IVERMECTINS EFFEKT MOD HESTENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IVERMECTINS EFFEKT MOD HESTENS"

Transkript

1 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET IVERMECTINSEFFEKTMODHESTENS NEMATODERUNDERDANSKEFORHOLD Afleveret20.februar2009 Vejleder:MartinKrarupNielsen,dyrlæge,PhD FaggruppeMedicinogKirurg,InstitutforProduktionsdyrogHeste

2

3 SAMMENDRAG Anthelmintikaresistenseretvoksendeogudbredtproblemblandtgastrointestinalepara sitterpåverdensplanimangedyrearter.dererbeskrevetresistensimodallekommercielt tilgængeligeanthelmintika,ogproblemeterkendthosflerearterafhestensnematoder. Deterkendt,atkraftigbrugafanthelmintikaselektererforresistens.Eftermereend20 årsintensanvendelseafivermectintilbehandlingaformeinfektionerhoshesteudentegn påresistensudvikling,erderpådetsenestebeskrevetresistenshosparascarisequorum ograpporteretomforkorteteggreappearanceperiod(erp)forstrongylideægflereste deriverden. Det eksperimentelle arbejde sigtede mod, at fastslå ivermectins effekt overfor hestens almindeligstenematoderidanmark.ialt196hestebehandletudfraenselektivterapi strategiblevinddragetistudiet.79afdissehestevarinficeretmedparascarisequorum. 117hestevarudelukkendeinficeretmedstrongylider.Hesteneblevbehandletmediver mectin(ca.0,2mg/kg)oralpasta.fecaleggcountreductiontest(fecrt)blevudført10 15dageefterbehandling.GruppenafhesteinficeretmedP.equorumhavde96,9%effekt afbehandlingen.10%afhestenehavde<90%effekt.allehestemedstrongylideæghavde 100%effektafivermectinbehandlingen. Samtidigblevenlængerevarendeundersøgelseafstrongylideinficeredehesteudførtfor atfastlæggeeggreappearanceperiod(erp)hosdanskeheste.iundersøgelsendeltog9 besætninger, alle med selektiv behandlingsstrategi, med i alt 96 heste, der var blevet behandletmedivermectin(ca.0,2mg/kg)oralpasta.hestenevardoseretogbehandletaf ejeren.ugentligefecrtblevudførtfra2til6ugerefterbehandling.dengennemsnitlige effekt6ugerefterbehandlingvar96,9%.enenkeltbesætninghavdeforkorteterpmed <90%effekt6ugerefterbehandling. Hesteejernes dosering blev registreret og hestens vægt estimeret med vægtmålebånd. Heste, der var blevet overdoseret med ivermectin viste signifikant lavere effekt 5 og 6 ugerefterbehandling,endhestederikkevaroverdoseret.derblevfundetensignifikant effektafinfektionspressetibesætningenpåægudskillelsenefterbehandling.engruppe afubehandledehesteblevundersøgtsideløbendemedfecrtafdebehandledeheste.de ubehandledehesteudvisteenmarkantstigningifecaleggcount(fec)istudieperioden. Resultaternetyderpå,atdensærligestrategimedlovgivningomreceptpligteanthelmin tikaogselektivterapi,derharværetpraktiseretidanmarkdeseneste10år,kanhaveen positiveffektpåresistensniveauet.dererikkefundetivermectinresistenshosstrongyli derideundersøgteheste,oggennemsnitseffektenafivermectinoverforspolormerlangt højereendhvaddererrapporteretiandrelande.denfundneerperligeledeslangthøje reendhvadderfornyligerrapporteretfraandrelande. i

4 ABSTRACT Anthelminticaresistance is a growing and widespread problem among gastrointestinal parasitesworldwideinmanyhostspecies.resistanceagainstallcommerciallyavailable anthelminticshasbeenfoundinseveralspeciesofhorsenematodes.intenseuseofan thelminticsiswellknowntoselectforresistance.aftermorethan20yearsofintenseuse ofivermectininthetreatmentofworminfectionsinhorseswithnosignsofresistance development, resistance has recently been described in Parascaris equorum and short ened Egg Reappearance Period (ERP) for strongyle eggs has been reported in several countries. Theexperimentalworkaimedatdeterminingtheefficacyofivermectinincommonhorse nematodesindenmark.atotalof196horses,eachtreatedbyaselectivetherapystrate gywereinvolvedinthestudy.79ofthesehorseswereinfectedwithparascarisequorum. 117horseswereinfectedonlywithstrongyles.Horsesweretreatedwithivermectin(ap proximately 0.2 mg / kg) oral paste. Fecal Egg Count Reduction Test (FECRT) was per formed1015daysaftertreatment.thegroupofhorsesinfectedwithp.equorumhad 96.9%efficacyoftreatment.10%ofthehorsesshowed<90%efficacy.Allhorsesinfected withstrongyleshad100%efficacyoftreatmentwithivermectin. Atthesametimealongtermstudyofhorsesinfectedbystrongyleswasperformedto determineeggreappearanceperiod(erp)indanishhorses.thestudyinvolved9farms, eachwithaselectivetreatmentstrategy,withatotalof96horsesthathadbeentreated with ivermectin (approximately 0.2 mg / kg) oral paste. The horses were dosed and treatedbytheowner.weeklyfecrtwasperformedfrom2to6weeksposttreatment. Theaverageeffect6weeksposttreatmentwas96.9%.OnefarmhadshortenedERPwith <90%efficacy6weeksposttreatment. Horse owner's dosage was recorded and the weight of the horses was estimated by weightgirthtape.horseswhichhadbeenoverdosedwithivermectinshowedsignificantly lower efficacy 5 and 6 weeks after treatment than horses which were not overdosed. Futhermore,asignificanteffectofahighinfectionpressureatthefarmwasfoundonthe numberofeggshedposttreatment.agroupofuntreatedcontrolhorseswerestudiedin parallelwithfecrtoftreatedhorses.theuntreatedhorsesshowedamarkedincreasein FecalEggCount(FEC)duringthestudyperiod. Theresultssuggestthatthespecialstategywithprescriptiononlyanthelmiticslegislation andselectivetreatmentwhichhasbeenpracticedindenmarkforthelast10yearsmay haveapositiveeffecton thedegreeofresistance. Noivermectinresistance wasfound amongstrongylesintheobservedhorsesandtheaverageefficacyofivermectinagainstp. equorum is much higher than what has been reported from other countries. The ob servederpismuchhigherthanwhathasrecentlybeenreportedfromothercountriesas well. ii

5 FORORD Dette speciale er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af mit veterinærstudium. Specialetsemneervalgtudfraetønskeomatudførebrugbartforskningsarbejdemeden højgradafkliniskrelevansogresultater,dereranvendeligeipraksis.samtidighavdejeg etønsketomatopnåbrugbarekliniskvidenogrelevantekliniskefærdigheder.speciale rapportenerdelvistskrevetpåartikelform,dadetermitmålatdefundneresultaterskal publiceresietfagligtrelevanttidsskriftsåledesatdekanopfyldemålsætningenoman vendelighedipraksis. Undervejsiprocessenharjegfåethjælpogstøttefrafleresiderafkompetentemenne sker,derharengageretsigimitarbejdepådeneneellerdenandenmåde.jegskylder demalleenstortakforhjælpogstøtte. Førstogfremmestensærligstortaktilminaltidhjælpsommeognærværendevejleder, postdoc dyrlæge og PhD Martin Krarup Nielsen, Institut for Produktionsdyr og He ste/faggruppe:medicinogkirurgi,forgodfeedback,konstruktivkritikogutrætteligtål modighedunderheleforløbet.detharværetenfornøjelseathaveensåengageretog interesseretvejlederpåspecialet. Ensærligtaktilpostdoccand.scient.,PhDChristianRitz,InstitutforGrundvidenskabog Miljø/Statisticsforstorhjælpogutrætteligtålmodighediforbindelsemeddenstatistiske behandling af mine resultater. Også tak til lektor Niels Chr. Kyvsgaard, Institut for Syg domsbiologi/faggruppenformikrobiologiforhjælpogpædagogiskindføringisas.lige ledestak tillaboranterne MariaRhod ogtinaroustpåuniversitetshospitaletforstore Husdyrforhjælpogtålmodighedunderdetpraktiskearbejde. Detpraktiske,eksperimentellearbejdeerudførtisamarbejdemedEquiLabiSlangerup, somjegskylderstortakforhjælpeniforbindelsemedopstartenafprojektet,indsamling afdataogkontakttilbesætningsoghesteejere,samtforhjælpenmedindsamlingafdata frahestenemedspolorm.derskallydeenstortakforsamarbejdsviljeoginteresseipro jektettilalledeltagendehesteogbesætningsejere. Mine studiekammerater, stud.med.vet. Ulla Vestergaard Andersen og stud.med.vet. KathrinePilegaardtakkesforhyggeligtsamværunderudførelsenafdeteksperimentelle arbejdeoggodefagligediskussionerbådeførogunderudarbejdelsenafspecialetsamt for gennemlæsning af manuskriptet. Dyrlæge Sara Dalsgaard og dyrlæge Ann Persson takkesforkonstruktivkritiksamtkorrekturlæsningafmanuskriptettilspecialet.sidstmen absolutikkemindstenstortaktilminkærestekristianforoverbærenhed,opbakningog støtteiprocessen,samtgodeforslagogkonstruktivkritikundervejs. Udarbejdelsenafspecialetharværetenlærerigprocesformig,ogjeghåber,atindholdet ogresultaternevilværebrugbareiovervågningenafivermectinresistensidanmark. Frederiksbergd.20.februar2009 MetteLindstrømLarsen,V9347 iii

6

7 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag...i Abstract...ii Forord...iii Indholdsfortegnelse...v Forkortelsesliste...vii Indledning...ix Baggrund...ix Formål...ix Problemformulering...x Metode...x Specialetsopbygning...xi 1.Teori Nematodeinfektionerhosheste Strongylider P.equorum Fæcesundersøgelser Lovgivningomkringanthelmintika Avermectin/Milbemycin Ivermectin Resistens Definitioner Udviklingafanthelmintikaresistens Konsekvenserafresistens Relevantefaktorer,derpåvirkerhastighedenforudviklingafresistens Resistenshistoriskset Aktuelstatusforivermectinresistenshoshestenesnematoder ResistensiDanmark Udviklingafnyestoffer Detektionafresistens FECRT Invitrometodertildiagnostikafivermectinresistens Grænseværdierforivermectinresistens BeregningafFECR Anvendtegrænseværdierilitteraturen EggReappearancePeriod Tidligereanvendtegrænseværdier...25 v

8 2.FørsteArtikeludkastIvermectinseffekt...29 Undersøgelseafivermectinseffektmoddanskehestesnematoderogresistensniveauet hosdisse Sammendrag Abstract Introduktion MaterialerogMetoder Undersøgteheste FecalEggCountReduction Statistik Resultater HestemedParascarisequorum Hestemedudelukkendestrongylideæg Diskussion EffektenafIvermectinimodspolorm Effektmodstrongylider Betydningenafdendanskebehandlingsstrategi Resistensdefinitioneroggrænseværdier Studietsdesignogmetoder AnbefalingerforfremtidigbrugafivermectiniDanmark Referencer AndetArtikeludkastEggReappearancePeriod...57 UndersøgelseafEggReapperancePeriodiIvermectinbehandlededanskeHeste sammendrag Abstract Introduktion MaterialerogMetoder Udvælgelseafhestetilundersøgelsen Registreringerafdeltagendeheste FECRT Larvedyrkning Dedeltagendebesætninger Statistik Resultater ForkortetERP Effektafopstaldningssted Effektafinfektionspressetibesætningen Ubehandledeheste Effektafdoseringenspræcision Diskussion PositiveFEC4ugerefterbehandlingen Studietsdesignogmetoder...76 vi

9 3.6.3 DefinitionafERP Effektafdoseringenspræcision Effektafinfektionspressetibesætningen Kontrolheste Perspektiver Referencer Opsamlendediskussion Betydningenafdenselektivedanskebehandlingsstrategi Anvendelighedenafspecialetsfundipraksis AnvendelseafFECRTiresistensdiagnostik AnvendelseafERPikliniskpraksis Nyebehandlingsmuligheder Management Specialetskonklusioner Perspektivering Udvidedeundersøgelserafstudietsresultater Referencer...99 Appendiksliste...I Appendiks1 OrmestrategianbefaletafEquiLab...IV Appendiks2 Definitionerpårelevanteresistensbegreber...XII Appendiks3 BrevtildeltagendebesætningeriERPundersøgelsen...XVI Appendiks4 UddybendeoplysningeromdedeltagendebesætningeriERP...XXIV Appendiks5 Datatilartikeludkast1omivermectinresistens...XXXII Appendiks6 Datatilartikeludkast2omERP...XXXVI Appendiks7 Datatilartikeudkast2vedrørendekontrolheste...XLII Appendiks8 UdskriftfraSASmedanalyseresultaterfraERPundersøgelsen...XLVI Forsideillustrationer: Mineheste,XanthoogRoxsane,pågræs,august2007. BilledetertagetafChristianGrünerPhotography. Strongylideæg,egetfoto,oktober2008. Cyathostomlarve,egetfoto,november2008. vii

10 FORKORTELSESLISTE Liste over anvendte forkortelser i specialet. Ord og udtryk, for hvilke der eksisterer en forkortelse,dereraccepteretogalmindeligtbrugtideninternationalelitteraturderdet valgt at benytte denne internationale forkortelse. På listen af forkortelser er desuden anførtoversættelsetiletdanskudtryk. AM Avermectin/Milbemycin EPG EggPerGram,ægpr.gramfæces ERP EggReappearancePeriod,tidenfrabehandlingmedormekur,tilderfindesetdefi neretniveauafægifæces FEC FecalEggCount,fæcesundersøgelser FECR FecalEggCountReduction,reduktionIdenfækaleægtælling FECRT FecalEggCountReductionTest,undersøgelseafreduktionenidenfækaleæg tælling.foretagesvedatgentagefecefterbehandlingafhestenmedanthelmintikum LCL LowerConfidenceLevel,Nedregrænsefor95%konfidensinterval L 3 Tredjestatdiumlarver L 4 Fjerdestatdiumlarverosv. MDR MultiDrugResistant,multiresistenteorm WAAVP WorldAssociationfortheAdvancementofVeterinaryParasitology viii

11 INDLEDNING BAGGRUND Resistensblandtgastrointestinaleparasitteroverforanthelmintikaeretudbredtogvok sende problem på verdensplan. Blandt hestene er problemet beskrevet hos forskellige arter af orm mod alle kommercielt tilgængelige anthelmintika. Det er kendt, at kraftig brugafanthelmintikaselektererforresistens [134].Ivermectinharværetopfattetsomet enslags vidundermiddel",idetdereftermereend20årsintensbrugikkevarudviklet resistenshoshestensparasitter.idesenesteårerderbeskrevetresistensmodivermec tin hos Parascaris equorum [14,57,74,83,92,140,141,142,152] og rapporteret om forkortet Egg ReappearancePeriod(ERP)forstrongylideæg [95,96,105,152] flerestederiverden. I Danmark har der siden 1999 været en særlig lovgivning, der begrænser brugen af anthelmintika,idetdissestoffererpåreceptogsåledeskunmåanvendes,efterendiag nosestilletafendyrlæge [3].DettehargivetDanmarksærstatus,sometland,hvordyrlæ geninddragessområdgiveriforbindelsemedormestrategiogbehandling.selektivbe handling,hvorkunheste,derudskillermangeparasitæg,behandles,erdenmestanvend testrategiidanmark,imodsætningtildeflesteandrestederiverden,hvorprofylaktisk behandlingudenkendskabtilinfektionsbyrdeellerresistensstatuserdenprimærestrate gi [112]. PåtrodsafdennesærstatuserderudførtmegetlidtresistensforskningiDanmarkdese neste10år [113,140].IvermectinerdetabsolutmestanvendteanthelmintikumiDanmark [112],hvilketresultereriethøjtselektionspresforresistenspådettestof.Enundersøgelse afresistensniveauetforivermectinidanmarkerrelevant,bådesetilysetafdenbegyn denderesistensirestenafverdenogforatevalueredensærligedanskestrategi. FORMÅL Formåletmeddettespecialeer,medudgangspunktiovenståendeviden,atbidragetilen klarlægningafsituationenomkringivermectinseffektivitetidanmarkpånuværendetids punkt.specialetsigtersåledesmodatfastslåresistensniveauetfordealmindeligstene matoder hos heste og ERP for strongylide æg i ivermectinbehandlede danske heste. Kendskabtilresistensniveaueteressentieltforatvælgedetkorrekteanthelmintikumtil behandlingafdenaktueltdiagnosticeredeormeinfektion,ogenundersøgelseafdettevil derforbidragemedviden,derkananvendesipraktiserendedyrlægersdagligearbejde. ERPerikketidligereundersøgtidanskehesteogenafklaringafERPiDanmarkvilfastsæt teennormalværdiforerppånuværendetidspunktoggøredetmuligtatovervågeudvik lingenfremadrettet. ix

12 Indledning PROBLEMFORMULERING Projektetbeskæftigersigmedproblematikkenomkringresistensmodivermectinhosde almindeligstforekommendenematoderhosdanskehestemedsærligtfokuspåparascaris equorumogcyathostomer. Iforbindelsemedrutineundersøgelsermedhenblikpåormebehandlingafdanskeheste undersøgeseffektenafivermectindelsvedresistensundersøgelserogdelsvederpun dersøgelserafnoglegrupperafhestemedhenblikpå atfastlæggedetnuværendeniveau idanmark. METODE G Studieterdesignetsometfeltstudieforatafspejlemålsætningenomatskaberesultater,, dererdirekteanvendeligeialmenkliniskhestepraksis. UdvælgelsenafhestetilstudietersketisamarbejdemedEquiLab *,ogerillustreretifigur i.i1.equilabharudførtalledeindledendediagnostiskeprøveriforbindelsemedderes dagligearbejdeogstilletderesresultatertilrådighedfordettespeciale.ihenholdtillabo ratorietsstandardanbefalingererallehestemedstrongylideæg> >200ægpr.gramfæces (EPG)blevetbehandletogallehestemedpositivtfundafspolormægerligeledesbehand let.allehestetildeltagelseiundersøgelsenerbehandletmedivermectin.laboratoriets standardprocedure er udsendelse af ormekur via post direkte fra et apotek således at behandlingogdoseringpåhvilerejerenselv.laboratorietsvejledningertilklienternefin desiappendiks1.såledeserbehandlingenafheste,derskulleindgåidettestudiefore ståetafhesteejerenselv. Fæcesundersølgeser Strongylider Spolorm Resistensundersøgelse FECRT Resistensundersøgelse FECRT ERPundersøgelse FECRTugentligt26 ugerefterbehandling Figuri.i1Opbygningenafundersøgelserneogudvælgelsenafdeltagendehesteispecialetsekspe rimentelledel Udvælgelsen af heste til deltagelse i undersøgelsenaferpersket ud fra et krav om mindst10behandledehesteihverbesætningogetrentpraktiskhensyntilplaceringaf besætningenindenforstorkøbenhavn,såledesatindsamlingafprøverblevlogistiskmu ligt.ejernetilheste,dervarudvalgttilatdeltageierpundersøgelsenfiktilsendtetbrev,, derervedlagtsomappendiks4.hestetilresistensundersøgelsenharfordestrongylidein * EquiLab,v.StigLangeskovPetersen,JørlundeOverdrev7,3550Slangerup x

13 ficerede hestes vedkommende været de samme som deltog i ERPundersøgelsen samt hestederunderforløbetfraflyttededissebesætningerogdesudenenløsdriftbesætningi tilknytningtilenafdestalde,derindgikierpstudiet.fordespolorminficeredehestes vedkommende har Equi Lab forestået resistensundersøgelserne, der alle blev tilsendt medpost.dengeografiskeplaceringafdissehesteharderforikkeværetafgørende. Alle undersøgelser er foretaget ved hjælp af Fecal Egg Count Reduction Test (FECRT). FECRTforhestemedspolormudførtessomnævntafEquiLab,mensalleopfølgendeun dersøgelserpåhestemedstrongyliderblevudførtafundertegnedepåstudenterlabora toriet ved Universitetshospitalet for Store Husdyr. Resistensundersøgelsen bestod af FECRTafdebehandledeheste1015dageefterivermectinbehandlingen.ERPundersøgel senbestodafugentligtgentagnefecrt26ugerefterivermectinbehandlingen.denind ledende diagsnostik hos Equi Lab startede medio september FECRT er udført fra ultimoseptembertilmedionovember2009. AlleundersøgelsererforetagetmedensimpelMcMastermetode [129] medendetektions grænsepå50epg,derervalgtafflereårsager.delserdetdenmetode,derundervisesi påveterinærstudietidanmark,ogderforantagesdet,atdeterdenmetodeflestdyrlæ geranvenderideresarbejdeipraksis [112].DelserdettedenafEquiLabanvendtestan dardmetode,ogdeterdermedundgåetatændrepåderesprocedurer.metodenerbe skrevetindgåendeunderdenteoretiskegennemgang. SPECIALETSOPBYGNING Dette speciale er bygget op omkring ovennævnte undersøgelser. Først præsenteres et litteraturstudieietseparatteoriafsnit,derhartilformålatpræsenteredenaktuelleviden oggivelæserenengrundigintroduktiontilemnetanthelmintikaresistensogerphoshe ste. Specialet har hovedvægten på ivermectinresistens hos cyathostomer og spolorm samtforkorteterphoscyathostominficeredehesteefterivermectinbehandling.hoved vægtenidenteoretiskegennemgangvilderforværeplaceretindenfordisseområder. Herefter præsenteres resultaterne af specialets undersøgelser i to selvstændige viden skabeligeartikler,dererskrevetogopbyggetmedhenblikpåpublikationietfagligtrele vanttidsskrift.slutteligterderensammendragendediskussionogkonklusionafspecia letsfundsamtenkortperspektivering. Daartiklerneerformuleretmedhenblikpåpublikationhverforsig,forekommergenta gelseriintroduktionogdiskussionsamtideanvendtekilder.referencelistentilhverarti kelerplaceretumiddelbartefterartikeludkastet.allereferenceranvendtideøvrigeaf snitafrapportenerplaceretireferencelistenislutningenafspecialet.dettebetyderogså, at nummereringen af referencerne er selvstændig i de to artikler. Nummereringen af overskrifterogfigurererforatoverskuelighedensskyldfortsatkontinuerligtihelerap porten. StudenterlaboratorietvedInstitutforProduktionsdyrogHeste,DetBiovidenskabeligeFakultet, KøbenhavnsUniversitet.HøjbakkegaardsAllé5,2630Taastrup xi

14 Indledning Datafradeudførteundersøgelserersorteretefterdenordenihvilkendeoptræderispe cialet og vedlagt i appendiks 57. I appendiks 8 findes resultaterne af de i SAS udførte statistiskeanalyser. xii

15 1.TE EORI 1.1 NEMATODEINFEKTIONERHOSHESTE Hestens vigtigste nematoder består af cyathostomer (små strongylider) og to arter af storestrongylider;strongylusvulgarisogs.edentatussamtparascarisequorum(spolorm) [63].Disseartervilblivebeskrevetidetfølgende.Desudenhar,udoverdisse,bændelor men Anoplocephala perfoliataværet anført som en af hestens vigtigste parasitter [82]. Denneerikkemedtagetigennemgangenafrelevanteormidettespeciale,idetdetun dersøgtemiddel,ivermectin,ikkeerregistrerettilbrugimodbændelorm. Ietældreveterinærtspecialefra1999blevdetfundet,atdemestalmindeligeparasitter hos heste i Danmark er strongylider og spolorm [124]. Desuden blev der fundet enkelte oocyster fra Eimeria leuckartiogfå bændelormeæg. Spolormæg blev fundet hosføl og ungheste.derblevikkeiundersøgelsenforetagetartsdifferentieringafdefundnestron gylideæg.enspørgeskemaundersøgelseblandtdanskedyrlægerafsløredei2004,atdyr lægerneansåcyathostomer,storestrongyliderogspolorminævnterækkefølgesomde mestpatogeneparasitterhoshestene [112]. Rapporteromklinisketilfældeafgastrointestinaleparasitæresygdommehoshestehand ler ofte om kolik. Studier af sammenhængen mellem behandlingsstrategi og anfald af kolikhargivetmodstridenderesultater.etstudiefandt,atheste,derikkeindgikietre gelmæssigtormebehandlingsprogram, ikkehavdesignifikant højererisikoforkolik,end heste,derblevprofylaktiskbehandletregelmæssigt [21].Deterbådevist,atderikkeser udtilatværeensammenhæng [22],ogatderertegnpåensammenhængmellemkolikog behandling med ormekur inden for den sidsteuge [21]. Naturligt inficerede heste huser somminimumflereforskelligearterafstrongylider [45,126]. Figur1.11.Strongylideæg.Artsdifferintieringerikkemulig. 1

16 Teori STRONGYLIDER Denematoder,dertilhørerfamilienStrongylideaoginficererheste,inddelespåbaggrund afderesmorfologi,livscyklusogbiologiskeegenskaberitosubfamilier.deadskillesudfra størrelseogbuccalkapslensopbygningogbenævnesstorestrongyliderogsmåstrongyli der(cyathostomer) [79].Allestrongylidearterneharfællestrækidereslivscyklus;endirek teenkeltværtslivscyklus,hvortredjelarvestadium(l 3 )erdetinfektiveogoptagesunder græsning [45].Livscyklusopdelesidenpræparasitærefase,somomfatterstadiernefraæg till 3 udenforværten,ogdenparasitærefasefral 3 tiladult.denpræparasitærefaseer illustreretifigure1.12.æggeneudskillesmedfæcesoghastighedenafudviklingenfraæg till 3 erafhængigafmiljømæssigefaktorersomvarmeogfugtighed [45].Derfindesbåde migratoriske ognonmigratoriskestrongylider [108]. Ægfrastoreogsmåstrongyliderkan ikkeskelnesmorfologiskvedfæcesundersøgelsen(sefigur1.11).tildifferentieringmel lemdisseerdetnødvendigtatudførelarvedyrkning,hvorefterl 3 kandifferentieres [131]. Larvernesforskelligeudseendeerillustreretifigur1.13. Uembryoneretæg Infektiv tredjestadiumlarve (L 3 ) Embryoneretæg Andetstadiumlarve (L 2 ) Førstestadiumlarve (L 1 ) Figur1.21Defritlevendepræparaitærestadierafequinestrongylider.Dennedelaflivscyklener identiskforstoreogsmåstrongydlider.figurenerudarbejdetfritefterreferencenr. [111]. 2

17 Teori CYATHOSTOMER CyathostomerneersmåstrongylidertilhørendesubfamilienCyathostominae.Derfindes omkring50arterafcyathostomer [80].Ca.10arterbetragtessomdehyppigste [93,117,126]. Denindividuellehesthuserca.510forskelligealmindeligearterogfleremindrealminde lige arter cyathostomer [79,126]. Unge heste har typisk flere forskellige arter end ældre heste [16].Voksnecyathostomerer,uansetart,afensartetstørrelse<15mmlange [32],og leverihestenscolonogcecum [116].Cyathostomererdemestalmindeligenematoderhos heste [59],ogdetmåforventes,atallehesteerinficeretmedcyathostomer [126].Individuel lehestekanhuseopmod1millionorm [116]. Præpatensperioden varierer mellem arterne [135]. Den direkte livscyklus varer mindst 6 uger [45,135],mendennekanafbrydesafenperiodemedafbrudtudvikling,hvorlarverne findesienudviklingsmæssigdvaletilstandiformafetencysterethypobiotiskstadiumi tarmmucosaen [53]. Efter optag af L 3 transporteres larverne med tarmindholdet til stor tarmen, hvorde tidligel 3 findesilumeni en periodepå nogle dage,førde perforerer tarmmucosaenogencysteres.deforskelligearterafcyathostomerudviservariationved rørendehvoritarmenoghvordybtimucosaen,encysteringensker [125].Idetencysterede stadiumkanlarverneenten,iløbetafnogledage,udviklestill 4 ellergåihypobiose.dette dvalestadiummenesatkunneopretholdesiomkring2år [53].Påettidspunktvillarverne entendøinsituellerbrydeudfracystentiltarmlumensoml 4.Denkortestemuligepræ patensperiodefundeteksperimentelter56uger [130].Præpatensperiodenersandsynlig visvarierendefordeforskelligearter,mendererikkemegenvidenpådetteområde,da ægogdyrkedelarverikkekandifferentierespåspeciesniveau [125]. Udbrudfradenencysteredetilstandimucosakanskeilavtantalellersommassivtud brudafmangelarverpåéngang [32].ItarmlumenudviklesL 4 till 5 ogvideretildetadulte stadium,somfouragererpåtarmvæggen.devoksneormlæggeræg,dermedfæcesud skillestilomgivelserne [125].ÆggeneudviklesimiljøettilinfektiveL 3,derkanoptagesaf græssendeheste,hvorvedcyklusfortsættes [32].Æggenesudviklingkrævervarmeogfug tighedikorrektforhold [103].Defritlevendepræparasitærestadiererfølsommeoverfor ekstrememiljøforholdherundervarmeogtørkeogmiljøfaktorerhardermedafgørende betydningfordenvideretransmissionafinfektionen [32]. PRÆVALENSOGKLINISKBETYDNING Cyathostomerbetragtesgenereltsomlidetpatogene,menmassiveinfektionerkangive anledning til nedsat trivsel, reduceret tilvækst [109] og generaliserede problemer fra gastrointestinalkanalen,herunderdiarre [148].Denprimærekliniskebetydningerknyttet tillarvernesudbrudfradetencysteredestadieitarmmucosaeniformafsyndrometlarval cyathostominose [10, 107]. Syndromet er forbundet med massivt udbrud af encysterede larver,derkanværeårsagtillokalepatologiskeforandringeroggeneraliseretsubkutant ødem,akutdiarre,vægttabogdød [10,97,107].Larvalcyathostominoseerfundetatværeen hyppigårsagtilkolik [86]. 3

18 Teori Parasitter i stortarmens mucosa har siden starten af 1800tallet været associeret med diarrehosheste.etsyndrombeståendeafvægttab,diarreogevt.dødblevbeskreveti startenaf1900tallet,hvorcyathostomerstadigblevopfattetsomværendeaflaveller begrænsetpatogenbetydning(reviewaf [87] ).Senereblevmanopmærksompåsyndro met larval cyathostominose, og på, at cyathostomer kunne lede til akutte abdominale sygdomstilstande(reviewafreferencenr. [91] )oglivstruendekolik [148]. Cyathostomer optræder oftest i blandingsinfektioner sammen med store strongylider, hvorafisærs.vulgarisforårsagermegettydeligemakroskopiskelæsioner.dettekombine retmedfundafmegetstoremængdercyathostomerhostilsyneladenderaskehesteførte tilopfattelsenaf,atcyathostomerikkeerpatogene.(reviewaf [87] ).TidligerevarS.vulga ris langt mere udbredt og den højere patogenesitet gjorde, at det primære fokus i anthelmitikaterapi lå på denne parasit. Aggressive og effektive anthelmintikastrategier harførttilenlavereprævalensafs.vulgarissomfølgeafdenforholdsvislangelivscyklus. Dennelavereprævalensgjordecyathostomernemerealmindelige,ogmanopdagede,at ogsådissekanværepatogeneogudgøreentrussel [59]. Der er tegn på, at hestene udvikler en vis aldersbetinget immunitet overfor cyathosto mer,idetantalletaformhosungedyroftesterlangtstørreendhosældreheste [75].Præ valensenafcyathostomerinaturligtinficeredehesteforventesatvære100% [126]. Figur1.13 Tredjestadiumstrongylidelarver.Øverstsesencyathostomlarve. NederstsesenS.vulgarislarve(Illustrationfrareferencenr. [111] ) STORESTRONGYLIDER HestensstorestrongylidertilhørersubfamilienStrongylidae,deromfatterarterneS.vul garis,s.edentatusogs.equinusogtriodontophorusspp [79].Storestrongyliderharsom cyathostomernedirektelivscyklusmed5larvestadier,hvoraftredjestadiumerdetinfek tive(sefigur1.21).strongylusspp.larverforetagersomendelafdereslivscyklusparen teral migration under hvilken, de kan forårsage svær vævsbeskadigelse [42,91]. Triodon tophorusspp.ernonmigratoriske [108].S.vulgarisharenlivscykluspå40uger [135],doger dereksperimentelterfundetpræpatenstidernedtil22uger [130]. 4

19 Teori S.edentatusogS.equinusharligeledeslangelivscyklerpåhhv.1112og89måneder. MigrationsrutenforS.edentatusgårgennemtarmvæggenviaVenaportatilleverenog herfratildetsubperitonealebindevævogtilbagetiltarmvæggen,hvordeindkapslessom kasseøseknuder.s.equinuspenetrererstortarmensvægogmigrerergennemperitoneal hulen,leverogpancreastilbagetilcaecumogcolon [108]. PRÆVALENSOGKLINISKBETYDNINGAFS.VULGARIS TidligereblevS.vulgarisbetragtetsomhestensvigtigsteparasit,mennuansesdennogle stedersomudryddetefterintensivbehandlingmedeffektiveanthelmintika [59].Prævalen senafs.vulgarisvarindtilmidtenafsidsteårhundredeganskehøj,ogflerestudierrap porteredeomprævalenserpå100%(reviewaf [126] ).Omkring1980varprævalensenvæ sentligtlavereogietamerikanskstudiefra1975påaflivedehestefandtess.vulgarisi 27%afhesteneoglæsionerfraS.vulgarisi42%afhestene [126].I1999fandtesiSverigeen prævalenspå14%afbesætningernemedmindst1positivhest [81].Behandlingsstrategier, derhartilmålatnedbringeresistensniveauetvedatbehandlemindrehyppigtkanhave denkonsekvens,ats.vulgarisigenblivermerehyppig.endanskundersøgelsefra2008 fandtvedfæcesundersøgelsers.vulgarisi5%afdeundersøgtehesteog48%afbesæt ningerne [113]. Den patologiske betydning af S.vulgaris knyttes primært til de migrerende larvestadier, dererårsagtilvævsbeskadigelse,primærtiarteriamesentericacranialis,verminøsaneu risme,emboliogthrombotiskblokeringafblodkar(reviewafreferencerne [42,91] ).Deter afdenneårsags.vulgarisofteeromtaltsomhestensfarligsteparasit [41] P.EQUORUM Spolormen er den største nematode, der inficerer heste, og den kan blive på størrelse medenblyant.detadultestadiumleverihestenstyndtarmoglæggertykvæggedeimma tureæg,derudskillesifæces.æggenebliverinfektiveimiljøet,hvormodningenunder optimaleforholdtager10dage [19].Ægget,dererillustreretIfigur1.14,harentrælaget skalogerbeklædtmedetprotein,dergør,atdetkanklistretilnæstenalt,herunderhop pensyver.æggetklækkesførstefteroptagienpassendevært.spolormhunnenkanlægge mangetusindeægomdagen,ogæggenekanoverleveimiljøetiårevis,somfølgeafden særligeskal [19].Præpatensperiodener72115dage(ca.1215uger).Naturligtinficerede føludskillerægifæcesvedenalderafca.80dage.manmenerderforikke,atinfektionen sker efter under drægtigheden, men først postnatalt [18]. Eksperimentelt er der fundet præpatensperiodepå4550dage [20]. 5

20 Teori HesteninficeresvedatoptageægindeholdendeL 2 [45].Larvernemigrererfratyndtarmen tilleverenogkaniløbetaffådøgnefterinfektionenfindesileveren.714dageefterin fektionenmigrererlarvernefraleverentillungerne,hvorfradehostesopogsynkes.for løbeterillustreretifigure1.15.hvorvidtderskerhamskifteilungernekanikkeafgøres,, menlarverneundergårhamskiftemellemdag14og23uansethvilketorgan,debefinder sigi [20].Hovedpartenaformeneertilbageityndtarmenefter23dage.Ilumenaftynd tarmenvokserormenehurtigt [20],ogdenhurtigevækstresultererienkraftigselektionog færre,, men større parasitter. Spolormenes foretrukne placering er i duodenum og den proximaledelafjejunum,menvedkraftiginfektionfindesdeiheletyndtarmen [19].En undersøgelseviste,atantalletaformityndtarmenfaldtefterdag37postinfektionog,at patentinfektionudvikledespådag [20]. Figur1.14ÆgfraP.equorum.Billedetstam mmerfrareferencenr. [50] PRÆVALENSOGKLINISKBETYDNING P.equoruminficererprimærtfølogplage.Hosvoksnehestefindesspolormkunyderst sjældent, da der indtræder erhvervet immunitet [45].Næstenall le føl formodes at blive smittet,menikkealleudviklerinfektionmedvoksnespolorm,foreksempelpågrundaf behandlingmedanthelmintika [18]. DestørstepatologiskeforandringerforårsagetafP.equorumsesileveroglungerefter larvernesmigration.itarmkanalenseskunfåmakroskopiskeforandringer.klinisksesbl.a.. hoste,,næseflåd,utrivelighedogkolik.derfindesflererapporteromføl,dererdødesom følgeafmassivespolormeinfektioner,derhargivetårsagtiltarmruptur,peritonitiseller forstoppelsepågrundafsammenfiltredeormityndtarmen [18]. 6

21 Teori Uembryoneretæg Infektivtæg indeholdendel 2 Figur1.15PræparaitærestadierafP.equorum.L 2 udviklesiægget,derførstklækkesefteroptagi en passende vært. Larven foretager fra tarmen migration via vena porta til leveren og herfra til lungerne,hvorfradenhostesopogsynkes.restenafudviklingenforegårityndtarmen FÆCESUNDERSØGELSER Til diagnostik af ormeinfektioner anvendes i praksis fæcesundersøgelser, hvor udskilte parasitægidentificeres,ogantalletestimeres [71].Dettekaldespådanskfækalægtælling, menidennerapportanvendesdeninternationaletermfecaleggcount(fec).dererflere mulige teknikker til bestemmelse af FEC. Disse vil ikke blive beskrevet nærmere her. I DanmarkanvendestypiskensimpelMcMaster [112],dererenkvantitativflotationsteknik. DenMcMasterteknik,derblevanvendtiforbindelsemeddeteksperimentellearbejdetil dette speciale, er tidligere beskrevet i litteraturen [129], og vil kort blive omtalt afsnitet AnvendtMcMaster. Fæcesundersøgelsererletteogbilligeatudføre,menrummervariationerogusikkerhe der.detharværetfremført,atfecerafringediagnostiskværdi,somfølgeafmanglende korrelationmellemantalletafægifæcesogantalletafparasitterihesten [60,73].Derer ikke publiceret undersøgelser af denne relation hos heste. Desuden er det fremført, at detikkeersandsynligt,atæggenefindesligeligtfordeltienfæcesprøve,atdererstor variationvedkunatundersøgeenlillestikprøve,ogatderviloptrædevariationerifeci løbet af et døgn [150]. Ved fæcesundersøgelser estimeres ormebyrden på baggrund af ægudskillelsen,hvorforderudelukkendekandiagnosticeresæglæggendeormafhunkøn. Hannerogpræpatentelarvestadierkanikkediagnosticeres [60].Strongylidehunormenes frugtbarhedervistathavevariationerovertid [115].Afdenævnteårsagerhardetværet anført,atdenstatistiskeusikkerhedpåmcmasterundersøgelseneroptil50%,ogatre 7

22 Teori sultatetderforbøranføressometinterval [150].Ettidligereveterinærtspecialeharfundet usikkerhederpå+/500ægpr.gramfæces(epg) [65].Gentagnetællingerpåsammefæ cesprøvekanforbedresikkerhedenafprøven [34,150].Metodenerpåtrodsafdetteden bedstediagnostiskemetode,viharipraksis. Forholdetmelleminfektionsbyrdenogægudskillelsenhoshesteerikkekendt.Derfindes ingenstudierafvariationernepåudskillelsenafstrongylideæg,menienlængerevarende undersøgelsefandtesdagligevariationerpånogle100epg [53].Ietstørrestudiefandtes variationerpå300500epgovertodageikontrolhesteneogvariationerpåoptil1000 EPGoverenperiodepåenuge [95].Hosfårerdervedkontrolleredestudieraformbyrden ogægudskillelsenfundetengodkorrelationmellemormebyrdenogfechosalleandre arterendnematodirusspp. [101].Ienundersøgelseblevægudskillelsenfrahesteinficeret medspolormundersøgt,ogderblevsetstorvariation( epgover12dage)iæg talletvedfec [20].Deterderforkonkluderet,atdenfækaleægudskillelseforspolormva riererkraftigtfradagtildag [19],ogatvariationenserudtilatværestørreendvariatio nerneforstrongyliderne.hosmenneskererdetfundet,atfecforhageorm,dertilhører familienafstrongylider,korrelerergodttildenadulteormebyrde [138]. AlternativettilFECerimangetilfældepostmortemundersøgelser [121].Ipraksiserdette hverkenrelevantellermuligtialmindeligebesætninger.derarbejdespåatudviklesero logiske [37] og molekylære [64] metoder til at detektere og identificere larvale stadier af cyathostomer,ogdererfornyligtudvikletenpcrmetodetildetektionafægfras.vulga ris [114] ANVENDTMCMASTER IalleundersøgelseriforbindelsemeddettespecialeeranvendtensimpelMcMastermed endetektionsgrænsepå50epg [129],derformodesatværedenalmindeligstbenyttede metode i Danmark [112]. Fremgangsmåden var følgende: 4 g. gødning fra midten af fæ cesknoldenblevafvejetpåenvægtmedennøjagtighedpå0,1g.derblevtilsat56ml mættet sukker/ salt opløsning med automatpipette. Blandingen blev omrørt med træspatelogfiltreretgennem17trådgazenedietrentplasticbæger.deromrørtesmed engangspasteurpipetteidetderpipetteredesindogudetpargange.herefterafpipette redesvæskenvandretindimcmasterkammeret.tokamreblevundersøgtundermikro skopetstørlinse(40xforstørrelse)ogalleægindenfordetafmærkedefeltblevtalt,hvor efterepgkunneudregnes.1ægsvarertil50epg 1.2 LOVGIVNINGOMKRINGANTHELMINTIKA I1999blevindførtenlovændringiDanmark,derindebar,atanthelmintikablevrecept pligtige [3].Kravetomudskrivningafreceptindebæreretkravom,atbehandlingenfore gårpåbaggrundafendiagnosestilletafendyrlæge.præventivbehandlingblevsåledes 50gglucose/100mlmættetNaCl 8

23 Teori forbudt.lovændringenblevforetagetietforsøgpåatbremseudviklingenafanthelminti karesistensogharhaftdenkonsekvens,atovervågningogbehandlingafgastrointestinale parasitter i næsten 10 år har været et veterinært anliggende, hvilket er helt unikt for Danmark.Lovenharresultereti,atderidagbenyttesenselektivterapistrategiidefleste danske hestebesætninger [112]. Resistensundersøgelser i Danmark er særligt relevante grundetdennelovgivningsmæssigesærstatus. I 2006 kom en ændring af lovgivningen i EU, der omhandlede veterinærlægemidler til fødevareproducerende dyr, herunder heste. Dette direktiv fastsætter, at anthelmintika kunmåudleveresudenkravomrecept,hvisderikkeerrisikoforudviklingafresistens, selvvedukorrektanvendelse [4].SomfølgeafdenneændringindførteSverigei2007og Hollandi2008ligeledesreceptpåormekureogflereandreEUlandeventesatfølgemedi fremtiden. 1.3 AVERMECTIN/MILBEMYCIN Ivermectintilhørergruppenafavermectin/milbemyciner(AM),derermacrocykliskelac toner.udoverivermectinerfradennegruppeogsåmoxidectinregistrerettilbrugiheste. StofferneigruppenafAMerbredspektredepotentestoffer,derharenvispersisterende effektafenenkeltdosis [8,135] IVERMECTIN IvermectinerdetmestbenyttedeanthelmintikumiDanmark [112].Kemiskseterivermec tin en modificeret avermectin med et disaccharid koblet til carbonringstrukturen [135]. DenpræcisevirkningafAMpåhestensgastrointestinaleparasitterkendesikke,menan tagesatværetilsvarendedenvirkningmankenderfrahaemonchuscontortus,hvoreffek tenudøvespåengruppeglutamatafhængigechloridkanaler [30,31],derfindespånemato dernes muskelceller og sandsynligvis i pharynx [33]. Glutamat er en hæmmende neu rotransmitteridisseceller,ogivermectinvirkervedatåbnedenævntekanaler [31].Stof ferneparalysererormen,entenvedatefterlignevirkningenafglutamat,ellervedatæn dre på den måde glutamat binder til receptoren på. Således hindres ormene både i at bevægesigogoptageføde,hvorefterdenfjernessammenmedtarmindholdet [136].Virk ningenafivermectinerillustreretifigur1.31 Ivermectinerfedtopløseligt [135],ogoptageshurtigtefteroralindgift.Hoshesteert ½ 3,17 timer i optagelsesfasen [135] og den maximale koncentration på29 ng/ml opnås efter 7 timer, ved brug af det kommercielt tilgængelige præparat Noromectin Vet., som blev anvendtveddeteksperimentellearbejdeunderudarbejdelsenafdettespeciale [5].Under eliminationsfasenerhalveringstiden(t ½ )4,27dage [135].Stoffetudskillesprimærtviafæ ces [1,5]. 9

24 Teori IVM Figur1.31Virkningenafivermectinpåchloridkanalerinematodernesmuskelcellerogcelleri pharynx. Kanalen til venstre er lukket. Til højre er ivermectin bundet til kanalen, der ændrer konformation,ogresultererienøgetmembranpermeabilitetoverforchloridioner,dertrænger indogdepolariserercellen.(figurenertegnetafkristianjensen) IDanmarkerivermectinregistrerettilhestetilbehandlingaffølgendearterafindvolds orm:s.vulgaris(voksneog4.larvestadieriarterier),s.edentatus(voksneog4.larvesta dierivæv),s.equinus,(voksne),16arterafsmåstrongylider(voksne),trichostrongylus axei,(voksne),oxyurisequi(voksneogumodne),p.equorum(voksneog3.og4.stadie), Strongyloideswesteri(voksne),Onchocercaspp,Dictyocaulusarnfieldi(voksneogumod ne) og Gasterophilus spp (larvestadier i mund og mave) [1,5]. Ivermectin har ikke effekt modencysteredestadierafcyathostomer [49].Moxidectin,dererdetandetkommercielt tilgængeligeamtilheste,harsammespektrumoghardesudeneffektmoddeencystere destadierafcyathostomerogenlængerehalveringstid,hvilketgiverenmerelangvarig effektendivermectin [135].Ivermectinidenanbefalededoseringpå0,2mg/kgervedoral administrationhoshesteydersteffektivt.derer95100%effektmodvoksneogdefleste L 4 larverafcyathostomersamtdeflesteandrearternævntherover.modmigrerendel 4 af S.vulgarisharivermectin99%effekt [1]. 1.4 RESISTENS DEFINITIONER Litteraturen angiver, udtrykt på flere forskellige måder, at resistens optræder, når en størreandelafparasitterienpopulationudviklerevnentilatoverleveenbehandling,der generelterforventetatværeeffektivtmodsammeartogstadieafinfektion [123,132,135,136]. Kliniskresistenserdenobserveredemanglendeevnefordenanbefalededoseringtilat fjerneparasitterne.manglendeeffektafbehandling(treatmentfailure)kanskyldesklinisk resistens,mendetkanogsåskyldesenrækkeandreforhold,foreksempelfejldosering, forkertvalgafaktivtstofellerantagelseaf,atsymptomerneskyldesorm,selvomårsagen 10

25 Teori var en anden. Desuden kan tilstedeværelse af encysterede larver, der ekscysteres og etablerernyinfektion,hurtigreinfektionellerlignendefaktorerpåvirkedentilsyneladen deeffektafbehandlingen [32,123].Somkonsekvensafbehandlingskerderennaturligse lektionforgenetiskresistenteindivider.denneselektionbeskrivessomselektionspresset. Derhenvisesiøvrigttilappendiks2medordforklaringerpåforskelligeresistensbegreber. Anthelmintikamarkedsføresmedenanbefaletdosis,dererhøjereendstoffets99%ef fektniveaufordenartaform,somersværestatslåihjelmeddettestof [132].Selvomder er resistente orm til stede i en population, kan stoffet godt fortsat være effektivt mod andrearter,somermerefølsomme [132,134] REFUGIUM Refugieterbetegnelsenfordeorm,derikkerammesafbehandlingenmedanthelmintika ogdermedikkeudsættesforselektionforanthelmintikaresistens.begrebetervigtigtat forstå,foratkunneforholdesigtilbehandlingsstrategierogproblematikkenomkringud viklingafresistens.præparasitærestadierimiljøetvilaltidværeendelafrefugiet [151],og desudenhardeforskelligearteraformhar,påbaggrundafdereslivscyklusogafhængigt afhvilketanthelmintikummananvender,forskelligstørrelserefugium. Parasittensbiologiogepidemiologi,dynamikkeniværtsparasitforholdetsamtbehand lingsfrekvensogstrategierallefaktorer,dermedførervariationeristørrelsenpårefugiet [52,72].Detteerårsagtil,atandelenaformsomfindesirefugietvarierermedårstiden [135]. Dissevariationerirefugietsstørrelseharbetydningfordenhastighed,hvormedresistens udvikles [52, 72]. Når behandlede dyr udskiller æg fra resistente orm, vil disse i miljøet blandesmedafrefugiet.etstortrefugiumvilvirkefortyndende,sådenrelativeandelaf larvermedresistensfortyndes [100].Detteforholderillustreretifigur1.41. Dersesstoreindividuellevariationeriinfektionsgradenhoshesteienbesætning [117,125]. Figur1.41Refugietsbetydningsomfortyndendefaktoriforholdtilfrekvensenafresistentelar ver.hestentilvenstregræsserietstortrefugium,hvorderesistentelarverudgørenmindreandel af den samlede larvebyrde. Hesten til højre er omgivet af et mindre refugium, hvor det samme antalresistentelarverudgørenstørreandelafandelaflarvebyrden. 11

26 Teori Detersåledesvist,atenminoritetafhesteneudskillerhovedpartenaformene.Denne variation har været tilskrevet forskellige forhold omkring immunitet [51]. Regelmæssige undersøgelser af heste, der udskilte strongylideæg har vist, at heste, der flere gange i trækerfundetathavelavfec,ogsåharenstorsandsynlighedforathavelavfecvedden næsteundersøgelse [46,110].Refugietkanforstørresvedkunatbehandledemassivtinfice redeheste,hvorvedormeneidelavgradigtinficeredeheste,somikkebehandles,vilind gå i refugiet. Den relative fordeling af populationen mellem refugiet og værten på be handlingstidspunktetharstorbetydningforhastigheden,hvormedresistensudvikles [52]. Dennebetydningvilblivegennemgåetsenere UDVIKLINGAFANTHELMINTIKARESISTENS Resistensinematodepopulationeropstårsometresultatafselektionmedanthelmintika [32,134],idetintensbrugafanthelmintikaselektererforgenetiskellerfysiologiskresistente individer,derkanoverlevebehandlingen [121].Resistenseretnaturligfænomen,derfor ventesathaveeksisteretførbehandlingmedkemiskeanthelmintikablevpåbegyndt [32]. ResistenserarveligtognedarvesformentligdirektevedsimpleMendelskearveligheds principper [123]. For at udvikle resistens, er det nødvendigt, at gener for resistens er til stedeipopulationen [135].Voresforståelseaformenesgenetikerdårlig,mendetserudtil, atgenerneforresistensertilstedeogsåienfølsompopulation [123],elleratdekanudvik lesretnemtoverfågenerationer,hvilketdannergrundlagforenpotentielhurtigudvik ling af resistens [134]. Det er anført, at for hver succesfuld behandling, med det samme anthelmintikum,vilandelenafresistenteormidenbehandledepopulationstige,fordide orm,deroverleverenbehandlingkanreproduceresigoggivederesgenerforresistens videre til en ny generation [121]. Nogle nematodearter har forskellig følsomhed overfor behandlingafhængigaf,hvilketlivsstadiedeeri,ogderkanseskønsellerartsvariationer [136]. Cyathostomer, mod hvilke ivermectin kun virker mod de luminale stadier og ikke moddeencysteredelarver,eretoplagteksempelpådette [135].Enlilleændringibehand lingseffektenoverforenenkeltartkanværevanskeligellerumuligatregistrereienblan detormepopulation,hvisdet,somvedstrongyliderne,ikkeermuligtvedfæcesundersø gelsenatdifferentieremellemarterne [123,135].Larvedyrkningerkanderforværenødven digeiresistensdiagnostik. Resistenskanførsterkendesklinisk,nåretniveau,hvorderikkelængereerkliniskeffekt afbehandlingen,eropnået [121,123].Initieltudviklesresistenslangsomt,hvorefterdeteska lerer ret hurtigt til maximumniveau [123]. Dette mønster skyldes parasitternes kønnede formering, under hvilken generne rekombineres for hver generation. Herved kommer frekvensudviklingen af et sjældent gen til at foregå relativt langsomt i begyndelsen [29]. Deteranført,atdeteressentieltforforebyggelse,atresistensregistreresalleredepået tidligtstadium,såledesatmankanhindrespredningafderesistentegenertilrestenaf populationen [136]. 12

27 Teori IRREVERSIBELTILSTAND Anthelmentikaresistensserudtilatværepermanent.Dererikketegnpå,atormenebli ver følsomme overfor anthelmintika igen, selv hvis de ikke udsættes for stoffet. Dette betyderipraksis,atopnåetresistenserevig [72].Deteranført,atfølsomhedenoverforet stofteoretisksetburdekommetilbageigen,hvisanvendelsenophørte.deresistenteorm burdebliveudryddetsomfølgeafdårligtilpasningsevneellermodselektionefterbehand lingmedenandenstofgruppe.dettevilleiteorienfåfrekvensenafallelermedresistens moddetførstestoftilatfalde [72].Detervist,atallelernestadigvilværetilstedeipopula tionenogdenkraftigeselektion,dervilske,hvisanvendelsenafetmiddel,modhvilket dertidligereerudvikletresistens,genoptages,vilbetyde,atderhurtigtsesresistensigen [134].Hosfårharværetobserveretreversion;atfølsomhedenhosresistenteormvendte tilbage,mendennetilstandharkunvaretkortvarigt,nårbehandlingblevgenoptaget [76]. Resistensmåsåledesopfattessomenirreversibeltilstand KONSEKVENSERAFRESISTENS Behandlingenaformeinfektionerbyggeridagpåmedicineringiensådangrad,atnårder opstår resistens, bliver kontrollen af de parasitære infektioner problematisk [32]. Den yderste konsekvens af resistens vil være, at parasitære sygdomme ikke kan behandles med medicin [121], hvilket medfører øget risiko for parasitrelaterede sygdomme hos værtsdyrene [52]. Det er svært at forstå eller forudse resistens før det optræder klinisk. Derforermegetafdenidaganvendterådgivningomkringmanagementforatundgåresi stensrentteoretisk [133]. Med mereeffektivekemiskestoffertil atkontrollereparasitæreinfektioner øgessand synlighedenfor,atderviludviklesresistens,fordienmereeffektivbehandlingihøjere grad selekterer for overlevelse af de resistente orm, da følsomme orm ikke overlever behandlingen [123,134].Medtidenvilgenetforfølsomhedblivesjældnere,mensgenetfor resistensvilseshyppigere.medhenblikpåatmindskedenneselektionafderesistente gener,anbefalesdetatværeomhyggeligogforsigtigmedbrugenafdekemiskestofferog brugeikkekemiskestrategier,hvordetermuligt [134].Resistensmanagementeripraksis enbalancegangmellemforebyggelseafklinisksygdomogbevarelseafeffektiveanthel mintika. Overdrevet ormekontrol vil hurtigere resultere i udbredt resistens, og for lidt kontrolgiverrisikoforkliniskeparasitæresygdomme [133]. Detharværetanført,atdetkanværefristendeatøgedosisogsåledesfortsatudøveen effektpåparasitterneefteropståetresistens.sammekildeangiver,atfarenveddenne procedureer,atanthelmintikabyggerpåvirkningsmekanismer,derogsåfindesiværtsdy ret,ogdervilderforværerisikofor,atenøgetdosisvilværetoksiskforværten [122]. 13

28 Teori RELEVANTEFAKTORER,DERPÅVIRKERHASTIGHEDENFOR UDVIKLINGAFRESISTENS Selektionspressetbestemmer,hvorhurtigtresistensudvikles.Bestemmendeforselekti onspressets størrelse er genetiske, reproduktionsmæssige og adfærdsmæssige forhold ved parasitten samt valget af behandlingsstrategi herunder behandlingsfrekvensen [104]. Deteranført,atdergrundetlængdenaflivscyklus,værtsartsspecifikkeparasitterogtil stedeværelsenafrefugiumforventesenlangsomudviklingafresistenshosparasitter [32] GENETISKEFAKTORER Denematoder,derudviklerresistensmoddekemiskeanthelmintikahargenetiskeegen skaber,derselektererforudviklingenafresistens.førstogfremmesthardeethøjtni veauafgenetiskdiversitet,dereretudtrykforvariationigenomet [11].Enstørregenetisk diversitethosormenemedførerøgetsandsynlighedfor,atdervilværeresistentealleler tilstedeipopulationen.resistenskankunopståiindivider,derbærerallelerfragenerne fornedsatfølsomhedoverfordetanvendtestofogfindessåledesudelukkende,hvisden neallelertilstedeidenbehandledepopulation [52].Dengenetiskevariationipopulatio neraftrichostrongyloidenematodererstor [56]. Recessivnedarvningvilgivedenlangsomsteresistensudvikling,menarvegangenkanførst fastslås,nårdetaktuelletilfældeafresistenserkendt [135].HosH.contortuserdetfundet, at genet for ivermectinresistens nedarves dominant som en enkelt allel [77]. Antallet af overlevendevoksneormerafgørendeforhastigheden,hvormedresistensudvikles,idet disseormomgåendekanreproduceresig [36].Deterfremført,atstoffermedforlænget virkningstidvilfjerneenstørreandelafderesistenteadultefænotyper,mensamtidig,at enlangperiodemedsublethalpåvirkningvilselektereforresistens [58] REPRODUKTIONSMÆSSIGEFAKTORER Ormeneslivscyklusharindflydelsepåhastigheden,hvormedresistensudvikles,fordiden erafgørendefor,hvormangegenerationer,derkanudviklesomåret.parasittermedkort og direkte livscyklus, og deraf følgende kort generationsinterval, har størst risiko for at udvikle resistens [135, 136]. Alle hestens vigtige parasitter har direkte livscyklus [45]. Cyathostomerneslivscykluser på mindst6uger [130].S.vulgaris harenlivscyklus påop mod40uger [135].Dervilværeennaturligårstidsvariationipopulationensstørrelsesærligt medhensyntildepræparasitærestadier.tilsammenligningharfåretstrichostrongyloider enhøjerefrekvensafresistensendcyathostomerneogenlivscykluspå4uger [135].For skelleiværtsdyretvildogogsåhaveindflydelse. 14

GODKENDTE ORMEMIDLER

GODKENDTE ORMEMIDLER GODKENDTE ORMEMIDLER Der findes kun tre ormemiddelgrupper i Danmark 1 2 3 Benzimidazol (BZ) > Panacur, Valbazen Levamizol (LV) > Levaject Moxidectin (ML) > Cydectin, Ivomec, Noromectin Hvis der opstår

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Maximec Vet., oral pasta

PRODUKTRESUMÉ. for. Maximec Vet., oral pasta 2. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Maximec Vet., oral pasta 0. D.SP.NR 21717 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Maximec Vet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Ivermectin 18,7mg/g Alle hjælpestoffer

Læs mere

Strongylider hos travheste i løb

Strongylider hos travheste i løb Strongylider hos travheste i løb Et studie af strongyliders indvirkning på travhestes præstation Peter Fog Fagdyrlægestuderende Ansager Dyrehospital 6823 Ansager Summary The purpose with this study was

Læs mere

Spolorm forekomst og kontrol. Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi

Spolorm forekomst og kontrol. Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Spolorm forekomst og kontrol Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Spolorm forekomst og kontrol Helena Mejer Kiran Kumar Katakam (KU) Susmita Gautam (KU) Stig Milan Thamsborg (KU) Lise-Lotte

Læs mere

Effekt af antibiotikabehandling på produktivitet, resistens og velfærd.

Effekt af antibiotikabehandling på produktivitet, resistens og velfærd. Effekt af antibiotikabehandling på produktivitet, resistens og velfærd. LVK fagligt møde Kongensbro Kro den 28. november 2013 Inge Larsen PhD studerende, Fagdyrlæge i svinesygdomme Københavns Universitet

Læs mere

Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter

Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter Forslag til justering af nuværende strategi i praksis Rapport udarbejdet af: Dyrlæge Mette Uldahl Vejle Hestepraksis Fasanvej 12 712

Læs mere

Begge grupper af heste slagteheste og hobby-heste - skal via lovkrav have et gyldigt hestepas indeholdende medicinsider.

Begge grupper af heste slagteheste og hobby-heste - skal via lovkrav have et gyldigt hestepas indeholdende medicinsider. NYHEDSBREV Heste og medicin Fødevarestyrelsen har tiltagende fokus på hestebranchen i forhold til medicinforbrug og planlægger intensivering af kontrolbesøg i hestebesætninger og hos hestedyrlæger i 2012.

Læs mere

Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum)

Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum) Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum) Indledning: Hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) er i de senere år blevet et stadigt stigende problem i Danmark, især omkring Storkøbenhavn, Nordsjælland og

Læs mere

ormemiddelresistens (OR) hos hestens indvoldsorm.

ormemiddelresistens (OR) hos hestens indvoldsorm. Ormemiddelresistens hos hestens indvoldsorm Af Seniorforsker Ph.D. Henrik Bjørn, Sektion for Parasitologi, Statens Veterinære Serumlaboratorium De fleste hesteejere forbinder bekæmpelse af indvoldsorm

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ecomectin Vet., oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Ecomectin Vet., oralt pulver 16. juni 2015 PRODUKTRESUMÉ for Ecomectin Vet., oralt pulver 0. D.SP.NR. 09937 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ecomectin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Ivermectin 6,0 mg/g Hjælpestoffer:

Læs mere

www.vet.bayer.dk Har min kat orm?

www.vet.bayer.dk Har min kat orm? www.vet.bayer.dk? Orm er hyppige parasitter hos katte! Næsten alle katte kommer på et tidspunkt i kontakt med orm. Katte, der lever ude, får ofte orm, og på et givet tidspunkt vil mere end halvdelen af

Læs mere

BILAG I LÆGEMIDLETS NAVN, LÆGEMIDDELFORM, STYRKE, DYREARTER, INDGIVELSESVEJ OG INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

BILAG I LÆGEMIDLETS NAVN, LÆGEMIDDELFORM, STYRKE, DYREARTER, INDGIVELSESVEJ OG INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE BILAG I LÆGEMIDLETS NAVN, LÆGEMIDDELFORM, STYRKE, DYREARTER, INDGIVELSESVEJ OG INDEHAVERE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE EMEA/CVMP/495339/2007-DA November 2007 1/10 Medlemsstat Indehaver af markedsføringstilladelse/ansøger

Læs mere

Diarré hos smågrise og slagtesvin

Diarré hos smågrise og slagtesvin Institut for Produktionsdyr og Heste, Sektion for produktion og Sundhed & Øvet A/S Diarré hos smågrise og slagtesvin Dyrlæge, Stud. Ph.D Nicolai Weber, Københavns Universitet Specialdyrlæge Ken Steen Pedersen,

Læs mere

Parasitbekæmpelse på græs får og geder

Parasitbekæmpelse på græs får og geder Parasitbekæmpelse på græs får og geder Forum for Får og Geder, Årsmøde for Dansk Kvæg, 2003 Stig Milan Thamsborg, Center for Eksperimentel Parasitologi, KVL Parasitter på græs 1. Hvad betyder parasitter

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: Procox indeholder 0,9 mg/ml emodepsid

Læs mere

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge BILAG 3: RØDMUNDSYGE BILAG 3A Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge Sidhartha Desmukh*, Inger Dalsgaard**, Martin K. Raida*, Kurt Buchmann* *Fakultet for Biovidenskab,

Læs mere

Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen

Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen Agenda Baggrunden for sokkeprøverne Hvorfor er de som de er? Sygdommene de diagnosticerer

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde.

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE,

Læs mere

KURSUS I PARASITOLOGISK DIAGNOSTIK FOR FÅREAVLERE. Heidi L. Enemark Seniorforsker, PhD, DTU Veterinærinstituttet

KURSUS I PARASITOLOGISK DIAGNOSTIK FOR FÅREAVLERE. Heidi L. Enemark Seniorforsker, PhD, DTU Veterinærinstituttet KURSUS I PARASITOLOGISK DIAGNOSTIK FOR FÅREAVLERE Heidi L. Enemark Seniorforsker, PhD, DTU Veterinærinstituttet Stubberup, Juni 2014 OVERLIK OVER VIGTIGE PARASITTER HOS FÅR IDK HYPPIGSTE ÅRSAG TIL PARASITÆRE

Læs mere

Ken Pedersen, Ø-Vet Fra KU: Christian Fink Hansen, Jens Peter Nielsen, Nicolaj Rosager Weber Fra VSP: Hanne Maribo, Claus Hansen

Ken Pedersen, Ø-Vet Fra KU: Christian Fink Hansen, Jens Peter Nielsen, Nicolaj Rosager Weber Fra VSP: Hanne Maribo, Claus Hansen Dagsorden Mødedato 14. november 2016 Kl. 9-12 Sted Bilagsnr. Deltagere Afbud Kopi Axeltorv 3, 1609 København V, henvendelse på 1. sal. Ingen Ken Pedersen, Ø-Vet Fra KU: Christian Fink Hansen, Jens Peter

Læs mere

Notat om populationsstørrelse for bæredygtigt avlsarbejde

Notat om populationsstørrelse for bæredygtigt avlsarbejde NOTAT Notat om populationsstørrelse for bæredygtigt avlsarbejde Peer Berg Seniorforsker Dato: 30. marts 2011 Side 1/5 Dette notat er udarbejdet efter aftale med Fødevarestyrelsen med henblik på, at konkretisere

Læs mere

VERDENS MEST SOLGTE MIDDEL MOD LOPPER OG FLÅTER PÅ HUND OG KAT

VERDENS MEST SOLGTE MIDDEL MOD LOPPER OG FLÅTER PÅ HUND OG KAT VERDENS MEST SOLGTE MIDDEL MOD LOPPER OG FLÅTER PÅ HUND OG KAT Fipronil dræber voksne lopper, flåter og lus (S)-Metopren forhindrer loppelarver og loppeæg i at udvikle sig til nye lopper INDHOLD Fipronil

Læs mere

Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter

Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter og Salmonella m.m. Astrid Mikél Jensen, Dansk Kvæg Veterinære forhold og Råvarekvalitet Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg Afdeling for Ernæring og Sundhed -

Læs mere

Lov om medicinhåndtering - hestefolk i klemme igen

Lov om medicinhåndtering - hestefolk i klemme igen Stig Langeskov Petersen har været dyrlæge med egen klinik i 10 år, først på Christianshavn, hvor han udover heste også behandlede hunde og katte. For 2 år siden flyttede han til Slangerup og åbnede hestepraksis

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

BILAG I LISTE OVER VETERINÆRLÆGEMIDLETS LÆGEMIDDELFORMER, STYRKER, INDGIVELSESVEJE, EMBALLAGE OG PAKNINGSSTØRRELSER I MEDLEMSSTATERNE

BILAG I LISTE OVER VETERINÆRLÆGEMIDLETS LÆGEMIDDELFORMER, STYRKER, INDGIVELSESVEJE, EMBALLAGE OG PAKNINGSSTØRRELSER I MEDLEMSSTATERNE BILAG I LISTE OVER VETERINÆRLÆGEMIDLETS LÆGEMIDDELFORMER, STYRKER, INDGIVELSESVEJE, EMBALLAGE OG PAKNINGSSTØRRELSER I MEDLEMSSTATERNE BILAG I Indehaver af markedsføringstilladelsen (navn og adresse): Referencemedlemsstat:

Læs mere

PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and population studies in Europe and around the World

PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and population studies in Europe and around the World PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and population studies in Europe and around the World 1 15.35 PREVIEW projektets status og foreløbige resultater Ved PREVIEW projektansvarlig i Danmark,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fødevarestyrelsen Fødevareregion Nord/Århus Sønderskovvej Lystrup. Att. Mie Have Thomsen

AARHUS UNIVERSITET. Fødevarestyrelsen Fødevareregion Nord/Århus Sønderskovvej Lystrup. Att. Mie Have Thomsen Fødevarestyrelsen Fødevareregion Nord/Århus Sønderskovvej 5 8520 Lystrup Att. Mie Have Thomsen Vedr.: Ansøgning om EU godkendelse af Dansk Gotlands Russ. Peer Berg Seniorforsker Dato: 08. april 2011 Direkte

Læs mere

Coccidiose hos ged (Capra hircus)

Coccidiose hos ged (Capra hircus) Coccidiose hos ged (Capra hircus) Jörg M. D. Enemark, dyrlæge, ph.d., Dip ECBHM Nordisk Produktchef, FAP Bayer Health Care, Animal Health Division Joerg.enemark@bayer.com Bemærk Coccidiose kan ikke udryddes!!

Læs mere

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren DATABLAD Serietitel:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HALOCUR 0,5 mg/ml oral opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2.1 Aktiv(e) stof(fer) Halofuginon base (som laktat) 0,50 mg /ml 2.2 Hjælpestof(fer),

Læs mere

og alvorligt problem i Da

og alvorligt problem i Da Hjerteorm hos hund e og alvorligt problem i Da Af Dyrlæge, Ph.d.-studerende Jakob Willesen, Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme, Den K Hjerteorm hos hund var før 1990 en eksotisk sygdom i Danmark. I dag

Læs mere

Diarré hos klimagrise og slagtesvin

Diarré hos klimagrise og slagtesvin Diarré hos klimagrise og slagtesvin Ø-Vet Årsmøde Sørup Herregård den 27. januar 2015 Inge Larsen PhD studerende, Fagdyrlæge i svinesygdomme Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Institut

Læs mere

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13.

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. juni Anna Tølbøll Svendsen, Læge og klinisk assistent Sjællands Universitetshospital

Læs mere

Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA. k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) gælder også for k 2! : i j

Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA. k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) gælder også for k 2! : i j Hypoteser om mere end to stikprøver ANOVA k stikprøver: (ikke ordinale eller højere) H 0 : 1 2... k gælder også for k 2! H 0ij : i j H 0ij : i j simpelt forslag: k k 1 2 t-tests: i j DUER IKKE! Bonferroni!!

Læs mere

Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen. Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport

Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen. Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport Rockwoolfonden Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Indhold Forord 9 1 Introduktion 11

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapir Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapiret er udarbejdet i 2015 af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for medicinsk

Læs mere

The Moredun Foundation. News Sheet Vol. 3, No. 16. Liver Fluke Disease in Sheep Leveriktesyge hos får

The Moredun Foundation. News Sheet Vol. 3, No. 16. Liver Fluke Disease in Sheep Leveriktesyge hos får The Moredun Foundation News Sheet Vol. 3, No. 16 Liver Fluke Disease in Sheep Leveriktesyge hos får Oversat af: cand. mag. Annedorte Westergaard og dyrlæge Inga Stamphøj (Updated November 2007) Dr Bob

Læs mere

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 171 Offentligt LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Robert Skov, overlæge Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne Statens Serum

Læs mere

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet Genetiske Aspekter af HCM hos Kat - en introduktion til forskningsprojektet Cand. scient. Mia Nyberg, ph.d. stud. mnje@life.ku.dk IMHS, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Klinisk Biokemisk

Læs mere

Guide til naturligt helbred i brevduer Af Dr. vet. Gordon Chalmers Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

Guide til naturligt helbred i brevduer Af Dr. vet. Gordon Chalmers Oversættelse Ove Fuglsang Jensen Guide til naturligt helbred i brevduer Af Dr. vet. Gordon Chalmers Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Guide til naturligt helbred i brevduer Af Gordon A. Chalmers, DVM DVM: Doctor of

Læs mere

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET JULIE LYNGSØ, LÆGE, PH.D.-STUDERENDE TORSDAG D. 03.02.2016 VELKOMMEN TIL EN SUPER AFTEN! 3 DISPOSITION EPI WORKSHOP - Kort præsentation af mig selv - Hvad er epidemiologi?

Læs mere

Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans

Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans university of copenhagen Evaluering af besætningsansvarliges adgang til behandling af kælvningsfeber (mælkefeber) hos køer Thomsen, Peter Thorup; Houe, Hans Publication date: 2013 Document Version Peer-review

Læs mere

Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk?

Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk? Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk? John Elmerdahl Olsen Institut for veterinær sygdomsbiologi Københavns Universitet (Landbohøjskolen) DSF: Minimizing antibiotic resistance development

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Fodring af geder Jens Chr. Skov

Fodring af geder Jens Chr. Skov Fodring af geder Jens Chr. Skov Geden er drøvtygger En drøvtygger er et klovdyr, der fordøjer sin føde i 2 trin Først ved at spise råmaterialet og dernæst gylpe det op, tygge det igen og synke det ned

Læs mere

Kakerlakker og resistens

Kakerlakker og resistens Kakerlakker og resistens Karl-Martin Vagn Jensen Forskningsleder Skadedyrlaboratoriet Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr Århus Universitet Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) Påstande tilskrevet

Læs mere

3. Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin

3. Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin 3. Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin Helena Mejer & Allan Roepstorff Center for Eksperimentel Parasitologi Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 3.1 Indledning De fleste almindelige indvoldsorm

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/66 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Advocate spot-on opløsning til små katte Advocate spot-on opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: Advocate

Læs mere

Hæmofili A Hæmofili B Von Willebrands sygdom

Hæmofili A Hæmofili B Von Willebrands sygdom Koagulationsforstyrrelser Pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle og analyseforskrifterne Arvelige Koagulopatier Erhvervede Koagulopatier Hyperfibrinolyse DICsyndrom Øget Trombose beredskab Analyser Arvelige

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Uafhængighedstestet Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev

Læs mere

Til Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling

Til Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT DK-3900 NUUK GREENLAND P.O.BOX 570 PHONE (+299) 36 12 00 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Departementet for Uddannelse,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen af Naturresourcestuderende (FN) Dato: Fredag den 2.oktober 2015 kl 12.30. Generalforsamlingens dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formalia a. Valg

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel 11. januar 2016 PRODUKTRESUMÉ for Vilocare, premix til foderlægemiddel 0. D.SP.NR. 29440 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Vilocare 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Zinkoxid 1000 mg/g.

Læs mere

Brevduer og Cryptococcus infektioner i mennesker

Brevduer og Cryptococcus infektioner i mennesker Brevduer og Cryptococcus infektioner i mennesker Af Ove Fuglsang Jensen Denne artikel er tilsendt mig af Dr. Chalmers til oversættelse. Den kan ikke læses i andre brevduemedier her i Europa, og på den

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ecomectin Vet., injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Ecomectin Vet., injektionsvæske, opløsning 28. september 2015 PRODUKTRESUMÉ for Ecomectin Vet., injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 9937 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ecomectin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Indholdsstof: Ivermectin

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Bimectin Plus, injektionsvæske, opløsning

Bimectin Plus, injektionsvæske, opløsning 2. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Bimectin Plus, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 27463 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Bimectin Plus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive ingredienser: 1

Læs mere

X bundet arvegang. Information til patienter og familier. 12 Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55

X bundet arvegang. Information til patienter og familier. 12 Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55 12 Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55 X bundet arvegang Århus Sygehus, Bygn. 12 Århus Universitetshospital Nørrebrogade 44 8000 Århus C Tlf: 89 49 43 63

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 627 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 627 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 627 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMPBR Sags nr.: 1405230 Dok. Nr.:

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Advocate til hunde indeholder 10 % imidacloprid og 2,5 % moxidectin.

Advocate til hunde indeholder 10 % imidacloprid og 2,5 % moxidectin. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Advocate spot-on opløsning til små hunde Advocate spot-on opløsning til mellemstore hunde Advocate spot-on opløsning til store hunde Advocate spot-on opløsning til ekstra store

Læs mere

Coccidiose hos danske kalve

Coccidiose hos danske kalve Coccidiose hos danske kalve - http://www.thebeefsite.com/articles/1088/coccidiosis-in-cattle Forfatter: Michael Jensen Studieretning: Husdyrproduktion 2010 Afleveringsdato: 10-02-2011 Vejleder: Hanne Justesen

Læs mere

Telerehabilitering af hjertepatienter

Telerehabilitering af hjertepatienter Telerehabilitering af hjertepatienter Ved Birthe Dinesen, Lektor, Forskningsleder Teledi@log, Leder af Laboratoriet for Telehealth & Telerehabilitering, IN,SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand 16. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand 0. D.SP.NR 25893 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Coliplus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder:

Læs mere

Gåsebille (Phyllopertha horticola) Eng.: June beetle

Gåsebille (Phyllopertha horticola) Eng.: June beetle Gåsebille (Phyllopertha horticola) Voksen gåsebille. Gåsebillelarver i 3. larvestadie er ca. 2 cm lange, C-formede og hvidlige. De har 3 par veludviklede ben forrest på kroppen og et brunt hoved. Gåsebillens

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Doxylin Vet., pulver til oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Doxylin Vet., pulver til oral opløsning 19. oktober 2015 PRODUKTRESUMÉ for Doxylin Vet., pulver til oral opløsning 0. D.SP.NR 9519 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Doxylin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. gram: Aktivt stof: Doxycyclinhyclat

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

X bundet arvegang. Information til patienter og familier

X bundet arvegang. Information til patienter og familier X bundet arvegang Information til patienter og familier 2 X bundet arvegang Følgende er en beskrivelse af, hvad X bundet arvegang betyder og hvorledes X bundne sygdomme nedarves. For at forstå den X bundne

Læs mere

Forekomst og effekter af kalvediarré og luftvejslidelser i malkekvægbesætninger

Forekomst og effekter af kalvediarré og luftvejslidelser i malkekvægbesætninger Forekomst og effekter af kalvediarré og luftvejslidelser i malkekvægbesætninger Elba Lorenzen Specialeforsvar Videncentret for Landbrug 1-180 dages kalvedødelighed (%) AARHUS UNIVERSITET Hvorfor diarré

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE

PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE MEDDELELSE NR. 963 I det gennemførte projekt havde DLY-galtene bedre produktionsresultater end LYgaltene, og dermed en bedre produktionsøkonomi.

Læs mere

Behandling, diagnostik og medicinforbrug ved diarre hos klima- og slagtesvin

Behandling, diagnostik og medicinforbrug ved diarre hos klima- og slagtesvin Behandling, diagnostik og medicinforbrug ved diarre hos klima- og slagtesvin Årsmøde 2015 i Svinepraksis.dk Ken Steen Pedersen, Adm. direktør, specialdyrlæge, Ø-Vet A/S Hvad er diarre? 3 til 8 uger efter

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Bravecto 112,5 mg tyggetabletter til miniaturehunde (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg tyggetabletter til små hunde (> 4,5-10 kg) Bravecto 500 mg tyggetabletter

Læs mere

Vidensoverførsel - fra lab til landmand

Vidensoverførsel - fra lab til landmand Vidensoverførsel - fra lab til landmand Christian Fink Hansen Institut for Produktionsdyr og Heste Produktion og Sundhed cfh@life.ku.dk Dias 1 Disposition Hvem er jeg? Baggrund, barrierer og problemer

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som stambogsførende forening

Ansøgning om godkendelse som stambogsførende forening Peer Berg Fra: Peer Berg Sendt: 1. april 2011 12:04 Til: 'info@eamh.dk' Emne: Ansøgning om godkendelse som stambogsførende forening Til rette vedkommende. Aarhus Universitet er blevet bedt om en vurdering

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER

Læs mere

Farefeber/ efterveer forebyggelse og behandling. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Frede Keller, fagdyrlæge, LVK

Farefeber/ efterveer forebyggelse og behandling. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Frede Keller, fagdyrlæge, LVK Farefeber/ efterveer forebyggelse og behandling Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Frede Keller, fagdyrlæge, LVK Foredraget omhandler Farefeber (Margit) Beskrivelse Landmandens diagnose Forebyggelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

Dandy Walker Like Malformation

Dandy Walker Like Malformation Dandy Walker Like Malformation Speciale af Hedvig Christiansson and Evelina Kling Vegeby Præsenteret af Helle Friis Proschowsky Dyrlæge, Phd., Specialkonsulent hos DKK DWLM projektet 1. Hvad er DWLM 2.

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA!

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BORRELIOSE ER EN SYGDOM DER KAN DE. GIVE UBEHAGELIGE FØLGER FOR HUN N TAL MED DIN DYRLÆGE OM, HVORDA MOD D HUN DIN DU BEDST BESKYTTER FLÅTER OG SMITTE MED BORRELIA. HVAD ER

Læs mere

NaturligVis. Nyhedsavisen for dig, der vil vide mere om dyr. Kære Læser

NaturligVis. Nyhedsavisen for dig, der vil vide mere om dyr. Kære Læser V I N T E R U D G A V E N 2 0 1 4-2 0 1 5 NaturligVis Nyhedsavisen for dig, der vil vide mere om dyr The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere