Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration"

Transkript

1 Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren Laulund, Peder Foldager Hansen, Poul Rosendahl, Holger Grumme Nielsen Ingen Lena Andersen

2 Indholdsfortegnelse Side 33. Godkendelse af dagsorden Temadrøftelse om ungeindsatsen Orientering om beskæftigelsesindsatsen Indledende drøftelse af beskæftigelsesplan Gennemgang af Ledelsinformation for Jobcenter Varde Orientering om implementering af Offentlig Digital Post Forretningsorden for sråd Godkendelse af vedtægter for Hammeren - Produktionsskolen Vest Gensidig orientering...78 Bilagsliste...79 Underskriftsblad...80 Side 62

3 33. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5022 Sagsid.: Initialer: LEAN Åben sag Beslutning den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 63

4 34. Temadrøftelse om ungeindsatsen Dok.nr.: 4968 Sagsid.: 13/16041 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Jobcenter Vardes Beskæftigelsesplan 2014 beskriver de overordnede central politiske fastsatte målsætninger og de lokal politiske prioriterede strategier for beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune. Antallet af offentligt forsørgede unge er steget kraftigt under krisen i alle kommuner. Især er der kommet flere unge på kontanthjælp. Samtidig er mange ufaglærte unge under 25 år både uddannelsesegnede og aktivitetsegnede. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 på dette område er derfor, at flere unge skal have en uddannelse, og at jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Resultatmålet for jobcenter Varde er at øge uddannelsesgraden for gruppen af unge med 20% i perioden december 2012 til december Jobcenter Varde har en central rolle i at sikre, at flere unge uden uddannelse starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. I marts 2014 var der i Varde Kommune 180 borgere under 30 år på uddannelseshjælp og 80 borgere på a-dagpenge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Denne målgruppe vurderes at kunne påbegynde ordinær uddannelse indenfor 1 år. Hertil kommer 210 aktivitetsparate unge, hvor påbegyndelse af uddannelse vurderes i et længere tidsperspektiv. Derfor ønskes en temadrøftelse omkring ungeindsatsen med Udvalget for Arbejdsmarked og. Der er fokus på de uddannelsesparate unge, imens strategierne for, og arbejdet med, de aktivitetsparate unge behandles på et senere møde. Forvaltningen vil på mødet gennemgå Varde Kommunes ungeindsats, herunder Team Ung i Uddannelse samt problematisere de udfordringer, som Varde Kommune står overfor. Henrik Nielsen, teamleder i Team Ung i Uddannelse og Karina Winther, fagkoordinator i Team Ung i Uddannelse, deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at ungeindsatsen bør prioriteres højt, og at jobcenteret sikrer, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse svarende til det opsatte resultatmål. Sundhedskonsekvensvurdering Beskæftigelse og uddannelse er to væsentlige parametre i at sikre borgerne trivsel og mental sundhed. Side 64

5 Retsgrundlag Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013 af lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010 af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. (Vejledningsloven). Økonomi Ingen. Høring Ingen. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter de gældende udfordringer indenfor ungeindsatsen, og at konklusionerne fra drøftelsen inddrages i den fortsatte vejlednings- og beskæftigelsesindsats. Beslutning den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 65

6 35. Orientering om beskæftigelsesindsatsen Dok.nr.: 4856 Sagsid.: 10/8 Initialer: birg Åben sag Sagsfremstilling Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal en opfølgning på beskæftigelsesindsatserne i kommunerne. I kvartalsrapporten sættes fokus på to væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. For 1. kvartal 2014 sættes fokus på udviklingen i offentligt forsørgede i Varde samt virksomhedsindsatsen. Derudover gør rapporten kort status på de 4 ministermål. I rapporten sammenlignes Varde Kommune med Syddanmark og en klynge af kommuner, der har samme rammevilkår som Varde. Rapporten noterer blandt andet: Om arbejdsmarkedet: At antallet af lønmodtagere med bopæl i Varde Kommune i okt var på fuldtidspersoner. Antallet af lønmodtagere er faldet med 1,3 % det seneste år, hvilket svarer til, at der i dag er ca. 250 færre end for et år siden. Det er især inden for brancherne bygge/anlæg samt offentlig administration, der har været et fald i beskæftigelsen, mens der inden for handel, transport og erhvervsservice har været stigende beskæftigelse. Det bemærkes, at der forventes fremgang i de kommende år. Om offentligt forsørgende: I december 2013 var ca borgere på offentlig forsørgelse i Varde. Det er lidt lavere i forhold til gennemsnittet i klyngen. Det seneste år er antallet af offentligt forsørgede faldet med 3,3% i Varde. Denne udvikling dækker bl.a. over at: Varde har fortsat relativ lav ledighed Antallet af førtidspensionister falder Varde har en lidt lavere andel af befolkningen på kontanthjælp end klyngen Rapporten bemærker, at kommunen har et anslået provenu på kr om året ved at flytte en borger fra dagpenge til beskæftigelse og på kr om året ved at bringe en udsat borger i beskæftigelse frem for førtidspension. Om samarbejdet med virksomhederne:lidt mere end 37% af virksomhederne i Varde Kommune samarbejder med enten jobcenter Varde eller andre jobcentre ift. løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation, fleksjob m.v. Samarbejdsgraden ligger lidt under gennemsnittet for klyngen, men er dog steget med 1,1% i forhold til samme periode sidste år. Om status for ministermålene: 1. Flere unge i Uddannelse Varde Kommune har lavere andel af unge på dagpenge og kontanthjælp end i både klyngen og Syddanmark. 2. Færre personer på førtidspension Varde Kommune har større reduktion i nytilgangen til førtidspension end reduktion i Syddanmark og klyngen. Side 66

7 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes I Varde Kommune er der fortsat væsentlig lavere andel af langtidsledige end i Syddanmark og klyngen. 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 37 pct. af virksomhederne i Varde samarbejder med jobcenter Varde eller andre jobcentre. Samarbejdsgraden er steget med 1,1 pct. i forhold til perioden sidste år. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at samarbejdet med virksomhederne har høj prioritet. Der er bevilget midler til en formidlingsindsats, som er startet op den 1. februar 2014 med en hot-linefunktion. Det bemærkes, at Samarbejdsgraden med virksomhederne ved udgangen af 2014 skal være på mindst 40%. Det bemærkes, at Jobcentret arbejder med at optimere og strukturere den virksomhedsvendte indsats på baggrund af en analyse, foretaget af Mercuri af den interne organisering og udførelse af indsatsen. Retsgrundlag Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 af 15. juni 2010 af lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ny politisk opfølgningsrapport, 1. kvartal /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 67

8 36. Indledende drøftelse af beskæftigelsesplan 2015 Dok.nr.: 4969 Sagsid.: 14/2573 Initialer: birg Åben sag Sagsfremstilling Der ønskes en indledende drøftelse med fagudvalget til planlægning af jobcentrets strategier og sigtelinjer i forhold til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan Strategierne skal være med til at omsætte dels ministermålene på området og dels de lokalpolitiske ønsker. For 2014 er ministermålene: 1) Flere unge skal have en uddannelse, 2) Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre på førtidspension, 3) Langtidsledigheden skal bekæmpes og 4) En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder. Resultatet af drøftelserne tages med på den fælles plandag med Det Lokale Beskæftigelsesråd mandag den 12. maj Til inspiration for drøftelsen vedlægges Debatoplæg for Varde Kommune, marts 2014, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Syddanmark. Hovedoverskrifterne for dialogen vil være: Fra proces til progression = udvikling Reformimplementering = tilpasse dem Varde-forhold Samarbejde med virksomhederne = fastholde og udbygge samarbejdsrelationer Sikre arbejdsstyrken Fokus på at øge den aktive indsats for de udsatte grupper. På selve plandagen den 12. maj deltager professor Per Kongshøj Madsen med oplæg om Carsten Koch-udvalgets rapport og regionsdirektør Karl Schmidt med input til de beskæftigelsespolitiske udfordringer, vi står overfor i Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at Beskæftigelsesplan 2015 er et væsentligt redskab til styring og udvikling af beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune. Det bemærkes, at udvalgte sundhedspolitiske målsætninger med fordel kan indarbejdes i Beskæftigelsesplan Sundhedskonsekvensvurdering Det bemærkes, at tilknytning til arbejdsmarkedet er af væsentlig betydning for borgernes trivsel og sundhed. Retsgrundlag Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 af lov om ansvaret for styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Side 68

9 Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Debatoplæg - Debatoplæg - Varde /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager en drøftelse af de overordnede sigtelinjer og strategier for Beskæftigelsesplan 2015, og at resultatet heraf tages med til videre drøftelse med LBR på plandagen den 12. maj Beslutning den Fraværende: Ingen Drøftet. Side 69

10 37. Gennemgang af Ledelsinformation for Jobcenter Varde Dok.nr.: 4653 Sagsid.: 09/7899 Initialer: irni Åben sag Sagsfremstilling Jobcenter Varde udarbejder hver måned ledelsesinformation for jobcentrets målgrupper og indsatsområder. Ledelsesinformationen fungerer som jobcentrets strategiske redskab til styring af både aktivitet og økonomi samt til prioritering af særlige indsatser. Ledelsesinformation omfatter en opgørelse af: Oversigt alle målgrupper Kontanthjælpsområdet Revalideringsområdet Fleksjob og ledighedsydelse Sygedagpengeområdet Forsikrede ledige, herunder ledighedstal Derudover udarbejdes oversigt over særlige indsatsområder. På udvalgsmødet gives en orientering om materialet samt en gennemgang af de enkelte elementer i ledelsesinformationen. Fagkoordinator Irene Nikolajsen deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Det bemærkes, at ledelsesinformationen bygger på data fra fagsystemet Opera samt det fælles datagrundlag. Retsgrundlag Ingen Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ledelsesinformation marts /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Side 70

11 Beslutning den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 71

12 38. Orientering om implementering af Offentlig Digital Post Dok.nr.: 5036 Sagsid.: 13/3017 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling Den 1. november 2014 bliver det obligatorisk for borgerne at være tilmeldt Digital Post jævnfør lov om Offentlig Digital Post. Borgerne kan tilmelde sig Digital Post enten via eboks eller borger.dk. At være tilmeldt Digital Post vil sige, at man modtager al post fra det offentlige digitalt i sin digitale postkasse på borger.dk og i eboks. Lov om Offentlig Digital Post er et centralt element i bestræbelserne på at gøre kommunikationen med den offentlige sektor mere digital. Det er dog muligt, at borgere, som lever op til et af følgende kriterier, kan blive fritaget for kravet om, at være tilmeldt Digital Post: Du har en kognitiv funktionsnedsættelse (fx hvis du lider af demens, eller er udviklingshæmmet eller har en hjerneskade), som hindrer dig i at anvende Digital Post. Du har en funktionsnedsættelse (fx blindhed), som hindrer dig i at anvende Digital Post. Du har ikke adgang til computer med internetforbindelse i dit hjem. Du er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark Du er permanent udrejst af Danmark Du har sproglige barrierer, som gør, at du fx har svært ved at forstå teksterne i Digital Post. Du har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur (NemID) Du er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downstreamhastighed) Borgerne kan søge om fritagelse ved at møde op i borgerservice og udfylde og underskrive en blanket til formålet. Fritagelsen kan enten gives for en periode på 2 år eller permanent. Der er også mulighed for, at borgerne i stedet for at søge fritagelse, kan give andre fuldmagt eller læseadgang til deres Digital Post og på den måde have eksempelvis pårørende til at holde øje med deres Digitale Post. Formålet med lov om Offentlig Digital Post er, at det offentlige skal sikre besparelser i form af porto, print, papir og mere effektive arbejdsgange. Med henblik på at implementere ovenstående er der i Varde Kommune arbejdet med en lang række tiltag, som uddannelse af borgere i at bruge Digital Post og borger.dk. I forhold til arbejdet med implementering af Digital Post frem mod 1. november er der nedsat en arbejdsgruppe med Borger- og Arbejdsmarkedschef Erik Schultz i spidsen, som skal: 1) Anvise veje til at Varde Kommune sender stadig større andele af posten ud digitalt til Digital Post 2) Anvise veje til at flest muligt antal borgere tilmelder sig Digital Post inden 1. november 2014 Side 72

13 3) Anvise veje til at processen med at fritage borgere, som ikke er i stand til at modtage posten via Digital Post, bliver så enkel som muligt for såvel borgerne og Varde Kommune. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at implementeringen af Offentlig Digital Post vil være et hensigtsmæssigt tiltag ift. den offentlige administration, som beskrevet i sagsfremstillingen. Muligheden for at fritage borgere fra Offentlig Digital Post sikrer, at lovgivningen kan håndhæves på en meningsfuld måde. Dog skal man være opmærksom på, at gevinsten ved Offentlig Digital Post mindskes med antallet af fritagne borgere, hvorfor fritagelse bør benyttes undtagelsesvis. Sundhedskonsekvensvurdering Indførelsen af Offentlig Digital Post har ingen umiddelbare konsekvenser for sundheden. Retsgrundlag Lov om Offentlig Digital Post Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Økonomi Overordnet set, skal tiltaget afholdes indenfor den nuværende ramme. Der er i forbindelse med Ældrepuljen afsat kr. til øget digitalisering af seniorer, øremærket frivillige. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Fraværende: Lisbet Rosendahl Udsættes. Side 73

14 39. Forretningsorden for sråd Dok.nr.: 5040 Sagsid.: 14/1070 Initialer: kamn Åben sag Sagsfremstilling godkendte i sit møde den 5. februar 2014 forvaltningens reviderede forslag til forretningsorden for srådets arbejde. Den reviderede forretningsorden tager udgangspunkt i retningslinjerne beskrevet i standardforretningsorden fra social-, børne- og integrationsministeriet. srådet har den 24. februar 2014, haft den nye forretningsorden i høring, hvorved srådet udtaler: Rådet gør indsigelser imod at få forelagt en ny forretningsorden vedtaget af udvalget for Arbejdsmarked og den 5. februar Rådet foreslår et møde med forvaltningen for at drøfte udformningen af den nye forretningsorden. Som følge af ovenstående afholdt forvaltningen den 5. marts 2014 møde med repræsentanter for srådet, hvor den nye forretningsorden blev gennemgået. Efterfølgende har srådet ved skrivelse af 6. marts 2014 fremsendt forslag til ændringer af forretningsordenen, som er vedhæftet som bilag. Der er på baggrund af det indkomne høringssvar udarbejdet justeret forretningsorden. Chefkonsulent John E. Iversen deltager ved behandling af punktet. Forvaltningens vurdering Det fremgår af lov om integration af udlændinge i Danmark 42 stk. 6, at kommunalbestyrelsen fastsætter forretningsorden for integrationsrådet på baggrund af en af social-, børne- og integrationsministeren udarbejdet standardforretningsorden. Ved forvaltningens udarbejdelse af forslag til ny forretningsorden, som blev godkendt af den 5. februar 2014, blev Varde Kommunes forretningsorden for srådet udarbejdet således, at denne i videst muligt omfang følger ministeriets standardforretningsorden. Det er forvaltningens vurdering, at kommunens forretningsorden for srådet i videst muligt omfang bør følge ressortministeriets standardforretningsorden. Det vurderes, at integrationsrådets ønske om ændring af forretningsordenens 2 stk.1 og 13 stk. 1 kan imødekommes indenfor rammerne af ministeriets standard forretningsorden. Øvrige ønsker om ændringer i forretningsordenen vurderes, at falde udenfor standardforretningsordenens anvisninger. Retsgrundlag Lov nr. 474 af 1. juli 1998 jfr. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2013 om integration af udlændinge i Danmark 42 stk. 6. Side 74

15 Standardforretningsorden for sråd udarbejdet af social-, børne- og integrationsministeren. Økonomi Intet at bemærke Høring srådet den 24. februar Bilag: 1 Åben Høringssvar - forretningsorden 33974/14 2 Åben Revideret forretningsorden - 7. april /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at den justerede forretningsorden godkendes. Beslutning den Fraværende: Lisbet Rosendahl Der foretages enkelte yderligere justeringer i forretningsordenen, der herefter blev godkendt. Side 75

16 40. Godkendelse af vedtægter for Hammeren - Produktionsskolen Vest Dok.nr.: 4894 Sagsid.: 14/3765 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling I anledning af den nye valgperiode, skal godkende vedtægterne for Hammeren - Produktionsskolen Vest, jf. skolens vedtægter. I forhold til tidligere vedtægter, har skolens bestyrelse foretaget ændringer af redaktionel karakter, med henblik på at klargøre vedtægterne til den nye valgperiode. Produktionsskolen er en skole, der skal tilbyde undervisningsforløb, baseret på praktisk arbejde og produktion. I undervisningsforløbet skal skolen styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. Målgruppen er unge under 25 år, der ikke er uddannelsesparate. Deres optagelse på produktionsskolen godkendes af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Forvaltningens vurdering Det vurderes, at vedtægterne er i overensstemmelse med undervisningsministeriets bekendtgørelse om standardvedtægter for produktionsskoler. Sundhedskonsekvensvurdering Vedtægterne giver ikke anledning til sundhedsmæssige konsekvenser. Retsgrundlag Lov om produktionsskoler 5. (Bekendtgørelse nr. 456 af 23. maj 2012) samt bekendtgørelse nr. 695 af 1. juli 2009 om standardvedtægt for produktionsskoler. Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Hammeren Produktionsskolen Vest s udgifter budgetteres af Udvalget for Børn og Undervisning i forhold til antal af elever samt et grundtilskud. I alt i 2014 budgetteres med 4,2 mio. kr., hvoraf kr. er det kommunale grundtilskud. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Vedtægter for produktionsskolen Hammeren 2014 v /14 Side 76

17 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at vedtægterne for Hammeren - Produktionsskolen Vest godkendes. Beslutning den Fraværende: Lisbet Rosendahl Anbefalingen blev godkendt. Side 77

18 41. Gensidig orientering Dok.nr.: 4961 Sagsid.: 14/53 Initialer: LEAN Åben sag Orientering v/formanden Beskæftigelseskonference 2014 (5. maj 2014). Tilmelding. Besigtigelsestur Orientering v/direktøren Udmelding om ændring af kvote for flygtninge Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Invitation til Beskæftigelseskonference 2014 og program 44119/14 Beslutning den Fraværende: Ingen Der foretages tilmelding til Beskæftigelseskonferencen. Besigtigelsesture drøftet. Side 78

19 Bilagsliste 35. Orientering om beskæftigelsesindsatsen 1. Ny politisk opfølgningsrapport, 1. kvartal 2014 (44414/14) 36. Indledende drøftelse af beskæftigelsesplan Debatoplæg - Debatoplæg - Varde. (47676/14) 37. Gennemgang af Ledelsinformation for Jobcenter Varde 1. Ledelsesinformation marts 2014 (48030/14) 39. Forretningsorden for sråd 1. Høringssvar - forretningsorden (33974/14) 2. Revideret forretningsorden - 7. april 2014 (49288/14) 40. Godkendelse af vedtægter for Hammeren - Produktionsskolen Vest 1. Vedtægter for produktionsskolen Hammeren 2014 v.2 (40802/14) 41. Gensidig orientering 1. Invitation til Beskæftigelseskonference 2014 og program (44119/14) Side 79

20 Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Marianne Bruun Kristiansen Keld Jacobsen Søren Laulund Peder Foldager Hansen Poul Rosendahl Holger Grumme Nielsen Side 80

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:15 Mødested: Møderum 4, Jobcentret Deltagere: Thyge Nielsen, Kjeld Anker

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 13. maj 2015 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-18:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 18.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 144 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 8. maj 2013 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Bemærkninger: Dagsordenen blev godkendt

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1 Opfølgningsrapport for - Side 1 Klynge : Aalborg - Albertslund - Brøndby - - København - Odense - Svendborg - Aarhus Uddannelsesgrad. (Ministermål 1) Tilgang til førtidspension (Ministermål ) 1 1 1 1 1

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 4 1.1 Forarbejde med Beskæftigelsesplan 2015 i Stevns Kommune... 5 Kapitel 2 Krav til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 5. februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2013... 4 3. Arbejdsmarkedet i Egedal... 6 4. De vigtigste

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014.

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. FTF & LO skal kvittere for en beskæftigelsesplan med mange gode elementer. Faxe bruger en stor del af planen til at drage sammenligninger

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 17. august 2010 kl. 17.30 19.00 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere