!"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!"

Transkript

1 "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#& $&#5#%+,-6++ *F#(+7&'/+4,10#"*#(=+>GHIG+ J,0&,+K,)*F,$+;<&/#(*#(=+ + + "#$$ L#M"#.#&6++ N#(%#+7MO&/2&.++ + P-"#5#&)(/*.,%'6+?Q+;,(0,&+RDI>+ P(%,"+('&1,"*).#&6+CE=R+

2 %&'()#*(+ %&'()*(+,'+-.&/,*','0*1&/,.+/2'3./-4.&'50**/'*,0,,+1/0.'26/.&.&'*'1417/38+-1*/./107*06 (+/ '(0*.)*' /3.&' /2'0.&0..&' -).)*',)(( */./107 *06 90.'*/07, 103 -/*,. 0/9 +-.&' *'(+*. /,.+ /2'3./ ).7/3'.&' *'7'C *,A D' &/, *'(+*..&'3 0..'9(.,.+ /2'3./-4 50**/'*, 6&/1& 0*' &+72/38 /9(7'9'3.0./+3 +-.&/, *'1417/38A %&/, 902'.&*+)8&.&','/3.'*C/'6,0*'.&'32/,1),,'2/3*'70./+3.+0,'7'1./+3+-.&'+*/',1+31'*3/38 /33+C0./+3A%&/,/,2+3'/3030..'9(..+/77)9/30.'(+,,/57')32'*74/3810),', '1./+3,+-.&' /2'3./-/'2 50**/'*,A %&' 90/3 *',)7., *'70.'.+ '1+3+9/1 2/--/1)7./', 032 /32),.*4,.*)1.)*',B $

3 9-9ED$3):?? H 9-<5)6B1G(01'23/ H $AJAKL0,',.)2/'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM $AJA$H-8*N3,3/380-10,'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK" 9-A./(1)I21J ,9 $AQAK%'90./,'*/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKJ $AQA$?',/83AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKJ $AQAJD'7C'/3.'*C/'6'.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKQ $AQARH3074,'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKR $AQAUV0((+*.'*/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKS 9-NO16)1(2'G)# ,N $A#AKT+*',,4,.'9-+*,.W'7,'EAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKM $A#A$X)7/8&'2'*+850**/'*'*-+*/33+C0./+3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA$K $A#AJY(,)99'*/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA$M 9-H%/#$>'1'()#( H <P#33):/ <Q <-,RI#01)1$S'G)6(T <Q <-9K)2(2'G1)D7#(1)2#$1) <9 <-<RI6)86)31/#/I1/01T <4 AK6)($U3/2/3#8'>'(171( A9 A-,V6)1'G6)( A9 A-9WI1)'23(6I1)#G(C)1) A4 QA$AKX432/8&'2'*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQR QA$A$[*+2)1'3.'*3'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQU QA$AJZ+*5*)8'*'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQ# J

4 QA$AQH--072,&W32.'*/38,/3,.03,'*EAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQ# A-<W?':771)2/ AH 4-%/#$>' Q 4-,O1G/2'G Q RAKAJT/2'3,2'7/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARQ RAKAQY(,)99'*/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARQ 4-9XG6/672'G RA$AQY(,)99'*/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS$ 4-<56$2(2'G ;< RAJAJD090*5']2'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS# RAJAQY(,)99'*/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASM ^/708K ^/708$E_3.'*C/'68)/2' Q

5 ,-./0$10/2/3,-,5)6&$1781$(?'. 9+2'*3',09-)32 '* 0-&N38/8' 0- / -7'*' +8-7'*' 0-2' 2087/8' 8P*'9W7A?'* N72*' -+*03,.07.3/38'*A ^W2' 9'3 +8,W / &0* -*0 '. ;`''B a'*'--/ b c0.&03 $"KJE '3,.+* 9N382' B,+9 50*' '*,.'8'. -*0 KRARJM.+3, / $""K./7 U"AS"$.+3,/$""M;X/7]P9/3/,.'*/'.B$"KJ0>A X+2'*3' 5',.W* =3 9+5/7.'7'-+3 5',.W* -+* 0-9'77'9 R""./7 ;L+55/38 $""#B U>A F'*0- '* '3 -+* 9/7]P'.B &C/, 2'. 5'&0327', 03,C0*7/8. / 2'3 0-,7)..'32' -0,' 0- '* /,N* / -+*&+72./7,.+--'*,+9 574B 1029/)9 +8 5'*477/)9B *,.032B 0. =d '* 0-&N38/8' 0-032*' 7032'./7 -+*,43/38,09./2/8 9'2B 0. '-.'*,(P*8,7'3 '-.'* 2/,,' *W90.'*/07'* '*,./8'32'A?'3,./8'32' '. 0-B R

6 +8 '* / 208 '3 ))32CN*7/8 2' /)9 +8 /32/)9 '* C/8./8' / 0-,+71'77'*B +8 &P]&0,./8&'2,.+8' '* 0-&N38/8' _ -+*5/32'7,' 9'2 0. +(3W '. 9'*' =db / $"KK 6%-&<-#.,3# $B&.'++%$=D# _ 9'22'7'7,'3 -*'97N88', 2'* '3 +C'*+*23'2',.*0.'8/'* -+* '7'*'*' +(3W'7,'3 0- '3 1'3.*07 *+77'B / he5%.# $%&&'($)%%++%C.,7,.%.# '5# +'$F%8$%8%# 7,3CB$# +'$# 5%-4-7%-8%3&%= $"KKE KQ>A =d 7N88'*,W7'2', +(./7B 0. '3 +(3W,8'33'98'303C'32'7,'A?'..' 7'2'* +, -*'9./7 C+*', / (*+57'9,./77/38'3 2' (*+2)1'3.'*B-+*5*)8'*'B9432/8&'2'* ,&W32.'*/38,/3,.03,'*A[W2'39W2'-W*C//32,/8./ D%=cH%'1&3+6+*72BHC'*&+--HID+8FAGAF03,'3A?',)2'3'*C+*','9(/*/./703074,'35488'.(W 50**/'*'* '* 2'* -+* / -+*&+72./7 (W5'8432' S

7 ,-<=00>&1$'1#8?)6&$1786)7:$1)2/3?'..' -P*,. +8 -*'99',. 0. /2'3./-/1'*'B 50**/'*'* 2'* '* -+* K @)3 &'3,43./7 2' 50**/'*'*B 2' 03,'*,+9 CN*'32' 2,.4*'. 0-B &C02 5'.'83'*,+9 &/32*/38'* / C']'3 -+* 9'*' 8'303C'32'7,'A F'*'-.'* C/7 C/B C'2 &]N7( 0- '3 )2C078.'.'+*/'* +8 )2,(*'2'7,' 0- /33+C0./+3B (*PC' 0. +(3W '3,.P**' -+*,.W'7,' -+* 2'* 7/88'*./7 8*)32 -+* 2/,,' 50**/'*'*A,-A%)&1B0''?C)3'7D$ j j FC028'303C'32',+8&C+*20357/C'*2'..'8'303C'32.i j j '* 2'* 9'77'9 2' 50**/'*'* /2'3./-/1'*'*+850**/'*'*0,,+1/'*'.9'2)25*'2'7,'0-/33+C0./+3i 9-E1(601 9-,F():G(:) +(80C'3,9W78*)(('B,09.*'2'8P*'-+*5*)8'30-10,',B/3.'*C/'6+8-'7.0*5']2'A?'*)2+C'*C/7C/ )2,('1/-/1'*'C+*',03074,',.*0.'8/A K U

8 (W 9+./C0./+3'*3' -+* 0. 8'303C'32' /,N* 9'2 (W 8'303C'32'7,' N,'*'3,09. +,,'7C 2'3 -+*3P23' 5088*)32,C/2'3 +9 '93'. -+*,'3'*' 3N*9'*'(W50**/'*'*A K#?2(1$ A,.0*.'* 9'2 '3 C/,)'7 *'(*N,'3.0./+3 0-,4,.'9'.B &C+*/ /328W*B +8 &C+*(W 2' *'7'C03.' 57/C'* /2'3./-/1'*'.A O+*.'. '* '-.'*-) '3 +(*/2,3/38 0-2' /2'3./-/1'*'2' 2'*', *+77'* / 9'77'9 '* /3,(/*'*'. 0- %&+90, `/32&:C/,., h=k.'32'2 [*+2)1'* 8P*',B 20 2'. '* 3P2C'32/8. 0. &0C' '3 -+*,.W'7,' 0-2/,,',099'3&N38' -+* C+*',*',)7.0.'*A /32'&+72'* C+*', &C+* C+*', *',)7.0.'* 57/C'* +(,)99'*'. +8 C+*', (*+57'9-+*9)7'*/385',C0*'.A #

9 0.)32'*,P8'3N*9'*'/-*'9./2/8',.)2/'*A 9-9ED$3):??1 T+*', 9W78*)((' / 2'..' '* 0-8*N3,'../7 2' C/ 0*5']2'* 9'2E X432/8&'2'*3'B (*+2)1'3.'*3' ,&W32.'*/38,/3,.03,'*A T/ &0* )2' *5*)8'*3' / 9W78*)(('3B /2'. C/ 0. 2',+9,W203 C/7 80C3' 0-2'..' +8 2'., 3NC3.' '* *'7'C03.',+9 9W78*)(('B /2'. C/ 9'3'*B 0. 42'*7/8'*' /3-+*90./+3 9'*' 5'&0327/38,,4,.'9 D09./2/8 9'3'* C/B *',.)2'*'32' 9-<5)6B1G(01'23/ 9-<-,\#'1'(:021 CN*' 0. -/32' +--'3.7/8../78N38'7/8. /3-+*90./ ,5'&0327/38 9N382'* 2' 5'&0327'*B +8 &C+* 9'8'. 2'* 57/C'* '../7 34' *W90.'*/07'*A?'*)2+C'* &0* 2'. +8,W CN*'. 0. -/32' /3-+*90./+3 2' 2'.07]'* +9&0327'32' (*+1',,'*B, '33'98W* / -+*5/32'7,'9' ,,+*.'*/38+88'303C'32'7,'Am2'*9'*''*(*+1',,'*3'-+*8'303C'32'7,' ;^/708K>A[W8*)320-2'..'&0*C/&0*CN*'.3P2,08'../7B+8-P7'*0.2'.&0*CN*'.*'7'C03.B0. /32,097'C+*','8'3'9(/*/(W+9*W2'.A?'..'&0*2+8+8,W5'.42'.B0.C/C0*CN*'.0-&N38/8'0- /,N* 9'3 +8,W 032*' C/77/8&'2./7 +8 2'7' /3-+*90./+39'2+,A T/ &0* / -+*7N38'7,' 0-2'..' C '34..' +, 0-10,',.)2/'. -+* 0. -W '3 -+*,.W'7,' -+* '. M

10 10,',.)2/' C'2 0. (*+2)1'*' '3 C/2'3 -+*&+72'3' -+* 8'3C/32/38,e +8 2' 50**/'*'*B CN*' -+* '3 9'*' ,*/8 8'303C'32'7,' 0- 5',C0*' C+*', (*+57'9-+*9)7'*/38 /,09,(/7 9'2 0.,N..' C+*', /32,097'2' ( FAGAF03,'3+8HC'*&+--HID;D9/.&$"KKEJQ>AH.0*5']2')2-*0'.10,',.)2/'8P*2'.9)7/8.-+*+, 8/C3',/.)0./+3 ;^*4903 $""#E SM>A?'.,/2,.3NC3.' '* /,N* C/8./8. / 2'..'./7-N72'B 20 +('*'*'* (W 9'8'. C/,B 2'*-+* C/7 &0C' '3,.+* 9-<-9%83)U/'/2/3#8*#'1 cw* 903 )2-P*'* '. 10,',.)2/'B '* 2'. 0-8P*'32'B C'* 3+87' +C'*C']'7,'* 0-8*N3,3/38'3 0- '3, 10,'A T/ &0*B,+9./27/8'*' 3NC3. C *N3,' +,./7.*' 0. C/ -P7.' 0. '3 9)7/88]+*2' '3 9'*' 2452'8W'32' )32'*,P8'7,' +8 -+*,.W'7,' -+* 2'*', /32/C/2)'77',/.)0./+3A _32'3 -+* &'7' +9*W2' ,&W32.'*/38'3 0-2' B '* 2'* 9038' *'7'C03.' &0C'.08'. -0. / -+* 0. -+*,.WB 50**/'*'* 2'* '* -+* 0. 8'303C'32' *W90.'*/07'*A T/ &0* / +8 C (W &0* C/ 8]+*.B 20 2'. '* 2'* /,/2,.' '32' *'3. 8'303C'32' 2' '77'* -+*)2,N.3/38'*B 2'* 8P*,/8 8N72'32' / -+* 2'. '77'* K"

11 *099'*A?'..' C/7,/8'B (W 50**/'*'* /3.'*3. / 2/,,' )2C078.' 9'3 /,.'2'. (701'*'* / '.,.P**',4,.' '* &'3,43./7 9-<-<K6/'1GI1/'1)'678C$31#8*#'1'(:021 =.(*+57'9+-.'0,,+1/'*'.9'210,',.)2/'*'*0.2'.'*,CN*.0.8'3'*07/,'*'2'-)323'*',)7.0.'* )2 (W '. &'7. +9*W2'B 9'3 /,.'2'. 5*)8' 2'../7 0. )2C/2' -+*,.W'7,'3 0- '3 Z+* 5'2*' -+*'5488' 2'33',C08&'2 &0* C/,+9./27/8'*' 3NC3.B C078. (W.*' 0-2',.P*,.' 20 C/ '*B 0. CN*' 50**/'*'* 07. '-.'*B L0,',.)2/'* '* -+* 2'. 9',.' +8 `'6/3 $"K$E RR>B +8,W &0* &0-. '3 '9(/*/B &0* 7N,. '3 *'7'C03.'.'+*/'* (W +9*W2'.A T+*', C/2'*' '9(/*//32,097/38 57'C,W7'2', -+*9'. 0-2'.'+*/'*B C/ &0C2',./-.'. 2'33' +(80C' KK

12 9-A./(1)I21J?'3 9W2'B C/,097'* '9(/*/./7 C+*', 10,',.)2/'B '* (*/9N*. 8'33'9 /3.'*C/'6 9'2 +8 /3.'*C/'6('*,+3'*3'./7 0. (*+2)1'*' C/2'3 +9B &C+*203,4,.'9'. -+* ,5'&0327/38 -)38'*'*B +8 50**/'*'* 2'* '* /32'3 -+* 2'..',4,.'9A T/ +8 '. -+*9W7B &C+* 2'3 C/2'3B C/ +(3W*B /,09,(/77'. 9'77'9 %/7 C+*', /3.'*C/'6, 5'34..'* C/ +, 0-2',4C -0,'*B,+9 035'-07', / 2'3 ' '7,' +9B 0. ]+ 5'2*' -+*5'*'2. '. /3.'*C/'6 '* /32'3 )2-P*,'7B ]+ C/7 2'. '32'7/8' /3.'*C/'6 &0C'B +8 ]+ 7'..'*' C/7 2'. CN*' '-.'*-P78'32' 0. 5'0*5']2',C0*'3' -*0 /3.'*C/'6'. (W '3 9W2'B 5*)8',./7 0. 5',C0*' (*+57'9,./77/38 ;OC07' +8 Y1'>I8#'1)86)2/(1)I21J01'23/+ %'90./,'*/38E F'* -+*9)7'*', -+*9W7'. 9'2 )32'*,P8'7,'3 +8 +(-0..'7,' / 5'.*08.3/38A 2',/83', -+* 0. 2'3 C/2'3B /32,097'+82'39W2'B&C+*(W903,'3'*'C/703074,'*',/./3.'*C/'6A _3.'*C/'6E D'7C' /3.'*C/'6'. 8'33'9-P*', / +C'*'3,,.'99'7,' 9'2 /3.'*C/'68)/2'3A &'3,43./7 2'3 908.*'70./ '. -+*&+72B 2'* '* 9'77'9 /3.'*C/'6('*,+3'3+8/3.'*C/'6'*'3/,'7C'*'70./+3'3A H3074,'E F'* 0-8P*', 2'. (W 5088*)32 0- )32'*,P8'7,'3, -+*9W7B &C+*203 F'* -0,.,7W, C07/2/.'.'3B *'7/05/7/.'.'3 +8 8'3'*07/,'*50*&'2'3 0- /3.'*C/'6'., K$

13 *',)7.0.'*AT07/2/.'.C/7/2'33',099'3&N38CN*'B&C+*C/2./3.'*C/'6'.)32'*,P8'*2'.B2'3 &0C2'./7 -+*9W7 0. )32'*,P8' +8 *'7/05/7/.'. '*B &C+*C/2. *',)7.0.'*3' -*0 /3.'*C/'6'. V0((+*.'*/38E _3.'*C/'6)32'*,P8'7,'3, (W '3 7'.7N,'7/ A-,O17#(2'1)2/3 _-P78'OC07';KMMUEK"$>,.0*.'*'./3.'*C/'6077'*'2'/32'3,'7C'/3.'*C/'6'.B&C+*/3.'*C/'6'*'3,(P*8'*,/8,'7C.*'C/8./8',(P*8,9W7n&C02B&C+*-+*+8&C+*203iP748C/)32'*,P8'*9'22'.*' /3.'*C/'6, &+, &'3&+72,C/, HC'*&+-- HIDB FAGA F03,'3 +8 D%=cH %'1&3+6+*72 '*B &C+*7'2', (WB 50**/'*'* 2'* '* -+* 0. 8'303C'32' -7'*' *W90.'*/07'*A P7'$+'$# C/ )32'*,P8'* 9-A-9Y1'23/ T/ 7N88'* )2 9'2 '3 &C+* C/ 702'* C+*', /3.'*C/'6('*,+3'* 2' /77),.*0./+3 0-5'&0327/38'3 &+, 2' T/ -W* '3 C/2'3 +9B &C02 2'* 8'303C'32', 0-2' (W 2' +8 9'.+2'* 2' -+*-+*,.W'7,' -+* +9*W2'.B,+9 C/ &0* +(3W'. 8'33'9 7N,.' 90.'*/07'* '. KJ

14 *0((+*.'*B 50,'*'. C/2'3 +9 /33+C0./+3A T+*', /3.'*C/'6 '* 2'*-+* cw* '3 /3.'*C/'68)/2' /32'3 /3.'*C/'6'. )2-N*2/8',B '* 2'* / -P78' OC07' '-.'*-P78'32'B,+9 '* 8*)32'. / 9'3 '* &'3C'32. -*0 5*)8'3 0-5'8*'5'*B,+9 C/,'7C 0*5']2'* 9'8'. 9'2B +8 /32 / /3.'*C/'68)/2'3A 9-A-<F1$I12/(1)I21J1( 7N,' +,./7 2'3 C/2'3A d32'*,'7c' /3.'*C/'6'3' -P78'* C/ 2'3 /3.'*C/'68)/2'B,+9 C/ &0* )20*5']2'. (W -+*&W32 +8,+9 8/C'* (702,./7B 0. W53' +( -+* 3+87' '77'* '93'*B,+9 C/ +C'* (W -+*&W32B +8 @03 *W90.'*/07'* -+* 0. )32'*,P8'B &C+*C/2. C/ &0* 2'3,099' 8*)327N88'32' -+*,.W'7,' 0-B C0* 2'. '3' /3.'*C/'6 '..'7'-+3/3.'*C/'6A H77' /3.'*C/'6, '* +(.08'. (W 07./2'*/'3/3.'*C/'6,/.)0./+3A_3.'*C/'6('*,+3'3'*2+9/3'*'.0-/3.'*C/'6'*3'B202'.'*+,B2'*,N..'**099'3-+*,(P*8,9W7'3';OC07'KMMUEKJK>AY9C'32.&0*/3.'*C/'6('*,+3'3+-.',.'83' KQ

15 /3.'*',,'* +8 '.,.W,.'2 / -+*&+72./7 2' '93'*B 2'*,(P*8', /32./7 / '. /3.'*C/'6A _ -+*&+72./7 /3.'*C/'6('*,+3'*3' 9W C/ 03.08'B 0. 2' &0* '.,.W,.'2B &C+* 2','* 2'*', 9'2 '3,.P**' C/2'3 '32 +,A DN*7/8. )32'* o. 0- /3.'*C/'6'3' J> &0C2' /3.'*C/'6('*,+3'3 &+723/38'* +8 '3.'32'3,./7 0. 7'2' /3.'*C/'6'. / 9-A-AO)#/''G)2?(26/ 3W*.07',(*+8 '* +C'*C']'7,'* +9 *'7/05/7/.'. +8 C07/2/.'.A 8'3.08'7,'*0-+*2AT/&0*C078.0.,'5+*.-*02/,,',9W-472+*2-+*0.8/C''.9'*'-742'32',(*+8A T07/2/.'.'3 '* -+*2/ ;OC07' KMMUE KSS>n C/ &0* 5',.'9.B -+*,.W,B &C+* KSS>A 9-A-4%/#$>'1 Z+* 0. +(3W '3 5',C0*'7,' 0- C+*', (*+57'9-+*9)7'*/38B &0* C/ C '3 )2-P*' '3 /3.'*C/'6,A _ '3 MA 0.-P78'A_.*/3o.7N,',&'7'/3.'*C/'6'./8'33'9-+*0.-+*,.W&'7&'2'3A_.*/3.+5',.'99',B&C02 KR

16 -/32'* C/ 2'.'90'*B,+9 2+9/3'*'* 2' 30.)*7/8' '3&'2'* ;OC07' KMMUE KM$>A T/ &0*.'90./,'*'. 1/.0.'*3' 2' 1/.0.'*B,+9 &0*,099'.'90 q &C+*C'2 2'* 5'.423/38,'3&'2'*, *'7'C03, -+* /3.'*C/'6'. +8 C+*', (*+57'9-+*9)7'*/38A F'* &0* -]'*3' '3&'2'*B,+9 9)7/8C/, C0* /3.'*',,03.'B 9'3 *'7'C03.' -+* 5',C0*'7,'3 0- (*+57'9-+*9)7'*/38'3A _.*/3 -'9 -*'9&NC', '. C/3N*9'*'B&C+*203C/C/75*)8''9(/*/'3/03074,'3A 9-A-;V1)282G#(26/ =9(/*/'3-*0/3.'*C/'6'3'*'(*N,'3.'*'*2'.9W7BC/&0C2'9'2/3.'*C/'6'3'AH77',(P*8,9W7-*0 [W 5088*)32 0-0*8)9'3.0./+3'3 $AJ 9'3'* C/B 0. 8/C' ' /B 50**/'*'* 2'* '* -+* 8'3C/32/38,/32),.*/'3 C+*', 8'3'*07/,'*e 50*&'2 C'2B 0. C/ &0*.*' 2+8 )2'3 0. 8'3'*07/,'*' -+* &'7' 8'3C/32/38,e /32),.*/'3A FC+*203 *',)7.0.'*3' 0- /3.'*C/'6'. *0((+*.'*', '* C/8./8A?'. '* '. +C'*C']'7,'* KS

17 9-4"1$(#)&1B01 (W $A &'* -+*,.W, / '3 -+*,.032 ;,' 'C.A b %03880*2 ;$"K"> %-# 5$(-8F'5> &C+* -'7.0*5']2'.,'* (W T/ 5'.*08.'* -'7.0*5']2' / C+*', '3,099'3,9'7.3/38 0- /3.'*C/'6 +8 *)32C/,3/38A _,.'2'. -+* 0. 5*)8' -'7.0*5']2'.,+9 '3 9W2' 0. +5,'*C'*' &C+*203 2' 2'* &0* 0. 8P*' 9'2 8'3C/32/38'3B -+*&+72'*,/8./7 +8 2'. 0*5']2'B 2' 70C'* (W '3 9'3 -+*&+72'* +,./ ,'*C'*' 2' *'3. 90.'*/'77' +8 (*+1',,'*B,+9 2' '33'98W*B -+* 0. -W '3 5'2*' 2A K$A 2'1'95'*B &C+* C/ 57'C C/,. *) / 2' (*+1',,'*B /C'* 5'&0327'.A d32'* *)32C/,3/38'3,./77'2' C/,(P*8,9W7B C/ (W -+*&W32 &0C2' 9'2 0. *)32C/,3/38'3 7082' +(./7 0.,./77',(P*8,9W7 /32./7,'7C' C/ &0C2' -+*5'*'2. /32'3A H7.,W '3 -+*9 /3.'*C/'6B &C+* C/./7 2'7, 7+2 *)32C/,3/38'3+8/3.'*C/'6('*,+3'37'2',09.07'3A 9-;K6)(L8$6J*M#)( -+* 9'*' 0. -+*9/27' 2'3 8/C3',/.)0./+3B,09. -+* 0. 8/C' 7N,'*'3 '. 9'*' +C'* +8,4,.'9,099'3&N38'3A?'..' &0* /,N* CN*'. KU

18 &0* -W'. 7P5'32' 8'33'9 C+*', /3-+*90./+3 &0* C/ -W'. -* '* 5W2' 7/..'*0.)*,09.,09.07'* 9' '. %48' O]N* -* NO16)1(2'G)#771 9W2'* 0. 8P*'./38 (W '3 9'*' 9W2' ;[+*.'* KMM#E QR>A?0 C/ 0*5']2'* )2 -*0 2'3 -+*,.W'7,'B 0. '3 P8'. 8'303C'32'7,' 0- *W,.+--'* / *'(*N,'3.'*'* '3 [W2'..'8*)32708B&0*C/C *)8'.'+*/B2'*+9&0327'*(*+9+C'*/38'30-/33+C0./+3,+9 2'3 *099'B C/ C/ ,'*' )2 -*0A?'..' 8P* C/B 20 C/ 9'3'*B C'2 0. )32'*,P8'B -+*&+72 2'* -*'99'* /33+C0./+3B,09. &C02 9)7/8&'2'* -+* /33+C0./+3B 9)7/88P* '3 K#

19 9-N-,V6)1''>'(1786)'(D1$'1+ a''7, -*'9&NC'* C/8./8&'2'3 / 0. -+*,.WB 0. '* +(./7 2' *'7'C03.' 0.,P*8' -+*B 0. '3 -+*032*/38 '77'* 57/C'* '3 /33+C0./+3 /32'3 -+* '. @/88'3N*9'*'(W(+.'3./'77'9)7/8&'2'*+850**/'*'*-+*2'33'/33+C0./+3A %/7 0. 2'.,4,.'9,+9 /33+C0./+3'3 /328W* /B,09. &C+*203 2' (W +9*W2'. *'70.'*'*./7 &/3032'3B &0* C/ C *)8' '3 9+2'7 0- %&+90, `/32&:C/,. ;`/32&:C/,. $"""E KK#eK$">A?'..' 8P* C/ / '. -+*,P8 (W 0. +(3W &+, T/ &0* C *)8' `/32&:C/,., 9+2'7./7 0. -*'9-+* ;a''7, $""QE MK$>B 20 C/ 9'3'*B 0. `/32:C/,., 9+2'7 -*'9&NC'* -/*' &+C'28*)(('* 2' -7',.' 8W* /8'33'9 '77'* 57/C'* 0-A?/,,' '*E (*+2)1'3.'*B -+*5*)8'*'B ,&W32.'*/38,/3,.03,'*+89432/8&'2'*;`/32&:C/,.$""QEKK#>AX+2'77'3&'*)32'*8/C'*'. 5/77'2' (WB `/32&:C/,. &0* C078.,+9 2' C/8./8,.' &+C'28*)(('* / '.,4,.'9A F'*)2+C'* /77),.*'*'* 9+2'77'3 +8,WB &C+*203 2/,,' &N38'*,099'3 / '. +8 2'*-+*&0*'3/32-742'7,'(W&/3032'3A KM

20 "23:)9+2,5($%-#7,&%$#8%#+,$%#6'7%84C.A$5$(00%$#'5#8%$%&#,-.%$-%#$%34.,'-#.,3#6,-4-8%-#IR,-86S7,&.#9::TL#MMKOD %88#$0'MD/0(1)2/3'2/'(#/'1)+ F'*)32'* &P*'* 2' 2'* /32,097'* 2' ' '77'*7'2'7,'0-0./9(7'9'3.'*'+8&W32&NC'2'38N72'32'7+C8/C3/38;`/32&:C/,.$""QEKK#>A?/,,' -/*' &0* 077' (W &C'* 2'*', 9W2' 9)7/8&'2 -+* N32*',4,.'9'. '3 8/C'3 9W2' 0. (*+2)1'*'B 5*)8' '77'* 8'303C'32' '. (WA -+* 5',.'99'B 2' 0. /3C',.'*' /B +8,W7'2', 7+C9N,,/8' *099'*B,+9 5W2' -+*5*)8'*'B +8 $"

21 )2-P*' '3,.P**' 8'303C'32'7,' 0- *W90.'*/07'* -* '. +8 2'*9'2 CN*' 9'2./7 0. N32*' 9)7/8&'2'*3'-+*8'303C'32'7,'-+*&'7',4,.'9'.;/5/2A>A C/7 2'.,4,.'9 +8 2' *'7'C03.' 2'* '* / -+*&+72./7 8'303C'32'7,'3 0-2' C/7 57/C' C/,)'7. (*N,'3.'*'. 8'33'9 / 0-,3/. QAKA F'*.42'7/88P* C/ 5W2'B &C+* '*/07'. 5'CN8'*,/8 8'33'9,4,.'9'.B 2' *'7'C03.' (701'*/38 +8 *'70./+3'*3' 9'77'9 2/,,' =-.'* 8/C'* C/ 0-2' +8 2'*', *+77' 9-N-9E:$23M101)63&#))21)1)86)2//6I#(26/ cw* (W 34' a''7,b 0. 2'* '*.+ &+C'2+9*W2'*B &C+*203 2'33' 34' 57/C'.08'. / F$(5# / 2'. (W8N72'32',4,.'9 ;a''7, $""QE #M#>A a''7, '3.+2'7.&'2 / -+*&+72./7,.)2/'. 0- /33+C0./+3'*B &C+* 2'* '* (W '3.'3 C/ 2'.+ 2'7',+9.N. -+*5)323' +8 2'*-+* (WB &C+* /33+C0./+3'* $K

22 2'* 2'*-+* CN*' 3+87' 5',.'9.' 5'./38'7,'*./7,.'2'B,W N32*'*,/8 / '.,.P**' A -+* @03 -+*,P8',/8 9'2 07.'*30./C' 9W2'* 0. 8P*'./38'3' (WA '77'*,'*C/1'* ;a''7, $""QE MK$>A ^'./38'7,'*3' -+* 2/,,' '77'* /3C',.'*/38'* &+, +('*'*'* (W,099' *',.'3 0- /32),.*/'3B -+* 8/C' 0. 5'8432' 9'2B '* 2'. 9)7/8. 0. )32'*,P8'B +(5488' CN*' 34' 34' *'70./+3'* 9'77'9 -+*5*)8'* +8 (*+2)1'3.B )25*'2'7,' 0- '3 /33+C0./+3 '* 0-&N38/8 0-B 0. 2'* '* 3+87' 0-,N.3/38,9)7/8&'2'* -+* 2'3 '3 2'7 0-2'3 (W '. +9*W2'B '3 /33+C0./+3 /32'3 -+* -*'9&NC'*a''7,-'9+9*W2'*B&C+*2/,,',(N32/38'*+82'*9'29)7/8&'2'*,09.50**/'*'*-+* 0. +C'*+*23'2' '* 2' 5*'2' @)7.)*'77' +8 (W,'7C',4,.'9'.-+*0.N32*',/8;a''7,$""QEMKQ>A $$

23 ./(1)/1 (1G/2'G1 I#/'G1$23M101)+ FC/, 2'* (*+57'9'* / -+*&+72./7 '3 032'3 9'*' +8 2'. 03 (WB &C02 2'-/3'*'*,+9 CN*'32' '. (*+57'9 / 2'3 077'*'2' =. ^13#(2I1 1881G(1)?D #/0)1 67)D01)+ FC/, 903 +(208'*B 0. 2' &0327/38'*B *'.08'* / 2'. CN*' 9'2./7 0. 7N88' (*', (W,4,.'9'../7 0. N32*',/8 ;a''7, $""QE MKQ>A a''7, /3,.03,'* '77'* )0-&N38/8' +*803/,0./+3'*B 2'* (W('8'* ;/5/2A>A 2'*', (*N-'*'31'* / -+*&+72./7B &C02 2'* '* C/8./8. -+* 2'9B 0. '. '77'* 0-2'3 3)CN*'32' 9W2'B &C+*(W '.,4,.'9 -)38'*'*B N32*/38 / -+*5*)8,9P3,.*'3'B (*/,N32*/38'*B /-.'* '77'* C'2B ' -+*5*)8'*' /3.'*08'*'* 9'2 '77'* /33+C0./+3'*B +8 2'*-+* N32*'* 2'*', (*N-'*'31'* ;a''7, $""QEMKQ>A F()#(132'G 63 G6/G:))1/*17U''23( '?2$ I2)G'67M101) +8 $""QEMKQ>A?/,,' -'9 CN*' 9'2./ *9' $J

24 -+* /33+C0./+3,+9 CN*'32' *',)7.0.'. 0-2/,,' 90387'3 (W,W2033',09./2/8 03,',,+950**/'*'*A?0 2'..' / 50**/'*'* -+* '* 2'. ',,'3./'7. (*+-/. -+* +C'*7'C'A %/7.*+2, -+*B /32 (W -+**'.3/38,e 8'303C'32'7,' 0- *W90.'*/07'* '* '3 /32),.*/B 2+8 '3 )(*PC'. /32),.*/A _ -+*7N38'7,' 9+2'77'33'2'3-+*A $%-.4F%3;[+*.'*KMM#EJR>D $Q

25 /3C',.'*' / /33+C0./+3'*A Z0*'3 -+* 34' &0* '3 /32-742'7,' (W (*/,'3B 20 34' 5'8*N3,'* (*+-/.(+.'3./07'. -+* /32),.*/'3,+9 '3 &'7&'2B 20 2/,,'./7542'* 34' 'C3'*B,09. +(.08'* ;[+*.'* KMM#E JR>A _ -+*&+72./7 2/,,' &0C' '3 /32-742'7,' (W (*/,'3B 8*)32'. (*/,'3 (W ;/5/2A>A D)5,./.)'*50*&'2'3 0- '. 8/C'3. &0C' '3 /32-742'7,' (W (*/,'3 0- '77'*,'*C/1'3B 20 2'..' 5'8*N3,'* 9)7/8&'2 -+* 0. P8' (*/,'3 / -*48. &0C' '3 /32-742'7,' (W '3 +C'*7'C'7,','C3' /32'3 -+* '3,W /32),.*/A?0 8'303C'32'7,' 0- *W90.'*/07'* '323) '* 3+8'. 2' 8/C3' / +(3W', 8'33'9 /33+C0./C' 7P,3/38'* ;[+*.'* KMM#E QR>A _ +C'*'3,,.'99'7,' 9'2 a''7, 9'3'* [+*.'*B0./33+C0./+3+-.''*'.*',)7.0.0-N32*/38'*/2'.,4,.'9B,+92'38/C3'/32),.*/'*'32'7 ^>1 (1G/6$6321)+ 34' 9)7/8&'2'* / -+*&+72./7 9W2'3 9',.079/32'7/8'W*,08./7/33+C0./+3;/5/2A>A ^>1 1$$1) U/0)101 86)&):31)&1M6I+ c4' '77'* N32*'2' (*N-'*'31'* -+* CN*' $R

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

!"#$%&'()"*'+& #",-!&

!#$%&'()*'+& #,-!& !"#$%&'()"*'+& #",-!&!!"#$%"&'"()*+,*)%*-.*"$"/0%*1"/*--*/"2(1$*)1*+"&'" 2+&3*..$&)*--*"$"4&--./&.*5"! "#$%&'($!')!*'+,'!-.&(&$!/+%0!!!!!! 1)2$(&34!)5,!136,5#5(54&!54!-6354,')&! 1',0+7!83&9$,7&6$6!:;

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Åbne forretningsmodeller

Åbne forretningsmodeller E å uvk å va. Vkh, ha å, øj kk ku a v k akø, å uvaø u. D av c k aajpa, hv a pa å økk v u a aaj. 8 I Th MESH why h uu u ha v La Gaky kp på y, hv kapa y a jka u. 1/7 Iuk Hv å va uvk a y puk, y, pc, aa, vv

Læs mere

"#$!6%%!&!A/'@$:9)/'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++?

#$!6%%!&!A/'@$:9)/'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++? "#$%&#'(%)*+,"+&'+- "#$%&%'($#(')'*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++, "#$%&'()&'%* """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Læs mere

012345!1673!!!"#$%&'()*+#,)'-.#/

012345!1673!!!#$%&'()*+#,)'-.#/ 012345!1673!!!"#$%&()*+#,)-.#/ 0!849 :.,,#;*$ -.#/+*%

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

!"#$%&'(&)*+,-"%.&)*+,&/"%0,+,&)%&.$!+##+,& & &!!!!!!!!!!! "#$%!!! &#'()!*+,!-!!!./0/1/0%)#/2%0"!34)$%2#5'!67!/8#"%)9!)%2/0#8%!0/2!!!!,,:!!

!#$%&'(&)*+,-%.&)*+,&/%0,+,&)%&.$!+##+,& & &!!!!!!!!!!! #$%!!! &#'()!*+,!-!!!./0/1/0%)#/2%0!34)$%2#5'!67!/8#%)9!)%2/0#8%!0/2!!!!,,:!! "#$%'()*+,-"%.)*+,/"%0,+,)%.$+##+, "#$% #'()*+,-./0/1/0%)#/2%0"34)$%2#5'67/8#"%)9)%2/0#8%0/2,,: #'()*+: ;%%?%5$9/="42(00%0/2,,: #'()*+:@ ;

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.9.2012 COM(2012) 490 final 2012/0235 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i Den Blandede

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE

VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE www.hella.com/wiperblades Viskerblade fra HELLA Som førende partner til de mest kendte europæiske køretøjsproducenter har HELLA siden 1899 udviklet kvalitetskomponenter

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

ABCDEFABBDDD B BAA D

ABCDEFABBDDD B BAA D ABCDEFABBDDD B BAA D AB CDEFF C E!!" "!#"! $%&AC'A%()(* AB ' +(%& C (,&(+ -,$$CAF'&A &$%(&+ &. ((%+(&(&(C(C C/&C0(A((+&1( 2&$((((F A CDBEFEBEBCEBCFBE CFFBEBB BBBBABBFEAF!"# B BAA D E.D&(.$C (&(F 3DA+(C(AB

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke 6 3 : 0 1 c AU/p A / b d v g b m K If M M g u Ev b m d f d f æ g g u b g I g y M Mj 2013 Vjd: M Ly TITELBLAD Pj: Evug f d mb buggæfd Ig Myg Abg uv Mj 2013 M M Kbg Ifmvdb, 10. m Vjd: M Ly A g: 190.320

Læs mere

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund og kommuneplantillæg nr. 25 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund Januar 2014 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens

Læs mere

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST BYPLANVEDTÆGT for et eyggelsesområde ved Kostræde Bnker (Prtiel ypln nr. 10 i Vordingorg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST Rettelsesld til Bpv 10 Loklpln B-501.2 Overførsel f sommerhusområde i Kostræde

Læs mere

!#$%&'()*(+,-&*)-./+*%012,*.#*-%,-(*1++,#.+3*(-4%(-5'),*1.6,++,- 7%121-1.-5*#18(*.#*+-&*)-9:)*1-;-?

Læs mere

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP . KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Redegnre1 se for lokal p1 anens forhold ti1 anden p1 anlægning. 3. Lokalplan nr. 15 A i Afsnit Il 1: Lo kal p1

Læs mere

Maskulinitet i en global kærlighedskontekst

Maskulinitet i en global kærlighedskontekst Maskulinitet i en global kærlighedskontekst - danske mænds aktive søgning efter en udenlandsk kone Af: Helle Hye Secher Marcussen Sanne Joy Foss Jacobsen Mie Hesselager Olsen Kristine Rømer Vejleder: Helle

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208762

.48716100. Sagsnr :208762 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Bomag1 1,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 125 Sagn 208762 udg md 1 Da o16 06 B V n byggnj dhud dåbn andab Sø undmmubp

Læs mere