Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration"

Transkript

1 Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren Laulund, Peder Foldager Hansen, Poul Rosendahl, Holger Grumme Nielsen Ingen Lena Andersen

2 Indholdsfortegnelse Side 33. Godkendelse af dagsorden Temadrøftelse om ungeindsatsen Orientering om beskæftigelsesindsatsen Indledende drøftelse af beskæftigelsesplan Gennemgang af Ledelsinformation for Jobcenter Varde Orientering om implementering af Offentlig Digital Post Forretningsorden for sråd Godkendelse af vedtægter for Hammeren - Produktionsskolen Vest Gensidig orientering...78 Bilagsliste...79 Underskriftsblad...80 Side 62

3 33. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5022 Sagsid.: Initialer: LEAN Åben sag Beslutning den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 63

4 34. Temadrøftelse om ungeindsatsen Dok.nr.: 4968 Sagsid.: 13/16041 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Jobcenter Vardes Beskæftigelsesplan 2014 beskriver de overordnede central politiske fastsatte målsætninger og de lokal politiske prioriterede strategier for beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune. Antallet af offentligt forsørgede unge er steget kraftigt under krisen i alle kommuner. Især er der kommet flere unge på kontanthjælp. Samtidig er mange ufaglærte unge under 25 år både uddannelsesegnede og aktivitetsegnede. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 på dette område er derfor, at flere unge skal have en uddannelse, og at jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Resultatmålet for jobcenter Varde er at øge uddannelsesgraden for gruppen af unge med 20% i perioden december 2012 til december Jobcenter Varde har en central rolle i at sikre, at flere unge uden uddannelse starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. I marts 2014 var der i Varde Kommune 180 borgere under 30 år på uddannelseshjælp og 80 borgere på a-dagpenge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Denne målgruppe vurderes at kunne påbegynde ordinær uddannelse indenfor 1 år. Hertil kommer 210 aktivitetsparate unge, hvor påbegyndelse af uddannelse vurderes i et længere tidsperspektiv. Derfor ønskes en temadrøftelse omkring ungeindsatsen med Udvalget for Arbejdsmarked og. Der er fokus på de uddannelsesparate unge, imens strategierne for, og arbejdet med, de aktivitetsparate unge behandles på et senere møde. Forvaltningen vil på mødet gennemgå Varde Kommunes ungeindsats, herunder Team Ung i Uddannelse samt problematisere de udfordringer, som Varde Kommune står overfor. Henrik Nielsen, teamleder i Team Ung i Uddannelse og Karina Winther, fagkoordinator i Team Ung i Uddannelse, deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at ungeindsatsen bør prioriteres højt, og at jobcenteret sikrer, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse svarende til det opsatte resultatmål. Sundhedskonsekvensvurdering Beskæftigelse og uddannelse er to væsentlige parametre i at sikre borgerne trivsel og mental sundhed. Side 64

5 Retsgrundlag Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013 af lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010 af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. (Vejledningsloven). Økonomi Ingen. Høring Ingen. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter de gældende udfordringer indenfor ungeindsatsen, og at konklusionerne fra drøftelsen inddrages i den fortsatte vejlednings- og beskæftigelsesindsats. Beslutning den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 65

6 35. Orientering om beskæftigelsesindsatsen Dok.nr.: 4856 Sagsid.: 10/8 Initialer: birg Åben sag Sagsfremstilling Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal en opfølgning på beskæftigelsesindsatserne i kommunerne. I kvartalsrapporten sættes fokus på to væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. For 1. kvartal 2014 sættes fokus på udviklingen i offentligt forsørgede i Varde samt virksomhedsindsatsen. Derudover gør rapporten kort status på de 4 ministermål. I rapporten sammenlignes Varde Kommune med Syddanmark og en klynge af kommuner, der har samme rammevilkår som Varde. Rapporten noterer blandt andet: Om arbejdsmarkedet: At antallet af lønmodtagere med bopæl i Varde Kommune i okt var på fuldtidspersoner. Antallet af lønmodtagere er faldet med 1,3 % det seneste år, hvilket svarer til, at der i dag er ca. 250 færre end for et år siden. Det er især inden for brancherne bygge/anlæg samt offentlig administration, der har været et fald i beskæftigelsen, mens der inden for handel, transport og erhvervsservice har været stigende beskæftigelse. Det bemærkes, at der forventes fremgang i de kommende år. Om offentligt forsørgende: I december 2013 var ca borgere på offentlig forsørgelse i Varde. Det er lidt lavere i forhold til gennemsnittet i klyngen. Det seneste år er antallet af offentligt forsørgede faldet med 3,3% i Varde. Denne udvikling dækker bl.a. over at: Varde har fortsat relativ lav ledighed Antallet af førtidspensionister falder Varde har en lidt lavere andel af befolkningen på kontanthjælp end klyngen Rapporten bemærker, at kommunen har et anslået provenu på kr om året ved at flytte en borger fra dagpenge til beskæftigelse og på kr om året ved at bringe en udsat borger i beskæftigelse frem for førtidspension. Om samarbejdet med virksomhederne:lidt mere end 37% af virksomhederne i Varde Kommune samarbejder med enten jobcenter Varde eller andre jobcentre ift. løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation, fleksjob m.v. Samarbejdsgraden ligger lidt under gennemsnittet for klyngen, men er dog steget med 1,1% i forhold til samme periode sidste år. Om status for ministermålene: 1. Flere unge i Uddannelse Varde Kommune har lavere andel af unge på dagpenge og kontanthjælp end i både klyngen og Syddanmark. 2. Færre personer på førtidspension Varde Kommune har større reduktion i nytilgangen til førtidspension end reduktion i Syddanmark og klyngen. Side 66

7 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes I Varde Kommune er der fortsat væsentlig lavere andel af langtidsledige end i Syddanmark og klyngen. 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 37 pct. af virksomhederne i Varde samarbejder med jobcenter Varde eller andre jobcentre. Samarbejdsgraden er steget med 1,1 pct. i forhold til perioden sidste år. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at samarbejdet med virksomhederne har høj prioritet. Der er bevilget midler til en formidlingsindsats, som er startet op den 1. februar 2014 med en hot-linefunktion. Det bemærkes, at Samarbejdsgraden med virksomhederne ved udgangen af 2014 skal være på mindst 40%. Det bemærkes, at Jobcentret arbejder med at optimere og strukturere den virksomhedsvendte indsats på baggrund af en analyse, foretaget af Mercuri af den interne organisering og udførelse af indsatsen. Retsgrundlag Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 af 15. juni 2010 af lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ny politisk opfølgningsrapport, 1. kvartal /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 67

8 36. Indledende drøftelse af beskæftigelsesplan 2015 Dok.nr.: 4969 Sagsid.: 14/2573 Initialer: birg Åben sag Sagsfremstilling Der ønskes en indledende drøftelse med fagudvalget til planlægning af jobcentrets strategier og sigtelinjer i forhold til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan Strategierne skal være med til at omsætte dels ministermålene på området og dels de lokalpolitiske ønsker. For 2014 er ministermålene: 1) Flere unge skal have en uddannelse, 2) Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre på førtidspension, 3) Langtidsledigheden skal bekæmpes og 4) En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder. Resultatet af drøftelserne tages med på den fælles plandag med Det Lokale Beskæftigelsesråd mandag den 12. maj Til inspiration for drøftelsen vedlægges Debatoplæg for Varde Kommune, marts 2014, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Syddanmark. Hovedoverskrifterne for dialogen vil være: Fra proces til progression = udvikling Reformimplementering = tilpasse dem Varde-forhold Samarbejde med virksomhederne = fastholde og udbygge samarbejdsrelationer Sikre arbejdsstyrken Fokus på at øge den aktive indsats for de udsatte grupper. På selve plandagen den 12. maj deltager professor Per Kongshøj Madsen med oplæg om Carsten Koch-udvalgets rapport og regionsdirektør Karl Schmidt med input til de beskæftigelsespolitiske udfordringer, vi står overfor i Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at Beskæftigelsesplan 2015 er et væsentligt redskab til styring og udvikling af beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune. Det bemærkes, at udvalgte sundhedspolitiske målsætninger med fordel kan indarbejdes i Beskæftigelsesplan Sundhedskonsekvensvurdering Det bemærkes, at tilknytning til arbejdsmarkedet er af væsentlig betydning for borgernes trivsel og sundhed. Retsgrundlag Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 af lov om ansvaret for styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Side 68

9 Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Debatoplæg - Debatoplæg - Varde /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager en drøftelse af de overordnede sigtelinjer og strategier for Beskæftigelsesplan 2015, og at resultatet heraf tages med til videre drøftelse med LBR på plandagen den 12. maj Beslutning den Fraværende: Ingen Drøftet. Side 69

10 37. Gennemgang af Ledelsinformation for Jobcenter Varde Dok.nr.: 4653 Sagsid.: 09/7899 Initialer: irni Åben sag Sagsfremstilling Jobcenter Varde udarbejder hver måned ledelsesinformation for jobcentrets målgrupper og indsatsområder. Ledelsesinformationen fungerer som jobcentrets strategiske redskab til styring af både aktivitet og økonomi samt til prioritering af særlige indsatser. Ledelsesinformation omfatter en opgørelse af: Oversigt alle målgrupper Kontanthjælpsområdet Revalideringsområdet Fleksjob og ledighedsydelse Sygedagpengeområdet Forsikrede ledige, herunder ledighedstal Derudover udarbejdes oversigt over særlige indsatsområder. På udvalgsmødet gives en orientering om materialet samt en gennemgang af de enkelte elementer i ledelsesinformationen. Fagkoordinator Irene Nikolajsen deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Det bemærkes, at ledelsesinformationen bygger på data fra fagsystemet Opera samt det fælles datagrundlag. Retsgrundlag Ingen Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ledelsesinformation marts /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Side 70

11 Beslutning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 71

12 38. Orientering om implementering af Offentlig Digital Post Dok.nr.: 5036 Sagsid.: 13/3017 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling Den 1. november 2014 bliver det obligatorisk for borgerne at være tilmeldt Digital Post jævnfør lov om Offentlig Digital Post. Borgerne kan tilmelde sig Digital Post enten via eboks eller borger.dk. At være tilmeldt Digital Post vil sige, at man modtager al post fra det offentlige digitalt i sin digitale postkasse på borger.dk og i eboks. Lov om Offentlig Digital Post er et centralt element i bestræbelserne på at gøre kommunikationen med den offentlige sektor mere digital. Det er dog muligt, at borgere, som lever op til et af følgende kriterier, kan blive fritaget for kravet om, at være tilmeldt Digital Post: Du har en kognitiv funktionsnedsættelse (fx hvis du lider af demens, eller er udviklingshæmmet eller har en hjerneskade), som hindrer dig i at anvende Digital Post. Du har en funktionsnedsættelse (fx blindhed), som hindrer dig i at anvende Digital Post. Du har ikke adgang til computer med internetforbindelse i dit hjem. Du er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark Du er permanent udrejst af Danmark Du har sproglige barrierer, som gør, at du fx har svært ved at forstå teksterne i Digital Post. Du har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur (NemID) Du er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downstreamhastighed) Borgerne kan søge om fritagelse ved at møde op i borgerservice og udfylde og underskrive en blanket til formålet. Fritagelsen kan enten gives for en periode på 2 år eller permanent. Der er også mulighed for, at borgerne i stedet for at søge fritagelse, kan give andre fuldmagt eller læseadgang til deres Digital Post og på den måde have eksempelvis pårørende til at holde øje med deres Digitale Post. Formålet med lov om Offentlig Digital Post er, at det offentlige skal sikre besparelser i form af porto, print, papir og mere effektive arbejdsgange. Med henblik på at implementere ovenstående er der i Varde Kommune arbejdet med en lang række tiltag, som uddannelse af borgere i at bruge Digital Post og borger.dk. I forhold til arbejdet med implementering af Digital Post frem mod 1. november er der nedsat en arbejdsgruppe med Borger- og Arbejdsmarkedschef Erik Schultz i spidsen, som skal: 1) Anvise veje til at Varde Kommune sender stadig større andele af posten ud digitalt til Digital Post 2) Anvise veje til at flest muligt antal borgere tilmelder sig Digital Post inden 1. november 2014 Side 72

13 3) Anvise veje til at processen med at fritage borgere, som ikke er i stand til at modtage posten via Digital Post, bliver så enkel som muligt for såvel borgerne og Varde Kommune. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at implementeringen af Offentlig Digital Post vil være et hensigtsmæssigt tiltag ift. den offentlige administration, som beskrevet i sagsfremstillingen. Muligheden for at fritage borgere fra Offentlig Digital Post sikrer, at lovgivningen kan håndhæves på en meningsfuld måde. Dog skal man være opmærksom på, at gevinsten ved Offentlig Digital Post mindskes med antallet af fritagne borgere, hvorfor fritagelse bør benyttes undtagelsesvis. Sundhedskonsekvensvurdering Indførelsen af Offentlig Digital Post har ingen umiddelbare konsekvenser for sundheden. Retsgrundlag Lov om Offentlig Digital Post Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Økonomi Overordnet set, skal tiltaget afholdes indenfor den nuværende ramme. Der er i forbindelse med Ældrepuljen afsat kr. til øget digitalisering af seniorer, øremærket frivillige. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Fraværende: Lisbet Rosendahl Udsættes. Side 73

14 39. Forretningsorden for sråd Dok.nr.: 5040 Sagsid.: 14/1070 Initialer: kamn Åben sag Sagsfremstilling godkendte i sit møde den 5. februar 2014 forvaltningens reviderede forslag til forretningsorden for srådets arbejde. Den reviderede forretningsorden tager udgangspunkt i retningslinjerne beskrevet i standardforretningsorden fra social-, børne- og integrationsministeriet. srådet har den 24. februar 2014, haft den nye forretningsorden i høring, hvorved srådet udtaler: Rådet gør indsigelser imod at få forelagt en ny forretningsorden vedtaget af udvalget for Arbejdsmarked og den 5. februar Rådet foreslår et møde med forvaltningen for at drøfte udformningen af den nye forretningsorden. Som følge af ovenstående afholdt forvaltningen den 5. marts 2014 møde med repræsentanter for srådet, hvor den nye forretningsorden blev gennemgået. Efterfølgende har srådet ved skrivelse af 6. marts 2014 fremsendt forslag til ændringer af forretningsordenen, som er vedhæftet som bilag. Der er på baggrund af det indkomne høringssvar udarbejdet justeret forretningsorden. Chefkonsulent John E. Iversen deltager ved behandling af punktet. Forvaltningens vurdering Det fremgår af lov om integration af udlændinge i Danmark 42 stk. 6, at kommunalbestyrelsen fastsætter forretningsorden for integrationsrådet på baggrund af en af social-, børne- og integrationsministeren udarbejdet standardforretningsorden. Ved forvaltningens udarbejdelse af forslag til ny forretningsorden, som blev godkendt af den 5. februar 2014, blev Varde Kommunes forretningsorden for srådet udarbejdet således, at denne i videst muligt omfang følger ministeriets standardforretningsorden. Det er forvaltningens vurdering, at kommunens forretningsorden for srådet i videst muligt omfang bør følge ressortministeriets standardforretningsorden. Det vurderes, at integrationsrådets ønske om ændring af forretningsordenens 2 stk.1 og 13 stk. 1 kan imødekommes indenfor rammerne af ministeriets standard forretningsorden. Øvrige ønsker om ændringer i forretningsordenen vurderes, at falde udenfor standardforretningsordenens anvisninger. Retsgrundlag Lov nr. 474 af 1. juli 1998 jfr. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2013 om integration af udlændinge i Danmark 42 stk. 6. Side 74

15 Standardforretningsorden for sråd udarbejdet af social-, børne- og integrationsministeren. Økonomi Intet at bemærke Høring srådet den 24. februar Bilag: 1 Åben Høringssvar - forretningsorden 33974/14 2 Åben Revideret forretningsorden - 7. april /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at den justerede forretningsorden godkendes. Beslutning den Fraværende: Lisbet Rosendahl Der foretages enkelte yderligere justeringer i forretningsordenen, der herefter blev godkendt. Side 75

16 40. Godkendelse af vedtægter for Hammeren - Produktionsskolen Vest Dok.nr.: 4894 Sagsid.: 14/3765 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling I anledning af den nye valgperiode, skal godkende vedtægterne for Hammeren - Produktionsskolen Vest, jf. skolens vedtægter. I forhold til tidligere vedtægter, har skolens bestyrelse foretaget ændringer af redaktionel karakter, med henblik på at klargøre vedtægterne til den nye valgperiode. Produktionsskolen er en skole, der skal tilbyde undervisningsforløb, baseret på praktisk arbejde og produktion. I undervisningsforløbet skal skolen styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. Målgruppen er unge under 25 år, der ikke er uddannelsesparate. Deres optagelse på produktionsskolen godkendes af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Forvaltningens vurdering Det vurderes, at vedtægterne er i overensstemmelse med undervisningsministeriets bekendtgørelse om standardvedtægter for produktionsskoler. Sundhedskonsekvensvurdering Vedtægterne giver ikke anledning til sundhedsmæssige konsekvenser. Retsgrundlag Lov om produktionsskoler 5. (Bekendtgørelse nr. 456 af 23. maj 2012) samt bekendtgørelse nr. 695 af 1. juli 2009 om standardvedtægt for produktionsskoler. Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Hammeren Produktionsskolen Vest s udgifter budgetteres af Udvalget for Børn og Undervisning i forhold til antal af elever samt et grundtilskud. I alt i 2014 budgetteres med 4,2 mio. kr., hvoraf kr. er det kommunale grundtilskud. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Vedtægter for produktionsskolen Hammeren 2014 v /14 Side 76

17 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at vedtægterne for Hammeren - Produktionsskolen Vest godkendes. Beslutning den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 77

18 41. Gensidig orientering Dok.nr.: 4961 Sagsid.: 14/53 Initialer: LEAN Åben sag Orientering v/formanden Beskæftigelseskonference 2014 (5. maj 2014). Tilmelding. Besigtigelsestur Orientering v/direktøren Udmelding om ændring af kvote for flygtninge Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Invitation til Beskæftigelseskonference 2014 og program 44119/14 Beslutning den Fraværende: Ingen Der foretages tilmelding til Beskæftigelseskonferencen. Besigtigelsesture drøftet. Side 78

19 Bilagsliste 35. Orientering om beskæftigelsesindsatsen 1. Ny politisk opfølgningsrapport, 1. kvartal 2014 (44414/14) 36. Indledende drøftelse af beskæftigelsesplan Debatoplæg - Debatoplæg - Varde. (47676/14) 37. Gennemgang af Ledelsinformation for Jobcenter Varde 1. Ledelsesinformation marts 2014 (48030/14) 39. Forretningsorden for sråd 1. Høringssvar - forretningsorden (33974/14) 2. Revideret forretningsorden - 7. april 2014 (49288/14) 40. Godkendelse af vedtægter for Hammeren - Produktionsskolen Vest 1. Vedtægter for produktionsskolen Hammeren 2014 v.2 (40802/14) 41. Gensidig orientering 1. Invitation til Beskæftigelseskonference 2014 og program (44119/14) Side 79

20 Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Marianne Bruun Kristiansen Keld Jacobsen Søren Laulund Peder Foldager Hansen Poul Rosendahl Holger Grumme Nielsen Side 80

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 19. september 2013 Mødetidspunkt: 8:00-10:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Thyge Nielsen, Arne Haahr Hansen, Lisbet Rosendahl,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30 Sidetal:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Keld Jacobsen, Søren Laulund, Peder Foldager Hansen, Poul

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Arbejdsmarked og Mødedato: Torsdag den 22. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 4. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren Laulund,

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 18. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled,

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åben Tillægsdagsorden til Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 8:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 4, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:15 Mødested: Møderum 4, Jobcentret Deltagere: Thyge Nielsen, Kjeld Anker

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal Side 1 af 14

Kvartalsrapport. 1. kvartal Side 1 af 14 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Side 1 af 14 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 18. august Torsdag 18.08.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk oversigt 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder,

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere