!"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!"

Transkript

1 "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#& $&#5#%+,-6++ *F#(+7&'/+4,10#"*#(=+>GHIG+ J,0&,+K,)*F,$+;<&/#(*#(=+ + + "#$$ L#M"#.#&6++ N#(%#+7MO&/2&.++ + P-"#5#&)(/*.,%'6+?Q+;,(0,&+RDI>+ P(%,"+('&1,"*).#&6+CE=R+

2 %&'()#*(+ %&'()*(+,'+-.&/,*','0*1&/,.+/2'3./-4.&'50**/'*,0,,+1/0.'26/.&.&'*'1417/38+-1*/./107*06 (+/ '(0*.)*' /3.&' /2'0.&0..&' -).)*',)(( */./107 *06 90.'*/07, 103 -/*,. 0/9 +-.&' *'(+*. /,.+ /2'3./ ).7/3'.&' *'7'C *,A D' &/, *'(+*..&'3 0..'9(.,.+ /2'3./-4 50**/'*, 6&/1& 0*' &+72/38 /9(7'9'3.0./+3 +-.&/, *'1417/38A %&/, 902'.&*+)8&.&','/3.'*C/'6,0*'.&'32/,1),,'2/3*'70./+3.+0,'7'1./+3+-.&'+*/',1+31'*3/38 /33+C0./+3A%&/,/,2+3'/3030..'9(..+/77)9/30.'(+,,/57')32'*74/3810),', '1./+3,+-.&' /2'3./-/'2 50**/'*,A %&' 90/3 *',)7., *'70.'.+ '1+3+9/1 2/--/1)7./', 032 /32),.*4,.*)1.)*',B $

3 9-9ED$3):?? H 9-<5)6B1G(01'23/ H $AJAKL0,',.)2/'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM $AJA$H-8*N3,3/380-10,'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK" 9-A./(1)I21J ,9 $AQAK%'90./,'*/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKJ $AQA$?',/83AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKJ $AQAJD'7C'/3.'*C/'6'.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKQ $AQARH3074,'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKR $AQAUV0((+*.'*/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKS 9-NO16)1(2'G)# ,N $A#AKT+*',,4,.'9-+*,.W'7,'EAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKM $A#A$X)7/8&'2'*+850**/'*'*-+*/33+C0./+3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA$K $A#AJY(,)99'*/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA$M 9-H%/#$>'1'()#( H <P#33):/ <Q <-,RI#01)1$S'G)6(T <Q <-9K)2(2'G1)D7#(1)2#$1) <9 <-<RI6)86)31/#/I1/01T <4 AK6)($U3/2/3#8'>'(171( A9 A-,V6)1'G6)( A9 A-9WI1)'23(6I1)#G(C)1) A4 QA$AKX432/8&'2'*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQR QA$A$[*+2)1'3.'*3'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQU QA$AJZ+*5*)8'*'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQ# J

4 QA$AQH--072,&W32.'*/38,/3,.03,'*EAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQ# A-<W?':771)2/ AH 4-%/#$>' Q 4-,O1G/2'G Q RAKAJT/2'3,2'7/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARQ RAKAQY(,)99'*/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARQ 4-9XG6/672'G RA$AQY(,)99'*/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS$ 4-<56$2(2'G ;< RAJAJD090*5']2'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS# RAJAQY(,)99'*/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASM ^/708K ^/708$E_3.'*C/'68)/2' Q

5 ,-./0$10/2/3,-,5)6&$1781$(?'. 9+2'*3',09-)32 '* 0-&N38/8' 0- / -7'*' +8-7'*' 0-2' 2087/8' 8P*'9W7A?'* N72*' -+*03,.07.3/38'*A ^W2' 9'3 +8,W / &0* -*0 '. ;`''B a'*'--/ b c0.&03 $"KJE '3,.+* 9N382' B,+9 50*' '*,.'8'. -*0 KRARJM.+3, / $""K./7 U"AS"$.+3,/$""M;X/7]P9/3/,.'*/'.B$"KJ0>A X+2'*3' 5',.W* =3 9+5/7.'7'-+3 5',.W* -+* 0-9'77'9 R""./7 ;L+55/38 $""#B U>A F'*0- '* '3 -+* 9/7]P'.B &C/, 2'. 5'&0327', 03,C0*7/8. / 2'3 0-,7)..'32' -0,' 0- '* /,N* / -+*&+72./7,.+--'*,+9 574B 1029/)9 +8 5'*477/)9B *,.032B 0. =d '* 0-&N38/8' 0-032*' 7032'./7 -+*,43/38,09./2/8 9'2B 0. '-.'*,(P*8,7'3 '-.'* 2/,,' *W90.'*/07'* '*,./8'32'A?'3,./8'32' '. 0-B R

6 +8 '* / 208 '3 ))32CN*7/8 2' /)9 +8 /32/)9 '* C/8./8' / 0-,+71'77'*B +8 &P]&0,./8&'2,.+8' '* 0-&N38/8' _ -+*5/32'7,' 9'2 0. +(3W '. 9'*' =db / $"KK 6%-&<-#.,3# $B&.'++%$=D# _ 9'22'7'7,'3 -*'97N88', 2'* '3 +C'*+*23'2',.*0.'8/'* -+* '7'*'*' +(3W'7,'3 0- '3 1'3.*07 *+77'B / he5%.# $%&&'($)%%++%C.,7,.%.# '5# +'$F%8$%8%# 7,3CB$# +'$# 5%-4-7%-8%3&%= $"KKE KQ>A =d 7N88'*,W7'2', +(./7B 0. '3 +(3W,8'33'98'303C'32'7,'A?'..' 7'2'* +, -*'9./7 C+*', / (*+57'9,./77/38'3 2' (*+2)1'3.'*B-+*5*)8'*'B9432/8&'2'* ,&W32.'*/38,/3,.03,'*A[W2'39W2'-W*C//32,/8./ D%=cH%'1&3+6+*72BHC'*&+--HID+8FAGAF03,'3A?',)2'3'*C+*','9(/*/./703074,'35488'.(W 50**/'*'* '* 2'* -+* / -+*&+72./7 (W5'8432' S

7 ,-<=00>&1$'1#8?)6&$1786)7:$1)2/3?'..' -P*,. +8 -*'99',. 0. /2'3./-/1'*'B 50**/'*'* 2'* '* -+* K @)3 &'3,43./7 2' 50**/'*'*B 2' 03,'*,+9 CN*'32' 2,.4*'. 0-B &C02 5'.'83'*,+9 &/32*/38'* / C']'3 -+* 9'*' 8'303C'32'7,'A F'*'-.'* C/7 C/B C'2 &]N7( 0- '3 )2C078.'.'+*/'* +8 )2,(*'2'7,' 0- /33+C0./+3B (*PC' 0. +(3W '3,.P**' -+*,.W'7,' -+* 2'* 7/88'*./7 8*)32 -+* 2/,,' 50**/'*'*A,-A%)&1B0''?C)3'7D$ j j FC028'303C'32',+8&C+*20357/C'*2'..'8'303C'32.i j j '* 2'* 9'77'9 2' 50**/'*'* /2'3./-/1'*'*+850**/'*'*0,,+1/'*'.9'2)25*'2'7,'0-/33+C0./+3i 9-E1(601 9-,F():G(:) +(80C'3,9W78*)(('B,09.*'2'8P*'-+*5*)8'30-10,',B/3.'*C/'6+8-'7.0*5']2'A?'*)2+C'*C/7C/ )2,('1/-/1'*'C+*',03074,',.*0.'8/A K U

8 (W 9+./C0./+3'*3' -+* 0. 8'303C'32' /,N* 9'2 (W 8'303C'32'7,' N,'*'3,09. +,,'7C 2'3 -+*3P23' 5088*)32,C/2'3 +9 '93'. -+*,'3'*' 3N*9'*'(W50**/'*'*A K#?2(1$ A,.0*.'* 9'2 '3 C/,)'7 *'(*N,'3.0./+3 0-,4,.'9'.B &C+*/ /328W*B +8 &C+*(W 2' *'7'C03.' 57/C'* /2'3./-/1'*'.A O+*.'. '* '-.'*-) '3 +(*/2,3/38 0-2' /2'3./-/1'*'2' 2'*', *+77'* / 9'77'9 '* /3,(/*'*'. 0- %&+90, `/32&:C/,., h=k.'32'2 [*+2)1'* 8P*',B 20 2'. '* 3P2C'32/8. 0. &0C' '3 -+*,.W'7,' 0-2/,,',099'3&N38' -+* C+*',*',)7.0.'*A /32'&+72'* C+*', &C+* C+*', *',)7.0.'* 57/C'* +(,)99'*'. +8 C+*', (*+57'9-+*9)7'*/385',C0*'.A #

9 0.)32'*,P8'3N*9'*'/-*'9./2/8',.)2/'*A 9-9ED$3):??1 T+*', 9W78*)((' / 2'..' '* 0-8*N3,'../7 2' C/ 0*5']2'* 9'2E X432/8&'2'*3'B (*+2)1'3.'*3' ,&W32.'*/38,/3,.03,'*A T/ &0* )2' *5*)8'*3' / 9W78*)(('3B /2'. C/ 0. 2',+9,W203 C/7 80C3' 0-2'..' +8 2'., 3NC3.' '* *'7'C03.',+9 9W78*)(('B /2'. C/ 9'3'*B 0. 42'*7/8'*' /3-+*90./+3 9'*' 5'&0327/38,,4,.'9 D09./2/8 9'3'* C/B *',.)2'*'32' 9-<5)6B1G(01'23/ 9-<-,\#'1'(:021 CN*' 0. -/32' +--'3.7/8../78N38'7/8. /3-+*90./ ,5'&0327/38 9N382'* 2' 5'&0327'*B +8 &C+* 9'8'. 2'* 57/C'* '../7 34' *W90.'*/07'*A?'*)2+C'* &0* 2'. +8,W CN*'. 0. -/32' /3-+*90./+3 2' 2'.07]'* +9&0327'32' (*+1',,'*B, '33'98W* / -+*5/32'7,'9' ,,+*.'*/38+88'303C'32'7,'Am2'*9'*''*(*+1',,'*3'-+*8'303C'32'7,' ;^/708K>A[W8*)320-2'..'&0*C/&0*CN*'.3P2,08'../7B+8-P7'*0.2'.&0*CN*'.*'7'C03.B0. /32,097'C+*','8'3'9(/*/(W+9*W2'.A?'..'&0*2+8+8,W5'.42'.B0.C/C0*CN*'.0-&N38/8'0- /,N* 9'3 +8,W 032*' C/77/8&'2./7 +8 2'7' /3-+*90./+39'2+,A T/ &0* / -+*7N38'7,' 0-2'..' C '34..' +, 0-10,',.)2/'. -+* 0. -W '3 -+*,.W'7,' -+* '. M

10 10,',.)2/' C'2 0. (*+2)1'*' '3 C/2'3 -+*&+72'3' -+* 8'3C/32/38,e +8 2' 50**/'*'*B CN*' -+* '3 9'*' ,*/8 8'303C'32'7,' 0- 5',C0*' C+*', (*+57'9-+*9)7'*/38 /,09,(/7 9'2 0.,N..' C+*', /32,097'2' ( FAGAF03,'3+8HC'*&+--HID;D9/.&$"KKEJQ>AH.0*5']2')2-*0'.10,',.)2/'8P*2'.9)7/8.-+*+, 8/C3',/.)0./+3 ;^*4903 $""#E SM>A?'.,/2,.3NC3.' '* /,N* C/8./8. / 2'..'./7-N72'B 20 +('*'*'* (W 9'8'. C/,B 2'*-+* C/7 &0C' '3,.+* 9-<-9%83)U/'/2/3#8*#'1 cw* 903 )2-P*'* '. 10,',.)2/'B '* 2'. 0-8P*'32'B C'* 3+87' +C'*C']'7,'* 0-8*N3,3/38'3 0- '3, 10,'A T/ &0*B,+9./27/8'*' 3NC3. C *N3,' +,./7.*' 0. C/ -P7.' 0. '3 9)7/88]+*2' '3 9'*' 2452'8W'32' )32'*,P8'7,' +8 -+*,.W'7,' -+* 2'*', /32/C/2)'77',/.)0./+3A _32'3 -+* &'7' +9*W2' ,&W32.'*/38'3 0-2' B '* 2'* 9038' *'7'C03.' &0C'.08'. -0. / -+* 0. -+*,.WB 50**/'*'* 2'* '* -+* 0. 8'303C'32' *W90.'*/07'*A T/ &0* / +8 C (W &0* C/ 8]+*.B 20 2'. '* 2'* /,/2,.' '32' *'3. 8'303C'32' 2' '77'* -+*)2,N.3/38'*B 2'* 8P*,/8 8N72'32' / -+* 2'. '77'* K"

11 *099'*A?'..' C/7,/8'B (W 50**/'*'* /3.'*3. / 2/,,' )2C078.' 9'3 /,.'2'. (701'*'* / '.,.P**',4,.' '* &'3,43./7 9-<-<K6/'1GI1/'1)'678C$31#8*#'1'(:021 =.(*+57'9+-.'0,,+1/'*'.9'210,',.)2/'*'*0.2'.'*,CN*.0.8'3'*07/,'*'2'-)323'*',)7.0.'* )2 (W '. &'7. +9*W2'B 9'3 /,.'2'. 5*)8' 2'../7 0. )2C/2' -+*,.W'7,'3 0- '3 Z+* 5'2*' -+*'5488' 2'33',C08&'2 &0* C/,+9./27/8'*' 3NC3.B C078. (W.*' 0-2',.P*,.' 20 C/ '*B 0. CN*' 50**/'*'* 07. '-.'*B L0,',.)2/'* '* -+* 2'. 9',.' +8 `'6/3 $"K$E RR>B +8,W &0* &0-. '3 '9(/*/B &0* 7N,. '3 *'7'C03.'.'+*/'* (W +9*W2'.A T+*', C/2'*' '9(/*//32,097/38 57'C,W7'2', -+*9'. 0-2'.'+*/'*B C/ &0C2',./-.'. 2'33' +(80C' KK

12 9-A./(1)I21J?'3 9W2'B C/,097'* '9(/*/./7 C+*', 10,',.)2/'B '* (*/9N*. 8'33'9 /3.'*C/'6 9'2 +8 /3.'*C/'6('*,+3'*3'./7 0. (*+2)1'*' C/2'3 +9B &C+*203,4,.'9'. -+* ,5'&0327/38 -)38'*'*B +8 50**/'*'* 2'* '* /32'3 -+* 2'..',4,.'9A T/ +8 '. -+*9W7B &C+* 2'3 C/2'3B C/ +(3W*B /,09,(/77'. 9'77'9 %/7 C+*', /3.'*C/'6, 5'34..'* C/ +, 0-2',4C -0,'*B,+9 035'-07', / 2'3 ' '7,' +9B 0. ]+ 5'2*' -+*5'*'2. '. /3.'*C/'6 '* /32'3 )2-P*,'7B ]+ C/7 2'. '32'7/8' /3.'*C/'6 &0C'B +8 ]+ 7'..'*' C/7 2'. CN*' '-.'*-P78'32' 0. 5'0*5']2',C0*'3' -*0 /3.'*C/'6'. (W '3 9W2'B 5*)8',./7 0. 5',C0*' (*+57'9,./77/38 ;OC07' +8 Y1'>I8#'1)86)2/(1)I21J01'23/+ %'90./,'*/38E F'* -+*9)7'*', -+*9W7'. 9'2 )32'*,P8'7,'3 +8 +(-0..'7,' / 5'.*08.3/38A 2',/83', -+* 0. 2'3 C/2'3B /32,097'+82'39W2'B&C+*(W903,'3'*'C/703074,'*',/./3.'*C/'6A _3.'*C/'6E D'7C' /3.'*C/'6'. 8'33'9-P*', / +C'*'3,,.'99'7,' 9'2 /3.'*C/'68)/2'3A &'3,43./7 2'3 908.*'70./ '. -+*&+72B 2'* '* 9'77'9 /3.'*C/'6('*,+3'3+8/3.'*C/'6'*'3/,'7C'*'70./+3'3A H3074,'E F'* 0-8P*', 2'. (W 5088*)32 0- )32'*,P8'7,'3, -+*9W7B &C+*203 F'* -0,.,7W, C07/2/.'.'3B *'7/05/7/.'.'3 +8 8'3'*07/,'*50*&'2'3 0- /3.'*C/'6'., K$

13 *',)7.0.'*AT07/2/.'.C/7/2'33',099'3&N38CN*'B&C+*C/2./3.'*C/'6'.)32'*,P8'*2'.B2'3 &0C2'./7 -+*9W7 0. )32'*,P8' +8 *'7/05/7/.'. '*B &C+*C/2. *',)7.0.'*3' -*0 /3.'*C/'6'. V0((+*.'*/38E _3.'*C/'6)32'*,P8'7,'3, (W '3 7'.7N,'7/ A-,O17#(2'1)2/3 _-P78'OC07';KMMUEK"$>,.0*.'*'./3.'*C/'6077'*'2'/32'3,'7C'/3.'*C/'6'.B&C+*/3.'*C/'6'*'3,(P*8'*,/8,'7C.*'C/8./8',(P*8,9W7n&C02B&C+*-+*+8&C+*203iP748C/)32'*,P8'*9'22'.*' /3.'*C/'6, &+, &'3&+72,C/, HC'*&+-- HIDB FAGA F03,'3 +8 D%=cH %'1&3+6+*72 '*B &C+*7'2', (WB 50**/'*'* 2'* '* -+* 0. 8'303C'32' -7'*' *W90.'*/07'*A P7'$+'$# C/ )32'*,P8'* 9-A-9Y1'23/ T/ 7N88'* )2 9'2 '3 &C+* C/ 702'* C+*', /3.'*C/'6('*,+3'* 2' /77),.*0./+3 0-5'&0327/38'3 &+, 2' T/ -W* '3 C/2'3 +9B &C02 2'* 8'303C'32', 0-2' (W 2' +8 9'.+2'* 2' -+*-+*,.W'7,' -+* +9*W2'.B,+9 C/ &0* +(3W'. 8'33'9 7N,.' 90.'*/07'* '. KJ

14 *0((+*.'*B 50,'*'. C/2'3 +9 /33+C0./+3A T+*', /3.'*C/'6 '* 2'*-+* cw* '3 /3.'*C/'68)/2' /32'3 /3.'*C/'6'. )2-N*2/8',B '* 2'* / -P78' OC07' '-.'*-P78'32'B,+9 '* 8*)32'. / 9'3 '* &'3C'32. -*0 5*)8'3 0-5'8*'5'*B,+9 C/,'7C 0*5']2'* 9'8'. 9'2B +8 /32 / /3.'*C/'68)/2'3A 9-A-<F1$I12/(1)I21J1( 7N,' +,./7 2'3 C/2'3A d32'*,'7c' /3.'*C/'6'3' -P78'* C/ 2'3 /3.'*C/'68)/2'B,+9 C/ &0* )20*5']2'. (W -+*&W32 +8,+9 8/C'* (702,./7B 0. W53' +( -+* 3+87' '77'* '93'*B,+9 C/ +C'* (W -+*&W32B +8 @03 *W90.'*/07'* -+* 0. )32'*,P8'B &C+*C/2. C/ &0* 2'3,099' 8*)327N88'32' -+*,.W'7,' 0-B C0* 2'. '3' /3.'*C/'6 '..'7'-+3/3.'*C/'6A H77' /3.'*C/'6, '* +(.08'. (W 07./2'*/'3/3.'*C/'6,/.)0./+3A_3.'*C/'6('*,+3'3'*2+9/3'*'.0-/3.'*C/'6'*3'B202'.'*+,B2'*,N..'**099'3-+*,(P*8,9W7'3';OC07'KMMUEKJK>AY9C'32.&0*/3.'*C/'6('*,+3'3+-.',.'83' KQ

15 /3.'*',,'* +8 '.,.W,.'2 / -+*&+72./7 2' '93'*B 2'*,(P*8', /32./7 / '. /3.'*C/'6A _ -+*&+72./7 /3.'*C/'6('*,+3'*3' 9W C/ 03.08'B 0. 2' &0* '.,.W,.'2B &C+* 2','* 2'*', 9'2 '3,.P**' C/2'3 '32 +,A DN*7/8. )32'* o. 0- /3.'*C/'6'3' J> &0C2' /3.'*C/'6('*,+3'3 &+723/38'* +8 '3.'32'3,./7 0. 7'2' /3.'*C/'6'. / 9-A-AO)#/''G)2?(26/ 3W*.07',(*+8 '* +C'*C']'7,'* +9 *'7/05/7/.'. +8 C07/2/.'.A 8'3.08'7,'*0-+*2AT/&0*C078.0.,'5+*.-*02/,,',9W-472+*2-+*0.8/C''.9'*'-742'32',(*+8A T07/2/.'.'3 '* -+*2/ ;OC07' KMMUE KSS>n C/ &0* 5',.'9.B -+*,.W,B &C+* KSS>A 9-A-4%/#$>'1 Z+* 0. +(3W '3 5',C0*'7,' 0- C+*', (*+57'9-+*9)7'*/38B &0* C/ C '3 )2-P*' '3 /3.'*C/'6,A _ '3 MA 0.-P78'A_.*/3o.7N,',&'7'/3.'*C/'6'./8'33'9-+*0.-+*,.W&'7&'2'3A_.*/3.+5',.'99',B&C02 KR

16 -/32'* C/ 2'.'90'*B,+9 2+9/3'*'* 2' 30.)*7/8' '3&'2'* ;OC07' KMMUE KM$>A T/ &0*.'90./,'*'. 1/.0.'*3' 2' 1/.0.'*B,+9 &0*,099'.'90 q &C+*C'2 2'* 5'.423/38,'3&'2'*, *'7'C03, -+* /3.'*C/'6'. +8 C+*', (*+57'9-+*9)7'*/38A F'* &0* -]'*3' '3&'2'*B,+9 9)7/8C/, C0* /3.'*',,03.'B 9'3 *'7'C03.' -+* 5',C0*'7,'3 0- (*+57'9-+*9)7'*/38'3A _.*/3 -'9 -*'9&NC', '. C/3N*9'*'B&C+*203C/C/75*)8''9(/*/'3/03074,'3A 9-A-;V1)282G#(26/ =9(/*/'3-*0/3.'*C/'6'3'*'(*N,'3.'*'*2'.9W7BC/&0C2'9'2/3.'*C/'6'3'AH77',(P*8,9W7-*0 [W 5088*)32 0-0*8)9'3.0./+3'3 $AJ 9'3'* C/B 0. 8/C' ' /B 50**/'*'* 2'* '* -+* 8'3C/32/38,/32),.*/'3 C+*', 8'3'*07/,'*e 50*&'2 C'2B 0. C/ &0*.*' 2+8 )2'3 0. 8'3'*07/,'*' -+* &'7' 8'3C/32/38,e /32),.*/'3A FC+*203 *',)7.0.'*3' 0- /3.'*C/'6'. *0((+*.'*', '* C/8./8A?'. '* '. +C'*C']'7,'* KS

17 9-4"1$(#)&1B01 (W $A &'* -+*,.W, / '3 -+*,.032 ;,' 'C.A b %03880*2 ;$"K"> %-# 5$(-8F'5> &C+* -'7.0*5']2'.,'* (W T/ 5'.*08.'* -'7.0*5']2' / C+*', '3,099'3,9'7.3/38 0- /3.'*C/'6 +8 *)32C/,3/38A _,.'2'. -+* 0. 5*)8' -'7.0*5']2'.,+9 '3 9W2' 0. +5,'*C'*' &C+*203 2' 2'* &0* 0. 8P*' 9'2 8'3C/32/38'3B -+*&+72'*,/8./7 +8 2'. 0*5']2'B 2' 70C'* (W '3 9'3 -+*&+72'* +,./ ,'*C'*' 2' *'3. 90.'*/'77' +8 (*+1',,'*B,+9 2' '33'98W*B -+* 0. -W '3 5'2*' 2A K$A 2'1'95'*B &C+* C/ 57'C C/,. *) / 2' (*+1',,'*B /C'* 5'&0327'.A d32'* *)32C/,3/38'3,./77'2' C/,(P*8,9W7B C/ (W -+*&W32 &0C2' 9'2 0. *)32C/,3/38'3 7082' +(./7 0.,./77',(P*8,9W7 /32./7,'7C' C/ &0C2' -+*5'*'2. /32'3A H7.,W '3 -+*9 /3.'*C/'6B &C+* C/./7 2'7, 7+2 *)32C/,3/38'3+8/3.'*C/'6('*,+3'37'2',09.07'3A 9-;K6)(L8$6J*M#)( -+* 9'*' 0. -+*9/27' 2'3 8/C3',/.)0./+3B,09. -+* 0. 8/C' 7N,'*'3 '. 9'*' +C'* +8,4,.'9,099'3&N38'3A?'..' &0* /,N* CN*'. KU

18 &0* -W'. 7P5'32' 8'33'9 C+*', /3-+*90./+3 &0* C/ -W'. -* '* 5W2' 7/..'*0.)*,09.,09.07'* 9' '. %48' O]N* -* NO16)1(2'G)#771 9W2'* 0. 8P*'./38 (W '3 9'*' 9W2' ;[+*.'* KMM#E QR>A?0 C/ 0*5']2'* )2 -*0 2'3 -+*,.W'7,'B 0. '3 P8'. 8'303C'32'7,' 0- *W,.+--'* / *'(*N,'3.'*'* '3 [W2'..'8*)32708B&0*C/C *)8'.'+*/B2'*+9&0327'*(*+9+C'*/38'30-/33+C0./+3,+9 2'3 *099'B C/ C/ ,'*' )2 -*0A?'..' 8P* C/B 20 C/ 9'3'*B C'2 0. )32'*,P8'B -+*&+72 2'* -*'99'* /33+C0./+3B,09. &C02 9)7/8&'2'* -+* /33+C0./+3B 9)7/88P* '3 K#

19 9-N-,V6)1''>'(1786)'(D1$'1+ a''7, -*'9&NC'* C/8./8&'2'3 / 0. -+*,.WB 0. '* +(./7 2' *'7'C03.' 0.,P*8' -+*B 0. '3 -+*032*/38 '77'* 57/C'* '3 /33+C0./+3 /32'3 -+* '. @/88'3N*9'*'(W(+.'3./'77'9)7/8&'2'*+850**/'*'*-+*2'33'/33+C0./+3A %/7 0. 2'.,4,.'9,+9 /33+C0./+3'3 /328W* /B,09. &C+*203 2' (W +9*W2'. *'70.'*'*./7 &/3032'3B &0* C/ C *)8' '3 9+2'7 0- %&+90, `/32&:C/,. ;`/32&:C/,. $"""E KK#eK$">A?'..' 8P* C/ / '. -+*,P8 (W 0. +(3W &+, T/ &0* C *)8' `/32&:C/,., 9+2'7./7 0. -*'9-+* ;a''7, $""QE MK$>B 20 C/ 9'3'*B 0. `/32:C/,., 9+2'7 -*'9&NC'* -/*' &+C'28*)(('* 2' -7',.' 8W* /8'33'9 '77'* 57/C'* 0-A?/,,' '*E (*+2)1'3.'*B -+*5*)8'*'B ,&W32.'*/38,/3,.03,'*+89432/8&'2'*;`/32&:C/,.$""QEKK#>AX+2'77'3&'*)32'*8/C'*'. 5/77'2' (WB `/32&:C/,. &0* C078.,+9 2' C/8./8,.' &+C'28*)(('* / '.,4,.'9A F'*)2+C'* /77),.*'*'* 9+2'77'3 +8,WB &C+*203 2/,,' &N38'*,099'3 / '. +8 2'*-+*&0*'3/32-742'7,'(W&/3032'3A KM

20 "23:)9+2,5($%-#7,&%$#8%#+,$%#6'7%84C.A$5$(00%$#'5#8%$%&#,-.%$-%#$%34.,'-#.,3#6,-4-8%-#IR,-86S7,&.#9::TL#MMKOD %88#$0'MD/0(1)2/3'2/'(#/'1)+ F'*)32'* &P*'* 2' 2'* /32,097'* 2' ' '77'*7'2'7,'0-0./9(7'9'3.'*'+8&W32&NC'2'38N72'32'7+C8/C3/38;`/32&:C/,.$""QEKK#>A?/,,' -/*' &0* 077' (W &C'* 2'*', 9W2' 9)7/8&'2 -+* N32*',4,.'9'. '3 8/C'3 9W2' 0. (*+2)1'*'B 5*)8' '77'* 8'303C'32' '. (WA -+* 5',.'99'B 2' 0. /3C',.'*' /B +8,W7'2', 7+C9N,,/8' *099'*B,+9 5W2' -+*5*)8'*'B +8 $"

21 )2-P*' '3,.P**' 8'303C'32'7,' 0- *W90.'*/07'* -* '. +8 2'*9'2 CN*' 9'2./7 0. N32*' 9)7/8&'2'*3'-+*8'303C'32'7,'-+*&'7',4,.'9'.;/5/2A>A C/7 2'.,4,.'9 +8 2' *'7'C03.' 2'* '* / -+*&+72./7 8'303C'32'7,'3 0-2' C/7 57/C' C/,)'7. (*N,'3.'*'. 8'33'9 / 0-,3/. QAKA F'*.42'7/88P* C/ 5W2'B &C+* '*/07'. 5'CN8'*,/8 8'33'9,4,.'9'.B 2' *'7'C03.' (701'*/38 +8 *'70./+3'*3' 9'77'9 2/,,' =-.'* 8/C'* C/ 0-2' +8 2'*', *+77' 9-N-9E:$23M101)63&#))21)1)86)2//6I#(26/ cw* (W 34' a''7,b 0. 2'* '*.+ &+C'2+9*W2'*B &C+*203 2'33' 34' 57/C'.08'. / F$(5# / 2'. (W8N72'32',4,.'9 ;a''7, $""QE #M#>A a''7, '3.+2'7.&'2 / -+*&+72./7,.)2/'. 0- /33+C0./+3'*B &C+* 2'* '* (W '3.'3 C/ 2'.+ 2'7',+9.N. -+*5)323' +8 2'*-+* (WB &C+* /33+C0./+3'* $K

22 2'* 2'*-+* CN*' 3+87' 5',.'9.' 5'./38'7,'*./7,.'2'B,W N32*'*,/8 / '.,.P**' A -+* @03 -+*,P8',/8 9'2 07.'*30./C' 9W2'* 0. 8P*'./38'3' (WA '77'*,'*C/1'* ;a''7, $""QE MK$>A ^'./38'7,'*3' -+* 2/,,' '77'* /3C',.'*/38'* &+, +('*'*'* (W,099' *',.'3 0- /32),.*/'3B -+* 8/C' 0. 5'8432' 9'2B '* 2'. 9)7/8. 0. )32'*,P8'B +(5488' CN*' 34' 34' *'70./+3'* 9'77'9 -+*5*)8'* +8 (*+2)1'3.B )25*'2'7,' 0- '3 /33+C0./+3 '* 0-&N38/8 0-B 0. 2'* '* 3+87' 0-,N.3/38,9)7/8&'2'* -+* 2'3 '3 2'7 0-2'3 (W '. +9*W2'B '3 /33+C0./+3 /32'3 -+* -*'9&NC'*a''7,-'9+9*W2'*B&C+*2/,,',(N32/38'*+82'*9'29)7/8&'2'*,09.50**/'*'*-+* 0. +C'*+*23'2' '* 2' 5*'2' @)7.)*'77' +8 (W,'7C',4,.'9'.-+*0.N32*',/8;a''7,$""QEMKQ>A $$

23 ./(1)/1 (1G/2'G1 I#/'G1$23M101)+ FC/, 2'* (*+57'9'* / -+*&+72./7 '3 032'3 9'*' +8 2'. 03 (WB &C02 2'-/3'*'*,+9 CN*'32' '. (*+57'9 / 2'3 077'*'2' =. ^13#(2I1 1881G(1)?D #/0)1 67)D01)+ FC/, 903 +(208'*B 0. 2' &0327/38'*B *'.08'* / 2'. CN*' 9'2./7 0. 7N88' (*', (W,4,.'9'../7 0. N32*',/8 ;a''7, $""QE MKQ>A a''7, /3,.03,'* '77'* )0-&N38/8' +*803/,0./+3'*B 2'* (W('8'* ;/5/2A>A 2'*', (*N-'*'31'* / -+*&+72./7B &C02 2'* '* C/8./8. -+* 2'9B 0. '. '77'* 0-2'3 3)CN*'32' 9W2'B &C+*(W '.,4,.'9 -)38'*'*B N32*/38 / -+*5*)8,9P3,.*'3'B (*/,N32*/38'*B /-.'* '77'* C'2B ' -+*5*)8'*' /3.'*08'*'* 9'2 '77'* /33+C0./+3'*B +8 2'*-+* N32*'* 2'*', (*N-'*'31'* ;a''7, $""QEMKQ>A F()#(132'G 63 G6/G:))1/*17U''23( '?2$ I2)G'67M101) +8 $""QEMKQ>A?/,,' -'9 CN*' 9'2./ *9' $J

24 -+* /33+C0./+3,+9 CN*'32' *',)7.0.'. 0-2/,,' 90387'3 (W,W2033',09./2/8 03,',,+950**/'*'*A?0 2'..' / 50**/'*'* -+* '* 2'. ',,'3./'7. (*+-/. -+* +C'*7'C'A %/7.*+2, -+*B /32 (W -+**'.3/38,e 8'303C'32'7,' 0- *W90.'*/07'* '* '3 /32),.*/B 2+8 '3 )(*PC'. /32),.*/A _ -+*7N38'7,' 9+2'77'33'2'3-+*A $%-.4F%3;[+*.'*KMM#EJR>D $Q

25 /3C',.'*' / /33+C0./+3'*A Z0*'3 -+* 34' &0* '3 /32-742'7,' (W (*/,'3B 20 34' 5'8*N3,'* (*+-/.(+.'3./07'. -+* /32),.*/'3,+9 '3 &'7&'2B 20 2/,,'./7542'* 34' 'C3'*B,09. +(.08'* ;[+*.'* KMM#E JR>A _ -+*&+72./7 2/,,' &0C' '3 /32-742'7,' (W (*/,'3B 8*)32'. (*/,'3 (W ;/5/2A>A D)5,./.)'*50*&'2'3 0- '. 8/C'3. &0C' '3 /32-742'7,' (W (*/,'3 0- '77'*,'*C/1'3B 20 2'..' 5'8*N3,'* 9)7/8&'2 -+* 0. P8' (*/,'3 / -*48. &0C' '3 /32-742'7,' (W '3 +C'*7'C'7,','C3' /32'3 -+* '3,W /32),.*/A?0 8'303C'32'7,' 0- *W90.'*/07'* '323) '* 3+8'. 2' 8/C3' / +(3W', 8'33'9 /33+C0./C' 7P,3/38'* ;[+*.'* KMM#E QR>A _ +C'*'3,,.'99'7,' 9'2 a''7, 9'3'* [+*.'*B0./33+C0./+3+-.''*'.*',)7.0.0-N32*/38'*/2'.,4,.'9B,+92'38/C3'/32),.*/'*'32'7 ^>1 (1G/6$6321)+ 34' 9)7/8&'2'* / -+*&+72./7 9W2'3 9',.079/32'7/8'W*,08./7/33+C0./+3;/5/2A>A ^>1 1$$1) U/0)101 86)&):31)&1M6I+ c4' '77'* N32*'2' (*N-'*'31'* -+* CN*' $R

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

1:8. Metropolen. Fantasifulde ord om Ørestad Nord

1:8. Metropolen. Fantasifulde ord om Ørestad Nord F Ø N M 1:8 Sc L N J H C'? Cc H? B C H H H c H H c H H c H H x c H H cc- c H H H O C c C c C c C c C c c F C c C C cc c - F Ø N KU 2:8 Sc L T T H F L K B B E H c H E E H M é O G M L H U K S E E V B G B!

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Side 1 af 66 Side 2 af 66! " $ %& ' (& %) '* + (,* Side 3 af 66! " *---. 0"1(201 ". (2 5*---!3 0 1 *---.,5* + -+" " 5 6.789 + 6+ +. + + + $ :;.: $ + < *. + + = =< Side af 66 + $ + > +" '- -5 "..?6.!"

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Jazzens Stjerner Program

Jazzens Stjerner Program Jzz S 2016-2017 Ih Jzz S 2016-2017 3 F 4 S 1: Tp 12. 2016 5 S 2: Txf 30. 2016 6 S 3: 15. c 2016 7 S 4: xf 11. 2017 8 S 5: 15. f 2017 9 S 6: 18. 2017 10 11 Sp M fh f. Jzz S, y p f, h 2014 2015 f- c- Jzz

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009

OMRÅDE AVISEN. b g. m e. r d. l B. r i. Sådan er vort liv. Sommerlandet. Det sker JUNI 2009 JUNI 2009 OMRÅD AVISN V F - Ø A A - S B S S D» «: S 3 S 4-5 S 6 F: P B ø 69 V 2995 2 c 1195 5 V 10000 & ø 1000 95 5 5 2 ø 2 ø 26 V 4 995,- 2995,15 V 1 995,- 1395,32 V 5 995,- 3995,V 3 + 40 99,- : H A /

Læs mere

VIGTIG TRAFIKINFORMATION

VIGTIG TRAFIKINFORMATION f pf p I é I I É é I y W w p y Æ f p I ü I y pp p II p f f f W p É y c I é É ü C ff f f f É y Æ p f é É Y Y y IX C f I y Y y p Y I I Æ Æ p p I y C p f p cp f y f f f y y w é p p p f@p f 35 26 69 00 f f,

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

!" #$%&'#!(# $)#*+,,-

! #$%&'#!(# $)#*+,,- " #$%&'#(# $)#*+,,- " #$%&'#(# " # $ % $)#*+,,- $#./$/"#'#$$'01 $&$$$&$ '&2$&111$"1# $3 %$4('4#1 &5#"#6&"5#"$ $#6$(1 7$10)8#(#$& 90&1##(%#$4('4# $&'41#$ $#./$/1$#'0&:#4;

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

!"#$%&'(& )*+"),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&"'340&5")&34)*)%+$.*)*-.*&

!#$%&'(& )*+),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&'340&5)&34)*)%+$.*)*-.*& "#$%&'(& )*+"),#$-.*)/,%-,-0& & 1&*+&%+)2+*0,%#&"'340&5")&34)*)%+$.*)*-.*& 6"77$-,#2+,"-&829:*3")7".$3&;5+*)()&?&@&A"%#,3.*&B-,/*)%,+*+& &C*D3*.*)E&F"-2%&G2H),*3%*-& I37,-.*3,0&')"D*#+E&J.2&6"*5"*.1K2-%*-&LMNM

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Trykknapper og signallamper

Trykknapper og signallamper Udvendig gevinddiameter 22 mm, kunststof Udvendig gevinddiameter 22 mm, metal Med AS-interface og PRFBUS-DP forbindelse nsd038y nsd0367y nsd0283y SGNUM 3SB3 Side SGNUM 3SB3 Side SGNUM 3SB3 Side Valg- og

Læs mere

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

1 Trekantens linjer. Definition af median En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side.

1 Trekantens linjer. Definition af median En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side. Geometrinoter 1, januar 2009, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter 1 Disse noter omhandler grundlæggende sætninger om trekantens linjer, sammenhængen mellem en vinkel og den cirkelbue den spænder over, samt

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

Indlæs data - filstruktur

Indlæs data - filstruktur Indlæs data - filstruktur 1. Indlæs data Når indlæs data er valgt fremkommer følgende skærmbillede: Her vælges hvilken type data der ønskes importeret (se feltindhold i næste afsnit), hvorefter der skal

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Interne kontroller. Internal controls

Interne kontroller. Internal controls Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Interne kontroller - Design af interne kontroller i forhold til besvigelser Internal controls - Reducing the risk of fraud by designing internal controls Afleveringsdato:

Læs mere

Bedre grønne oplevelser i byen

Bedre grønne oplevelser i byen Bedre grønne oplevelser i byen 17 april 2012 Naturstyrelsen Friluftsrådet Torben Gade GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Naturstyrelsen Friluftsrådet Hvorfor biofaktor? Hvad er biofaktor? Hvordan

Læs mere

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt.

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Kontaktperson ved kabelpåvisning 5. november 2013 BMI/BER Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Vi vedlægger en instruktion, som skal følges

Læs mere

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 545 168 377 481 64 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 143 64 79 130 13 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 119 80 39 110 9 1500

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

ID KOMNR KOMNAVNELAVSKODELAVNAVNMAS_MAT MAS_VLIT LOD_ID SOGNNR Syddjurs K Ebdrup By,37b

ID KOMNR KOMNAVNELAVSKODELAVNAVNMAS_MAT MAS_VLIT LOD_ID SOGNNR Syddjurs K Ebdrup By,37b ID KOMNR KOMNAVNELAVSKODELAVNAVNMAS_MAT MAS_VLIT LOD_ID SOGNNR 7603039 706 Syddjurs K 970351 Ebdrup By,37a 2961415 8179 7603039 706 Syddjurs K 970351 Ebdrup By,37a 2961415 8179 7602989 706 Syddjurs K 970351

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Kørespor. Kantsten Kantsten. Kantsten. 30 mm AB 70 mm GAB mm SG 300 mm BL. 20 mm PA 50 mm GAB mm SG

Kørespor. Kantsten Kantsten. Kantsten. 30 mm AB 70 mm GAB mm SG 300 mm BL. 20 mm PA 50 mm GAB mm SG KARRO () VOGNP?? æ Å ØMR K ZONE z w G A P V 8 A c c G G c (6) D c O R C (6) M K PARKNG VE

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Indholdet i lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Efter vedtagelsen af lokalplan

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning

Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning Type af pulje Navn på pulje Hvad anvendes puljen til Hvorfor hvornår er puljen afsat mv. Hvem hvordan og hvorledes

Læs mere

Situationsplan 0.00 0.00. Nord. Situationsplan. Hovedprojekt. No. Beskrivelse Dato

Situationsplan 0.00 0.00. Nord. Situationsplan. Hovedprojekt. No. Beskrivelse Dato 0.00 Nord Bygn. C BESKRIVELSE: Eksist. bebygget areal iht. BBR: Eksist. forhus: 0 m Blok ABCD: 9 m Ialt.03 m Ny bebyggelsen omfatter ialt: 4 stk. torumsboliger 5 stk. étrumsboliger 4 stk.cykel p Bygn.

Læs mere

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening 1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: www.klitborg.dk 2. Samtlige i Klitborg plantage forhåndenværende veje, stier, rørføringer

Læs mere

RUDEHEJS. juli 2014. www.klokkerholm.com

RUDEHEJS. juli 2014. www.klokkerholm.com RUDEHEJS jli 2014 www.klokkerholm.com ALFA ROMEO 145 (930) 199407 200101 00021801 Vindesløfter, 2/4-drs, med elektronisk motor, elektrisk, foran til venstre 0000060609653 00021802 Vindesløfter, 2/4-drs,

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Side af 43!"!# % &!'()! * &, -."!# Plac. Navn Født Point FINA 00m 200m 300m Opnået Status Klub /// 0..(!#'# (#(..-! /// 0.#(!#/) (! #(!' 2 # "!#! /// 0)-(!) ) ( 00#( ' % 3 ) & ' /// 0!(!0)# (' ##(.-0 %(%

Læs mere

LED LYSKILDER LED LYSKILDER

LED LYSKILDER LED LYSKILDER LED LYSKILDER LED LYSKILDER LED LYSKILDE SERIE GU10 Spot Kan leveres med lysvinkel på 45 / 60 Ø50x60mm 3.5W 2700K-6500K 220 Lm 242 Lm 260 Lm Ø50x60mm 5W 2700K-6500K 280 Lm 308 Lm 370 Lm materiale: Magnesium

Læs mere

Tegningsbilag H06026.R02. Brorådgivning. H060 Østjyske Motorvej TSA 56 b Hatting, Horsens. Maj 2016

Tegningsbilag H06026.R02. Brorådgivning. H060 Østjyske Motorvej TSA 56 b Hatting, Horsens. Maj 2016 Tegningsbilag H06026.R02 Brorådgivning H060 Østjyske Motorvej TSA 56 b Hatting, Horsens Maj 2016 HORSENS KOMMUNE Silkeborgvej N Vrøndingvej Østjyske Motorvej Søvej Østjyske Motorvej Stampemølevej 1 82

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Landmålingens fejlteori - Sandsynlighedsregning - Lektion 1

Landmålingens fejlteori - Sandsynlighedsregning - Lektion 1 Landmålingens fejlteori Sandsynlighedsregning Lektion 1 - kkb@math.aau.dk http://people.math.aau.dk/ kkb/undervisning/lf10 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet 23. april 2009 1/28 Landmålingens

Læs mere

إثءةدؤةء ظرةسشإس جإ ثءسذدسصثثإتشا ءذد HDPE

إثءةدؤةء ظرةسشإس جإ ثءسذدسصثثإتشا ءذد HDPE إثءةدؤةء ظرةسشإس جإ ثءسذدسصثثإتشا ءذد DP 197 ثةذدسصثثإتشإس جإ ثءسذدسصثثإتشا ءذد DP ثé ï ëëفêôç ىه هي ùىلôùىفيï ëل ï ëëفêôç مéل üمهéل ق ه éنل فنéل همêلôـ ôل ç. تلôل êه ل ىفيï ل ü ïë لéè ëفيéï (DP) êلôـ

Læs mere