Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Økonomi 2013 og Emner til fællesseminar 5 10 LBRs virksomhedsrettede plan for Virksomhedsanalyse Beskæftigelsesregionens analyserapport Status på sprogundervisning Nyt sammenligningsgrundlag for kommunernes beskæftigelsesindsats Status jobrotation Orientering

3 8 Økonomi 2013 og 2014 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Økonomi 2013 og 2014 De økonomiske rammer for LBR's virke er i 2014 reducerede. Der forventes imidlertid overført ca ,- kr. i uforbrugte midler fra En opgørelse over ramme og forbrug for 2013 viser: Bevilling 2013 i alt Overført fra Samlet ramme Seminar Mentor til EGU-elever Virksomhedsarrangement Mindreforbrug 2013 som forventes overført I 2013 er der blevet afviklet et fællesseminar med støtte fra LBR. Målet var at sætte rammerne for beskæftigelsesplan Der var særligt fokus på førtidspensions- og fleksjobreformen samt ungeområdet. Der blev bevilget en samlet ramme på ,- kr. til ekstra støtte til etablering af EGUaftaler for unge fra Rebild Kommune. Der er siden sommerferien igangsat 6 EGU-forløb med mentorstøtte. Der er vurderingen at den ekstra støtte i flere tilfælde har været afgørende for aftalens indgåelse. Rebild Kommune har efterfølgende valgt at følge op på initiativet ved at afsætte ,- kr. til samme formål i Der blev afviklet et virksomhedsarrangement i et samarbejdet mellem erhvervskontoret og jobcenteret. Der deltog ca. 100 repræsentanter fra virksomheder og organisationer. Temaet var bl.a. mere viden om muligheden for at etablere flere fleksjob på et lavt timetal. Mindreforbruget fra 2013 forventes overført til Økonomi 2014 Overført fra Budget Samlet ramme Seminar Restbevilling Der er fortsat en samlet ramme til initiativer på knap ,- kr. i

4 Økonomi LBR har en samlet ramme til initiativer på ca ,- kr. i Forvaltningen indstiller: at status på bevillingen for 2014 tages til efterretning. 4

5 9 Emner til fællesseminar Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Det årlige seminar for LBR og Arbejdsmarkedsudvalget afvikles som et 12/12-seminar april LBR opfordres til at komme med forslag til emner, der kan behandles på seminaret. KL forestår den praktiske afvikling. Foreløbigt program er vedlagt som bilag. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: at LBR fremkommer med forslag til emner til behandling på fællesseminaret Bilag Invitation seminar

6 10 LBRs virksomhedsrettede plan for 2014 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Det lokale beskæftigelsesråd (herefter LBR) skal hvert år udarbejde en plan for, hvilke initiativer der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Planen skal ligge inden for rammerne af beskæftigelsesplanen. Rammerne for LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer er reguleret i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47. Efter samme lovs 48 fremgår, at midlerne efter 47 skal anvendes til; Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som led i aktiviteter eller initiativer efter 47 eller Evaluering og formidling som led i aktiviteter eller initiativer efter 47 LBR blev på fællesseminar i april 2013 introduceret for beskæftigelsesministers 4 mål for 2014: Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Mål3: Langtidsledigheden skal bekæmpes - Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt." Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder - Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen" LBR's midler kan anvendes til alle målgrupper, det vil sige, at personernes forsørgelsesgrundlag er underordnet for hvilke aktiviteter, der kan igangsættes, men at initiativerne skal ligge inden for de overordnede rammer for jobcenterets beskæftigelsesplan og inden for rammerne af ministerens fremsatte mål. LBR's plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer skal vedlægges jobcenterets beskæftigelsesplan for Økonomi LBR har modtaget informationsskrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen af 24. juni 2013, vedrørende bortfald af LBR s bevilling for Det er dog muligt at overføre uforbrugte midler fra 2013 til 2014 med 100 %. Den økonomiske ramme for LBR's arbejde er i 2014 på ca. kr

7 Forvaltningen indstiller: at LBR drøfter forslag til en virksomhedsrettet plan for anvendelse af LBR s midler i Bilag LBRs virksomhedsrettede plan 7

8 11 Virksomhedsanalyse 2014 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Der har i forvaltningen været igangsat et arbejde med at udvikle en samlet virksomhedsstrategi for jobcenterets indsatser. Afsættet har været input fra vores virksomhedskonsulenter og der har været fokus på samarbejdsflader og tilbud til virksomhederne i og omkring Rebild Kommune. Planen var at strategien skulle godkendes i starten af Arbejdet er imidlertid sat på stand by da vi ønsker at indarbejde de anbefalinger Karsten Kochudvalget måtte komme med. Derudover bør det overvejes om input fra virksomhederne selv skal indgå som et parameter for hvordan jobcenteret skal prioritere ressourcerne. I den sammenhæng kan det være relevant at gennemføre en virksomhedsanalyse. Forvaltningen har modtaget et oplæg fra M-Ploy om gennemførsel af en virksomhedsanalyse. Udgangspunktet er interview med 250 lokale virksomheder om hvorvidt og i givet fald hvordan, de ønsker at samarbejde med jobcenteret. Der er gennemført lignende analyser i en række andre kommuner, hvor analysen også har været et vigtigt input til planlægningen af virksomhedsindsatsen. En kort beskrivelse af analysen er vedlagt som bilag. Med afsæt i analysen kunne en tidsplan for det videre arbejde med en egentlig virksomhedsstrategi se ud som følger: Analyse af virksomhedernes ønsker til samarbejde med Jobcenter Rebild marts/april Input fra Karsten Koch-udvalget marts/april. Forslag til virksomhedsrettet strategi til høring i LBR i juni. Virksomhedsrettet strategi godkendes i fagudvalg og Byråd august Der vil i forlængelse af strategien skulle arbejdes med opkvalificering af grupper af medarbejdere i jobcenteret. På tilsvarende vis kan strategien få betydning for organiseringen af den virksomhedsrettede indsats. Den virksomhedsrettede strategi vil blive en central del af beskæftigelsesplanen for Økonomi Der er modtaget et prisoverslag fra M-ploy på ,- kr. for analysen. LBR har ca ,- kr. til initiativer i 2014, og analysen skal ses i sammenhæng med LBR's virksomehdsrettede plan. Forvaltningen indstiller: at LBR bevilger ,- kr. til at igangsætte en virksomhedsanalyse som beskrevet. 8

9 Bilag Produktblad - virksomhedsanalyse 9

10 12 Beskæftigelsesregionens analyserapport 2014 Sagsnr: K Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Beskæftigelsesregionen udarbejder hvert år en analyserapport over det nordjyske arbejdsmarked. I analyserapporten præsenteres de vigtigste udfordringer og muligheder på beskæftigelsesområdet samt udviklingen i forhold til de fire mål, som ministeren har sat for indsatsen. De væsentligste konklusioner: Der er flere tegn på, at det nordjyske arbejdsmarked er i bedring. Fra 2009 til 2012 har arbejdsmarkedet på grund af finanskrisen været præget af store udsving; arbejdsstyrken faldt, beskæftigelsen faldt og ledigheden steg. Fra 2011 til 2012 er disse udsving dog blevet væsentlig mindre og ledigheden er begyndt at falde. Der er tegn på ar beskæftigelsen nu begynder at stige. Der er tendens til, at flere ledige stillinger opslås og bl.a. Nordjysk Konjunkturbarometer melder om positive signaler i den private beskæftigelse. Udviklingen i arbejdsstyrken (den del af befolkningen, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og som enten er i beskæftigelse eller er ledige) er dog fortsat en udfordring. Arbejdsstyrken har været faldende gennem hele finanskrisen, faldet fortsætter, og prognoser over befolkningsudviklingen peger på, ar arbejdsstyrken vil blive ved med at falde. Dette er en af de væsentligste årsager til, at ledigheden falder. Når arbejdsstyrken falder, falder udbuddet af arbejdskraft og risikoen for flaskehalse stiger. De seneste tal for beskæftigelsen viser, at faldet stabiliseres og særligt inden for brancherneindustri, bygge og anlæg samt hotel og restauration er der tegn på stabilisering og vækst. I forhold til landsgennemsnittet er den nordjyske erhvervsstruktur stadig karakteriseret ved en lille overvægt i beskæftigelsen inden for industri, bygge og anlæg samt landbrug. Rapporten findes på Beskæftigelsesregionens hjemmeside Udleveres i papirform på mødet. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: at analyserapporten tages til efterretning 10

11 13 Status på sprogundervisning Sagsnr: S Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget valgte, efter udbud, i efteråret 2011 at indgå kontrakt med A2B Sprog vedrørende danskuddannelsen for voksne udlændinge. Udover sprogundervisning skulle den nye samarbejdspartner sikre at indsatsen blev mere arbejdsmarkedsorienteret og at der i forbindelse med sprogundervisningen kunne etableres relevante praktikforløb. Ligeledes var det et ønske at få koordineret den samlede indsats for de i kommunen bosatte flygtninge og indvandrere. Der er i lighed med 2013 fulgt op på indsatsen. Der er to målgrupper for danskundervisning. Den ene målgruppe er flygtninge, der efter kvotefordeling kommer til Rebild Kommune. Disse har mulighed for at deltage i danskundervisning og aktivering inden for den treårige introduktionsperiode. Rebild Kommune modtager årligt ca. 20 nye kvoteflygtninge. Kvoten dækker også børn, men ikke familiesammenførte. Den anden målgruppe for danskundervisning er selvforsørgende udlændinge der ønsker at lære dansk. Fordelt på målgrupper er hovedparten af sprogcentrets kursister selvforsørgende, som ofte benytter sig af muligheden for aftenundervisning. Aktuelt kommer ca. 50 % af kursisterne fra Iran, Rumænien eller Polen. I 2013 har 29 kursister bestået eksamen på danskuddannelsen. Danskuddannelsen er inddelt efter niveauer fra 1-3, hvor niveau 1 er for analfabeter og niveau 3 er med sigte på videreuddannelse. Aktuelt er 9 borgere i gang med DU1, 73 er i gang med DU2 og 9 er i gang med DU3. Stort set alle borgere er efter afslutning overgået til job, uddannelse eller fortsættelse af praktik på kontanthjælp. Sammenlignet med tidligere år er der sket et kvalitetsløft i undervisningen, som er langt mere arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienteret, hvilket tillige betyder at der er færre borgere i målgruppen på offentlig forsørgelse. Borgerne omfattet af introduktionsprogrammet har 3 år, svarende til 156 uger, til at gennemføre danskuddannelsen. En opgørelse viser at gennemførselstiden i gennemsnit er 2½ år for DU1, knap 2 år for DU2 og godt 1½ år for DU3. A2Bs interne målsætning er at kursisterne skal gennemføre uddannelsen på gennemsnitligt 113 uger, svarende til godt to år. A2B Sprog har i løbet af 2013 udbygget det i forvejen gode samarbejde med integrationsmedarbejderne, de frivillige og jobcentrets sagsbehandlere. Det er aftalt at der fra 2014 sættes yderligere fokus på at gøre unge omfattet af introduktionsprogrammet klar til uddannelse ved at give målrettet undervisning i matematik, engelsk og samfundsfag frem for fokus på praktikforløb. Dette er i overensstemmelse med intensionerne i kontanthjælpsreformen. Fra 2014 er der sket en række justeringer ift. tilbud om danskundervisning. Rådighedsbeløbet hvortil der kan hjemtages refusion for udgifter til sprogundervisning nedsættes. For borgere omfattet af det tre-årige introduktionsprogram nedsættes rådighedsbeløbet fra ,- kr. til ,- kr. For selvforsørgende nedsættes rådighedsrammen fra ,- 11

12 kr. til ,- kr. i 2014-priser. Det vurderes ikke at nedsættelserne af rådighedsbeløbene får økonomisk betydning for Rebild Kommune, da vi i forvejen ikke overstiger rådighedsrammen. Introdansk indføres som ny indgang til danskuddannelserne for selvforsørgende. Det bliver dermed et krav at have gennemført 250 timers introdansk, for at være berettiget til danskuddannelse. Undervisning i samfundsforståelse bliver en del af det ordinære danskuddannelsesforløb Økonomi Der forventes balance på området i Dette dækker over flere udgifter som følge af borgere i gang med danskuddannelse. Dette modsvares af færre udgifter til forsørgelse. Der forventes uagtet reduktion i rådighedsbeløbet i 2014 at være balance mellem budget og regnskab på området. Forvaltningen indstiller: at status på sprogundervisning tages til efterretning Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget, 3. februar 2014, pkt. 14: Taget til efterretning 12

13 14 Nyt sammenligningsgrundlag for kommunernes beskæftigelsesindsats Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling./. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering registrerer jobcentrenes indsatser og resultater i statistikbanken På jobindsats.dk findes aktuelle og historiske data om beskæftigelsesindsatsen i kommunerne. Målet med Jobindsats.dk er at skabe overblik over kommunernes indsats og resultater og give kommunerne mulighed for at sammenligne og benchmarke beskæftigelsesindsatsen i egen kommune med andre kommuner/jobcentre med samme rammevilkår, kaldet klynger. De, indtil nu, anvendte klynger på Jobindsats.dk er udarbejdet på baggrund af en analyse fra Socialforskningsinstituttet (SFI) og Det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning (KORA) og stammer tilbage fra 2006, som bygger på tal fra SFI og KORA har opdateret deres analyse med nye tal og udbygget den med flere parametre for at gøre sammenligningsgrundlaget mere retvisende. At kommunerne/jobcentrene har samme rammevilkår betyder, at kommunerne som udgangspunkt har samme vilkår for, i hvilket omfang borgerne kan forventes at modtage offentlig forsørgelse. Rammevilkårene afhænger af den enkelte kommunes/jobcenters befolkningssammensætning og forhold på arbejdsmarkedet. Designet bag de nye klynger Der er gennemført statistiske analyser på individniveau for samtlige årige i landet pr. 1. januar Den statistiske model viser, hvordan forskellige forklarende variable på individ- og kommuneniveau påvirker den gennemsnitlige ydelsesgrad (andel af året på ydelsen). Afhængige variable (ydelsesområder) er de områder vi kan måle og sammenligne på: 1. Arbejdsløshedsdagpenge 2. Kontanthjælp 3. Sygedagpenge 4. Permanente ydelser (førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob) 5. Alle ydelser under ét (ekskl. efterløn) Forklarende variable på individniveau Alder, uddannelse, familieforhold anbragte børn, teenageforældre, boligtype Indvanderer/efterkommere, oprindelsesland, opholdstid Erhvervserfaring Receptpligtig medicin, sygesikringsydelser, indlæggelsesdage Partners uddannelse Forældres uddannelse, hvis < 30 år Forklarende variable på kommuneniveau Arbejdsløshedsprocent i pendlingsområdet Pendlingsomfang i Kommunen 13

14 Andel beskæftigede i Kommunen, der er ansat i job, der kræver et lavt færdighedsniveau Andel borgere, der bor i almennyttige boliger Andel indvandrere og efterkommere i Kommunen Andel ældre i Kommunen De estimerede modeller bruges til at beregne hvor stor en andel af året hver enkelt person forventes at modtage ydelsen. Personerne fordeles ud på deres respektive kommuner, og så beregnes det, hvor stor en andel af året kommunens borgere i gennemsnit forventes at modtage ydelsen. Kommunerne rangordnes efterfølgende på den baggrund (fremgår af bilag). Sammenligning af kommuner/jobcentre med samme rammevilkår giver således grundlag for at sammenligne indsatsen i kommuner/jobcentre korrigeret for forskelle i befolkningssammensætning og efterspørgselsforhold på arbejdsmarkedet. Brugen af klynger I forbindelse med udarbejdelse af blandt andet beskæftigelsesplan og resultatrevision stammer data dertil fra Jobindsats.dk. I forhold til udviklingen inden for ydelsesområderne kan det her være informativt at sammenligne med kommunerne i klyngen. Tidligere blev der udregnet et besparelsespotentiale, ved at sammenligne med klyngen. Dette er i den nye model afløst af en måling mellem opstillet forventning og endeligt resultat i den enkelte kommune. Dermed kan besparelsespotentialet være med til at sætte fokus på områder, hvor der er mulighed for at forbedre indsatsen. Rebilds placering Generelt viser de opdaterede klynger at Rebild Kommune på alle delområder og samlet har bedre rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen end flertallet af de øvrige danske kommuner. De bedste rammevilkår har kommuner på Sjælland, mens de Nordjyske kommuner (excl. Rebild) generelt har dårligere rammevilkår end flertallet af kommuner i Danmark. En opgørelse af besparelsespotentialet viser at Rebild Kommune faktisk leverer bedre resultater end rammevilkårene tilsiger på alle ydelsesområder. Af bilaget fremgår at en teknisk beregning viser at Rebild Kommune "sparer" knap 23 mio. kr. årligt ift. det niveau rammevilkårene tilsiger. Det er særligt på dagpenge hvor der leveres særligt gode resultater. Økonomi ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: at orientering om nyt sammenligningsgrundlag tages til efterretning Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget, 3. februar 2014, pkt. 16: Taget til efterretning 14

15 Bilag Klynger på beskæftigelsesområdet 15

16 15 Status jobrotation 2013 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Jobrotation: Status 2013 Strategien for jobrotation i 2013 var at styrke indsatsen, således at måltallet for 2013 var 60 pladser flere end i Der skulle således etableres 160 jobrotationspladser med en 50/50 procentvis fordeling mellem offentlige og private pladser. Der blev i 2013 etableret 211 jobrotationspladser med en fordeling på 61/39 mellem offentlige og private pladser. De etablerede pladser er fordelt på følgende områder: TABEL 1 Etablerede rotationspladser 2013 Landbrug, skovbrug og fiskeri 1 Industri og forsyning 8 Bygge og anlæg 12 Offentlig administration og andre offentlige ydelser 128 Handel og service 62 I alt 211 Der blev i 2013 etableret mange offentlige rotationspladser og særligt inden for plejeomsorgsområdet. Handel- og serviceområdet blev igen i 2013 dominerende i forhold til private pladser. Dette kan bl. a. forklares ved, at handel- og servicevirksomhederne er vant til en høj medarbejderomsætning. Derimod har det både i 2012 og 13 været vanskeligere end forventet at få industrivirksomhederne i Rebild Kommune til at se jobrotation som en fordel. Den generelle oplevelse i 2013 var, at viden om jobrotation har spredt sig blandt de private virksomheder, og en del virksomheder har kontaktet jobcentret, når de ønsker at få borgere i jobrotation. Dette er også gældende ud over kommunegrænsen. Procentvis fordeling 2013 Det har været et mål at øge den procentvise andel af private jobrotationspladser. Nedenstående tabeller viser den procentvise fordeling på offentlige og private pladser i 2013 samt udviklingen fra TABEL 2 Procentfordeling Offentlig 61 Privat 39 Udvikling af fordeling over år: 16

17 TABEL 3 Procentfordeling over år Offentlig Privat Tabel 3 viser, at der er sket en udvikling i etablering af private jobrotationspladser. Tabellen viser, at der fra har været en stigning i private jobrotationspladser så de nu udgør 39 procent af det samlede antal jobrotationspladser. Refusion fra staten i 2013 På baggrund af de jobrotationsforløb, der har været afholdt internt i Rebild Kommune, er der hjemtaget 22,6 mio. kr. i refusion fra staten i Beløbet er kompensation til arbejdsgiverne for vikarudgifter i forbindelse med medarbejdernes uddannelse. Lovændring Den 1. juli 2013 blev der lukket for muligheden for at ansætte en jobrotationsvikar for en elev eller en lærling. Begrundelsen for dette var at, såfremt der laves jobrotation på de elevaftaler, der etableres hvert år, vil det svare til en udgift for staten på 25 milliarder kroner. Betydning for Rebild Kommune Ændringen stopper ikke al jobrotation ifm. elevuddannelser. For de elever, der havde en underskrevet uddannelseskontrakt inden , og hvor der inden var aftalt jobrotation, er det fortsat muligt at køre jobrotation. Det er ligeledes muligt at udskifte vikarer på de uddannelsesaftaler, som er påbegyndt inden Pleje-omsorg vil være det område, som vil opleve den største ændring, da uddannelsesaftaler på SOSU-hjælpere er 14 måneder, og derfor vil der være begrænset udskiftning af vikarer og dermed overløb. Det betyder, at pleje-omsrogsområdet i 2014 vil opleve omkring en halvering af antallet af fuldtidsvikarer, som går fra 67 til 34 personer. 17

18 Nedenstående figur viser hvilken betydning lovændringen har haft for etablering af jobrotationspladser i det offentlige og private. Der skete et kraftigt fald andet halvår Det betyder også at antallet af jobrotationspladser, der forventes etableret i 2014 er betydeligt mindre end i Der forventes dog igangsat en række efteruddannelsesinitiativer på pleje-omsorgsområdet i 2014 som vil blive afviklet som jobrotation. Fordeling af etablering af pladser før og efter lovændring pr I 2013 har beskæftigelsesregionen lavet en analyse af effekterne af jobrotation i Nordjylland. Tallene viser at Næsten 8 ud af 10 ledige er selvforsørgende umiddelbart efter forløbet. - På lidt længere sigt er 64 % stadig selvforsørgende. Mere end 6 ud af 10 langtidsledige bliver selvforsørgende. Knap 6 ud af 10 over 50 år bliver selvforsørgende. Økonomi Der er 100 % statsrefusion på udgifter til jobrotation. Det skønnes at Rebild Kommune har sparet ca. 10 mio. kr. i dagpengeudgifter i 2013, da borgerne i stedet har været ansat som jobrotationsvikarer. Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget, 3. februar 2014, pkt. 13: Indstillingen indstilles godkendt 18

19 16 Orientering Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Forvaltningen orienterer om: Ugens tal Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning Bilag Ugens tal uge

20 Underskriftside Ivan Ziegler Anne-Grethe Sveistrup Axel Rene Aubertin Jesper F. Clausen Lilly Hesseldahl Sørensen Kurt Alling Nielsen Anna-Birthe Lang Andersen Henrik Christensen 20

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 17:00 Sted: Comwell Rebild Bakker Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 Resultatrevision 2012 3 19 Status udfaldstruede dagpengemodtagere

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 3/2014 Aarhus hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel Jobcentret

Læs mere

Ifølge SFI-rapporten Kommuners rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 1 fra 2013 kan man ud fra Aabenraa kommunes rammebetingelser forvente, at borgere i kommunen i gennemsnit er på arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 01-02-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 01-02-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning januar 2011- Foreløbigt regnskab 2010 - Arbejdsmarked

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen i pixiudgave 3 42 Status jobrotation

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30 Sidetal:

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Brønderslev Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere