Styring af international transfer pricing: Et casestudie i en dansk-baseret multinational virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styring af international transfer pricing: Et casestudie i en dansk-baseret multinational virksomhed"

Transkript

1 Styring af international transfer pricing: Et casestudie i en dansk-baseret multinational virksomhed Peder Reuther og Christian Plesner Rossing Abstract Nærværende artikel introducerer international transfer pricing, dels som et skatteretligt fænomen og dels som et værktøj til planlægning og økonomisk styring af koncernforbundne selskaber i en multinational virksomhed (MNV). Med udgangspunkt i en case-analyse af MNV en gives der et konkret eksempel på hvordan transfer pricing håndteres i praksis. Artiklens formål er at give et praktisk eksempel på at transfer pricing handler om at efterleve regler, ikke omgå dem. På baggrund af case-analysen argumenteres der for, at såvel akademikere som praktikere bør tage virksomhedens tilgang til international transfer pricing i betragtning, når økonomiske styringssystemer i en MNV skal anvendes til planlægning og opfølgning. 1. Indledning Denne artikel beskriver hvordan en dansk baseret multinational virksomhed (MNV) håndterer international transfer pricing med henblik på at overholde nationale og internationale skatteregler. Ved international transfer pricing forstås prisfastsættelse af varer, tjenesteydelser mv. der handles mellem koncernforbundne selskaber på tværs af landegrænser. Koncernintern samhandel over landegrænser indebærer, at to eller flere landes skattemyndigheder involveres i spørgsmålet om beskatningen af de opnåede fortjenester. Det er i denne forbindelse en risiko, at to eller flere skattemyndigheder påberåber sig beskatningsretten til den samme indkomst, idet der f.eks. opstår uenighed om i hvilket land fortjenesten er skabt. Herved risikeres det, at»samme krone beskattes to gange«, såkaldt dobbeltbeskatning. 1 Meget litteratur fokuserer på problemstillinger, der knytter sig til skattelovgivningen, 2 for Danmarks vedkommende f.eks. ligningslovens 2 eller skattekontrollovens 3 B, snarere end den praktiske håndtering. I tilknytning hertil synes det ofte at være så godt som forudsat, at det er skattespekulationsmotivet, der driver designet af transfer pricing-systemet hos MNV erne. Endvidere er transfer pricing- 59

2 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr problemet f.eks. set beskrevet som» de problemer der opstår når internationale foretagender ved tilrettelæggelsen af deres interne omsætning og ved fastlæggelsen af vilkårene herfor tager skattemæssige hensyn«. 3 Lignende synspunkter ses i den internationale litteratur, ligesom finansielle data fra offentligt tilgængelige databaser anvendes til at påpege en omfattende skattespekulation. 4 På samme måde indeholder internationale lærebøger i erhvervsøkonomi og økonomistyring typisk kun nogle kortfattede betragtninger om profitallokering, uden at denne allokering nødvendigvis afspejler værdiskabelse i koncerns respektive forretningsenheder (Kaplan & Atkinson, 1998; Horngren et al., 2009; Bhimani et al., 2009; Merchant & Van der Steede, 2009). Internationale studier har applikeret en slags konventionel visdom om at omkostningsbaserede, koncerninterne afregningspriser er en indikator for skattespekulation. Disse studier tager ofte udgangspunkt i at omkostningsbaserede prisfastsættelsesmetoder indeholder en række mere eller mindre arbitrære omkostningsallokeringer, eksempelvis når sambestemte kapacitetsomkostninger skal fordeles til omkostningsobjekter og hvor de enkelte omkostningsobjekters træk på kapaciteten ikke umiddelbart kan måles 5. De empiriske tests har imidlertid ikke leveret resultater, der støtter tesen om at omkostningsbaserede priser er særligt anvendte i MNV er, der vedkender sig en aggressiv transfer pricing-politik (se hertil f.eks. Chan & Lo, 2004). I stedet peger en række forskningsresultater i retning af at forestillingen om skattespekulation som motivet for en transfer pricing-politik er overdrevet (se hertil f.eks. Cravens & Shearon, 1996; Cravens, 1997; Borkowski, 2001; Cools et al., 2008; Cools & Emmanuel, 2007; Cools & Slagmulder, 2009; Wunder, 2009). I denne artikel ønsker vi at præsentere et andet virkelighedsbillede: Ét, hvor transfer pricing primært er en compliance-orienteret aktivitet, som ikke har til formål at planlægge sig ud af en skattebetaling, men derimod at sikre, at alle de lande, MNV en opererer i, modtager den skattebetaling, de skal. Dette består bl.a. i at formulere en transfer pricing-politik for hele MNV en, at ansætte medarbejdere til at implementere og løbende opdatere politikken, og til, om nødvendigt, tillige at bruge eksterne konsulenter. I praksis anses transfer pricing-planlægningen oftest som den sum af aktiviteter, der grundlæggende består i at forsøge at sikre, at koncernens transfer pricing-politik faktisk overholder gældende regler i de lande, MNV en opererer i. Naturligvis er der MNV er som har en aggressiv tilgang til transfer pricing, og som faktisk tilrettelægger den koncerninterne omsætning med udgangspunkt i skattemæssige hensyn. Imidlertid er det vores erfaring, at dette er tilfældet for de færreste MNV er. Artiklen er struktureret således: I afsnit 2 giver vi en kortfattet beskrivelse af det regulative miljø. I afsnit 3 beskriver vi kort vores metodiske og teoretiske tilgang til undersøgelsen. I afsnit 4 præsenterer vi den konkrete multinationale koncern, NKT Holding A/S, herunder Nilfisk-koncernen, og selve casen. Afsnit 5 afslutter og perspektiverer. 60

3 Styring af international transfer pricing 2. Det regulative miljø Da det antages at mindst 60 % af verdenshandlen finder sted mellem koncernforbundne selskaber (UNCTAD, 2003), og da regler for international transfer pricing er relevante i enhver sammenhæng, hvor koncernforbundne selskaber handler med hinanden over landegrænser, er det klart, at reglerne i betydeligt omfang må være internationale. Ofte har sådanne regler derfor rod i internationale aftaler mellem stater, såkaldte dobbeltbeskatningsoverenskomster. Dobbeltbeskatningsoverenskomster er ofte udarbejdet på baggrund af OECD s Modeloverenskomst, som er det overordnede udgangspunkt for dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem OECD-lande, herunder de fleste danske overenskomster, samt for en stadig større del af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem lande også udenfor OECD. Når uafhængige virksomheder handler med hinanden, vil markedskræfterne normalt være bestemmende for priser og øvrige vilkår. Når selskaber er forbundne med hinanden i en koncern, vil deres kommercielle og finansielle forhold muligvis ikke på samme måde være direkte berørt af eksterne markedskræfter. Derfor bestemmes følgende i OECD s Modeloverenskomsts artikel 9 (dansk oversættelse):»i tilfælde hvor a) et foretagende i en af de kontraherende stater direkte eller indirekte deltager i ledelsen, kontrollen eller finansieringen af et foretagende i den anden kontraherende stat, eller b) samme personer direkte eller indirekte deltager i ledelsen, kontrollen eller finansieringen af såvel et foretagende i den ene af de kontraherende stater som et foretagende i den anden kontraherende stat, og der i nogle af disse tilfælde mellem de to foretagender er aftalt eller fastsat vilkår vedrørende deres kommercielle eller finansielle forbindelser, som afviger fra de vilkår, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige foretagender, kan enhver fortjeneste, som, hvis disse vilkår ikke havde foreligget, ville være tilfaldet et af disse foretagender, medregnes til dette foretagendes fortjeneste og beskattes i overensstemmelse hermed«(vores kursivering). Med andre ord: I en MNV skal alle selskaber handle med hinanden til priser og vilkår, der svarer til dem, man ville handle til med parter, der ikke er en del af MNV en. Når et datterselskab i udlandet køber varer af et dansk moderselskab (f.eks. med henblik på videresalg), skal prisen derfor være den samme, som den pris, moderselskabet ville kunne opnå ved salg til en udenforstående tredjemand; en markedspris. Herved handles der på»armslængde«, det vil sige i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 61

4 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr Armslængdeprincippet er den internationale standard inden for transfer pricing, som OECD s medlemslande er blevet enige om at MNV er og skatteforvaltninger skal anvende i skattemæssig henseende. Reglerne skal ses som en naturlig konsekvens af det øgede omfang af grænseoverskridende transaktioner (UNCTAD, 2003), som, kombineret med forskelle i selskabsskattesatser fra land til land, har øget det økonomiske incitament til at flytte indkomst mellem skattejurisdiktioner (Rahman and Scapens, 1986; Eldenburg et al., 2003). I Danmark kommer dette til udtryk i ligningslovens 2, som om skattepligtige, der er del af en MNV, bestemmer, at de» ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst [skal] anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner [ ] i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter«(vores kursivering). Lignende regler gælder i langt de fleste lande, Danmark har samhandel med. Det er imidlertid ikke nødvendigvis nok at handle på armslængde. Det skal også dokumenteres, at der er handlet på armslængde. Nogle lande, herunder Danmark, har derfor indført en pligt til at udarbejde en transfer pricing-dokumentation. Skattekontrollovens 3 B, stk. 5, indeholder for danske selskabers vedkommende følgende regel:»de selvangivelsespligtige skal udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat for de kontrollerede transaktioner [ ] Den skriftlige dokumentation skal på told- og skatteforvaltningens begæring forelægges denne og skal være af en sådan art, at den kan danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter«. SKAT har tillige udstedt en bekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006) om indholdet af en sådan dokumentation og har udgivet en vejledning for udarbejdelsen af dokumentationen. Disse gælder dog i sagens natur kun i Danmark. For dansk baserede MNV er er det derfor ligeså vigtigt at have kendskab til de regler og vejledninger, der gælder i alle de lande, hvori der opereres. F.eks. er der i nogle lande -- i modsætning til Danmark -- ikke et formelt krav om transfer pricing-dokumentation. OECD har udarbejdet en vejledning, som er ganske omfattende og som af langt de fleste skattemyndigheder i verden benyttes direkte eller indirekte. OECD s Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (herefter: OECD Guidelines) giver såvel MNV er som skattemyndigheder vejledning i anvendelsen af OECD s Modeloverenskomsts artikel 9, jf. ovenfor, det vil sige i anvendelsen af armslængdeprincippet. 62

5 Styring af international transfer pricing OECD er i det hele taget en aktiv spiller inden for transfer pricing, og udgiver løbende rapporter og analyser inden for transfer pricing og international skat i almindelighed, i samarbejde med såvel medlemsstater og i visse tilfælde erhvervslivet. Forud for den seneste udgave af OECD s Guidelines (2010) ligger bl.a. et flerårigt analysearbejde inden for sammenlignelighed (»comparability«) og omstruktureringer (»business restructurings«). Derudover har OECD i 2008 udgivet en rapport om allokering af profit til faste driftssteder. 6 Udover generel vejledning, giver rapporten tillige specifik vejledning til banker, til handel med finansielle instrumenter og til forsikring. Udover materielle regler vedrørende armslængdeprincippet og dets anvendelse, samt regler om transfer pricing-dokumentation, findes tillige processuelle regler. Med henblik på at undgå dobbeltbeskatning, indeholder OECD s Modeloverenskomst således en gensidig aftaleprocedure. 7 Proceduren indebærer, at de kompetente myndigheder i de involverede lande søger at finde en løsning, der gør, at en skatteyder ikke udsættes for dobbeltbeskatning. De involverede lande skal med andre ord forsøge at dele beskatningsretten imellem sig. I EU-regí findes en tilsvarende ordning i den såkaldte EF-voldgiftskonvention. Den gælder imidlertid kun for foretagender, der er hjemmehørende i EU. Forskellen mellem disse to procedurer er, at mens de kompetente myndigheder i medfør af OECD s Modeloverenskomst er forpligtede til at forsøge at finde en løsning, er de kompetente myndigheder i medfør af EF-voldgiftskonvention forpligtede til faktisk at finde en løsning. 8 Det bemærkes at MNV er kan reducere risikoen for dobbeltbeskatning gennem såkaldte Advance Pricing Arrangements (APA). Ved en APA indgår en MNV en aftale med en eller flere skattemyndigheder om den fremtidige prisfastsættelse af konkret udvalgte transaktioner. Forudsat, at MNV en respekterer aftalen og dens forudsætninger, vil skattemyndighederne respektere den på forhånd aftalte prisfastsættelse. APA er er meget ressourcekrævende, og anvendes derfor typisk på transaktioner med stor volumen og hvor en armslængdebaseret prisfastsættelse anses for at være særlig kompleks. Afslutningsvist bemærkes at transfer pricing har stor politisk bevågenhed. Det har i en årrække været en eksplicit del af SKAT s indsatsplan og skatteministeren har siden 2006 givet Folketingets Skatteudvalg en årlig afrapportering om antal og størrelse af indkomstforhøjelser og nedsættelser, der knytter sig til transfer pricing. 3. Undersøgelsesstrategi og metode Den internationale metodelitteratur fremhæver traditionelt casestudiemetoden som velegnet til at undersøge et område, hvor den eksisterende viden er begrænset eller hvor der er behov for en opdatering af den eksisterende forståelse af et givet emne. 9 63

6 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr Vi har i den indledende fase af case-studiet overvejet, hvilken MNV som kunne være velegnet til studiet. Vi har rettet vores fokus mod de MNV er, vi for det første forventede ville være proaktive i håndteringen af transfer pricing. For det andet skulle MNV en have en høj grad af compliance på alle involverede markeder. For det tredje skulle MNVen naturligvis være indstillet på at levere de nødvendige og ret så omfattende informationer. I den valgte MNV, NKT-koncernen (herefter: NKT), har vi interviewet medarbejdere på forskellige ledelsesniveauer og i forskellige funktioner, som på forskellig vis relaterer sig til transfer pricing. Specifikt har vi interviewet Chief Financial Officer i NKT Holding A/S Michael Hedegaard Lyng, skattechef i NKT Holding A/S Mette Rona, tax controller Lars Bahn Henriksen, samt Chief Financial Officer i EAPC Finance i Nilfisk-Advance A/S Johnny Rask Jensen. De foretagne interviews er optaget på diktafon for at sikre præcision i den efterfølgende analyse af respondenternes svar på vores spørgsmål. Dataanalysen har bestået i gennemgang af interviews, der er sammenholdt med det fysiske datamateriale vi har indsamlet, primært dokumentationsfiler som dokumenterer virksomhedens prisfastsættelse af interne varetransaktioner. 4. Case-virksomheden 4.1. NKT Holding A/S NKT Holding A/S er direkte eller indirekte ejer af mere end 100 selskaber forskellige steder i verden, og beskæftiger direkte eller indirekte cirka medarbejdere, heraf langt størstedelen i udlandet. Koncernen omfatter fire forretningsområder: NKT Cables, der udvikler, producerer og sælger kabler til el- og energisektoren; Nilfisk-Advance, der udvikler, producerer og sælger rengøringsmaskiner; Photonics Group, der udvikler, producerer og sælger fiberbaseret måleudstyr; NKT Flexibles, der leverer undersøiske rørledninger til transport af olie, gas, vand og kemikalier. De mere end 100 selskaber, der udgør NKT-koncernen, har derfor deres respektive virke inden for ét af disse fire hovedforretningsområder. I 2010 omsatte NKT-koncernen for 14,5 mia. kr. Heraf vedrører cirka 90 procent fra salg uden for Danmark. NKT Cables og Nilfisk-Advance udgør langt den største del af koncernen, idet disse delkoncerner tilsammen tegner sig for 99 procent af NKT-koncernens omsætning til eksterne kunder. NKT-koncernens omsætning har fulgt den generelle økonomiske udvikling for store produktionsvirksomheder og har således været stigende over de seneste 2 årtier. Som følge af koncernens forretningsmodel, se herom figur 1 nedenfor, har volumen af koncerninterne transaktioner været i kraftig vækst. På den baggrund, samt at der i særdeleshed i det seneste årti er blevet pålagt MNV er stadigt større administrative byrder i form af f.eks. dokumentationskrav, er behovet for at formulere og implementere en egentlig transfer pricing-politik steget betydeligt. CFO Michael Hedegaard Lyng: 64

7 Styring af international transfer pricing»vi har haft et stigende fokus på transfer pricing i takt med skattemyndighedernes stigende interesse på området. Og så er NKT koncernen også vokset, så det [international transfer pricing, red.] er blevet et endnu større issue.«for det første ønsker NKT at minimere risikoen for dobbeltbeskatning. Dobbeltbeskatning forekommer f.eks. når skattemyndigheden i udlandet forhøjer et datterselskabs skattepligtige indkomst f.eks. fordi selskabet ifølge et udlands skattemyndighed har købt varer fra moderselskabet i Danmark for dyrt, og dermed har realiseret en indtjening, som udlandets skattemyndighed finder for lav uden at den danske skattemyndighed indrømmer en korresponderende nedsættelse af den skattepligtige indkomst i Danmark. For det andet ønsker NKT at handle i overensstemmelse med alle regler på området, herunder de internationale regler såvel som de nationale regler der gælder i hvert enkelt land, som NKT opererer i. NKT er opmærksom på de væsentlige omkostninger der er forbundet med en skattesag, som typisk kræver assistance fra eksterne rådgivere udover forbruget af interne ressourcer. Skattechef Mette Rona:»Vi prøver at være på forkant. Vi véd at det absolut er omkostningskrævende at føre en skattesag og at den trækker meget på vores ressourcer her i skatteafdelingen.«cfo Michael Hedegaard Lyng:»Det er simpelthen for ressourcekrævende at have alle de der kampe. Det lægger jo ikke kun vores skatteafdeling ned, det lægger også vores økonomiafdelinger ned. Så kan de ikke gøre det, de er bedst til at drive forretningen.«i forbindelse med implementeringen af transfer pricing-politikken konstaterede NKT hurtigt, at det krævede tilførsel af en medarbejder med erfaring og specialistviden indenfor international transfer pricing. Det skyldes primært, at transfer pricing-opgaven i praksis er en betydelig dokumentationsbyrde. Desuden har international transfer pricing fået så stor bevågenhed hos skattemyndigheder verden over, at den daglige dialog med disse myndigheder og eksterne rådgivere til løsning af eventuelle skattetvister er ganske betydelig. For NKT og Nilfisk- Advance er det derfor nødvendigt med en høj grad af centralisering af transfer pricing-opgaven. I det følgende præsenteres transfer pricing-politikken og systemdesignet for delkoncernen Nilfisk-Advance Nilfisk-Advance A/S Nilfisk-Advance er til stede i mere end 70 lande, herunder med salgsselskaber i 43 lande og produktionsselskaber i Brasilien, Danmark, Italien, Kina, Mexico, Ungarn og USA. Gruppen omsatte i 2010 for t. kr. og havde cirka ansatte. 65

8 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr Transfer pricing-strukturen i Nilfisk-Advance er principalstrukturel. Det indebærer som udgangspunkt, at Nilfisk-Advance A/S, principalen, leder og koordinerer, medens datterselskaberne udfører nogle nærmere afgrænsede rutineopgaver. Det indebærer også, at Nilfisk-Advance A/S har det største indtjenings- og tabspotentiale i forhold til datterselskaberne, idet hovedparten af de forretningsmæssige risici er placeret i Danmark. Principalstrukturens principielle udgangspunkt er, at datterselskaberne overordnet inddeles i to grupper efter deres primære aktivitet: At producere eller at sælge. Produktionsselskaberne køber halvfabrikata, udfører produktionsopgaven og sælger færdigvarerne til principalen i henhold til vilkår fastsat i Contract Manufacturing Agreements. Salgsselskaberne køber færdigvarerne fra principalen og videresælger dem i de lokale markeder, i henhold til vilkårene i Limited Risk Distributions Agreements. Produktionsselskaberne har derfor kun én kunde: Principalen, og salgsselskaberne har kun én leverandør: principalen. Faktureringsflowet går derfor gennem principalen, som køber varerne fra produktionsselskaberne og videresælger varerne til salgsselskaberne. Eftersom produktionsselskaberne er hjemmehørende i Brasilien, Danmark, Italien, Kina, Mexico, Ungarn og USA, og varerne skal distribueres til 43 salgsselskaber, følger det fysiske flow ikke faktureringsflowet. Varerne sendes direkte fra produktionsselskaberne til enten de respektive salgsselskaber eller til centrale lagre ejet af principalen. Strukturen kan illustreres således: Figur 1: Illustration af Nilfisk-gruppens principalstruktur Udfordringen for Nilfisk ud fra en transfer pricing synsvinkel består således i at sikre at transfer-priserne på de varer, der handles mellem produktionsselskaberne og Nilfisk-Advance A/S, og Nilfisk-Advance A/S og salgsselskaberne, er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 66

9 Styring af international transfer pricing NKT s transfer pricing-politik er baseret på principperne i OECD s Guidelines, som eksplicit anerkender fem forskellige prisfastsættelsesmetoder, som følgelig er anerkendte i alle de lande, der anerkender OECDs Guidelines som vejledningskilde. Én metode fokuserer direkte på prisen på sammenlignelige varer og serviceydelser (Comparable Uncontrolled Price Method); to metoder fokuserer på bruttofortjenesten (Resale price Method og Cost Plus Method) og to metoder fokuserer på nettofortjenesten (Profit Split Method og Transactional Net Margin Method). Nilfisk-Advance har ved aflønningen af produktions- og salgsselskaberne valgt at bruge Transactional Net Margin Method (TNMM). Metoden tager udgangspunkt i et selskabs nettofortjeneste, det vil sige resultatet før finansielle poster og skat. Nettofortjenesten sættes i forhold til et bestemt grundlag, f.eks. omsætning (overskudsgrad) eller omkostninger (mark-up på full cost), og nøgletallet benævnes profit level indicator, (PLI). Med henblik på at imødekomme armslængdeprincippet ved brug af TNMM skal en given PLI for et givet selskab så vidt muligt være den samme som for et uafhængigt selskab, der opererer på markedsvilkår, og som udøver tilsvarende funktioner, løber samme risici og bruger samme aktiver under tilsvarende omstændigheder. For produktionsselskaberne er PLI en net cost plus, det vil sige de samlede driftsomkostninger i forhold til omsætningen. Antages de samlede omkostninger der er indeholdt i opgørelsen af virksomhedens nettomargin f.eks. at være 100 kr., vil omsætningen derfor skulle være 105 kr., hvis net cost plus er sat til 5 %. For salgsselskaberne er PLI en overskudsgraden, det vil sige driftsresultatet i forhold til omsætningen. Antages omsætningen f.eks. at være 100 kr., vil nettodriftsresultatet derfor skulle være 3,5 kr., hvis overskudsgraden er sat til 3,5 %. Produktionsselskaberne fakturerer derfor principalen et beløb, svarende til de fulde omkostninger med tillæg af et avancetillæg på f.eks. 5 %, medens salgsselskaberne faktureres et beløb som sikrer dem en nettoavance, som, givet de faste omkostninger og de budgetterede videresalgspriser, sikrer dem en overskudsgrad på f.eks. 3,5 % Fastlæggelse af nettomarginer for produktions- og salgsselskaber Principperne for Nilfisk-Advance s fastlæggelse af niveauet for nettofortjenester (PLI er) er grundlæggende ens for produktions- og salgsselskaberne, nemlig at identificere nettofortjenester for virksomheder, der udøver de substantielt samme funktioner, løber substantielt de samme risici og benytter de substantielt samme aktiver, som produktions- og salgsselskaberne i Nilfisk-Advance, og som gør dette under sammenlignelige omstændigheder. Det giver sig selv, at det ikke er ligetil at fremskaffe sådan information. En vis mængde information er tilgængelig i kommercielle databaser, hvor der kan søges 67

10 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr på f.eks. pan-europæiske regnskabsdata ved brug af forskellige udsøgningskriterier, men det er en ressourcekrævende opgave, som løses af eksterne rådgivere. Endvidere kræver valget af udsøgningskriterier, at man har en indgående forståelse for sin værdikæde, herunder hvilke forretningsenheder der bidrager til den økonomiske værdiskabelse og med hvilken relative andel, de hver især bidrager. Sagt på en anden måde: Nilfisk-Advance må have et indgående kendskab til sin værdikæde og struktur, for at den kan vurdere, hvilke uafhængige virksomheder der kan tjene som sammenligningsgrundlag. En af de vigtigste prioriteter for skattechef Mette Rona i forbindelse med implementeringen af transfer pricing-politikken har derfor været at øge transparensen i Nilfisk-Advance s værdiskabende aktiviteter for derved at kunne dokumentere den koncerninterne prisfastsættelse. Et af de mest centrale værktøjer til dette formål er en funktions- og risikoanalyse, som har til formål at få identificeret, hvilke funktioner parterne i en koncernintern transaktion udfører, samt hvilke risici parterne påtager sig. Grundtanken bag funktions- og risikoanalysen er beskrevet i OECDs Guidelines således:»in transactions between two independent enterprises, compensation usually will reflect the functions that each enterprise performs (taking into account assets used and risks assumed). Therefore, in determining whether controlled and uncontrolled transactions or entities are comparable, a functional analysis is necessary. This functional analysis seeks to identify and compare the economically significant activities and responsibilities undertaken, assets used and risks assumed by the parties to the transactions. For this purpose, it may be helpful to understand the structure and organisation of the group and how they influence the context in which the taxpayer operates. It will also be relevant to determine the legal rights and obligations of the taxpayer in performing its functions«. 10 OECDs Guidelines beskriver endvidere en række af funktioner, det er relevant at undersøge:»the functions that taxpayers and tax administrations might need to identify and compare include, e.g. design, manufacturing, assembling, research and development, servicing, purchasing, distribution, marketing, advertising, transportation, financing and management. The principal functions performed by the party under examination should be identified. Adjustments should be made for any material differences from the functions undertaken by any independent enterprises with which that party is being compared. While one party may provide a large number of functions relative to that of the other party to the transaction, it is the economic significance of those functions in terms of their frequency, nature, and value to the respective parties to the transactions that is important«

11 Styring af international transfer pricing Analysen udgør en meget væsentlig bestanddel af Nilfisk-Advance s transfer pricing-dokumentation. Det er i den forbindelse vigtigt at nævne at der kan være forskelle mellem de funktioner og risici som de enkelte produktions- og salgsselskaber har påtaget sig. En analyse af et enkelt salgsselskab eller et enkelt produktionsselskab kan derfor ikke uden videre lægges til grund som funktions- og risikoprofilen på alle gruppens salgsselskaber og produktionsselskaber. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt at gennemføre og løbende opdatere funktionsanalyserne for samtlige selskaber i Nilfisk-Advance. Øvrige forhold, herunder egenskaberne ved de i transaktionen involverede produkter, de udover prisen aftalte vilkår, de økonomiske omstændigheder i de involverede lande, de i transaktionen involverede selskaber opererer, samt eventuelle forretningsstrategier, kan alle have betydelig indflydelse på graden af sammenlignelighed. Som det er nævnt i OECD Guidelines:» in making [ ] comparisons, material differences between the compared transactions or enterprises should be taken into account. In order to establish the degree of actual comparability and then to make appropriate adjustments to establish arm s length conditions (or a range thereof), it is necessary to compare attributes of the transactions or enterprises that would affect conditions in arm s length transactions. Attributes or»comparability factors«that may be important when determining comparability include the characteristics of the property or services transferred, the functions performed by the parties (taking into account assets used and risks assumed), the contractual terms, the economic circumstances of the parties, and the business strategies pursued by the parties [ ]«. 12»The extent to which each of these factors matters in establishing comparability will depend upon the nature of the controlled transaction and the pricing method adopted [ ]«. 13 Således har det f.eks. været genstand for undersøgelsen, hvorvidt alle selskaber i Nilfisk-Advance opererer på markeder og under betingelser, der er substantielt sammenlignelige. Er det med andre ord hensigtsmæssigt at anvende regnskabsdata fra alle geografiske regioner? Skattechef Mette Rona:»Tidligere når man havde en skatterevision, var det ikke den geografiske afgrænsning de [skattemyndighederne, red.] satte spørgsmålstegn ved [ ] vi ser flere og flere steder at skattemyndighederne kræver et landespecifikt studie.«brugen af de udsøgningskriterier, der skal danne grundlag for sammenlignelighedsanalysen, 14 er som indikeret oven for udfordrende. Det skyldes primært at spørgsmålet om sammenlignelighed involverer en lang række skønsmæssige betragtninger. Skattechef Mette Rona: 69

12 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr »Det kan virkelig være svært at finde sammenlignelige virksomheder, så man skal ofte være glad bare man kan finde nogle.«derfor oplever Nilfisk-Advance ofte at diskussioner med lokale skattemyndigheder rundt omkring i verden vedrører diskussioner om, hvorvidt de uafhængige virksomheder, der er udvalgt fra databasestudier, overhovedet er anvendelige som sammenligningsgrundlag. Nilfisk-Advance har også oplevet at udenlandske skattemyndigheder ligefrem sætter spørgsmålstegn ved såvel transfer pricing-dokumentationen som den koncerninterne prisfastsættelse, uden at dokumentationen har været reelt gennemgået eller prisfastsættelsen reelt efterprøvet. Skattechef Mette Rona:»Nogle gange er det mit indtryk at visse udenlandske skattemyndigheder simpelthen er sendt på en bunden opgave at de bare skal sørge for at få noget med hjem.«4.4. Implementering Implementeringen af transfer pricing-politikken foregår i praksis ved at man på baggrund af særligt funktions- og risikoanalysen og databaseundersøgelsernes konklusioner umiddelbart inden et regnskabsår fastsætter targets for de nettofortjenester som Nilfisk-Advance s enkelte selskaber skal have opnået ved regnskabsårets afslutning, f.eks. en overskudsgrad på 3,5 % for et salgsselskab eller 5 % af de samlede produktionsomkostninger for et produktionsselskab. Det giver imidlertid sig selv, at det er overordentligt vanskeligt at ramme et budgettal så præcist, særligt et budgettal, som er baseret på nettofortjenesten og derfor er en funktion af såvel pris- som volumenudsving i lokale markeder (et salgsselskabs omsætning) og samlede, budgetterede kapacitetsomkostninger. Det er derfor ikke meget, der skal ændre sig i løbet af et helt regnskabsår, før dette slår igennem på nettofortjenesten, og derfor producerer en PLI, der afviger fra target. Denne risiko imødegås bl.a. ved kontinuerlig monitering af datterselskaberne og, om nødvendigt, justering af de priser eller forudsatte volumener, der blev lagt til grund ved budgetteringen. Skulle et datterselskabs faktiske nettofortjeneste på trods af kontinuerlig monitering afvige signifikant fra disse targets ved regnskabsårets afslutning, gennemføres om muligt såkaldte year-end adjustments, således at datterselskabet kan rapportere et skattepligtigt overskud, der imødekommer armslængdeprincippet. Rent praktisk gennemføres en year-end adjustment ved at moderselskabet sender en faktura eller kreditnota til datterselskabet, afhængigt af om dets nettofortjeneste er for høj eller lav. Den samlede indsats inden for transfer pricing i NKT, herunder Nilfisk-Advance, er i betydelig grad afhængig af løbende rapportering fra datterselskaberne, integreret økonomistyring og et velfungerende ERP system (Enterprise Ressource Plan- 70

13 Styring af international transfer pricing ning). Det gælder ikke kun i NKT, men i enhver MNV, der sigter efter en høj grad af transfer pricing compliance, og derfor har en organiseret tilgang til de involverede processer, at en given transfer pricing-struktur hovedsagelig virker, hvis den er en naturlig del af økonomistyringen. Det er tallene i systemet med de faktiske koncerninterne afregninger og den deraf skabte bilags- og rapportdokumentation, der ofte udgør rygraden i den praktiske håndtering af transfer pricing. 5. Nogle afsluttende bemærkninger og perspektivering Siden midten af halvfemserne har flere og flere lande haft stadigt stigende fokus på international transfer pricing. Da mindst 60 % af verdenshandlen antages at finde sted mellem koncernforbundne selskaber er det naturligt, at der er behov for at etablere globale regler. De fleste af de regler, der er blevet introduceret, retter sig imidlertid primært mod formelle forhold, såsom pligten til at udarbejde en dokumentation, snarere end materielle forhold, såsom konkret vejledning til at løse f.eks. konkrete værdiansættelsesproblemer. Det indebærer ofte, at det er op til MNV erne selv at fremkomme med løsninger og det er en såvel tidskrævende som kompleks opgave. I OECD s Guidelines afsnit 1.13 bemærkes f.eks. følgende:»both tax administrations and taxpayers often have difficulty in obtaining adequate information to apply the arm s length principle. Because the arm s length principle usually requires taxpayers and tax administrations to evaluate uncontrolled transactions and the business activities of independent enterprises, and to compare these with the transactions and activities of associated enterprises, it can demand a substantial amount of data. The information that is accessible may be incomplete and difficult to interpret; other information, if it exists, may be difficult to obtain for reasons of its geographical location or that of the parties from whom it may have to be acquired. In addition, it may not be possible to obtain information from independent enterprises because of confidentiality concerns. In other cases information about an independent enterprise which could be relevant may simply not exist, or there may be no comparable independent enterprises, e.g. if that industry has reached a high level of vertical integration. It is important not to lose sight of the objective to find a reasonable estimate of an arm s length outcome based on reliable information. It should also be recalled at this point that transfer pricing is not an exact science but does require the exercise of judgment on the part of both the tax administration and taxpayer«. En sådan usikkerhed kan gøre det vanskeligt at sikre, at man betaler den skat man skal, for at leve op til skattelovgivningen, men ikke mere end man skal, for at leve op til aktionærernes krav om effektiv cost management. Usikkerheden bliver ikke mindre af, at der altid er mindst to landes skattemyndigheder involveret i vurderingen af de koncerninterne afregninger, og at der herved altid er risiko for dobbeltbeskatning, jf. herved indledningsvist oven for i afsnit 1. 71

14 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr I en mere teoretisk orienteret ramme ønsker vi med denne artikel at argumentere for, at transfer pricing er en vigtig faktor at inkludere i analysen af MNV ers økonomiske styringssystemer. I denne artikel har vi vist, at det spiller en direkte rolle for styringen af datterselskaber både i budgetfasen og i opfølgningen. I lyset af det fokus, der har været på transfer pricing fra skattemyndigheder og i MNV er, er det et relativt uberørt emne i både den danske og internationale økonomistyringslitteratur. Vi afslutter derfor med en opfordring til de akademiske miljøer om at tage en økonomistyringsorienteret vinkel på dette meget omdiskuterede emne, hvor der i øjeblikket eksisterer flere myter og misforståelser end relevante analyser. Summary This article introduces international transfer pricing, partly as a tax law phenomenon and partly as a tool for the planning and financial management of consolidated companies in a multinational enterprise (MNE). A case analysis of this MNE provides a concrete example of how transfer pricing is handled in practice. The objective of the article is to present a practical example that transfer pricing is about observing rules, not circumventing them. The authors argue that both academics and practitioners should take the approach of the enterprise to international transfer pricing into account when the financial management systems of an MNE are to be understood and used for planning and follow-up. Litteratur Andersen, M. og Rohde, C. (2007): Virksomhedens Økonomistyring. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udgave. Bekendtgørelse nr. 42 af 24. januar 2006 (Transfer pricing bekendtgørelsen). Bhimani, A; Horngren, C. T.; Datar, S. and Foster, G. (2007): Management and Cost Accounting. Pearson. Borkowski, S. C. (2001): Transfer pricing of intangible property: Harmony and discord across five countries. International Journal of Accounting 36(3), pp Chan, K. and Lo, A. (2004): The influence of management perception of environmental variables on the choice of international transfer-pricing methods. The International Journal of Accounting 39, pp Clausing, K. A. (2001): The impact of transfer pricing on intrafirm trade. In: Hines, Jr. J.R. (ed.), International Taxation and Multinational Activity (pp ). University of Chicago Press: Chicago. Clausing, K. A. (2003): Tax-motivated transfer pricing and US intrafirm trade prices. Journal of Public Economics 87(9/10), pp Collins, J. H. and Shackelford, D. A. (1998): Global organizations and taxes: An analysis of the dividend, interest, royalty, and management fee payments between U.S. multinationals foreign affiliates. Journal of Accounting and Economics 24, pp Cools, M. and Emmanuel, C. (2007): Transfer Pricing: The Implications of Fiscal Compliance. In C. S. Chapman, A. G. Hopwood, & M. D. Shields (Ed.). Handbook of Management Accounting Research 2 (pp ). Amsterdam: Elsevier. Cools, M., Emmanuel, C. and Jorissen, A. (2008): Management Control in the transfer pricing tax compliant multinational enterprise. Accounting, Organizations and Society 33(6), pp Cools, M. and Slagmulder, R. (2009): Tax-compliant transfer pricing and responsibility accounting, Journal of Management Accounting Research 21, pp Cravens, K. S. and Shearon, W. T. (1996): An Outcome-Based Assessment of International Transfer Pricing Policy, International Journal of Accounting 31(4), pp Cravens, K. S. (1997): Examining the role of transfer pricing as a strategy for multinational firms. International Business Review 6(2), pp Eldenburg, L., Pickering, J. and Yu, W. W. (2003): International income shifting regulations: Empirical evidence from Australia and Canada, International Journal of Accounting, 38 (3), pp Eisenhardt, K. M. and Graebner, M. E. (2007): Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges, Academy of Management Journal, 50 (1), pp Elliott, J. and Emmanuel, C. (2000): International Transfer Pricing: Searching for Patterns, European Management Journal 18(2), pp

15 Styring af international transfer pricing Emmanuel, C. and Oylere, P. B. (2002): Differences in the reported performances of foreign-controlled and domestically-controlled firms: some U.K. evidence. Journal of International Accounting, Auditing & Taxation 11, pp Gupta, S. and Mills, L. F. (2002): Corporate multistate tax planning: benefits of multiple jurisdictions. Journal of Accounting and Economics 33, pp Harris, D. G. (1993): The impact of U.S. Tax Law Revision on Multinational Corporations Capital Location and Income-shifting Decisions. Journal of Accounting Research 31, pp Hines, J., Rice, E. (1994): Fiscal paradise: foreign tax havens and American business. Quarterly Journal of Economics 109 (1), pp Horngren, C. T., Datar, S. M., Foster, G., Rajan, M. and Ittner, C. (2009): Cost Accounting: A Managerial Emphasis, thirteenth edition. Pearson International Edition: Prentice-Hall Jacob, J. (1996): Income shifting and the volume of intrafirm transfers. Journal of Accounting Research 34 (Autumn), pp Kaplan, R. and Atkinson, A. (1998): Advanced Management Accounting, Third Edition, Prentice Hall, New Jersey, USA. Klassen, K., Lang, M. and Wolfson, M. (1993): Geographic income shifting by multinational corporations in response to tax rate changes. Journal of Accounting Research 31 (supplement), pp Langli, J. and Saudagaran, S. (2004): Taxable Income Differences Between Foreign and Domestic Controlled Corporations in Norway. European Accounting Review 13(4), pp Merchant, K. and Van der Steede, W. (2007): Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentives, Second Edition, Prentice Hall. Essex, England. Michelsen, Aa. (2003): International skatteret, 3. udgave. Thomson-Reuthers. Nichols, N. B. and Conover, T. L. (2000): A Further Examination of Income Shifting Through Transfer Pricing Considering Firm Size and/or Distress. The International Journal of Accounting 35 (2), pp OECD (1979, 1995, 1996, 1997): Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprises and tax administrations. Paris: OECD. Oyelere, P. B. and Emmanuel, C. R. (1998): International transfer pricing and income shifting: evidence from the UK. The European Accounting Review 7 (4), pp Pedersen, J., (1998): Transfer Pricing i international skatteretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Rahman, M. Z. and Scapens, R. (1986): Transfer Pricing by Multinationals: Some Evidence from Bangladesh. Journal of Business Finance and Accounting 13(3), pp Swenson, D. (2001): Tax reforms and evidence of transfer pricing. National Tax Journal, March, pp UNCTAD (2003): 2003 World investment report: FDI policies for development: National and International perspectives. Wittendorff, J. (2009): Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret. Wunder, H. F. (2009): Tax risk management and the multinational enterprise. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 18 (1), pp Yin, R. (2009): Case Study Research, Sage Publications: Los Angeles. Noter 1 For en beskrivelse af dobbeltbeskatningsbegrebet henvises til Aage Michelsen: International skatteret (2003) s. 26 ff. 2 Jens Wittendorff behandler i sin doktorafhandling Armslængdeprincippet i dansk og international skatteret (2009) transfer pricing særdeles indgående fra såvel en dansk som en OECD- og USamerikansk vinkel. 3 Jan Pedersen: Transfer pricing (1998) s Se hertil f.eks. Gupta og Mills (2002), Klassen, Lang og Wolfson (1993), Harris (1993), Hines og Rice (1994), Jacob (1996), Collins og Schakelford (1998), Oyelere og Emmanuel (1998); Nichols og Conover (2000), Clausing (2001 og 2003), Swenson, D. (2001), Emmauel og Oyelere (2002), Langli og Saudagaran (2004). Kritisk heroverfor, se Eliott og Emmanuel (2000). 5 Dette benævnes typisk sambestemte, indirekte kapacitetsomkostninger (Andersen & Rohde, 2007). 6 Report on the attribution of profits to permanent establishments, 17 July Modeloverenskomstens artikel Ifølge EF-voldgiftskonventionens artikel 6, stk. 1, skal en skatteyder senest 3 år efter» den første underretning om den foranstaltning, der har ført til eller formodes at ville føre til dobbeltbeskatning«73

16 Ledelse & Erhvervsøkonomi nr indgive sin klage til den kompetente myndighed. Myndigheden vurderer herefter først, om klagen er begrundet, og undersøger i bekræftende fald, om den selv kan løse sagen ved at ophæve dobbeltbeskatningen. Er det ikke tilfældet, indledes forhandlinger med den kompetente myndigheder i det andet land. Måden hvorpå disse forhandlinger bør pågå, fremgår af et til EF-voldgiftskonventionen tilhørende adfærdskodeks. Se nærmere herom Philip Noes i SU »Nyt adfærdskodeks til EF s voldgiftskonvention«. 9 Se hertil f.eks. Eisenhardt & Graebner (2007) og Yin (2009). 10 OECD Guidelines afsnit OECD Guidelines afsnit OECD Guidelines afsnit OECD Guidelines afsnit De omfatter som nævnt ovenfor»[ ] the characteristics of the property or services transferred, the functions performed by the parties (taking into account assets used and risks assumed), the contractual terms, the economic circumstances of the parties, and the business strategies pursued by the parties [ ]«, jf. OECD Guidelines afsnit

Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner

Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner Bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner I medfør af 3 B, stk. 5, 5. pkt. i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, fastsættes:

Læs mere

OECD Transfer Pricing Guidelines - udkast til nyt kapitel 6 om IPR

OECD Transfer Pricing Guidelines - udkast til nyt kapitel 6 om IPR OECD Transfer Pricing Guidelines - udkast til nyt kapitel 6 om IPR Transfer pricing Maj 2014 1 01. Status Gorrissen Federspiel Transfer pricing Maj 2014 2 01. Status Status 6/6 2012: Udkast til nyt kap.

Læs mere

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015.

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 186 Offentligt Transfer pricing- redegørelse 2015 2. maj 2016 J.nr. 16-0095380 Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen Værdiansættelse af IP og transfer pricing v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen 2 TRANSFER PRICING Transfer pricing eller mere præcist koncerninterne afregningspriser angår prisfastsættelsen af

Læs mere

Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat.

Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 480 Offentligt Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat. Samrådsspørgsmål AJ Ministeren bedes oplyse

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Klaus Okholm Transfer pricing i Danmark anno 2010. SkatteAkademiet Transfer Pricing i Danmark anno 2010

Klaus Okholm Transfer pricing i Danmark anno 2010. SkatteAkademiet Transfer Pricing i Danmark anno 2010 Klaus Okholm Transfer pricing i Danmark anno 2010 SkatteAkademiet Transfer Pricing i Danmark anno 2010 P w C Meningsundersøgelse Hvad er Transfer Pricing? TP anno 2010 PricewaterhouseCoopers Slide 3 Hvad

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 19. oktober 2015

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. 19. oktober 2015 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 19. oktober 2015 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (indførelse af

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

OECD's BEPS-projekt EU som medeller

OECD's BEPS-projekt EU som medeller 21. april 2015 OECD's BEPS-projekt EU som medeller modspiller? Peter Koerver Schmidt, ph.d. Adjunkt, Juridisk Institut, CBS Technical Advisor, CORIT Advisory P/S EU som medspiller EU støtter OECD s BEPS-projekt

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Transfer Pricing. Danske Skatteadvokater, 24. maj 2012. Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT

Transfer Pricing. Danske Skatteadvokater, 24. maj 2012. Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT Transfer Pricing, Jesper Wang-Holm Viceskattedirektør Store Selskaber, SKAT Dagsorden Indledning Organisering af Store Selskaber mv. Sagsgangen i en TP-sag Statistik og mulige forklaringer Lidt om TP-problemstillinger

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Transfer Pricing. Værdiansættelse af immaterielle aktiver. Forfatter Kirstine Juhl Mikkelsen

Transfer Pricing. Værdiansættelse af immaterielle aktiver. Forfatter Kirstine Juhl Mikkelsen Transfer Pricing Værdiansættelse af immaterielle aktiver Forfatter Kirstine Juhl Mikkelsen Hovedopgave HD Regnskab & Økonomistyring Afleveret d. 12. maj 2014 Vejleder Peder Reuter Copenhagen Business School

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

Risikostyring. af transfer pricing. 42 Risikostyring af transfer pricing

Risikostyring. af transfer pricing. 42 Risikostyring af transfer pricing Risikostyring af transfer pricing 42 Risikostyring af transfer pricing Identifikation, kvantificering og rapportering af skattemæssige risici for koncerninterne transaktioner 1. Indledning International

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juni 2006 (OR. en) 9738/06 FISC 74 OC 405

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juni 2006 (OR. en) 9738/06 FISC 74 OC 405 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juni 2006 (OR. en) 9738/06 FISC 74 OC 405 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RESOLUTION VEDTAGET AF RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Transfer Pricing og kravene til en dokumentation

Transfer Pricing og kravene til en dokumentation COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Transfer Pricing og kravene til en dokumentation HD(R) Hovedopgave Maj 2013 Studerende: Thomas Seehuusen Juhl Vejleder: Christian Plesner Rossing Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning...

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN?

TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN? TP-REVISION HVAD ER FORLØBET, NÅR SKAT BANKER PÅ DØREN? V/ OLE ALEXANDER BASTHOF, TAX DIRECTOR, PANDORA A/S 1 24 MARCH 2015 DENMARK TAX CASE SKATS INDSATS PÅ TRANSFER PRICING- OMRÅDET (I) SKATs transfer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering Skatteministeriet J. nr. 15-1342223 Bekendtgørelse om land for land-rapportering I medfør af 3 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen Strengt fortroligt Retssikkerhedskonference 2011 Bevisbyrden i transfer pricing-sager Advokat Søren Lehmann Nielsen Tirsdag den 8. november 2011 TP i offentlighedens og politikernes søgelys Information

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Europaudvalget 2007 2804 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2007 2804 - Økofin Offentligt Europaudvalget 2007 2804 - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 1 ad Rådsmøde nr. 2804 - Økofin af 7. juni 2007 28.

Læs mere

Transfer pricing med fokus på immaterielle rettigheder

Transfer pricing med fokus på immaterielle rettigheder Kandidatafhandling Erhvervsjuridisk institut Forfatter: Sophie Nielsen Vejleder: Aage Michelsen Cand.merc.aud. Transfer pricing med fokus på immaterielle rettigheder Handelshøjskolen i Århus 2009 Summary

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Kort introduktion til transfer pricing Den begrebsmæssige referenceramme og betydningen af OECDs Transfer Pricing Guidelines.

Kort introduktion til transfer pricing Den begrebsmæssige referenceramme og betydningen af OECDs Transfer Pricing Guidelines. 25-05-2016 Transfer Pricing: Prisfastsættelse og Dokumentation Danmarks Skatteadvokater, 26. maj 2016 Program Kort introduktion til transfer pricing Den begrebsmæssige referenceramme og betydningen af

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Offentligt tilgængelig land for landrapportering

Offentligt tilgængelig land for landrapportering Offentligt tilgængelig land for landrapportering Endnu mere gennemsigtighed om selskabers skattebetalinger på vej. August 2017 Artikel skrevet af Søren Dalby Seneste nyt om offentliggørelse af land for

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 18. marts 2015 Årets ord 2014 2 Rapportering på både dansk og engelsk 3 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Bedring i økonomien, men også modvind BNP-vækst;

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG OVERGANGSORDNING ETABLERET I 1993 Mekanismen: Levering indenfor Fællesskabet momsfritages Sælger indrømmes fradragsret Ny afgiftsudløsende begivenhed

Læs mere

Accountability Hvad kan vi lære af den finansielle sektor

Accountability Hvad kan vi lære af den finansielle sektor Accountability Hvad kan vi lære af den finansielle sektor Databeskyttelsesdagen 28. januar 2016 Forordningens krav til accountability Article 5(2) The controller shall be responsible for and be able to

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Vigtig deadline Mulighed for tilbagebetaling af frivillig acontoskat uden negativ rente Anmodning herom skal indsendes senest 1. oktober 2015 Den 26. august

Læs mere

Copenhagen Business School. HovedopgaveHD(R) Maj2011. Transfer Pricing. Vejleder: ChristianBehrens. Udarbejdetaf: ChristinaChristiansen

Copenhagen Business School. HovedopgaveHD(R) Maj2011. Transfer Pricing. Vejleder: ChristianBehrens. Udarbejdetaf: ChristinaChristiansen Copenhagen Business School HovedopgaveHD(R) Maj2011 Transfer Pricing Vejleder: ChristianBehrens Udarbejdetaf: ChristinaChristiansen 1. Indholdsfortegnelse 1.Indholdsfortegnelse 1 2.Anvendteforkortelser

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 5. februar 2016 F5 Jeg vil først orientere udvalget om de centrale skattesager

Læs mere

TNMM's applikation af armslængdeprincippet

TNMM's applikation af armslængdeprincippet COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL HD REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING HOVEDOPGAVE MAJ 2014 TNMM's applikation af armslængdeprincippet - fornuftstridigt eller underbygget af rationelle sammenhænge? Steffen Astrup Lasse

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 24/08/2012 - Bilagsnummer genbrugt til ny henvendelse) L 195 Bilag 12 Offentligt Fra: Michael Prehn [mailto:mip@danskemaritime.dk] Sendt: 24. august 2012 09:37 Til: Thea

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den Skatteudvalget L 120 - O Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00074 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Et udenlandsk perspektiv på det danske marked

Et udenlandsk perspektiv på det danske marked Et udenlandsk perspektiv på det danske marked Ketil Petersen Country Head Nordic Region Konference 31. oktober 2013, Christiansborg Investeringsforvaltning som eksporterhverv Schroders Grundlagt i 1804

Læs mere

Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte. Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger

Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte. Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger www.pwc.dk Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger Agenda Revisors rolle ved valg af finansieringsformer Hvilke finansieringsformer er relevante

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Risikostyring af transfer pricing

Risikostyring af transfer pricing Risikostyring af transfer pricing Hovedopgave HD R 13. maj 2013 Udarbejdet af: Elisa Maria Schröder & Jesper Aarenstrup Nielsen Indhold 1. Forkortelser og termer... 3 3. Problemformulering... 6 4. Afgrænsning...

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer Mickael Bech Direktør, professor Gammel vin på nye flasker? 2 Hvad er værdibaseret styring? Måling af og opfølgning på outcome

Læs mere

Ugeseddel nr. 13 med pensumliste. Forelæsningerne onsdag den og fredag den : 38. Decentralisering og afregningspriser (HDF, kap.

Ugeseddel nr. 13 med pensumliste. Forelæsningerne onsdag den og fredag den : 38. Decentralisering og afregningspriser (HDF, kap. Afdeling for Operationsanalyse Omkostninger og Regnskab 2 Institut for Matematiske Fag Søren Glud Johansen Aarhus Universitet 24. november 2004 Ugeseddel nr. 13 med pensumliste Forelæsningerne onsdag den

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Potentielle udviklingspolitiske udfordringer ved indgåelse af DBOer med lav-og mellemindkomstlande

Potentielle udviklingspolitiske udfordringer ved indgåelse af DBOer med lav-og mellemindkomstlande Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 155 Offentligt Potentielle udviklingspolitiske udfordringer ved indgåelse af DBOer med lav-og mellemindkomstlande Hannah Brejnholt Tranberg Politisk rådgiver, Mellemfolkeligt

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

HVAD ER TRANSFER PRICING?

HVAD ER TRANSFER PRICING? 14 HVAD ER TRANSFER PRICING? SKAT Af Anders Oreby Hansen, advokat, Bech-Bruun Advokatfirma Baggrund Omfanget af den internationale handel og investering er i de sidste 20-30 år steget betydeligt. EU har

Læs mere

OECD Transfer Pricing Guidelines teoretisk og praktisk analyse af prisfastsættelsesmetoder for kontrollerede transaktioner

OECD Transfer Pricing Guidelines teoretisk og praktisk analyse af prisfastsættelsesmetoder for kontrollerede transaktioner COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL OECD Transfer Pricing Guidelines 2016 - teoretisk og praktisk analyse af prisfastsættelsesmetoder for kontrollerede transaktioner OECD Transfer Pricing Guidelines 2016 - a theoretical

Læs mere