!"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!"

Transkript

1 "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#& $&#5#%+,-6++ *F#(+7&'/+4,10#"*#(=+>GHIG+ J,0&,+K,)*F,$+;<&/#(*#(=+ + + "#$$ L#M"#.#&6++ N#(%#+7MO&/2&.++ + P-"#5#&)(/*.,%'6+?Q+;,(0,&+RDI>+ P(%,"+('&1,"*).#&6+CE=R+

2 %&'()#*(+ %&'()*(+,'+-.&/,*','0*1&/,.+/2'3./-4.&'50**/'*,0,,+1/0.'26/.&.&'*'1417/38+-1*/./107*06 (+/ '(0*.)*' /3.&' /2'0.&0..&' -).)*',)(( */./107 *06 90.'*/07, 103 -/*,. 0/9 +-.&' *'(+*. /,.+ /2'3./ ).7/3'.&' *'7'C *,A D' &/, *'(+*..&'3 0..'9(.,.+ /2'3./-4 50**/'*, 6&/1& 0*' &+72/38 /9(7'9'3.0./+3 +-.&/, *'1417/38A %&/, 902'.&*+)8&.&','/3.'*C/'6,0*'.&'32/,1),,'2/3*'70./+3.+0,'7'1./+3+-.&'+*/',1+31'*3/38 /33+C0./+3A%&/,/,2+3'/3030..'9(..+/77)9/30.'(+,,/57')32'*74/3810),', '1./+3,+-.&' /2'3./-/'2 50**/'*,A %&' 90/3 *',)7., *'70.'.+ '1+3+9/1 2/--/1)7./', 032 /32),.*4,.*)1.)*',B $

3 9-9ED$3):?? H 9-<5)6B1G(01'23/ H $AJAKL0,',.)2/'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM $AJA$H-8*N3,3/380-10,'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK" 9-A./(1)I21J ,9 $AQAK%'90./,'*/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKJ $AQA$?',/83AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKJ $AQAJD'7C'/3.'*C/'6'.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKQ $AQARH3074,'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKR $AQAUV0((+*.'*/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKS 9-NO16)1(2'G)# ,N $A#AKT+*',,4,.'9-+*,.W'7,'EAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKM $A#A$X)7/8&'2'*+850**/'*'*-+*/33+C0./+3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA$K $A#AJY(,)99'*/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA$M 9-H%/#$>'1'()#( H <P#33):/ <Q <-,RI#01)1$S'G)6(T <Q <-9K)2(2'G1)D7#(1)2#$1) <9 <-<RI6)86)31/#/I1/01T <4 AK6)($U3/2/3#8'>'(171( A9 A-,V6)1'G6)( A9 A-9WI1)'23(6I1)#G(C)1) A4 QA$AKX432/8&'2'*AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQR QA$A$[*+2)1'3.'*3'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQU QA$AJZ+*5*)8'*'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQ# J

4 QA$AQH--072,&W32.'*/38,/3,.03,'*EAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQ# A-<W?':771)2/ AH 4-%/#$>' Q 4-,O1G/2'G Q RAKAJT/2'3,2'7/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARQ RAKAQY(,)99'*/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARQ 4-9XG6/672'G RA$AQY(,)99'*/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS$ 4-<56$2(2'G ;< RAJAJD090*5']2'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS# RAJAQY(,)99'*/38AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASM ^/708K ^/708$E_3.'*C/'68)/2' Q

5 ,-./0$10/2/3,-,5)6&$1781$(?'. 9+2'*3',09-)32 '* 0-&N38/8' 0- / -7'*' +8-7'*' 0-2' 2087/8' 8P*'9W7A?'* N72*' -+*03,.07.3/38'*A ^W2' 9'3 +8,W / &0* -*0 '. ;`''B a'*'--/ b c0.&03 $"KJE '3,.+* 9N382' B,+9 50*' '*,.'8'. -*0 KRARJM.+3, / $""K./7 U"AS"$.+3,/$""M;X/7]P9/3/,.'*/'.B$"KJ0>A X+2'*3' 5',.W* =3 9+5/7.'7'-+3 5',.W* -+* 0-9'77'9 R""./7 ;L+55/38 $""#B U>A F'*0- '* '3 -+* 9/7]P'.B &C/, 2'. 5'&0327', 03,C0*7/8. / 2'3 0-,7)..'32' -0,' 0- '* /,N* / -+*&+72./7,.+--'*,+9 574B 1029/)9 +8 5'*477/)9B *,.032B 0. =d '* 0-&N38/8' 0-032*' 7032'./7 -+*,43/38,09./2/8 9'2B 0. '-.'*,(P*8,7'3 '-.'* 2/,,' *W90.'*/07'* '*,./8'32'A?'3,./8'32' '. 0-B R

6 +8 '* / 208 '3 ))32CN*7/8 2' /)9 +8 /32/)9 '* C/8./8' / 0-,+71'77'*B +8 &P]&0,./8&'2,.+8' '* 0-&N38/8' _ -+*5/32'7,' 9'2 0. +(3W '. 9'*' =db / $"KK 6%-&<-#.,3# $B&.'++%$=D# _ 9'22'7'7,'3 -*'97N88', 2'* '3 +C'*+*23'2',.*0.'8/'* -+* '7'*'*' +(3W'7,'3 0- '3 1'3.*07 *+77'B / he5%.# $%&&'($)%%++%C.,7,.%.# '5# +'$F%8$%8%# 7,3CB$# +'$# 5%-4-7%-8%3&%= $"KKE KQ>A =d 7N88'*,W7'2', +(./7B 0. '3 +(3W,8'33'98'303C'32'7,'A?'..' 7'2'* +, -*'9./7 C+*', / (*+57'9,./77/38'3 2' (*+2)1'3.'*B-+*5*)8'*'B9432/8&'2'* ,&W32.'*/38,/3,.03,'*A[W2'39W2'-W*C//32,/8./ D%=cH%'1&3+6+*72BHC'*&+--HID+8FAGAF03,'3A?',)2'3'*C+*','9(/*/./703074,'35488'.(W 50**/'*'* '* 2'* -+* / -+*&+72./7 (W5'8432' S

7 ,-<=00>&1$'1#8?)6&$1786)7:$1)2/3?'..' -P*,. +8 -*'99',. 0. /2'3./-/1'*'B 50**/'*'* 2'* '* -+* K @)3 &'3,43./7 2' 50**/'*'*B 2' 03,'*,+9 CN*'32' 2,.4*'. 0-B &C02 5'.'83'*,+9 &/32*/38'* / C']'3 -+* 9'*' 8'303C'32'7,'A F'*'-.'* C/7 C/B C'2 &]N7( 0- '3 )2C078.'.'+*/'* +8 )2,(*'2'7,' 0- /33+C0./+3B (*PC' 0. +(3W '3,.P**' -+*,.W'7,' -+* 2'* 7/88'*./7 8*)32 -+* 2/,,' 50**/'*'*A,-A%)&1B0''?C)3'7D$ j j FC028'303C'32',+8&C+*20357/C'*2'..'8'303C'32.i j j '* 2'* 9'77'9 2' 50**/'*'* /2'3./-/1'*'*+850**/'*'*0,,+1/'*'.9'2)25*'2'7,'0-/33+C0./+3i 9-E1(601 9-,F():G(:) +(80C'3,9W78*)(('B,09.*'2'8P*'-+*5*)8'30-10,',B/3.'*C/'6+8-'7.0*5']2'A?'*)2+C'*C/7C/ )2,('1/-/1'*'C+*',03074,',.*0.'8/A K U

8 (W 9+./C0./+3'*3' -+* 0. 8'303C'32' /,N* 9'2 (W 8'303C'32'7,' N,'*'3,09. +,,'7C 2'3 -+*3P23' 5088*)32,C/2'3 +9 '93'. -+*,'3'*' 3N*9'*'(W50**/'*'*A K#?2(1$ A,.0*.'* 9'2 '3 C/,)'7 *'(*N,'3.0./+3 0-,4,.'9'.B &C+*/ /328W*B +8 &C+*(W 2' *'7'C03.' 57/C'* /2'3./-/1'*'.A O+*.'. '* '-.'*-) '3 +(*/2,3/38 0-2' /2'3./-/1'*'2' 2'*', *+77'* / 9'77'9 '* /3,(/*'*'. 0- %&+90, `/32&:C/,., h=k.'32'2 [*+2)1'* 8P*',B 20 2'. '* 3P2C'32/8. 0. &0C' '3 -+*,.W'7,' 0-2/,,',099'3&N38' -+* C+*',*',)7.0.'*A /32'&+72'* C+*', &C+* C+*', *',)7.0.'* 57/C'* +(,)99'*'. +8 C+*', (*+57'9-+*9)7'*/385',C0*'.A #

9 0.)32'*,P8'3N*9'*'/-*'9./2/8',.)2/'*A 9-9ED$3):??1 T+*', 9W78*)((' / 2'..' '* 0-8*N3,'../7 2' C/ 0*5']2'* 9'2E X432/8&'2'*3'B (*+2)1'3.'*3' ,&W32.'*/38,/3,.03,'*A T/ &0* )2' *5*)8'*3' / 9W78*)(('3B /2'. C/ 0. 2',+9,W203 C/7 80C3' 0-2'..' +8 2'., 3NC3.' '* *'7'C03.',+9 9W78*)(('B /2'. C/ 9'3'*B 0. 42'*7/8'*' /3-+*90./+3 9'*' 5'&0327/38,,4,.'9 D09./2/8 9'3'* C/B *',.)2'*'32' 9-<5)6B1G(01'23/ 9-<-,\#'1'(:021 CN*' 0. -/32' +--'3.7/8../78N38'7/8. /3-+*90./ ,5'&0327/38 9N382'* 2' 5'&0327'*B +8 &C+* 9'8'. 2'* 57/C'* '../7 34' *W90.'*/07'*A?'*)2+C'* &0* 2'. +8,W CN*'. 0. -/32' /3-+*90./+3 2' 2'.07]'* +9&0327'32' (*+1',,'*B, '33'98W* / -+*5/32'7,'9' ,,+*.'*/38+88'303C'32'7,'Am2'*9'*''*(*+1',,'*3'-+*8'303C'32'7,' ;^/708K>A[W8*)320-2'..'&0*C/&0*CN*'.3P2,08'../7B+8-P7'*0.2'.&0*CN*'.*'7'C03.B0. /32,097'C+*','8'3'9(/*/(W+9*W2'.A?'..'&0*2+8+8,W5'.42'.B0.C/C0*CN*'.0-&N38/8'0- /,N* 9'3 +8,W 032*' C/77/8&'2./7 +8 2'7' /3-+*90./+39'2+,A T/ &0* / -+*7N38'7,' 0-2'..' C '34..' +, 0-10,',.)2/'. -+* 0. -W '3 -+*,.W'7,' -+* '. M

10 10,',.)2/' C'2 0. (*+2)1'*' '3 C/2'3 -+*&+72'3' -+* 8'3C/32/38,e +8 2' 50**/'*'*B CN*' -+* '3 9'*' ,*/8 8'303C'32'7,' 0- 5',C0*' C+*', (*+57'9-+*9)7'*/38 /,09,(/7 9'2 0.,N..' C+*', /32,097'2' ( FAGAF03,'3+8HC'*&+--HID;D9/.&$"KKEJQ>AH.0*5']2')2-*0'.10,',.)2/'8P*2'.9)7/8.-+*+, 8/C3',/.)0./+3 ;^*4903 $""#E SM>A?'.,/2,.3NC3.' '* /,N* C/8./8. / 2'..'./7-N72'B 20 +('*'*'* (W 9'8'. C/,B 2'*-+* C/7 &0C' '3,.+* 9-<-9%83)U/'/2/3#8*#'1 cw* 903 )2-P*'* '. 10,',.)2/'B '* 2'. 0-8P*'32'B C'* 3+87' +C'*C']'7,'* 0-8*N3,3/38'3 0- '3, 10,'A T/ &0*B,+9./27/8'*' 3NC3. C *N3,' +,./7.*' 0. C/ -P7.' 0. '3 9)7/88]+*2' '3 9'*' 2452'8W'32' )32'*,P8'7,' +8 -+*,.W'7,' -+* 2'*', /32/C/2)'77',/.)0./+3A _32'3 -+* &'7' +9*W2' ,&W32.'*/38'3 0-2' B '* 2'* 9038' *'7'C03.' &0C'.08'. -0. / -+* 0. -+*,.WB 50**/'*'* 2'* '* -+* 0. 8'303C'32' *W90.'*/07'*A T/ &0* / +8 C (W &0* C/ 8]+*.B 20 2'. '* 2'* /,/2,.' '32' *'3. 8'303C'32' 2' '77'* -+*)2,N.3/38'*B 2'* 8P*,/8 8N72'32' / -+* 2'. '77'* K"

11 *099'*A?'..' C/7,/8'B (W 50**/'*'* /3.'*3. / 2/,,' )2C078.' 9'3 /,.'2'. (701'*'* / '.,.P**',4,.' '* &'3,43./7 9-<-<K6/'1GI1/'1)'678C$31#8*#'1'(:021 =.(*+57'9+-.'0,,+1/'*'.9'210,',.)2/'*'*0.2'.'*,CN*.0.8'3'*07/,'*'2'-)323'*',)7.0.'* )2 (W '. &'7. +9*W2'B 9'3 /,.'2'. 5*)8' 2'../7 0. )2C/2' -+*,.W'7,'3 0- '3 Z+* 5'2*' -+*'5488' 2'33',C08&'2 &0* C/,+9./27/8'*' 3NC3.B C078. (W.*' 0-2',.P*,.' 20 C/ '*B 0. CN*' 50**/'*'* 07. '-.'*B L0,',.)2/'* '* -+* 2'. 9',.' +8 `'6/3 $"K$E RR>B +8,W &0* &0-. '3 '9(/*/B &0* 7N,. '3 *'7'C03.'.'+*/'* (W +9*W2'.A T+*', C/2'*' '9(/*//32,097/38 57'C,W7'2', -+*9'. 0-2'.'+*/'*B C/ &0C2',./-.'. 2'33' +(80C' KK

12 9-A./(1)I21J?'3 9W2'B C/,097'* '9(/*/./7 C+*', 10,',.)2/'B '* (*/9N*. 8'33'9 /3.'*C/'6 9'2 +8 /3.'*C/'6('*,+3'*3'./7 0. (*+2)1'*' C/2'3 +9B &C+*203,4,.'9'. -+* ,5'&0327/38 -)38'*'*B +8 50**/'*'* 2'* '* /32'3 -+* 2'..',4,.'9A T/ +8 '. -+*9W7B &C+* 2'3 C/2'3B C/ +(3W*B /,09,(/77'. 9'77'9 %/7 C+*', /3.'*C/'6, 5'34..'* C/ +, 0-2',4C -0,'*B,+9 035'-07', / 2'3 ' '7,' +9B 0. ]+ 5'2*' -+*5'*'2. '. /3.'*C/'6 '* /32'3 )2-P*,'7B ]+ C/7 2'. '32'7/8' /3.'*C/'6 &0C'B +8 ]+ 7'..'*' C/7 2'. CN*' '-.'*-P78'32' 0. 5'0*5']2',C0*'3' -*0 /3.'*C/'6'. (W '3 9W2'B 5*)8',./7 0. 5',C0*' (*+57'9,./77/38 ;OC07' +8 Y1'>I8#'1)86)2/(1)I21J01'23/+ %'90./,'*/38E F'* -+*9)7'*', -+*9W7'. 9'2 )32'*,P8'7,'3 +8 +(-0..'7,' / 5'.*08.3/38A 2',/83', -+* 0. 2'3 C/2'3B /32,097'+82'39W2'B&C+*(W903,'3'*'C/703074,'*',/./3.'*C/'6A _3.'*C/'6E D'7C' /3.'*C/'6'. 8'33'9-P*', / +C'*'3,,.'99'7,' 9'2 /3.'*C/'68)/2'3A &'3,43./7 2'3 908.*'70./ '. -+*&+72B 2'* '* 9'77'9 /3.'*C/'6('*,+3'3+8/3.'*C/'6'*'3/,'7C'*'70./+3'3A H3074,'E F'* 0-8P*', 2'. (W 5088*)32 0- )32'*,P8'7,'3, -+*9W7B &C+*203 F'* -0,.,7W, C07/2/.'.'3B *'7/05/7/.'.'3 +8 8'3'*07/,'*50*&'2'3 0- /3.'*C/'6'., K$

13 *',)7.0.'*AT07/2/.'.C/7/2'33',099'3&N38CN*'B&C+*C/2./3.'*C/'6'.)32'*,P8'*2'.B2'3 &0C2'./7 -+*9W7 0. )32'*,P8' +8 *'7/05/7/.'. '*B &C+*C/2. *',)7.0.'*3' -*0 /3.'*C/'6'. V0((+*.'*/38E _3.'*C/'6)32'*,P8'7,'3, (W '3 7'.7N,'7/ A-,O17#(2'1)2/3 _-P78'OC07';KMMUEK"$>,.0*.'*'./3.'*C/'6077'*'2'/32'3,'7C'/3.'*C/'6'.B&C+*/3.'*C/'6'*'3,(P*8'*,/8,'7C.*'C/8./8',(P*8,9W7n&C02B&C+*-+*+8&C+*203iP748C/)32'*,P8'*9'22'.*' /3.'*C/'6, &+, &'3&+72,C/, HC'*&+-- HIDB FAGA F03,'3 +8 D%=cH %'1&3+6+*72 '*B &C+*7'2', (WB 50**/'*'* 2'* '* -+* 0. 8'303C'32' -7'*' *W90.'*/07'*A P7'$+'$# C/ )32'*,P8'* 9-A-9Y1'23/ T/ 7N88'* )2 9'2 '3 &C+* C/ 702'* C+*', /3.'*C/'6('*,+3'* 2' /77),.*0./+3 0-5'&0327/38'3 &+, 2' T/ -W* '3 C/2'3 +9B &C02 2'* 8'303C'32', 0-2' (W 2' +8 9'.+2'* 2' -+*-+*,.W'7,' -+* +9*W2'.B,+9 C/ &0* +(3W'. 8'33'9 7N,.' 90.'*/07'* '. KJ

14 *0((+*.'*B 50,'*'. C/2'3 +9 /33+C0./+3A T+*', /3.'*C/'6 '* 2'*-+* cw* '3 /3.'*C/'68)/2' /32'3 /3.'*C/'6'. )2-N*2/8',B '* 2'* / -P78' OC07' '-.'*-P78'32'B,+9 '* 8*)32'. / 9'3 '* &'3C'32. -*0 5*)8'3 0-5'8*'5'*B,+9 C/,'7C 0*5']2'* 9'8'. 9'2B +8 /32 / /3.'*C/'68)/2'3A 9-A-<F1$I12/(1)I21J1( 7N,' +,./7 2'3 C/2'3A d32'*,'7c' /3.'*C/'6'3' -P78'* C/ 2'3 /3.'*C/'68)/2'B,+9 C/ &0* )20*5']2'. (W -+*&W32 +8,+9 8/C'* (702,./7B 0. W53' +( -+* 3+87' '77'* '93'*B,+9 C/ +C'* (W -+*&W32B +8 @03 *W90.'*/07'* -+* 0. )32'*,P8'B &C+*C/2. C/ &0* 2'3,099' 8*)327N88'32' -+*,.W'7,' 0-B C0* 2'. '3' /3.'*C/'6 '..'7'-+3/3.'*C/'6A H77' /3.'*C/'6, '* +(.08'. (W 07./2'*/'3/3.'*C/'6,/.)0./+3A_3.'*C/'6('*,+3'3'*2+9/3'*'.0-/3.'*C/'6'*3'B202'.'*+,B2'*,N..'**099'3-+*,(P*8,9W7'3';OC07'KMMUEKJK>AY9C'32.&0*/3.'*C/'6('*,+3'3+-.',.'83' KQ

15 /3.'*',,'* +8 '.,.W,.'2 / -+*&+72./7 2' '93'*B 2'*,(P*8', /32./7 / '. /3.'*C/'6A _ -+*&+72./7 /3.'*C/'6('*,+3'*3' 9W C/ 03.08'B 0. 2' &0* '.,.W,.'2B &C+* 2','* 2'*', 9'2 '3,.P**' C/2'3 '32 +,A DN*7/8. )32'* o. 0- /3.'*C/'6'3' J> &0C2' /3.'*C/'6('*,+3'3 &+723/38'* +8 '3.'32'3,./7 0. 7'2' /3.'*C/'6'. / 9-A-AO)#/''G)2?(26/ 3W*.07',(*+8 '* +C'*C']'7,'* +9 *'7/05/7/.'. +8 C07/2/.'.A 8'3.08'7,'*0-+*2AT/&0*C078.0.,'5+*.-*02/,,',9W-472+*2-+*0.8/C''.9'*'-742'32',(*+8A T07/2/.'.'3 '* -+*2/ ;OC07' KMMUE KSS>n C/ &0* 5',.'9.B -+*,.W,B &C+* KSS>A 9-A-4%/#$>'1 Z+* 0. +(3W '3 5',C0*'7,' 0- C+*', (*+57'9-+*9)7'*/38B &0* C/ C '3 )2-P*' '3 /3.'*C/'6,A _ '3 MA 0.-P78'A_.*/3o.7N,',&'7'/3.'*C/'6'./8'33'9-+*0.-+*,.W&'7&'2'3A_.*/3.+5',.'99',B&C02 KR

16 -/32'* C/ 2'.'90'*B,+9 2+9/3'*'* 2' 30.)*7/8' '3&'2'* ;OC07' KMMUE KM$>A T/ &0*.'90./,'*'. 1/.0.'*3' 2' 1/.0.'*B,+9 &0*,099'.'90 q &C+*C'2 2'* 5'.423/38,'3&'2'*, *'7'C03, -+* /3.'*C/'6'. +8 C+*', (*+57'9-+*9)7'*/38A F'* &0* -]'*3' '3&'2'*B,+9 9)7/8C/, C0* /3.'*',,03.'B 9'3 *'7'C03.' -+* 5',C0*'7,'3 0- (*+57'9-+*9)7'*/38'3A _.*/3 -'9 -*'9&NC', '. C/3N*9'*'B&C+*203C/C/75*)8''9(/*/'3/03074,'3A 9-A-;V1)282G#(26/ =9(/*/'3-*0/3.'*C/'6'3'*'(*N,'3.'*'*2'.9W7BC/&0C2'9'2/3.'*C/'6'3'AH77',(P*8,9W7-*0 [W 5088*)32 0-0*8)9'3.0./+3'3 $AJ 9'3'* C/B 0. 8/C' ' /B 50**/'*'* 2'* '* -+* 8'3C/32/38,/32),.*/'3 C+*', 8'3'*07/,'*e 50*&'2 C'2B 0. C/ &0*.*' 2+8 )2'3 0. 8'3'*07/,'*' -+* &'7' 8'3C/32/38,e /32),.*/'3A FC+*203 *',)7.0.'*3' 0- /3.'*C/'6'. *0((+*.'*', '* C/8./8A?'. '* '. +C'*C']'7,'* KS

17 9-4"1$(#)&1B01 (W $A &'* -+*,.W, / '3 -+*,.032 ;,' 'C.A b %03880*2 ;$"K"> %-# 5$(-8F'5> &C+* -'7.0*5']2'.,'* (W T/ 5'.*08.'* -'7.0*5']2' / C+*', '3,099'3,9'7.3/38 0- /3.'*C/'6 +8 *)32C/,3/38A _,.'2'. -+* 0. 5*)8' -'7.0*5']2'.,+9 '3 9W2' 0. +5,'*C'*' &C+*203 2' 2'* &0* 0. 8P*' 9'2 8'3C/32/38'3B -+*&+72'*,/8./7 +8 2'. 0*5']2'B 2' 70C'* (W '3 9'3 -+*&+72'* +,./ ,'*C'*' 2' *'3. 90.'*/'77' +8 (*+1',,'*B,+9 2' '33'98W*B -+* 0. -W '3 5'2*' 2A K$A 2'1'95'*B &C+* C/ 57'C C/,. *) / 2' (*+1',,'*B /C'* 5'&0327'.A d32'* *)32C/,3/38'3,./77'2' C/,(P*8,9W7B C/ (W -+*&W32 &0C2' 9'2 0. *)32C/,3/38'3 7082' +(./7 0.,./77',(P*8,9W7 /32./7,'7C' C/ &0C2' -+*5'*'2. /32'3A H7.,W '3 -+*9 /3.'*C/'6B &C+* C/./7 2'7, 7+2 *)32C/,3/38'3+8/3.'*C/'6('*,+3'37'2',09.07'3A 9-;K6)(L8$6J*M#)( -+* 9'*' 0. -+*9/27' 2'3 8/C3',/.)0./+3B,09. -+* 0. 8/C' 7N,'*'3 '. 9'*' +C'* +8,4,.'9,099'3&N38'3A?'..' &0* /,N* CN*'. KU

18 &0* -W'. 7P5'32' 8'33'9 C+*', /3-+*90./+3 &0* C/ -W'. -* '* 5W2' 7/..'*0.)*,09.,09.07'* 9' '. %48' O]N* -* NO16)1(2'G)#771 9W2'* 0. 8P*'./38 (W '3 9'*' 9W2' ;[+*.'* KMM#E QR>A?0 C/ 0*5']2'* )2 -*0 2'3 -+*,.W'7,'B 0. '3 P8'. 8'303C'32'7,' 0- *W,.+--'* / *'(*N,'3.'*'* '3 [W2'..'8*)32708B&0*C/C *)8'.'+*/B2'*+9&0327'*(*+9+C'*/38'30-/33+C0./+3,+9 2'3 *099'B C/ C/ ,'*' )2 -*0A?'..' 8P* C/B 20 C/ 9'3'*B C'2 0. )32'*,P8'B -+*&+72 2'* -*'99'* /33+C0./+3B,09. &C02 9)7/8&'2'* -+* /33+C0./+3B 9)7/88P* '3 K#

19 9-N-,V6)1''>'(1786)'(D1$'1+ a''7, -*'9&NC'* C/8./8&'2'3 / 0. -+*,.WB 0. '* +(./7 2' *'7'C03.' 0.,P*8' -+*B 0. '3 -+*032*/38 '77'* 57/C'* '3 /33+C0./+3 /32'3 -+* '. @/88'3N*9'*'(W(+.'3./'77'9)7/8&'2'*+850**/'*'*-+*2'33'/33+C0./+3A %/7 0. 2'.,4,.'9,+9 /33+C0./+3'3 /328W* /B,09. &C+*203 2' (W +9*W2'. *'70.'*'*./7 &/3032'3B &0* C/ C *)8' '3 9+2'7 0- %&+90, `/32&:C/,. ;`/32&:C/,. $"""E KK#eK$">A?'..' 8P* C/ / '. -+*,P8 (W 0. +(3W &+, T/ &0* C *)8' `/32&:C/,., 9+2'7./7 0. -*'9-+* ;a''7, $""QE MK$>B 20 C/ 9'3'*B 0. `/32:C/,., 9+2'7 -*'9&NC'* -/*' &+C'28*)(('* 2' -7',.' 8W* /8'33'9 '77'* 57/C'* 0-A?/,,' '*E (*+2)1'3.'*B -+*5*)8'*'B ,&W32.'*/38,/3,.03,'*+89432/8&'2'*;`/32&:C/,.$""QEKK#>AX+2'77'3&'*)32'*8/C'*'. 5/77'2' (WB `/32&:C/,. &0* C078.,+9 2' C/8./8,.' &+C'28*)(('* / '.,4,.'9A F'*)2+C'* /77),.*'*'* 9+2'77'3 +8,WB &C+*203 2/,,' &N38'*,099'3 / '. +8 2'*-+*&0*'3/32-742'7,'(W&/3032'3A KM

20 "23:)9+2,5($%-#7,&%$#8%#+,$%#6'7%84C.A$5$(00%$#'5#8%$%&#,-.%$-%#$%34.,'-#.,3#6,-4-8%-#IR,-86S7,&.#9::TL#MMKOD %88#$0'MD/0(1)2/3'2/'(#/'1)+ F'*)32'* &P*'* 2' 2'* /32,097'* 2' ' '77'*7'2'7,'0-0./9(7'9'3.'*'+8&W32&NC'2'38N72'32'7+C8/C3/38;`/32&:C/,.$""QEKK#>A?/,,' -/*' &0* 077' (W &C'* 2'*', 9W2' 9)7/8&'2 -+* N32*',4,.'9'. '3 8/C'3 9W2' 0. (*+2)1'*'B 5*)8' '77'* 8'303C'32' '. (WA -+* 5',.'99'B 2' 0. /3C',.'*' /B +8,W7'2', 7+C9N,,/8' *099'*B,+9 5W2' -+*5*)8'*'B +8 $"

21 )2-P*' '3,.P**' 8'303C'32'7,' 0- *W90.'*/07'* -* '. +8 2'*9'2 CN*' 9'2./7 0. N32*' 9)7/8&'2'*3'-+*8'303C'32'7,'-+*&'7',4,.'9'.;/5/2A>A C/7 2'.,4,.'9 +8 2' *'7'C03.' 2'* '* / -+*&+72./7 8'303C'32'7,'3 0-2' C/7 57/C' C/,)'7. (*N,'3.'*'. 8'33'9 / 0-,3/. QAKA F'*.42'7/88P* C/ 5W2'B &C+* '*/07'. 5'CN8'*,/8 8'33'9,4,.'9'.B 2' *'7'C03.' (701'*/38 +8 *'70./+3'*3' 9'77'9 2/,,' =-.'* 8/C'* C/ 0-2' +8 2'*', *+77' 9-N-9E:$23M101)63&#))21)1)86)2//6I#(26/ cw* (W 34' a''7,b 0. 2'* '*.+ &+C'2+9*W2'*B &C+*203 2'33' 34' 57/C'.08'. / F$(5# / 2'. (W8N72'32',4,.'9 ;a''7, $""QE #M#>A a''7, '3.+2'7.&'2 / -+*&+72./7,.)2/'. 0- /33+C0./+3'*B &C+* 2'* '* (W '3.'3 C/ 2'.+ 2'7',+9.N. -+*5)323' +8 2'*-+* (WB &C+* /33+C0./+3'* $K

22 2'* 2'*-+* CN*' 3+87' 5',.'9.' 5'./38'7,'*./7,.'2'B,W N32*'*,/8 / '.,.P**' A -+* @03 -+*,P8',/8 9'2 07.'*30./C' 9W2'* 0. 8P*'./38'3' (WA '77'*,'*C/1'* ;a''7, $""QE MK$>A ^'./38'7,'*3' -+* 2/,,' '77'* /3C',.'*/38'* &+, +('*'*'* (W,099' *',.'3 0- /32),.*/'3B -+* 8/C' 0. 5'8432' 9'2B '* 2'. 9)7/8. 0. )32'*,P8'B +(5488' CN*' 34' 34' *'70./+3'* 9'77'9 -+*5*)8'* +8 (*+2)1'3.B )25*'2'7,' 0- '3 /33+C0./+3 '* 0-&N38/8 0-B 0. 2'* '* 3+87' 0-,N.3/38,9)7/8&'2'* -+* 2'3 '3 2'7 0-2'3 (W '. +9*W2'B '3 /33+C0./+3 /32'3 -+* -*'9&NC'*a''7,-'9+9*W2'*B&C+*2/,,',(N32/38'*+82'*9'29)7/8&'2'*,09.50**/'*'*-+* 0. +C'*+*23'2' '* 2' 5*'2' @)7.)*'77' +8 (W,'7C',4,.'9'.-+*0.N32*',/8;a''7,$""QEMKQ>A $$

23 ./(1)/1 (1G/2'G1 I#/'G1$23M101)+ FC/, 2'* (*+57'9'* / -+*&+72./7 '3 032'3 9'*' +8 2'. 03 (WB &C02 2'-/3'*'*,+9 CN*'32' '. (*+57'9 / 2'3 077'*'2' =. ^13#(2I1 1881G(1)?D #/0)1 67)D01)+ FC/, 903 +(208'*B 0. 2' &0327/38'*B *'.08'* / 2'. CN*' 9'2./7 0. 7N88' (*', (W,4,.'9'../7 0. N32*',/8 ;a''7, $""QE MKQ>A a''7, /3,.03,'* '77'* )0-&N38/8' +*803/,0./+3'*B 2'* (W('8'* ;/5/2A>A 2'*', (*N-'*'31'* / -+*&+72./7B &C02 2'* '* C/8./8. -+* 2'9B 0. '. '77'* 0-2'3 3)CN*'32' 9W2'B &C+*(W '.,4,.'9 -)38'*'*B N32*/38 / -+*5*)8,9P3,.*'3'B (*/,N32*/38'*B /-.'* '77'* C'2B ' -+*5*)8'*' /3.'*08'*'* 9'2 '77'* /33+C0./+3'*B +8 2'*-+* N32*'* 2'*', (*N-'*'31'* ;a''7, $""QEMKQ>A F()#(132'G 63 G6/G:))1/*17U''23( '?2$ I2)G'67M101) +8 $""QEMKQ>A?/,,' -'9 CN*' 9'2./ *9' $J

24 -+* /33+C0./+3,+9 CN*'32' *',)7.0.'. 0-2/,,' 90387'3 (W,W2033',09./2/8 03,',,+950**/'*'*A?0 2'..' / 50**/'*'* -+* '* 2'. ',,'3./'7. (*+-/. -+* +C'*7'C'A %/7.*+2, -+*B /32 (W -+**'.3/38,e 8'303C'32'7,' 0- *W90.'*/07'* '* '3 /32),.*/B 2+8 '3 )(*PC'. /32),.*/A _ -+*7N38'7,' 9+2'77'33'2'3-+*A $%-.4F%3;[+*.'*KMM#EJR>D $Q

25 /3C',.'*' / /33+C0./+3'*A Z0*'3 -+* 34' &0* '3 /32-742'7,' (W (*/,'3B 20 34' 5'8*N3,'* (*+-/.(+.'3./07'. -+* /32),.*/'3,+9 '3 &'7&'2B 20 2/,,'./7542'* 34' 'C3'*B,09. +(.08'* ;[+*.'* KMM#E JR>A _ -+*&+72./7 2/,,' &0C' '3 /32-742'7,' (W (*/,'3B 8*)32'. (*/,'3 (W ;/5/2A>A D)5,./.)'*50*&'2'3 0- '. 8/C'3. &0C' '3 /32-742'7,' (W (*/,'3 0- '77'*,'*C/1'3B 20 2'..' 5'8*N3,'* 9)7/8&'2 -+* 0. P8' (*/,'3 / -*48. &0C' '3 /32-742'7,' (W '3 +C'*7'C'7,','C3' /32'3 -+* '3,W /32),.*/A?0 8'303C'32'7,' 0- *W90.'*/07'* '323) '* 3+8'. 2' 8/C3' / +(3W', 8'33'9 /33+C0./C' 7P,3/38'* ;[+*.'* KMM#E QR>A _ +C'*'3,,.'99'7,' 9'2 a''7, 9'3'* [+*.'*B0./33+C0./+3+-.''*'.*',)7.0.0-N32*/38'*/2'.,4,.'9B,+92'38/C3'/32),.*/'*'32'7 ^>1 (1G/6$6321)+ 34' 9)7/8&'2'* / -+*&+72./7 9W2'3 9',.079/32'7/8'W*,08./7/33+C0./+3;/5/2A>A ^>1 1$$1) U/0)101 86)&):31)&1M6I+ c4' '77'* N32*'2' (*N-'*'31'* -+* CN*' $R

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 545 168 377 481 64 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 143 64 79 130 13 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 119 80 39 110 9 1500

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv UNDERLIG KOMMUNIKATION Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv Af Henriette Hosbond og Amanda Katrine Bloch!"#$"%"&'()*+",-'.-/&$01)2* 34"1)0$"')'5/6627)80,)/7 9/*8)$%"':7);"&*),",>?

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Revideret september 2007 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Toftegårdsparken. 2 Foreningens hjemsted er Køge kommune

Læs mere

!"# $"!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74

!# $!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74 !" $"!% & (!" $"!%, -./( 0 10, 4 0 /5. 54 ( $6 7""" 888 // 9 9 :!!!;< (9:===>6!"!? 4!"$"!" /!>";7 =/$"!$ : A4B==!=%=$"C A4B==!=%=66C A4B==%7 $!!>C A4B==%7 7$

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Utsalgspriser lagerførte fenderlister Frakt innenfor Norges grenser er inkludert. Prisene er regnet eks. mva. Oppdatert 8.

Utsalgspriser lagerførte fenderlister Frakt innenfor Norges grenser er inkludert. Prisene er regnet eks. mva. Oppdatert 8. T2016A C2002C T2016AVF002F M0010 Topplist T2016A Sort 10,0m 1 146,00 C2002CVF002F M0015 C2002CVF007A M0015 Kantlist C2002C Sort 15,0m Kantlist C2002C Hvit 15,0m 886,00 kr/stk 1 968,00 kr/stk C2002D C1548D

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 Tabel 8 Side 1 1301 309 Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141 1301 30G Rigshospitalet, Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15 1301 30P Rigshospitalet, Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 1301 30S

Læs mere

! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1

!  # $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 ! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% )&*(& &&) &)# " & #+, & - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 2 2)& 212+&& 2134 && 3 &&& & 3125&& 313+& & 3165&&'&&*& 317* & & 6(&&& 612(&&&&& 6136 616* & & 7 &&& 712(&& 713 &( 716-7178&

Læs mere

NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos

NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

Hvor kommer du fra? Hvordan kan vi bruge data fra projektet i undervisningssammenhæng?

Hvor kommer du fra? Hvordan kan vi bruge data fra projektet i undervisningssammenhæng? Hvor kommer du fra Hvordan kan vi bruge data fra projektet i undervisningssammenhæng Slutkonference ulaen på arhus Universitet, d. 31 marts 2014 Frank Grønlund Jørgensen Ph.d. i biologi fra U med fokus

Læs mere

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Introduktion...2 Problemformuleringen:...3 Definitioner og begreber...3 Metode...3 Begrænsning...5...6

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap De pårørende har ordet Region Midtjylland Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Bilag til Kontaktudvalgets møde den 3. juni 2008 Punkt nr. 7 ! "! #$%&'(

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre

Prisliste 2013. Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre INDHOLD 02 Typeoversigt 03 Prisliste 06 Faste karme 06 Dreje/kip vinduer 08 Terrassedøre, udadgående 11 Dreje/kip terrassedøre, indadgående 13 Skyde-kip døre 15, ind-

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 F o r s l a g Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 Helsingørmotorvejen Mariehøjvej Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Hvidbog - behandling af høringssvar

Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Hvidbog - behandling af høringssvar Lokalplan nr. 040 og Kommuneplantillæg 006 for et område ved arboretet ved Marbækvej i Frederikssund Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Kim Rindel, 83 a. 83 er modstander

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Kompendie Komplekse tal

Kompendie Komplekse tal Kompedie Komplekse tal Prebe Holm 08-06-003 "!#!%$'&($)+*-,. cos(s + t) )0/ si(s + t) Trigoometri er måske ikke så relevat, år ma såda umiddelbart sakker om komplekse tal. Me faktisk avedes de trigoometriske

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

)*++,- . /!0/1!2!1131.)4*)56*78 $.(+3++1 018 :;.64)<)4<6*'47<'67 ; 31 !3! =.*++)

)*++,- . /!0/1!2!1131.)4*)56*78 $.(+3++1 018 :;.64)<)4<6*'47<'67 ; 31 !3! =.*++) !! #$%&'( )*++,- /!0/!2!3)4*)56*78 9999 999!-!2 $(+3++ 08 :;64)

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep.

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep. Mærke Nationalitet Type nr. Embalage Stand Lokomotiver H.C Models DSB MO 1835 (lbn 485) 7 Ja Ny Heljan DSB Litra E 994 (DC Digital) 45403 Ja Ny Heljan DSB Mx 1014 Ep. IV (DC Digital) 43721 Ja NY Heljan

Læs mere

B Bjælke/kvadrat 1 Danske Spil A/S 2 Danske Lotteri Spil A/S 3 Danske Licens Spil A/S G Grønt DS mønster Y Gult DS mønster. .xxx

B Bjælke/kvadrat 1 Danske Spil A/S 2 Danske Lotteri Spil A/S 3 Danske Licens Spil A/S G Grønt DS mønster Y Gult DS mønster. .xxx I 1.1 Filnavne De 8 karakterer: 1 2 3 4 5 6 7 8. xxx Filnavne Filnavnene består af 8 karakterer samt angivelse af filformat. 1.+2. ART 3. LOGO 4. TYPE Te Terningen Ds Danske Spil ww danskespil.dk Lo Lotto

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse

Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Reersø Pumpelag Maj 1999 Indholdsfortegnelse 1. Pumpelagets oprettelse!!!!!!! 1 2. Pumpelagets anlæg og ejendomme!!!!! 2 3. Pumpelagets formål og drift!!!!!! 7 4. Pumpelagets medlemmer og

Læs mere

Lokalplan nr. 10.000-02

Lokalplan nr. 10.000-02 glagt a l s m Fnotlrigt -f2re.4.2008 Tæt-lav boligbebyggelse ved e Off.2008 6.2 Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring 40 Kandestederne ns an d TA N Kjul strand Åbyen um E39 Guldager Grønnerup Vrå Høgsted Å

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Danfoss Link CC (MK2 model, dvs.model med mulighed for SD kort indføring i konsol bunden af regulatoren):sw. 2.7.42

Danfoss Link CC (MK2 model, dvs.model med mulighed for SD kort indføring i konsol bunden af regulatoren):sw. 2.7.42 Danfss Link CC (MK2 mdel, dvs.mdel med mulighed fr SD krt indføring i knsl bunden af regulatren):sw. 2.7.42 Sftware pdateringen mfatter bl.a. Valgmulighed mellem synlige radiatrer g skjulte radiatrer.

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS PROJEKTERFARINGER OG RESULTATER Ingelise Nordenhof - et børneperspektiv i voksenpsykiatrien 2 " ###########################" "" ############################# % "% ##########################

Læs mere

Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg

Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Page 1 of 40 Tilbage til oversigten Udskriv Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Pkt. Tekst 1 Godkendelse af referat * 2 Gensidig orientering * 3 Opfølgning

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

Åbne forretningsmodeller

Åbne forretningsmodeller E å uvk å va. Vkh, ha å, øj kk ku a v k akø, å uvaø u. D av c k aajpa, hv a pa å økk v u a aaj. 8 I Th MESH why h uu u ha v La Gaky kp på y, hv kapa y a jka u. 1/7 Iuk Hv å va uvk a y puk, y, pc, aa, vv

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

31. Esbjerg - Struer. Strækningshastighed: Esbjerg - Varde. 120 km/t. Varde - Holstebro. 100 km/t. 120 km/t. Holstebro - Struer TIB (V) 439-27

31. Esbjerg - Struer. Strækningshastighed: Esbjerg - Varde. 120 km/t. Varde - Holstebro. 100 km/t. 120 km/t. Holstebro - Struer TIB (V) 439-27 TB (V) 439-7 3. Esbjerg - Struer Strækningshastighed: Esbjerg - Varde Varde - Holstebro Holstebro - Struer 0 km/t 00 km/t 0 km/t 08.0.006 386 Fra havnen 3b 0 V V 55,7 V 3a V 4 V 5 V 6 V 3. Esbjerg - Struer

Læs mere

Vejledende løsning. Ib Michelsen. hfmac123

Vejledende løsning. Ib Michelsen. hfmac123 Vejledende løsning hfmac123 Side 1 Opgave 1 På en bankkonto indsættes 30.000 kr. til en rentesats på 2,125 % i 7 år. Beregning af indestående Jeg benytter formlen for kapitalfremskrivning: K n=k 0 (1+r

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Samsø Kommune...1/61. Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61. forslag...2/61. Baggrund...3/61. Om lokalplanen...

Indholdsfortegnelse. Samsø Kommune...1/61. Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61. forslag...2/61. Baggrund...3/61. Om lokalplanen... Indholdsfortegnelse Samsø Kommune...1/61 Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61 forslag...2/61 Baggrund...3/61 Om lokalplanen...4/61 Lokalplanens formål...5/61 Eksisterende forhold...6/61 Lokalplanområdets

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N Afskrift og sammenskrivning af deklarationer foretaget af bestyrelsen for Klyngehusenes Grundejerforening februar 2004 efter ændring af deklarationerne i maj 2004 Der tages forbehold for eventuelle fejl

Læs mere

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 3 - FOR SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen forholder sig til

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt. ja nej

Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt. ja nej Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt ja nej 502 ØSTVENDSYSSEL BOLIGSELSKAB 9330 DRONNINGLUND VEDR. SOLPARKEN 15 SLOTSGADE

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

ROTEX-VARMEPUMPE-PAKKER PRISLISTE 04/2011

ROTEX-VARMEPUMPE-PAKKER PRISLISTE 04/2011 ROTEX-VARMEPUMPE-PAKKER PRISLISTE 04/2011 Randersvej/Drejøvej 14, 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 * Fax 9852 3500 * info@titanheating.dk www.titanheating.dk Alle er er Excl. moms og ab lager Hobro Varmepumpepakker

Læs mere

! "$#&%'#&(*),+&-/.0#%'12),+&3'-546),478-9#:( ;;C1CFHGI-9),+J#K6#&-94;C1 5 RQ OTSUO P>PV PV W RX6Y6Y6Z QR A[ \] ]^ T6 _ a`c! bc \B d A[ efx6yhg6g6gay6yhgax

Læs mere