-statsborgerskab 19/21

20 UDDA-uddannelser I alt 17 variable UDDF-højeste fuldførte uddannelse UDSF-seneste fuldførte uddannelse 20/21

21 Bilag 2 Eksempel på Blaise-baseret indberetning 21/21

Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne

Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 14. maj 2013 TST,PSD/- Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne Indledning Fra 1. januar 2013 indeholder Det erhvervsstatistiske Register (ESR) sektorkoden. Sektorkoden

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for 2. kvartal 2015 Fakta om Væksthusstatikken Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus på aktiviteten i Væksthusene pr. 30. juni 2015. Når året er omme, holdes Væksthusenes resultater i 2015 op imod målene

Læs mere

Dansk Erhvervsstatistik. v / Christian Raunkjær Ott

Dansk Erhvervsstatistik. v / Christian Raunkjær Ott Dansk Erhvervsstatistik v / Christian Raunkjær Ott Struktur Ofte brugte enheder, nomenklaturer og grupperinger i Danmarks Statistiks erhvervsstatistiske offentliggørelser Erhvervsstatistik i statistikbanken

Læs mere

Analyse 13. august 2015

Analyse 13. august 2015 Analyse 13. august 2015 Fordeling af statslige arbejdspladser Af Nicolai Kaarsen og Edith Madsen Regeringen planlægger at udflytte statslige arbejdspladser. En tidligere analyse fra Kraka gennemgik erfaringerne

Læs mere

Resultat af review af surveyen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Resultat af review af surveyen om virksomhedernes rekrutteringssituation NOTAT 8. december 2009 Resultat af review af surveyen om virksomhedernes rekrutteringssituation J.nr. 2009-0005996 Analyse og overvågning/ed Baggrund AMS ønskede i foråret 2009 at få gennemført et review

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde og prie aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver, som i Danmark løses både offt, pri og

Læs mere

Kvalitetsdeklaration: Iværksætterdatabasen - Danmarks Statistik. Seneste opdatering. 08. maj Indholdsfortegnelse

Kvalitetsdeklaration: Iværksætterdatabasen - Danmarks Statistik. Seneste opdatering. 08. maj Indholdsfortegnelse Side 1 af 5 Iværksætterdatabasen 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn Iværksætterdatabasen 0.2 Emnegruppe Tværgående produkter 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person m.v. Erhvervslivets

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik Jørn K. Petersen Forskningsservice Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik råder over helt unikke registerdata af høj kvalitet Forskerordningen giver

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen Gennemgang af resultater UNI C 24 juni 2009 Undersøgelse af linjefagsdækningen Gennemgang af resultater UNI C 24. juni 2009 Af Lone Juul Hune Direkte tlf.:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse EJERSKIFTEANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data Vækstfonden

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere. i Hovedstadsområdet. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA

Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere. i Hovedstadsområdet. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA Januar 2017 Efterspørgslen efter IT-sikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet 2017 Højbjerre

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

8 Detailomsætningsindekset

8 Detailomsætningsindekset 85 8 Detailomsætningsindekset 8.1 Grundlæggende information om indekset 8.1.1 Navn Detailomsætningsindekset. Der offentliggøres indeks for udviklingen i detailhandlen i alt samt for de tre hovedgrupper

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Analyse 28. juni 2013

Analyse 28. juni 2013 28. juni 2013 Praktiserende læger i Nordjylland tjener mest Af Kristian Thor Jakobsen Dette notat kortlægger, hvor meget de praktiserende læger tjener, og om lægerne i yderliggende kommuner har et anderledes

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal 1 / 14 1 Indledning Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger inden for

Læs mere

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen.

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen. Arbejdstid blandt topskatteydere 09-0016 - MELA - 23.01.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder

Læs mere

Centrale registre relateret til Sundhed i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice

Centrale registre relateret til Sundhed i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice Centrale registre relateret til Sundhed i Danmarks Statistik Jørn K. Petersen Forskningsservice Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik råder over helt unikke registerdata af høj kvalitet

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer.

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. 13-0542 - poul - 17.06.2014 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar) 2014

Læs mere

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang Faktarapport for LUP Akutmodtagelse 2014 - Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Databrud i Arbejdskraftundersøgelsen i 1. kvt. 2017

Databrud i Arbejdskraftundersøgelsen i 1. kvt. 2017 24. maj 2017 TCO, SWE Arbejdsmarked Databrud i Arbejdskraftundersøgelsen i 1. kvt. 2017 Resumé Der er brud i dataserien for Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) mellem fjerde kvartal 2016 og første kvartal

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

Varedeklaration for Radio og tv: Virksomheder

Varedeklaration for Radio og tv: Virksomheder Danmarks Statistik 1. december 2014 Varedeklaration for Radio og tv: Virksomheder 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn Radio og tv: Virksomheder 0.2 Emnegruppe Uddannelse og kultur

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Småjob på det danske arbejdsmarked November 216 1. Indledning og sammenfatning Denne analyse undersøger, hvor mange småjob der findes på det nuværende

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

BESKÆFTIGEDE PÅ FOA-OMRÅDET UDEN ØKONOMISK

BESKÆFTIGEDE PÅ FOA-OMRÅDET UDEN ØKONOMISK 16. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: 19.000 BESKÆFTIGEDE PÅ FOA-OMRÅDET UDEN ØKONOMISK SIKKERHEDSNET Analysen viser, at 8 ud af 10 beskæftigede

Læs mere

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i 2013. Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler,

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene Louise Kryspin Sørensen November 2016 NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene - 98% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage, men kun en tredjedel

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser

Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser 2. juni 2016 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Maja Appel Borgere fra 3. lande med ophold til erhverv er en god forretning for de offentlige kasser Udlændinge, der er kommet til Danmark på f.eks. et greencard,

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere