Styring af international transfer pricing: Et casestudie i en dansk-baseret multinational virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styring af international transfer pricing: Et casestudie i en dansk-baseret multinational virksomhed"

Transkript

1 Styring af international transfer pricing: Et casestudie i en dansk-baseret multinational virksomhed Peder Reuther og Christian Plesner Rossing Abstract Nærværende artikel introducerer international transfer pricing, dels som et skatteretligt fænomen og dels som et værktøj til planlægning og økonomisk styring af koncernforbundne selskaber i en multinational virksomhed (MNV). Med udgangspunkt i en case-analyse af MNV en gives der et konkret eksempel på hvordan transfer pricing håndteres i praksis. Artiklens formål er at give et praktisk eksempel på at transfer pricing handler om at efterleve regler, ikke omgå dem. På baggrund af case-analysen argumenteres der for, at såvel akademikere som praktikere bør tage virksomhedens tilgang til international transfer pricing i betragtning, når økonomiske styringssystemer i en MNV skal anvendes til planlægning og opfølgning. 1. Indledning Denne artikel beskriver hvordan en dansk baseret multinational virksomhed (MNV) håndterer international transfer pricing med henblik på at overholde nationale og internationale skatteregler. Ved international transfer pricing forstås prisfastsættelse af varer, tjenesteydelser mv. der handles mellem koncernforbundne selskaber på tværs af landegrænser. Koncernintern samhandel over landegrænser indebærer, at to eller flere landes skattemyndigheder involveres i spørgsmålet om beskatningen af de opnåede fortjenester. Det er i denne forbindelse en risiko, at to eller flere skattemyndigheder påberåber sig beskatningsretten til den samme indkomst, idet der f.eks. opstår uenighed om i hvilket land fortjenesten er skabt. Herved risikeres det, at»samme krone beskattes to gange«, såkaldt dobbeltbeskatning. 1 Meget litteratur fokuserer på problemstillinger, der knytter sig til skattelovgivningen, 2 for Danmarks vedkommende f.eks. ligningslovens 2 eller skattekontrollovens 3 B, snarere end den praktiske håndtering. I tilknytning hertil synes det ofte at være så godt som forudsat, at det er skattespekulationsmotivet, der driver designet af transfer pricing-systemet hos MNV erne. Endvidere er transfer pricing- 59

2 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr problemet f.eks. set beskrevet som» de problemer der opstår når internationale foretagender ved tilrettelæggelsen af deres interne omsætning og ved fastlæggelsen af vilkårene herfor tager skattemæssige hensyn«. 3 Lignende synspunkter ses i den internationale litteratur, ligesom finansielle data fra offentligt tilgængelige databaser anvendes til at påpege en omfattende skattespekulation. 4 På samme måde indeholder internationale lærebøger i erhvervsøkonomi og økonomistyring typisk kun nogle kortfattede betragtninger om profitallokering, uden at denne allokering nødvendigvis afspejler værdiskabelse i koncerns respektive forretningsenheder (Kaplan & Atkinson, 1998; Horngren et al., 2009; Bhimani et al., 2009; Merchant & Van der Steede, 2009). Internationale studier har applikeret en slags konventionel visdom om at omkostningsbaserede, koncerninterne afregningspriser er en indikator for skattespekulation. Disse studier tager ofte udgangspunkt i at omkostningsbaserede prisfastsættelsesmetoder indeholder en række mere eller mindre arbitrære omkostningsallokeringer, eksempelvis når sambestemte kapacitetsomkostninger skal fordeles til omkostningsobjekter og hvor de enkelte omkostningsobjekters træk på kapaciteten ikke umiddelbart kan måles 5. De empiriske tests har imidlertid ikke leveret resultater, der støtter tesen om at omkostningsbaserede priser er særligt anvendte i MNV er, der vedkender sig en aggressiv transfer pricing-politik (se hertil f.eks. Chan & Lo, 2004). I stedet peger en række forskningsresultater i retning af at forestillingen om skattespekulation som motivet for en transfer pricing-politik er overdrevet (se hertil f.eks. Cravens & Shearon, 1996; Cravens, 1997; Borkowski, 2001; Cools et al., 2008; Cools & Emmanuel, 2007; Cools & Slagmulder, 2009; Wunder, 2009). I denne artikel ønsker vi at præsentere et andet virkelighedsbillede: Ét, hvor transfer pricing primært er en compliance-orienteret aktivitet, som ikke har til formål at planlægge sig ud af en skattebetaling, men derimod at sikre, at alle de lande, MNV en opererer i, modtager den skattebetaling, de skal. Dette består bl.a. i at formulere en transfer pricing-politik for hele MNV en, at ansætte medarbejdere til at implementere og løbende opdatere politikken, og til, om nødvendigt, tillige at bruge eksterne konsulenter. I praksis anses transfer pricing-planlægningen oftest som den sum af aktiviteter, der grundlæggende består i at forsøge at sikre, at koncernens transfer pricing-politik faktisk overholder gældende regler i de lande, MNV en opererer i. Naturligvis er der MNV er som har en aggressiv tilgang til transfer pricing, og som faktisk tilrettelægger den koncerninterne omsætning med udgangspunkt i skattemæssige hensyn. Imidlertid er det vores erfaring, at dette er tilfældet for de færreste MNV er. Artiklen er struktureret således: I afsnit 2 giver vi en kortfattet beskrivelse af det regulative miljø. I afsnit 3 beskriver vi kort vores metodiske og teoretiske tilgang til undersøgelsen. I afsnit 4 præsenterer vi den konkrete multinationale koncern, NKT Holding A/S, herunder Nilfisk-koncernen, og selve casen. Afsnit 5 afslutter og perspektiverer. 60

3 Styring af international transfer pricing 2. Det regulative miljø Da det antages at mindst 60 % af verdenshandlen finder sted mellem koncernforbundne selskaber (UNCTAD, 2003), og da regler for international transfer pricing er relevante i enhver sammenhæng, hvor koncernforbundne selskaber handler med hinanden over landegrænser, er det klart, at reglerne i betydeligt omfang må være internationale. Ofte har sådanne regler derfor rod i internationale aftaler mellem stater, såkaldte dobbeltbeskatningsoverenskomster. Dobbeltbeskatningsoverenskomster er ofte udarbejdet på baggrund af OECD s Modeloverenskomst, som er det overordnede udgangspunkt for dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem OECD-lande, herunder de fleste danske overenskomster, samt for en stadig større del af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem lande også udenfor OECD. Når uafhængige virksomheder handler med hinanden, vil markedskræfterne normalt være bestemmende for priser og øvrige vilkår. Når selskaber er forbundne med hinanden i en koncern, vil deres kommercielle og finansielle forhold muligvis ikke på samme måde være direkte berørt af eksterne markedskræfter. Derfor bestemmes følgende i OECD s Modeloverenskomsts artikel 9 (dansk oversættelse):»i tilfælde hvor a) et foretagende i en af de kontraherende stater direkte eller indirekte deltager i ledelsen, kontrollen eller finansieringen af et foretagende i den anden kontraherende stat, eller b) samme personer direkte eller indirekte deltager i ledelsen, kontrollen eller finansieringen af såvel et foretagende i den ene af de kontraherende stater som et foretagende i den anden kontraherende stat, og der i nogle af disse tilfælde mellem de to foretagender er aftalt eller fastsat vilkår vedrørende deres kommercielle eller finansielle forbindelser, som afviger fra de vilkår, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige foretagender, kan enhver fortjeneste, som, hvis disse vilkår ikke havde foreligget, ville være tilfaldet et af disse foretagender, medregnes til dette foretagendes fortjeneste og beskattes i overensstemmelse hermed«(vores kursivering). Med andre ord: I en MNV skal alle selskaber handle med hinanden til priser og vilkår, der svarer til dem, man ville handle til med parter, der ikke er en del af MNV en. Når et datterselskab i udlandet køber varer af et dansk moderselskab (f.eks. med henblik på videresalg), skal prisen derfor være den samme, som den pris, moderselskabet ville kunne opnå ved salg til en udenforstående tredjemand; en markedspris. Herved handles der på»armslængde«, det vil sige i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 61

4 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr Armslængdeprincippet er den internationale standard inden for transfer pricing, som OECD s medlemslande er blevet enige om at MNV er og skatteforvaltninger skal anvende i skattemæssig henseende. Reglerne skal ses som en naturlig konsekvens af det øgede omfang af grænseoverskridende transaktioner (UNCTAD, 2003), som, kombineret med forskelle i selskabsskattesatser fra land til land, har øget det økonomiske incitament til at flytte indkomst mellem skattejurisdiktioner (Rahman and Scapens, 1986; Eldenburg et al., 2003). I Danmark kommer dette til udtryk i ligningslovens 2, som om skattepligtige, der er del af en MNV, bestemmer, at de» ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst [skal] anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner [ ] i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter«(vores kursivering). Lignende regler gælder i langt de fleste lande, Danmark har samhandel med. Det er imidlertid ikke nødvendigvis nok at handle på armslængde. Det skal også dokumenteres, at der er handlet på armslængde. Nogle lande, herunder Danmark, har derfor indført en pligt til at udarbejde en transfer pricing-dokumentation. Skattekontrollovens 3 B, stk. 5, indeholder for danske selskabers vedkommende følgende regel:»de selvangivelsespligtige skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for de kontrollerede transaktioner [ ] Den skriftlige dokumentation skal på told- og skatteforvaltningens begæring forelægges denne og skal være af en sådan art, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter«. SKAT har tillige udstedt en bekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006) om indholdet af en sådan dokumentation og har udgivet en vejledning for udarbejdelsen af dokumentationen. Disse gælder dog i sagens natur kun i Danmark. For dansk baserede MNV er er det derfor ligeså vigtigt at have kendskab til de regler og vejledninger, der gælder i alle de lande, hvori der opereres. F.eks. er der i nogle lande -- i modsætning til Danmark -- ikke et formelt krav om transfer pricing-dokumentation. OECD har udarbejdet en vejledning, som er ganske omfattende og som af langt de fleste skattemyndigheder i verden benyttes direkte eller indirekte. OECD s Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (herefter: OECD Guidelines) giver såvel MNV er som skattemyndigheder vejledning i anvendelsen af OECD s Modeloverenskomsts artikel 9, jf. ovenfor, det vil sige i anvendelsen af armslængdeprincippet. 62

5 Styring af international transfer pricing OECD er i det hele taget en aktiv spiller inden for transfer pricing, og udgiver løbende rapporter og analyser inden for transfer pricing og international skat i almindelighed, i samarbejde med såvel medlemsstater og i visse tilfælde erhvervslivet. Forud for den seneste udgave af OECD s Guidelines (2010) ligger bl.a. et flerårigt analysearbejde inden for sammenlignelighed (»comparability«) og omstruktureringer (»business restructurings«). Derudover har OECD i 2008 udgivet en rapport om allokering af profit til faste driftssteder. 6 Udover generel vejledning, giver rapporten tillige specifik vejledning til banker, til handel med finansielle instrumenter og til forsikring. Udover materielle regler vedrørende armslængdeprincippet og dets anvendelse, samt regler om transfer pricing-dokumentation, findes tillige processuelle regler. Med henblik på at undgå dobbeltbeskatning, indeholder OECD s Modeloverenskomst således en gensidig aftaleprocedure. 7 Proceduren indebærer, at de kompetente myndigheder i de involverede lande søger at finde en løsning, der gør, at en skatteyder ikke udsættes for dobbeltbeskatning. De involverede lande skal med andre ord forsøge at dele beskatningsretten imellem sig. I EU-regí findes en tilsvarende ordning i den såkaldte EF-voldgiftskonvention. Den gælder imidlertid kun for foretagender, der er hjemmehørende i EU. Forskellen mellem disse to procedurer er, at mens de kompetente myndigheder i medfør af OECD s Modeloverenskomst er forpligtede til at forsøge at finde en løsning, er de kompetente myndigheder i medfør af EF-voldgiftskonvention forpligtede til faktisk at finde en løsning. 8 Det bemærkes at MNV er kan reducere risikoen for dobbeltbeskatning gennem såkaldte Advance Pricing Arrangements (APA). Ved en APA indgår en MNV en aftale med en eller flere skattemyndigheder om den fremtidige prisfastsættelse af konkret udvalgte transaktioner. Forudsat, at MNV en respekterer aftalen og dens forudsætninger, vil skattemyndighederne respektere den på forhånd aftalte prisfastsættelse. APA er er meget ressourcekrævende, og anvendes derfor typisk på transaktioner med stor volumen og hvor en armslængdebaseret prisfastsættelse anses for at være særlig kompleks. Afslutningsvist bemærkes at transfer pricing har stor politisk bevågenhed. Det har i en årrække været en eksplicit del af SKAT s indsatsplan og skatteministeren har siden 2006 givet Folketingets Skatteudvalg en årlig afrapportering om antal og størrelse af indkomstforhøjelser og nedsættelser, der knytter sig til transfer pricing. 3. Undersøgelsesstrategi og metode Den internationale metodelitteratur fremhæver traditionelt casestudiemetoden som velegnet til at undersøge et område, hvor den eksisterende viden er begrænset eller hvor der er behov for en opdatering af den eksisterende forståelse af et givet emne. 9 63

6 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr Vi har i den indledende fase af case-studiet overvejet, hvilken MNV som kunne være velegnet til studiet. Vi har rettet vores fokus mod de MNV er, vi for det første forventede ville være proaktive i håndteringen af transfer pricing. For det andet skulle MNV en have en høj grad af compliance på alle involverede markeder. For det tredje skulle MNVen naturligvis være indstillet på at levere de nødvendige og ret så omfattende informationer. I den valgte MNV, NKT-koncernen (herefter: NKT), har vi interviewet medarbejdere på forskellige ledelsesniveauer og i forskellige funktioner, som på forskellig vis relaterer sig til transfer pricing. Specifikt har vi interviewet Chief Financial Officer i NKT Holding A/S Michael Hedegaard Lyng, skattechef i NKT Holding A/S Mette Rona, tax controller Lars Bahn Henriksen, samt Chief Financial Officer i EAPC Finance i Nilfisk-Advance A/S Johnny Rask Jensen. De foretagne interviews er optaget på diktafon for at sikre præcision i den efterfølgende analyse af respondenternes svar på vores spørgsmål. Dataanalysen har bestået i gennemgang af interviews, der er sammenholdt med det fysiske datamateriale vi har indsamlet, primært dokumentationsfiler som dokumenterer virksomhedens prisfastsættelse af interne varetransaktioner. 4. Case-virksomheden 4.1. NKT Holding A/S NKT Holding A/S er direkte eller indirekte ejer af mere end 100 selskaber forskellige steder i verden, og beskæftiger direkte eller indirekte cirka medarbejdere, heraf langt størstedelen i udlandet. Koncernen omfatter fire forretningsområder: NKT Cables, der udvikler, producerer og sælger kabler til el- og energisektoren; Nilfisk-Advance, der udvikler, producerer og sælger rengøringsmaskiner; Photonics Group, der udvikler, producerer og sælger fiberbaseret måleudstyr; NKT Flexibles, der leverer undersøiske rørledninger til transport af olie, gas, vand og kemikalier. De mere end 100 selskaber, der udgør NKT-koncernen, har derfor deres respektive virke inden for ét af disse fire hovedforretningsområder. I 2010 omsatte NKT-koncernen for 14,5 mia. kr. Heraf vedrører cirka 90 procent fra salg uden for Danmark. NKT Cables og Nilfisk-Advance udgør langt den største del af koncernen, idet disse delkoncerner tilsammen tegner sig for 99 procent af NKT-koncernens omsætning til eksterne kunder. NKT-koncernens omsætning har fulgt den generelle økonomiske udvikling for store produktionsvirksomheder og har således været stigende over de seneste 2 årtier. Som følge af koncernens forretningsmodel, se herom figur 1 nedenfor, har volumen af koncerninterne transaktioner været i kraftig vækst. På den baggrund, samt at der i særdeleshed i det seneste årti er blevet pålagt MNV er stadigt større administrative byrder i form af f.eks. dokumentationskrav, er behovet for at formulere og implementere en egentlig transfer pricing-politik steget betydeligt. CFO Michael Hedegaard Lyng: 64

7 Styring af international transfer pricing»vi har haft et stigende fokus på transfer pricing i takt med skattemyndighedernes stigende interesse på området. Og så er NKT koncernen også vokset, så det [international transfer pricing, red.] er blevet et endnu større issue.«for det første ønsker NKT at minimere risikoen for dobbeltbeskatning. Dobbeltbeskatning forekommer f.eks. når skattemyndigheden i udlandet forhøjer et datterselskabs skattepligtige indkomst f.eks. fordi selskabet ifølge et udlands skattemyndighed har købt varer fra moderselskabet i Danmark for dyrt, og dermed har realiseret en indtjening, som udlandets skattemyndighed finder for lav uden at den danske skattemyndighed indrømmer en korresponderende nedsættelse af den skattepligtige indkomst i Danmark. For det andet ønsker NKT at handle i overensstemmelse med alle regler på området, herunder de internationale regler såvel som de nationale regler der gælder i hvert enkelt land, som NKT opererer i. NKT er opmærksom på de væsentlige omkostninger der er forbundet med en skattesag, som typisk kræver assistance fra eksterne rådgivere udover forbruget af interne ressourcer. Skattechef Mette Rona:»Vi prøver at være på forkant. Vi véd at det absolut er omkostningskrævende at føre en skattesag og at den trækker meget på vores ressourcer her i skatteafdelingen.«cfo Michael Hedegaard Lyng:»Det er simpelthen for ressourcekrævende at have alle de der kampe. Det lægger jo ikke kun vores skatteafdeling ned, det lægger også vores økonomiafdelinger ned. Så kan de ikke gøre det, de er bedst til at drive forretningen.«i forbindelse med implementeringen af transfer pricing-politikken konstaterede NKT hurtigt, at det krævede tilførsel af en medarbejder med erfaring og specialistviden indenfor international transfer pricing. Det skyldes primært, at transfer pricing-opgaven i praksis er en betydelig dokumentationsbyrde. Desuden har international transfer pricing fået så stor bevågenhed hos skattemyndigheder verden over, at den daglige dialog med disse myndigheder og eksterne rådgivere til løsning af eventuelle skattetvister er ganske betydelig. For NKT og Nilfisk- Advance er det derfor nødvendigt med en høj grad af centralisering af transfer pricing-opgaven. I det følgende præsenteres transfer pricing-politikken og systemdesignet for delkoncernen Nilfisk-Advance Nilfisk-Advance A/S Nilfisk-Advance er til stede i mere end 70 lande, herunder med salgsselskaber i 43 lande og produktionsselskaber i Brasilien, Danmark, Italien, Kina, Mexico, Ungarn og USA. Gruppen omsatte i 2010 for t. kr. og havde cirka ansatte. 65

8 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr Transfer pricing-strukturen i Nilfisk-Advance er principalstrukturel. Det indebærer som udgangspunkt, at Nilfisk-Advance A/S, principalen, leder og koordinerer, medens datterselskaberne udfører nogle nærmere afgrænsede rutineopgaver. Det indebærer også, at Nilfisk-Advance A/S har det største indtjenings- og tabspotentiale i forhold til datterselskaberne, idet hovedparten af de forretningsmæssige risici er placeret i Danmark. Principalstrukturens principielle udgangspunkt er, at datterselskaberne overordnet inddeles i to grupper efter deres primære aktivitet: At producere eller at sælge. Produktionsselskaberne køber halvfabrikata, udfører produktionsopgaven og sælger færdigvarerne til principalen i henhold til vilkår fastsat i Contract Manufacturing Agreements. Salgsselskaberne køber færdigvarerne fra principalen og videresælger dem i de lokale markeder, i henhold til vilkårene i Limited Risk Distributions Agreements. Produktionsselskaberne har derfor kun én kunde: Principalen, og salgsselskaberne har kun én leverandør: principalen. Faktureringsflowet går derfor gennem principalen, som køber varerne fra produktionsselskaberne og videresælger varerne til salgsselskaberne. Eftersom produktionsselskaberne er hjemmehørende i Brasilien, Danmark, Italien, Kina, Mexico, Ungarn og USA, og varerne skal distribueres til 43 salgsselskaber, følger det fysiske flow ikke faktureringsflowet. Varerne sendes direkte fra produktionsselskaberne til enten de respektive salgsselskaber eller til centrale lagre ejet af principalen. Strukturen kan illustreres således: Figur 1: Illustration af Nilfisk-gruppens principalstruktur Udfordringen for Nilfisk ud fra en transfer pricing synsvinkel består således i at sikre at transfer-priserne på de varer, der handles mellem produktionsselskaberne og Nilfisk-Advance A/S, og Nilfisk-Advance A/S og salgsselskaberne, er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 66

9 Styring af international transfer pricing NKT s transfer pricing-politik er baseret på principperne i OECD s Guidelines, som eksplicit anerkender fem forskellige prisfastsættelsesmetoder, som følgelig er anerkendte i alle de lande, der anerkender OECDs Guidelines som vejledningskilde. Én metode fokuserer direkte på prisen på sammenlignelige varer og serviceydelser (Comparable Uncontrolled Price Method); to metoder fokuserer på bruttofortjenesten (Resale price Method og Cost Plus Method) og to metoder fokuserer på nettofortjenesten (Profit Split Method og Transactional Net Margin Method). Nilfisk-Advance har ved aflønningen af produktions- og salgsselskaberne valgt at bruge Transactional Net Margin Method (TNMM). Metoden tager udgangspunkt i et selskabs nettofortjeneste, det vil sige resultatet før finansielle poster og skat. Nettofortjenesten sættes i forhold til et bestemt grundlag, f.eks. omsætning (overskudsgrad) eller omkostninger (mark-up på full cost), og nøgletallet benævnes profit level indicator, (PLI). Med henblik på at imødekomme armslængdeprincippet ved brug af TNMM skal en given PLI for et givet selskab så vidt muligt være den samme som for et uafhængigt selskab, der opererer på markedsvilkår, og som udøver tilsvarende funktioner, løber samme risici og bruger samme aktiver under tilsvarende omstændigheder. For produktionsselskaberne er PLI en net cost plus, det vil sige de samlede driftsomkostninger i forhold til omsætningen. Antages de samlede omkostninger der er indeholdt i opgørelsen af virksomhedens nettomargin f.eks. at være 100 kr., vil omsætningen derfor skulle være 105 kr., hvis net cost plus er sat til 5 %. For salgsselskaberne er PLI en overskudsgraden, det vil sige driftsresultatet i forhold til omsætningen. Antages omsætningen f.eks. at være 100 kr., vil nettodriftsresultatet derfor skulle være 3,5 kr., hvis overskudsgraden er sat til 3,5 %. Produktionsselskaberne fakturerer derfor principalen et beløb, svarende til de fulde omkostninger med tillæg af et avancetillæg på f.eks. 5 %, medens salgsselskaberne faktureres et beløb som sikrer dem en nettoavance, som, givet de faste omkostninger og de budgetterede videresalgspriser, sikrer dem en overskudsgrad på f.eks. 3,5 % Fastlæggelse af nettomarginer for produktions- og salgsselskaber Principperne for Nilfisk-Advance s fastlæggelse af niveauet for nettofortjenester (PLI er) er grundlæggende ens for produktions- og salgsselskaberne, nemlig at identificere nettofortjenester for virksomheder, der udøver de substantielt samme funktioner, løber substantielt de samme risici og benytter de substantielt samme aktiver, som produktions- og salgsselskaberne i Nilfisk-Advance, og som gør dette under sammenlignelige omstændigheder. Det giver sig selv, at det ikke er ligetil at fremskaffe sådan information. En vis mængde information er tilgængelig i kommercielle databaser, hvor der kan søges 67

10 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr på f.eks. pan-europæiske regnskabsdata ved brug af forskellige udsøgningskriterier, men det er en ressourcekrævende opgave, som løses af eksterne rådgivere. Endvidere kræver valget af udsøgningskriterier, at man har en indgående forståelse for sin værdikæde, herunder hvilke forretningsenheder der bidrager til den økonomiske værdiskabelse og med hvilken relative andel, de hver især bidrager. Sagt på en anden måde: Nilfisk-Advance må have et indgående kendskab til sin værdikæde og struktur, for at den kan vurdere, hvilke uafhængige virksomheder der kan tjene som sammenligningsgrundlag. En af de vigtigste prioriteter for skattechef Mette Rona i forbindelse med implementeringen af transfer pricing-politikken har derfor været at øge transparensen i Nilfisk-Advance s værdiskabende aktiviteter for derved at kunne dokumentere den koncerninterne prisfastsættelse. Et af de mest centrale værktøjer til dette formål er en funktions- og risikoanalyse, som har til formål at få identificeret, hvilke funktioner parterne i en koncernintern transaktion udfører, samt hvilke risici parterne påtager sig. Grundtanken bag funktions- og risikoanalysen er beskrevet i OECDs Guidelines således:»in transactions between two independent enterprises, compensation usually will reflect the functions that each enterprise performs (taking into account assets used and risks assumed). Therefore, in determining whether controlled and uncontrolled transactions or entities are comparable, a functional analysis is necessary. This functional analysis seeks to identify and compare the economically significant activities and responsibilities undertaken, assets used and risks assumed by the parties to the transactions. For this purpose, it may be helpful to understand the structure and organisation of the group and how they influence the context in which the taxpayer operates. It will also be relevant to determine the legal rights and obligations of the taxpayer in performing its functions«. 10 OECDs Guidelines beskriver endvidere en række af funktioner, det er relevant at undersøge:»the functions that taxpayers and tax administrations might need to identify and compare include, e.g. design, manufacturing, assembling, research and development, servicing, purchasing, distribution, marketing, advertising, transportation, financing and management. The principal functions performed by the party under examination should be identified. Adjustments should be made for any material differences from the functions undertaken by any independent enterprises with which that party is being compared. While one party may provide a large number of functions relative to that of the other party to the transaction, it is the economic significance of those functions in terms of their frequency, nature, and value to the respective parties to the transactions that is important«

11 Styring af international transfer pricing Analysen udgør en meget væsentlig bestanddel af Nilfisk-Advance s transfer pricing-dokumentation. Det er i den forbindelse vigtigt at nævne at der kan være forskelle mellem de funktioner og risici som de enkelte produktions- og salgsselskaber har påtaget sig. En analyse af et enkelt salgsselskab eller et enkelt produktionsselskab kan derfor ikke uden videre lægges til grund som funktions- og risikoprofilen på alle gruppens salgsselskaber og produktionsselskaber. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt at gennemføre og løbende opdatere funktionsanalyserne for samtlige selskaber i Nilfisk-Advance. Øvrige forhold, herunder egenskaberne ved de i transaktionen involverede produkter, de udover prisen aftalte vilkår, de økonomiske omstændigheder i de involverede lande, de i transaktionen involverede selskaber opererer, samt eventuelle forretningsstrategier, kan alle have betydelig indflydelse på graden af sammenlignelighed. Som det er nævnt i OECD Guidelines:» in making [ ] comparisons, material differences between the compared transactions or enterprises should be taken into account. In order to establish the degree of actual comparability and then to make appropriate adjustments to establish arm s length conditions (or a range thereof), it is necessary to compare attributes of the transactions or enterprises that would affect conditions in arm s length transactions. Attributes or»comparability factors«that may be important when determining comparability include the characteristics of the property or services transferred, the functions performed by the parties (taking into account assets used and risks assumed), the contractual terms, the economic circumstances of the parties, and the business strategies pursued by the parties [ ]«. 12»The extent to which each of these factors matters in establishing comparability will depend upon the nature of the controlled transaction and the pricing method adopted [ ]«. 13 Således har det f.eks. været genstand for undersøgelsen, hvorvidt alle selskaber i Nilfisk-Advance opererer på markeder og under betingelser, der er substantielt sammenlignelige. Er det med andre ord hensigtsmæssigt at anvende regnskabsdata fra alle geografiske regioner? Skattechef Mette Rona:»Tidligere når man havde en skatterevision, var det ikke den geografiske afgrænsning de [skattemyndighederne, red.] satte spørgsmålstegn ved [ ] vi ser flere og flere steder at skattemyndighederne kræver et landespecifikt studie.«brugen af de udsøgningskriterier, der skal danne grundlag for sammenlignelighedsanalysen, 14 er som indikeret oven for udfordrende. Det skyldes primært at spørgsmålet om sammenlignelighed involverer en lang række skønsmæssige betragtninger. Skattechef Mette Rona: 69

12 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr »Det kan virkelig være svært at finde sammenlignelige virksomheder, så man skal ofte være glad bare man kan finde nogle.«derfor oplever Nilfisk-Advance ofte at diskussioner med lokale skattemyndigheder rundt omkring i verden vedrører diskussioner om, hvorvidt de uafhængige virksomheder, der er udvalgt fra databasestudier, overhovedet er anvendelige som sammenligningsgrundlag. Nilfisk-Advance har også oplevet at udenlandske skattemyndigheder ligefrem sætter spørgsmålstegn ved såvel transfer pricing-dokumentationen som den koncerninterne prisfastsættelse, uden at dokumentationen har været reelt gennemgået eller prisfastsættelsen reelt efterprøvet. Skattechef Mette Rona:»Nogle gange er det mit indtryk at visse udenlandske skattemyndigheder simpelthen er sendt på en bunden opgave at de bare skal sørge for at få noget med hjem.«4.4. Implementering Implementeringen af transfer pricing-politikken foregår i praksis ved at man på baggrund af særligt funktions- og risikoanalysen og databaseundersøgelsernes konklusioner umiddelbart inden et regnskabsår fastsætter targets for de nettofortjenester som Nilfisk-Advance s enkelte selskaber skal have opnået ved regnskabsårets afslutning, f.eks. en overskudsgrad på 3,5 % for et salgsselskab eller 5 % af de samlede produktionsomkostninger for et produktionsselskab. Det giver imidlertid sig selv, at det er overordentligt vanskeligt at ramme et budgettal så præcist, særligt et budgettal, som er baseret på nettofortjenesten og derfor er en funktion af såvel pris- som volumenudsving i lokale markeder (et salgsselskabs omsætning) og samlede, budgetterede kapacitetsomkostninger. Det er derfor ikke meget, der skal ændre sig i løbet af et helt regnskabsår, før dette slår igennem på nettofortjenesten, og derfor producerer en PLI, der afviger fra target. Denne risiko imødegås bl.a. ved kontinuerlig monitering af datterselskaberne og, om nødvendigt, justering af de priser eller forudsatte volumener, der blev lagt til grund ved budgetteringen. Skulle et datterselskabs faktiske nettofortjeneste på trods af kontinuerlig monitering afvige signifikant fra disse targets ved regnskabsårets afslutning, gennemføres om muligt såkaldte year-end adjustments, således at datterselskabet kan rapportere et skattepligtigt overskud, der imødekommer armslængdeprincippet. Rent praktisk gennemføres en year-end adjustment ved at moderselskabet sender en faktura eller kreditnota til datterselskabet, afhængigt af om dets nettofortjeneste er for høj eller lav. Den samlede indsats inden for transfer pricing i NKT, herunder Nilfisk-Advance, er i betydelig grad afhængig af løbende rapportering fra datterselskaberne, integreret økonomistyring og et velfungerende ERP system (Enterprise Ressource Plan- 70

13 Styring af international transfer pricing ning). Det gælder ikke kun i NKT, men i enhver MNV, der sigter efter en høj grad af transfer pricing compliance, og derfor har en organiseret tilgang til de involverede processer, at en given transfer pricing-struktur hovedsagelig virker, hvis den er en naturlig del af økonomistyringen. Det er tallene i systemet med de faktiske koncerninterne afregninger og den deraf skabte bilags- og rapportdokumentation, der ofte udgør rygraden i den praktiske håndtering af transfer pricing. 5. Nogle afsluttende bemærkninger og perspektivering Siden midten af halvfemserne har flere og flere lande haft stadigt stigende fokus på international transfer pricing. Da mindst 60 % af verdenshandlen antages at finde sted mellem koncernforbundne selskaber er det naturligt, at der er behov for at etablere globale regler. De fleste af de regler, der er blevet introduceret, retter sig imidlertid primært mod formelle forhold, såsom pligten til at udarbejde en dokumentation, snarere end materielle forhold, såsom konkret vejledning til at løse f.eks. konkrete værdiansættelsesproblemer. Det indebærer ofte, at det er op til MNV erne selv at fremkomme med løsninger og det er en såvel tidskrævende som kompleks opgave. I OECD s Guidelines afsnit 1.13 bemærkes f.eks. følgende:»both tax administrations and taxpayers often have difficulty in obtaining adequate information to apply the arm s length principle. Because the arm s length principle usually requires taxpayers and tax administrations to evaluate uncontrolled transactions and the business activities of independent enterprises, and to compare these with the transactions and activities of associated enterprises, it can demand a substantial amount of data. The information that is accessible may be incomplete and difficult to interpret; other information, if it exists, may be difficult to obtain for reasons of its geographical location or that of the parties from whom it may have to be acquired. In addition, it may not be possible to obtain information from independent enterprises because of confidentiality concerns. In other cases information about an independent enterprise which could be relevant may simply not exist, or there may be no comparable independent enterprises, e.g. if that industry has reached a high level of vertical integration. It is important not to lose sight of the objective to find a reasonable estimate of an arm s length outcome based on reliable information. It should also be recalled at this point that transfer pricing is not an exact science but does require the exercise of judgment on the part of both the tax administration and taxpayer«. En sådan usikkerhed kan gøre det vanskeligt at sikre, at man betaler den skat man skal, for at leve op til skattelovgivningen, men ikke mere end man skal, for at leve op til aktionærernes krav om effektiv cost management. Usikkerheden bliver ikke mindre af, at der altid er mindst to landes skattemyndigheder involveret i vurderingen af de koncerninterne afregninger, og at der herved altid er risiko for dobbeltbeskatning, jf. herved indledningsvist oven for i afsnit 1. 71

14 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr I en mere teoretisk orienteret ramme ønsker vi med denne artikel at argumentere for, at transfer pricing er en vigtig faktor at inkludere i analysen af MNV ers økonomiske styringssystemer. I denne artikel har vi vist, at det spiller en direkte rolle for styringen af datterselskaber både i budgetfasen og i opfølgningen. I lyset af det fokus, der har været på transfer pricing fra skattemyndigheder og i MNV er, er det et relativt uberørt emne i både den danske og internationale økonomistyringslitteratur. Vi afslutter derfor med en opfordring til de akademiske miljøer om at tage en økonomistyringsorienteret vinkel på dette meget omdiskuterede emne, hvor der i øjeblikket eksisterer flere myter og misforståelser end relevante analyser. Summary This article introduces international transfer pricing, partly as a tax law phenomenon and partly as a tool for the planning and financial management of consolidated companies in a multinational enterprise (MNE). A case analysis of this MNE provides a concrete example of how transfer pricing is handled in practice. The objective of the article is to present a practical example that transfer pricing is about observing rules, not circumventing them. The authors argue that both academics and practitioners should take the approach of the enterprise to international transfer pricing into account when the financial management systems of an MNE are to be understood and used for planning and follow-up. Litteratur Andersen, M. og Rohde, C. (2007): Virksomhedens Økonomistyring. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udgave. Bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 (Transfer pricing bekendtgørelsen). Bhimani, A; Horngren, C. T.; Datar, S. and Foster, G. (2007): Management and Cost Accounting. Pearson. Borkowski, S. C. (2001): Transfer pricing of intangible property: Harmony and discord across five countries. International Journal of Accounting 36(3), pp Chan, K. and Lo, A. (2004): The influence of management perception of environmental variables on the choice of international transfer-pricing methods. The International Journal of Accounting 39, pp Clausing, K. A. (2001): The impact of transfer pricing on intrafirm trade. In: Hines, Jr. J.R. (ed.), International Taxation and Multinational Activity (pp ). University of Chicago Press: Chicago. Clausing, K. A. (2003): Tax-motivated transfer pricing and US intrafirm trade prices. Journal of Public Economics 87(9/10), pp Collins, J. H. and Shackelford, D. A. (1998): Global organizations and taxes: An analysis of the dividend, interest, royalty, and management fee payments between U.S. multinationals foreign affiliates. Journal of Accounting and Economics 24, pp Cools, M. and Emmanuel, C. (2007): Transfer Pricing: The Implications of Fiscal Compliance. In C. S. Chapman, A. G. Hopwood, & M. D. Shields (Ed.). Handbook of Management Accounting Research 2 (pp ). Amsterdam: Elsevier. Cools, M., Emmanuel, C. and Jorissen, A. (2008): Management Control in the transfer pricing tax compliant multinational enterprise. Accounting, Organizations and Society 33(6), pp Cools, M. and Slagmulder, R. (2009): Tax-compliant transfer pricing and responsibility accounting, Journal of Management Accounting Research 21, pp Cravens, K. S. and Shearon, W. T. (1996): An Outcome-Based Assessment of International Transfer Pricing Policy, International Journal of Accounting 31(4), pp Cravens, K. S. (1997): Examining the role of transfer pricing as a strategy for multinational firms. International Business Review 6(2), pp Eldenburg, L., Pickering, J. and Yu, W. W. (2003): International income shifting regulations: Empirical evidence from Australia and Canada, International Journal of Accounting, 38 (3), pp Eisenhardt, K. M. and Graebner, M. E. (2007): Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges, Academy of Management Journal, 50 (1), pp Elliott, J. and Emmanuel, C. (2000): International Transfer Pricing: Searching for Patterns, European Management Journal 18(2), pp

15 Styring af international transfer pricing Emmanuel, C. and Oylere, P. B. (2002): Differences in the reported performances of foreign-controlled and domestically-controlled firms: some U.K. evidence. Journal of International Accounting, Auditing & Taxation 11, pp Gupta, S. and Mills, L. F. (2002): Corporate multistate tax planning: benefits of multiple jurisdictions. Journal of Accounting and Economics 33, pp Harris, D. G. (1993): The impact of U.S. Tax Law Revision on Multinational Corporations Capital Location and Income-shifting Decisions. Journal of Accounting Research 31, pp Hines, J., Rice, E. (1994): Fiscal paradise: foreign tax havens and American business. Quarterly Journal of Economics 109 (1), pp Horngren, C. T., Datar, S. M., Foster, G., Rajan, M. and Ittner, C. (2009): Cost Accounting: A Managerial Emphasis, thirteenth edition. Pearson International Edition: Prentice-Hall Jacob, J. (1996): Income shifting and the volume of intrafirm transfers. Journal of Accounting Research 34 (Autumn), pp Kaplan, R. and Atkinson, A. (1998): Advanced Management Accounting, Third Edition, Prentice Hall, New Jersey, USA. Klassen, K., Lang, M. and Wolfson, M. (1993): Geographic income shifting by multinational corporations in response to tax rate changes. Journal of Accounting Research 31 (supplement), pp Langli, J. and Saudagaran, S. (2004): Taxable Income Differences Between Foreign and Domestic Controlled Corporations in Norway. European Accounting Review 13(4), pp Merchant, K. and Van der Steede, W. (2007): Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentives, Second Edition, Prentice Hall. Essex, England. Michelsen, Aa. (2003): International skatteret, 3. udgave. Thomson-Reuthers. Nichols, N. B. and Conover, T. L. (2000): A Further Examination of Income Shifting Through Transfer Pricing Considering Firm Size and/or Distress. The International Journal of Accounting 35 (2), pp OECD (1979, 1995, 1996, 1997): Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations. Paris: OECD. Oyelere, P. B. and Emmanuel, C. R. (1998): International transfer pricing and income shifting: evidence from the UK. The European Accounting Review 7 (4), pp Pedersen, J., (1998): Transfer Pricing i international skatteretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Rahman, M. Z. and Scapens, R. (1986): Transfer Pricing by Multinationals: Some Evidence from Bangladesh. Journal of Business Finance and Accounting 13(3), pp Swenson, D. (2001): Tax reforms and evidence of transfer pricing. National Tax Journal, March, pp UNCTAD (2003): 2003 World investment report: FDI policies for development: National and International perspectives. Wittendorff, J. (2009): Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret. Wunder, H. F. (2009): Tax risk management and the multinational enterprise. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 18 (1), pp Yin, R. (2009): Case Study Research, Sage Publications: Los Angeles. Noter 1 For en beskrivelse af dobbeltbeskatningsbegrebet henvises til Aage Michelsen: International skatteret (2003) s. 26 ff. 2 Jens Wittendorff behandler i sin doktorafhandling Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret (2009) transfer pricing særdeles indgående fra såvel en dansk som en OECD- og USamerikansk vinkel. 3 Jan Pedersen: Transfer pricing (1998) s Se hertil f.eks. Gupta og Mills (2002), Klassen, Lang og Wolfson (1993), Harris (1993), Hines og Rice (1994), Jacob (1996), Collins og Schakelford (1998), Oyelere og Emmanuel (1998); Nichols og Conover (2000), Clausing (2001 og 2003), Swenson, D. (2001), Emmauel og Oyelere (2002), Langli og Saudagaran (2004). Kritisk heroverfor, se Eliott og Emmanuel (2000). 5 Dette benævnes typisk sambestemte, indirekte kapacitetsomkostninger (Andersen & Rohde, 2007). 6 Report on the attribution of profits to permanent establishments, 17 July Modeloverenskomstens artikel Ifølge EF-voldgiftskonventionens artikel 6, stk. 1, skal en skatteyder senest 3 år efter» den første underretning om den foranstaltning, der har ført til eller formodes at ville føre til dobbeltbeskatning«73

16 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr indgive sin klage til den kompetente myndighed. Myndigheden vurderer herefter først, om klagen er begrundet, og undersøger i bekræftende fald, om den selv kan løse sagen ved at ophæve dobbeltbeskatningen. Er det ikke tilfældet, indledes forhandlinger med den kompetente myndigheder i det andet land. Måden hvorpå disse forhandlinger bør pågå, fremgår af et til EF-voldgiftskonventionen tilhørende adfærdskodeks. Se nærmere herom Philip Noes i SU »Nyt adfærdskodeks til EF s voldgiftskonvention«. 9 Se hertil f.eks. Eisenhardt & Graebner (2007) og Yin (2009). 10 OECD Guidelines afsnit OECD Guidelines afsnit OECD Guidelines afsnit OECD Guidelines afsnit De omfatter som nævnt ovenfor»[ ] the characteristics of the property or services transferred, the functions performed by the parties (taking into account assets used and risks assumed), the contractual terms, the economic circumstances of the parties, and the business strategies pursued by the parties [ ]«, jf. OECD Guidelines afsnit

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Transfer Pricing. Danske Skatteadvokater, 24. maj 2012. Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT

Transfer Pricing. Danske Skatteadvokater, 24. maj 2012. Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT Transfer Pricing, Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT Dagsorden Indledning Organisering af Store Selskaber mv. Sagsgangen i en TP-sag Statistik og mulige forklaringer Lidt om TP-problemstillinger

Læs mere

Risikostyring. af transfer pricing. 42 Risikostyring af transfer pricing

Risikostyring. af transfer pricing. 42 Risikostyring af transfer pricing Risikostyring af transfer pricing 42 Risikostyring af transfer pricing Identifikation, kvantificering og rapportering af skattemæssige risici for koncerninterne transaktioner 1. Indledning International

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN?

TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN? TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN? V/ OLE ALEXANDER BASTHOF, TAX DIRECTOR, PANDORA A/S 1 24 MARCH 2015 DENMARK TAX CASE SKATS INDSATS PÅ TRANSFER PRICING- OMRÅDET (I) SKATs transfer

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Fra: Michael Prehn [mailto:mip@danskemaritime.dk] Sendt: 24. august 2012 09:37 Til: Thea

Læs mere

HVAD ER TRANSFER PRICING?

HVAD ER TRANSFER PRICING? 14 HVAD ER TRANSFER PRICING? SKAT Af Anders Oreby Hansen, advokat, Bech-Bruun Advokatfirma Baggrund Omfanget af den internationale handel og investering er i de sidste 20-30 år steget betydeligt. EU har

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Transfer Pricing i Norden

Transfer Pricing i Norden 102 48 Transfer Pricing i Norden Af partner og leder af Deloittes Transfer Pricing Team i København Jonathan Bernsen og konsulent Benedicte Byrgesen, Deloitte Artiklen beskriver transfer pricing-reglerne

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

INTERNATIONAL TRANSFER PRICING

INTERNATIONAL TRANSFER PRICING KANDIDATAFHANDLING AALBORG UNIVERSITET INTERNATIONAL TRANSFER PRICING Udarbejdet af: Kristian Krøjgaard Titelblad Hovedområde: Skatteret Opgaveform: Speciale Afleveringsdato: 25.08.2008, Aalborg Universitet

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding En ny model for skat på selskaber til gavn for udviklingslande. OECD rapport anerkender, at systemet for skat på selskaber er forældet og brudt sammen. I februar 2013 offentliggjorde Organisationen for

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian

TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING SENESTE TENDENSER OG UDVIKLINGER I DANMARK Ved partner Anders Oreby Hansen og Head of Tax Litigation Kaspar Bastian TRANSFER PRICING Formålet med dokumentationsvejledningen er at give

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Transfer pricing. i multinationale virksomheder

Transfer pricing. i multinationale virksomheder COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Institut for Regnskab og Revision Hovedopgave HD (R) 2012 Transfer pricing i multinationale virksomheder Udarbejdet af: Berit Juul Nielsen Vejleder: Kim Wind Andersen Afleveringsdato:

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Nyt omkring Transfer Pricing og Tynd Kapitalisering

Nyt omkring Transfer Pricing og Tynd Kapitalisering 1. Transfer Pricing: Nye Dokumentationskrav 1.1. Hvorfor har man indført nye regler? 1.2. For hvem gælder de nye regler? 1.3. Indhold af reglerne 1.4. Sanktioner 1.5. Hvornår træder reglerne i kraft? 1.1.

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Tranfer pricing - revisors arbejdshandlinger og ansvar

Tranfer pricing - revisors arbejdshandlinger og ansvar Copenhagen Business School 2015 Kandidatafhandling - Cand.merc.aud. Tranfer pricing - revisors arbejdshandlinger og ansvar Transfer pricing the auditor s procedures and responsibility Afleveringsdato:

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer Økonomistyringssystemer i virksomheder - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer genda Nutidens lønsomhedsfokus 1. Dækningsbidraget 1. Hvordan frembringes

Læs mere

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier 1 Straticator: Sådan handler du CFD-aktier Når man handler aktier i Straticator, så handler man det i CFD-form, hvilket vil sige, at man ikke får den fysiske aktie i sit depot, men man modtager udbytte.

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse

Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse Grundlæggende processer du skal have styr på ift. Informationsaktiv beskyttelse 1 Agenda Kort om LinkGRC Omfanget af præsentationen Analyse Den røde tråd Implementering af krav i organisationen Informationsaktivers

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser

Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser 36 Regulering frem for usikkerhed Prisfastsættelse og dokumentation af koncerninterne lån og garantistillelser SKAT Af Christian Plesner Rossing, PhD med speciale i international transfer pricing Indledning

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre?

Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre? Skattely og skattefusk - Hvad kan EU gøre? DEO, 4. september 2013 Lars Koch IBIS 1 Hvad er problemet? EU 7.500 milliard kroner mister EU årligt i tabte skatteindtægter $21-31 trillion gemt i skattely =

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Jan Pedersen. Transfer Pricing. - i international skatteretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jan Pedersen. Transfer Pricing. - i international skatteretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jan Pedersen Transfer Pricing - i international skatteretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Transfer Pricing i international skatteretlig belysning omhandler den skatteretlige regulering

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET Niclas Holst Sonne, partner og leder af skatteafdelingen 21. maj 2015 BAGGRUNDEN FOR LOVÆNDRINGEN side

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Intelligent kontrol med SAS

Intelligent kontrol med SAS Intelligent kontrol med SAS Hvordan sikrer du dig gennemsigtighed i kontrollen? Business Development Manager Malene Haxholdt 19. april 2007 Agenda Kontrolopgaven Data mining og kontrol Hvad er data mining?

Læs mere