Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Økonomi 2013 og Emner til fællesseminar 5 10 LBRs virksomhedsrettede plan for Virksomhedsanalyse Beskæftigelsesregionens analyserapport Status på sprogundervisning Nyt sammenligningsgrundlag for kommunernes beskæftigelsesindsats Status jobrotation Orientering

3 8 Økonomi 2013 og 2014 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Økonomi 2013 og 2014 De økonomiske rammer for LBR's virke er i 2014 reducerede. Der forventes imidlertid overført ca ,- kr. i uforbrugte midler fra En opgørelse over ramme og forbrug for 2013 viser: Bevilling 2013 i alt Overført fra Samlet ramme Seminar Mentor til EGU-elever Virksomhedsarrangement Mindreforbrug 2013 som forventes overført I 2013 er der blevet afviklet et fællesseminar med støtte fra LBR. Målet var at sætte rammerne for beskæftigelsesplan Der var særligt fokus på førtidspensions- og fleksjobreformen samt ungeområdet. Der blev bevilget en samlet ramme på ,- kr. til ekstra støtte til etablering af EGUaftaler for unge fra Rebild Kommune. Der er siden sommerferien igangsat 6 EGU-forløb med mentorstøtte. Der er vurderingen at den ekstra støtte i flere tilfælde har været afgørende for aftalens indgåelse. Rebild Kommune har efterfølgende valgt at følge op på initiativet ved at afsætte ,- kr. til samme formål i Der blev afviklet et virksomhedsarrangement i et samarbejdet mellem erhvervskontoret og jobcenteret. Der deltog ca. 100 repræsentanter fra virksomheder og organisationer. Temaet var bl.a. mere viden om muligheden for at etablere flere fleksjob på et lavt timetal. Mindreforbruget fra 2013 forventes overført til Økonomi 2014 Overført fra Budget Samlet ramme Seminar Restbevilling Der er fortsat en samlet ramme til initiativer på knap ,- kr. i

4 Økonomi LBR har en samlet ramme til initiativer på ca ,- kr. i Forvaltningen indstiller: at status på bevillingen for 2014 tages til efterretning. 4

5 9 Emner til fællesseminar Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Det årlige seminar for LBR og Arbejdsmarkedsudvalget afvikles som et 12/12-seminar april LBR opfordres til at komme med forslag til emner, der kan behandles på seminaret. KL forestår den praktiske afvikling. Foreløbigt program er vedlagt som bilag. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: at LBR fremkommer med forslag til emner til behandling på fællesseminaret Bilag Invitation seminar

6 10 LBRs virksomhedsrettede plan for 2014 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Det lokale beskæftigelsesråd (herefter LBR) skal hvert år udarbejde en plan for, hvilke initiativer der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Planen skal ligge inden for rammerne af beskæftigelsesplanen. Rammerne for LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer er reguleret i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47. Efter samme lovs 48 fremgår, at midlerne efter 47 skal anvendes til; Efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud Efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet Opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som led i aktiviteter eller initiativer efter 47 eller Evaluering og formidling som led i aktiviteter eller initiativer efter 47 LBR blev på fællesseminar i april 2013 introduceret for beskæftigelsesministers 4 mål for 2014: Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Mål3: Langtidsledigheden skal bekæmpes - Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt." Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder - Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen" LBR's midler kan anvendes til alle målgrupper, det vil sige, at personernes forsørgelsesgrundlag er underordnet for hvilke aktiviteter, der kan igangsættes, men at initiativerne skal ligge inden for de overordnede rammer for jobcenterets beskæftigelsesplan og inden for rammerne af ministerens fremsatte mål. LBR's plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer skal vedlægges jobcenterets beskæftigelsesplan for Økonomi LBR har modtaget informationsskrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen af 24. juni 2013, vedrørende bortfald af LBR s bevilling for Det er dog muligt at overføre uforbrugte midler fra 2013 til 2014 med 100 %. Den økonomiske ramme for LBR's arbejde er i 2014 på ca. kr

7 Forvaltningen indstiller: at LBR drøfter forslag til en virksomhedsrettet plan for anvendelse af LBR s midler i Bilag LBRs virksomhedsrettede plan 7

8 11 Virksomhedsanalyse 2014 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Der har i forvaltningen været igangsat et arbejde med at udvikle en samlet virksomhedsstrategi for jobcenterets indsatser. Afsættet har været input fra vores virksomhedskonsulenter og der har været fokus på samarbejdsflader og tilbud til virksomhederne i og omkring Rebild Kommune. Planen var at strategien skulle godkendes i starten af Arbejdet er imidlertid sat på stand by da vi ønsker at indarbejde de anbefalinger Karsten Kochudvalget måtte komme med. Derudover bør det overvejes om input fra virksomhederne selv skal indgå som et parameter for hvordan jobcenteret skal prioritere ressourcerne. I den sammenhæng kan det være relevant at gennemføre en virksomhedsanalyse. Forvaltningen har modtaget et oplæg fra M-Ploy om gennemførsel af en virksomhedsanalyse. Udgangspunktet er interview med 250 lokale virksomheder om hvorvidt og i givet fald hvordan, de ønsker at samarbejde med jobcenteret. Der er gennemført lignende analyser i en række andre kommuner, hvor analysen også har været et vigtigt input til planlægningen af virksomhedsindsatsen. En kort beskrivelse af analysen er vedlagt som bilag. Med afsæt i analysen kunne en tidsplan for det videre arbejde med en egentlig virksomhedsstrategi se ud som følger: Analyse af virksomhedernes ønsker til samarbejde med Jobcenter Rebild marts/april Input fra Karsten Koch-udvalget marts/april. Forslag til virksomhedsrettet strategi til høring i LBR i juni. Virksomhedsrettet strategi godkendes i fagudvalg og Byråd august Der vil i forlængelse af strategien skulle arbejdes med opkvalificering af grupper af medarbejdere i jobcenteret. På tilsvarende vis kan strategien få betydning for organiseringen af den virksomhedsrettede indsats. Den virksomhedsrettede strategi vil blive en central del af beskæftigelsesplanen for Økonomi Der er modtaget et prisoverslag fra M-ploy på ,- kr. for analysen. LBR har ca ,- kr. til initiativer i 2014, og analysen skal ses i sammenhæng med LBR's virksomehdsrettede plan. Forvaltningen indstiller: at LBR bevilger ,- kr. til at igangsætte en virksomhedsanalyse som beskrevet. 8

9 Bilag Produktblad - virksomhedsanalyse 9

10 12 Beskæftigelsesregionens analyserapport 2014 Sagsnr: K Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Beskæftigelsesregionen udarbejder hvert år en analyserapport over det nordjyske arbejdsmarked. I analyserapporten præsenteres de vigtigste udfordringer og muligheder på beskæftigelsesområdet samt udviklingen i forhold til de fire mål, som ministeren har sat for indsatsen. De væsentligste konklusioner: Der er flere tegn på, at det nordjyske arbejdsmarked er i bedring. Fra 2009 til 2012 har arbejdsmarkedet på grund af finanskrisen været præget af store udsving; arbejdsstyrken faldt, beskæftigelsen faldt og ledigheden steg. Fra 2011 til 2012 er disse udsving dog blevet væsentlig mindre og ledigheden er begyndt at falde. Der er tegn på ar beskæftigelsen nu begynder at stige. Der er tendens til, at flere ledige stillinger opslås og bl.a. Nordjysk Konjunkturbarometer melder om positive signaler i den private beskæftigelse. Udviklingen i arbejdsstyrken (den del af befolkningen, som er til rådighed for arbejdsmarkedet og som enten er i beskæftigelse eller er ledige) er dog fortsat en udfordring. Arbejdsstyrken har været faldende gennem hele finanskrisen, faldet fortsætter, og prognoser over befolkningsudviklingen peger på, ar arbejdsstyrken vil blive ved med at falde. Dette er en af de væsentligste årsager til, at ledigheden falder. Når arbejdsstyrken falder, falder udbuddet af arbejdskraft og risikoen for flaskehalse stiger. De seneste tal for beskæftigelsen viser, at faldet stabiliseres og særligt inden for brancherneindustri, bygge og anlæg samt hotel og restauration er der tegn på stabilisering og vækst. I forhold til landsgennemsnittet er den nordjyske erhvervsstruktur stadig karakteriseret ved en lille overvægt i beskæftigelsen inden for industri, bygge og anlæg samt landbrug. Rapporten findes på Beskæftigelsesregionens hjemmeside Udleveres i papirform på mødet. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: at analyserapporten tages til efterretning 10

11 13 Status på sprogundervisning Sagsnr: S Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget valgte, efter udbud, i efteråret 2011 at indgå kontrakt med A2B Sprog vedrørende danskuddannelsen for voksne udlændinge. Udover sprogundervisning skulle den nye samarbejdspartner sikre at indsatsen blev mere arbejdsmarkedsorienteret og at der i forbindelse med sprogundervisningen kunne etableres relevante praktikforløb. Ligeledes var det et ønske at få koordineret den samlede indsats for de i kommunen bosatte flygtninge og indvandrere. Der er i lighed med 2013 fulgt op på indsatsen. Der er to målgrupper for danskundervisning. Den ene målgruppe er flygtninge, der efter kvotefordeling kommer til Rebild Kommune. Disse har mulighed for at deltage i danskundervisning og aktivering inden for den treårige introduktionsperiode. Rebild Kommune modtager årligt ca. 20 nye kvoteflygtninge. Kvoten dækker også børn, men ikke familiesammenførte. Den anden målgruppe for danskundervisning er selvforsørgende udlændinge der ønsker at lære dansk. Fordelt på målgrupper er hovedparten af sprogcentrets kursister selvforsørgende, som ofte benytter sig af muligheden for aftenundervisning. Aktuelt kommer ca. 50 % af kursisterne fra Iran, Rumænien eller Polen. I 2013 har 29 kursister bestået eksamen på danskuddannelsen. Danskuddannelsen er inddelt efter niveauer fra 1-3, hvor niveau 1 er for analfabeter og niveau 3 er med sigte på videreuddannelse. Aktuelt er 9 borgere i gang med DU1, 73 er i gang med DU2 og 9 er i gang med DU3. Stort set alle borgere er efter afslutning overgået til job, uddannelse eller fortsættelse af praktik på kontanthjælp. Sammenlignet med tidligere år er der sket et kvalitetsløft i undervisningen, som er langt mere arbejdsmarkeds- og uddannelsesorienteret, hvilket tillige betyder at der er færre borgere i målgruppen på offentlig forsørgelse. Borgerne omfattet af introduktionsprogrammet har 3 år, svarende til 156 uger, til at gennemføre danskuddannelsen. En opgørelse viser at gennemførselstiden i gennemsnit er 2½ år for DU1, knap 2 år for DU2 og godt 1½ år for DU3. A2Bs interne målsætning er at kursisterne skal gennemføre uddannelsen på gennemsnitligt 113 uger, svarende til godt to år. A2B Sprog har i løbet af 2013 udbygget det i forvejen gode samarbejde med integrationsmedarbejderne, de frivillige og jobcentrets sagsbehandlere. Det er aftalt at der fra 2014 sættes yderligere fokus på at gøre unge omfattet af introduktionsprogrammet klar til uddannelse ved at give målrettet undervisning i matematik, engelsk og samfundsfag frem for fokus på praktikforløb. Dette er i overensstemmelse med intensionerne i kontanthjælpsreformen. Fra 2014 er der sket en række justeringer ift. tilbud om danskundervisning. Rådighedsbeløbet hvortil der kan hjemtages refusion for udgifter til sprogundervisning nedsættes. For borgere omfattet af det tre-årige introduktionsprogram nedsættes rådighedsbeløbet fra ,- kr. til ,- kr. For selvforsørgende nedsættes rådighedsrammen fra ,- 11

12 kr. til ,- kr. i 2014-priser. Det vurderes ikke at nedsættelserne af rådighedsbeløbene får økonomisk betydning for Rebild Kommune, da vi i forvejen ikke overstiger rådighedsrammen. Introdansk indføres som ny indgang til danskuddannelserne for selvforsørgende. Det bliver dermed et krav at have gennemført 250 timers introdansk, for at være berettiget til danskuddannelse. Undervisning i samfundsforståelse bliver en del af det ordinære danskuddannelsesforløb Økonomi Der forventes balance på området i Dette dækker over flere udgifter som følge af borgere i gang med danskuddannelse. Dette modsvares af færre udgifter til forsørgelse. Der forventes uagtet reduktion i rådighedsbeløbet i 2014 at være balance mellem budget og regnskab på området. Forvaltningen indstiller: at status på sprogundervisning tages til efterretning Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget, 3. februar 2014, pkt. 14: Taget til efterretning 12

13 14 Nyt sammenligningsgrundlag for kommunernes beskæftigelsesindsats Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling./. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering registrerer jobcentrenes indsatser og resultater i statistikbanken På jobindsats.dk findes aktuelle og historiske data om beskæftigelsesindsatsen i kommunerne. Målet med Jobindsats.dk er at skabe overblik over kommunernes indsats og resultater og give kommunerne mulighed for at sammenligne og benchmarke beskæftigelsesindsatsen i egen kommune med andre kommuner/jobcentre med samme rammevilkår, kaldet klynger. De, indtil nu, anvendte klynger på Jobindsats.dk er udarbejdet på baggrund af en analyse fra Socialforskningsinstituttet (SFI) og Det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning (KORA) og stammer tilbage fra 2006, som bygger på tal fra SFI og KORA har opdateret deres analyse med nye tal og udbygget den med flere parametre for at gøre sammenligningsgrundlaget mere retvisende. At kommunerne/jobcentrene har samme rammevilkår betyder, at kommunerne som udgangspunkt har samme vilkår for, i hvilket omfang borgerne kan forventes at modtage offentlig forsørgelse. Rammevilkårene afhænger af den enkelte kommunes/jobcenters befolkningssammensætning og forhold på arbejdsmarkedet. Designet bag de nye klynger Der er gennemført statistiske analyser på individniveau for samtlige årige i landet pr. 1. januar Den statistiske model viser, hvordan forskellige forklarende variable på individ- og kommuneniveau påvirker den gennemsnitlige ydelsesgrad (andel af året på ydelsen). Afhængige variable (ydelsesområder) er de områder vi kan måle og sammenligne på: 1. Arbejdsløshedsdagpenge 2. Kontanthjælp 3. Sygedagpenge 4. Permanente ydelser (førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob) 5. Alle ydelser under ét (ekskl. efterløn) Forklarende variable på individniveau Alder, uddannelse, familieforhold anbragte børn, teenageforældre, boligtype Indvanderer/efterkommere, oprindelsesland, opholdstid Erhvervserfaring Receptpligtig medicin, sygesikringsydelser, indlæggelsesdage Partners uddannelse Forældres uddannelse, hvis < 30 år Forklarende variable på kommuneniveau Arbejdsløshedsprocent i pendlingsområdet Pendlingsomfang i Kommunen 13

14 Andel beskæftigede i Kommunen, der er ansat i job, der kræver et lavt færdighedsniveau Andel borgere, der bor i almennyttige boliger Andel indvandrere og efterkommere i Kommunen Andel ældre i Kommunen De estimerede modeller bruges til at beregne hvor stor en andel af året hver enkelt person forventes at modtage ydelsen. Personerne fordeles ud på deres respektive kommuner, og så beregnes det, hvor stor en andel af året kommunens borgere i gennemsnit forventes at modtage ydelsen. Kommunerne rangordnes efterfølgende på den baggrund (fremgår af bilag). Sammenligning af kommuner/jobcentre med samme rammevilkår giver således grundlag for at sammenligne indsatsen i kommuner/jobcentre korrigeret for forskelle i befolkningssammensætning og efterspørgselsforhold på arbejdsmarkedet. Brugen af klynger I forbindelse med udarbejdelse af blandt andet beskæftigelsesplan og resultatrevision stammer data dertil fra Jobindsats.dk. I forhold til udviklingen inden for ydelsesområderne kan det her være informativt at sammenligne med kommunerne i klyngen. Tidligere blev der udregnet et besparelsespotentiale, ved at sammenligne med klyngen. Dette er i den nye model afløst af en måling mellem opstillet forventning og endeligt resultat i den enkelte kommune. Dermed kan besparelsespotentialet være med til at sætte fokus på områder, hvor der er mulighed for at forbedre indsatsen. Rebilds placering Generelt viser de opdaterede klynger at Rebild Kommune på alle delområder og samlet har bedre rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen end flertallet af de øvrige danske kommuner. De bedste rammevilkår har kommuner på Sjælland, mens de Nordjyske kommuner (excl. Rebild) generelt har dårligere rammevilkår end flertallet af kommuner i Danmark. En opgørelse af besparelsespotentialet viser at Rebild Kommune faktisk leverer bedre resultater end rammevilkårene tilsiger på alle ydelsesområder. Af bilaget fremgår at en teknisk beregning viser at Rebild Kommune "sparer" knap 23 mio. kr. årligt ift. det niveau rammevilkårene tilsiger. Det er særligt på dagpenge hvor der leveres særligt gode resultater. Økonomi ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: at orientering om nyt sammenligningsgrundlag tages til efterretning Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget, 3. februar 2014, pkt. 16: Taget til efterretning 14

15 Bilag Klynger på beskæftigelsesområdet 15

16 15 Status jobrotation 2013 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Jobrotation: Status 2013 Strategien for jobrotation i 2013 var at styrke indsatsen, således at måltallet for 2013 var 60 pladser flere end i Der skulle således etableres 160 jobrotationspladser med en 50/50 procentvis fordeling mellem offentlige og private pladser. Der blev i 2013 etableret 211 jobrotationspladser med en fordeling på 61/39 mellem offentlige og private pladser. De etablerede pladser er fordelt på følgende områder: TABEL 1 Etablerede rotationspladser 2013 Landbrug, skovbrug og fiskeri 1 Industri og forsyning 8 Bygge og anlæg 12 Offentlig administration og andre offentlige ydelser 128 Handel og service 62 I alt 211 Der blev i 2013 etableret mange offentlige rotationspladser og særligt inden for plejeomsorgsområdet. Handel- og serviceområdet blev igen i 2013 dominerende i forhold til private pladser. Dette kan bl. a. forklares ved, at handel- og servicevirksomhederne er vant til en høj medarbejderomsætning. Derimod har det både i 2012 og 13 været vanskeligere end forventet at få industrivirksomhederne i Rebild Kommune til at se jobrotation som en fordel. Den generelle oplevelse i 2013 var, at viden om jobrotation har spredt sig blandt de private virksomheder, og en del virksomheder har kontaktet jobcentret, når de ønsker at få borgere i jobrotation. Dette er også gældende ud over kommunegrænsen. Procentvis fordeling 2013 Det har været et mål at øge den procentvise andel af private jobrotationspladser. Nedenstående tabeller viser den procentvise fordeling på offentlige og private pladser i 2013 samt udviklingen fra TABEL 2 Procentfordeling Offentlig 61 Privat 39 Udvikling af fordeling over år: 16

17 TABEL 3 Procentfordeling over år Offentlig Privat Tabel 3 viser, at der er sket en udvikling i etablering af private jobrotationspladser. Tabellen viser, at der fra har været en stigning i private jobrotationspladser så de nu udgør 39 procent af det samlede antal jobrotationspladser. Refusion fra staten i 2013 På baggrund af de jobrotationsforløb, der har været afholdt internt i Rebild Kommune, er der hjemtaget 22,6 mio. kr. i refusion fra staten i Beløbet er kompensation til arbejdsgiverne for vikarudgifter i forbindelse med medarbejdernes uddannelse. Lovændring Den 1. juli 2013 blev der lukket for muligheden for at ansætte en jobrotationsvikar for en elev eller en lærling. Begrundelsen for dette var at, såfremt der laves jobrotation på de elevaftaler, der etableres hvert år, vil det svare til en udgift for staten på 25 milliarder kroner. Betydning for Rebild Kommune Ændringen stopper ikke al jobrotation ifm. elevuddannelser. For de elever, der havde en underskrevet uddannelseskontrakt inden , og hvor der inden var aftalt jobrotation, er det fortsat muligt at køre jobrotation. Det er ligeledes muligt at udskifte vikarer på de uddannelsesaftaler, som er påbegyndt inden Pleje-omsorg vil være det område, som vil opleve den største ændring, da uddannelsesaftaler på SOSU-hjælpere er 14 måneder, og derfor vil der være begrænset udskiftning af vikarer og dermed overløb. Det betyder, at pleje-omsrogsområdet i 2014 vil opleve omkring en halvering af antallet af fuldtidsvikarer, som går fra 67 til 34 personer. 17

18 Nedenstående figur viser hvilken betydning lovændringen har haft for etablering af jobrotationspladser i det offentlige og private. Der skete et kraftigt fald andet halvår Det betyder også at antallet af jobrotationspladser, der forventes etableret i 2014 er betydeligt mindre end i Der forventes dog igangsat en række efteruddannelsesinitiativer på pleje-omsorgsområdet i 2014 som vil blive afviklet som jobrotation. Fordeling af etablering af pladser før og efter lovændring pr I 2013 har beskæftigelsesregionen lavet en analyse af effekterne af jobrotation i Nordjylland. Tallene viser at Næsten 8 ud af 10 ledige er selvforsørgende umiddelbart efter forløbet. - På lidt længere sigt er 64 % stadig selvforsørgende. Mere end 6 ud af 10 langtidsledige bliver selvforsørgende. Knap 6 ud af 10 over 50 år bliver selvforsørgende. Økonomi Der er 100 % statsrefusion på udgifter til jobrotation. Det skønnes at Rebild Kommune har sparet ca. 10 mio. kr. i dagpengeudgifter i 2013, da borgerne i stedet har været ansat som jobrotationsvikarer. Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget, 3. februar 2014, pkt. 13: Indstillingen indstilles godkendt 18

19 16 Orientering Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Forvaltningen orienterer om: Ugens tal Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning Bilag Ugens tal uge

20 Underskriftside Ivan Ziegler Anne-Grethe Sveistrup Axel Rene Aubertin Jesper F. Clausen Lilly Hesseldahl Sørensen Kurt Alling Nielsen Anna-Birthe Lang Andersen Henrik Christensen 20

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen i pixiudgave 3 42 Status jobrotation

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2012 42

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: Marian Aagaard, Morten Lundgreen, Hansi Petersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Søren Konnerup Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo november

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

17. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked

17. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked Dagsorden til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 27. februar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 17 Orientering om den månedlige økonomirapport

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 144 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 8. maj 2013 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Bemærkninger: Dagsordenen blev godkendt

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem:

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem: 1 Billede: Mand og dame giver håndtryk. Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd Udarbejdet i samarbejde mellem: Logo for LO Logo for FTF Logo for DA Logo for DH Logo for KL 2 Anbefalinger til det

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere