Strategi i praksis - anvendelse af software-understøttet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi i praksis - anvendelse af software-understøttet"

Transkript

1 Strategi i praksis - anvendelse af software-understøttet balanced scorecard af René Ravn Nielsen, salgsdirektør, og Henrik Lundum, account manager, Finacial Intelligence hos SAS Institute Indledning Denne artikel har til formål at beskrive, hvorledes den balancerede styringsmodel påvirker strategiarbejdet og det informationsgrundlag, der skal tilvejebringes for at sikre et validt og rettidigt beslutningsgrundlag. Artiklen afdækker det styringsmæssige paradoks, der i dag eksisterer i en lang række virksomheder mellem, på den ene side strategiprocessen, og, på den anden side, ledelsesrapporteringen med et stadig større fokus på planlægnings- og budgetopgaven. Vi vil i artiklen give bud på konkrete forslag til løsningsmodeller, der sætter ledelsen i stand til netop at adressere dette paradoks og dermed imødekomme de stadig større krav, virksomhederne mødes med af aktionærer og andre eksterne interessenter. Dette sker med fokus i det software-understøttede balanced scorecard som løsningsmodel. Artiklen vil således ikke omfatte en teoretisk gennemgang af koncepter og modeller til balanceret virksomhedsstyring, herunder The Balanced Scorecard, ligesom artiklen ikke anviser en fuldstændig gennemgang af håndtering af ændringsprocessen mod den balancerede virksomhedsstyring. Udfordringen Styring af virksomhederne i dag er en stadig mere kompleks øvelse. Aktiemarkedets stigende krav til virksomheder først og fremmest om performance og værdiskabelse afleder øgede krav til informationsmængden og hastigheden, hvormed denne afkræves. Eksterne interessenters pres på styringsinformation For at kunne imødekomme investorers og andre interessenters krav, er det afgørende, at ledelsen har aktuel, valid styringsinformation tilgængelig så hurtigt som muligt. Dette er med til at sikre, at nødvendige taktiske og operationelle beslutninger kan træffes på forkant, således at ledelsen bringes i stand til at agere i markedet og høste potentielle konkurrencefordele for endeligt at skabe yderligere værdi for aktionærer. Økonomiske måltal Denne tankegang skal tænkes ind og afspejles i virksomhedernes

2 kan ikke stå alene strategiproces. Mange virksomheder har i de senere år erkendt, at værdiskabelsen ikke alene henføres til økonomiske parametre og måltal. Efter devisen du kan ikke styre efter det, hvis du ikke kan se det, søges efter styringsmodeller, der bedre beskriver sammenhængen mellem alle virksomhedens forretningsprocesser og endeligt effekten på de økonomiske resultater. Først når denne kortlægning foretages systematisk og konsistent over en tidsperiode, opnås reel mulighed for at styre på de parametre, alle er enige om, er væsentlige elementer for værdiskabelsen. The Balanced Scorecard som balanceret styringsmodel Siden midten af 1990 erne er ledere blevet bombarderet med styringsmæssige koncepter, der har til formål netop at sikre den holistiske målings- og rapporteringsmodel. Den balancerede styringsmodel The Balanced Scorecard, oprindeligt introduceret af R. Kaplan og D. Norton, er det koncept, der har vundet størst gehør som en model for et samlet, balanceret styringsværktøj for virksomhedsledere. I erkendelse af ovenstående sammenhænge, har mange ledere taget balanced scorecard-tankegangen til sig, og på adskillige direktionsgange er det besluttet, at dette er den fremtidige styringsmodel. Den faktiske hverdag for en række af disse virksomheder er ofte en relativt traditionel strategiproces. Med udgangspunkt i en vedtagen 5-årsplan for forretningens fremdrift, afholdes f.eks. et årligt strategiseminar, hvor der på topledelsesniveau drøftes og evalueres, hvorvidt den fastlagte kurs skal korrigeres. Det uhensigtsmæssige ved denne fremgangsmåde er, at den underliggende styringsmodel, der skal tilvejebringe rapporteringsgrundlaget for vurderingen af de strategiske tiltag, lever en mere eller mindre løsrevet tilværelse fra strategiprocessen. I værste fald medfører dette, at beslutninger træffes på et forkert eller ufuldstændigt grundlag med tabt potentiale til følge. Flere perspektiver i styringsmodellerne Med det øgede informationspres er det bydende nødvendigt, at der opbygges en styringsmodel, der tilgodeser disse krav. Dette betyder konkret, at den økonomiske rapportering skal tilpasses på en række områder, herunder integration af ikke-finansielle informationer til brug for rapportering af den balancerede styringsmodels dimensioner. Dette er ofte en væsentlig udvidelse af den nuværende rapporteringsmodel. Planlægnings- og budgetopgaven bliver central Tidsperspektivet i styringsmodellerne er lige så væsentligt som den forretningsmæssige udvidelse med flere dimensioner/perspektiver. Behovet for rettidig afkodning af signaler i markedet er, som ovenfor beskrevet, afgørende for muligheden for at høste konkurrencemæssige fordele og dermed skabe værdi. I denne sammenhæng bliver den fremadrettede planlægnings- og budgetopgave et centralt element i den strategiske styring. Planlægning og budgettering er en klassisk økonomisk disciplin, der ofte er forbundet med betragtelig tids- og ressourceanvendelse fra såvel økonomifunktionerne som de liniefunktioner der skal give det

3 økonomifunktionerne som de liniefunktioner, der skal give det forretningsmæssige indhold til budgetterne. Planlægning og budget er løsrevet fra strategiarbejdet Med yderligere fokus på strategiudviklingen bliver planlægning og budgettering et centralt element, der skal sikre, at ledelsen netop får det valide og opdaterede informationsgrundlag, der gør, at strategiske tiltag kan syretestes. Denne tilpasning af budgettet til også at omfatte de nødvendige, ikke-finansielle informationer til strategiarbejdet, er der ikke mange virksomheder, der har formået at få operationaliseret i en integreret styringsmodel. Dette forhold illustreres af Kaplan i nedenstående figur: Figuren dokumenterer det styringsmæssige paradoks, at den daglige styringsmodel, og dermed det grundlag der kan træffes strategiske beslutninger på, fokuserer på noget ganske andet end balancerede styringsmodeller nemlig traditionelle, finansielle budgetter med et års fokus. Der ligger med andre ord et stort uudnyttet potentiale i at ændre den nuværende metode med meget operationelt orienteret styring for i stedet at fokusere på strategisk udvikling og arbejde med balanceret styring. De store spørgsmål er så, hvad skal ændres i den nuværende model, hvordan og i hvilket tempo skal og kan det ske? Potentielle gevinster på kort og langt sigt. Vi vil i de efterfølgende afsnit give vort bud på, hvorledes styringsmodellen kan tilpasses og ændres på en måde, så visionen om en fuldstændig balanceret styringsmodel, f.eks. i form af et balanced scorecard, er målet, men hvor der undervejs kan høstes styringsmæssige gevinster. Gevinster, bl.a. i form af en ændret planlægnings- og budgetteringsproces og en langt større integration af den finansielle og ikke-finansielle rapportering. Ændringen af styringsmodellen har mange påvirkninger En grundlæggende ændring af styringsmodellen, og dermed den ledelsesinformation der udarbejdes, er en ændring, der omfatter flere elementer, herunder: Organisatoriske ændringer. Økonomiafdelingen bliver i langt højere grad end hidtil en vigtig partner i at tilvejebringe og koordinere den ændring i rapporteringen, der nødvendigvis må finde sted for at opnå de ønskede ændringer.

4 ændringer. Interne processer. Det er ikke længere et spørgsmål om at gøre ting rigtigt de konkurrencemæssige fordele dét medfører er høstet - men om at gøre de rigtige ting. Det betyder, at der skal ske en reel ændring af en række kritiske interne processer i og omkring økonomistyringsmodellen. At gå fra den relativt trygge verden, bestående af økonomiske nøgletal, til at skulle teste direkte sammenhænge mellem f.eks. aktiekurser og medarbejdertilfredshed, er en udfordring for alle med ledelsesansvar. Informationskvalitet. Der eksisterer en lang tradition for økonomisk rapportering, og der er opbygget en række rutiner og et erfaringsgrundlag, der betyder, at validiteten i oplysningerne er høj. Introduktionen af en balanceret styringsmodel spiller nye elementer på banen såsom bløde værdier, medarbejdertilfredshed, kundeloyalitet, proceskvalitet m.v. Alle størrelser, der ikke har samme kendte referenceramme som økonomisk rapportering. Ressourceindsats. En del af de ressourcer, der er bundet op på den traditionelle økonomirapportering, skal frigives og anvendes til tilpasning og opbygning af den nye styringsmodel. Med en uændret kapacitet betyder det, at en række af de nuværende processer skal automatiseres for dermed at opnå den nødvendige frigivelse af tid og ressourcer. Tilførsel af ressourcer kan være et åbenlyst svar på denne udfordring, men i mange tilfælde kræves forretningskritisk viden, som kun nøglemedarbejdere har, til at gennemføre ændringerne. Informations kvalitet og ressourceindsats Hvor de første to punkter er af organisatorisk karakter og ikke derfor mindre væsentlige, men meget virksomhedsspecifikke vil vore efterfølgende beskrivelser koncentrere sig om de to sidste elementer, hvordan tilvejebringes og sikres informationer i den rette kvalitet til rette tid, og hvordan kan knappe ressourcer udnyttes mest effektivt i processen. Behovet for nye informationer til den balancerede styringsmodels perspektiver (f.eks. kunder, interne processer, læring og vækst) er erkendt. Derimod er en systematisk og konsistent opsamling på disse og en efterfølgende test af validiteten af underliggende antagelser langt hen ad vejen udækket. Hvad kræves af en pragmatisk model, der sætter virksomheden i stand til, relativt enkelt og med effektiv ressourceudnyttelse, at komme i gang med den balancerede styringsmodel? Transaktionsdata er på plads gennem ERP-investeringer Det er vores opfattelse, at virksomheder med de seneste års enorme investeringer i ERP-løsninger, er nået langt med optimering af den operationelle registreringsopgave. Det betyder, at datagrundlaget for en lang række forretningskritiske områder er på plads på transaktionsniveau. Det er dog også et faktum, at kun ganske få virksomheder, for alvor, er i stand til at omsætte dette registreringsgrundlag til brugbar viden som beslutningsgrundlag for strategiske beslutninger Planlægnings og

5 beslutningsgrundlag for strategiske beslutninger. Planlægnings- og budgetteringsrutinerne, som er beskrevet ovenfor, er et godt eksempel herpå. Tilvejebringelsen af strategisk beslutningsgrundlag forudsætter med andre ord to overordnede forhold: Berigelse af data Fremadrettet fokus strategi og kortperiodisk budgetopfølgning De mangfoldige, operationelle informationer, der er registreret i diverse ERP og transaktionsløsninger, skal opsamles, aggregeres og sorteres på en måde, så sammenhængen i data dokumenteres, og validiteten i alle typer informationer ikke kun de finansielle synliggøres. I visse situationer vil denne kortlægning munde ud i en konklusion om, at registreringsgrundlaget faktisk er utilstrækkeligt til den balancerede styringsmodel (f.eks. mangler der information om læring og vækst, eksempelvis nøgletal som antal medarbejdere med adgang til hjemmearbejdsplads, uddannelsesindekstal pr. medarbejderkategori eller kompetenceindeks pr. defineret kernekompetence pr. jobfunktion ). Det er herefter centralt, at datagrundlaget beriges med de nødvendige registreringer, og at dette gøres på en simpel, men konsistent måde. Strategi er fremadrettet, hvilket forudsætter, at planlægnings- og budgetmodellerne understøtter såvel det balancerede virksomhedssyn som det mere langsigtede i strategiopgaven. Der skal med andre ord ske en væsentlig ændring af såvel indhold som proces i forbindelse med budgetudarbejdelsen. Den sammenhæng der ønskes skabt mellem strategiarbejdet og budgetopgaven er angivet i figuren nedenfor (gengivet fra R. Kaplan - bearbejdet) Der skal således ske en nedbrydning af de strategiske målsætninger, der ofte er fomuleret i form af visioner og missioner, helt ned til de operationelle budgetter, der dermed også får en strategisk variant. Værktøjet der kan anvendes til denne operationalisering af strategiarbejdet er f.eks. et balanced scorecard. Det softwareunderstøttede balanced scorecard Hvor en række virksomheder har været helt eller delvist igennem den mentale omstillingsproces til balanceret styring, konstateres der en tydelig mangel på konkrete implementeringsplaner, der ikke ender som langvarige projekter uden målbare resultater undervejs i processen. Et middel til en pragmatisk implementering af en balanceret styringsmodel er et softwareunderstøttet balanced scorecard.

6 understøttet balanced scorecard. Hypoteser og årsagssammenhænge Med udgangspunkt i den nødvendige nedbrydning af strategiens vision og mission til hypoteser om forretningsmæssige sammenhænge over modellens perspektiver skal der skabes en model, der understøtter mulighederne for at levere det valide datagrundlag til denne model. En model, som samtidig tilbyder en fuldstændig integration til den øvrige ledelsesrapportering, herunder planlægning og budget, idet årsagssammenhænge, afvigelsesforklaringer og korrigerende handlinger starter her. Strategiske handlingskæder Nedbrydningen af strategien til målbare indsatser og handlinger, kræver et landkort, hvor forskellige hypoteser kan afprøves. Et eksempel på en sådan strategisk handlingskæde kan illustreres med følgende eksempel Ledelsen har en hypotese om, at afkast af investeret kapital pr. strategisk forretningsenhed er direkte påvirket af udviklingen i medarbejdernes kompetencer på operationelt niveau. Denne sammenhæng afprøves konceptuelt f.eks. således: Går man spadestikket dybere, afdækker dette relativt banale eksempel, at en strategisk hypotese som denne, kræver kombination af data fra en række forskellige forretningsprocesser, ligesom kompleksiteten yderligere forøges, hvis planlægningsvinklen medtages i eksemplet (hvordan håndteres budgettering af kompetencer?). Nedenfor er eksemplet suppleret med de perspektiver og data, der vil indgå i analysen:

7 Multiple datakilder kompleksiteten stiger Data for flere perioder tidsserier Som anført ovenfor, skal den balancerede styringsmodel indeholde muligheder for at syreteste de opstillede hypoteser. I eksemplet er næste skridt at definere relevante og målbare parametre for hypotesens elementer. Herefter skal data tilvejebringes for et relevant tidsudsnit, og hypotesen kan afprøves. Ovenstående er blot et eksempel på en strategisk handlingskæde. I praksis vil der eksistere en lang række hypoteser. Af hensyn til overblik og mulighed for praktisk opfølgning og styring, opstår berettigelsen for det softwareunderstøttede balancerede styringsværktøj. Det vil løse to opgaver: o Indsamling, strukturering og præsentation af grunddata i et validt og konsistent format. o Tilbyde mulighed for simulering og afprøvning af strategiske handlingskæder og hypoteser. Nedenfor er vist et eksempel på en række strategiske handlingskæder for en fiktiv organisation. Eksemplet illustrerer kompleksiteten i sammenhængene og dermed behovet for et værktøj, der kan anskueliggøre og visualisere årsager og interne påvirkninger i handlingskæderne.

8 Analyse af årsager / sammenhænge Vi har tidligere fremhævet integrationen til planlægnings- og budgetopgaven som et afgørende element i værdien af den balancerede styringsmodel. Med udgangspunkt i ovenstående eksempel, illustrerer følgende scenarium, hvorledes dette hænger sammen. ROCE som eksempel Det overordnede strategiske mål for det finansielle perspektiv er i eksemplet afspejlet i bl.a. afkast af investeret kapital (ROCE). Af de strategiske handlingskæder fremgår ligeledes, hvorledes dette påvirkes af en række andre faktorer, også fra de øvrige perspektiver. ROCE er et finansielt måltal, der beregnes på baggrund af informationer fra virksomhedens ERPsystemer, og i eksemplet udgør ROCE 66,67, hvilket er under den opsatte snorehøjde, og derfor markeret med en rød pil. En yderligere analyse af forudsætninger for snorehøjden og dermed den budgetterede ROCE - kræver, at budgetmodellen er integreret med den strategiske model. I dette eksempel følger forretningsmodellens tankegang om strategiske forretningscentre på tværs af den legale koncernstruktur. Den software-understøttede løsning gør det muligt at foretage yderligere analyser af de bagvedliggende årsager og sammenhænge. I eksemplet ovenfor vil en yderligere analyse af ROCE fordelt på strategiske forretningsenheder således kunne dokumenteres - eksempelvis som gengivet i figuren nedenfor.

9 Yderligere årsagssammenhænge kan analyseres ved at tilgå de enkelte elementer i beregningerne, såsom skattesatser, og foretage simuleringer heraf. Såfremt planlægning og budget skal understøtte udarbejdelsen af strategisk opfølgning, er traditionel finansiel budgettering ikke tilstrækkelig. Der er tidligere i artiklen nævnt flere eksempler på andre, ikke finansielle parametre, der skal indgå som en væsentlig del af budgetteringen. Yderligere nedbrydning integreret budgetproces Eksemplet ovenfor kan yderligere udvides med budgetperspektivet, idet en omarbejdet balancebudgettering/prognose for de enkelte strategiske forretningsenheder vil kunne udgøre grundlaget for en mere detaljeret analyse af forudsætningerne for budgettet, og dermed for snorehøjden i den balancerede styringsmodel. Nedenfor er vist et eksempel på en sådan budgettering.

10 Afslutning Med ovenstående har vi søgt at beskrive, hvorledes behovet for en ændret styringsmodel aflejres fra strategisk niveau og helt ned til den operationelle styringsopgave i form af f.eks. budgetter. Mange virksomheder har erkendt behovet for en balanceret styringsmodel af hensyn til at imødekomme krav fra aktionærer og andre interessenter. Vi har søgt at påvise, hvorledes det software-understøttede balance scorecard er et middel til at nå dette mål. Gevinsterne herved er mange, bl.a. frigivelse af tid og ressourcer ved automatisering af en række manuelle rapporterings- og budgetteringsrutiner. Dette er en af de afgørende faktorer for et succesfuldt forløb ved indførelse af den balancerede styringsmodel. Integration af underliggende data og modeller, der muliggør simulering og rapportering, transparent dataadgang og et dokumenteret informationsflow er blot en række af de gevinster, en software-understøttet løsning bringer med sig. Om SAS Institute A/S SAS leverer software og serviceydelser, som gør det muligt for virksomheder at omforme data fra alle forretningsområder og datakilder til brugbar viden. SAS software understøtter virksomhedernes beslutningsproces ved at optimere de interne funktioner såvel som kunde- og leverandørforhold. Software fra SAS, verdens største privatejede softwarevirksomhed, benyttes globalt af mere end kunder inden for erhvervslivet, den offentlige sektor og

11 uddannelsessektoren. I Danmark har SAS over 700 kunder i den private og offentlige sektor. Blandt kunderne er B&O, Grundfos, Danske Bank, HABURI.com, TDC og Københavns Kommune. I 25 år har SAS leveret afgørende viden til mennesker, der kræver en hurtig og pålidelig beslutningsproces. SAS leverer The Power to Know TM. For yderligere information, besøg

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 Et bud på en lukket sløjfe model fra Mission, Vision og strategi til daglig opfølgning Summering: Følgende note er nogle tanker omkring, og et forslag til, at styre

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE OPLÆGSHOLDERE Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager i BDO o o o Omfattende erfaring med indførsel af effektbaseret styring i offentlige organisationer Har bistået kommuner

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Organisations og udviklingsprojekt for

Organisations og udviklingsprojekt for Organisations og udviklingsprojekt for Af konsulent Mogens Sparre Wise Mind & forretningsfører John Hjelm Vanggården. 01. Forord. Dette skrift skal beskrive hvorfor vi har igangsat et udviklingsprojekt

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014 Fokuseret tilsyn og styring September 2014 Koncernstyring Rammer for tilsyn og styring Krav om tilsyn og styring Dimensioner i tilsyn og styring Performance Fremadrettet sikring og udvikling af institutionernes

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Krav til fremtidens koncernrapportering

Krav til fremtidens koncernrapportering Krav til fremtidens koncernrapportering 2 Indholdsfortegnelse Scenen sættes...5 Hvad driver udviklingen?...6 Vurderinger og beslutninger vedrørende rapportering...8! "# %#&'! () *+,! Kravcheckliste til

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service. Af Bjørn Clausen-Ley

Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service. Af Bjørn Clausen-Ley Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service Af Bjørn Clausen-Ley Baggrund og problemstilling Økonom inden for FM på DTU DTU CAS bygningsdrift (FM) Nøgletalsanvendelse DTU i dag Kan man udvide anvendelsen

Læs mere

Københavns Kommune. Maj 2010

Københavns Kommune. Maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-n001 JEAN DDNA 169100 10007.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Energi A/S med ValueMaker

Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Energi A/S med ValueMaker Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Energi A/S med ValueMaker af Jens Böhme, direktør for konsulentvirksomheden Acore, jbo@acore.com 1. Indledning Strategi

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Udfordringer og styring i den offentlige sektor Ansvar for styring en ny formel styringsudmelding Tænketanken

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Per Nikolaj Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn 1. Indledning Økonomistyringens

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Silkeborg Buisness College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi,

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014 Danske Havne Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY August 2014 Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv Danske havne har ambitiøse udviklingsplaner baseret på nye

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Nye ledelsesprincipper og -systemer

Nye ledelsesprincipper og -systemer e-bog KAPITEL 2 Nye ledelsesprincipper og -systemer Balanced scorecard blev oprindeligt udviklet som et integreret præstationsmålingssystem, og det er med det fokus, mange af de første virksomheder tog

Læs mere

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder

MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen. et seminar om nye teknikker og metoder MBCE seminar d. 22. 23. september 2008 på Hotel Scandic Copenhagen BEYOND BUDGETING et seminar om nye teknikker og metoder HOVEDUNDERVISER Fra Beyond Budgeting til effektiv budgettering Per Nikolaj Bukh,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

Brian Nielsen 27-08-2006

Brian Nielsen 27-08-2006 Grundlæggende regnskabsforståelse Økonomistyring og budgettering 1 Virksomheden Økonomistyring og budgettering Systime Academic, side 12 2 Hvad vil virksomheden? Samlet omkostning i kr. pr helårsperson

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Sælgerprofil Navn Virksomhed

Sælgerprofil Navn Virksomhed Sælgerprofil Navn Virksomhed Indhold PeopleTools Sælgerprofil Anvendelse af PeopleTools PeopleTools Kompetencehjul Fem sælgerroller Definitioner Udfordrende sælger Selvkørende sælger Problemløsende sælger

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

PLATON BUSINESS BRIEFINGS EFTERÅR/VINTER 2010 TION MANAGEMENT BUSINESS ACTIVITY MONITORING MA GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM...

PLATON BUSINESS BRIEFINGS EFTERÅR/VINTER 2010 TION MANAGEMENT BUSINESS ACTIVITY MONITORING MA GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM... S INTELLIGENCE INFORMATION MANAGEMENT BUSINESS FORMATION LIFECYCLE MANAGEMENT DATAKVALITET BUS AGEMENT BUSINESS INTELLIGENCE INFORMATION MANAG CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT INTEGRATION DA NESS INTELLIGENCE

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Business Case for Business Intelligence Motivation Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Hvilke eksterne og interne udfordringer står forretningen overfor Hvordan bidrager det

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Stillingsprofil. Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark. Stillingen refererer til Head of Finance and Project Control, Signalprogrammet.

Stillingsprofil. Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark. Stillingen refererer til Head of Finance and Project Control, Signalprogrammet. Stillingsprofil Stilling Arbejdssted Reference til Ansvarsområde Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Stillingen refererer til Head of Finance and Project

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere