Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt"

Transkript

1 30. september 2014 HEJ/CLA/NGE Erhvervslivets Udvikling Innovation i det offentlige. Afrapportering af forprojekt Danmarks Statistik har efter aftale med Center for Offentlig Innovation (COI) gennemført et forprojekt, som skal belyse centrale udfordringer og muligheder i forbindelse med at gennemføre en dataindsamling om innovation i denne offentlige sektor inden udgangen af Forprojektet skal specifikt belyse følgende: Muligheder for at udtage en population på cvr- og arbejdsstedsniveau, herunder en afklaring af, hvilke delsektorer populationen robust kan underopdeles i Beskrivelse af relevante registerdata, som kan anvendes til at validere arbejdsstedets afgrænsning/berigelse af data til efterfølgende analyser Mulige indsamlingsmetoder Indledende afgrænsninger: Enheder, hvis aktiviteter er brugerfinansierede fx energiforsyning omfattes ikke i undersøgelsen. Helt små arbejdssteder (1-2 ansatte) skal ikke omfattes af undersøgelsen. 1. Muligheder for at udtage en population på cvr- og arbejdsstedsniveau 1.1 Fremgangsmåde Der er udtrukket en population baseret på fulde udtræk fra det Erhvervsstatistiske Register (ESR). ESR-udtrækket gælder for enheder, der er aktive pr , og er fordelt på 2 udtræk: ét for juridiske enheder (eller cvr-niveau) og et for produktionsenheder (eller arbejdsstedsniveau). 1.2 Den statistiske enhed Et centralt punkt i forhold til bestemmelse af en udvalgspopulation til undersøgelsen om innovation i den offentlige sektor er valget af den statistiske enhed, dvs. valget mellem at indsamle data på det juridiske enhedsniveau eller arbejdsstedsniveau, eventuelt at kombinere disse. Juridiske enheder er det øverste organisatoriske niveau, og det forventes derfor, at spørgsmål om fx den mere langsigtede udvikling af organisationen, strategi bedst kan besvares på dette niveau. For institutioner med et eller flere lokale arbejdssteder 1 vil oplysninger indsamlet kun på det øverste juridiske niveau næppe give tilstrækkelig viden om innovationsaktiviteten i de underliggende arbejdssteder, idet indberetteren af de ønskede oplysninger ikke i alle tilfælde har kendskab til detaljer vedrørende arbejdsstedernes innovationsaktiviteter. 1 Det kan fx være en kommune, der udgør den juridiske enhed, hvor dens skoler, dagsinstitutioner udgør lokale arbejdssteder. 1/21

2 Denne problemstilling kan illustreres ved følgende eksempel: Region Hovedstaden med næsten ansatte er registreret i én juridisk enhed i branchen generelle offentlige tjenester. Regionen har mange aktiviteter, der er fordelt på 147 arbejdssteder inden for et bredt udsnit af branchekoder. Benytter man den juridiske enhed som statistisk enhed får man en overskuelig dataindsamling, men kommer formodentligt til at mangle mere detaljerede oplysninger, herunder om forskelligheder i de enkelte enheders innovationsaktiviteter. Omvendt vil en dataindsamling på arbejdsstedsniveau kræve betydeligt flere indberetninger og dermed en større stikprøve, ligesom viden om strategiske spørgsmål vedr. innovation ikke nødvendigvis kan antages at være til stede på dette niveau. Anbefalingerne i Oslo-manualen 2 er, at det for de største enheder ikke er sandsynligt, at beslutningerne om innovationsaktiviteter alene træffes på højeste beslutningsniveau, men også på produktionsenhedsniveau. Mange af de offentlige enheder er af stor størrelse (målt på antal ansatte), og komplekse i aktiviteter (målt på antallet af underliggende arbejdssteder og deres brancher). Det er DST s vurdering, at mulighederne for et mere detaljeret indblik i enhedernes innovationsaktiviteter øges, hvis undersøgelsen gennemføres på arbejdsstedsniveau. Dog vil der sandsynligvis kunne opnås mere information om de mere langsigtede innovationsstrategiske målsætninger ved i et omfang at inddrage både enheder på det juridiske niveau og på arbejdsstedsniveau. Samtidig vil der kunne høstes indsigt i, hvordan innovationsaktiviteter opleves på forskellige niveauer i samme organisation, hvilket ikke alene bidrager til at perspektivere undersøgelsens resultater, men også bidrager til metodemæssig indsigt, som kan anvendes i evt. efterfølgende undersøgelser af tilsvarende karakter. Det anbefales derfor, at den statistiske enhed, der anvendes i undersøgelsen om innovation i den offentlige sektor, primært udgøres af arbejdssteder, og at der for en mindre antal enheder suppleres med at inddrage den juridiske enhed. 1.3 Offentlig sektor vs. offentlig De dele af økonomien, der betragtes som det offentlige, bestemmes efter en institutionel sektoropdeling og en områdeopdeling 3. Efter førstnævnte metode betragtes det offentlige som de dele af økonomien, der dels producerer offentlige ydelser og desuden er (helt eller delvist) finansieret vha. offentlige midler. Denne sektor betegnes almindeligvis som offentlig, og den resterende del af den indenlandske økonomi udgøres af selskabssektoren (herunder offentlige selskaber), husholdningssektoren og private ikkeudbyttegivende institutioner, jf. figur 1. 2 Oslo-manualen 2005, sektion 237, s Se Statistiske Efterretninger 2013:33: Den offentlige sektors finanser /21

3 Figur 1 Opdeling af økonomien ved sektorhenføring af det offentliges transaktioner Institutionel opdeling Enheder Produktionsfunktionel opdeling Selskabssektoren Finansielle institutioner Ikke-finansielle selskaber Husholdningssektoren Private ikkeudbyttegivende institutioner Udlandssektoren Offentlig forvaltning og Den statslige sektor De sociale kasser og fonde Den kommunale sektor Integrerede offentlige institutioner Ikkeintegrerede offentlige institutioner Kvasioffentlige (ikke-integrerede offentlige institutioner) Departementale (integrerede) virksomheder Offentlige selskabslignende virksomheder Offentlige selskaber Private konsumentorienterede, ikkeudbyttegivende institutioner Selskaber og selskabslignende private virksomheder Selvstændige erhvervsdrivende Husholdninger i øvrigt Private konsumentorienterede ikkeudbyttegivende institutioner Færøerne Grønland EU s institutioner Udland i øvrigt Produktion (ikkemarkedsmæssig) af offentlige ydelser Offentlig Privat Markedsmæssig produktion Privat ikkemarkedsmæssig produktion Kilde: Statistiske Efterretninger 2013:33: Den offentlige sektors finanser Områder Den offent fentlige sektor Det private område Udlandet Integrerede hhv. ikkeintegrerede institutioner Hovedparten af de myndigheder og institutioner, som er omfattet af offentlig, er integrerede (indarbejdede) i statens, regionernes og kommunernes regnskaber, og betegnes derfor integrerede offentlige institutioner. En del offentlige institutioner er dog ikke integrerede i statens, regionernes eller kommunernes regnskaber, men har selvstændige regnskaber. Dette drejer sig i særdeleshed om folkekirken og de sociale kasser og fonde, som kaldes ikke-integrerede offentlige institutioner. 3/21

4 Offentlige selskabslignende virksomheder Følgende forudsætninger gælder for, at der er tale om en offentlig selskabslignende virksomhed: Regnskaberne er integreret i stats- eller kommuneregnskaberne. Produktionen er markedsbestemt, fremstilles i stor skala og sælges hovedsageligt til den private sektor, dvs. indtægter ved salg udgør 50 pct. eller mere end de løbende driftsudgifter. Selskaberne drives erhvervsmæssigt. Sektoren for offentlig kontrollerer disse selskaber 100 pct. med tilhørende juridiske forpligtelser og dækker selskabers driftsunderskud eller modtager selskabers driftsoverskud. Eksempler på selskabslignende virksomheder er kommunale forsyningsvirksomheder og dele af renovationsbranchen. Offentlige selskaber For de offentlige selskaber, som hovedsageligt er privatretligt organiseret på selskabs- eller selskabslignende form, gælder følgende forudsætninger: Det offentlige har kontrol med virksomhederne og/eller Det offentlige ejer mere end 50 pct. af virksomheden. De offentlige myndigheder har mulighed for at udøve kontrol med virksomheder via lovgrundlag, som fastlægger den enkelte virksomheds spillerum. Det kan endvidere være bestemt, at en fast andel af bestyrelsesmedlemmerne og formanden skal være udpeget af det offentlige. Eksempler på offentlige selskaber er DONG, A/S Storebæltsforbindelsen og Post Danmark A/S. Offentlig er en delmængde af den bredere klassifikation den offentlige sektor, der adskiller sig fra det private område. I denne forståelse indgår i den offentlige sektor foruden offentlig også offentlige selskabslignende virksomheder og offentlige selskaber. DST anbefales at lade undersøgelsen om innovation i det offentlige afgrænse til offentlig, således at markedsmæssige aktiviteter udelades, dvs. at undersøgelsen foreslås at omfatte de med grønt markerede elementer i figur Sektorkoder De offentlige enheder er i ESR kategoriseret efter sektorkoder, og enhederne inden for offentlig defineres vedhjælp af sektorkoderne 71, 72, 74, 75, 76 og 77. ESR-udtrækket omfatter juridiske enheder, hvoraf dækker offentlig, excl. sociale kasser og fonde, jf. tabel 1. Tabel 1. Jur- og arbejdsstedsenheder Hele ESR Sektorkoder dækkende offentlig, excl. Sociale kasser og fonde Juridiske enheder Arbejdssteder Fordelingen af offentlig på de enkelte sektorkoder fremgår af tabel 2. 4/21

5 Tabel 2. Offentlig fordelt på sektorkoder Sektorkoder CVRenheder Arbenheder - Antal enheder - Statslig integrerede enheder Statslig ikke-integrerede enheder Regionernes integrerede enheder Regionernes ikke-integrerede enheder Kommunal integrerede enheder Kommunal ikke-integrerede enheder Offentlig i alt En afgrænsning kun baseret på sektorkoder vurderes ikke at være tilstrækkeligt i forhold til undersøgelsen om innovation i den offentlige sektor, da opdragsgiver har udtrykt ønske om også at fokusere på udvalgte delsektorer. Derfor er det nødvendigt at inddrage kriterier som enhedernes virksomhedsform og branche i overvejelserne. 1.5 Virksomhedsform Foruden afgrænsning med sektorkoder kan foretages en yderligere afgrænsning ved hjælp af oplysninger i ESR om enhedernes virksomhedsform og branche. Alle enheder i det erhvervsstatistiske register er klassificeret efter virksomhedsform. Nedenstående tabel viser jur-enhederne i sektorkode fordelt på virksomhedsform. Tabel 3. Sektorkode fordelt på virksomhedsform Virksomhedsform Virkformkode Antal enheder Antal ansatte Intressentskab Fond (*) Erhvervsdrivende Fond Forening (*) Andelsselskab (-forening) Forening eller selskab med begrænset ansvar Filial af anden udenlandsk virksomhedsform Statslig administrativ enhed Region Primærkommune Menighedsråd Øvrige Virksomhedsformer (*) I alt (*) Det anbefales, at enhederne i disse kategorier analyseres nøjere, såfremt en undersøgelse ønskes igangsat. Efter en indledende drøftelse med opdragsgiver er det besluttet kun at inkludere følgende virksomhedsformer i populationen på Jur-niveau: 5/21

6 230 Statslige administrativ enhed 245 Region 250 Primærkommune Jur-enheder i de virksomhedsformer, der foreslås udeladt, beskæftigede i ansatte, svarende til 17 pct. af samtlige ansatte i den pågældende afgrænsning. På Jur-niveau består populationen således af de statslige administrative enheder, de frem regioner samt de 98 primærkommuner, i alt 271 Jur-enheder med tilsammen ansatte. Undersøgelsens øvrige population udtrækkes på arbejdssteds-niveau, med samme afgrænsning som Jur-enhederne med hensyn til sektorkoder, dvs. sektorkoderne inkluderes. Mht. virksomhedsform er det besluttet at inkludere følgende på arbejdsstedsniveau: Fond 90 Statslig administrativ enhed 230 Region 245 Primærkommune 250 og Øvrige virksomhedsformer 280 Fonde omfatter tekniske skoler/fagskoler, plejehjem, daginstitutioner, produktionsskoler, krisecentre, jf. nedenstående oversigt, og ligger med hensyn til deres aktiviteter tæt på foreninger. På arbejdsstedsniveauet tilhører de i juridisk og økonomisk henseende selvstændige og selvejende institutioner, som måske i kun i mindre grad opfatter sig som en del af den offentlige. Det anbefales at disse ses igennem, når udvalgspopulationen er trukket, og overveje evt. eksklusion. Øvrige virksomhedsformer, som foreslås inkluderet i undersøgelsespopulationen, udgør en forholdsvis stor andel af de offentlige jur-enheder, og omfatter bl.a. gymnasier, erhvervsskoler, daginstitutioner og universiteter. Blandt daginstitutionerne findes en del med navnet Den selvejende institution. Branchen religiøse institutioner og foreninger, som foreslås frasorteret. De 5 brancher, som er dominerende mht. antal enheder og antal ansatte er vist i nedenstående tabel 5. Gruppen Øvrige virksomhedsformer anbefales at indgå i en evt. kommende undersøgelse, dog evt. med fraselektering af en række brancher. Udvalgspopulationen anbefales således afgrænset vha. virksomhedsformer til enheder med virkform 90, 230, 245, 250 og 280. Desuden anbefales nøjere gennemgang af institutionerne i virkformen 90 fonde, idet det må vurderes, om enheder i visse brancher evt. skal ekskluderes fra undersøgelsespopulationen. Indsamlingen af data skal foregå via en survey, og undtagelse af visse kategorier af respondenter, der kan forventes at opfatter sig som private institutioner - selv om en væsentlig del af deres virksomhed måtte være offentligt finansieret bør derfor overvejes nøjere. Antallet af arbejdssteder i populationen, der således er afgrænset mht. virkform og sektorkode 6/21

7 Tabel 4a. Population efter virkform og sektor. Antal arbejdssteder OK_VIRK_FORM Statslig forvaltning og ARB_SEKTORKODE Regionernes forvaltning og Antal arbejdssteder Kommunernes 90 Fond Statslig administrativ enhed 245 Region Primærkommune Øvrige virksomhedsformer I alt I alt Tabel 4b. Population efter virkform og sektor. Antal ansatte OK_VIRK_FORM Statslig forvaltning og ARB_SEKTORKODE Regionernes Antal ansatte Kommunernes 90 Fond Statslig administrativ enhed 245 Region Primærkommune Øvrige virksomhedsformer I alt I alt Størrelsesmæssig afgrænsning Af hensyn til respondentbelastningen anbefales det at udelade institutioner med ingen eller få ansatte. Der kan ikke gives nogen entydig retningslinje for, hvor afgrænsningen bør ligge, men ved at fjerne helt små enheder opnås en lidt mindre udvalgspopulation, hvor man samtidig mister ganske lidt dækning i forhold til antallet af ansatte i den oprindelige population. DST s anbefaling er, at man som minimum udelader enheder med færre end 3 ansatte. Det vil når populationen er reduceret til de anbefalede virksomhedsformer og sektorer medføre en reduktion i udvalgspopulationen på enheder, hvis beskæftigelse udgøres af tilsammen ansatte. Tabel 5. Population efter reduktion af enheder med <3 ansatte OK_VIRK_FORM ARB_SEKTORKODE Statslig forvaltning og Regionernes Antal arbejdssteder Kommunernes 90 Fond Statslig administrativ enhed 245 Region I alt 7/21

8 250 Primærkommune Øvrige virksomhedsformer I alt Branchemæssig afgrænsning Opdragsgiver ønsker, at den branchemæssige dækning skal fokusere på brancher, der løser offentlige opgaver af bred og væsentlig betydning fx sundhed, undervisning o.l. Samtidig skal stikprøven muliggøre analyser af den offentlige sektor som helhed. 8/21

9 På det overordnede plan foreslås, at der arbejdes med følgende branchebestemte delsektorer: Delsektor Brancheudsnit (DB07) 1 Offentlig administration , , , Forsvar, politi og retsvæsen , , , Undervisning 85 (852010, , , , , , , , , ) 4 Sundhed Ældre- og handicappleje Børnepasning Kultur, sport og øvrige brancher , , , , , , 12900, , , , , , , Denne branchemæssige afgrænsning vil resultere i, at der er arbejdssteder i populationen, som beskæftiger ansatte, jf. tabellerne 6a og 6b Tabel 6a. Population fordelt på delsektor og sektor. Antal arbejdssteder Statslig forvaltning og ARB_SEKTORKODE Regionernes Kommunernes I alt arb_delsektor Antal arbejdssteder 1 Offentlig administration Forsvar, politi, retsvæsen 3 Undervisning Sundhed Ældre- og handicappleje Børnepasning Kultur, sport og øvrige brancher I alt Tabel 6b. Population fordelt på delsektor og sektor. Antal ansatte Statslig ARB_SEKTORKODE Regionernes Kommunernes I alt arb_delsektor Antal ansatte 1 Offentlig administration Forsvar, politi, retsvæsen 3 Undervisning Sundhed Ældre- og handicappleje Børnepasning Kultur, sport og øvrige brancher I alt /21

10 På det kommunale niveau findes et stort antal arbejdssteder inden for de tre delsektorer undervisning, ældre- og handicappleje samt børnepasning. Af hensyn til mulighederne for at udtrække repræsentative udsnit anbefales det derfor at foretage en underopdeling i disse delsektorer, jf. nedenstående tabel, hvor arbejdsstederne er fordelt efter størrelse: Tabel 7a. Population fordelt på sektor, delsektor og størrelsesgruppe Størrelsesgruppe (antal ansatte) 3-49 ansatte ansatte ansatte ARB_SEKTORKODE arb_delsektor Antal arbejdssteder Statslig forvaltning og Regionernes forvaltning og Kommunernes 250(+) ansatte 1 Offentlig administration Forsvar, politi, retsvæsen Undervisning Sundhed Ældre- og handicappleje Kultur, sport og øvrige brancher Offentlig administration Forsvar, politi, retsvæsen Undervisning Sundhed Ældre- og handicappleje Børnepasning Kultur, sport og øvrige brancher Offentlig administration Forsvar, politi, retsvæsen Undervisning, folkeskoler Undervisning, øvrige Sundhed Ældre, Inst.ophold med sygepleje 5.2 Ældre, inst.oph. for psykisk hand. I alt Ældre, inst.oph. for ældre Ældre, soc. foranst uden inst.oph. 6.1 Børn, børnehaver Børn, skolefritidsordn Børn, aldersint. inst Børn, øvrige Kultur, sport og øvrige brancher I alt /21

11 Tabel 7b. Antal ansatte i populationen, fordelt på sektor, delsektor og størrelsesgruppe Statslig forvaltning og Regionernes 5 Ældre- og handicappleje Børnepasning Kommunernes forvaltning og 3-49 ansatte Størrelsesgruppe (antal ansatte) ansatte ansatte Antal ansatte 250(+) ansatte 1 Offentlig administration Forsvar, politi, retsvæsen Undervisning Sundhed Ældre- og handicappleje Kultur, sport og øvrige brancher Offentlig administration Forsvar, politi, retsvæsen Undervisning Sundhed Kultur, sport og øvrige brancher Offentlig administration Forsvar, politi, retsvæsen Undervisning, folkeskoler Undervisning, øvrige Sundhed Ældre, Inst.ophold med sygepleje 5.2 Ældre, inst.oph for psykisk hand. 5.3 Ældre, inst.oph for ældre 5.4 Ældre, soc foranst. uden inst.oph. 6.1 Børn, børnehaver Børn, skolefritidsordn Børn, aldersint. inst Børn, øvrige Kultur, sport og øvrige brancher I alt I alt 1.6 Stratificering og stikprøveforberedelse Fordelingerne på størrelsesgrupper, sektorer og delsektorer er præsenteret på arbejdsstedsniveau i tabellerne 7a og 7b, som dermed også viser den foreslåede stratificering. 11/21

12 Med udgangspunkt i arbejdsstedernes sektorkoder er enhederne klassificeret i sektorerne 1. Statslig 2. Regionernes 3. Kommunal Enhederne er inddelt i størrelsesgruppe opgjort på antallet af ansatte i Der er benyttet følgende intervaller: 3-49 ansatte ansatte ansatte 250(+) ansatte 1.7 Dækning Udvalgspopulationen på arbejdsstedsniveau omfatter enheder med ansatte. I statistikken om offentligt fuldtidsbeskæftigede (Statistikbanken OBESK2), opgøres offentlig til fuldtidsstillinger i 4. kvartal Da der er en del deltidsansatte inden for offentlig forvaltning og vurderes det, at udvalgspopulationens dækning set i dette perspektiv vil være god, trods det, at antallet af enheder er reduceret betydeligt. Regioner Tabel 8. Udvalgspopulation fordelt på region og sektor Populationen er ganske skævt fordelt på regionerne, jf. tabel 8. Det anbefales derfor, at der ved en stikprøveudvælgelse stratificeres på regionsniveau for at sikre, at de efterfølgende analyser kan foretages på regionalt niveau. Herved skal forstås en geografisk stratificering, dvs. omfattende alle offentlige (kommunale, regionale og statslige) institutioner i de 5 geografiske regioner. Det er derimod ikke hensigten, at resultaterne vedr. de 5 regioner, forstået som de fem juridiske enheder, skal offentliggøres på et identificerbart mikroniveau. ARB_BEL_REGION_KODE Statslig forvaltning og ARB_SEKTORKODE Regionernes Antal arbejdssteder Kommunernes Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland I alt I alt Udvalgspopulationen foreslås således stratificeret efter kombinationen af region, sektor, delsektor og enhedens størrelse bestemt vha. antal ansatte. Fordelingen af enheder på arbejdsstedsniveau og juridisk niveau i denne matrice kan ses i bilaget til sidst i afsnit Stikprøvedesign En række spørgsmål skal afklares før en egentlig stikprøve kan dannes. Et forslag til fremgangmåde er skitseret neden for. 12/21

13 En hyppigt anvendt tilgang består i at stratificere udvalgspopulationen efter kombinationen af sektor, delsektor, enhedens størrelse (bestemt vha. antal ansatte) samt region. Da den største variation mellem enhedernes aktiviteter findes i de strata, hvor der er flest ansatte, og hvor der må forventes at være en vis indbyrdes variation, vil man oftest vælge at udtrække flest enheder i strata med høj beskæftigelse, med faldende udvalgssandsynlighed jo mindre beskæftigelse. Denne model sikrer, at stikprøven får en betydelig repræsentativitet i forhold til (i dette tilfælde) beskæftigelsen, dvs. at undersøgelsen efterfølgende kan siges at dække en betydelig del af de ansatte i den offentlige. Opdragsgiver har givet udtryk for en række ønsker til dækningen: At der ønskes specielt fokus på udvalgte områder/delsektorer (endnu ikke valgt) At også hovedenheden (jur-enheden) inddrages i undersøgelsen i et vist omfang At statslige institutioner, regioner og kommuner ønskes dækket At stikprøven gør det muligt at foretage analyser på såvel sektorniveau (stat, region, kommuner de to sidstnævnte forstået som geografiske afgrænsninger), for udvalgte delsektorer og for den offentlige som helhed Dette indikerer en kombineret tilgang, hvor der dels udvælges et bredt dækkende udvalg af enheder, men også fokuseres på udvalgte delsektorer, fx som følger: 1. Alle statslige institutioner (jur-virkform 230), regioner (virkform 245) og kommuner (virkform 250) udvælges på jur-niveau (ca. 270 enheder) 2. Der udvælges en bredt dækkende stikprøve på ca arbejdssteder. 3. For de udpegede delsektorer udvælges en yderligere stikprøve på ca arbejdssteder, afhængig af, hvilke delsektor(er), der ønskes særligt belyst. Da der er tale om en frivillig undersøgelse må det forventes et forholdsvist stort frafald, hvilket må tages i betragtning ved stikprøvedesignet. 13/21

14 2. Registerdata, som kan anvendes til validering af arbejdsstedets afgrænsning/berigelse af data til efterfølgende analyser Afhængigt af, om populationen udtrækkes på cvr- og/eller arbejdsstedsniveau, vil dette have betydning for de registeroplysninger, der er til rådighed, ud over de oplysninger, der ligger i ESR, jf. afsnit 1. På det overordnede cvr-niveau er en række økonomiske oplysninger til rådighed i den generelle firmastatistik, FIRM, men netop for offentlige enheder er de fleste oplysninger i dette register dog af mindre relevans. Af central betydning for kobling til en stor samling af registeroplysninger baseret på persondata er registret IDA. Det indeholder endvidere i sig selv centrale oplysninger om årsværk og ansatte (ultimo november) på både cvr- og arbejdsstedsniveau. Koblingen fra IDA til de personbaserede registeroplysninger sker på personnummer-niveau. Følgende registre synes særligt relevante at koble oplysninger fra (illustreret med variabelbeskrivelser i bilag 2 med uddrag af skærmbilleder): UDDA, UDDF, UDSF-uddannelser (uddannelse, højeste fuldførte uddannelse, seneste fuldførte uddannelse, tidspunkt for afslutning af denne ) INDX-indkomster (fx skattepligtig indkomst, fagklassifikation (DISCO)) LON/LONN-lønstatistik (løn, pension ) RAS-registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (varighed af ansættelse, pendlingsafstand ) Andre registre kan inddrages, hvis det synes nyttigt. En samlet oversigt kan ses på: sigter.aspx Registrene er af Forsknings i Danmarks Statistik organiseret i en datavarehusløsning, som letter den tekniske proces med tilkobling af data. Prisen ligger erfaringsmæssigt i niveauet kr. (ekskl. moms) per registeropslag. Registerdata kan i mange sammenhænge etableres som tidsserier, men der skal i den henseende tages generelt forbehold omkring data før og efter 2007 på grund af den kommunale og regionale strukturreform. Registerdata til brug for afgrænsning af arbejdssteder og til validering af indberettede oplysninger Registeroplysninger om arbejdssteder er tilgængelige i IDA, som omtalt ovenfor. Det er vores vurdering, at årsværk er en variabel, som er velegnet til beskrivelse af arbejdsstedets virksomhed, sammen med oplysninger om branche, som vil kunne findes i ESR, jf. afsnit 1. Til validering af indberettede oplysninger kan registeroplysninger normalt med fordel inddrages. Dette afhænger af karakteren af spørgeskemaet, det vil sige om der primært er tale om kvantitative eller kvalitative spørgsmål. I førstnævnte tilfælde kan der eventuelt sammenlignes med en registeroplysning vedrørende det samme eller beslægtede forhold. I sidstnævnte kan spørgsmål om 14/21

15 udvikling i en given størrelse eventuelt sammenlignes med en udvikling i tilsvarende størrelse fra et register eller i beslægtede variable. 3. Mulige indsamlingsmetoder Udgangspunkterne er følgende: COI ønsker dataindsamlingen gennemført digitalt, og inden udgangen af Mulige indsamlingsløsninger Der foreligger umiddelbart tre indsamlingsløsninger: 1 Indsamling via papirspørgeskema, hvilket ikke er relevant, jf. ovenstående krav. 2 Indsamling via Virk.dk (elektroniske indberetning). 3 Indsamling via Danmarks Statistiks hjemmeside (elektronisk indberetning). Om Virk.dk Udvikling af Virk.dkløsninger i DST Virk.dk er virksomhedernes digitale indgang til det offentlige, og ikke bare langt de fleste af Danmarks Statistiks tællinger findes på Virk.dk, men også en lang række anden kommunikation imellem virksomhederne og den offentlige sektor. Undersøgelser, som vedrører enheder i den offentlige sektor, fx Forskning og udvikling i den offentlige sektor, findes også på Virk.dk. Da Virk.dk er den officielle indsamlingskanal, er politikken, at der skal anvendes standardiserede blanketter og indsamlingsmetoder. Det betyder, at processen er mere tidkrævende, ligesom den skal udføres af fagfolk med ekspertise på opsætning af disse standardiserede blanketter. Dette vil betyde, at spørgeskemaet skal være færdigt i god tid inden udsendelse (normalt ca. 3 måneder før udsendelse). Virk-løsninger er som udgangspunkt cvr-nummer-baserede, men kan også håndtere indberetninger på andre niveauer. Sådanne løsninger kan være mere komplicerede at etablere, viser erfaringerne fra undersøgelsen af den offentlige sektors FoU, der både omfatter selvstændige juridiske enheder og underenheder, fx afdelinger på et hospital. Det er undersøgt, om der ville være mulighed for at udarbejde en Virk-baseret løsning. Forudsætningen for dette er, at indberetterne, som i dette tilfælde hovedsageligt vil være at finde på arbejdsstedsniveau, har en digital signatur. Derfor er der fra ESR-udtrækket på arbejdsstedsniveau (jf. kap. 1) udtrukket en række enheder, som ville opfylde de overordnede kriterier for udvælgelse. DST s kontor for Virksomhedsindberetninger har undersøgt de pågældende enheder, og har fundet, at de ikke har en digital signatur. Denne løsning er derfor ikke en reel mulighed. Blaise-løsning Alternativ til Virk.dk portalen er at indsamle data via Danmarks Statistiks hjemmeside. Dette sker via et dedikeret standardprogram (BLAISE), som er udviklet af det hollandske statistikbureau til brug for indsamling/indtastning af data, både for telefoninterviews, opsøgende interviews, og som elektronisk indberetningsløsning. Denne løsning, som er mindre ressourcekrævende, anvendes normalt i forbindelse med enkeltstående undersøgelser. I bilag 1 er vist eksempel på en Blaise-løsning, og hvordan den rent visuelt tager sig ud over for respondenten. 15/21

16 Respondenterne vil få tilsendt en mail eller et brev med oplysninger om, hvordan de tilgår den elektroniske blanket (på Dit Svar ), og kan herefter gå videre til besvarelsen. 3.2 Fordele og ulemper Det er DST s vurdering at den enkleste løsning at implementere vil være en Blaise-baseret elektronisk dataindsamling. Dels fordi den kræver færre forskellige fagpersoners involvering, og dels fordi det samlede tekniske set-up er en del mere begrænset end en Virk-løsning. Der synes ikke umiddelbart at være nogen ulemper ved en Blaise-baseret løsning. Der er reelt ikke nogen alternativ løsning, da Virk-løsningen ikke kan implemeteres på arbejdsstedsniveau, i hvert fald ikke p.t. Hvis der var tale om en undersøgelse, som skulle gennemføres i flere på hinanden følgende år og forudsat, at DST vurderer at undersøgelsen har en sådan samfundsmæssig relevans, at DST ønsker at medfinansiere den ville det dog være i overensstemmelse med DST s almindelige praksis at lægge undersøgelsen op på Virk, og man måtte i givet fald arbejde på at finde en anvendelig løsning. Et naturligt spørgsmål vil være, om det ville skabe et databrud ved en eventuel senere gentagelse af undersøgelsen, der lægges op på Virk.dk. Det er ikke DST s umiddelbare opfattelse, at dette i sig selv vil medføre et databrud, forudsat, at det er samme spørgsmål, svarkategorier, ruter, der ville blive anvendt. 3.4 Generelt Uanset hvilken metode, der anvendes til indsamlingen, vil gennemførelse af undersøgelsen følge DST s standardregler vedr. datafortrolighed, dvs., at ingen identificérbare mikrodata udleveres. Det vil dog være muligt at få adgang til afidentificerede mikrodata via Danmarks Statistiks forskerordning, jf. nedenfor. 16/21

17 17/21

18 Bilag 1 - registerdata INDX-indkomster I alt ca. 120 variable LON/LONN-lønstatistik I alt ca. 75/50 variable 18/21

19 RAS-registerbaseret arbejdsstyrkestatistik I alt ca. 90 variable SHSS-sammenhængene socialstatistik I alt ca. 275 variable STAT-statsborgerskab 19/21

20 UDDA-uddannelser I alt 17 variable UDDF-højeste fuldførte uddannelse UDSF-seneste fuldførte uddannelse 20/21

21 Bilag 2 Eksempel på Blaise-baseret indberetning 21/21

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik Jørn K. Petersen Forskningsservice Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik råder over helt unikke registerdata af høj kvalitet Forskerordningen giver

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Lov om et indkomstregister Lov nr. 1534 af 19.12.2007 Gældende fra 01.01.2008 Omfatter alle private og offentlige

Læs mere

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET Der er gennemført en analyse af den branchemæssige relevans af de nuværende indberetningsblanketter, der er samlet på Virk.dk. Formålet med

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Bilag 1 Supplerende data...2 Bilag 2 Databehandling af de forskellige kilder...2 Data A: Stat og Amter/Regioner og Kommuner...

Bilag 1 Supplerende data...2 Bilag 2 Databehandling af de forskellige kilder...2 Data A: Stat og Amter/Regioner og Kommuner... Bilag 1 Supplerende data...2 Bilag 2 Databehandling af de forskellige kilder...2 Data A: Stat og Amter/Regioner og Kommuner...3 Data B: Folkekirken...3 Data C: De private lønindberetninger...3 Data D:

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Arbejdstidsnotatet. Indhold. Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 10. september 2012

Arbejdstidsnotatet. Indhold. Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 10. september 2012 Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 10. september 2012 Arbejdskraftundersøgelse (AKU) AKU/ SWE & JKG Arbejdstidsnotatet Sammenfatning Dette notat sammenligner Danmarks Statistiks opgørelser af arbejdstiden,

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 12. november 2012 1 Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 Resumé: Papiret redegør for hvorledes pensionsformuen, ultimo

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE 15:20 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 15:20 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2015 SFI

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere