IVERMECTINS EFFEKT MOD HESTENS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IVERMECTINS EFFEKT MOD HESTENS"

Transkript

1 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET IVERMECTINSEFFEKTMODHESTENS NEMATODERUNDERDANSKEFORHOLD Afleveret20.februar2009 Vejleder:MartinKrarupNielsen,dyrlæge,PhD FaggruppeMedicinogKirurg,InstitutforProduktionsdyrogHeste

2

3 SAMMENDRAG Anthelmintikaresistenseretvoksendeogudbredtproblemblandtgastrointestinalepara sitterpåverdensplanimangedyrearter.dererbeskrevetresistensimodallekommercielt tilgængeligeanthelmintika,ogproblemeterkendthosflerearterafhestensnematoder. Deterkendt,atkraftigbrugafanthelmintikaselektererforresistens.Eftermereend20 årsintensanvendelseafivermectintilbehandlingaformeinfektionerhoshesteudentegn påresistensudvikling,erderpådetsenestebeskrevetresistenshosparascarisequorum ograpporteretomforkorteteggreappearanceperiod(erp)forstrongylideægflereste deriverden. Det eksperimentelle arbejde sigtede mod, at fastslå ivermectins effekt overfor hestens almindeligstenematoderidanmark.ialt196hestebehandletudfraenselektivterapi strategiblevinddragetistudiet.79afdissehestevarinficeretmedparascarisequorum. 117hestevarudelukkendeinficeretmedstrongylider.Hesteneblevbehandletmediver mectin(ca.0,2mg/kg)oralpasta.fecaleggcountreductiontest(fecrt)blevudført10 15dageefterbehandling.GruppenafhesteinficeretmedP.equorumhavde96,9%effekt afbehandlingen.10%afhestenehavde<90%effekt.allehestemedstrongylideæghavde 100%effektafivermectinbehandlingen. Samtidigblevenlængerevarendeundersøgelseafstrongylideinficeredehesteudførtfor atfastlæggeeggreappearanceperiod(erp)hosdanskeheste.iundersøgelsendeltog9 besætninger, alle med selektiv behandlingsstrategi, med i alt 96 heste, der var blevet behandletmedivermectin(ca.0,2mg/kg)oralpasta.hestenevardoseretogbehandletaf ejeren.ugentligefecrtblevudførtfra2til6ugerefterbehandling.dengennemsnitlige effekt6ugerefterbehandlingvar96,9%.enenkeltbesætninghavdeforkorteterpmed <90%effekt6ugerefterbehandling. Hesteejernes dosering blev registreret og hestens vægt estimeret med vægtmålebånd. Heste, der var blevet overdoseret med ivermectin viste signifikant lavere effekt 5 og 6 ugerefterbehandling,endhestederikkevaroverdoseret.derblevfundetensignifikant effektafinfektionspressetibesætningenpåægudskillelsenefterbehandling.engruppe afubehandledehesteblevundersøgtsideløbendemedfecrtafdebehandledeheste.de ubehandledehesteudvisteenmarkantstigningifecaleggcount(fec)istudieperioden. Resultaternetyderpå,atdensærligestrategimedlovgivningomreceptpligteanthelmin tikaogselektivterapi,derharværetpraktiseretidanmarkdeseneste10år,kanhaveen positiveffektpåresistensniveauet.dererikkefundetivermectinresistenshosstrongyli derideundersøgteheste,oggennemsnitseffektenafivermectinoverforspolormerlangt højereendhvaddererrapporteretiandrelande.denfundneerperligeledeslangthøje reendhvadderfornyligerrapporteretfraandrelande. i

4 ABSTRACT Anthelminticaresistance is a growing and widespread problem among gastrointestinal parasitesworldwideinmanyhostspecies.resistanceagainstallcommerciallyavailable anthelminticshasbeenfoundinseveralspeciesofhorsenematodes.intenseuseofan thelminticsiswellknowntoselectforresistance.aftermorethan20yearsofintenseuse ofivermectininthetreatmentofworminfectionsinhorseswithnosignsofresistance development, resistance has recently been described in Parascaris equorum and short ened Egg Reappearance Period (ERP) for strongyle eggs has been reported in several countries. Theexperimentalworkaimedatdeterminingtheefficacyofivermectinincommonhorse nematodesindenmark.atotalof196horses,eachtreatedbyaselectivetherapystrate gywereinvolvedinthestudy.79ofthesehorseswereinfectedwithparascarisequorum. 117horseswereinfectedonlywithstrongyles.Horsesweretreatedwithivermectin(ap proximately 0.2 mg / kg) oral paste. Fecal Egg Count Reduction Test (FECRT) was per formed1015daysaftertreatment.thegroupofhorsesinfectedwithp.equorumhad 96.9%efficacyoftreatment.10%ofthehorsesshowed<90%efficacy.Allhorsesinfected withstrongyleshad100%efficacyoftreatmentwithivermectin. Atthesametimealongtermstudyofhorsesinfectedbystrongyleswasperformedto determineeggreappearanceperiod(erp)indanishhorses.thestudyinvolved9farms, eachwithaselectivetreatmentstrategy,withatotalof96horsesthathadbeentreated with ivermectin (approximately 0.2 mg / kg) oral paste. The horses were dosed and treatedbytheowner.weeklyfecrtwasperformedfrom2to6weeksposttreatment. Theaverageeffect6weeksposttreatmentwas96.9%.OnefarmhadshortenedERPwith <90%efficacy6weeksposttreatment. Horse owner's dosage was recorded and the weight of the horses was estimated by weightgirthtape.horseswhichhadbeenoverdosedwithivermectinshowedsignificantly lower efficacy 5 and 6 weeks after treatment than horses which were not overdosed. Futhermore,asignificanteffectofahighinfectionpressureatthefarmwasfoundonthe numberofeggshedposttreatment.agroupofuntreatedcontrolhorseswerestudiedin parallelwithfecrtoftreatedhorses.theuntreatedhorsesshowedamarkedincreasein FecalEggCount(FEC)duringthestudyperiod. Theresultssuggestthatthespecialstategywithprescriptiononlyanthelmiticslegislation andselectivetreatmentwhichhasbeenpracticedindenmarkforthelast10yearsmay haveapositiveeffecton thedegreeofresistance. Noivermectinresistance wasfound amongstrongylesintheobservedhorsesandtheaverageefficacyofivermectinagainstp. equorum is much higher than what has been reported from other countries. The ob servederpismuchhigherthanwhathasrecentlybeenreportedfromothercountriesas well. ii

5 FORORD Dette speciale er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af mit veterinærstudium. Specialetsemneervalgtudfraetønskeomatudførebrugbartforskningsarbejdemeden højgradafkliniskrelevansogresultater,dereranvendeligeipraksis.samtidighavdejeg etønsketomatopnåbrugbarekliniskvidenogrelevantekliniskefærdigheder.speciale rapportenerdelvistskrevetpåartikelform,dadetermitmålatdefundneresultaterskal publiceresietfagligtrelevanttidsskriftsåledesatdekanopfyldemålsætningenoman vendelighedipraksis. Undervejsiprocessenharjegfåethjælpogstøttefrafleresiderafkompetentemenne sker,derharengageretsigimitarbejdepådeneneellerdenandenmåde.jegskylder demalleenstortakforhjælpogstøtte. Førstogfremmestensærligstortaktilminaltidhjælpsommeognærværendevejleder, postdoc dyrlæge og PhD Martin Krarup Nielsen, Institut for Produktionsdyr og He ste/faggruppe:medicinogkirurgi,forgodfeedback,konstruktivkritikogutrætteligtål modighedunderheleforløbet.detharværetenfornøjelseathaveensåengageretog interesseretvejlederpåspecialet. Ensærligtaktilpostdoccand.scient.,PhDChristianRitz,InstitutforGrundvidenskabog Miljø/Statisticsforstorhjælpogutrætteligtålmodighediforbindelsemeddenstatistiske behandling af mine resultater. Også tak til lektor Niels Chr. Kyvsgaard, Institut for Syg domsbiologi/faggruppenformikrobiologiforhjælpogpædagogiskindføringisas.lige ledestak tillaboranterne MariaRhod ogtinaroustpåuniversitetshospitaletforstore Husdyrforhjælpogtålmodighedunderdetpraktiskearbejde. Detpraktiske,eksperimentellearbejdeerudførtisamarbejdemedEquiLabiSlangerup, somjegskylderstortakforhjælpeniforbindelsemedopstartenafprojektet,indsamling afdataogkontakttilbesætningsoghesteejere,samtforhjælpenmedindsamlingafdata frahestenemedspolorm.derskallydeenstortakforsamarbejdsviljeoginteresseipro jektettilalledeltagendehesteogbesætningsejere. Mine studiekammerater, stud.med.vet. Ulla Vestergaard Andersen og stud.med.vet. KathrinePilegaardtakkesforhyggeligtsamværunderudførelsenafdeteksperimentelle arbejdeoggodefagligediskussionerbådeførogunderudarbejdelsenafspecialetsamt for gennemlæsning af manuskriptet. Dyrlæge Sara Dalsgaard og dyrlæge Ann Persson takkesforkonstruktivkritiksamtkorrekturlæsningafmanuskriptettilspecialet.sidstmen absolutikkemindstenstortaktilminkærestekristianforoverbærenhed,opbakningog støtteiprocessen,samtgodeforslagogkonstruktivkritikundervejs. Udarbejdelsenafspecialetharværetenlærerigprocesformig,ogjeghåber,atindholdet ogresultaternevilværebrugbareiovervågningenafivermectinresistensidanmark. Frederiksbergd.20.februar2009 MetteLindstrømLarsen,V9347 iii

6

7 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag...i Abstract...ii Forord...iii Indholdsfortegnelse...v Forkortelsesliste...vii Indledning...ix Baggrund...ix Formål...ix Problemformulering...x Metode...x Specialetsopbygning...xi 1.Teori Nematodeinfektionerhosheste Strongylider P.equorum Fæcesundersøgelser Lovgivningomkringanthelmintika Avermectin/Milbemycin Ivermectin Resistens Definitioner Udviklingafanthelmintikaresistens Konsekvenserafresistens Relevantefaktorer,derpåvirkerhastighedenforudviklingafresistens Resistenshistoriskset Aktuelstatusforivermectinresistenshoshestenesnematoder ResistensiDanmark Udviklingafnyestoffer Detektionafresistens FECRT Invitrometodertildiagnostikafivermectinresistens Grænseværdierforivermectinresistens BeregningafFECR Anvendtegrænseværdierilitteraturen EggReappearancePeriod Tidligereanvendtegrænseværdier...25 v

8 2.FørsteArtikeludkastIvermectinseffekt...29 Undersøgelseafivermectinseffektmoddanskehestesnematoderogresistensniveauet hosdisse Sammendrag Abstract Introduktion MaterialerogMetoder Undersøgteheste FecalEggCountReduction Statistik Resultater HestemedParascarisequorum Hestemedudelukkendestrongylideæg Diskussion EffektenafIvermectinimodspolorm Effektmodstrongylider Betydningenafdendanskebehandlingsstrategi Resistensdefinitioneroggrænseværdier Studietsdesignogmetoder AnbefalingerforfremtidigbrugafivermectiniDanmark Referencer AndetArtikeludkastEggReappearancePeriod...57 UndersøgelseafEggReapperancePeriodiIvermectinbehandlededanskeHeste sammendrag Abstract Introduktion MaterialerogMetoder Udvælgelseafhestetilundersøgelsen Registreringerafdeltagendeheste FECRT Larvedyrkning Dedeltagendebesætninger Statistik Resultater ForkortetERP Effektafopstaldningssted Effektafinfektionspressetibesætningen Ubehandledeheste Effektafdoseringenspræcision Diskussion PositiveFEC4ugerefterbehandlingen Studietsdesignogmetoder...76 vi

9 3.6.3 DefinitionafERP Effektafdoseringenspræcision Effektafinfektionspressetibesætningen Kontrolheste Perspektiver Referencer Opsamlendediskussion Betydningenafdenselektivedanskebehandlingsstrategi Anvendelighedenafspecialetsfundipraksis AnvendelseafFECRTiresistensdiagnostik AnvendelseafERPikliniskpraksis Nyebehandlingsmuligheder Management Specialetskonklusioner Perspektivering Udvidedeundersøgelserafstudietsresultater Referencer...99 Appendiksliste...I Appendiks1 OrmestrategianbefaletafEquiLab...IV Appendiks2 Definitionerpårelevanteresistensbegreber...XII Appendiks3 BrevtildeltagendebesætningeriERPundersøgelsen...XVI Appendiks4 UddybendeoplysningeromdedeltagendebesætningeriERP...XXIV Appendiks5 Datatilartikeludkast1omivermectinresistens...XXXII Appendiks6 Datatilartikeludkast2omERP...XXXVI Appendiks7 Datatilartikeudkast2vedrørendekontrolheste...XLII Appendiks8 UdskriftfraSASmedanalyseresultaterfraERPundersøgelsen...XLVI Forsideillustrationer: Mineheste,XanthoogRoxsane,pågræs,august2007. BilledetertagetafChristianGrünerPhotography. Strongylideæg,egetfoto,oktober2008. Cyathostomlarve,egetfoto,november2008. vii

10 FORKORTELSESLISTE Liste over anvendte forkortelser i specialet. Ord og udtryk, for hvilke der eksisterer en forkortelse,dereraccepteretogalmindeligtbrugtideninternationalelitteraturderdet valgt at benytte denne internationale forkortelse. På listen af forkortelser er desuden anførtoversættelsetiletdanskudtryk. AM Avermectin/Milbemycin EPG EggPerGram,ægpr.gramfæces ERP EggReappearancePeriod,tidenfrabehandlingmedormekur,tilderfindesetdefi neretniveauafægifæces FEC FecalEggCount,fæcesundersøgelser FECR FecalEggCountReduction,reduktionIdenfækaleægtælling FECRT FecalEggCountReductionTest,undersøgelseafreduktionenidenfækaleæg tælling.foretagesvedatgentagefecefterbehandlingafhestenmedanthelmintikum LCL LowerConfidenceLevel,Nedregrænsefor95%konfidensinterval L 3 Tredjestatdiumlarver L 4 Fjerdestatdiumlarverosv. MDR MultiDrugResistant,multiresistenteorm WAAVP WorldAssociationfortheAdvancementofVeterinaryParasitology viii

11 INDLEDNING BAGGRUND Resistensblandtgastrointestinaleparasitteroverforanthelmintikaeretudbredtogvok sende problem på verdensplan. Blandt hestene er problemet beskrevet hos forskellige arter af orm mod alle kommercielt tilgængelige anthelmintika. Det er kendt, at kraftig brugafanthelmintikaselektererforresistens [134].Ivermectinharværetopfattetsomet enslags vidundermiddel",idetdereftermereend20årsintensbrugikkevarudviklet resistenshoshestensparasitter.idesenesteårerderbeskrevetresistensmodivermec tin hos Parascaris equorum [14,57,74,83,92,140,141,142,152] og rapporteret om forkortet Egg ReappearancePeriod(ERP)forstrongylideæg [95,96,105,152] flerestederiverden. I Danmark har der siden 1999 været en særlig lovgivning, der begrænser brugen af anthelmintika,idetdissestoffererpåreceptogsåledeskunmåanvendes,efterendiag nosestilletafendyrlæge [3].DettehargivetDanmarksærstatus,sometland,hvordyrlæ geninddragessområdgiveriforbindelsemedormestrategiogbehandling.selektivbe handling,hvorkunheste,derudskillermangeparasitæg,behandles,erdenmestanvend testrategiidanmark,imodsætningtildeflesteandrestederiverden,hvorprofylaktisk behandlingudenkendskabtilinfektionsbyrdeellerresistensstatuserdenprimærestrate gi [112]. PåtrodsafdennesærstatuserderudførtmegetlidtresistensforskningiDanmarkdese neste10år [113,140].IvermectinerdetabsolutmestanvendteanthelmintikumiDanmark [112],hvilketresultereriethøjtselektionspresforresistenspådettestof.Enundersøgelse afresistensniveauetforivermectinidanmarkerrelevant,bådesetilysetafdenbegyn denderesistensirestenafverdenogforatevalueredensærligedanskestrategi. FORMÅL Formåletmeddettespecialeer,medudgangspunktiovenståendeviden,atbidragetilen klarlægningafsituationenomkringivermectinseffektivitetidanmarkpånuværendetids punkt.specialetsigtersåledesmodatfastslåresistensniveauetfordealmindeligstene matoder hos heste og ERP for strongylide æg i ivermectinbehandlede danske heste. Kendskabtilresistensniveaueteressentieltforatvælgedetkorrekteanthelmintikumtil behandlingafdenaktueltdiagnosticeredeormeinfektion,ogenundersøgelseafdettevil derforbidragemedviden,derkananvendesipraktiserendedyrlægersdagligearbejde. ERPerikketidligereundersøgtidanskehesteogenafklaringafERPiDanmarkvilfastsæt teennormalværdiforerppånuværendetidspunktoggøredetmuligtatovervågeudvik lingenfremadrettet. ix

12 Indledning PROBLEMFORMULERING Projektetbeskæftigersigmedproblematikkenomkringresistensmodivermectinhosde almindeligstforekommendenematoderhosdanskehestemedsærligtfokuspåparascaris equorumogcyathostomer. Iforbindelsemedrutineundersøgelsermedhenblikpåormebehandlingafdanskeheste undersøgeseffektenafivermectindelsvedresistensundersøgelserogdelsvederpun dersøgelserafnoglegrupperafhestemedhenblikpå atfastlæggedetnuværendeniveau idanmark. METODE G Studieterdesignetsometfeltstudieforatafspejlemålsætningenomatskaberesultater,, dererdirekteanvendeligeialmenkliniskhestepraksis. UdvælgelsenafhestetilstudietersketisamarbejdemedEquiLab *,ogerillustreretifigur i.i1.equilabharudførtalledeindledendediagnostiskeprøveriforbindelsemedderes dagligearbejdeogstilletderesresultatertilrådighedfordettespeciale.ihenholdtillabo ratorietsstandardanbefalingererallehestemedstrongylideæg> >200ægpr.gramfæces (EPG)blevetbehandletogallehestemedpositivtfundafspolormægerligeledesbehand let.allehestetildeltagelseiundersøgelsenerbehandletmedivermectin.laboratoriets standardprocedure er udsendelse af ormekur via post direkte fra et apotek således at behandlingogdoseringpåhvilerejerenselv.laboratorietsvejledningertilklienternefin desiappendiks1.såledeserbehandlingenafheste,derskulleindgåidettestudiefore ståetafhesteejerenselv. Fæcesundersølgeser Strongylider Spolorm Resistensundersøgelse FECRT Resistensundersøgelse FECRT ERPundersøgelse FECRTugentligt26 ugerefterbehandling Figuri.i1Opbygningenafundersøgelserneogudvælgelsenafdeltagendehesteispecialetsekspe rimentelledel Udvælgelsen af heste til deltagelse i undersøgelsenaferpersket ud fra et krav om mindst10behandledehesteihverbesætningogetrentpraktiskhensyntilplaceringaf besætningenindenforstorkøbenhavn,såledesatindsamlingafprøverblevlogistiskmu ligt.ejernetilheste,dervarudvalgttilatdeltageierpundersøgelsenfiktilsendtetbrev,, derervedlagtsomappendiks4.hestetilresistensundersøgelsenharfordestrongylidein * EquiLab,v.StigLangeskovPetersen,JørlundeOverdrev7,3550Slangerup x

13 ficerede hestes vedkommende været de samme som deltog i ERPundersøgelsen samt hestederunderforløbetfraflyttededissebesætningerogdesudenenløsdriftbesætningi tilknytningtilenafdestalde,derindgikierpstudiet.fordespolorminficeredehestes vedkommende har Equi Lab forestået resistensundersøgelserne, der alle blev tilsendt medpost.dengeografiskeplaceringafdissehesteharderforikkeværetafgørende. Alle undersøgelser er foretaget ved hjælp af Fecal Egg Count Reduction Test (FECRT). FECRTforhestemedspolormudførtessomnævntafEquiLab,mensalleopfølgendeun dersøgelserpåhestemedstrongyliderblevudførtafundertegnedepåstudenterlabora toriet ved Universitetshospitalet for Store Husdyr. Resistensundersøgelsen bestod af FECRTafdebehandledeheste1015dageefterivermectinbehandlingen.ERPundersøgel senbestodafugentligtgentagnefecrt26ugerefterivermectinbehandlingen.denind ledende diagsnostik hos Equi Lab startede medio september FECRT er udført fra ultimoseptembertilmedionovember2009. AlleundersøgelsererforetagetmedensimpelMcMastermetode [129] medendetektions grænsepå50epg,derervalgtafflereårsager.delserdetdenmetode,derundervisesi påveterinærstudietidanmark,ogderforantagesdet,atdeterdenmetodeflestdyrlæ geranvenderideresarbejdeipraksis [112].DelserdettedenafEquiLabanvendtestan dardmetode,ogdeterdermedundgåetatændrepåderesprocedurer.metodenerbe skrevetindgåendeunderdenteoretiskegennemgang. SPECIALETSOPBYGNING Dette speciale er bygget op omkring ovennævnte undersøgelser. Først præsenteres et litteraturstudieietseparatteoriafsnit,derhartilformålatpræsenteredenaktuelleviden oggivelæserenengrundigintroduktiontilemnetanthelmintikaresistensogerphoshe ste. Specialet har hovedvægten på ivermectinresistens hos cyathostomer og spolorm samtforkorteterphoscyathostominficeredehesteefterivermectinbehandling.hoved vægtenidenteoretiskegennemgangvilderforværeplaceretindenfordisseområder. Herefter præsenteres resultaterne af specialets undersøgelser i to selvstændige viden skabeligeartikler,dererskrevetogopbyggetmedhenblikpåpublikationietfagligtrele vanttidsskrift.slutteligterderensammendragendediskussionogkonklusionafspecia letsfundsamtenkortperspektivering. Daartiklerneerformuleretmedhenblikpåpublikationhverforsig,forekommergenta gelseriintroduktionogdiskussionsamtideanvendtekilder.referencelistentilhverarti kelerplaceretumiddelbartefterartikeludkastet.allereferenceranvendtideøvrigeaf snitafrapportenerplaceretireferencelistenislutningenafspecialet.dettebetyderogså, at nummereringen af referencerne er selvstændig i de to artikler. Nummereringen af overskrifterogfigurererforatoverskuelighedensskyldfortsatkontinuerligtihelerap porten. StudenterlaboratorietvedInstitutforProduktionsdyrogHeste,DetBiovidenskabeligeFakultet, KøbenhavnsUniversitet.HøjbakkegaardsAllé5,2630Taastrup xi

14 Indledning Datafradeudførteundersøgelserersorteretefterdenordenihvilkendeoptræderispe cialet og vedlagt i appendiks 57. I appendiks 8 findes resultaterne af de i SAS udførte statistiskeanalyser. xii

15 1.TE EORI 1.1 NEMATODEINFEKTIONERHOSHESTE Hestens vigtigste nematoder består af cyathostomer (små strongylider) og to arter af storestrongylider;strongylusvulgarisogs.edentatussamtparascarisequorum(spolorm) [63].Disseartervilblivebeskrevetidetfølgende.Desudenhar,udoverdisse,bændelor men Anoplocephala perfoliataværet anført som en af hestens vigtigste parasitter [82]. Denneerikkemedtagetigennemgangenafrelevanteormidettespeciale,idetdetun dersøgtemiddel,ivermectin,ikkeerregistrerettilbrugimodbændelorm. Ietældreveterinærtspecialefra1999blevdetfundet,atdemestalmindeligeparasitter hos heste i Danmark er strongylider og spolorm [124]. Desuden blev der fundet enkelte oocyster fra Eimeria leuckartiogfå bændelormeæg. Spolormæg blev fundet hosføl og ungheste.derblevikkeiundersøgelsenforetagetartsdifferentieringafdefundnestron gylideæg.enspørgeskemaundersøgelseblandtdanskedyrlægerafsløredei2004,atdyr lægerneansåcyathostomer,storestrongyliderogspolorminævnterækkefølgesomde mestpatogeneparasitterhoshestene [112]. Rapporteromklinisketilfældeafgastrointestinaleparasitæresygdommehoshestehand ler ofte om kolik. Studier af sammenhængen mellem behandlingsstrategi og anfald af kolikhargivetmodstridenderesultater.etstudiefandt,atheste,derikkeindgikietre gelmæssigtormebehandlingsprogram, ikkehavdesignifikant højererisikoforkolik,end heste,derblevprofylaktiskbehandletregelmæssigt [21].Deterbådevist,atderikkeser udtilatværeensammenhæng [22],ogatderertegnpåensammenhængmellemkolikog behandling med ormekur inden for den sidsteuge [21]. Naturligt inficerede heste huser somminimumflereforskelligearterafstrongylider [45,126]. Figur1.11.Strongylideæg.Artsdifferintieringerikkemulig. 1

16 Teori STRONGYLIDER Denematoder,dertilhørerfamilienStrongylideaoginficererheste,inddelespåbaggrund afderesmorfologi,livscyklusogbiologiskeegenskaberitosubfamilier.deadskillesudfra størrelseogbuccalkapslensopbygningogbenævnesstorestrongyliderogsmåstrongyli der(cyathostomer) [79].Allestrongylidearterneharfællestrækidereslivscyklus;endirek teenkeltværtslivscyklus,hvortredjelarvestadium(l 3 )erdetinfektiveogoptagesunder græsning [45].Livscyklusopdelesidenpræparasitærefase,somomfatterstadiernefraæg till 3 udenforværten,ogdenparasitærefasefral 3 tiladult.denpræparasitærefaseer illustreretifigure1.12.æggeneudskillesmedfæcesoghastighedenafudviklingenfraæg till 3 erafhængigafmiljømæssigefaktorersomvarmeogfugtighed [45].Derfindesbåde migratoriske ognonmigratoriskestrongylider [108]. Ægfrastoreogsmåstrongyliderkan ikkeskelnesmorfologiskvedfæcesundersøgelsen(sefigur1.11).tildifferentieringmel lemdisseerdetnødvendigtatudførelarvedyrkning,hvorefterl 3 kandifferentieres [131]. Larvernesforskelligeudseendeerillustreretifigur1.13. Uembryoneretæg Infektiv tredjestadiumlarve (L 3 ) Embryoneretæg Andetstadiumlarve (L 2 ) Førstestadiumlarve (L 1 ) Figur1.21Defritlevendepræparaitærestadierafequinestrongylider.Dennedelaflivscyklener identiskforstoreogsmåstrongydlider.figurenerudarbejdetfritefterreferencenr. [111]. 2

17 Teori CYATHOSTOMER CyathostomerneersmåstrongylidertilhørendesubfamilienCyathostominae.Derfindes omkring50arterafcyathostomer [80].Ca.10arterbetragtessomdehyppigste [93,117,126]. Denindividuellehesthuserca.510forskelligealmindeligearterogfleremindrealminde lige arter cyathostomer [79,126]. Unge heste har typisk flere forskellige arter end ældre heste [16].Voksnecyathostomerer,uansetart,afensartetstørrelse<15mmlange [32],og leverihestenscolonogcecum [116].Cyathostomererdemestalmindeligenematoderhos heste [59],ogdetmåforventes,atallehesteerinficeretmedcyathostomer [126].Individuel lehestekanhuseopmod1millionorm [116]. Præpatensperioden varierer mellem arterne [135]. Den direkte livscyklus varer mindst 6 uger [45,135],mendennekanafbrydesafenperiodemedafbrudtudvikling,hvorlarverne findesienudviklingsmæssigdvaletilstandiformafetencysterethypobiotiskstadiumi tarmmucosaen [53]. Efter optag af L 3 transporteres larverne med tarmindholdet til stor tarmen, hvorde tidligel 3 findesilumeni en periodepå nogle dage,førde perforerer tarmmucosaenogencysteres.deforskelligearterafcyathostomerudviservariationved rørendehvoritarmenoghvordybtimucosaen,encysteringensker [125].Idetencysterede stadiumkanlarverneenten,iløbetafnogledage,udviklestill 4 ellergåihypobiose.dette dvalestadiummenesatkunneopretholdesiomkring2år [53].Påettidspunktvillarverne entendøinsituellerbrydeudfracystentiltarmlumensoml 4.Denkortestemuligepræ patensperiodefundeteksperimentelter56uger [130].Præpatensperiodenersandsynlig visvarierendefordeforskelligearter,mendererikkemegenvidenpådetteområde,da ægogdyrkedelarverikkekandifferentierespåspeciesniveau [125]. Udbrudfradenencysteredetilstandimucosakanskeilavtantalellersommassivtud brudafmangelarverpåéngang [32].ItarmlumenudviklesL 4 till 5 ogvideretildetadulte stadium,somfouragererpåtarmvæggen.devoksneormlæggeræg,dermedfæcesud skillestilomgivelserne [125].ÆggeneudviklesimiljøettilinfektiveL 3,derkanoptagesaf græssendeheste,hvorvedcyklusfortsættes [32].Æggenesudviklingkrævervarmeogfug tighedikorrektforhold [103].Defritlevendepræparasitærestadiererfølsommeoverfor ekstrememiljøforholdherundervarmeogtørkeogmiljøfaktorerhardermedafgørende betydningfordenvideretransmissionafinfektionen [32]. PRÆVALENSOGKLINISKBETYDNING Cyathostomerbetragtesgenereltsomlidetpatogene,menmassiveinfektionerkangive anledning til nedsat trivsel, reduceret tilvækst [109] og generaliserede problemer fra gastrointestinalkanalen,herunderdiarre [148].Denprimærekliniskebetydningerknyttet tillarvernesudbrudfradetencysteredestadieitarmmucosaeniformafsyndrometlarval cyathostominose [10, 107]. Syndromet er forbundet med massivt udbrud af encysterede larver,derkanværeårsagtillokalepatologiskeforandringeroggeneraliseretsubkutant ødem,akutdiarre,vægttabogdød [10,97,107].Larvalcyathostominoseerfundetatværeen hyppigårsagtilkolik [86]. 3

18 Teori Parasitter i stortarmens mucosa har siden starten af 1800tallet været associeret med diarrehosheste.etsyndrombeståendeafvægttab,diarreogevt.dødblevbeskreveti startenaf1900tallet,hvorcyathostomerstadigblevopfattetsomværendeaflaveller begrænsetpatogenbetydning(reviewaf [87] ).Senereblevmanopmærksompåsyndro met larval cyathostominose, og på, at cyathostomer kunne lede til akutte abdominale sygdomstilstande(reviewafreferencenr. [91] )oglivstruendekolik [148]. Cyathostomer optræder oftest i blandingsinfektioner sammen med store strongylider, hvorafisærs.vulgarisforårsagermegettydeligemakroskopiskelæsioner.dettekombine retmedfundafmegetstoremængdercyathostomerhostilsyneladenderaskehesteførte tilopfattelsenaf,atcyathostomerikkeerpatogene.(reviewaf [87] ).TidligerevarS.vulga ris langt mere udbredt og den højere patogenesitet gjorde, at det primære fokus i anthelmitikaterapi lå på denne parasit. Aggressive og effektive anthelmintikastrategier harførttilenlavereprævalensafs.vulgarissomfølgeafdenforholdsvislangelivscyklus. Dennelavereprævalensgjordecyathostomernemerealmindelige,ogmanopdagede,at ogsådissekanværepatogeneogudgøreentrussel [59]. Der er tegn på, at hestene udvikler en vis aldersbetinget immunitet overfor cyathosto mer,idetantalletaformhosungedyroftesterlangtstørreendhosældreheste [75].Præ valensenafcyathostomerinaturligtinficeredehesteforventesatvære100% [126]. Figur1.13 Tredjestadiumstrongylidelarver.Øverstsesencyathostomlarve. NederstsesenS.vulgarislarve(Illustrationfrareferencenr. [111] ) STORESTRONGYLIDER HestensstorestrongylidertilhørersubfamilienStrongylidae,deromfatterarterneS.vul garis,s.edentatusogs.equinusogtriodontophorusspp [79].Storestrongyliderharsom cyathostomernedirektelivscyklusmed5larvestadier,hvoraftredjestadiumerdetinfek tive(sefigur1.21).strongylusspp.larverforetagersomendelafdereslivscyklusparen teral migration under hvilken, de kan forårsage svær vævsbeskadigelse [42,91]. Triodon tophorusspp.ernonmigratoriske [108].S.vulgarisharenlivscykluspå40uger [135],doger dereksperimentelterfundetpræpatenstidernedtil22uger [130]. 4

19 Teori S.edentatusogS.equinusharligeledeslangelivscyklerpåhhv.1112og89måneder. MigrationsrutenforS.edentatusgårgennemtarmvæggenviaVenaportatilleverenog herfratildetsubperitonealebindevævogtilbagetiltarmvæggen,hvordeindkapslessom kasseøseknuder.s.equinuspenetrererstortarmensvægogmigrerergennemperitoneal hulen,leverogpancreastilbagetilcaecumogcolon [108]. PRÆVALENSOGKLINISKBETYDNINGAFS.VULGARIS TidligereblevS.vulgarisbetragtetsomhestensvigtigsteparasit,mennuansesdennogle stedersomudryddetefterintensivbehandlingmedeffektiveanthelmintika [59].Prævalen senafs.vulgarisvarindtilmidtenafsidsteårhundredeganskehøj,ogflerestudierrap porteredeomprævalenserpå100%(reviewaf [126] ).Omkring1980varprævalensenvæ sentligtlavereogietamerikanskstudiefra1975påaflivedehestefandtess.vulgarisi 27%afhesteneoglæsionerfraS.vulgarisi42%afhestene [126].I1999fandtesiSverigeen prævalenspå14%afbesætningernemedmindst1positivhest [81].Behandlingsstrategier, derhartilmålatnedbringeresistensniveauetvedatbehandlemindrehyppigtkanhave denkonsekvens,ats.vulgarisigenblivermerehyppig.endanskundersøgelsefra2008 fandtvedfæcesundersøgelsers.vulgarisi5%afdeundersøgtehesteog48%afbesæt ningerne [113]. Den patologiske betydning af S.vulgaris knyttes primært til de migrerende larvestadier, dererårsagtilvævsbeskadigelse,primærtiarteriamesentericacranialis,verminøsaneu risme,emboliogthrombotiskblokeringafblodkar(reviewafreferencerne [42,91] ).Deter afdenneårsags.vulgarisofteeromtaltsomhestensfarligsteparasit [41] P.EQUORUM Spolormen er den største nematode, der inficerer heste, og den kan blive på størrelse medenblyant.detadultestadiumleverihestenstyndtarmoglæggertykvæggedeimma tureæg,derudskillesifæces.æggenebliverinfektiveimiljøet,hvormodningenunder optimaleforholdtager10dage [19].Ægget,dererillustreretIfigur1.14,harentrælaget skalogerbeklædtmedetprotein,dergør,atdetkanklistretilnæstenalt,herunderhop pensyver.æggetklækkesførstefteroptagienpassendevært.spolormhunnenkanlægge mangetusindeægomdagen,ogæggenekanoverleveimiljøetiårevis,somfølgeafden særligeskal [19].Præpatensperiodener72115dage(ca.1215uger).Naturligtinficerede føludskillerægifæcesvedenalderafca.80dage.manmenerderforikke,atinfektionen sker efter under drægtigheden, men først postnatalt [18]. Eksperimentelt er der fundet præpatensperiodepå4550dage [20]. 5

20 Teori HesteninficeresvedatoptageægindeholdendeL 2 [45].Larvernemigrererfratyndtarmen tilleverenogkaniløbetaffådøgnefterinfektionenfindesileveren.714dageefterin fektionenmigrererlarvernefraleverentillungerne,hvorfradehostesopogsynkes.for løbeterillustreretifigure1.15.hvorvidtderskerhamskifteilungernekanikkeafgøres,, menlarverneundergårhamskiftemellemdag14og23uansethvilketorgan,debefinder sigi [20].Hovedpartenaformeneertilbageityndtarmenefter23dage.Ilumenaftynd tarmenvokserormenehurtigt [20],ogdenhurtigevækstresultererienkraftigselektionog færre,, men større parasitter. Spolormenes foretrukne placering er i duodenum og den proximaledelafjejunum,menvedkraftiginfektionfindesdeiheletyndtarmen [19].En undersøgelseviste,atantalletaformityndtarmenfaldtefterdag37postinfektionog,at patentinfektionudvikledespådag [20]. Figur1.14ÆgfraP.equorum.Billedetstam mmerfrareferencenr. [50] PRÆVALENSOGKLINISKBETYDNING P.equoruminficererprimærtfølogplage.Hosvoksnehestefindesspolormkunyderst sjældent, da der indtræder erhvervet immunitet [45].Næstenall le føl formodes at blive smittet,menikkealleudviklerinfektionmedvoksnespolorm,foreksempelpågrundaf behandlingmedanthelmintika [18]. DestørstepatologiskeforandringerforårsagetafP.equorumsesileveroglungerefter larvernesmigration.itarmkanalenseskunfåmakroskopiskeforandringer.klinisksesbl.a.. hoste,,næseflåd,utrivelighedogkolik.derfindesflererapporteromføl,dererdødesom følgeafmassivespolormeinfektioner,derhargivetårsagtiltarmruptur,peritonitiseller forstoppelsepågrundafsammenfiltredeormityndtarmen [18]. 6

21 Teori Uembryoneretæg Infektivtæg indeholdendel 2 Figur1.15PræparaitærestadierafP.equorum.L 2 udviklesiægget,derførstklækkesefteroptagi en passende vært. Larven foretager fra tarmen migration via vena porta til leveren og herfra til lungerne,hvorfradenhostesopogsynkes.restenafudviklingenforegårityndtarmen FÆCESUNDERSØGELSER Til diagnostik af ormeinfektioner anvendes i praksis fæcesundersøgelser, hvor udskilte parasitægidentificeres,ogantalletestimeres [71].Dettekaldespådanskfækalægtælling, menidennerapportanvendesdeninternationaletermfecaleggcount(fec).dererflere mulige teknikker til bestemmelse af FEC. Disse vil ikke blive beskrevet nærmere her. I DanmarkanvendestypiskensimpelMcMaster [112],dererenkvantitativflotationsteknik. DenMcMasterteknik,derblevanvendtiforbindelsemeddeteksperimentellearbejdetil dette speciale, er tidligere beskrevet i litteraturen [129], og vil kort blive omtalt afsnitet AnvendtMcMaster. Fæcesundersøgelsererletteogbilligeatudføre,menrummervariationerogusikkerhe der.detharværetfremført,atfecerafringediagnostiskværdi,somfølgeafmanglende korrelationmellemantalletafægifæcesogantalletafparasitterihesten [60,73].Derer ikke publiceret undersøgelser af denne relation hos heste. Desuden er det fremført, at detikkeersandsynligt,atæggenefindesligeligtfordeltienfæcesprøve,atdererstor variationvedkunatundersøgeenlillestikprøve,ogatderviloptrædevariationerifeci løbet af et døgn [150]. Ved fæcesundersøgelser estimeres ormebyrden på baggrund af ægudskillelsen,hvorforderudelukkendekandiagnosticeresæglæggendeormafhunkøn. Hannerogpræpatentelarvestadierkanikkediagnosticeres [60].Strongylidehunormenes frugtbarhedervistathavevariationerovertid [115].Afdenævnteårsagerhardetværet anført,atdenstatistiskeusikkerhedpåmcmasterundersøgelseneroptil50%,ogatre 7

22 Teori sultatetderforbøranføressometinterval [150].Ettidligereveterinærtspecialeharfundet usikkerhederpå+/500ægpr.gramfæces(epg) [65].Gentagnetællingerpåsammefæ cesprøvekanforbedresikkerhedenafprøven [34,150].Metodenerpåtrodsafdetteden bedstediagnostiskemetode,viharipraksis. Forholdetmelleminfektionsbyrdenogægudskillelsenhoshesteerikkekendt.Derfindes ingenstudierafvariationernepåudskillelsenafstrongylideæg,menienlængerevarende undersøgelsefandtesdagligevariationerpånogle100epg [53].Ietstørrestudiefandtes variationerpå300500epgovertodageikontrolhesteneogvariationerpåoptil1000 EPGoverenperiodepåenuge [95].Hosfårerdervedkontrolleredestudieraformbyrden ogægudskillelsenfundetengodkorrelationmellemormebyrdenogfechosalleandre arterendnematodirusspp. [101].Ienundersøgelseblevægudskillelsenfrahesteinficeret medspolormundersøgt,ogderblevsetstorvariation( epgover12dage)iæg talletvedfec [20].Deterderforkonkluderet,atdenfækaleægudskillelseforspolormva riererkraftigtfradagtildag [19],ogatvariationenserudtilatværestørreendvariatio nerneforstrongyliderne.hosmenneskererdetfundet,atfecforhageorm,dertilhører familienafstrongylider,korrelerergodttildenadulteormebyrde [138]. AlternativettilFECerimangetilfældepostmortemundersøgelser [121].Ipraksiserdette hverkenrelevantellermuligtialmindeligebesætninger.derarbejdespåatudviklesero logiske [37] og molekylære [64] metoder til at detektere og identificere larvale stadier af cyathostomer,ogdererfornyligtudvikletenpcrmetodetildetektionafægfras.vulga ris [114] ANVENDTMCMASTER IalleundersøgelseriforbindelsemeddettespecialeeranvendtensimpelMcMastermed endetektionsgrænsepå50epg [129],derformodesatværedenalmindeligstbenyttede metode i Danmark [112]. Fremgangsmåden var følgende: 4 g. gødning fra midten af fæ cesknoldenblevafvejetpåenvægtmedennøjagtighedpå0,1g.derblevtilsat56ml mættet sukker/ salt opløsning med automatpipette. Blandingen blev omrørt med træspatelogfiltreretgennem17trådgazenedietrentplasticbæger.deromrørtesmed engangspasteurpipetteidetderpipetteredesindogudetpargange.herefterafpipette redesvæskenvandretindimcmasterkammeret.tokamreblevundersøgtundermikro skopetstørlinse(40xforstørrelse)ogalleægindenfordetafmærkedefeltblevtalt,hvor efterepgkunneudregnes.1ægsvarertil50epg 1.2 LOVGIVNINGOMKRINGANTHELMINTIKA I1999blevindførtenlovændringiDanmark,derindebar,atanthelmintikablevrecept pligtige [3].Kravetomudskrivningafreceptindebæreretkravom,atbehandlingenfore gårpåbaggrundafendiagnosestilletafendyrlæge.præventivbehandlingblevsåledes 50gglucose/100mlmættetNaCl 8

23 Teori forbudt.lovændringenblevforetagetietforsøgpåatbremseudviklingenafanthelminti karesistensogharhaftdenkonsekvens,atovervågningogbehandlingafgastrointestinale parasitter i næsten 10 år har været et veterinært anliggende, hvilket er helt unikt for Danmark.Lovenharresultereti,atderidagbenyttesenselektivterapistrategiidefleste danske hestebesætninger [112]. Resistensundersøgelser i Danmark er særligt relevante grundetdennelovgivningsmæssigesærstatus. I 2006 kom en ændring af lovgivningen i EU, der omhandlede veterinærlægemidler til fødevareproducerende dyr, herunder heste. Dette direktiv fastsætter, at anthelmintika kunmåudleveresudenkravomrecept,hvisderikkeerrisikoforudviklingafresistens, selvvedukorrektanvendelse [4].SomfølgeafdenneændringindførteSverigei2007og Hollandi2008ligeledesreceptpåormekureogflereandreEUlandeventesatfølgemedi fremtiden. 1.3 AVERMECTIN/MILBEMYCIN Ivermectintilhørergruppenafavermectin/milbemyciner(AM),derermacrocykliskelac toner.udoverivermectinerfradennegruppeogsåmoxidectinregistrerettilbrugiheste. StofferneigruppenafAMerbredspektredepotentestoffer,derharenvispersisterende effektafenenkeltdosis [8,135] IVERMECTIN IvermectinerdetmestbenyttedeanthelmintikumiDanmark [112].Kemiskseterivermec tin en modificeret avermectin med et disaccharid koblet til carbonringstrukturen [135]. DenpræcisevirkningafAMpåhestensgastrointestinaleparasitterkendesikke,menan tagesatværetilsvarendedenvirkningmankenderfrahaemonchuscontortus,hvoreffek tenudøvespåengruppeglutamatafhængigechloridkanaler [30,31],derfindespånemato dernes muskelceller og sandsynligvis i pharynx [33]. Glutamat er en hæmmende neu rotransmitteridisseceller,ogivermectinvirkervedatåbnedenævntekanaler [31].Stof ferneparalysererormen,entenvedatefterlignevirkningenafglutamat,ellervedatæn dre på den måde glutamat binder til receptoren på. Således hindres ormene både i at bevægesigogoptageføde,hvorefterdenfjernessammenmedtarmindholdet [136].Virk ningenafivermectinerillustreretifigur1.31 Ivermectinerfedtopløseligt [135],ogoptageshurtigtefteroralindgift.Hoshesteert ½ 3,17 timer i optagelsesfasen [135] og den maximale koncentration på29 ng/ml opnås efter 7 timer, ved brug af det kommercielt tilgængelige præparat Noromectin Vet., som blev anvendtveddeteksperimentellearbejdeunderudarbejdelsenafdettespeciale [5].Under eliminationsfasenerhalveringstiden(t ½ )4,27dage [135].Stoffetudskillesprimærtviafæ ces [1,5]. 9

24 Teori IVM Figur1.31Virkningenafivermectinpåchloridkanalerinematodernesmuskelcellerogcelleri pharynx. Kanalen til venstre er lukket. Til højre er ivermectin bundet til kanalen, der ændrer konformation,ogresultererienøgetmembranpermeabilitetoverforchloridioner,dertrænger indogdepolariserercellen.(figurenertegnetafkristianjensen) IDanmarkerivermectinregistrerettilhestetilbehandlingaffølgendearterafindvolds orm:s.vulgaris(voksneog4.larvestadieriarterier),s.edentatus(voksneog4.larvesta dierivæv),s.equinus,(voksne),16arterafsmåstrongylider(voksne),trichostrongylus axei,(voksne),oxyurisequi(voksneogumodne),p.equorum(voksneog3.og4.stadie), Strongyloideswesteri(voksne),Onchocercaspp,Dictyocaulusarnfieldi(voksneogumod ne) og Gasterophilus spp (larvestadier i mund og mave) [1,5]. Ivermectin har ikke effekt modencysteredestadierafcyathostomer [49].Moxidectin,dererdetandetkommercielt tilgængeligeamtilheste,harsammespektrumoghardesudeneffektmoddeencystere destadierafcyathostomerogenlængerehalveringstid,hvilketgiverenmerelangvarig effektendivermectin [135].Ivermectinidenanbefalededoseringpå0,2mg/kgervedoral administrationhoshesteydersteffektivt.derer95100%effektmodvoksneogdefleste L 4 larverafcyathostomersamtdeflesteandrearternævntherover.modmigrerendel 4 af S.vulgarisharivermectin99%effekt [1]. 1.4 RESISTENS DEFINITIONER Litteraturen angiver, udtrykt på flere forskellige måder, at resistens optræder, når en størreandelafparasitterienpopulationudviklerevnentilatoverleveenbehandling,der generelterforventetatværeeffektivtmodsammeartogstadieafinfektion [123,132,135,136]. Kliniskresistenserdenobserveredemanglendeevnefordenanbefalededoseringtilat fjerneparasitterne.manglendeeffektafbehandling(treatmentfailure)kanskyldesklinisk resistens,mendetkanogsåskyldesenrækkeandreforhold,foreksempelfejldosering, forkertvalgafaktivtstofellerantagelseaf,atsymptomerneskyldesorm,selvomårsagen 10

25 Teori var en anden. Desuden kan tilstedeværelse af encysterede larver, der ekscysteres og etablerernyinfektion,hurtigreinfektionellerlignendefaktorerpåvirkedentilsyneladen deeffektafbehandlingen [32,123].Somkonsekvensafbehandlingskerderennaturligse lektionforgenetiskresistenteindivider.denneselektionbeskrivessomselektionspresset. Derhenvisesiøvrigttilappendiks2medordforklaringerpåforskelligeresistensbegreber. Anthelmintikamarkedsføresmedenanbefaletdosis,dererhøjereendstoffets99%ef fektniveaufordenartaform,somersværestatslåihjelmeddettestof [132].Selvomder er resistente orm til stede i en population, kan stoffet godt fortsat være effektivt mod andrearter,somermerefølsomme [132,134] REFUGIUM Refugieterbetegnelsenfordeorm,derikkerammesafbehandlingenmedanthelmintika ogdermedikkeudsættesforselektionforanthelmintikaresistens.begrebetervigtigtat forstå,foratkunneforholdesigtilbehandlingsstrategierogproblematikkenomkringud viklingafresistens.præparasitærestadierimiljøetvilaltidværeendelafrefugiet [151],og desudenhardeforskelligearteraformhar,påbaggrundafdereslivscyklusogafhængigt afhvilketanthelmintikummananvender,forskelligstørrelserefugium. Parasittensbiologiogepidemiologi,dynamikkeniværtsparasitforholdetsamtbehand lingsfrekvensogstrategierallefaktorer,dermedførervariationeristørrelsenpårefugiet [52,72].Detteerårsagtil,atandelenaformsomfindesirefugietvarierermedårstiden [135]. Dissevariationerirefugietsstørrelseharbetydningfordenhastighed,hvormedresistens udvikles [52, 72]. Når behandlede dyr udskiller æg fra resistente orm, vil disse i miljøet blandesmedafrefugiet.etstortrefugiumvilvirkefortyndende,sådenrelativeandelaf larvermedresistensfortyndes [100].Detteforholderillustreretifigur1.41. Dersesstoreindividuellevariationeriinfektionsgradenhoshesteienbesætning [117,125]. Figur1.41Refugietsbetydningsomfortyndendefaktoriforholdtilfrekvensenafresistentelar ver.hestentilvenstregræsserietstortrefugium,hvorderesistentelarverudgørenmindreandel af den samlede larvebyrde. Hesten til højre er omgivet af et mindre refugium, hvor det samme antalresistentelarverudgørenstørreandelafandelaflarvebyrden. 11

26 Teori Detersåledesvist,atenminoritetafhesteneudskillerhovedpartenaformene.Denne variation har været tilskrevet forskellige forhold omkring immunitet [51]. Regelmæssige undersøgelser af heste, der udskilte strongylideæg har vist, at heste, der flere gange i trækerfundetathavelavfec,ogsåharenstorsandsynlighedforathavelavfecvedden næsteundersøgelse [46,110].Refugietkanforstørresvedkunatbehandledemassivtinfice redeheste,hvorvedormeneidelavgradigtinficeredeheste,somikkebehandles,vilind gå i refugiet. Den relative fordeling af populationen mellem refugiet og værten på be handlingstidspunktetharstorbetydningforhastigheden,hvormedresistensudvikles [52]. Dennebetydningvilblivegennemgåetsenere UDVIKLINGAFANTHELMINTIKARESISTENS Resistensinematodepopulationeropstårsometresultatafselektionmedanthelmintika [32,134],idetintensbrugafanthelmintikaselektererforgenetiskellerfysiologiskresistente individer,derkanoverlevebehandlingen [121].Resistenseretnaturligfænomen,derfor ventesathaveeksisteretførbehandlingmedkemiskeanthelmintikablevpåbegyndt [32]. ResistenserarveligtognedarvesformentligdirektevedsimpleMendelskearveligheds principper [123]. For at udvikle resistens, er det nødvendigt, at gener for resistens er til stedeipopulationen [135].Voresforståelseaformenesgenetikerdårlig,mendetserudtil, atgenerneforresistensertilstedeogsåienfølsompopulation [123],elleratdekanudvik lesretnemtoverfågenerationer,hvilketdannergrundlagforenpotentielhurtigudvik ling af resistens [134]. Det er anført, at for hver succesfuld behandling, med det samme anthelmintikum,vilandelenafresistenteormidenbehandledepopulationstige,fordide orm,deroverleverenbehandlingkanreproduceresigoggivederesgenerforresistens videre til en ny generation [121]. Nogle nematodearter har forskellig følsomhed overfor behandlingafhængigaf,hvilketlivsstadiedeeri,ogderkanseskønsellerartsvariationer [136]. Cyathostomer, mod hvilke ivermectin kun virker mod de luminale stadier og ikke moddeencysteredelarver,eretoplagteksempelpådette [135].Enlilleændringibehand lingseffektenoverforenenkeltartkanværevanskeligellerumuligatregistrereienblan detormepopulation,hvisdet,somvedstrongyliderne,ikkeermuligtvedfæcesundersø gelsenatdifferentieremellemarterne [123,135].Larvedyrkningerkanderforværenødven digeiresistensdiagnostik. Resistenskanførsterkendesklinisk,nåretniveau,hvorderikkelængereerkliniskeffekt afbehandlingen,eropnået [121,123].Initieltudviklesresistenslangsomt,hvorefterdeteska lerer ret hurtigt til maximumniveau [123]. Dette mønster skyldes parasitternes kønnede formering, under hvilken generne rekombineres for hver generation. Herved kommer frekvensudviklingen af et sjældent gen til at foregå relativt langsomt i begyndelsen [29]. Deteranført,atdeteressentieltforforebyggelse,atresistensregistreresalleredepået tidligtstadium,såledesatmankanhindrespredningafderesistentegenertilrestenaf populationen [136]. 12

27 Teori IRREVERSIBELTILSTAND Anthelmentikaresistensserudtilatværepermanent.Dererikketegnpå,atormenebli ver følsomme overfor anthelmintika igen, selv hvis de ikke udsættes for stoffet. Dette betyderipraksis,atopnåetresistenserevig [72].Deteranført,atfølsomhedenoverforet stofteoretisksetburdekommetilbageigen,hvisanvendelsenophørte.deresistenteorm burdebliveudryddetsomfølgeafdårligtilpasningsevneellermodselektionefterbehand lingmedenandenstofgruppe.dettevilleiteorienfåfrekvensenafallelermedresistens moddetførstestoftilatfalde [72].Detervist,atallelernestadigvilværetilstedeipopula tionenogdenkraftigeselektion,dervilske,hvisanvendelsenafetmiddel,modhvilket dertidligereerudvikletresistens,genoptages,vilbetyde,atderhurtigtsesresistensigen [134].Hosfårharværetobserveretreversion;atfølsomhedenhosresistenteormvendte tilbage,mendennetilstandharkunvaretkortvarigt,nårbehandlingblevgenoptaget [76]. Resistensmåsåledesopfattessomenirreversibeltilstand KONSEKVENSERAFRESISTENS Behandlingenaformeinfektionerbyggeridagpåmedicineringiensådangrad,atnårder opstår resistens, bliver kontrollen af de parasitære infektioner problematisk [32]. Den yderste konsekvens af resistens vil være, at parasitære sygdomme ikke kan behandles med medicin [121], hvilket medfører øget risiko for parasitrelaterede sygdomme hos værtsdyrene [52]. Det er svært at forstå eller forudse resistens før det optræder klinisk. Derforermegetafdenidaganvendterådgivningomkringmanagementforatundgåresi stensrentteoretisk [133]. Med mereeffektivekemiskestoffertil atkontrollereparasitæreinfektioner øgessand synlighedenfor,atderviludviklesresistens,fordienmereeffektivbehandlingihøjere grad selekterer for overlevelse af de resistente orm, da følsomme orm ikke overlever behandlingen [123,134].Medtidenvilgenetforfølsomhedblivesjældnere,mensgenetfor resistensvilseshyppigere.medhenblikpåatmindskedenneselektionafderesistente gener,anbefalesdetatværeomhyggeligogforsigtigmedbrugenafdekemiskestofferog brugeikkekemiskestrategier,hvordetermuligt [134].Resistensmanagementeripraksis enbalancegangmellemforebyggelseafklinisksygdomogbevarelseafeffektiveanthel mintika. Overdrevet ormekontrol vil hurtigere resultere i udbredt resistens, og for lidt kontrolgiverrisikoforkliniskeparasitæresygdomme [133]. Detharværetanført,atdetkanværefristendeatøgedosisogsåledesfortsatudøveen effektpåparasitterneefteropståetresistens.sammekildeangiver,atfarenveddenne procedureer,atanthelmintikabyggerpåvirkningsmekanismer,derogsåfindesiværtsdy ret,ogdervilderforværerisikofor,atenøgetdosisvilværetoksiskforværten [122]. 13

28 Teori RELEVANTEFAKTORER,DERPÅVIRKERHASTIGHEDENFOR UDVIKLINGAFRESISTENS Selektionspressetbestemmer,hvorhurtigtresistensudvikles.Bestemmendeforselekti onspressets størrelse er genetiske, reproduktionsmæssige og adfærdsmæssige forhold ved parasitten samt valget af behandlingsstrategi herunder behandlingsfrekvensen [104]. Deteranført,atdergrundetlængdenaflivscyklus,værtsartsspecifikkeparasitterogtil stedeværelsenafrefugiumforventesenlangsomudviklingafresistenshosparasitter [32] GENETISKEFAKTORER Denematoder,derudviklerresistensmoddekemiskeanthelmintikahargenetiskeegen skaber,derselektererforudviklingenafresistens.førstogfremmesthardeethøjtni veauafgenetiskdiversitet,dereretudtrykforvariationigenomet [11].Enstørregenetisk diversitethosormenemedførerøgetsandsynlighedfor,atdervilværeresistentealleler tilstedeipopulationen.resistenskankunopståiindivider,derbærerallelerfragenerne fornedsatfølsomhedoverfordetanvendtestofogfindessåledesudelukkende,hvisden neallelertilstedeidenbehandledepopulation [52].Dengenetiskevariationipopulatio neraftrichostrongyloidenematodererstor [56]. Recessivnedarvningvilgivedenlangsomsteresistensudvikling,menarvegangenkanførst fastslås,nårdetaktuelletilfældeafresistenserkendt [135].HosH.contortuserdetfundet, at genet for ivermectinresistens nedarves dominant som en enkelt allel [77]. Antallet af overlevendevoksneormerafgørendeforhastigheden,hvormedresistensudvikles,idet disseormomgåendekanreproduceresig [36].Deterfremført,atstoffermedforlænget virkningstidvilfjerneenstørreandelafderesistenteadultefænotyper,mensamtidig,at enlangperiodemedsublethalpåvirkningvilselektereforresistens [58] REPRODUKTIONSMÆSSIGEFAKTORER Ormeneslivscyklusharindflydelsepåhastigheden,hvormedresistensudvikles,fordiden erafgørendefor,hvormangegenerationer,derkanudviklesomåret.parasittermedkort og direkte livscyklus, og deraf følgende kort generationsinterval, har størst risiko for at udvikle resistens [135, 136]. Alle hestens vigtige parasitter har direkte livscyklus [45]. Cyathostomerneslivscykluser på mindst6uger [130].S.vulgaris harenlivscyklus påop mod40uger [135].Dervilværeennaturligårstidsvariationipopulationensstørrelsesærligt medhensyntildepræparasitærestadier.tilsammenligningharfåretstrichostrongyloider enhøjerefrekvensafresistensendcyathostomerneogenlivscykluspå4uger [135].For skelleiværtsdyretvildogogsåhaveindflydelse. 14

Strongylider hos travheste i løb

Strongylider hos travheste i løb Strongylider hos travheste i løb Et studie af strongyliders indvirkning på travhestes præstation Peter Fog Fagdyrlægestuderende Ansager Dyrehospital 6823 Ansager Summary The purpose with this study was

Læs mere

Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter

Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter Undersøgelse af effekten af selektiv terapi mod hestens endoparasitter Forslag til justering af nuværende strategi i praksis Rapport udarbejdet af: Dyrlæge Mette Uldahl Vejle Hestepraksis Fasanvej 12 712

Læs mere

www.vet.bayer.dk Har min kat orm?

www.vet.bayer.dk Har min kat orm? www.vet.bayer.dk? Orm er hyppige parasitter hos katte! Næsten alle katte kommer på et tidspunkt i kontakt med orm. Katte, der lever ude, får ofte orm, og på et givet tidspunkt vil mere end halvdelen af

Læs mere

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren DATABLAD Serietitel:

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat.

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Medicin til Dyr Medicin til Dyr Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Almindelig medicin til hunde som sælge fra kommunen (ikke alle kommuner): Medicin som er receptpligtig Sovepiller

Læs mere

Advocate til hunde indeholder 10 % imidacloprid og 2,5 % moxidectin.

Advocate til hunde indeholder 10 % imidacloprid og 2,5 % moxidectin. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Advocate spot-on opløsning til små hunde Advocate spot-on opløsning til mellemstore hunde Advocate spot-on opløsning til store hunde Advocate spot-on opløsning til ekstra store

Læs mere

Eksempel I. Tiden mellem kundeankomster på et posthus er eksponential fordelt med middelværdi µ =2minutter.

Eksempel I. Tiden mellem kundeankomster på et posthus er eksponential fordelt med middelværdi µ =2minutter. Eksempel I Tiden mellem kundeankomster på et posthus er eksponential fordelt med middelværdi µ =2minutter. Per Bruun Brockhoff IMM DTU 02402 Eksempler 1 Eksempel I Tiden mellem kundeankomster på et posthus

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning 14 december 2012 Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme 1 Agenda Introduktion Reproduktion 1. Data Poltealder ved løbning Polte rekruttering

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn.

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn. Osteopati ved indlæringsvanskeligheder. Om indlæringsvanskeligheder. Indlæringsvanskeligheder kan hindre et barn i at udvikles optimalt. På trods af at alle børn er selvstændige individer med hver sine

Læs mere

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG.

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. Støttet af: OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. NOTAT NR. 1341 Når man kender indsættelsesvægten og den daglige tilvækst hos smågrisene, så kan man beregne hvor meget

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Studiedesigns: Alternative designs

Studiedesigns: Alternative designs Studiedesigns: Alternative designs Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 20. maj 2014 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Parykker 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 og 2 Darwins farlige tanker del 1 og 2 Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker

Læs mere

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen Michael Alifrangis Lektor Center for Medicinsk Parasitologi Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi micali@sund.ku.dk

Læs mere

Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk. Effektive løsninger til professionel kalveopdræt

Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk. Effektive løsninger til professionel kalveopdræt Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk Effektive løsninger til professionel kalveopdræt Husk de naturlige vitaminer Succes Natuvit Tidligere Natuvit Succes Natuvit indeholder naturligt

Læs mere

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP 45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP Disposition Fravæningsdiarré årsag og behandling Fravænning Foder og foderstrategi Lawsonia-lignende

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP EKSTERNE RISIKOFAKTORER 16 EKSTERNE RISIKOFAKTORER Epidemiologiske undersøgelser baseret på forskellige studiedesign som f.eks. immigrationsstudier og korrelationsstudier

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

En innovativ nyhed til osteoarthritis

En innovativ nyhed til osteoarthritis En innovativ nyhed til osteoarthritis Osteoarthritis, en kompleks lidelse: Forskellige løsninger til hvert stadie. Præklinisk Fase Subklinisk Fase idlig Klinisk Fase Sen Klinisk Fase Symptomernes intensitet

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Stomi & kemoterapi Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen

Stomi & kemoterapi Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen Stomi & kemoterapi 2 Forord Denne pjece er en information til dig, som har stomi, og skal starte behandling med kemoterapi. I denne pjece finder du råd og vejledning til at løse eventuelle problemer med

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk 3 ... KATTENS TÆNDER Pas på kattens tænder - kort fortalt af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE Støttet af: SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE MEDDELELSE NR. 988 & European Agricultural Fund for Rural Development Splitmalkning for råmælk er afprøvet i to besætninger. Grise født om natten blev splitmalket

Læs mere

Nyhedsbrev fra KvægTeam Vitfoss

Nyhedsbrev fra KvægTeam Vitfoss Organiske Availa mikromineraler til køer giver flere fordele Vitfoss har introduceret tre nye blandinger, der alle indeholder organisk Availa Zn, Cu og Mn: Gold d-alfa Availa Org Se Komix Gold Availa Org

Læs mere

Parasitter og sygdomme i fisk

Parasitter og sygdomme i fisk Kapitel 11 side 93 Parasitter og sygdomme i fisk En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter, som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige sygdomme.

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar 2012. Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar 2012. Marts: Ingen afgørelser indkommet

Læs mere

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg)

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Dette spørgeskema er beregnet for alle folk, som mener at have pådraget sig Borreliose og evt. anden flåtbåren

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

Skrap mod lus - blid mod børn

Skrap mod lus - blid mod børn Hedrin Skrap mod lus - blid mod børn www.hedrin.dk norpharma a/s Slotsmarken 15 2970 Hørsholm Tlf. 45 17 48 00 www.hedrin.dk 1207.HE pixi.ip Hedrin Børn og lus bør ikke behandles med hvad som helst Indhold

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Behandling og forebyggelse af farefeber Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Farefeber - hvorfor er det interessant? Smertefuldt for soen Nedsætter mælkeydelsen Påvirker

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER ISPS-DK NYHEDSBREV Fra redaktionen August 2014 Så er sommeren ved at blive sen, og vi håber I har nydt den. Et forhåbentligt smukt efterår går os i møde, og i hvert fald kan vi glæde os over al den nye

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Af: Camilla Boysen, Maham Ahmed, Sughra Ahmed og Veronika Koudelkova. Indledning I dette projekt vil vi beskrive de forskellige typer for sukkersyge, med fokus på

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune

Københavns erfaringer med de første brintbiler.» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune Københavns erfaringer med de første brintbiler» Birte Busch Thomsen» Projektleder» Københavns Kommune København CO2 neutral i 2025 CPH 2025 Climate Plan Energy Consumption Energy Production Mobility City

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Mit oplæg:! Udenlandsk forældredyrsproduktion i Østrig, Schweiz og Tyskland! Sygdomsmæssige forhold hos økologiske forældredyr med økologiske konsumægshøner som sammenligningsgrundlag!

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter Her kan du møde de forskellige gederacer i Danmark, læse om love og regler, pasning og pleje, sundhed og sygdomme, samt hvad man kan bruge geden og dens mælk til. Men det er ligeså vigtigt at forstå gedens

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde.

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde. KLAMYDIA HOS SØER Dyrlæge Flemming Thorup Ø-vet s årsmøde. Sørup Herregård. 27. januar 2015 okt. 94-95 apr. 95-96 okt. 95-96 apr. 96-97 okt. 96-97 apr. 97-98 okt. 97-98 apr. 98-99 okt. 98-99 apr. 99-2000

Læs mere

Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne?

Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne? Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne? Jens Højslev Petersen Plastindustriens Temamøde om migration 28. Oktober 2010 jhpe@food.dtu.dk www.food.dtu.dk Om indholdet

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg. Styr på grisene med ny teknologi til øremærker

Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg. Styr på grisene med ny teknologi til øremærker Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg Styr på grisene med ny teknologi til øremærker Dagsorden Præsentation Baggrund for ønsket om ny teknologi til at

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer

Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer Artikel bragt i Tölt, december 2013 Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer af Pernille Skinnerup, advokat Baggrund I forbindelse med mit arbejde som advokat med hestejura

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

PCB eksponering og helbred

PCB eksponering og helbred PCB eksponering og helbred Harald Meyer Afdelingslæge, ph.d. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital hmey0004@bbh.regionh.dk Eksponering Fødevarer (hovedkilde mere end 90%) fede fisk, kød,

Læs mere