Risikospredning på flere forvaltere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikospredning på flere forvaltere"

Transkript

1 Risikospredning på flere forvaltere Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager Risikospredning er den eneste såkaldte free lunch på de finansielle markeder. Derfor er der også meget stor fokus på, at en aktieportefølje skal være spredt på forskellige selskaber fra forskellige sektorer og lande, ligesom en balanceret portefølje skal bestå af flere forskellige aktivklasser. Det smukke ved risikospredning er, at det er et af de få områder inden for den finansielle verden, hvor der er meget kort mellem teori og praksis det er ikke kun i teorien, at det virker. Der er dog et område inden for risikospredning, som sjældent får den store opmærksomhed. Derfor sætter vi i denne analyse fokus på værdien af at sprede investeringerne ud på forskellige forvaltere. Vi kigger både på de traditionelle aktivklasser som aktier men også på mere specialiserede forvaltere som hedgefonde. Målsætning ved investering Udgangspunktet for de fleste investorer er at sammensætte investeringer, så de opnår højest muligt afkast til et givent risikobudget. Derfor vurderes investeringer ofte på deres Sharpe Ratio i, der netop vurderer afkastet i forhold til risikoen. Nogle investorer ser dog mere relativt på deres investeringer og betragter derfor merafkastet i forhold til et benchmark. Dette merafkast holdes op imod den tracking error, der har været i forhold til benchmark. Denne type af investorer vurderer typisk deres investeringer på et mål, som kaldes Information Ratio ii. Det er normalt, at investeringer enten vurderes på deres Sharpe Ratio eller Information Ratio. Det er imidlertid ikke altid hensigtsmæssigt. Det skyldes, at disse risikomål ikke tager udgangspunkt i den enkelte investors risikobudget kombineret med, at der som regel er en konkav sammenhæng mellem afkast og risiko. I praksis betyder det, at den højeste Sharpe Ratio eller Information Ratio oftest findes på investeringer med en relativt lille risiko og dermed også med et relativt lavt afkast. Det vil ikke være den mest hensigtsmæssige investering for investorer med et højere risikobudget, da de dermed kommer til at opgive nogle afkastmuligheder. Det kan illustreres med et lille eksempel. Der er to investeringer. Den ene har haft et afkast på 5 procent og en risiko på 5 procent. Den anden har haft et afkast på 7,5 procent og en risiko på 10 procent. Med en risikofri rente på nul procent har den første investering haft en Sharpe Ratio på 1, mens den anden har haft en Sharpe Ratio på 0,75. Dermed har den første investering den højeste Sharpe Ratio, men for investorer, der kan acceptere 10 procent i risiko, vil den anden investering på trods af en lavere Sharpe Ratio alligevel have været bedre. skandiaam.dk side 1 af 9

2 Risiko 13. januar 2016 De ovenstående betragtninger er ret centrale, når vi snakker diversifikation, altså det at sprede risikoen ud på flere forvaltere. Det er vigtigt, at diversifikationen ikke blot tilstræber at optimere Sharpe Ratio eller Information Ratio, men at afkastmulighederne optimeres under hensyntagen til den accepterede risikotolerance hos investoren. Når vi snakker risiko, er det også vigtigt at have nedenstående centrale sammenhæng på plads: 2 σ Portefølje = β σ Marked + σ Tracking error Det gælder altså, at risikoen (målt ved variansen) på en portefølje er summen af variansen på markedet (forudsat en beta på én) og variansen på tracking error. Dette er under forudsætning af, at tracking error er ukorreleret med markedet. Denne sammenhæng er relevant afhængig af, om vi kigger på investorer, som fokuserer på det absolutte afkast (og dermed den samlede risiko for porteføljen), eller investorer det fokuserer på det relative afkast (og dermed tracking error). Gevinsten ved risikospredning Hermed begynder vi også at bevæge os ind på hele dynamikken omkring risikospredning. Risikospredningen opstår som en effekt af, at to eller flere aktiver ikke bevæger sig fuldstændigt synkront. Risikospredningen har derfor også størst effekt hvis investeringerne bevæger sig fuldstændigt ude af takt. Denne sammenhæng mellem to aktivers bevægelse måles ved et statistisk mål, der hedder korrelation. Korrelationen mellem to aktiver vil være mellem -1 og +1, hvor +1 beskriver to aktiver, som bevæger sig fuldstændigt synkront (men ikke nødvendigvis med samme volatilitet størrelse af bevægelse), og -1 beskriver to aktiver som bevæger sig fuldstændigt ude af takt. I nedenstående graf har vi illustreret effekten af risikospredningen ved forskellige antagelser om korrelation og antal aktiver. Alle aktiverne har den samme risiko. Graf 1 Effekten af risikospredning Antal aktiver Korrelation = 0.85 Korrelation = 0.30 Korrelation = 0.0 Kilde: Egne beregning skandiaam.dk side 2 af 9

3 Der er flere interessante betragtninger, som kan udledes af ovenstående figur. Det er meget tydeligt, at effekten af risikospredningen stiger i takt med, at antallet af aktiver stiger, og at den er størst, når der er en lav korrelation mellem aktiverne. Det er også tydeligt, at den marginale effekt af at inkludere yderligere aktiver hurtigt aftager, når korrelationen er høj, hvorimod der fortsat er en vis effekt ved at gå fra 14 til 15 aktiver, når korrelationen er nul. Den teoretiske vinkel på grafen er, at den usystematiske risiko (også kaldet papirspecifikke risiko eller idiosyncratic risk) reduceres i takt med, at antallet af aktiver øges. Dermed bliver kun den systematiske risiko tilbage. Det er altså den risiko, der er fælles for aktiverne. Korrelationen er på den måde også et mål for, hvor meget systematisk risiko aktiverne deler. I det specielle tilfælde, hvor korrelationen er nul, er der således ingen systematisk risiko, som deles mellem aktiver, og risikoen kan i teorien fjernes næsten helt ved blot at vælge et meget stort antal aktiver (risikoen falder med kvadratroden af antallet af aktiver). I de ovenstående beregninger har antagelsen været, at alle aktiver har samme risiko. Det vil dog ikke altid være tilfældet. Derfor er det relevant at kigge på effekten af, at aktiverne har forskellig risiko. Det centrale i den forbindelse er, at risikospredningen optimeres ved at bruge aktiver med så identisk en risiko som muligt. Det kan illustreres ved et lille eksempel. Hvis der er to aktiver med en volatilitet på 10 procent og en korrelation på nul, så kan risikoen reduceres til 7,07 procent ved at investere halvdelen i hver af de to aktiver. Til sammenligning kan risikoen kun reduceres til 7,91 procent, hvis investeringen deles ligeligt mellem to ukorrelerede aktiver med en risiko på henholdsvis 5 og 15 procent. Det er selvfølgelig muligt at kombinere de to investeringer, så risikoen kommer ned på 7,07 ved at øge andelen af investeringen med en risiko på 5 procent. Hvis alle investeringerne har det samme forventede afkast per risikoenhed, vil det imidlertid betyde, at porteføljen med to aktiver med forskellig risiko har et lavere forventet afkast end porteføljen med de to aktiver med samme risiko. Der er flere implikationer af ovenstående. For det første opnås den største risikospredning ved at kombinere aktiver med samme risiko og ligevægte dem. For det andet gælder det i princippet om at vælge så risikofyldte investeringer som muligt, forudsat at de er ukorrelerede og har samme afkast-risikoforhold som andre investeringer. Risikoen kan nedbringes til det ønskede niveau ved at øge antallet af investeringer. Eksempelvis har en portefølje bestående af fire ukorrelerede aktiver med en volatilitet på 10 procent en samlet volatilitet på 5 procent. Det er det samme som en portefølje bestående af ni ukorrelerede aktiver med en volatilitet på 15 procent. Hvis alle investeringerne har samme forhold mellem risiko og afkast vil afkastet på porteføljen med 9 aktiver imidlertid være 50 procent højere end på porteføljen med fire aktiver. Usikkerhed omkring forvalterudvælgelse I ovenstående beskrivelse af fordelene ved risikospredning har udgangspunktet været, at alle investeringerne har samme forventede risikojusterede afkast. I praksis kan vi konstatere, at det langt fra er tilfældet. Det gælder uagtet om vi sammenligner forskellige aktivklasser eller forskellige forvaltere inden for samme aktivklasse. I forbindelse med udvælgelse af forvaltere indebærer denne forskel i risikojusteret afkast en risiko, som ligger ud over den risiko, vi kan måle i form af volatilitet. Det gælder uagtet om forskellen i det risikojusterede afkast kommer på basis af held eller dygtighed. Udgangspunktet er, at vi ønsker at reducere risikoen for at en uheldig eller dårlig forvalter påvirker afkastet negativt mest muligt. Det er muligt at skandiaam.dk side 3 af 9

4 Merafkast i forhold til markedet 13. januar 2016 reducere denne risiko ved at vælge flere forvaltere. Hvor mange forvaltere, der skal til for at reducere risikoen, afhænger i stor grad af muligheden/sandsynligheden for at identificere de dygtige/heldige forvaltere. Antag at halvdelen af forvalterne er dygtige/heldige og leverer et årligt merafkast på 2 procent samtidig med, at de dårlige/uheldige forvaltere leverer et årligt merafkast på -2 procent. Hvis man ikke har nogen specielle forudsætninger for at vælge de dygtige/heldige forvaltere, så er der 50 procent risiko for at vælge en dårlig forvalter. Hvis man ønsker at have en rimelig høj sikkerhed for at opnå et afkast, som ligger tæt på markedsafkastet, så skal der vælges et meget højt antal forvaltere. I nedenstående graf har vi illustreret worst case afkastet i forhold til markedsafkastet opgjort med 2,5 procent sandsynlighed. Graf 2 Worst case afkast i forhold til markedet og antal forvaltere 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% -1.00% -1.50% -2.00% -2.50% Antal forvaltere Sandsynlighed på 50 procent Sandsynlighed på 75 procent Kilde: Egne beregninger Ud fra grafen kan man se, at hvis man kun kan leve med at underperforme markedet med 0,5 procent skal man op og vælge omkring 100 forskellige forvaltere. Det er oven i købet i en situation, hvor man ikke kan forvente at slå markedet, men selvfølgelig har en mulighed for det. I det tilfælde vil det nok være mere hensigtsmæssig at vælge en indeksforvalter. Forholdene bliver straks en anelse mere gunstige, hvis man har en højere sandsynlighed for at vælge en dygtig forvalter (man kan dog ikke opnå en større sandsynlighed for at vælge en heldig forvalter end 50 procent). Hvis man har 75 procent sandsynlighed for at vælge en dygtig forvalter, så kan man nøjes med 10 forvaltere, hvis man maksimalt kan tåle at underperforme markedet med en halv procent. Her er det samtidig værd at bemærke, at det forventede merafkast er 1 procent. Hvis man vælger tilstrækkeligt med forvaltere, kan man således blive sikker på at slå markedet. Afledte effekter Spredningen på flere forvaltere giver mulighed for at reducere den risiko som måles i form af standardafvigelse. Der er imidlertid flere nuancer i risikobegrebet. Det skandiaam.dk side 4 af 9

5 ene er det tredje og fjerde moment i afkastfordelingen (skævhed og topstejlhed), og det andet er korrelationen til andre investeringer. Begge elementer bliver påvirket af at sprede investeringen ud på flere forvaltere. Det skyldes, at en del af den usystematiske risiko fjernes, og dermed fjernes også dennes påvirkning af skævhed og topstejlhed samt korrelationer. Det kan bedst forklares med et lille eksempel. Hvis en række forvaltere har en svag positiv korrelation, der drives af, at de alle har en mindre positiv eksponering til aktier (systematisk risiko), men samtidig indeholder andre væsentlige og forskellige eksponeringer/strategier (usystematisk risiko), så vil deres individuelle korrelation til aktier også være ret lav. Når disse forvaltere sættes sammen i en samlet portefølje, så vil den usystematiske risiko falde, mens den systematiske risiko vil være uforandret. Det vil også betyde, at den systematiske risiko bliver mere dominerende. Det vil helt entydigt betyde, at porteføljen bliver mere korreleret med aktier, end de enkelte forvaltere er. Det er knapt så entydigt, hvilken effekt det har på skævhed og topstejlhed, fordi det i høj grad vil afhænge af, hvad den tilbageværende systematiske risiko har af egenskaber. Omkostninger Der er flere forhold, som understøtter, at der generelt er fordele ved at vælge flere forvaltere. Der er imidlertid et enkelt forhold, som trækker i en anden retning, og det er omkostningerne ved at benytte flere forvaltere. Det er klart, at der alt andet lige er flere omkostninger ved at have flere forvaltere. Det kan eksempelvis være direkte omkostninger i forbindelse med depotgebyrer og lignende. De er dog oftest relativt små. Det er i højere grad de indirekte omkostninger i form af administration, fondsudvælgelse og overvågning, der kan være omkostningsfulde. I takt med at antallet af forvaltere øges, vil det også være nødvendigt at øge antallet af ressourcer, som er allokeret til fondsudvælgelse og administration. Der er også et andet omkostningselement, som kan spille ind. Ved meget store investeringer er det typisk muligt at opnå rabatter hos de eksterne forvaltere. Ved at dele investeringerne ud på flere forvaltere, vil størrelserne på disse rabatter typisk blive mindre, hvilket samlet set vil øge omkostningerne til den eksterne forvaltning. Det er altså nødvendigt at lave et trade off mellem den lavere risiko, der kan opnås ved at øge antallet af forvaltere, med de højere omkostninger ekstra forvaltere indebærer. Forvalterdiversifikation på traditionelle aktivklasser Der er typisk en meget høj korrelation mellem forvalteren inden for de traditionelle aktivklasser. Eksempelvis har vi beregnet korrelationen mellem forvaltere i Morningstar kategorien Globale Aktier Large Cap Blend iii til 0,87. Det er samme niveau som på forvaltere i Morningstar kategorien Global Emerging Markets Equity iv. Den meget høje korrelation betyder umiddelbart, at der ikke er den helt store gevinst ved at sprede investeringen over flere forvaltere. I hvert fald ikke når der kigges på den samlede risiko. Hvis målsætningen med investeringen er at opnå størst skandiaam.dk side 5 af 9

6 Tracking error i porteføljen 13. januar 2016 mulige merafkast i forhold til tracking error, bliver perspektivet imidlertid lidt andet. Det skyldes, at korrelationen mellem tracking error for de forskellige forvaltere er meget mindre end korrelationen mellem det samlede afkast for forvalterne. Umiddelbart ville man nok forvente, at korrelationen mellem forvalternes tracking error var nul, fordi deres stock selection umiddelbart bør være uafhængig. I praksis viser det sig imidlertid, at den gennemsnitlige korrelation mellem forvalternes tracking error er 0,3. Det rummer dog stadig en stor mulighed for at reducere tracking error ved at benytte flere forvaltere. Vi har udvalgt 15 af de 55 forvaltere, der alle har en tracking error relativt tæt på 5 procent og en beta tæt på 1. Dem har vi samlet i tre porteføljer med henholdsvis 5, 10 og 15 forvaltere. Vi har målt tracking error på de tre porteføljer og sammenlignet med den teoretiske tracking error og illustreret det i nedenstående graf. Graf 3 Faktisk og teoretisk tracking error 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Antal fonde i porteføljen Faktisk tracking error Teoretisk tracking error Kilde: Morningstar Direct og egne beregninger Grafen illustrerer tydeligt det forventede fald i tracking error i takt med, at antallet af forvaltere øges. Det er også tydeligt, at den faktiske tracking error er meget tæt på den teoretiske. Der er en mindre afvigelse på porteføljen med de fem forvaltere, men det skyldes primært, at korrelationen mellem tracking error på disse fem forvaltere er lidt mindre en 0,3. Umiddelbart kan det virke uvæsentligt at reducere tracking error fra 5 til 3 procent, men den lille ændring kan have stor betydning. I forhold til den samlede risiko på investeringen vil reduktionen kun betyde, at risikoen er reduceret fra 13,9 procent til 13,3 procent, hvis markedsrisikoen er 13 procent. Men hvis investeringen bliver bedømt på Information Ratio er reduktionen ganske markant. Det svarer til en forøgelse af Information Ratio på omkring 55 procent. Figuren viser også, at værdien af at tage meget mere end fem forvaltere med i porteføljen er relativt marginal. Det skal specielt ses i lyset af usikkerheden omkring de fremtidige korrelationer mellem forvalternes tracking error. skandiaam.dk side 6 af 9

7 Risiko på porteføljen 13. januar 2016 Det er også nødvendigt at forholde sig kritisk til, med hvor stor sandsynlighed de dygtige forvaltere kan identificeres. Hvis det kan gøres med meget høj sandsynlighed (over 90 procent) så er fem forvaltere tilstrækkeligt til at sikre, at man ikke får valgt for mange dårlige forvaltere. Hvis sandsynligheden derimod nærmer sig 50 procent, skal der rigtigt mange forvaltere til, og man bør derfor overveje om et indeksmandat var mere nærliggende at bruge. Fordelene ved at sprede investeringen over flere forvaltere gælder i princippet på alle de traditionelle aktivklasser. Det er dog primært i de situationer, hvor investeringen bliver målt på Information Ratio, at det er relevant. Det skyldes, at tracking error typisk bidrager meget lidt til den samlede risiko ved investeringen. I forbindelse med beslutningen om at bruge flere forvaltere er det også værd at vurdere, om risikospredning i højere grad har som målsætning at diversificere på tværs af forskellige investeringsbiases så som value, small cap og quality, eller om det reelt er diversifikation blandt forvaltere med samme investeringsbias. Begge strategier har deres berettigelse, men i det første tilfælde bør udgangspunktet primært være at forbedre Sharpe Ratio på investeringen, mens det i det sidste tilfælde vil være Information Ratio, som er målet. Forvalterdiversifikation på hedgefonde Hedgefonde er en meget heterogen aktivklasse. Derfor vil korrelationen mellem forskellige forvaltere forventeligt være betydeligt lavere end på traditionelle aktivklasser. Derfor må man også forvente at kunne opnå en betydelig risikospredning ved at kombinere flere forskellige forvaltere i en samlet portefølje af hedgefonde. For at vurdere det i praksis har vi udvalgt 15 forskellige hedgefonde v. De har alle en volatilitet omkring 9 procent. De 15 hedgefonde sammesættes herefter i en portefølje med henholdsvis 5, 10 og 15 hedgefonde. Sammensætningen foretages, så der er lige mange hedgefonde fra de fem kategorier i hver portefølje for at sikre den bredest mulige diversifikation i alle porteføljerne. Den gennemsnitlige korrelation er helt nede på 0,11, hvorfor vi må forvente en meget stor grad af risikoreduktion ved at samle flere forvaltere. Det afspejles også i nedenstående graf. Graf 4 Faktisk og teoretisk risiko 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Antal fonde i porteføljen Faktisk risiko Teoretisk risiko skandiaam.dk side 7 af 9

8 Kilde: Luxor og egne beregninger Det er tydeligt, at der er en meget markant risikoreduktion ved at øge antallet af forvaltere. Således mere end halveres risikoen ved at gå fra én til 10 forvaltere. Det er også værd at bemærke, at den faktiske reduktion af risikoen er helt på niveau med den, som vi ville forvente teoretisk. Effekten af at øge fra 10 til 15 forvaltere er mere marginal, og der er spørgsmålet om det kan forsvares alene ud fra en risikomæssig vurdering. Igen er det dog nødvendigt at inddrage sandsynligheden for at finde dygtige forvaltere. Alt andet lige må der forventes at være større afkastforskelle på gode og dårlige forvaltere af hedgefonde end af aktiefonde. Det vil derfor kræve flere forvaltere for at reducere risikoen for at en dårlig forvalter ødelægger det samlede afkast i porteføljen, med mindre at man har en større sandsynlighed for at vælge gode forvaltere af hedgefonde. Med en sandsynlighed på 75 procent for at vælge gode forvaltere, bør forvaltere være tilstrækkeligt til at sikre, at porteføljen ikke underperformer det bredere marked for hedgefonde markant. Der er også en negativ implikation af at øge antallet af forvaltere. Den gennemsnitlige korrelation til aktier er på blot 0,25 for de forskellige forvaltere. Når de samles til en portefølje stiger korrelationen imidlertid væsentligt: For porteføljen med 5 hedgefonde stiger korrelationen til 0,5. For porteføljen med 15 hedgefonde stiger korrelationen til 0,6. Det betyder, at diversifikationseffekten ved at kombinere hedgefonde og aktier reduceres. Den lavere diversifikation til aktier er dog intet imod den lavere risiko, som opstår ved selve investeringen i hedgefonde. Det er ikke kun korrelationen til aktier, der stiger i takt med at antallet af forvaltere øges. Det gælder i endnu højere grad for korrelationen til et bredt indeks for hedgefonde (HXFR). I gennemsnit har de 15 hedgefonde en korrelation til indekset på 0,36. For porteføljen med de 5 hedgefonde er korrelationen steget til 0,63 mens den for porteføljen med 15 hedgefonde er helt oppe på 0,83. Der er som sådan ikke noget problem i denne højere korrelation. Det er blot et udtryk for, at vi får det, vi ønsker nemlig eksponering til hedgefonde. Diversifikationen af forvaltere på hedgefonde har også en påvirkning af skævhed og topstejlhed, som betyder, at porteføljen har væsentlig andre karakteristika end de individuelle hedgefonde. Der er imidlertid ikke noget klart mønster i, hvordan disse mål ændrer sig ved forskelligt antal hedgefonde. Generelt er der dog mindre ekstreme værdier, hvilket i sig selv er positivt. I litteraturen er der eksempler fra større undersøgelser, som tyder på, at en portefølje af hedgefonde har mindre gunstige værdier for skævhed og topstejlhed. Det er dog mindre relevant, da man ikke kan investere i en gennemsnitlig hedgefond, men må investere i den enkelte hedgefond, som typisk vil have mere ekstreme værdier end en portefølje af hedgefonde på godt og ondt. Konklusion Det er almindeligt kendt, at det gælder om at sprede sine investeringer. Fokus er dog typisk på flere selskaber inden for aktier eller flere aktivklasser i en samlet portefølje. Der kan imidlertid også være en stor værdi ved at sprede investeringerne ud på flere forvaltere. skandiaam.dk side 8 af 9

9 På de traditionelle aktivklasser er der primært muligheden for at reducere tracking error og dermed forbedre Information Ratio. Det skyldes, at de enkelte forvalteres afkast er relativt tæt korreleret, men at deres tracking error er forholdsvis ukorreleret. Information Ratio kan sandsynligvis øges med omkring 50 til 75 procent ved at øge antallet af forvaltere fra én til fem ved en given risikoramme for tracking error. Ved en risikoramme på tracking error på 3 procent vil det betyde et årligt merafkast på 1,5-2 procent. Det bør stå rigeligt på mål med omkostningerne ved at have flere forvaltere. Samtidig vil det større antal forvaltere også betyde, at risikoen for, at en uheldig/dårlig forvalter ødelægger afkastet, er mindre. Hedgefonde er meget mere heterogene end fonde på de traditionelle aktivklasser. Dermed er muligheden for at reducere den samlede risiko og ikke kun tracking error væsentligt højere. Den samlede risiko kan reduceres med 50 procent ved at bruge ti forvaltere i stedet for én. Det svarer reelt til en fordobling af Sharpe Ratio. Ved at øge antallet af forvaltere stiger korrelationen til de underliggende afkastdrivere imidlertid også. Eksempelvis stiger korrelationen til aktier væsentligt ved at øge antallet af forvaltere fra én til fem. Der er selvfølgelig også omkostninger forbundet med at øge antallet af forvaltere. Det gælder eksempelvis for omkostninger til administration og forvalterudvælgelse. Da investeringen skal fordeles på flere forvaltere, kan det også få betydning for de rabatter, der kan opnås hos de enkelte forvaltere. Du er meget velkommen til at kontakte Skandia Asset Management, hvis du vil høre mere om, hvordan diversifikation på flere forvaltere kan forbedre din portefølje. i Afkast risikofri rente Sharpe Ratio = risiko ii Information Ratio = Merafkast Tracking error iii Udtræk fra Morningstar Direct med fonde i euro eller danske kroner med ti års historisk og benchmark MSCI World NR EUR i alt 55 fonde. iv Udtræk fra Morningstar Direct med fonde i euro eller danske kroner med ti års historisk og benchmark MSCI EM NR EUR i alt 28 fonde. v Der er valgt tre hedgefonde fra hver af grupperne equity long/short, event driven, relative value, global macro og CTA. Dette materiale er udarbejdet af Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende Skandia ). Materialet er til personlig orientering for de investorer, som Skandia har udleveret materialet til. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå. Skandia påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Skandia påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Oplysninger i materialet om historiske afkast, simulerede historiske afkast, fremtidige afkast eller kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Skandia og/eller andre selskaber i Skandia koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. skandiaam.dk side 9 af 9

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping

Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Hovedløs overvægt af aktier er blot investeringsdoping Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Aktier har et forventet afkast, der er højere end de fleste andre aktivklasser. Derfor

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Investering i høj sø

Investering i høj sø Investering i høj sø Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre?

Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Aktierne er steget i pris men er de blevet for dyre? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Der er rigtig mange holdninger til den aktuelle værdiansættelse af aktier. Desværre bliver

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Inflation, disinflation og deflation. Cheføkonom Ulrik H. Bie

Inflation, disinflation og deflation. Cheføkonom Ulrik H. Bie Inflation, disinflation og deflation Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvad er høj inflation? 2 8. oktober 2014 Finansforeningen Hvad er normal inflation? Schweiz 1921-1947: 0% p.a.

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen Investor Danske Invest 2016 Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen En introduktion til aktivklassen Kan give mere stabilitet i en portefølje Mindre løbende kursudsving end aktier Derfor

Læs mere

Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO

Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO Alternativer til alle! FINANSFORENINGENS Finanskonference 2015 Peter Kjærgaard CIO Alternative investeringer? Vi fokuserer på infrastruktur 2 3 Kilde: Børsen, Finanswatch 4 06-11-2015 Afkast ILLUSTRATIVE

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar

Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar Performance i danske obligationsfonde Investeringskommentar December 2016 December 2016 20. december 2016 Danske obligationsfonde underperformer Denne analyse ser på performance i danske obligationsfonde

Læs mere

Rapportering af risici: Relevans og metoder

Rapportering af risici: Relevans og metoder Rapportering af risici: Relevans og metoder Michael Christensen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik 3. juni 2004 Disposition 1. Historik 2. Gældende praksis: Investeringsforeninger 3. Relevansen

Læs mere

Det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på, at der er flere forskellige elementer, der påvirker afkastet for en sådan strategi.

Det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på, at der er flere forskellige elementer, der påvirker afkastet for en sådan strategi. Fokus: Investering i råvarer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Udenlandske investorer har i stor stil kastet sig over investering i råvarer. Globalt vurderes der at være mere

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World

Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World 12.juni 2014 Når aktier falder: En oversigt over korrektioner i MSCI World Over de sidste 35 år er globale aktier steget i 27 år og faldet i 8 år. I hele træskolængder falder markedet hver femte år. Uanset

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016?

Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Hvordan undgår man at tabe penge i 2016? Jacob Skinhøj 9. februar 2016 En investeringsidé Køb konverterbare! Positivt afkast i 20 ud af 21 år Indeksværdi Afkast NYKI NYKI 03/01/1995 100.00 0.00% 31/12/1995

Læs mere

Europas økonomiske kriser

Europas økonomiske kriser Europas økonomiske kriser Veje væk fra arbejdsløshed og gæld Cheføkonom Ulrik H. Bie ulbi@nykredit.dk 44 55 11 41 Hvis gæld er godt, 2 30. november 2015 NETØK Var euroen en fejltagelse? Euroen gav luft

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

RISIKOMÅL, STYRING OG PRÆSENTATION. - Pensionsinvestorens indfaldsvinkel

RISIKOMÅL, STYRING OG PRÆSENTATION. - Pensionsinvestorens indfaldsvinkel RISIKOMÅL, STYRING OG PRÆSENTATION - Pensionsinvestorens indfaldsvinkel Henrik Franck, Vicedirektør, investeringschef JØP Forskelle i risiko Kapitalforvalteren Forpligtigelserne er lig med formuen Pensionskassen

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Flot 2010 for markedsrenteprodukter

Flot 2010 for markedsrenteprodukter Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 19. januar 2011 Analyse af Markedsrenteprodukter: Flot 2010 for markedsrenteprodukter

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Den Danske Finansanalytikerforening 28. april 2010 Michael Sandfort, CFA, M.Sc. Senior Portfolio Manager misa@nykredit.dk Direct phone:

Læs mere

Danske investeringsforeninger

Danske investeringsforeninger Danske investeringsforeninger Forvaltningskompetencer, historiske afkast og performance - er de danske investeringsforeninger konkurrencedygtige? Karsten Henriksen Chefanalytiker Slår danske investeringsforeninger

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland

Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Regionalt boligoverblik Bornholm, Vest- og Sydsjælland Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Huspriserne steg pænt i 2015, og pilen peger fortsat op Vendingen

Læs mere

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

SAS Asset Management. Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Asset Management Mikal Netteberg Marianne Hansen Søren Johansen SAS Institute A/S Agenda Introduktion Arbejdsmetode Overordnet forretningsmæssig kravspecifikation Detailforretningsmæssig kravspecifikation

Læs mere

Lever vi midt i en renteboble?

Lever vi midt i en renteboble? Lever vi midt i en renteboble? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk De sidste 30 år har været karakteriseret ved et nærmest uafbrudt rentefald, hvor den amerikanske tiårige rente

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 1. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer leverede (som univers) i første kvartal 2015 et afkast i DKK på 2,2 pct., hvilket

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Op og ned i 3. kvartal for pensionsinvestorer i markedsrente

Op og ned i 3. kvartal for pensionsinvestorer i markedsrente Morningstar Danmark Lautrupsgade 7 2100 København Ø Tel: +45 33 18 6000 Fax: +45 33 18 6001 www.morningstar.dk København, den 31. oktober 2011 Analyse af Markedsrenteprodukter: Op og ned i 3. kvartal for

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

AKTIV KAPITALFORVALTNING ET MUST

AKTIV KAPITALFORVALTNING ET MUST AKTIV KAPITALFORVALTNING ET MUST Hvad er det, læreanstalterne ikke forstår? Kirstein A/S Etableret i 1993 af Jesper Kirstein Uafhængigt konsulentfirma for professionelle investorer og kapitalforvaltere

Læs mere

Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse

Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse Passivt forvaltede pensionsprodukter Benchmarkanalyse November 2013 Analysen må ikke offentliggøres eller anvendes overfor 3. mand uden BEDSTpensions forudgående skriftlige accept. BEDSTpension finansiel

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Fokus High Yield obligationer

Fokus High Yield obligationer 12. maj 2015 Fokus High Yield obligationer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Renten på danske statsobligationer er negativ helt ud til løbetider på fem år og selv hvis man

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

SAXO EUROPEAN HIGH YIELD

SAXO EUROPEAN HIGH YIELD SAXO EUROPEAN HIGH YIELD PRODUKT Saxo European High Yield er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Foreningen investerer i obligationer med det formål, over tid, at skabe et afkast efter omkostninger,

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Vi investerer stadig for lånte penge:

Vi investerer stadig for lånte penge: MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Rune Wagenitz Sørensen, adm. Direktør Oliver West, porteføljemanager Udgivet d. 10 december 2015 Vi investerer stadig for lånte penge: Mange danskere investerer med underskud,

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privatkunder) 2006-2012 10. maj 2013 BEDSTpension finansiel rådgivning Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat)

Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) Rapport om nettoafkast på markedsrenteprodukter (privat) 2006-2010 23. september 2011 BEDSTpension finansiel rådgivning ApS Centervænget 19 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Management summary 2. Detailresultater

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Lavrentemiljø udfordringer og løsninger. Frank Hvid Petersen, Nordea Wealth Management 1. marts 2013

Lavrentemiljø udfordringer og løsninger. Frank Hvid Petersen, Nordea Wealth Management 1. marts 2013 Lavrentemiljø udfordringer og løsninger Frank Hvid Petersen, Nordea Wealth Management 1. marts 2013 Rekordlave renter (I) USA: Korte og lange renter siden 1802 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1800 1830

Læs mere