Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration"

Transkript

1 Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren Laulund, Peder Foldager Hansen, Poul Rosendahl, Holger Grumme Nielsen Ingen Lena Andersen

2 Indholdsfortegnelse Side 33. Godkendelse af dagsorden Temadrøftelse om ungeindsatsen Orientering om beskæftigelsesindsatsen Indledende drøftelse af beskæftigelsesplan Gennemgang af Ledelsinformation for Jobcenter Varde Orientering om implementering af Offentlig Digital Post Forretningsorden for sråd Godkendelse af vedtægter for Hammeren - Produktionsskolen Vest Gensidig orientering...78 Bilagsliste...79 Underskriftsblad...80 Side 62

3 33. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5022 Sagsid.: Initialer: LEAN Åben sag Beslutning den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 63

4 34. Temadrøftelse om ungeindsatsen Dok.nr.: 4968 Sagsid.: 13/16041 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Jobcenter Vardes Beskæftigelsesplan 2014 beskriver de overordnede central politiske fastsatte målsætninger og de lokal politiske prioriterede strategier for beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune. Antallet af offentligt forsørgede unge er steget kraftigt under krisen i alle kommuner. Især er der kommet flere unge på kontanthjælp. Samtidig er mange ufaglærte unge under 25 år både uddannelsesegnede og aktivitetsegnede. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 på dette område er derfor, at flere unge skal have en uddannelse, og at jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Resultatmålet for jobcenter Varde er at øge uddannelsesgraden for gruppen af unge med 20% i perioden december 2012 til december Jobcenter Varde har en central rolle i at sikre, at flere unge uden uddannelse starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. I marts 2014 var der i Varde Kommune 180 borgere under 30 år på uddannelseshjælp og 80 borgere på a-dagpenge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Denne målgruppe vurderes at kunne påbegynde ordinær uddannelse indenfor 1 år. Hertil kommer 210 aktivitetsparate unge, hvor påbegyndelse af uddannelse vurderes i et længere tidsperspektiv. Derfor ønskes en temadrøftelse omkring ungeindsatsen med Udvalget for Arbejdsmarked og. Der er fokus på de uddannelsesparate unge, imens strategierne for, og arbejdet med, de aktivitetsparate unge behandles på et senere møde. Forvaltningen vil på mødet gennemgå Varde Kommunes ungeindsats, herunder Team Ung i Uddannelse samt problematisere de udfordringer, som Varde Kommune står overfor. Henrik Nielsen, teamleder i Team Ung i Uddannelse og Karina Winther, fagkoordinator i Team Ung i Uddannelse, deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at ungeindsatsen bør prioriteres højt, og at jobcenteret sikrer, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse svarende til det opsatte resultatmål. Sundhedskonsekvensvurdering Beskæftigelse og uddannelse er to væsentlige parametre i at sikre borgerne trivsel og mental sundhed. Side 64

5 Retsgrundlag Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013 af lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010 af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. (Vejledningsloven). Økonomi Ingen. Høring Ingen. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter de gældende udfordringer indenfor ungeindsatsen, og at konklusionerne fra drøftelsen inddrages i den fortsatte vejlednings- og beskæftigelsesindsats. Beslutning den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 65

6 35. Orientering om beskæftigelsesindsatsen Dok.nr.: 4856 Sagsid.: 10/8 Initialer: birg Åben sag Sagsfremstilling Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal en opfølgning på beskæftigelsesindsatserne i kommunerne. I kvartalsrapporten sættes fokus på to væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. For 1. kvartal 2014 sættes fokus på udviklingen i offentligt forsørgede i Varde samt virksomhedsindsatsen. Derudover gør rapporten kort status på de 4 ministermål. I rapporten sammenlignes Varde Kommune med Syddanmark og en klynge af kommuner, der har samme rammevilkår som Varde. Rapporten noterer blandt andet: Om arbejdsmarkedet: At antallet af lønmodtagere med bopæl i Varde Kommune i okt var på fuldtidspersoner. Antallet af lønmodtagere er faldet med 1,3 % det seneste år, hvilket svarer til, at der i dag er ca. 250 færre end for et år siden. Det er især inden for brancherne bygge/anlæg samt offentlig administration, der har været et fald i beskæftigelsen, mens der inden for handel, transport og erhvervsservice har været stigende beskæftigelse. Det bemærkes, at der forventes fremgang i de kommende år. Om offentligt forsørgende: I december 2013 var ca borgere på offentlig forsørgelse i Varde. Det er lidt lavere i forhold til gennemsnittet i klyngen. Det seneste år er antallet af offentligt forsørgede faldet med 3,3% i Varde. Denne udvikling dækker bl.a. over at: Varde har fortsat relativ lav ledighed Antallet af førtidspensionister falder Varde har en lidt lavere andel af befolkningen på kontanthjælp end klyngen Rapporten bemærker, at kommunen har et anslået provenu på kr om året ved at flytte en borger fra dagpenge til beskæftigelse og på kr om året ved at bringe en udsat borger i beskæftigelse frem for førtidspension. Om samarbejdet med virksomhederne:lidt mere end 37% af virksomhederne i Varde Kommune samarbejder med enten jobcenter Varde eller andre jobcentre ift. løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation, fleksjob m.v. Samarbejdsgraden ligger lidt under gennemsnittet for klyngen, men er dog steget med 1,1% i forhold til samme periode sidste år. Om status for ministermålene: 1. Flere unge i Uddannelse Varde Kommune har lavere andel af unge på dagpenge og kontanthjælp end i både klyngen og Syddanmark. 2. Færre personer på førtidspension Varde Kommune har større reduktion i nytilgangen til førtidspension end reduktion i Syddanmark og klyngen. Side 66

7 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes I Varde Kommune er der fortsat væsentlig lavere andel af langtidsledige end i Syddanmark og klyngen. 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 37 pct. af virksomhederne i Varde samarbejder med jobcenter Varde eller andre jobcentre. Samarbejdsgraden er steget med 1,1 pct. i forhold til perioden sidste år. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at samarbejdet med virksomhederne har høj prioritet. Der er bevilget midler til en formidlingsindsats, som er startet op den 1. februar 2014 med en hot-linefunktion. Det bemærkes, at Samarbejdsgraden med virksomhederne ved udgangen af 2014 skal være på mindst 40%. Det bemærkes, at Jobcentret arbejder med at optimere og strukturere den virksomhedsvendte indsats på baggrund af en analyse, foretaget af Mercuri af den interne organisering og udførelse af indsatsen. Retsgrundlag Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 af 15. juni 2010 af lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ny politisk opfølgningsrapport, 1. kvartal /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 67

8 36. Indledende drøftelse af beskæftigelsesplan 2015 Dok.nr.: 4969 Sagsid.: 14/2573 Initialer: birg Åben sag Sagsfremstilling Der ønskes en indledende drøftelse med fagudvalget til planlægning af jobcentrets strategier og sigtelinjer i forhold til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan Strategierne skal være med til at omsætte dels ministermålene på området og dels de lokalpolitiske ønsker. For 2014 er ministermålene: 1) Flere unge skal have en uddannelse, 2) Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre på førtidspension, 3) Langtidsledigheden skal bekæmpes og 4) En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder. Resultatet af drøftelserne tages med på den fælles plandag med Det Lokale Beskæftigelsesråd mandag den 12. maj Til inspiration for drøftelsen vedlægges Debatoplæg for Varde Kommune, marts 2014, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Syddanmark. Hovedoverskrifterne for dialogen vil være: Fra proces til progression = udvikling Reformimplementering = tilpasse dem Varde-forhold Samarbejde med virksomhederne = fastholde og udbygge samarbejdsrelationer Sikre arbejdsstyrken Fokus på at øge den aktive indsats for de udsatte grupper. På selve plandagen den 12. maj deltager professor Per Kongshøj Madsen med oplæg om Carsten Koch-udvalgets rapport og regionsdirektør Karl Schmidt med input til de beskæftigelsespolitiske udfordringer, vi står overfor i Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at Beskæftigelsesplan 2015 er et væsentligt redskab til styring og udvikling af beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune. Det bemærkes, at udvalgte sundhedspolitiske målsætninger med fordel kan indarbejdes i Beskæftigelsesplan Sundhedskonsekvensvurdering Det bemærkes, at tilknytning til arbejdsmarkedet er af væsentlig betydning for borgernes trivsel og sundhed. Retsgrundlag Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 af lov om ansvaret for styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Side 68

9 Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Debatoplæg - Debatoplæg - Varde /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager en drøftelse af de overordnede sigtelinjer og strategier for Beskæftigelsesplan 2015, og at resultatet heraf tages med til videre drøftelse med LBR på plandagen den 12. maj Beslutning den Fraværende: Ingen Drøftet. Side 69

10 37. Gennemgang af Ledelsinformation for Jobcenter Varde Dok.nr.: 4653 Sagsid.: 09/7899 Initialer: irni Åben sag Sagsfremstilling Jobcenter Varde udarbejder hver måned ledelsesinformation for jobcentrets målgrupper og indsatsområder. Ledelsesinformationen fungerer som jobcentrets strategiske redskab til styring af både aktivitet og økonomi samt til prioritering af særlige indsatser. Ledelsesinformation omfatter en opgørelse af: Oversigt alle målgrupper Kontanthjælpsområdet Revalideringsområdet Fleksjob og ledighedsydelse Sygedagpengeområdet Forsikrede ledige, herunder ledighedstal Derudover udarbejdes oversigt over særlige indsatsområder. På udvalgsmødet gives en orientering om materialet samt en gennemgang af de enkelte elementer i ledelsesinformationen. Fagkoordinator Irene Nikolajsen deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Det bemærkes, at ledelsesinformationen bygger på data fra fagsystemet Opera samt det fælles datagrundlag. Retsgrundlag Ingen Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ledelsesinformation marts /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Side 70

11 Beslutning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 71

12 38. Orientering om implementering af Offentlig Digital Post Dok.nr.: 5036 Sagsid.: 13/3017 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling Den 1. november 2014 bliver det obligatorisk for borgerne at være tilmeldt Digital Post jævnfør lov om Offentlig Digital Post. Borgerne kan tilmelde sig Digital Post enten via eboks eller borger.dk. At være tilmeldt Digital Post vil sige, at man modtager al post fra det offentlige digitalt i sin digitale postkasse på borger.dk og i eboks. Lov om Offentlig Digital Post er et centralt element i bestræbelserne på at gøre kommunikationen med den offentlige sektor mere digital. Det er dog muligt, at borgere, som lever op til et af følgende kriterier, kan blive fritaget for kravet om, at være tilmeldt Digital Post: Du har en kognitiv funktionsnedsættelse (fx hvis du lider af demens, eller er udviklingshæmmet eller har en hjerneskade), som hindrer dig i at anvende Digital Post. Du har en funktionsnedsættelse (fx blindhed), som hindrer dig i at anvende Digital Post. Du har ikke adgang til computer med internetforbindelse i dit hjem. Du er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark Du er permanent udrejst af Danmark Du har sproglige barrierer, som gør, at du fx har svært ved at forstå teksterne i Digital Post. Du har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur (NemID) Du er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downstreamhastighed) Borgerne kan søge om fritagelse ved at møde op i borgerservice og udfylde og underskrive en blanket til formålet. Fritagelsen kan enten gives for en periode på 2 år eller permanent. Der er også mulighed for, at borgerne i stedet for at søge fritagelse, kan give andre fuldmagt eller læseadgang til deres Digital Post og på den måde have eksempelvis pårørende til at holde øje med deres Digitale Post. Formålet med lov om Offentlig Digital Post er, at det offentlige skal sikre besparelser i form af porto, print, papir og mere effektive arbejdsgange. Med henblik på at implementere ovenstående er der i Varde Kommune arbejdet med en lang række tiltag, som uddannelse af borgere i at bruge Digital Post og borger.dk. I forhold til arbejdet med implementering af Digital Post frem mod 1. november er der nedsat en arbejdsgruppe med Borger- og Arbejdsmarkedschef Erik Schultz i spidsen, som skal: 1) Anvise veje til at Varde Kommune sender stadig større andele af posten ud digitalt til Digital Post 2) Anvise veje til at flest muligt antal borgere tilmelder sig Digital Post inden 1. november 2014 Side 72

13 3) Anvise veje til at processen med at fritage borgere, som ikke er i stand til at modtage posten via Digital Post, bliver så enkel som muligt for såvel borgerne og Varde Kommune. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at implementeringen af Offentlig Digital Post vil være et hensigtsmæssigt tiltag ift. den offentlige administration, som beskrevet i sagsfremstillingen. Muligheden for at fritage borgere fra Offentlig Digital Post sikrer, at lovgivningen kan håndhæves på en meningsfuld måde. Dog skal man være opmærksom på, at gevinsten ved Offentlig Digital Post mindskes med antallet af fritagne borgere, hvorfor fritagelse bør benyttes undtagelsesvis. Sundhedskonsekvensvurdering Indførelsen af Offentlig Digital Post har ingen umiddelbare konsekvenser for sundheden. Retsgrundlag Lov om Offentlig Digital Post Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Økonomi Overordnet set, skal tiltaget afholdes indenfor den nuværende ramme. Der er i forbindelse med Ældrepuljen afsat kr. til øget digitalisering af seniorer, øremærket frivillige. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Fraværende: Lisbet Rosendahl Udsættes. Side 73

14 39. Forretningsorden for sråd Dok.nr.: 5040 Sagsid.: 14/1070 Initialer: kamn Åben sag Sagsfremstilling godkendte i sit møde den 5. februar 2014 forvaltningens reviderede forslag til forretningsorden for srådets arbejde. Den reviderede forretningsorden tager udgangspunkt i retningslinjerne beskrevet i standardforretningsorden fra social-, børne- og integrationsministeriet. srådet har den 24. februar 2014, haft den nye forretningsorden i høring, hvorved srådet udtaler: Rådet gør indsigelser imod at få forelagt en ny forretningsorden vedtaget af udvalget for Arbejdsmarked og den 5. februar Rådet foreslår et møde med forvaltningen for at drøfte udformningen af den nye forretningsorden. Som følge af ovenstående afholdt forvaltningen den 5. marts 2014 møde med repræsentanter for srådet, hvor den nye forretningsorden blev gennemgået. Efterfølgende har srådet ved skrivelse af 6. marts 2014 fremsendt forslag til ændringer af forretningsordenen, som er vedhæftet som bilag. Der er på baggrund af det indkomne høringssvar udarbejdet justeret forretningsorden. Chefkonsulent John E. Iversen deltager ved behandling af punktet. Forvaltningens vurdering Det fremgår af lov om integration af udlændinge i Danmark 42 stk. 6, at kommunalbestyrelsen fastsætter forretningsorden for integrationsrådet på baggrund af en af social-, børne- og integrationsministeren udarbejdet standardforretningsorden. Ved forvaltningens udarbejdelse af forslag til ny forretningsorden, som blev godkendt af den 5. februar 2014, blev Varde Kommunes forretningsorden for srådet udarbejdet således, at denne i videst muligt omfang følger ministeriets standardforretningsorden. Det er forvaltningens vurdering, at kommunens forretningsorden for srådet i videst muligt omfang bør følge ressortministeriets standardforretningsorden. Det vurderes, at integrationsrådets ønske om ændring af forretningsordenens 2 stk.1 og 13 stk. 1 kan imødekommes indenfor rammerne af ministeriets standard forretningsorden. Øvrige ønsker om ændringer i forretningsordenen vurderes, at falde udenfor standardforretningsordenens anvisninger. Retsgrundlag Lov nr. 474 af 1. juli 1998 jfr. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2013 om integration af udlændinge i Danmark 42 stk. 6. Side 74

15 Standardforretningsorden for sråd udarbejdet af social-, børne- og integrationsministeren. Økonomi Intet at bemærke Høring srådet den 24. februar Bilag: 1 Åben Høringssvar - forretningsorden 33974/14 2 Åben Revideret forretningsorden - 7. april /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at den justerede forretningsorden godkendes. Beslutning den Fraværende: Lisbet Rosendahl Der foretages enkelte yderligere justeringer i forretningsordenen, der herefter blev godkendt. Side 75

16 40. Godkendelse af vedtægter for Hammeren - Produktionsskolen Vest Dok.nr.: 4894 Sagsid.: 14/3765 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling I anledning af den nye valgperiode, skal godkende vedtægterne for Hammeren - Produktionsskolen Vest, jf. skolens vedtægter. I forhold til tidligere vedtægter, har skolens bestyrelse foretaget ændringer af redaktionel karakter, med henblik på at klargøre vedtægterne til den nye valgperiode. Produktionsskolen er en skole, der skal tilbyde undervisningsforløb, baseret på praktisk arbejde og produktion. I undervisningsforløbet skal skolen styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. Målgruppen er unge under 25 år, der ikke er uddannelsesparate. Deres optagelse på produktionsskolen godkendes af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Forvaltningens vurdering Det vurderes, at vedtægterne er i overensstemmelse med undervisningsministeriets bekendtgørelse om standardvedtægter for produktionsskoler. Sundhedskonsekvensvurdering Vedtægterne giver ikke anledning til sundhedsmæssige konsekvenser. Retsgrundlag Lov om produktionsskoler 5. (Bekendtgørelse nr. 456 af 23. maj 2012) samt bekendtgørelse nr. 695 af 1. juli 2009 om standardvedtægt for produktionsskoler. Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Hammeren Produktionsskolen Vest s udgifter budgetteres af Udvalget for Børn og Undervisning i forhold til antal af elever samt et grundtilskud. I alt i 2014 budgetteres med 4,2 mio. kr., hvoraf kr. er det kommunale grundtilskud. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Vedtægter for produktionsskolen Hammeren 2014 v /14 Side 76

17 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at vedtægterne for Hammeren - Produktionsskolen Vest godkendes. Beslutning den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 77

18 41. Gensidig orientering Dok.nr.: 4961 Sagsid.: 14/53 Initialer: LEAN Åben sag Orientering v/formanden Beskæftigelseskonference 2014 (5. maj 2014). Tilmelding. Besigtigelsestur Orientering v/direktøren Udmelding om ændring af kvote for flygtninge Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Invitation til Beskæftigelseskonference 2014 og program 44119/14 Beslutning den Fraværende: Ingen Der foretages tilmelding til Beskæftigelseskonferencen. Besigtigelsesture drøftet. Side 78

19 Bilagsliste 35. Orientering om beskæftigelsesindsatsen 1. Ny politisk opfølgningsrapport, 1. kvartal 2014 (44414/14) 36. Indledende drøftelse af beskæftigelsesplan Debatoplæg - Debatoplæg - Varde. (47676/14) 37. Gennemgang af Ledelsinformation for Jobcenter Varde 1. Ledelsesinformation marts 2014 (48030/14) 39. Forretningsorden for sråd 1. Høringssvar - forretningsorden (33974/14) 2. Revideret forretningsorden - 7. april 2014 (49288/14) 40. Godkendelse af vedtægter for Hammeren - Produktionsskolen Vest 1. Vedtægter for produktionsskolen Hammeren 2014 v.2 (40802/14) 41. Gensidig orientering 1. Invitation til Beskæftigelseskonference 2014 og program (44119/14) Side 79

20 Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Marianne Bruun Kristiansen Keld Jacobsen Søren Laulund Peder Foldager Hansen Poul Rosendahl Holger Grumme Nielsen Side 80

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-18:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 17. august 2010 kl. 17.30 19.00 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere