IVERMECTINS EFFEKT MOD HESTENS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IVERMECTINS EFFEKT MOD HESTENS"

Transkript

1 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET IVERMECTINSEFFEKTMODHESTENS NEMATODERUNDERDANSKEFORHOLD Afleveret20.februar2009 Vejleder:MartinKrarupNielsen,dyrlæge,PhD FaggruppeMedicinogKirurg,InstitutforProduktionsdyrogHeste

2

3 SAMMENDRAG Anthelmintikaresistenseretvoksendeogudbredtproblemblandtgastrointestinalepara sitterpåverdensplanimangedyrearter.dererbeskrevetresistensimodallekommercielt tilgængeligeanthelmintika,ogproblemeterkendthosflerearterafhestensnematoder. Deterkendt,atkraftigbrugafanthelmintikaselektererforresistens.Eftermereend20 årsintensanvendelseafivermectintilbehandlingaformeinfektionerhoshesteudentegn påresistensudvikling,erderpådetsenestebeskrevetresistenshosparascarisequorum ograpporteretomforkorteteggreappearanceperiod(erp)forstrongylideægflereste deriverden. Det eksperimentelle arbejde sigtede mod, at fastslå ivermectins effekt overfor hestens almindeligstenematoderidanmark.ialt196hestebehandletudfraenselektivterapi strategiblevinddragetistudiet.79afdissehestevarinficeretmedparascarisequorum. 117hestevarudelukkendeinficeretmedstrongylider.Hesteneblevbehandletmediver mectin(ca.0,2mg/kg)oralpasta.fecaleggcountreductiontest(fecrt)blevudført10 15dageefterbehandling.GruppenafhesteinficeretmedP.equorumhavde96,9%effekt afbehandlingen.10%afhestenehavde<90%effekt.allehestemedstrongylideæghavde 100%effektafivermectinbehandlingen. Samtidigblevenlængerevarendeundersøgelseafstrongylideinficeredehesteudførtfor atfastlæggeeggreappearanceperiod(erp)hosdanskeheste.iundersøgelsendeltog9 besætninger, alle med selektiv behandlingsstrategi, med i alt 96 heste, der var blevet behandletmedivermectin(ca.0,2mg/kg)oralpasta.hestenevardoseretogbehandletaf ejeren.ugentligefecrtblevudførtfra2til6ugerefterbehandling.dengennemsnitlige effekt6ugerefterbehandlingvar96,9%.enenkeltbesætninghavdeforkorteterpmed <90%effekt6ugerefterbehandling. Hesteejernes dosering blev registreret og hestens vægt estimeret med vægtmålebånd. Heste, der var blevet overdoseret med ivermectin viste signifikant lavere effekt 5 og 6 ugerefterbehandling,endhestederikkevaroverdoseret.derblevfundetensignifikant effektafinfektionspressetibesætningenpåægudskillelsenefterbehandling.engruppe afubehandledehesteblevundersøgtsideløbendemedfecrtafdebehandledeheste.de ubehandledehesteudvisteenmarkantstigningifecaleggcount(fec)istudieperioden. Resultaternetyderpå,atdensærligestrategimedlovgivningomreceptpligteanthelmin tikaogselektivterapi,derharværetpraktiseretidanmarkdeseneste10år,kanhaveen positiveffektpåresistensniveauet.dererikkefundetivermectinresistenshosstrongyli derideundersøgteheste,oggennemsnitseffektenafivermectinoverforspolormerlangt højereendhvaddererrapporteretiandrelande.denfundneerperligeledeslangthøje reendhvadderfornyligerrapporteretfraandrelande. i

4 ABSTRACT Anthelminticaresistance is a growing and widespread problem among gastrointestinal parasitesworldwideinmanyhostspecies.resistanceagainstallcommerciallyavailable anthelminticshasbeenfoundinseveralspeciesofhorsenematodes.intenseuseofan thelminticsiswellknowntoselectforresistance.aftermorethan20yearsofintenseuse ofivermectininthetreatmentofworminfectionsinhorseswithnosignsofresistance development, resistance has recently been described in Parascaris equorum and short ened Egg Reappearance Period (ERP) for strongyle eggs has been reported in several countries. Theexperimentalworkaimedatdeterminingtheefficacyofivermectinincommonhorse nematodesindenmark.atotalof196horses,eachtreatedbyaselectivetherapystrate gywereinvolvedinthestudy.79ofthesehorseswereinfectedwithparascarisequorum. 117horseswereinfectedonlywithstrongyles.Horsesweretreatedwithivermectin(ap proximately 0.2 mg / kg) oral paste. Fecal Egg Count Reduction Test (FECRT) was per formed1015daysaftertreatment.thegroupofhorsesinfectedwithp.equorumhad 96.9%efficacyoftreatment.10%ofthehorsesshowed<90%efficacy.Allhorsesinfected withstrongyleshad100%efficacyoftreatmentwithivermectin. Atthesametimealongtermstudyofhorsesinfectedbystrongyleswasperformedto determineeggreappearanceperiod(erp)indanishhorses.thestudyinvolved9farms, eachwithaselectivetreatmentstrategy,withatotalof96horsesthathadbeentreated with ivermectin (approximately 0.2 mg / kg) oral paste. The horses were dosed and treatedbytheowner.weeklyfecrtwasperformedfrom2to6weeksposttreatment. Theaverageeffect6weeksposttreatmentwas96.9%.OnefarmhadshortenedERPwith <90%efficacy6weeksposttreatment. Horse owner's dosage was recorded and the weight of the horses was estimated by weightgirthtape.horseswhichhadbeenoverdosedwithivermectinshowedsignificantly lower efficacy 5 and 6 weeks after treatment than horses which were not overdosed. Futhermore,asignificanteffectofahighinfectionpressureatthefarmwasfoundonthe numberofeggshedposttreatment.agroupofuntreatedcontrolhorseswerestudiedin parallelwithfecrtoftreatedhorses.theuntreatedhorsesshowedamarkedincreasein FecalEggCount(FEC)duringthestudyperiod. Theresultssuggestthatthespecialstategywithprescriptiononlyanthelmiticslegislation andselectivetreatmentwhichhasbeenpracticedindenmarkforthelast10yearsmay haveapositiveeffecton thedegreeofresistance. Noivermectinresistance wasfound amongstrongylesintheobservedhorsesandtheaverageefficacyofivermectinagainstp. equorum is much higher than what has been reported from other countries. The ob servederpismuchhigherthanwhathasrecentlybeenreportedfromothercountriesas well. ii

5 FORORD Dette speciale er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af mit veterinærstudium. Specialetsemneervalgtudfraetønskeomatudførebrugbartforskningsarbejdemeden højgradafkliniskrelevansogresultater,dereranvendeligeipraksis.samtidighavdejeg etønsketomatopnåbrugbarekliniskvidenogrelevantekliniskefærdigheder.speciale rapportenerdelvistskrevetpåartikelform,dadetermitmålatdefundneresultaterskal publiceresietfagligtrelevanttidsskriftsåledesatdekanopfyldemålsætningenoman vendelighedipraksis. Undervejsiprocessenharjegfåethjælpogstøttefrafleresiderafkompetentemenne sker,derharengageretsigimitarbejdepådeneneellerdenandenmåde.jegskylder demalleenstortakforhjælpogstøtte. Førstogfremmestensærligstortaktilminaltidhjælpsommeognærværendevejleder, postdoc dyrlæge og PhD Martin Krarup Nielsen, Institut for Produktionsdyr og He ste/faggruppe:medicinogkirurgi,forgodfeedback,konstruktivkritikogutrætteligtål modighedunderheleforløbet.detharværetenfornøjelseathaveensåengageretog interesseretvejlederpåspecialet. Ensærligtaktilpostdoccand.scient.,PhDChristianRitz,InstitutforGrundvidenskabog Miljø/Statisticsforstorhjælpogutrætteligtålmodighediforbindelsemeddenstatistiske behandling af mine resultater. Også tak til lektor Niels Chr. Kyvsgaard, Institut for Syg domsbiologi/faggruppenformikrobiologiforhjælpogpædagogiskindføringisas.lige ledestak tillaboranterne MariaRhod ogtinaroustpåuniversitetshospitaletforstore Husdyrforhjælpogtålmodighedunderdetpraktiskearbejde. Detpraktiske,eksperimentellearbejdeerudførtisamarbejdemedEquiLabiSlangerup, somjegskylderstortakforhjælpeniforbindelsemedopstartenafprojektet,indsamling afdataogkontakttilbesætningsoghesteejere,samtforhjælpenmedindsamlingafdata frahestenemedspolorm.derskallydeenstortakforsamarbejdsviljeoginteresseipro jektettilalledeltagendehesteogbesætningsejere. Mine studiekammerater, stud.med.vet. Ulla Vestergaard Andersen og stud.med.vet. KathrinePilegaardtakkesforhyggeligtsamværunderudførelsenafdeteksperimentelle arbejdeoggodefagligediskussionerbådeførogunderudarbejdelsenafspecialetsamt for gennemlæsning af manuskriptet. Dyrlæge Sara Dalsgaard og dyrlæge Ann Persson takkesforkonstruktivkritiksamtkorrekturlæsningafmanuskriptettilspecialet.sidstmen absolutikkemindstenstortaktilminkærestekristianforoverbærenhed,opbakningog støtteiprocessen,samtgodeforslagogkonstruktivkritikundervejs. Udarbejdelsenafspecialetharværetenlærerigprocesformig,ogjeghåber,atindholdet ogresultaternevilværebrugbareiovervågningenafivermectinresistensidanmark. Frederiksbergd.20.februar2009 MetteLindstrømLarsen,V9347 iii

6

7 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag...i Abstract...ii Forord...iii Indholdsfortegnelse...v Forkortelsesliste...vii Indledning...ix Baggrund...ix Formål...ix Problemformulering...x Metode...x Specialetsopbygning...xi 1.Teori Nematodeinfektionerhosheste Strongylider P.equorum Fæcesundersøgelser Lovgivningomkringanthelmintika Avermectin/Milbemycin Ivermectin Resistens Definitioner Udviklingafanthelmintikaresistens Konsekvenserafresistens Relevantefaktorer,derpåvirkerhastighedenforudviklingafresistens Resistenshistoriskset Aktuelstatusforivermectinresistenshoshestenesnematoder ResistensiDanmark Udviklingafnyestoffer Detektionafresistens FECRT Invitrometodertildiagnostikafivermectinresistens Grænseværdierforivermectinresistens BeregningafFECR Anvendtegrænseværdierilitteraturen EggReappearancePeriod Tidligereanvendtegrænseværdier...25 v

8 2.FørsteArtikeludkastIvermectinseffekt...29 Undersøgelseafivermectinseffektmoddanskehestesnematoderogresistensniveauet hosdisse Sammendrag Abstract Introduktion MaterialerogMetoder Undersøgteheste FecalEggCountReduction Statistik Resultater HestemedParascarisequorum Hestemedudelukkendestrongylideæg Diskussion EffektenafIvermectinimodspolorm Effektmodstrongylider Betydningenafdendanskebehandlingsstrategi Resistensdefinitioneroggrænseværdier Studietsdesignogmetoder AnbefalingerforfremtidigbrugafivermectiniDanmark Referencer AndetArtikeludkastEggReappearancePeriod...57 UndersøgelseafEggReapperancePeriodiIvermectinbehandlededanskeHeste sammendrag Abstract Introduktion MaterialerogMetoder Udvælgelseafhestetilundersøgelsen Registreringerafdeltagendeheste FECRT Larvedyrkning Dedeltagendebesætninger Statistik Resultater ForkortetERP Effektafopstaldningssted Effektafinfektionspressetibesætningen Ubehandledeheste Effektafdoseringenspræcision Diskussion PositiveFEC4ugerefterbehandlingen Studietsdesignogmetoder...76 vi

9 3.6.3 DefinitionafERP Effektafdoseringenspræcision Effektafinfektionspressetibesætningen Kontrolheste Perspektiver Referencer Opsamlendediskussion Betydningenafdenselektivedanskebehandlingsstrategi Anvendelighedenafspecialetsfundipraksis AnvendelseafFECRTiresistensdiagnostik AnvendelseafERPikliniskpraksis Nyebehandlingsmuligheder Management Specialetskonklusioner Perspektivering Udvidedeundersøgelserafstudietsresultater Referencer...99 Appendiksliste...I Appendiks1 OrmestrategianbefaletafEquiLab...IV Appendiks2 Definitionerpårelevanteresistensbegreber...XII Appendiks3 BrevtildeltagendebesætningeriERPundersøgelsen...XVI Appendiks4 UddybendeoplysningeromdedeltagendebesætningeriERP...XXIV Appendiks5 Datatilartikeludkast1omivermectinresistens...XXXII Appendiks6 Datatilartikeludkast2omERP...XXXVI Appendiks7 Datatilartikeudkast2vedrørendekontrolheste...XLII Appendiks8 UdskriftfraSASmedanalyseresultaterfraERPundersøgelsen...XLVI Forsideillustrationer: Mineheste,XanthoogRoxsane,pågræs,august2007. BilledetertagetafChristianGrünerPhotography. Strongylideæg,egetfoto,oktober2008. Cyathostomlarve,egetfoto,november2008. vii

10 FORKORTELSESLISTE Liste over anvendte forkortelser i specialet. Ord og udtryk, for hvilke der eksisterer en forkortelse,dereraccepteretogalmindeligtbrugtideninternationalelitteraturderdet valgt at benytte denne internationale forkortelse. På listen af forkortelser er desuden anførtoversættelsetiletdanskudtryk. AM Avermectin/Milbemycin EPG EggPerGram,ægpr.gramfæces ERP EggReappearancePeriod,tidenfrabehandlingmedormekur,tilderfindesetdefi neretniveauafægifæces FEC FecalEggCount,fæcesundersøgelser FECR FecalEggCountReduction,reduktionIdenfækaleægtælling FECRT FecalEggCountReductionTest,undersøgelseafreduktionenidenfækaleæg tælling.foretagesvedatgentagefecefterbehandlingafhestenmedanthelmintikum LCL LowerConfidenceLevel,Nedregrænsefor95%konfidensinterval L 3 Tredjestatdiumlarver L 4 Fjerdestatdiumlarverosv. MDR MultiDrugResistant,multiresistenteorm WAAVP WorldAssociationfortheAdvancementofVeterinaryParasitology viii

11 INDLEDNING BAGGRUND Resistensblandtgastrointestinaleparasitteroverforanthelmintikaeretudbredtogvok sende problem på verdensplan. Blandt hestene er problemet beskrevet hos forskellige arter af orm mod alle kommercielt tilgængelige anthelmintika. Det er kendt, at kraftig brugafanthelmintikaselektererforresistens [134].Ivermectinharværetopfattetsomet enslags vidundermiddel",idetdereftermereend20årsintensbrugikkevarudviklet resistenshoshestensparasitter.idesenesteårerderbeskrevetresistensmodivermec tin hos Parascaris equorum [14,57,74,83,92,140,141,142,152] og rapporteret om forkortet Egg ReappearancePeriod(ERP)forstrongylideæg [95,96,105,152] flerestederiverden. I Danmark har der siden 1999 været en særlig lovgivning, der begrænser brugen af anthelmintika,idetdissestoffererpåreceptogsåledeskunmåanvendes,efterendiag nosestilletafendyrlæge [3].DettehargivetDanmarksærstatus,sometland,hvordyrlæ geninddragessområdgiveriforbindelsemedormestrategiogbehandling.selektivbe handling,hvorkunheste,derudskillermangeparasitæg,behandles,erdenmestanvend testrategiidanmark,imodsætningtildeflesteandrestederiverden,hvorprofylaktisk behandlingudenkendskabtilinfektionsbyrdeellerresistensstatuserdenprimærestrate gi [112]. PåtrodsafdennesærstatuserderudførtmegetlidtresistensforskningiDanmarkdese neste10år [113,140].IvermectinerdetabsolutmestanvendteanthelmintikumiDanmark [112],hvilketresultereriethøjtselektionspresforresistenspådettestof.Enundersøgelse afresistensniveauetforivermectinidanmarkerrelevant,bådesetilysetafdenbegyn denderesistensirestenafverdenogforatevalueredensærligedanskestrategi. FORMÅL Formåletmeddettespecialeer,medudgangspunktiovenståendeviden,atbidragetilen klarlægningafsituationenomkringivermectinseffektivitetidanmarkpånuværendetids punkt.specialetsigtersåledesmodatfastslåresistensniveauetfordealmindeligstene matoder hos heste og ERP for strongylide æg i ivermectinbehandlede danske heste. Kendskabtilresistensniveaueteressentieltforatvælgedetkorrekteanthelmintikumtil behandlingafdenaktueltdiagnosticeredeormeinfektion,ogenundersøgelseafdettevil derforbidragemedviden,derkananvendesipraktiserendedyrlægersdagligearbejde. ERPerikketidligereundersøgtidanskehesteogenafklaringafERPiDanmarkvilfastsæt teennormalværdiforerppånuværendetidspunktoggøredetmuligtatovervågeudvik lingenfremadrettet. ix

12 Indledning PROBLEMFORMULERING Projektetbeskæftigersigmedproblematikkenomkringresistensmodivermectinhosde almindeligstforekommendenematoderhosdanskehestemedsærligtfokuspåparascaris equorumogcyathostomer. Iforbindelsemedrutineundersøgelsermedhenblikpåormebehandlingafdanskeheste undersøgeseffektenafivermectindelsvedresistensundersøgelserogdelsvederpun dersøgelserafnoglegrupperafhestemedhenblikpå atfastlæggedetnuværendeniveau idanmark. METODE G Studieterdesignetsometfeltstudieforatafspejlemålsætningenomatskaberesultater,, dererdirekteanvendeligeialmenkliniskhestepraksis. UdvælgelsenafhestetilstudietersketisamarbejdemedEquiLab *,ogerillustreretifigur i.i1.equilabharudførtalledeindledendediagnostiskeprøveriforbindelsemedderes dagligearbejdeogstilletderesresultatertilrådighedfordettespeciale.ihenholdtillabo ratorietsstandardanbefalingererallehestemedstrongylideæg> >200ægpr.gramfæces (EPG)blevetbehandletogallehestemedpositivtfundafspolormægerligeledesbehand let.allehestetildeltagelseiundersøgelsenerbehandletmedivermectin.laboratoriets standardprocedure er udsendelse af ormekur via post direkte fra et apotek således at behandlingogdoseringpåhvilerejerenselv.laboratorietsvejledningertilklienternefin desiappendiks1.såledeserbehandlingenafheste,derskulleindgåidettestudiefore ståetafhesteejerenselv. Fæcesundersølgeser Strongylider Spolorm Resistensundersøgelse FECRT Resistensundersøgelse FECRT ERPundersøgelse FECRTugentligt26 ugerefterbehandling Figuri.i1Opbygningenafundersøgelserneogudvælgelsenafdeltagendehesteispecialetsekspe rimentelledel Udvælgelsen af heste til deltagelse i undersøgelsenaferpersket ud fra et krav om mindst10behandledehesteihverbesætningogetrentpraktiskhensyntilplaceringaf besætningenindenforstorkøbenhavn,såledesatindsamlingafprøverblevlogistiskmu ligt.ejernetilheste,dervarudvalgttilatdeltageierpundersøgelsenfiktilsendtetbrev,, derervedlagtsomappendiks4.hestetilresistensundersøgelsenharfordestrongylidein * EquiLab,v.StigLangeskovPetersen,JørlundeOverdrev7,3550Slangerup x

13 ficerede hestes vedkommende været de samme som deltog i ERPundersøgelsen samt hestederunderforløbetfraflyttededissebesætningerogdesudenenløsdriftbesætningi tilknytningtilenafdestalde,derindgikierpstudiet.fordespolorminficeredehestes vedkommende har Equi Lab forestået resistensundersøgelserne, der alle blev tilsendt medpost.dengeografiskeplaceringafdissehesteharderforikkeværetafgørende. Alle undersøgelser er foretaget ved hjælp af Fecal Egg Count Reduction Test (FECRT). FECRTforhestemedspolormudførtessomnævntafEquiLab,mensalleopfølgendeun dersøgelserpåhestemedstrongyliderblevudførtafundertegnedepåstudenterlabora toriet ved Universitetshospitalet for Store Husdyr. Resistensundersøgelsen bestod af FECRTafdebehandledeheste1015dageefterivermectinbehandlingen.ERPundersøgel senbestodafugentligtgentagnefecrt26ugerefterivermectinbehandlingen.denind ledende diagsnostik hos Equi Lab startede medio september FECRT er udført fra ultimoseptembertilmedionovember2009. AlleundersøgelsererforetagetmedensimpelMcMastermetode [129] medendetektions grænsepå50epg,derervalgtafflereårsager.delserdetdenmetode,derundervisesi påveterinærstudietidanmark,ogderforantagesdet,atdeterdenmetodeflestdyrlæ geranvenderideresarbejdeipraksis [112].DelserdettedenafEquiLabanvendtestan dardmetode,ogdeterdermedundgåetatændrepåderesprocedurer.metodenerbe skrevetindgåendeunderdenteoretiskegennemgang. SPECIALETSOPBYGNING Dette speciale er bygget op omkring ovennævnte undersøgelser. Først præsenteres et litteraturstudieietseparatteoriafsnit,derhartilformålatpræsenteredenaktuelleviden oggivelæserenengrundigintroduktiontilemnetanthelmintikaresistensogerphoshe ste. Specialet har hovedvægten på ivermectinresistens hos cyathostomer og spolorm samtforkorteterphoscyathostominficeredehesteefterivermectinbehandling.hoved vægtenidenteoretiskegennemgangvilderforværeplaceretindenfordisseområder. Herefter præsenteres resultaterne af specialets undersøgelser i to selvstændige viden skabeligeartikler,dererskrevetogopbyggetmedhenblikpåpublikationietfagligtrele vanttidsskrift.slutteligterderensammendragendediskussionogkonklusionafspecia letsfundsamtenkortperspektivering. Daartiklerneerformuleretmedhenblikpåpublikationhverforsig,forekommergenta gelseriintroduktionogdiskussionsamtideanvendtekilder.referencelistentilhverarti kelerplaceretumiddelbartefterartikeludkastet.allereferenceranvendtideøvrigeaf snitafrapportenerplaceretireferencelistenislutningenafspecialet.dettebetyderogså, at nummereringen af referencerne er selvstændig i de to artikler. Nummereringen af overskrifterogfigurererforatoverskuelighedensskyldfortsatkontinuerligtihelerap porten. StudenterlaboratorietvedInstitutforProduktionsdyrogHeste,DetBiovidenskabeligeFakultet, KøbenhavnsUniversitet.HøjbakkegaardsAllé5,2630Taastrup xi

14 Indledning Datafradeudførteundersøgelserersorteretefterdenordenihvilkendeoptræderispe cialet og vedlagt i appendiks 57. I appendiks 8 findes resultaterne af de i SAS udførte statistiskeanalyser. xii

15 1.TE EORI 1.1 NEMATODEINFEKTIONERHOSHESTE Hestens vigtigste nematoder består af cyathostomer (små strongylider) og to arter af storestrongylider;strongylusvulgarisogs.edentatussamtparascarisequorum(spolorm) [63].Disseartervilblivebeskrevetidetfølgende.Desudenhar,udoverdisse,bændelor men Anoplocephala perfoliataværet anført som en af hestens vigtigste parasitter [82]. Denneerikkemedtagetigennemgangenafrelevanteormidettespeciale,idetdetun dersøgtemiddel,ivermectin,ikkeerregistrerettilbrugimodbændelorm. Ietældreveterinærtspecialefra1999blevdetfundet,atdemestalmindeligeparasitter hos heste i Danmark er strongylider og spolorm [124]. Desuden blev der fundet enkelte oocyster fra Eimeria leuckartiogfå bændelormeæg. Spolormæg blev fundet hosføl og ungheste.derblevikkeiundersøgelsenforetagetartsdifferentieringafdefundnestron gylideæg.enspørgeskemaundersøgelseblandtdanskedyrlægerafsløredei2004,atdyr lægerneansåcyathostomer,storestrongyliderogspolorminævnterækkefølgesomde mestpatogeneparasitterhoshestene [112]. Rapporteromklinisketilfældeafgastrointestinaleparasitæresygdommehoshestehand ler ofte om kolik. Studier af sammenhængen mellem behandlingsstrategi og anfald af kolikhargivetmodstridenderesultater.etstudiefandt,atheste,derikkeindgikietre gelmæssigtormebehandlingsprogram, ikkehavdesignifikant højererisikoforkolik,end heste,derblevprofylaktiskbehandletregelmæssigt [21].Deterbådevist,atderikkeser udtilatværeensammenhæng [22],ogatderertegnpåensammenhængmellemkolikog behandling med ormekur inden for den sidsteuge [21]. Naturligt inficerede heste huser somminimumflereforskelligearterafstrongylider [45,126]. Figur1.11.Strongylideæg.Artsdifferintieringerikkemulig. 1

16 Teori STRONGYLIDER Denematoder,dertilhørerfamilienStrongylideaoginficererheste,inddelespåbaggrund afderesmorfologi,livscyklusogbiologiskeegenskaberitosubfamilier.deadskillesudfra størrelseogbuccalkapslensopbygningogbenævnesstorestrongyliderogsmåstrongyli der(cyathostomer) [79].Allestrongylidearterneharfællestrækidereslivscyklus;endirek teenkeltværtslivscyklus,hvortredjelarvestadium(l 3 )erdetinfektiveogoptagesunder græsning [45].Livscyklusopdelesidenpræparasitærefase,somomfatterstadiernefraæg till 3 udenforværten,ogdenparasitærefasefral 3 tiladult.denpræparasitærefaseer illustreretifigure1.12.æggeneudskillesmedfæcesoghastighedenafudviklingenfraæg till 3 erafhængigafmiljømæssigefaktorersomvarmeogfugtighed [45].Derfindesbåde migratoriske ognonmigratoriskestrongylider [108]. Ægfrastoreogsmåstrongyliderkan ikkeskelnesmorfologiskvedfæcesundersøgelsen(sefigur1.11).tildifferentieringmel lemdisseerdetnødvendigtatudførelarvedyrkning,hvorefterl 3 kandifferentieres [131]. Larvernesforskelligeudseendeerillustreretifigur1.13. Uembryoneretæg Infektiv tredjestadiumlarve (L 3 ) Embryoneretæg Andetstadiumlarve (L 2 ) Førstestadiumlarve (L 1 ) Figur1.21Defritlevendepræparaitærestadierafequinestrongylider.Dennedelaflivscyklener identiskforstoreogsmåstrongydlider.figurenerudarbejdetfritefterreferencenr. [111]. 2

17 Teori CYATHOSTOMER CyathostomerneersmåstrongylidertilhørendesubfamilienCyathostominae.Derfindes omkring50arterafcyathostomer [80].Ca.10arterbetragtessomdehyppigste [93,117,126]. Denindividuellehesthuserca.510forskelligealmindeligearterogfleremindrealminde lige arter cyathostomer [79,126]. Unge heste har typisk flere forskellige arter end ældre heste [16].Voksnecyathostomerer,uansetart,afensartetstørrelse<15mmlange [32],og leverihestenscolonogcecum [116].Cyathostomererdemestalmindeligenematoderhos heste [59],ogdetmåforventes,atallehesteerinficeretmedcyathostomer [126].Individuel lehestekanhuseopmod1millionorm [116]. Præpatensperioden varierer mellem arterne [135]. Den direkte livscyklus varer mindst 6 uger [45,135],mendennekanafbrydesafenperiodemedafbrudtudvikling,hvorlarverne findesienudviklingsmæssigdvaletilstandiformafetencysterethypobiotiskstadiumi tarmmucosaen [53]. Efter optag af L 3 transporteres larverne med tarmindholdet til stor tarmen, hvorde tidligel 3 findesilumeni en periodepå nogle dage,førde perforerer tarmmucosaenogencysteres.deforskelligearterafcyathostomerudviservariationved rørendehvoritarmenoghvordybtimucosaen,encysteringensker [125].Idetencysterede stadiumkanlarverneenten,iløbetafnogledage,udviklestill 4 ellergåihypobiose.dette dvalestadiummenesatkunneopretholdesiomkring2år [53].Påettidspunktvillarverne entendøinsituellerbrydeudfracystentiltarmlumensoml 4.Denkortestemuligepræ patensperiodefundeteksperimentelter56uger [130].Præpatensperiodenersandsynlig visvarierendefordeforskelligearter,mendererikkemegenvidenpådetteområde,da ægogdyrkedelarverikkekandifferentierespåspeciesniveau [125]. Udbrudfradenencysteredetilstandimucosakanskeilavtantalellersommassivtud brudafmangelarverpåéngang [32].ItarmlumenudviklesL 4 till 5 ogvideretildetadulte stadium,somfouragererpåtarmvæggen.devoksneormlæggeræg,dermedfæcesud skillestilomgivelserne [125].ÆggeneudviklesimiljøettilinfektiveL 3,derkanoptagesaf græssendeheste,hvorvedcyklusfortsættes [32].Æggenesudviklingkrævervarmeogfug tighedikorrektforhold [103].Defritlevendepræparasitærestadiererfølsommeoverfor ekstrememiljøforholdherundervarmeogtørkeogmiljøfaktorerhardermedafgørende betydningfordenvideretransmissionafinfektionen [32]. PRÆVALENSOGKLINISKBETYDNING Cyathostomerbetragtesgenereltsomlidetpatogene,menmassiveinfektionerkangive anledning til nedsat trivsel, reduceret tilvækst [109] og generaliserede problemer fra gastrointestinalkanalen,herunderdiarre [148].Denprimærekliniskebetydningerknyttet tillarvernesudbrudfradetencysteredestadieitarmmucosaeniformafsyndrometlarval cyathostominose [10, 107]. Syndromet er forbundet med massivt udbrud af encysterede larver,derkanværeårsagtillokalepatologiskeforandringeroggeneraliseretsubkutant ødem,akutdiarre,vægttabogdød [10,97,107].Larvalcyathostominoseerfundetatværeen hyppigårsagtilkolik [86]. 3

18 Teori Parasitter i stortarmens mucosa har siden starten af 1800tallet været associeret med diarrehosheste.etsyndrombeståendeafvægttab,diarreogevt.dødblevbeskreveti startenaf1900tallet,hvorcyathostomerstadigblevopfattetsomværendeaflaveller begrænsetpatogenbetydning(reviewaf [87] ).Senereblevmanopmærksompåsyndro met larval cyathostominose, og på, at cyathostomer kunne lede til akutte abdominale sygdomstilstande(reviewafreferencenr. [91] )oglivstruendekolik [148]. Cyathostomer optræder oftest i blandingsinfektioner sammen med store strongylider, hvorafisærs.vulgarisforårsagermegettydeligemakroskopiskelæsioner.dettekombine retmedfundafmegetstoremængdercyathostomerhostilsyneladenderaskehesteførte tilopfattelsenaf,atcyathostomerikkeerpatogene.(reviewaf [87] ).TidligerevarS.vulga ris langt mere udbredt og den højere patogenesitet gjorde, at det primære fokus i anthelmitikaterapi lå på denne parasit. Aggressive og effektive anthelmintikastrategier harførttilenlavereprævalensafs.vulgarissomfølgeafdenforholdsvislangelivscyklus. Dennelavereprævalensgjordecyathostomernemerealmindelige,ogmanopdagede,at ogsådissekanværepatogeneogudgøreentrussel [59]. Der er tegn på, at hestene udvikler en vis aldersbetinget immunitet overfor cyathosto mer,idetantalletaformhosungedyroftesterlangtstørreendhosældreheste [75].Præ valensenafcyathostomerinaturligtinficeredehesteforventesatvære100% [126]. Figur1.13 Tredjestadiumstrongylidelarver.Øverstsesencyathostomlarve. NederstsesenS.vulgarislarve(Illustrationfrareferencenr. [111] ) STORESTRONGYLIDER HestensstorestrongylidertilhørersubfamilienStrongylidae,deromfatterarterneS.vul garis,s.edentatusogs.equinusogtriodontophorusspp [79].Storestrongyliderharsom cyathostomernedirektelivscyklusmed5larvestadier,hvoraftredjestadiumerdetinfek tive(sefigur1.21).strongylusspp.larverforetagersomendelafdereslivscyklusparen teral migration under hvilken, de kan forårsage svær vævsbeskadigelse [42,91]. Triodon tophorusspp.ernonmigratoriske [108].S.vulgarisharenlivscykluspå40uger [135],doger dereksperimentelterfundetpræpatenstidernedtil22uger [130]. 4

19 Teori S.edentatusogS.equinusharligeledeslangelivscyklerpåhhv.1112og89måneder. MigrationsrutenforS.edentatusgårgennemtarmvæggenviaVenaportatilleverenog herfratildetsubperitonealebindevævogtilbagetiltarmvæggen,hvordeindkapslessom kasseøseknuder.s.equinuspenetrererstortarmensvægogmigrerergennemperitoneal hulen,leverogpancreastilbagetilcaecumogcolon [108]. PRÆVALENSOGKLINISKBETYDNINGAFS.VULGARIS TidligereblevS.vulgarisbetragtetsomhestensvigtigsteparasit,mennuansesdennogle stedersomudryddetefterintensivbehandlingmedeffektiveanthelmintika [59].Prævalen senafs.vulgarisvarindtilmidtenafsidsteårhundredeganskehøj,ogflerestudierrap porteredeomprævalenserpå100%(reviewaf [126] ).Omkring1980varprævalensenvæ sentligtlavereogietamerikanskstudiefra1975påaflivedehestefandtess.vulgarisi 27%afhesteneoglæsionerfraS.vulgarisi42%afhestene [126].I1999fandtesiSverigeen prævalenspå14%afbesætningernemedmindst1positivhest [81].Behandlingsstrategier, derhartilmålatnedbringeresistensniveauetvedatbehandlemindrehyppigtkanhave denkonsekvens,ats.vulgarisigenblivermerehyppig.endanskundersøgelsefra2008 fandtvedfæcesundersøgelsers.vulgarisi5%afdeundersøgtehesteog48%afbesæt ningerne [113]. Den patologiske betydning af S.vulgaris knyttes primært til de migrerende larvestadier, dererårsagtilvævsbeskadigelse,primærtiarteriamesentericacranialis,verminøsaneu risme,emboliogthrombotiskblokeringafblodkar(reviewafreferencerne [42,91] ).Deter afdenneårsags.vulgarisofteeromtaltsomhestensfarligsteparasit [41] P.EQUORUM Spolormen er den største nematode, der inficerer heste, og den kan blive på størrelse medenblyant.detadultestadiumleverihestenstyndtarmoglæggertykvæggedeimma tureæg,derudskillesifæces.æggenebliverinfektiveimiljøet,hvormodningenunder optimaleforholdtager10dage [19].Ægget,dererillustreretIfigur1.14,harentrælaget skalogerbeklædtmedetprotein,dergør,atdetkanklistretilnæstenalt,herunderhop pensyver.æggetklækkesførstefteroptagienpassendevært.spolormhunnenkanlægge mangetusindeægomdagen,ogæggenekanoverleveimiljøetiårevis,somfølgeafden særligeskal [19].Præpatensperiodener72115dage(ca.1215uger).Naturligtinficerede føludskillerægifæcesvedenalderafca.80dage.manmenerderforikke,atinfektionen sker efter under drægtigheden, men først postnatalt [18]. Eksperimentelt er der fundet præpatensperiodepå4550dage [20]. 5

20 Teori HesteninficeresvedatoptageægindeholdendeL 2 [45].Larvernemigrererfratyndtarmen tilleverenogkaniløbetaffådøgnefterinfektionenfindesileveren.714dageefterin fektionenmigrererlarvernefraleverentillungerne,hvorfradehostesopogsynkes.for løbeterillustreretifigure1.15.hvorvidtderskerhamskifteilungernekanikkeafgøres,, menlarverneundergårhamskiftemellemdag14og23uansethvilketorgan,debefinder sigi [20].Hovedpartenaformeneertilbageityndtarmenefter23dage.Ilumenaftynd tarmenvokserormenehurtigt [20],ogdenhurtigevækstresultererienkraftigselektionog færre,, men større parasitter. Spolormenes foretrukne placering er i duodenum og den proximaledelafjejunum,menvedkraftiginfektionfindesdeiheletyndtarmen [19].En undersøgelseviste,atantalletaformityndtarmenfaldtefterdag37postinfektionog,at patentinfektionudvikledespådag [20]. Figur1.14ÆgfraP.equorum.Billedetstam mmerfrareferencenr. [50] PRÆVALENSOGKLINISKBETYDNING P.equoruminficererprimærtfølogplage.Hosvoksnehestefindesspolormkunyderst sjældent, da der indtræder erhvervet immunitet [45].Næstenall le føl formodes at blive smittet,menikkealleudviklerinfektionmedvoksnespolorm,foreksempelpågrundaf behandlingmedanthelmintika [18]. DestørstepatologiskeforandringerforårsagetafP.equorumsesileveroglungerefter larvernesmigration.itarmkanalenseskunfåmakroskopiskeforandringer.klinisksesbl.a.. hoste,,næseflåd,utrivelighedogkolik.derfindesflererapporteromføl,dererdødesom følgeafmassivespolormeinfektioner,derhargivetårsagtiltarmruptur,peritonitiseller forstoppelsepågrundafsammenfiltredeormityndtarmen [18]. 6

21 Teori Uembryoneretæg Infektivtæg indeholdendel 2 Figur1.15PræparaitærestadierafP.equorum.L 2 udviklesiægget,derførstklækkesefteroptagi en passende vært. Larven foretager fra tarmen migration via vena porta til leveren og herfra til lungerne,hvorfradenhostesopogsynkes.restenafudviklingenforegårityndtarmen FÆCESUNDERSØGELSER Til diagnostik af ormeinfektioner anvendes i praksis fæcesundersøgelser, hvor udskilte parasitægidentificeres,ogantalletestimeres [71].Dettekaldespådanskfækalægtælling, menidennerapportanvendesdeninternationaletermfecaleggcount(fec).dererflere mulige teknikker til bestemmelse af FEC. Disse vil ikke blive beskrevet nærmere her. I DanmarkanvendestypiskensimpelMcMaster [112],dererenkvantitativflotationsteknik. DenMcMasterteknik,derblevanvendtiforbindelsemeddeteksperimentellearbejdetil dette speciale, er tidligere beskrevet i litteraturen [129], og vil kort blive omtalt afsnitet AnvendtMcMaster. Fæcesundersøgelsererletteogbilligeatudføre,menrummervariationerogusikkerhe der.detharværetfremført,atfecerafringediagnostiskværdi,somfølgeafmanglende korrelationmellemantalletafægifæcesogantalletafparasitterihesten [60,73].Derer ikke publiceret undersøgelser af denne relation hos heste. Desuden er det fremført, at detikkeersandsynligt,atæggenefindesligeligtfordeltienfæcesprøve,atdererstor variationvedkunatundersøgeenlillestikprøve,ogatderviloptrædevariationerifeci løbet af et døgn [150]. Ved fæcesundersøgelser estimeres ormebyrden på baggrund af ægudskillelsen,hvorforderudelukkendekandiagnosticeresæglæggendeormafhunkøn. Hannerogpræpatentelarvestadierkanikkediagnosticeres [60].Strongylidehunormenes frugtbarhedervistathavevariationerovertid [115].Afdenævnteårsagerhardetværet anført,atdenstatistiskeusikkerhedpåmcmasterundersøgelseneroptil50%,ogatre 7

22 Teori sultatetderforbøranføressometinterval [150].Ettidligereveterinærtspecialeharfundet usikkerhederpå+/500ægpr.gramfæces(epg) [65].Gentagnetællingerpåsammefæ cesprøvekanforbedresikkerhedenafprøven [34,150].Metodenerpåtrodsafdetteden bedstediagnostiskemetode,viharipraksis. Forholdetmelleminfektionsbyrdenogægudskillelsenhoshesteerikkekendt.Derfindes ingenstudierafvariationernepåudskillelsenafstrongylideæg,menienlængerevarende undersøgelsefandtesdagligevariationerpånogle100epg [53].Ietstørrestudiefandtes variationerpå300500epgovertodageikontrolhesteneogvariationerpåoptil1000 EPGoverenperiodepåenuge [95].Hosfårerdervedkontrolleredestudieraformbyrden ogægudskillelsenfundetengodkorrelationmellemormebyrdenogfechosalleandre arterendnematodirusspp. [101].Ienundersøgelseblevægudskillelsenfrahesteinficeret medspolormundersøgt,ogderblevsetstorvariation( epgover12dage)iæg talletvedfec [20].Deterderforkonkluderet,atdenfækaleægudskillelseforspolormva riererkraftigtfradagtildag [19],ogatvariationenserudtilatværestørreendvariatio nerneforstrongyliderne.hosmenneskererdetfundet,atfecforhageorm,dertilhører familienafstrongylider,korrelerergodttildenadulteormebyrde [138]. AlternativettilFECerimangetilfældepostmortemundersøgelser [121].Ipraksiserdette hverkenrelevantellermuligtialmindeligebesætninger.derarbejdespåatudviklesero logiske [37] og molekylære [64] metoder til at detektere og identificere larvale stadier af cyathostomer,ogdererfornyligtudvikletenpcrmetodetildetektionafægfras.vulga ris [114] ANVENDTMCMASTER IalleundersøgelseriforbindelsemeddettespecialeeranvendtensimpelMcMastermed endetektionsgrænsepå50epg [129],derformodesatværedenalmindeligstbenyttede metode i Danmark [112]. Fremgangsmåden var følgende: 4 g. gødning fra midten af fæ cesknoldenblevafvejetpåenvægtmedennøjagtighedpå0,1g.derblevtilsat56ml mættet sukker/ salt opløsning med automatpipette. Blandingen blev omrørt med træspatelogfiltreretgennem17trådgazenedietrentplasticbæger.deromrørtesmed engangspasteurpipetteidetderpipetteredesindogudetpargange.herefterafpipette redesvæskenvandretindimcmasterkammeret.tokamreblevundersøgtundermikro skopetstørlinse(40xforstørrelse)ogalleægindenfordetafmærkedefeltblevtalt,hvor efterepgkunneudregnes.1ægsvarertil50epg 1.2 LOVGIVNINGOMKRINGANTHELMINTIKA I1999blevindførtenlovændringiDanmark,derindebar,atanthelmintikablevrecept pligtige [3].Kravetomudskrivningafreceptindebæreretkravom,atbehandlingenfore gårpåbaggrundafendiagnosestilletafendyrlæge.præventivbehandlingblevsåledes 50gglucose/100mlmættetNaCl 8

23 Teori forbudt.lovændringenblevforetagetietforsøgpåatbremseudviklingenafanthelminti karesistensogharhaftdenkonsekvens,atovervågningogbehandlingafgastrointestinale parasitter i næsten 10 år har været et veterinært anliggende, hvilket er helt unikt for Danmark.Lovenharresultereti,atderidagbenyttesenselektivterapistrategiidefleste danske hestebesætninger [112]. Resistensundersøgelser i Danmark er særligt relevante grundetdennelovgivningsmæssigesærstatus. I 2006 kom en ændring af lovgivningen i EU, der omhandlede veterinærlægemidler til fødevareproducerende dyr, herunder heste. Dette direktiv fastsætter, at anthelmintika kunmåudleveresudenkravomrecept,hvisderikkeerrisikoforudviklingafresistens, selvvedukorrektanvendelse [4].SomfølgeafdenneændringindførteSverigei2007og Hollandi2008ligeledesreceptpåormekureogflereandreEUlandeventesatfølgemedi fremtiden. 1.3 AVERMECTIN/MILBEMYCIN Ivermectintilhørergruppenafavermectin/milbemyciner(AM),derermacrocykliskelac toner.udoverivermectinerfradennegruppeogsåmoxidectinregistrerettilbrugiheste. StofferneigruppenafAMerbredspektredepotentestoffer,derharenvispersisterende effektafenenkeltdosis [8,135] IVERMECTIN IvermectinerdetmestbenyttedeanthelmintikumiDanmark [112].Kemiskseterivermec tin en modificeret avermectin med et disaccharid koblet til carbonringstrukturen [135]. DenpræcisevirkningafAMpåhestensgastrointestinaleparasitterkendesikke,menan tagesatværetilsvarendedenvirkningmankenderfrahaemonchuscontortus,hvoreffek tenudøvespåengruppeglutamatafhængigechloridkanaler [30,31],derfindespånemato dernes muskelceller og sandsynligvis i pharynx [33]. Glutamat er en hæmmende neu rotransmitteridisseceller,ogivermectinvirkervedatåbnedenævntekanaler [31].Stof ferneparalysererormen,entenvedatefterlignevirkningenafglutamat,ellervedatæn dre på den måde glutamat binder til receptoren på. Således hindres ormene både i at bevægesigogoptageføde,hvorefterdenfjernessammenmedtarmindholdet [136].Virk ningenafivermectinerillustreretifigur1.31 Ivermectinerfedtopløseligt [135],ogoptageshurtigtefteroralindgift.Hoshesteert ½ 3,17 timer i optagelsesfasen [135] og den maximale koncentration på29 ng/ml opnås efter 7 timer, ved brug af det kommercielt tilgængelige præparat Noromectin Vet., som blev anvendtveddeteksperimentellearbejdeunderudarbejdelsenafdettespeciale [5].Under eliminationsfasenerhalveringstiden(t ½ )4,27dage [135].Stoffetudskillesprimærtviafæ ces [1,5]. 9

24 Teori IVM Figur1.31Virkningenafivermectinpåchloridkanalerinematodernesmuskelcellerogcelleri pharynx. Kanalen til venstre er lukket. Til højre er ivermectin bundet til kanalen, der ændrer konformation,ogresultererienøgetmembranpermeabilitetoverforchloridioner,dertrænger indogdepolariserercellen.(figurenertegnetafkristianjensen) IDanmarkerivermectinregistrerettilhestetilbehandlingaffølgendearterafindvolds orm:s.vulgaris(voksneog4.larvestadieriarterier),s.edentatus(voksneog4.larvesta dierivæv),s.equinus,(voksne),16arterafsmåstrongylider(voksne),trichostrongylus axei,(voksne),oxyurisequi(voksneogumodne),p.equorum(voksneog3.og4.stadie), Strongyloideswesteri(voksne),Onchocercaspp,Dictyocaulusarnfieldi(voksneogumod ne) og Gasterophilus spp (larvestadier i mund og mave) [1,5]. Ivermectin har ikke effekt modencysteredestadierafcyathostomer [49].Moxidectin,dererdetandetkommercielt tilgængeligeamtilheste,harsammespektrumoghardesudeneffektmoddeencystere destadierafcyathostomerogenlængerehalveringstid,hvilketgiverenmerelangvarig effektendivermectin [135].Ivermectinidenanbefalededoseringpå0,2mg/kgervedoral administrationhoshesteydersteffektivt.derer95100%effektmodvoksneogdefleste L 4 larverafcyathostomersamtdeflesteandrearternævntherover.modmigrerendel 4 af S.vulgarisharivermectin99%effekt [1]. 1.4 RESISTENS DEFINITIONER Litteraturen angiver, udtrykt på flere forskellige måder, at resistens optræder, når en størreandelafparasitterienpopulationudviklerevnentilatoverleveenbehandling,der generelterforventetatværeeffektivtmodsammeartogstadieafinfektion [123,132,135,136]. Kliniskresistenserdenobserveredemanglendeevnefordenanbefalededoseringtilat fjerneparasitterne.manglendeeffektafbehandling(treatmentfailure)kanskyldesklinisk resistens,mendetkanogsåskyldesenrækkeandreforhold,foreksempelfejldosering, forkertvalgafaktivtstofellerantagelseaf,atsymptomerneskyldesorm,selvomårsagen 10

25 Teori var en anden. Desuden kan tilstedeværelse af encysterede larver, der ekscysteres og etablerernyinfektion,hurtigreinfektionellerlignendefaktorerpåvirkedentilsyneladen deeffektafbehandlingen [32,123].Somkonsekvensafbehandlingskerderennaturligse lektionforgenetiskresistenteindivider.denneselektionbeskrivessomselektionspresset. Derhenvisesiøvrigttilappendiks2medordforklaringerpåforskelligeresistensbegreber. Anthelmintikamarkedsføresmedenanbefaletdosis,dererhøjereendstoffets99%ef fektniveaufordenartaform,somersværestatslåihjelmeddettestof [132].Selvomder er resistente orm til stede i en population, kan stoffet godt fortsat være effektivt mod andrearter,somermerefølsomme [132,134] REFUGIUM Refugieterbetegnelsenfordeorm,derikkerammesafbehandlingenmedanthelmintika ogdermedikkeudsættesforselektionforanthelmintikaresistens.begrebetervigtigtat forstå,foratkunneforholdesigtilbehandlingsstrategierogproblematikkenomkringud viklingafresistens.præparasitærestadierimiljøetvilaltidværeendelafrefugiet [151],og desudenhardeforskelligearteraformhar,påbaggrundafdereslivscyklusogafhængigt afhvilketanthelmintikummananvender,forskelligstørrelserefugium. Parasittensbiologiogepidemiologi,dynamikkeniværtsparasitforholdetsamtbehand lingsfrekvensogstrategierallefaktorer,dermedførervariationeristørrelsenpårefugiet [52,72].Detteerårsagtil,atandelenaformsomfindesirefugietvarierermedårstiden [135]. Dissevariationerirefugietsstørrelseharbetydningfordenhastighed,hvormedresistens udvikles [52, 72]. Når behandlede dyr udskiller æg fra resistente orm, vil disse i miljøet blandesmedafrefugiet.etstortrefugiumvilvirkefortyndende,sådenrelativeandelaf larvermedresistensfortyndes [100].Detteforholderillustreretifigur1.41. Dersesstoreindividuellevariationeriinfektionsgradenhoshesteienbesætning [117,125]. Figur1.41Refugietsbetydningsomfortyndendefaktoriforholdtilfrekvensenafresistentelar ver.hestentilvenstregræsserietstortrefugium,hvorderesistentelarverudgørenmindreandel af den samlede larvebyrde. Hesten til højre er omgivet af et mindre refugium, hvor det samme antalresistentelarverudgørenstørreandelafandelaflarvebyrden. 11

26 Teori Detersåledesvist,atenminoritetafhesteneudskillerhovedpartenaformene.Denne variation har været tilskrevet forskellige forhold omkring immunitet [51]. Regelmæssige undersøgelser af heste, der udskilte strongylideæg har vist, at heste, der flere gange i trækerfundetathavelavfec,ogsåharenstorsandsynlighedforathavelavfecvedden næsteundersøgelse [46,110].Refugietkanforstørresvedkunatbehandledemassivtinfice redeheste,hvorvedormeneidelavgradigtinficeredeheste,somikkebehandles,vilind gå i refugiet. Den relative fordeling af populationen mellem refugiet og værten på be handlingstidspunktetharstorbetydningforhastigheden,hvormedresistensudvikles [52]. Dennebetydningvilblivegennemgåetsenere UDVIKLINGAFANTHELMINTIKARESISTENS Resistensinematodepopulationeropstårsometresultatafselektionmedanthelmintika [32,134],idetintensbrugafanthelmintikaselektererforgenetiskellerfysiologiskresistente individer,derkanoverlevebehandlingen [121].Resistenseretnaturligfænomen,derfor ventesathaveeksisteretførbehandlingmedkemiskeanthelmintikablevpåbegyndt [32]. ResistenserarveligtognedarvesformentligdirektevedsimpleMendelskearveligheds principper [123]. For at udvikle resistens, er det nødvendigt, at gener for resistens er til stedeipopulationen [135].Voresforståelseaformenesgenetikerdårlig,mendetserudtil, atgenerneforresistensertilstedeogsåienfølsompopulation [123],elleratdekanudvik lesretnemtoverfågenerationer,hvilketdannergrundlagforenpotentielhurtigudvik ling af resistens [134]. Det er anført, at for hver succesfuld behandling, med det samme anthelmintikum,vilandelenafresistenteormidenbehandledepopulationstige,fordide orm,deroverleverenbehandlingkanreproduceresigoggivederesgenerforresistens videre til en ny generation [121]. Nogle nematodearter har forskellig følsomhed overfor behandlingafhængigaf,hvilketlivsstadiedeeri,ogderkanseskønsellerartsvariationer [136]. Cyathostomer, mod hvilke ivermectin kun virker mod de luminale stadier og ikke moddeencysteredelarver,eretoplagteksempelpådette [135].Enlilleændringibehand lingseffektenoverforenenkeltartkanværevanskeligellerumuligatregistrereienblan detormepopulation,hvisdet,somvedstrongyliderne,ikkeermuligtvedfæcesundersø gelsenatdifferentieremellemarterne [123,135].Larvedyrkningerkanderforværenødven digeiresistensdiagnostik. Resistenskanførsterkendesklinisk,nåretniveau,hvorderikkelængereerkliniskeffekt afbehandlingen,eropnået [121,123].Initieltudviklesresistenslangsomt,hvorefterdeteska lerer ret hurtigt til maximumniveau [123]. Dette mønster skyldes parasitternes kønnede formering, under hvilken generne rekombineres for hver generation. Herved kommer frekvensudviklingen af et sjældent gen til at foregå relativt langsomt i begyndelsen [29]. Deteranført,atdeteressentieltforforebyggelse,atresistensregistreresalleredepået tidligtstadium,såledesatmankanhindrespredningafderesistentegenertilrestenaf populationen [136]. 12

27 Teori IRREVERSIBELTILSTAND Anthelmentikaresistensserudtilatværepermanent.Dererikketegnpå,atormenebli ver følsomme overfor anthelmintika igen, selv hvis de ikke udsættes for stoffet. Dette betyderipraksis,atopnåetresistenserevig [72].Deteranført,atfølsomhedenoverforet stofteoretisksetburdekommetilbageigen,hvisanvendelsenophørte.deresistenteorm burdebliveudryddetsomfølgeafdårligtilpasningsevneellermodselektionefterbehand lingmedenandenstofgruppe.dettevilleiteorienfåfrekvensenafallelermedresistens moddetførstestoftilatfalde [72].Detervist,atallelernestadigvilværetilstedeipopula tionenogdenkraftigeselektion,dervilske,hvisanvendelsenafetmiddel,modhvilket dertidligereerudvikletresistens,genoptages,vilbetyde,atderhurtigtsesresistensigen [134].Hosfårharværetobserveretreversion;atfølsomhedenhosresistenteormvendte tilbage,mendennetilstandharkunvaretkortvarigt,nårbehandlingblevgenoptaget [76]. Resistensmåsåledesopfattessomenirreversibeltilstand KONSEKVENSERAFRESISTENS Behandlingenaformeinfektionerbyggeridagpåmedicineringiensådangrad,atnårder opstår resistens, bliver kontrollen af de parasitære infektioner problematisk [32]. Den yderste konsekvens af resistens vil være, at parasitære sygdomme ikke kan behandles med medicin [121], hvilket medfører øget risiko for parasitrelaterede sygdomme hos værtsdyrene [52]. Det er svært at forstå eller forudse resistens før det optræder klinisk. Derforermegetafdenidaganvendterådgivningomkringmanagementforatundgåresi stensrentteoretisk [133]. Med mereeffektivekemiskestoffertil atkontrollereparasitæreinfektioner øgessand synlighedenfor,atderviludviklesresistens,fordienmereeffektivbehandlingihøjere grad selekterer for overlevelse af de resistente orm, da følsomme orm ikke overlever behandlingen [123,134].Medtidenvilgenetforfølsomhedblivesjældnere,mensgenetfor resistensvilseshyppigere.medhenblikpåatmindskedenneselektionafderesistente gener,anbefalesdetatværeomhyggeligogforsigtigmedbrugenafdekemiskestofferog brugeikkekemiskestrategier,hvordetermuligt [134].Resistensmanagementeripraksis enbalancegangmellemforebyggelseafklinisksygdomogbevarelseafeffektiveanthel mintika. Overdrevet ormekontrol vil hurtigere resultere i udbredt resistens, og for lidt kontrolgiverrisikoforkliniskeparasitæresygdomme [133]. Detharværetanført,atdetkanværefristendeatøgedosisogsåledesfortsatudøveen effektpåparasitterneefteropståetresistens.sammekildeangiver,atfarenveddenne procedureer,atanthelmintikabyggerpåvirkningsmekanismer,derogsåfindesiværtsdy ret,ogdervilderforværerisikofor,atenøgetdosisvilværetoksiskforværten [122]. 13

28 Teori RELEVANTEFAKTORER,DERPÅVIRKERHASTIGHEDENFOR UDVIKLINGAFRESISTENS Selektionspressetbestemmer,hvorhurtigtresistensudvikles.Bestemmendeforselekti onspressets størrelse er genetiske, reproduktionsmæssige og adfærdsmæssige forhold ved parasitten samt valget af behandlingsstrategi herunder behandlingsfrekvensen [104]. Deteranført,atdergrundetlængdenaflivscyklus,værtsartsspecifikkeparasitterogtil stedeværelsenafrefugiumforventesenlangsomudviklingafresistenshosparasitter [32] GENETISKEFAKTORER Denematoder,derudviklerresistensmoddekemiskeanthelmintikahargenetiskeegen skaber,derselektererforudviklingenafresistens.førstogfremmesthardeethøjtni veauafgenetiskdiversitet,dereretudtrykforvariationigenomet [11].Enstørregenetisk diversitethosormenemedførerøgetsandsynlighedfor,atdervilværeresistentealleler tilstedeipopulationen.resistenskankunopståiindivider,derbærerallelerfragenerne fornedsatfølsomhedoverfordetanvendtestofogfindessåledesudelukkende,hvisden neallelertilstedeidenbehandledepopulation [52].Dengenetiskevariationipopulatio neraftrichostrongyloidenematodererstor [56]. Recessivnedarvningvilgivedenlangsomsteresistensudvikling,menarvegangenkanførst fastslås,nårdetaktuelletilfældeafresistenserkendt [135].HosH.contortuserdetfundet, at genet for ivermectinresistens nedarves dominant som en enkelt allel [77]. Antallet af overlevendevoksneormerafgørendeforhastigheden,hvormedresistensudvikles,idet disseormomgåendekanreproduceresig [36].Deterfremført,atstoffermedforlænget virkningstidvilfjerneenstørreandelafderesistenteadultefænotyper,mensamtidig,at enlangperiodemedsublethalpåvirkningvilselektereforresistens [58] REPRODUKTIONSMÆSSIGEFAKTORER Ormeneslivscyklusharindflydelsepåhastigheden,hvormedresistensudvikles,fordiden erafgørendefor,hvormangegenerationer,derkanudviklesomåret.parasittermedkort og direkte livscyklus, og deraf følgende kort generationsinterval, har størst risiko for at udvikle resistens [135, 136]. Alle hestens vigtige parasitter har direkte livscyklus [45]. Cyathostomerneslivscykluser på mindst6uger [130].S.vulgaris harenlivscyklus påop mod40uger [135].Dervilværeennaturligårstidsvariationipopulationensstørrelsesærligt medhensyntildepræparasitærestadier.tilsammenligningharfåretstrichostrongyloider enhøjerefrekvensafresistensendcyathostomerneogenlivscykluspå4uger [135].For skelleiværtsdyretvildogogsåhaveindflydelse. 14

Strongylider hos travheste i løb

Strongylider hos travheste i løb Strongylider hos travheste i løb Et studie af strongyliders indvirkning på travhestes præstation Peter Fog Fagdyrlægestuderende Ansager Dyrehospital 6823 Ansager Summary The purpose with this study was

Læs mere

Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter

Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter Forslag til justering af nuværende strategi i praksis Rapport udarbejdet af: Dyrlæge Mette Uldahl Vejle Hestepraksis Fasanvej 12 712

Læs mere

Behandling med biologiske lægemidler blandt gigtpatienter

Behandling med biologiske lægemidler blandt gigtpatienter Behandling med biologiske lægemidler blandt gigtpatienter En modelbaseret cost-effectiveness analyse af antistofmonitorering Louise Herbild NOTAT / PROJEKT NOTAT / PROJEKT 3225 MAJ 2012 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Coccidiose hos kvæg: En oversigt over coccidiearter, patogenese, epidemiologi og forebyggelse specielt i økologiske besætninger

Coccidiose hos kvæg: En oversigt over coccidiearter, patogenese, epidemiologi og forebyggelse specielt i økologiske besætninger Coccidiose hos kvæg: En oversigt over coccidiearter, patogenese, epidemiologi og forebyggelse specielt i økologiske besætninger Af: Charlotte Maddox-Hyttel 1 & Ellen-Margrethe Vestergaard 2 1 Seniorforsker,

Læs mere

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark Insekticidresistens hos væggelus i Danmark Ole Kilpinen, Karl Martin Vagn-Jensen & Michael Kristensen Skadedyrlaboratoriet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Miljøprojekt Nr. 1209

Læs mere

DANSKE SVINEPRODUCENTER VISER ANSVAR I BRUGEN AF ANTIBIOTIKA

DANSKE SVINEPRODUCENTER VISER ANSVAR I BRUGEN AF ANTIBIOTIKA DANSKE SVINEPRODUCENTER VISER ANSVAR I BRUGEN AF ANTIBIOTIKA ERFARING NR. 1419 Flertallet af 263 adspurgte svineproducenter mener, at antibiotikaforbruget i deres egne besætninger har betydning i det samlede

Læs mere

Helle Gøtzsche Olesen

Helle Gøtzsche Olesen Kandidatspeciale Afvikling af CPAP behandling hos for tidligt fødte børn -en dansk model af Helle Gøtzsche Olesen Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 254/2012 KANDIDATUDDANNELSEN

Læs mere

PATTEGRISDØDELIGHED I DK

PATTEGRISDØDELIGHED I DK Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 128 Offentligt DET JORDBRUGSVIDEN- SKABELIGE FAKULTET INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG SUNDHED PATTEGRISDØDELIGHED I DK MULIGHEDER FOR

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

PCB s indflydelse på difterivaccinen i et epidemisk perspektiv

PCB s indflydelse på difterivaccinen i et epidemisk perspektiv PCB s indflydelse på difterivaccinen i et epidemisk perspektiv PCBs influence on the diphtheria vaccine in an epidemic perspective Roskilde Universitet Naturvidenskabelige Basisstudier 1. semesterprojekt

Læs mere

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Hvilken aktuel viden findes der om, hvilke faktorer, der har betydning for adherencen hos patienter, der lider af skizofreni? - Et systematisk litteraturstudie

Læs mere

Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet. - kun få følger anbefalingen!

Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet. - kun få følger anbefalingen! Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet - kun få følger anbefalingen! Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet - kun få følger anbefalingen! En rapport fra Ernæringsrådet af Sjúrdur F. Olsen

Læs mere

Evaluering af GRAZAX. 1. semesterprojekt, efteråret 2012. Roskilde Universitet. Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse

Evaluering af GRAZAX. 1. semesterprojekt, efteråret 2012. Roskilde Universitet. Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse Evaluering af GRAZAX 1. semesterprojekt, efteråret 2012 Roskilde Universitet Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse Gruppe 9: Michelle Mia Rasmussen, Laura Nielsen, Bjarke Haldrup, Peter Sørensen, Morten

Læs mere

FAGDYRLÆGE HOVEDOPGAVE SKAB HOS HUND AF DYRLÆGE KRISTINE ELBÆK

FAGDYRLÆGE HOVEDOPGAVE SKAB HOS HUND AF DYRLÆGE KRISTINE ELBÆK FAGDYRLÆGE HOVEDOPGAVE SKAB HOS HUND AF DYRLÆGE KRISTINE ELBÆK OKTOBER 2005 1 SKAB HOS HUND Dyrlæge Kristine Elbæk Summary In 2004 several dogs in the Municipality of Gentofte were infested with Sarcoptes

Læs mere

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1 De Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi Fredrik Bajers Vej 7C Phone +45 96 35 87 00 Fax +45 98 15 17 39 http://www.hst.aau.dk Titel: Tema:

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

Blandede boligtyper - i samme ejendom

Blandede boligtyper - i samme ejendom Blandede boligtyper - i samme ejendom Afgangsprojekt Pernille Mikkelsen og Malene Andersen Landinspektøruddannelsen Aalborg Universitet 2005 Blandede boligtyper - i samme ejendom Af Pernille Mikkelsen

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Af: Camilla Boysen, Maham Ahmed, Sughra Ahmed og Veronika Koudelkova. Indledning I dette projekt vil vi beskrive de forskellige typer for sukkersyge, med fokus på

Læs mere

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE Støttet af: SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE MEDDELELSE NR. 988 & European Agricultural Fund for Rural Development Splitmalkning for råmælk er afprøvet i to besætninger. Grise født om natten blev splitmalket

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010

Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 En registerbaseret undersøgelse Ulla Binger, Johnny Dyreborg, Jørgen Vinsløv Hansen og Birthe Lykke Thomsen Udredning af årsager

Læs mere

Danske forskningsprojekter der har modtaget økonomisk støtte fra Cystisk Fibrose Foreningen i 2014

Danske forskningsprojekter der har modtaget økonomisk støtte fra Cystisk Fibrose Foreningen i 2014 Danske forskningsprojekter der har modtaget økonomisk støtte fra Cystisk Fibrose Foreningen i 2014 Abstract, poster præsentation, 28 th North American Cystic Fibrosis Conference Physiological levels of

Læs mere

Detection of gene doping. Roskilde Universitetscenter. 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007

Detection of gene doping. Roskilde Universitetscenter. 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007 Sporing af gendoping Detection of gene doping Roskilde Universitetscenter 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007 Gruppe 8 Anders Samsøe-Petersen Annika Vilstrup Aras

Læs mere

Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. Ved offentlige goder forstår man ikke-rivaliserende

Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. Ved offentlige goder forstår man ikke-rivaliserende nyt DECEMBER Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer Økologiens samfundsmæssige værdi skal kortlægges På et kick-offmøde i Nyborg den 17. december indledte

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Human Papillomavirus. - Vaccination af drenge? Roskilde Universitet, Nat- Bach, hus 14.1. Sarah B. Petersen Sarah Q. Bertelsen Stephanie M.

Human Papillomavirus. - Vaccination af drenge? Roskilde Universitet, Nat- Bach, hus 14.1. Sarah B. Petersen Sarah Q. Bertelsen Stephanie M. Human Papillomavirus - Vaccination af drenge? Emil K. Ottosen Estrid Böttiger Rasmus Ibsen Sara F. Pedersen Sarah B. Petersen Sarah Q. Bertelsen Stephanie M. Larsen Roskilde Universitet, Nat- Bach, hus

Læs mere

COST-BENEFIT-ANALYSE BØRN, UNGE & SORG

COST-BENEFIT-ANALYSE BØRN, UNGE & SORG Til Børn, Unge & Sorg Dokumenttype Rapport Dato September 2012 COST-BENEFIT-ANALYSE BØRN, UNGE & SORG COST-BENEFIT-ANALYSE BØRN, UNGE & SORG Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000

Læs mere

Berøringsfrit håndtag

Berøringsfrit håndtag Berøringsfrit håndtag Færre sygehusinfektioner på de danske sygehuse Gruppe B230 2. semester Elektronik & IT Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet Afleveres 25. maj

Læs mere

Professionsbachelorprojekt (Januar 2012) Camilla Bendix Petersen Studienr.: 208000

Professionsbachelorprojekt (Januar 2012) Camilla Bendix Petersen Studienr.: 208000 En undersøgelse af gastric bypass tienters kostvaner med henblik på adfærdsændring Engelsk titel: A study of dietary habits in gastric bypass tients undergoing behavioral change. Professionsbachelorprojekt

Læs mere

Behandling af smerter hos børn i almen praksis

Behandling af smerter hos børn i almen praksis Behandling af smerter hos børn i almen praksis Forskningstræningsopgave, Hoveduddannelsen i Almen Medicin, Aarhus Universitet Udarbejdet af Mette Brassøe, Jens Worm Krogsgaard og Mette Bolvig Poulsen Hold

Læs mere