Anneks 2: Regional beskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anneks 2: Regional beskrivelse"

Transkript

1 Anneks 2: Regional beskrivelse Indledning Oplysningerne i denne beskrivelse er hentet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (www.noegletal.dk), Møns kommune (www.moenkom.dk), Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk) og Skov- og Naturstyrelsen (www.sns.dk) Demografi 1. januar 2004 boede der personer på Møn og befolkningsudviklingen har siden starten af 90 erne været præget af en forholdsvis lille, men stabil befolkningstilvækst. Befolkningstilvæksten kan hovedsageligt tilskrives, at Møn har oplevet et tilflytningsoverskud, især på grund af motorvejstilslutningen på Farø, som har øget pendlingsmulighederne betydeligt. Møn har igennem de sidste ti år haft en befolkningstæthed på ca. 49 indbyggere pr. km². Landsgennemsnittet er til sammenligning 123 indbyggere pr. km². I forhold til fordelingen mellem kønnene har udviklingen på Møn gennem de sidste ti år været stabil. Begge køn har oplevet en lille tilvækst på omkring 200 personer siden 93 og der har gennem hele perioden været omkring 200 flere kvinder end mænd. I 2004 var der bosat 5767 mænd og 5964 kvinder på Møn. Aldersfordelingen for Møn ser således ud (2004): 0-30 årige = 30 pct årige = 11 pct årige = 15 pct årige = 23 pct. 65+ årige = 21 pct. Andelen for aldersklasserne 0-30 årige, årige, årige og 65+ årige har været stabil eller kun haft en lille nedgang gennem de sidste ti år, omvendt er antallet af de årige steget markant. Generelt er det karakteristisk for Møn, at de har en stor ældreandel, lidt over 1/5 af befolkningen er således over 65 år. Desuden er det karakteristisk, at Møn, ligger under landsgennemsnittet, for aldersgruppen årige. Dette hænger bl.a. sammen med, at der er relativt få lokale tilbud om videregående uddannelse m.m. Indkomst Siden 1991 har de fleste aldersklasser på Møn oplevet en stigning i den samlede personlige indkomst, med undtagelse af de årige, som har oplevet en nedgang i den samlede personlige indkomst. Fælles for alle aldersklasserne er dog, at der findes store udsving i de personlige indkomster fra år til år. De aldersklasser, der fra 1991 til 2002 har oplevet den største fremgang i deres samlede personlige indkomster, er de årige, de årige og de 75+ årige, for hvem den personlige indkomst er fordoblet i perioden. De samlede personindkomster er for alle aldersklasser på Møn, med få undtagelser, steget hvert år siden 1991 og var i 1991 ca. 1.2 mia. DKK og i 2002 ca. 1.8 mia. DKK. Den gennemsnitlige indkomst pr. borger på Møn var således i 2002 ca DKK. Uddannelse Et kig på, hvorledes det uddannelsesmæssige niveau på Møn har ændret sig de sidste 10 år, viser, at en stadig større andel af befolkningen tager en videregående uddannelse og en erhvervsfaglig uddannelse. Hvilket indikerer, at befolkningen i dag er bedre uddannet end førhen. Lige siden 1993 er antallet af

2 personer, der f.eks. har fuldført gymnasiale, erhvervsfaglige og korte, mellemlange og lange videregående uddannelser steget. Endnu en bekræftende faktor er, at en stadig mindre del af befolkningen har folkeskolens 8-10 klasser som deres højest fuldførte uddannelse. Frivillighed Der er en lang tradition for frivilligt foreningsarbejde på Møn. Der på nuværende tidspunkt 84 frivillige foreninger i Møn kommune. Aktiviteterne i foreningerne spænder meget vidt. Nedenfor er nævnt hvilke foreningskategorier, der findes på Møn: Sportsforeninger (deriblandt skytteforeninger) Miljø, natur og landskabsforeninger (Foreningen til bevaring af Kulturmiljøet og naturen på Høje Møn og Foreningen for bygnings- og landskabskultur i Møn Kommune) Teater/musik foreninger Handicapforeninger Spejderforeninger Beboerforeninger Kunstforeninger Erhvervsfremmende foreninger Arealanvendelse og infrastruktur Møn har et areal på hektar og arealanvendelsen på Møn domineres af landbrug. 71 pct. af øens samlede areal er landbrugsjord. 10 pct. af øens areal er dækket af skov mens omkring 12 pct. er dækket af bebyggelse, have, veje og andre befæstede arealer. Igennem de sidste ti år er befolkningsandelen, der er bosat i bymæssigbebyggelse steget, fra 50 pct. i 1994 til 54 pct. i Møn er karakteriseret ved at have et meget spredt bymønster. Kommunecenteret Stege-Lendemarke den største bymæssige bebyggelse med godt indbyggere. Lokalcenterbyerne Bogø by, Damme-Askeby og Borre har mellem indbyggere. Møn er ikke et udpræget sommerhusområde f.eks. i forhold til den jyske vestkyst. Ifølge Danmarks Statistik var der i 1994 var 1652 sommerhuse beliggende på Møn, hvilket er steget til 1791 sommerhuse i Møn kommune er forbundet med motorvejen mod Tyskland og København på Farø. Det regionale busrutenet har timedrift på hovedvejene og via de regionale busruter er der forbindelse til regional togforbindelse i Vordingborg. På Vestmøn ligger der en lille flyveplads, en af de få i regionen. Undersøgelsesområdet er karakteriseret ved at være underlagt både privateje og statseje. Store landarealer høre under et af de tre godser der lokaliseret på Møn og derfor privatejet. Erhvervsstruktur Møn er en landbrugsø. Det hænger bl.a. sammen med, at øen har jordbundsforhold, som fra naturens hånd er velegnet til landbrugsproduktion. Ud af øens 651 arbejdssteder, er de 149 placeret indenfor landbrugssektoren. I Møn kommune er der ca beskæftigede personer og ca. 25 pct. arbejder i den offentlige sektor indenfor social- og sundhedsvæsen, undervisning og offentlig administration. Af de øvrige beskæftigelsesområder dominerer handel og restauration med 16 pct. og fremstilling med 15 pct. Også de traditionelle erhverv landbrug og fiskeri har stadig en stor betydning i Møn Kommune med ca. 10 pct. beskæftigede mod ca. 4,4 pct. på landsplan. Herudover er der tale om et bredt udsnit af mindre og mellemstore virksomheder indenfor de fleste brancher (alt i alt findes der arbejdspladser indenfor 43

3 forskellige brancher). Nedenstående figur 1 viser antallet af arbejdssteder i Møn kommune og som det fremgår findes de fleste arbejdssteder indenfor landbruget. Da kommunen har mange turister, er der mange turistrelaterede virksomheder, som især i sommermånederne er en vigtig indkomstkilde og et betydeligt beskæftigelsesområde. Møns Klint besøges hvert år af (anslået) turister og turismen må i dag betragtes som Møns hovederhverv. Antal arbejdssteder Møn Kommune Arbejdssteder Landbrug, gartneri og skovbrug Fiskeri Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Papir og grafisk industri Fremst. og forarbejdning af metal Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Autohandel, service og tankstationer Engroshandel undtagen med biler Detailh. med fødevarer Detailh. m. beklædning, fodtøj Detailh. iøvrigt, reparationsvirksomhed Hotel og restauranter Land-, rørtransport Ejendomsudlejning og -formidling It-service Rådgivning og rengøring mv. Offentlig administration Undervisning Sundhedsvæsen mv. Sociale institutioner mv. Fig Figur 1: Hvilke og hvor mange arbejdssteder findes der indenfor forskellige erhvervssektorer i Møn kommune(2002). Samtlige sektorer er ikke repræsenteret i figuren, men figuren giver et overblik over de mest fremkomne arbejdssteder.

4 800 Antal Beskæftigede Landbrug, gartneri og skovbrug Fiskeri Kemisk industri og plastindustri Sten-, ler- og glasindustri Jern- og metalindustri Energi- og vandforsyning Autohandel, service og tankstationer Engroshandel undtagen med biler Detailh. og reparationsvirks. undt. biler Hoteller og restauranter Transport Post og tele Finansiering og forsikring Udlejning og ejendomsformidling Forretningsservice Offentlig administration Undervisning Sociale institutioner Foreninger, kultur og renovation Uoplyst aktivitet Figur 2: Antal beskæftigede i 2004 Ser man på figur 2, fremgår der en forskel mellem i hvilke sektorer, der er flest beskæftigede i og hvilke sektorer, der har flest arbejdssteder. Af figur1 fremgår det klart, at der er flest arbejdssteder indenfor landbrug men af figur 2 ses det, at det ikke er indenfor landbrugssektorer, der findes det største antal beskæftigede. Det største antal beskæftigede findes derimod ved socialinstitutioner, undervisning, bygge og anlæg samt ved fødevareindustrien. Af disse sektorer er det kun indenfor bygge og anlæg, der også er mange arbejdssteder. Ledigheden på Møn har igennem den sidste ti årige periode ( ) oplevet et fald. Fuldtidsledigheden for de årige er i perioden faldet fra 11,2 personer pr. 100 indbygger til 5,4 personer pr. 100 indbygger i Udviklingen i pendlingsmønsteret tegner et billede af, at Møn konstant har haft et nettopendlings overskud igennem den sidste ti årige periode. Det er dog værd at bemærke, at pendlings overskuddet gradvist er mindsket igennem perioden, så overskuddet i 2003 var på 432 personer mod et overskud i 1993 på 484 personer. Jordbrug og landbrug Landbrugsarealet på Møn domineres af planteavl herunder korn og sukkerroer, som dækker henholdsvis pct. og pct. af det dyrkede areal. Som for den resterende del af landet er byg den dominerende kornsort, idet den udgør pct. af arealet, hvor der dyrkes korn. Den seneste optælling vedrørende antallet og størrelsen af bedrifter på Møn er fra Optællingen viste, at der var 281 bedrifter på øen, hvor både jordbrugsejendomme og ejendomme med husdyrproduktion er repræsenteret. Fordelingen efter størrelsen er anført i tabel 1.

5 Tabel 1: Antal af land og jordbrugsbedrifter på Møn efter størrelse 1999 tal. (Kilde: Størrelse Antal Procent Under 10,0 ha ,0-19,9 ha ,0-29,9 ha ,0-49,9 ha ,0-74,9 ha ,0-99,9 ha ,0-199,9 ha ,0 ha og derover 6 2 Det samlede antal dyrenheder på Møn er ifølge Danmarks Statistik stk. og fordelingen ser således ud: Heste 101 stk. Kvæg 4443 stk. Svin stk. Får 716 stk. Fjerkræ 6752 stk. Der var i 2002 indgået frivillige aftaler om miljøvenlig landbrugsdrift mellem amtet og nogle landmænd for 5000 ha landbrugsjord. Aftalerne sikrer en ekstensiv drift af jorden i de Særligt Følsomme Landbrugsområder. Det er ikke lykkedes endnu at finde det samlede areal for de udpegede SFL områder i Storstrøms Amt, men på nedenstående link er det muligt at se at store områder er udpeget som SFL områder på Møn &Zoom=110000&MapSizeID=2&Background=Basis&MapTool=Zoomin&ThemeOn=37 Naturforhold, naturtyper og landskab Møn er karakteriseret ved overvejende at være et morænelandskab fra sidste istid. I den østlige den af øen er landskabet præget af en række randmoræner. I den østlige del og enkelte steder på syd siden af øen består kyststrækningen af karakteristiske kystklinter (Møns Klint og Hvide Klint), bestående af kridt. Ulvshale og Nyord samt et stort sammenhængende område, der kiler sig ind i den østlige del af øen, er marint forland, der er dannet siden stenalderen (5000 f.kr.). Det landskab, som vi ser på Møn i dag, er som for den øvrige del af Danmark, i altovervejende grad formet af begivenhederne under og efter sidste istid Weichsel istiden. Tilbagesmeltning samt diverse genfremstød af isen har formet og omformet landskabet på Møn. Under hovedfremstødet samt efterfølgende genfremstød blev afsat en leret moræne over hele øen. Således er jordbunden altovervejende leret, med enkelte områder med enten svær lerjord eller sandblandet lerjord. Dette morænelag ligger ovenpå aflejringer fra tidligere istider, som igen ligger ovenpå de lag af kridt, som blev aflejret for omkring 70 millioner år siden. Tykkelsen af kridt lagene varierer således, at kridtet nogle steder ligger ganske tæt ved jordoverfladen. På den østligste del af Møn kan kridtaflejringerne erkendes

6 i jordoverfladen på dyrkede marker og overdrev. Som følge heraf findes her områder, hvor jordbunden er rig på kalk. Der findes følgende naturtyper på Møn: - Løvskov (løvblandingsskov) - Overdrev og strandoverdrev - Moser - Søer - Strandenge - Strandvolde - Kyst- og Havområde - Hede - Klint (der findes flora og fauna på klinten, som ikke findes andre steder i Danmark) Møns specielle geologiske forhold har givet et enestående varieret og specielt landskab med løvskov, overdrev, skrænter m.m. Kysten ud for klinten er biologisk interessant på grund af de særlige forhold for marine alger og dyr, som kalken giver. På Nyord og Ulvshale findes nogle af Østdanmarks største strandenge, som er vigtige ynglepladser for mange vade- og andefugle. Dele af Ulvshale er bevokset med en enestående løvblandingsskov. Udenfor skoven er der strandoverdrev og hede. Ulvshale-Nyordområdet er geologisk interessant ved sin opbygning af marint forland med strandvolde og enge, dannet i tilknytning til morænebakkerne Hegningen Bakke og den høje del af Nyord.

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

En ny erhvervsstrategi for Vesthimmerland

En ny erhvervsstrategi for Vesthimmerland Vesthimmerlands Kommune og Himmerlands Udviklingsråd En ny erhvervsstrategi for Vesthimmerland Endelig rapport Marts 2008 Vesthimmerlands Kommune og Himmerlands Udviklingsråd En ny erhvervsstrategi for

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen Analyserapport Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder Rasmus Højbjerg Jacobsen Juni 2011 Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder 15. juni 2011 Forfatter: Rasmus Højbjerg

Læs mere

Bilag til Regionplan 2005-2017

Bilag til Regionplan 2005-2017 Jordbrugsanalyse 2004 - en del af landdistriktsplanlægningen Bilag til Regionplan 2005-2017 Storstrøms Amt Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 48 00 E-mail stoa@stam.dk www.stam.dk Udgivet af: Storstrøms

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

for Ishøj Kommune vedtaget af Ishøj Byråd oktober 2006 Ishøj Kommune Erhvervspolitik 1

for Ishøj Kommune vedtaget af Ishøj Byråd oktober 2006 Ishøj Kommune Erhvervspolitik 1 for Ishøj Kommune vedtaget af Ishøj Byråd oktober Ishøj Kommune Erhvervspolitik 1 Inholdsfortegnelse Erhvervspolitikken for Ishøj Kommune... 3 Status for Ishøj Kommune....4 Fakta om erhvervskommunen Ishøj...

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Kræn Blume Jensen & Vibeke Tornhøj Christensen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater og konklusioner Publikationen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Kommunenotat Norddjurs Kommune

Kommunenotat Norddjurs Kommune 23. marts 2011 Kommunenotat Norddjurs Kommune Udarbejdet af DAMVAD a/s Viden skaber muligheder Vinder af konsulentprisen 2010 i kategorien Samfundsudvikling, Organisation og Økonomi Indhold 1 OPSUMMERING...

Læs mere

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014 Sogneprofil Sydhavn Sogn 214 Profil af Sydhavn Sogn Oktober 214 Sydhavn Sogn Vor Frue-Vesterbro Provsti Københavns Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

Grenaa-regionens konkurrenceevne

Grenaa-regionens konkurrenceevne Grenaa-regionens konkurrenceevne September 2004 Indhold Sammenfatning...3 Kapitel 1. Kort om rapporten...8 Kapitel 2. Grenaa-regionens økonomiske udvikling og erhvervsmæssige specialisering...11 2.1. Den

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Sortemosevej 2 Telefon 4810 4711

Læs mere

El-branchens fremtidige lærlingebehov

El-branchens fremtidige lærlingebehov El-branchens fremtidige lærlingebehov Analyse af el-installationsbranchen og elektrikerne, udviklingen fra 1998-2008 og prognoser for udviklingen frem til 2018 Udført for Tekniq og Dansk El-forbund Januar

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

'RNXPHQWDWLRQ $08DNWLYLWHWHU PnOJUXSSHQRJGHQQHVDQYHQGHOVHDI $08NXUVHUL

'RNXPHQWDWLRQ $08DNWLYLWHWHU PnOJUXSSHQRJGHQQHVDQYHQGHOVHDI $08NXUVHUL 'RNXPHQWDWLRQ $08DNWLYLWHWHU PnOJUXSSHQRJGHQQHVDQYHQGHOVHDI $08NXUVHUL /2 $XJXVW 1 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Hovedresultater...4 4. AMU-aktivteter set i forhold

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt Indhold Tekstafsnit Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. 1.1. Særlige forhold ved offentliggørelsen marts 2012.......................... 2 2.1. Månedlig indberetning af A indkomst,

Læs mere

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur

Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til kommuneplan 2010-2022 Hovedstruktur Forslag til Kommuneplan 2010-2022 for Lolland Kommune Bind 1 - Hovedstruktur 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord...5 Vision 2030...6 1 Introduktion...8

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer

Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer Rønne Havn, potentialevurdering Analyse af forventede samfundsøkonomiske effekter af udviklingsinitiativer i tilknytning til Rønne Havn 03-09-2014 1 Formålet med dette notat er at foretage en vurdering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg 1 Beskæftigelsesplan Jobcenter Silkeborg 2008 Indhold. Side Indledning 3 Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne indholdsfortegnelse Indledning 4 Havnen har værdi 6 METODE 10 AFGRÆNSNING og fremgangsmåde 13 RESULTATER 14 - Beskæftigelse 19 - Indkomstskabelse

Læs mere