Strategi i praksis - anvendelse af software-understøttet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi i praksis - anvendelse af software-understøttet"

Transkript

1 Strategi i praksis - anvendelse af software-understøttet balanced scorecard af René Ravn Nielsen, salgsdirektør, og Henrik Lundum, account manager, Finacial Intelligence hos SAS Institute Indledning Denne artikel har til formål at beskrive, hvorledes den balancerede styringsmodel påvirker strategiarbejdet og det informationsgrundlag, der skal tilvejebringes for at sikre et validt og rettidigt beslutningsgrundlag. Artiklen afdækker det styringsmæssige paradoks, der i dag eksisterer i en lang række virksomheder mellem, på den ene side strategiprocessen, og, på den anden side, ledelsesrapporteringen med et stadig større fokus på planlægnings- og budgetopgaven. Vi vil i artiklen give bud på konkrete forslag til løsningsmodeller, der sætter ledelsen i stand til netop at adressere dette paradoks og dermed imødekomme de stadig større krav, virksomhederne mødes med af aktionærer og andre eksterne interessenter. Dette sker med fokus i det software-understøttede balanced scorecard som løsningsmodel. Artiklen vil således ikke omfatte en teoretisk gennemgang af koncepter og modeller til balanceret virksomhedsstyring, herunder The Balanced Scorecard, ligesom artiklen ikke anviser en fuldstændig gennemgang af håndtering af ændringsprocessen mod den balancerede virksomhedsstyring. Udfordringen Styring af virksomhederne i dag er en stadig mere kompleks øvelse. Aktiemarkedets stigende krav til virksomheder først og fremmest om performance og værdiskabelse afleder øgede krav til informationsmængden og hastigheden, hvormed denne afkræves. Eksterne interessenters pres på styringsinformation For at kunne imødekomme investorers og andre interessenters krav, er det afgørende, at ledelsen har aktuel, valid styringsinformation tilgængelig så hurtigt som muligt. Dette er med til at sikre, at nødvendige taktiske og operationelle beslutninger kan træffes på forkant, således at ledelsen bringes i stand til at agere i markedet og høste potentielle konkurrencefordele for endeligt at skabe yderligere værdi for aktionærer. Økonomiske måltal Denne tankegang skal tænkes ind og afspejles i virksomhedernes

2 kan ikke stå alene strategiproces. Mange virksomheder har i de senere år erkendt, at værdiskabelsen ikke alene henføres til økonomiske parametre og måltal. Efter devisen du kan ikke styre efter det, hvis du ikke kan se det, søges efter styringsmodeller, der bedre beskriver sammenhængen mellem alle virksomhedens forretningsprocesser og endeligt effekten på de økonomiske resultater. Først når denne kortlægning foretages systematisk og konsistent over en tidsperiode, opnås reel mulighed for at styre på de parametre, alle er enige om, er væsentlige elementer for værdiskabelsen. The Balanced Scorecard som balanceret styringsmodel Siden midten af 1990 erne er ledere blevet bombarderet med styringsmæssige koncepter, der har til formål netop at sikre den holistiske målings- og rapporteringsmodel. Den balancerede styringsmodel The Balanced Scorecard, oprindeligt introduceret af R. Kaplan og D. Norton, er det koncept, der har vundet størst gehør som en model for et samlet, balanceret styringsværktøj for virksomhedsledere. I erkendelse af ovenstående sammenhænge, har mange ledere taget balanced scorecard-tankegangen til sig, og på adskillige direktionsgange er det besluttet, at dette er den fremtidige styringsmodel. Den faktiske hverdag for en række af disse virksomheder er ofte en relativt traditionel strategiproces. Med udgangspunkt i en vedtagen 5-årsplan for forretningens fremdrift, afholdes f.eks. et årligt strategiseminar, hvor der på topledelsesniveau drøftes og evalueres, hvorvidt den fastlagte kurs skal korrigeres. Det uhensigtsmæssige ved denne fremgangsmåde er, at den underliggende styringsmodel, der skal tilvejebringe rapporteringsgrundlaget for vurderingen af de strategiske tiltag, lever en mere eller mindre løsrevet tilværelse fra strategiprocessen. I værste fald medfører dette, at beslutninger træffes på et forkert eller ufuldstændigt grundlag med tabt potentiale til følge. Flere perspektiver i styringsmodellerne Med det øgede informationspres er det bydende nødvendigt, at der opbygges en styringsmodel, der tilgodeser disse krav. Dette betyder konkret, at den økonomiske rapportering skal tilpasses på en række områder, herunder integration af ikke-finansielle informationer til brug for rapportering af den balancerede styringsmodels dimensioner. Dette er ofte en væsentlig udvidelse af den nuværende rapporteringsmodel. Planlægnings- og budgetopgaven bliver central Tidsperspektivet i styringsmodellerne er lige så væsentligt som den forretningsmæssige udvidelse med flere dimensioner/perspektiver. Behovet for rettidig afkodning af signaler i markedet er, som ovenfor beskrevet, afgørende for muligheden for at høste konkurrencemæssige fordele og dermed skabe værdi. I denne sammenhæng bliver den fremadrettede planlægnings- og budgetopgave et centralt element i den strategiske styring. Planlægning og budgettering er en klassisk økonomisk disciplin, der ofte er forbundet med betragtelig tids- og ressourceanvendelse fra såvel økonomifunktionerne som de liniefunktioner der skal give det

3 økonomifunktionerne som de liniefunktioner, der skal give det forretningsmæssige indhold til budgetterne. Planlægning og budget er løsrevet fra strategiarbejdet Med yderligere fokus på strategiudviklingen bliver planlægning og budgettering et centralt element, der skal sikre, at ledelsen netop får det valide og opdaterede informationsgrundlag, der gør, at strategiske tiltag kan syretestes. Denne tilpasning af budgettet til også at omfatte de nødvendige, ikke-finansielle informationer til strategiarbejdet, er der ikke mange virksomheder, der har formået at få operationaliseret i en integreret styringsmodel. Dette forhold illustreres af Kaplan i nedenstående figur: Figuren dokumenterer det styringsmæssige paradoks, at den daglige styringsmodel, og dermed det grundlag der kan træffes strategiske beslutninger på, fokuserer på noget ganske andet end balancerede styringsmodeller nemlig traditionelle, finansielle budgetter med et års fokus. Der ligger med andre ord et stort uudnyttet potentiale i at ændre den nuværende metode med meget operationelt orienteret styring for i stedet at fokusere på strategisk udvikling og arbejde med balanceret styring. De store spørgsmål er så, hvad skal ændres i den nuværende model, hvordan og i hvilket tempo skal og kan det ske? Potentielle gevinster på kort og langt sigt. Vi vil i de efterfølgende afsnit give vort bud på, hvorledes styringsmodellen kan tilpasses og ændres på en måde, så visionen om en fuldstændig balanceret styringsmodel, f.eks. i form af et balanced scorecard, er målet, men hvor der undervejs kan høstes styringsmæssige gevinster. Gevinster, bl.a. i form af en ændret planlægnings- og budgetteringsproces og en langt større integration af den finansielle og ikke-finansielle rapportering. Ændringen af styringsmodellen har mange påvirkninger En grundlæggende ændring af styringsmodellen, og dermed den ledelsesinformation der udarbejdes, er en ændring, der omfatter flere elementer, herunder: Organisatoriske ændringer. Økonomiafdelingen bliver i langt højere grad end hidtil en vigtig partner i at tilvejebringe og koordinere den ændring i rapporteringen, der nødvendigvis må finde sted for at opnå de ønskede ændringer.

4 ændringer. Interne processer. Det er ikke længere et spørgsmål om at gøre ting rigtigt de konkurrencemæssige fordele dét medfører er høstet - men om at gøre de rigtige ting. Det betyder, at der skal ske en reel ændring af en række kritiske interne processer i og omkring økonomistyringsmodellen. At gå fra den relativt trygge verden, bestående af økonomiske nøgletal, til at skulle teste direkte sammenhænge mellem f.eks. aktiekurser og medarbejdertilfredshed, er en udfordring for alle med ledelsesansvar. Informationskvalitet. Der eksisterer en lang tradition for økonomisk rapportering, og der er opbygget en række rutiner og et erfaringsgrundlag, der betyder, at validiteten i oplysningerne er høj. Introduktionen af en balanceret styringsmodel spiller nye elementer på banen såsom bløde værdier, medarbejdertilfredshed, kundeloyalitet, proceskvalitet m.v. Alle størrelser, der ikke har samme kendte referenceramme som økonomisk rapportering. Ressourceindsats. En del af de ressourcer, der er bundet op på den traditionelle økonomirapportering, skal frigives og anvendes til tilpasning og opbygning af den nye styringsmodel. Med en uændret kapacitet betyder det, at en række af de nuværende processer skal automatiseres for dermed at opnå den nødvendige frigivelse af tid og ressourcer. Tilførsel af ressourcer kan være et åbenlyst svar på denne udfordring, men i mange tilfælde kræves forretningskritisk viden, som kun nøglemedarbejdere har, til at gennemføre ændringerne. Informations kvalitet og ressourceindsats Hvor de første to punkter er af organisatorisk karakter og ikke derfor mindre væsentlige, men meget virksomhedsspecifikke vil vore efterfølgende beskrivelser koncentrere sig om de to sidste elementer, hvordan tilvejebringes og sikres informationer i den rette kvalitet til rette tid, og hvordan kan knappe ressourcer udnyttes mest effektivt i processen. Behovet for nye informationer til den balancerede styringsmodels perspektiver (f.eks. kunder, interne processer, læring og vækst) er erkendt. Derimod er en systematisk og konsistent opsamling på disse og en efterfølgende test af validiteten af underliggende antagelser langt hen ad vejen udækket. Hvad kræves af en pragmatisk model, der sætter virksomheden i stand til, relativt enkelt og med effektiv ressourceudnyttelse, at komme i gang med den balancerede styringsmodel? Transaktionsdata er på plads gennem ERP-investeringer Det er vores opfattelse, at virksomheder med de seneste års enorme investeringer i ERP-løsninger, er nået langt med optimering af den operationelle registreringsopgave. Det betyder, at datagrundlaget for en lang række forretningskritiske områder er på plads på transaktionsniveau. Det er dog også et faktum, at kun ganske få virksomheder, for alvor, er i stand til at omsætte dette registreringsgrundlag til brugbar viden som beslutningsgrundlag for strategiske beslutninger Planlægnings og

5 beslutningsgrundlag for strategiske beslutninger. Planlægnings- og budgetteringsrutinerne, som er beskrevet ovenfor, er et godt eksempel herpå. Tilvejebringelsen af strategisk beslutningsgrundlag forudsætter med andre ord to overordnede forhold: Berigelse af data Fremadrettet fokus strategi og kortperiodisk budgetopfølgning De mangfoldige, operationelle informationer, der er registreret i diverse ERP og transaktionsløsninger, skal opsamles, aggregeres og sorteres på en måde, så sammenhængen i data dokumenteres, og validiteten i alle typer informationer ikke kun de finansielle synliggøres. I visse situationer vil denne kortlægning munde ud i en konklusion om, at registreringsgrundlaget faktisk er utilstrækkeligt til den balancerede styringsmodel (f.eks. mangler der information om læring og vækst, eksempelvis nøgletal som antal medarbejdere med adgang til hjemmearbejdsplads, uddannelsesindekstal pr. medarbejderkategori eller kompetenceindeks pr. defineret kernekompetence pr. jobfunktion ). Det er herefter centralt, at datagrundlaget beriges med de nødvendige registreringer, og at dette gøres på en simpel, men konsistent måde. Strategi er fremadrettet, hvilket forudsætter, at planlægnings- og budgetmodellerne understøtter såvel det balancerede virksomhedssyn som det mere langsigtede i strategiopgaven. Der skal med andre ord ske en væsentlig ændring af såvel indhold som proces i forbindelse med budgetudarbejdelsen. Den sammenhæng der ønskes skabt mellem strategiarbejdet og budgetopgaven er angivet i figuren nedenfor (gengivet fra R. Kaplan - bearbejdet) Der skal således ske en nedbrydning af de strategiske målsætninger, der ofte er fomuleret i form af visioner og missioner, helt ned til de operationelle budgetter, der dermed også får en strategisk variant. Værktøjet der kan anvendes til denne operationalisering af strategiarbejdet er f.eks. et balanced scorecard. Det softwareunderstøttede balanced scorecard Hvor en række virksomheder har været helt eller delvist igennem den mentale omstillingsproces til balanceret styring, konstateres der en tydelig mangel på konkrete implementeringsplaner, der ikke ender som langvarige projekter uden målbare resultater undervejs i processen. Et middel til en pragmatisk implementering af en balanceret styringsmodel er et softwareunderstøttet balanced scorecard.

6 understøttet balanced scorecard. Hypoteser og årsagssammenhænge Med udgangspunkt i den nødvendige nedbrydning af strategiens vision og mission til hypoteser om forretningsmæssige sammenhænge over modellens perspektiver skal der skabes en model, der understøtter mulighederne for at levere det valide datagrundlag til denne model. En model, som samtidig tilbyder en fuldstændig integration til den øvrige ledelsesrapportering, herunder planlægning og budget, idet årsagssammenhænge, afvigelsesforklaringer og korrigerende handlinger starter her. Strategiske handlingskæder Nedbrydningen af strategien til målbare indsatser og handlinger, kræver et landkort, hvor forskellige hypoteser kan afprøves. Et eksempel på en sådan strategisk handlingskæde kan illustreres med følgende eksempel Ledelsen har en hypotese om, at afkast af investeret kapital pr. strategisk forretningsenhed er direkte påvirket af udviklingen i medarbejdernes kompetencer på operationelt niveau. Denne sammenhæng afprøves konceptuelt f.eks. således: Går man spadestikket dybere, afdækker dette relativt banale eksempel, at en strategisk hypotese som denne, kræver kombination af data fra en række forskellige forretningsprocesser, ligesom kompleksiteten yderligere forøges, hvis planlægningsvinklen medtages i eksemplet (hvordan håndteres budgettering af kompetencer?). Nedenfor er eksemplet suppleret med de perspektiver og data, der vil indgå i analysen:

7 Multiple datakilder kompleksiteten stiger Data for flere perioder tidsserier Som anført ovenfor, skal den balancerede styringsmodel indeholde muligheder for at syreteste de opstillede hypoteser. I eksemplet er næste skridt at definere relevante og målbare parametre for hypotesens elementer. Herefter skal data tilvejebringes for et relevant tidsudsnit, og hypotesen kan afprøves. Ovenstående er blot et eksempel på en strategisk handlingskæde. I praksis vil der eksistere en lang række hypoteser. Af hensyn til overblik og mulighed for praktisk opfølgning og styring, opstår berettigelsen for det softwareunderstøttede balancerede styringsværktøj. Det vil løse to opgaver: o Indsamling, strukturering og præsentation af grunddata i et validt og konsistent format. o Tilbyde mulighed for simulering og afprøvning af strategiske handlingskæder og hypoteser. Nedenfor er vist et eksempel på en række strategiske handlingskæder for en fiktiv organisation. Eksemplet illustrerer kompleksiteten i sammenhængene og dermed behovet for et værktøj, der kan anskueliggøre og visualisere årsager og interne påvirkninger i handlingskæderne.

8 Analyse af årsager / sammenhænge Vi har tidligere fremhævet integrationen til planlægnings- og budgetopgaven som et afgørende element i værdien af den balancerede styringsmodel. Med udgangspunkt i ovenstående eksempel, illustrerer følgende scenarium, hvorledes dette hænger sammen. ROCE som eksempel Det overordnede strategiske mål for det finansielle perspektiv er i eksemplet afspejlet i bl.a. afkast af investeret kapital (ROCE). Af de strategiske handlingskæder fremgår ligeledes, hvorledes dette påvirkes af en række andre faktorer, også fra de øvrige perspektiver. ROCE er et finansielt måltal, der beregnes på baggrund af informationer fra virksomhedens ERPsystemer, og i eksemplet udgør ROCE 66,67, hvilket er under den opsatte snorehøjde, og derfor markeret med en rød pil. En yderligere analyse af forudsætninger for snorehøjden og dermed den budgetterede ROCE - kræver, at budgetmodellen er integreret med den strategiske model. I dette eksempel følger forretningsmodellens tankegang om strategiske forretningscentre på tværs af den legale koncernstruktur. Den software-understøttede løsning gør det muligt at foretage yderligere analyser af de bagvedliggende årsager og sammenhænge. I eksemplet ovenfor vil en yderligere analyse af ROCE fordelt på strategiske forretningsenheder således kunne dokumenteres - eksempelvis som gengivet i figuren nedenfor.

9 Yderligere årsagssammenhænge kan analyseres ved at tilgå de enkelte elementer i beregningerne, såsom skattesatser, og foretage simuleringer heraf. Såfremt planlægning og budget skal understøtte udarbejdelsen af strategisk opfølgning, er traditionel finansiel budgettering ikke tilstrækkelig. Der er tidligere i artiklen nævnt flere eksempler på andre, ikke finansielle parametre, der skal indgå som en væsentlig del af budgetteringen. Yderligere nedbrydning integreret budgetproces Eksemplet ovenfor kan yderligere udvides med budgetperspektivet, idet en omarbejdet balancebudgettering/prognose for de enkelte strategiske forretningsenheder vil kunne udgøre grundlaget for en mere detaljeret analyse af forudsætningerne for budgettet, og dermed for snorehøjden i den balancerede styringsmodel. Nedenfor er vist et eksempel på en sådan budgettering.

10 Afslutning Med ovenstående har vi søgt at beskrive, hvorledes behovet for en ændret styringsmodel aflejres fra strategisk niveau og helt ned til den operationelle styringsopgave i form af f.eks. budgetter. Mange virksomheder har erkendt behovet for en balanceret styringsmodel af hensyn til at imødekomme krav fra aktionærer og andre interessenter. Vi har søgt at påvise, hvorledes det software-understøttede balance scorecard er et middel til at nå dette mål. Gevinsterne herved er mange, bl.a. frigivelse af tid og ressourcer ved automatisering af en række manuelle rapporterings- og budgetteringsrutiner. Dette er en af de afgørende faktorer for et succesfuldt forløb ved indførelse af den balancerede styringsmodel. Integration af underliggende data og modeller, der muliggør simulering og rapportering, transparent dataadgang og et dokumenteret informationsflow er blot en række af de gevinster, en software-understøttet løsning bringer med sig. Om SAS Institute A/S SAS leverer software og serviceydelser, som gør det muligt for virksomheder at omforme data fra alle forretningsområder og datakilder til brugbar viden. SAS software understøtter virksomhedernes beslutningsproces ved at optimere de interne funktioner såvel som kunde- og leverandørforhold. Software fra SAS, verdens største privatejede softwarevirksomhed, benyttes globalt af mere end kunder inden for erhvervslivet, den offentlige sektor og

11 uddannelsessektoren. I Danmark har SAS over 700 kunder i den private og offentlige sektor. Blandt kunderne er B&O, Grundfos, Danske Bank, HABURI.com, TDC og Københavns Kommune. I 25 år har SAS leveret afgørende viden til mennesker, der kræver en hurtig og pålidelig beslutningsproces. SAS leverer The Power to Know TM. For yderligere information, besøg

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 Et bud på en lukket sløjfe model fra Mission, Vision og strategi til daglig opfølgning Summering: Følgende note er nogle tanker omkring, og et forslag til, at styre

Læs mere

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet

Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for Aarhus Universitet for Indstilling om det videre arbejde med grundlaget for en fælles økonomistyringsmodel for 30. april 2009 for Der er i løbet af 2008 og 2009 udført en række aktiviteter i med henblik på at opnå en økonomistyring

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE OPLÆGSHOLDERE Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager i BDO o o o Omfattende erfaring med indførsel af effektbaseret styring i offentlige organisationer Har bistået kommuner

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 24. september 2015 07:57 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014-15, maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx VØ

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Januar 2014 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER ET GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTDIAGRAM OG GEVINSTPROFILER... 4

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Den effektive og værdiskabende budgetproces

Den effektive og værdiskabende budgetproces Den effektive og værdiskabende budgetproces August 2016 DANMARK A-2 A/S - Sjælland Lyngbyvej 28, 2. 2100 København Ø A-2 A/S - Fyn og Jylland Vesterballevej 5 7000 Fredericia NORGE A-2 Norge A/S Drammensveien

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Københavns Kommune. Maj 2010

Københavns Kommune. Maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 10-n001 JEAN DDNA 169100 10007.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

KAPITEL 5. De ti virksomheder

KAPITEL 5. De ti virksomheder e-bog KAPITEL 5 De ti virksomheder Bogens anden del består af bidrag skrevet af medarbejdere fra ti danske virksomheder, som alle har gjort sig nogle erfaringer med balanced scorecard. Kapitlerne er som

Læs mere

Organisations og udviklingsprojekt for

Organisations og udviklingsprojekt for Organisations og udviklingsprojekt for Af konsulent Mogens Sparre Wise Mind & forretningsfører John Hjelm Vanggården. 01. Forord. Dette skrift skal beskrive hvorfor vi har igangsat et udviklingsprojekt

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Budgettering, planlægning og styring i praksis

Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering, planlægning og styring i praksis Budgettering og planlægning Det styringsrelevante budget Fastholder beslutninger og prioriteringer. på kort og lang sigt og forankrer ansvaret hos ledere

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring De 5 Benspænd Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring I har et ERP-system, der håndterer jeres transaktioner og i nogen grad rapportering. Men måske oplever I også, at et ERP-system har nogle begrænsninger,

Læs mere

Strategiske håndjern - Hvorfor skal det være så svært?

Strategiske håndjern - Hvorfor skal det være så svært? Strategiske håndjern - Hvorfor skal det være så svært? Af Steen Madsen, Conmoto A/S I de seneste år er der sket en del ændringer i samfundet, som har fået stor betydning for virksomheder og deres strategiske

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden. Pjece om metoden Maj 2011 1 Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet Socialministeriet og KL har udviklet en ny

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for overordnede

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Til: direktion, økonomiudvalget og byrådet 22. september 2015 Sagsnr.: 15/36888 Kontaktperson: Thomas Møller Palner 87535577 tmpa@syddjurs.

Til: direktion, økonomiudvalget og byrådet 22. september 2015 Sagsnr.: 15/36888 Kontaktperson: Thomas Møller Palner 87535577 tmpa@syddjurs. 1 of 6 Til: direktion, økonomiudvalget og byrådet 22. september 2015 Sagsnr.: 15/36888 Kontaktperson: Thomas Møller Palner 87535577 tmpa@syddjurs.dk Kommissorium for projekt Strategisk økonomirapportering/koncernrapportering

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde

Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde Af specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel beskriver, hvordan en professionel bestyrelse kan involvere sig i landbrugsvirksomhedens

Læs mere

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen Seminar om finanskrisen Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen På vores seminar får du viden om konkrete værktøjer og initiativer, der kan optimere og beskytte værdierne i din virksomhed. Kriser er

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014

Fokuseret tilsyn og styring. September 2014 Fokuseret tilsyn og styring September 2014 Koncernstyring Rammer for tilsyn og styring Krav om tilsyn og styring Dimensioner i tilsyn og styring Performance Fremadrettet sikring og udvikling af institutionernes

Læs mere

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler

Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler Vejledning til gevinstdiagram og gevinstprofiler December 2015 Den fællesstatslige programmodel er med Budgetvejledning 2016 frivillig at bruge for statslige myndigheder. Opdelingen i frivillige og obligatoriske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HF Virksomhedsøkonomi B Anders

Læs mere

Proaktiv og analytisk økonomifunktion

Proaktiv og analytisk økonomifunktion CFO konference 17. marts 2009: CFO ens nye rolle Proaktiv og analytisk økonomifunktion V/ Anne Broeng, direktør og CFO, PFA Pension Målet er at ændre Økonomiafdelingen fra passiv registreringsenhed til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Videndjurs/ Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vid Gymnasier HHX Virksomhedsøkonomi A Alexandra

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats

Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledelsesrapportering økonomi, resultater og indsats Introduktion til det udviklede ledelsesinformationssystem til jobcentre v/ seniormanager Andreas Nikolajsen,

Læs mere

Ledelse Organisationsudvikling

Ledelse Organisationsudvikling Personalestyrelsens temadag 12.april 2011 Gitte Mandrup Ledelse Organisationsudvikling Forstå behov og opgaver udefra og ind Tag ansvar indefra og ud Virksomhedens ydelser, resultatkrav, realiteter, udfordringer

Læs mere

Grundlæggende regnskabsforståelse. Virksomheden

Grundlæggende regnskabsforståelse. Virksomheden Grundlæggende regnskabsforståelse Økonomistyring og budgettering 1 Virksomheden Kilde: Jens Ocksen Jensen: Økonomistyring og budgettering Academica, side 14 2 Erhvervsøkonomi 2006/07 1 Hvad vil virksomheden?

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Business Case for Business Intelligence Motivation Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Hvilke eksterne og interne udfordringer står forretningen overfor Hvordan bidrager det

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Erhvervsøkonomi Evalueringsopsamling efter afprøvning af strategiværktøjer - Centrovice Ansvarlig WIS

SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Erhvervsøkonomi Evalueringsopsamling efter afprøvning af strategiværktøjer - Centrovice Ansvarlig WIS Notat SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Erhvervsøkonomi Evalueringsopsamling efter afprøvning af strategiværktøjer - Centrovice Ansvarlig WIS Projekt: 7482 Fra nøgletal til strategiimplementering -

Læs mere

Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service. Af Bjørn Clausen-Ley

Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service. Af Bjørn Clausen-Ley Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service Af Bjørn Clausen-Ley Baggrund og problemstilling Økonom inden for FM på DTU DTU CAS bygningsdrift (FM) Nøgletalsanvendelse DTU i dag Kan man udvide anvendelsen

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Silkeborg Buisness College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi,

Læs mere

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune Notat Den 18-10-2012 Aarhus Kommunes deltagelse i Økonomistyringsprojekt tilrettelagt af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Som led i økonomiaftalen

Læs mere

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen

Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv. v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Økonomistyring i staten - et strategisk perspektiv v/ Henrik Pinholt, Vicedirektør Økonomistyrelsen Udfordringer og styring i den offentlige sektor Ansvar for styring en ny formel styringsudmelding Tænketanken

Læs mere

Styr på processerne med Business Intelligence

Styr på processerne med Business Intelligence Styr på processerne med Business Intelligence 26-10-2009 Kort om Bridgeconsulting A/S Introduktion til Business Intelligence (LIS) Kort om samarbejdet Traen Bridgeconsulting Den teknologiske platform En

Læs mere

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014 Danske Havne Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY August 2014 Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv Danske havne har ambitiøse udviklingsplaner baseret på nye

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres Slots og Ejendomsstyrelsen Institution Slots- og Ejendomsstyrelsen Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent Opgavetypen der eksemplificeres Offentlige

Læs mere

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business

SUCCES. med Balanced scorecard. Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen. Gyldendal Business Per Nikolaj Bukh Karina Skovvang Christensen SUCCES med Balanced scorecard Gyldendal Business Indhold Forord 9 Tak 15 1. Indledning 17 1.1 Fra vision til handling 19 1.2 Hvad er balanced scorecard? 21

Læs mere

Planlægning og styring i praksis hos

Planlægning og styring i praksis hos MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE Planlægning og styring i praksis hos Visuel portefølje-, ressource- projekt- og finansiel styring Bedre beslutninger i tide Agenda Skanderborg Forsyningsvirksomheds(SFV)

Læs mere