NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7041-00016 Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014"

Transkript

1 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST Ref. namki/lilma Den 3. februar 2014 Høringsnotat om ny elektronikaffaldsbekendtgørelse og ny bekendtgørelse om overførsel af affald Udkast til de 2 nye bekendtgørelser blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013 til en bred kreds af myndigheder og organisationer, jf. høringslisten. Høringsfristen udløb den 27. januar 2014 kl. 10. Miljøstyrelsen afholdt et høringsmøde den 10. januar 2014, hvor alle høringsparterne var inviteret. Der var ca. 20 deltagere. Derudover afholdt Miljøstyrelsen forud for den eksterne høring 2 præ-høringsmøder med interessenter fra branchen. Udkastene til de nye bekendtgørelser er en udmøntning af det forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, der blev vedtaget af Folketinget den 23. januar 2014, og som bl.a. gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (det nye WEEE-direktiv). Miljøstyrelsen har modtaget i alt 23 høringssvar, hvoraf 8 myndigheder og organisationer oplyser, at man ikke har bemærkninger til forslagene. De modtagne høringssvar er sendt til udvalget sammen med dette notat. En stor del af høringssvarene er indkommet efter høringsfristen, de er dog indarbejdet og kommenteret i dette høringsnotat. Først gennemgås høringssvarene til elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Herefter gennemgås høringssvarene til bekendtgørelse om overførsel af affald. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen Følgende høringsparter har fremsendt bemærkninger til udkastet til ny elektronikaffaldsbekendtgørelse: Affalds- og Ressourceindustrien (ARI), Branchen ForbrugerElektronik (BFE), Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Producentansvarssystem (DPA-System), Datatilsynet, Elretur, European Recycling Platform (ERP), Foreningen af producenter og importører af elektriske husholdningsapparater (FEHA), Genvindingsindustrien (GI) 1, IT-Branchen 2 og Lysbranchens WEEE Forening (LWF). BFE og FEHA har afgivet et samlet høringssvar. 1 Genvindingsindustriens høringssvar er indsendt via Dansk Erhverv. 2 It-Branchens høringssvar er indsendt via Dansk Erhverv.

2 Følgende høringsparter har oplyst, at de ingen bemærkninger har til udkastet til bekendtgørelsen: Advokatsamfundet, Dansk Arbejdsgiverforening, Fagligt Fælles Forbund (3F) og Rigsrevisionen. Svarene har især berørt følgende punkter: a) Sikre korrekte data og mindske ulovlige affaldsstrømme b) Producentregistreret registrering, indberetning og sletning c) Sikkerhedsstillelse d) Nyttiggørelsesmål mv. ( 39 og 40 og bilag 9) e) Kollektive ordningers forpligtelser f) Revisorerklæring ( 13) g) Definitioner h) Bemærkninger til gældende bestemmelser i) Ønsker til fremtidige ændringer vedrørende husholdnings-weee 3 j) Øvrige bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet Høringsnotatet gennemgår de væsentligste kommentarer, der er grupperet i forhold til de ovennævnte punkter og Miljøstyrelsens kommentarer hertil. Ønskes der detaljerede oplysninger om høringssvarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar, der kan findes på høringsportalen (www.borger.dk). a) Sikre korrekte data og mindske ulovlige affaldsstrømme 1) Sikring af korrekte data og kortlægning af affaldsstrømme BFE/FEHA mener, at bekendtgørelsesudkastet vil skabe enkle rammer for en omkostningseffektiv indsamling og oparbejdning af WEEE. Dansk Erhverv, DPA-system, ERP og IT-Branchen har påpeget vigtigheden af korrekte data til opfyldelse af det nye WEEE-direktivs intentioner og mål. Det er deres opfattelse, at bekendtgørelsesudkastet ikke i tilstrækkeligt omfang vil sikre dette. LWF har foreslået, at DPA-System videregiver oplysninger om overførsel af udstyr til modtagelandets producentregister. Det er LWF s opfattelse, at dette vil kunne dæmme op for ulovlig overførsel af udstyr. Miljøstyrelsen er enig i vigtigheden af korrekte data, og at ulovlige WEEEstrømme skal forhindres i videst muligt omfang. Det er videreført fra den nuværende bekendtgørelse, at en producent skal være registreret i producentregistreret for lovligt at kunne bringe EEE 4 i omsætning på det danske marked, og det er strafsanktioneret at undlade at registrere sig. Samtidig er det strafsanktioneret for en distributør at aftage eller forhandle EEE fra producenter, der ikke er registrerede i producentregistreret. Der er også videreført en forpligtelse for producenter til at indberette elektrisk og elektronisk udstyr bragt i omsætning på og tilbagetaget fra det danske marked til Dansk Producentansvarssystem. Det er strafsanktioneret ikke at leve op til sine 3 WEEE anvendes i dette høringsnotat som forkortelse for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste of electric and electronic equipment), da forkortelsen anvendes i EU-retten og er etableret i branchen. 4 EEE er forkortelse af for elektrisk og elektronisk udstyr. 2

3 indberetningsforpligtelser. Det er nu præciseret i bekendtgørelsen, at det kan føre til producentens sletning fra producentregistret ikke at leve op til sine indberetningsforpligtelser. Det vil herefter være ulovligt for producenten at bringe EEE i omsætning på det danske marked, jf. ovenfor. Derudover indeholder bekendtgørelsen i overensstemmelse med det nye WEEEdirektiv nye regler om administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger og dokumenter af betydning for producenters efterlevelse af deres forpligtelser vedrørende elektrisk og elektronisk udstyr og affald heraf i henhold til miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelsen. DPA-System og Miljøstyrelsen skal således i relevant omfang videregive oplysninger til producentregistre og myndigheder i andre EU-medlemsstater, jf. den foreslåede 20 og 21. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at disse regler vil kunne føre til mere korrekte data på EU-plan og vanskeliggøre ulovlige affaldsstrømme. Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at det ikke er nødvendig at præcisere bestemmelserne om videregivelse af oplysninger yderligere. Miljøstyrelsen vil dog følge udviklingen, når det nye WEEE-direktiv er gennemført i de øvrige medlemsstater. Miljøstyrelsen vil desuden i regi af ressourcestrategien og ressourceplanen iværksætte forskellige initiativer, som retter fokus på at øge indsamlingen af WEEE og sikre mere korrekte data. Dette er bl.a. et Partnerskab for Indsamling af elektronikaffald, som i de kommende år i samarbejde med alle interesserede aktører vil kortlægge de forskellige affaldsstrømme nærmere og drøfte initiativer til at øge indsamlingen i de affaldsstrømme, hvor elektronikaffaldet i dag enten går tabt eller fejlregistreres. Derudover er det foreslået fastsat i bekendtgørelsens 29, stk. 4, at omregningsnøglen mellem fraktioner og kategorier, jf. bilag 1, skal baseres på sorteringsforsøg i et samarbejde mellem DPA-System samt kommunale og private indsamlingssteder. Det er forventningen, at disse sorteringsforsøg også vil kunne bidrage med øget viden om, hvordan indsamlingen af WEEE mest hensigtsmæssigt kan ske. Der er derfor ikke foretaget ændringer i bekendtgørelsen i relation til dette punkt. b) Producentregistret registrering, indberetning og sletning 1) Overførsel af udstyr til andre lande DPA-System har påpeget, at der er et problem vedrørende registrering af batterier, der udtages af WEEE, og at dette skal koordineres med Affaldsdatasystemet, der drives af Miljøstyrelsen. DPA-System har også påpeget, at det er uklart, om erklæringer efter den foreslåede 12, stk. 5, om udstyr, der overføres til at blive bragt i omsætning uden for Danmark, skal sendes til DPA-System. De mener i øvrigt, at der bør stilles formkrav til sådanne erklæringer. Det er DPA-Systems vurdering, at den foreslåede 12, stk. 5, vil dæmme op for dobbeltindberetninger og dermed forkerte data. DPA-System mener dog, at der samtidig skabes yderligere usikkerhed om indberetningerne pga. tvivl om, hvorvidt overførsel af udstyr reelt finder sted, eller om der blot var en intention om overførsel. DPA-System foreslår derfor, at reeksporterede varer skal indberettes til dem, så der kan føres tilsyn med disse mængder. Desuden foreslår DPA-System, at tilsyn også kan finde sted hos den afsendende virksomhed. 3

4 LWF har foreslået, at det enten er afsenderens revisor, der skal udarbejde erklæring til producenten om overførslen af udstyr til andre lande, eller at overførslen skal dokumenteres med angivelse af modtager og kvittering fra modtageren. LWF mener, at den foreslåede 12, stk. 5, kan indebære en risiko for kompromittering af konkurrencefølsomme oplysninger, da oplysninger skal gives til producentens revisor. Miljøstyrelsen er enig i, at batterier, der udtages af WEEE, bør registreres. Det følger allerede af de eksisterende regler. DPA-System fremfører endvidere, at det skal koordineres med registreringsforpligtelser i forhold til Affaldsdatasystemet. DPA-Systems høringssvar indikerer, at der er en praktisk udfordring, der skal løses. Miljøstyrelsen vil drøfte dette nærmere med DPA-System og branchen, således at der kan findes en god og praktisk løsning for denne registrering. Miljøstyrelsen har for at præcisere bekendtgørelsen som konsekvens af kommentarerne til 12, stk. 5 tilføjet, at sådanne erklæringer skal sendes til DPA- System, så der ikke kan opstå tvivl om dette. Endvidere er overskriften til bekendtgørelsens kapitel 5 ændret til Årlig indberetningspligt til Dansk Producentansvarssystem for at understrege, at producenternes indberetningsforpligtelser er i forhold til DPA-System. Det fremgår af den foreslåede 18, at indberetninger i henhold til bl.a. 12 skal ske efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger. Det fremgår af den foreslåede 12, stk. 5, at erklæringen først skal sendes til DPA- System, når overførslen til det andet land har fundet sted. Det fremgår af den foreslåede 12, stk. 6, at mængder omfattet af 12, stk. 5, skal indberettes til DPA- System. Der er ikke i bekendtgørelsesudkastet foreslået nogen begrænsninger, i forhold til hos hvilken virksomhed et tilsyn kan finde sted, jf. 58. For så vidt angår LWF s forslag, bemærker Miljøstyrelsen, at det er producenten, der skal registrere, det udstyr som producenten bringer i omsætning. Ændringer i de indberettede mængder må derfor også foretages af producenten, der dermed indestår for de ændrede indberetningers rigtighed. Det fremgår ikke af den foreslåede 12, stk. 5, at afsenderen skal oplyse, hvem modtageren af. Miljøstyrelsen mener, at hensynet til konkurrencefølsomme oplysninger dermed er varetaget. DPA-System vil som med alle andre indberetninger, de modtager, skulle registrere dem på en sådan måde, at tilsyn kan ske. Der er ikke, ud over hvad der fremgår ovenfor, foretaget ændringer i bekendtgørelsen i relation til dette punkt. 2) Øvrige bemærkninger ERP vurderer, at ændringerne af 6 og 7 sikrer en direktivnær implementering af det nye WEEE-direktiv i forhold til repræsentanter, hvilket er gavnligt for de producenter, der opererer på tværs af EU s grænser. DPA-System har understreget, at indberetninger ikke kan gennemføres midt i indberetningsperioden, der udløber den 31. marts. De har anført, at 25 og 26, stk. 2, er forkerte i forhold til pligtsubjekterne, og ønsker de nuværende 22 og 23 videreført. 4

5 GI mener, at intentionerne bag 3, stk. 1, nr. 17, er meget positive, men er i tvivl om, hvorvidt producenterne er indstillet på at følge dette. GI har foreslået, at refurbishment skal registreres hos DPA-System. Elretur mener, at den foreslåede bestemmelse om registreringspligt for salgsmetode, jf. bilag 6, nr. 9, har et uklart omfang, og vil være administrativ meget tung for producenterne. Elretur mener også, at kravet om, at producenten digitalt skal registrere et ophør af sin virksomhed til DPA-System vil være unødigt administrativt byrdefuldt. Elretur har bemærket, at producenter hidtil kun har henvendt sig til Elretur, der så har foranlediget underretningen om ophøret til DPA-System. Derudover mener Elretur, at det er betænkeligt, at DPA-System vil kunne slette producenter, der enten ikke betaler gebyrerne til DPA-System, ikke overholder deres indberetningsforpligtelser til DPA-System eller ikke fremsender revisoreller ledelseserklæring. Elretur mener, at det er tilstrækkeligt, at sådanne overtrædelser er strafsanktionerede. Miljøstyrelsen bemærker for så vidt angår ikrafttrædelsen af de nye, foreslåede indberetningsforpligtelser til DPA-System, at det fremgår af den foreslåede 61, stk. 4, at den nuværende elektronikaffaldsbekendtgørelse finder anvendelse for hændelser indtruffet før den nye bekendtgørelses ikrafttræden. For at tydeliggøre, at dette også gælder indberetninger samt revisor- og ledelseserklæringer, jf. bekendtgørelses kapitel 5, der vedrører perioden før den nye bekendtgørelses ikrafttræden, er det tilføjet i 61, stk. 4. For så vidt angår de foreslåede 25, stk. 1, og 26, stk. 2, er pligtsubjektet ikke ændret i forhold til den nuværende Bestemmelsernes ordlyd er dog opdateret, således at registreringerne kan ske digitalt. For så vidt angår GI s bemærkninger om refurbishment, er Miljøstyrelsen enig i, at disse mængder fremover skal indberettes til DPA-System, men er også enig i, at det skal undersøges nærmere, hvordan dette kan ske på en måde, der sikrer korrekte data og er nemt tilgængelig for dem, som skal indberette. Miljøstyrelsen har derfor iværksat et projekt i 2014, som har til formål at udvikle forskellige scenarier for organisering og administration af forberedelse med henblik på genbrug. Interessenter vil blive inddraget i udvikling og evaluering af scenarier. For så vidt angår Elreturs bemærkning om registrering af salgsmetode, er dette en ordret gennemførelse af det nye WEEE-direktivs bilag X. Miljøstyrelsen vurderer, at det er sjældent, at en producent ændrer sin salgsmetode, f.eks. påbegyndelse eller ophør af fjernsalg, og dermed skal ændre registreringen af denne. Miljøstyrelsen bemærker, at producenten har 1 måned til at registrere ændringen, jf. den foreslåede 8, stk. 1. Miljøstyrelsen mener, at det vil være uhensigtsmæssigt alene at undtage denne del af registreringspligten for strafsanktioner. Miljøstyrelsen bemærker i den forbindelse, at det nye WEEEdirektivs art. 22 fastslår en pligt til at sikre effektive sanktioner. Det tilsyn, som Miljøstyrelsen udfører, har dog naturligt fokus på, hvilke overtrædelser der har de største, miljømæssige konsekvenser. Bestemmelsen om registrering af ophør af virksomhed er identisk med den nuværende bekendtgørelse, blot således at dette skal ske digitalt. Det er således også i den nuværende bekendtgørelse sådan, at en producent selv skal kontakte 5

6 DPA-System om ophør med sin virksomhed, da dette ikke er omfattet af forpligtelser, som en kollektiv ordning kan påtage sig, jf. den nuværende bekendtgørelses 50, stk. 1, nr. 2, der ikke omfatter en henvisning til den nuværende bekendtgørelses 8 om ophør af virksomhed. Miljøstyrelsen mener, at det ville være retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, hvis en kollektiv ordning, der er en privat virksomhed, kunne foranledige, at en producent ikke længere var registreret som producent i producentregisteret, da dette medfører, at producenten ikke længere lovligt kan bringe elektrisk eller elektronisk udstyr i omsætning i Danmark. Som oplyst på høringsmødet er det Miljøstyrelsens opfattelse, at hvis en producent ønsker de rettigheder som registrering i producentregistreret medfører, nemlig at en producent lovligt kan bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning i Danmark, må producenten samtidig også leve op til sine vigtigste forpligtelser. Intentionen er at dæmme op for, at producenter, der ikke overholder deres forpligtelser, alligevel lovligt kan bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning i Danmark. DPA-Systems afgørelsesvirksomhed skal ske i overensstemmelse med den almindelige forvaltningsret, og en afgørelse om sletning fra producentregistret kan påklages til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen bemærker i øvrigt, at producenternes overholdelse af deres indberetningsforpligtelser til DPA-System er en forudsætning for, at Danmark kan overholde sine forpligtelser i forhold til EU-Kommissionen som fastsat i det nye WEEE-direktiv. Der er ikke ud over det ovenfor nævnte foretaget ændringer i bekendtgørelsen i relation til disse punkter. c) Sikkerhedsstillelse ERP har oplyst, at de finder den foreslåede ændring af 44 om fritagelse for sikkerhedsstillelse yderst positiv. DPA-System har noteret sig, at der er sket en mindre justering i forudsætningerne for at en kollektiv ordning kan opnå fritagelse for sikkerhedsstillelse, jf. den foreslåede 44. DPA-System mener imidlertid, at der fortsat er en risiko for konkurrenceforvridning mellem store og små kollektive ordninger og mellem producenter, der er medlem af en kollektiv ordning, og producenter, der ikke er medlem af en kollektiv ordning. BFE/FEHA har ønsket, at det også fremadrettet drøftes, om de foreslåede ændringer er de rigtige til at sikre konkurrenceneutralitet. LWF har for så vidt angår den foreslåede 42 foreslået, at der ved fastsættelsen af sikkerhedsstillelsens størrelse tages hensyn til de mængder, der er bragt i omsætning, og at sikkerhedsstillelsen skal dække omkostningerne til håndteringen af WEEE. Derudover har LWF for så vidt angår den foreslåede 47, stk. 1, foreslået, at det skal være valgfrit for en producent eller kollektiv ordning, om de ønsker at modtage sikkerhedsstillelsen. DPA-System har foreslået, at det skal fremgå af bestemmelsen, at der skal være dokumentation for omkostningerne fra producenterne eller de kollektive ordninger. 6

7 Som oplyst på høringsmødet vil Miljøstyrelsen følge og fortsat drøfte med branchen, hvordan de nye, foreslåede regler om fritagelse for sikkerhedsstillelse kommer til at virke i praksis, herunder om udviklingen giver anledning til yderligere justeringer. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at den foreslåede 42 imødekommer LWF s forslag til denne bestemmelse. Der er derfor ikke foretaget ændringer i bekendtgørelsen i relation til disse punkter. For så vidt angår den foreslåede 47, stk. 1, er det tilføjet, at der skal være dokumentation for omkostningerne til håndteringen af WEEE, for at en producent eller kollektiv ordning kan få del i sikkerhedsstillelsen. Deri ligger også, at hvis en producent eller kollektiv ordning ikke indsender denne dokumentation, kan den pågældende producent eller kollektive ordning ikke få del i sikkerhedsstillelsen. d) Nyttiggørelsesmål mv. ( 39 og 40 og bilag 9) ARI mener ikke, at det fremgår af den foreslåede 39, hvem den ansvarlige for håndteringen af WEEE er. GI er tvivlende over for, om den foreslåede 39 er i overensstemmelse med EUretten. ARI finder, at det foreslåede bilag 9 er svært tilgængeligt, og både ARI og GI foreslår, at der indsættes et beregningseksempel i bekendtgørelsen. GI påpeger derudover, at den foreslåede 40, stk. 2, er uheldigt formuleret, da der ikke skelnes klart mellem genbrug og genanvendelse. GI er i øvrigt i tvivl om, hvordan tredjelande defineres. Miljøstyrelsen mener ikke, at formuleringen af den foreslåede 39, stk. 1, giver anledning til tvivl om, hvem der er ansvarlige for håndteringen af WEEE. Miljøstyrelsen bemærker i den forbindelse, at formuleringen producenten eller den, der er ansvarlig for håndteringen er videreført fra den nuværende bekendtgørelse. Dette har efter Miljøstyrelsens oplysninger ikke givet anledning til fortolkningstvivl i praksis. Miljøstyrelsen er som hidtil tilsynsmyndighed i forhold til denne bestemmelse. Miljøstyrelsen bemærker i øvrigt, at der gælder producentansvar på dette område i henhold til EU-retten, og at det indebærer, at producenten er ansvarlig for håndteringen af udstyret, når det bliver til affald. Producenten kan dog under visse betingelser overlade dette den praktiske opgave i forhold til opfyldende til til andre, f.eks. en kollektiv ordning. Bilag 9 er i overensstemmelse med den direktivnære gennemførelse af det nye WEEE-direktiv i øvrigt en ordret gengivelse af direktivets bilag V. Dette for at sikre direktivkonform gennemførelse og undgå fortolkningstvivl i forhold til direktivet. Miljøstyrelsen finder ikke, at et beregningseksempel er egnet til at indgå i bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vil dog gerne indgå i en dialog med DPA-System og branchen om beregningen af målene, i det omfang der i praksis viser sig et behov for dette. 7

8 Miljøstyrelsen bemærker, at tredjelande er et fast begreb i EU-retten og referer til lande udenfor EU. Dette fremgår bl.a. af producentdefinitionen i 3, stk. 1, nr. 29. Der er ikke foretaget ændringer i bekendtgørelsen i relation til disse punkter. Miljøstyrelsen medgiver kritikken af den foreslåede 40, stk. 2. Terminologien i 39 og 40 er derfor rettet, således at den nu er i overensstemmelse med det nye WEEE-direktivs terminologi. e) Kollektive ordningers forpligtelser 1) Formkrav til faktura ERP har oplyst, at de er helt enige i de nye, foreslåede krav til fakturaen i 52, stk. 1, nr. 5. ERP vurderer, at de foreslåede krav vil sikre fuld gennemsigtighed i forhold til den betaling, som den kollektive ordning opkræver hos producenten. BFE/FEHA og Elretur mener omvendt ikke, at der er behov for at stille disse formkrav til en kollektiv ordnings fakturaer til deres medlemmer. Det er deres opfattelse, at en sådan detaljeringsgraf vil medføre større byrder for aktørerne. Elretur har således anført, at bestemmelsen forudsætter, at de kollektive ordninger udsteder en ekstra faktura til sine medlemmer. BFE/FEHA har foreslået, at 2. led af 52, stk. 1, nr. 5, slettes. De kollektive ordninger har efter den nuværende bekendtgørelse en tilsvarende oplysningsforpligtelse i forhold til deres medlemmer vedrørende gebyret til DPA- System. Ændringen er således alene, at der nu er foreslået et krav om, at disse oplysninger skal gives på fakturaen. Der er ikke krav om, at der skal udstedes mere end én faktura. Oplysningerne om gebyret til DPA-System kan således gives på den samlede faktura, de kollektive ordninger udsteder til deres medlemmer, for bl.a. betalingen for at være medlem af den kollektive ordning. Miljøstyrelsen vurderer ligesom ERP, at det foreslåede formkrav til fakturaen vil øge prisgennemsigtigheden for producenterne og dermed vil kunne øge konkurrencen på markedet til gavn for producenternes samlede omkostninger ved at bringe elektrisk og elektronisk udstyr på markedet i Danmark. Der er ikke foretaget ændringer i bekendtgørelsen i relation til dette punkt. 2) Administration af tilbagebetaling ved overførsel af udstyr til en anden Beklagevis var der en fejl i det bekendtgørelsesudkast, der blev sendt i ekstern høring den 20. december Fejlen bestod i, at en ny bestemmelse i 52 om de kollektive ordninger tilbagebetaling af tidligere indbetalt beløb for affaldshåndtering ved overførsel af udstyr til brug for private husholdninger udenfor Danmark, som hænger sammen med de foreslåede bestemmelser i 12, stk. 4 og 5, ikke var kommet med i høringsudkastet. Udkast til bestemmelsen blev uddelt på høringsmødet, hvor DPA-System og alle de kollektive ordninger, som 52 vedrører, var til stede. Den nye bestemmelse er 52, stk. 1, nr. 6. LWF har til den nye 52, stk. 1, nr. 6, foreslået, at den overførende virksomhed skal betale for administrationen af ansøgningen om tilbagebetaling og for revisorerklæring. LWF er desuden bekymret for, at den overførende virksomhed, hvis denne ikke er producenten, kan blive aftvunget konkurrencefølsomme oplysninger. 8

9 For så vidt angår konkurrencefølsomme oplysninger er dette håndteret i den foreslåede 12, stk. 5, jf. ovenfor. Miljøstyrelsen bemærker, at der ikke i 52, stk. 1, nr. 6, er et selvstændigt krav om revisorerklæring. Prisen for at være medlem af en kollektiv ordning er ikke reguleret i bekendtgørelsen, men reguleres af markedet på samme måde som andre private virksomheders priser. De kollektive ordninger kan således opkræve omkostningerne for administrationen i forbindelse med tilbagebetaling hos det pågældende medlem af den kollektive ordning. Det vil dog være en omgåelse af intentionen bag den nye bestemmelse om tilbagebetaling, hvis de administrationsomkostninger, som medlemmet skal betale, ikke stemmer overens med den kollektive ordnings reelle omkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen. Der er ikke foretaget ændringer i bekendtgørelsen i relation til dette punkt. 3) Krav til kollektive ordninger i øvrigt GI og IT-Branchen har kritiseret, at der ikke stilles flere krav til de kollektive ordninger ageren på markedet. GI mener, at det medfører, at økonomien kommer til at være afgørende for de kollektive ordninger. De kollektive ordningers forpligtelser følger af de foreslåede og henvisninger deri til bekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven i øvrigt. Endvidere regulerer de almindelige konkurrenceretlige reglerde kollektive ordninger, der er private virksomheder. Det er i øvrigt valgfrit for en producent, om denne ønsker at være medlem af en kollektiv ordning, og det reguleres således af markedet, hvilke kollektive ordninger der kan tiltrække medlemmer. De kollektive ordninger er i øvrigt forpligtede til at sikre, at enhver producent har lige adgang til at deltage i den kollektive ordning og behandles på lige vilkår under hensyn til producentens markedsandel, jf. den foreslåede 52, stk. 1, nr. 1. f) Revisorerklæring ( 13) DI finder det prisværdigt, at færre virksomheder forpligtes til at få udarbejde revisorerklæring. BFE/FEHA er glade for forenklingen af de administrative byrder i bekendtgørelsesudkastets 13, stk. 3. Elretur mener ikke, at producenter, der bringer elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv i omsætning, bør omfattes af pligten til at få udarbejdet revisorerklæring. Elretur vurderer, at dette vil være økonomisk meget byrdefuldt for de pågældende producenter. På høringsmødet udtrykte LWF ønske om, at den hidtidige undtagelse (den nuværende bekendtgørelses 12, stk. 3) vedrørende revisorerklæringer for producenter, der bringer elektrisk og elektronisk udstyr for højst kr. årligt i omsætning, videreføres. Baggrunden for ønsket var, at en stor virksomhed, der alene sælger en meget lille mængde elektrisk og elektronisk udstyr omfattes. 9

10 Den foreslåede ændring af 13 medfører, at producenter, som i henhold til årsregnskabsloven ikke er forpligtet til at udarbejde årsregnskab, kan undtages fra kravet om at få udarbejdet revisorerklæringen. Dette netop for at undgå, at producenter, der ikke i forvejen har et lovpligtigt krav om revision af en revisor i henhold til årsregnskabsloven, skal pålægges omkostninger til revision alene af hensyn til elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vurderer, at det dermed er sikret, at kravet om revisorerklæring fra de større producenter af elektrisk og elektronisk udstyr ikke bliver økonomisk meget byrdefuldt for producenterne. Miljøstyrelsen bemærker, at den foreslåede bestemmelse skal sikre balance mellem de økonomiske byrder for producenterne og hensynet til at sikre validiteten af indberetninger til DPA-System. Der er ikke foretaget ændringer i bekendtgørelsen i relation til dette. Som oplyst på høringsmødet har det med ændringen af 13 været Miljøstyrelsens intention, at færre virksomheder skal være forpligtede til at afgive revisorerklæringer til DPA-System. Der er derfor indsat et nyt stk. 4 i 13, som svarer til den hidtidige 12, stk. 3, som foreslået af LWF. g) Definitioner Elretur er glade for præcisering af definitionen af husholdnings-weee i 3, stk. 1, nr. 5, da de mener, at det vil dæmme op for, at affaldsproducenten forsøger at kategorisere WEEE, der reelt er husholdnings-weee som erhvervs-weee. GI mener, at bekendtgørelsesudkastet ikke skelner tilstrækkelig klart mellem genbrug og genanvendelse, herunder at affald ikke kan genbruges. GI mener, at det er uklart, hvilken lov der henvises til i bekendtgørelsen. DPA-System har foreslået, at definitionen af at bringe i omsætning præciseres yderligere. De mener, at den nye definition skaber tvivl om, hvorvidt leasing og agenturvirksomhed fortsat er omfattet. IT-Branchen mener, at der skal indsættes et særligt vejledende bilag i bekendtgørelsen til den foreslåede 3, stk. 1, nr. 5, litra c, vedrørende husholdnings-weee. For så vidt angår definitionen af affald, genanvendelse, genbrug og forberedelse med henblik på genbrug, er der i bekendtgørelsesudkastet foreslået henvisning til bekendtgørelse om affald netop for at undgå forvirring og fortolkningstvivl. Loven er i bekendtgørelsesudkastets 3, stk. 1, nr. 26, defineret som lov om miljøbeskyttelse. Definitionen af at bringe i omsætning og husholdnings-weee er ordrette gennemførelser af det nye WEEE-direktivs art. 3, stk. 1, litra h og k. Miljøstyrelsen mener, at det ville kunne give anledning til fortolkningstvivl i forhold til direktivet at fravige disse definitioner i bekendtgørelsen. Som oplyst på høringsmødet skal at bringe i omsætning forstås på samme måde, som den hidtidige bekendtgørelses markedsføringsbegreb. Bekendtgørelsen skal fortolkes i overensstemmelse med direktivet. Der er ikke ændret i den engelske 10

11 udgave af direktivet. Den danske udgave af direktivet har skiftet ordlyd, men indholdet er ikke ændret. Leasing er således omfattet af definitionen af at bringe i omsætning. Der er ikke foretaget ændringer i bekendtgørelsen i relation til disse punkter. h) Bemærkninger til gældende bestemmelser ARI mener ikke, at bekendtgørelsesudkastets 37 har noget selvstændigt indhold i forhold til miljøbeskyttelsesloven. GI mener, at en praktisk gennemførelse af 37 vil forudsætte bedre udbudskonditioner. GI mener i øvrigt, at det er uhensigtsmæssigt at strafsanktionere denne bestemmelse. DPA-System mener, at bekendtgørelsesudkastets 22, stk. 7, og 23, stk. 6, er uklart formulerede. Elretur mener, at bestemmelsen om udtagning af udvendige, elektriske kabler i bilag 3 fordyrer behandling af WEEE og kun har minimal indflydelse på genavendelsesgraden. Elretur har oplyst, at andre EU-lande ikke stiller dette krav. GI har spurgt, hvordan køberen skal stille sikkerhed i henhold til 36, stk. 1. GI har også spurgt, om kommunale behandlingsanlæg findes, så 54 fortsat bør være en del af bekendtgørelsen. GI har ønsket en klar definition af selektiv behandling. GI har foreslået en gennemgang af bilag 3, særligt i forhold til kviksølv, 3, stk. 1, nr. 33, og bilag 4 samt tilføjelse af henvisninger til EU-retten. LWF har foreslået, at bekendtgørelsesudkastets 35, stk. 2, nr. 1, ændres, så producentens tilbagetagning fastsættes som en bringeordning. ARI har bemærket, at afsætning af blyholdigt glas til genanvendelse er vanskelig, da det kun anvendes til fremstilling af billedrør. For så vidt angår den foreslåede 37, er den en videreførelse af den nuværende 34, der ligeledes er strafsanktioneret. Bestemmelsen har baggrund i WEEEdirektivet. Udbudskonditioner er ikke en del af denne bekendtgørelse, og de kollektive ordninger er i øvrigt private virksomheder. 22, stk. 7, og 23, stk. 6, er videreført fra den nuværende bekendtgørelses 19, stk. 6, og 20, stk. 6. Det reeelle indhold er, at man som virksomhed kan aflevere mindre mængder af eget elektronikaffald på den kommunale genbrugsplads, hvis man er tilmeldt. Bestemmelserne er en konsekvens af politisk aftale om genbrugspladser. Denne aftale skal evalueres i Bestemmelsen i bilag 3 om selektiv udtagelse af udvendige, elektriske kabler er en ordret implementering af det nye WEEE-direktivs bilag VII. Bestemmelsen gælder derfor i alle EU-lande, og danske virksomheder bliver herved ikke forskelsbehandlet i forhold til virksomheder i de øvrige EU-lande. 36, stk. 1, er ikke ændret, og hidtidig praksis finder dermed anvendelse. Miljøstyrelsen vil ved en senere ændring af bekendtgørelsen drøfte med KL, om der fortsat er behov for 54 om kommunale behandlingsanlæg. 11

12 Selektiv behandling er et allerede etableret begreb og findes således også i den nuværende bekendtgørelse. Miljøstyrelsen er ikke bekendt med, at dette har givet anledning til fortolkningstvivl. Bilag 3 er en direktivnær gennemførelse af det nye WEEE-direktivs bilag VII. Dette gælder også for så vidt angår kviksølv. Da det nye WEEE-direktiv som alle andre direktiver skal implementeres i dansk ret, er det fast antaget i Justitsministeriets lovtekniske retningslinjer, at der ikke henvises til direktiver i bekendtgørelser. Miljøstyrelsen takker for kommentarerne til kravene til behandling i bilag i bilag 3 og 4. Der er ved at blive udarbejdet nye europæiske standarder for behandling af WEEE. Miljøstyrelsen vil inddrage kommentarerne i arbejdet med standarderne. Når standarderne skal implementeres vil bilag 3 og 4 blive revideret. Der er ikke foretaget ændringer i bekendtgørelsen i relation til disse punkter. i) Ønsker til fremtidige ændringer vedrørende husholdnings-weee 1) Private husholdningers rettigheder i forhold til deres WEEE DE, GI og IT-Branchen har som tidligere foreslået, at private borgere skal have lov til at sælge deres WEEE til, hvem de ønsker. Det er DE s opfattelse, at kommunernes fortrinsret til husholdnings-weee er en urimelig forskelsbehandling af erhvervslivet. GI finder det forvirrende for borgerne, at de ikke selv må bestemme over deres WEEE og mener ikke, at den kommunale indsamling giver en øget indsamling eller genanvendelse. Danmark er forpligtet til at sikre en korrekt håndtering af WEEE. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at et vigtigt element i dette er at sikre, at private husholdninger på enkel vis kan aflevere deres WEEE til korrekt håndtering, sådan at WEEE kommer ind i de korrekte affaldsstrømme. Der er ikke med bekendtgørelsesudkastet ændret på reglerne om tilbagetagning af husholdnings-weee. En borger må aflevere sit elektronikaffald til enten den kommunale indsamling, distributører eller direkte til producenter, der har etableret deres egen indsamling. Hvis der afleveres til de kommunale indsamlinger eller distributører kommer det tilbage til producenterne som følge af producentansvaret. Det er en generel regel på affaldsområdet, at hvis en kommune har etableret en indsamlingsordning for en affaldsfraktion, skal borgeren anvende kommunens indsamlingsordning. På elektronikområdet er hovedreglen om, at borgeren skal aflevere alt til den kommunale indsamling fraveget som konsekvens af producentansvaret og praksis om, at distributører ofte tilbyder at tage store husholdningsapparater retur. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der dermed er sikret de private husholdninger en tilstrækkelig og enkel mulighed for at aflevere deres WEEE på korrekt vis. Miljøstyrelsen bemærker, at den kommunale opgave i forhold til elektronikaffald alene er, at etablere en indsamlingsordning for de private husholdninger. Når affaldet er indsamlet bliver det hentet af producenter eller deres repræsentanter, hvilket i praksis typisk vil sige de kollektive ordninger. 12

13 Det nuværende indsamlingssystem blev etableret på et tidspunkt, hvor WEEE generelt ikke var penge værd og derfor var en økonomisk byrde. Derfor var det centralt at sikre, at producenterne løftede deres producentansvar ved at gøre det entydigt, at alt elektronikaffald fra private husholdninger skulle tilbage til producenterne. De øgede materialepriser har ændret dette billede, sådan at de fleste typer af WEEE nu i hvert fald periodisk er penge værd. På baggrund af tidligere udmeldinger fra GI, som er organiseret under DE, og DI forstår Miljøstyrelsen synspunktet således, at der er et ønske om, at borgere skal kunne aflevere til uafhængige indsamlere, og at distributører også må aflevere til uafhængige indsamlere og ikke aflevere tilbage til producenterne. Miljøstyrelsen vurderer, at en sådan ændring vil være meget indgribende i forhold til den eksisterende danske model, hvor kommunerne er ansvarlig for at organisere al indsamling af affald fra husholdninger. Miljøstyrelsen vurderer dog, at det er relevant at overveje en ny struktur for at øge incitamentet for indsamling. En ordning, hvor den enkelte private husholdning selv kan forestå salg af deres WEEE, vil skulle tage hensyn til dels sikkerhed for korrekt håndtering af WEEE, dels en enkel løsning for borgerne og kommunernes generelle affaldsordninger. Det er derfor centralt at inddrage kommunerne i eventuelle overvejelser om ændringer på dette område, da det naturligt vil rejse tilsvarende spørgsmål for andre affaldsfraktioner fra husholdninger, der har en positiv værdi. Konsekvenserne af at ændre strukturen vil blive undersøgt i Partnerskab for Indsamling af elektronikaffald, som omtalt under punkt a. Der er derfor ikke foretaget ændringer i bekendtgørelsen i relation til dette punkt. j) Øvrige bemærkninger 1) Bemærkninger til øvrige nyskabelser i bekendtgørelsesudkastet BFE/FEHA og ERP har overordnet set udtrykt stor tilfredshed med bekendtgørelsesudkastet. BFE/FEHA har fremhævet forenklingen af administrative byrder. ERP har ud over de ovenfor nævnte særligt fremhævet 29, stk. 4, samt bilag 2 vedrørende fotovoltaiske paneler. DI har udtrykt en generel tilfredshed med ændringerne i bekendtgørelsesudkastet i forhold til den nuværende bekendtgørelse samt Miljøstyrelsens åbne og inddragende proces i forbindelse med bekendtgørelsesudkastet. Datatilsynet har noteret sig, at det fremgår af bekendtgørelsesudkastet, at udveksling af oplysninger og dokumenter skal ske inden for rammerne af persondataloven. DPA-System har bemærket, at bekendtgørelsesudkastets 19 ikke anvender samme struktur som nye WEEE-direktiv. De har også anført, at det ikke fremgår af bilag 6, at en repræsentants CVR-nr. skal registreres i producentregistret. De har oplyst, at tildeling af fotovoltaiske paneler først vil kunne ske fra DPA-System mener, at salgsautomater i bilag 1 rettelig skal være automatiske dispensere, så det stemmer overens med bilag 2. LWF har foreslået, at det præciseres, at armaturer i fraktion 3 i bilag 2 ikke omfatter lyskilder. 13

14 Elretur mener, at lukkede radioaktive kilde og røgdetektorer fortsat skal være undtaget fra producentansvar. ERP har ønsket, at det ikke skal være obligatorisk at angive den præcise dato for, hvornår et udstyr er bragt i omsætning. Vedrørende 19 medgiver Miljøstyrelsen DPA-Systems kritik af denne. Miljøstyrelsen har vurderet at bestemmelsen var overflødig, og den er derfor slettet af bekendtgørelsen, da virksomheder, der alene er etableret i tredjelande, er omfattet af producentdefinitionen i 3, stk. 1, nr. 29, litra c. Bekendtgørelsesudkastets bilag 1 og 2 er ordret implementering af det nye WEEEdirektivs bilag I og II. Bekendtgørelsens ordlyd skal naturligvis fortolkes i overensstemmelse med direktivet. Miljøstyrelsens bemærker, at det fremgår af bekendtgørelsesudkastets bilag 6, nr. 5, at en repræsentants CVR-nr. skal registreres i producentregistret. For så vidt angår de fotovoltaiske paneler, bemærker Miljøstyrelsen, at disse indgår i kategori 4 i bilag 1 og 2. Kategorien skal først fra 1. september 2014 deles op, jf. bekendtgørelsesudkastets 27, stk. 1, nr. 6. Miljøstyrelsen vil sammen med DPA-System og branchen finde en pragmatisk overgangsløsning for tildeling af de fotovoltaiske paneler. For så vidt angår lukkede radioaktive kilder og røgdetektorer, fremgår det af det nye WEEE-direktiv, at disse ikke er undtaget fra producentansvar, jf. direktivets art. 2, stk. 3, modsætningsvist. Det fremgår dog af bekendtgørelsesudkastets bilag 3, der er en implementering af det nye WEEE-direktivs bilag VII, at komponenter indeholdende radioaktive stoffer skal behandles selektivt. Miljøstyrelsen bemærker, at det fremgår af 50, stk. 1, litra c s ordlyd i høringsudkastet, at det alene er en anbefaling, at den præcise dato for, hvornår udstyret er bragt i omsætning, angives. Der er ikke ud over det ovenfor anførte foretaget ændringer i bekendtgørelsen i relation til disse punkter. 2) Bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet i øvrigt BFE/FEHA mener, at bekendtgørelsen ligger op til sikring af større indsamling. DE og GI har udtrykt bekymring for, om Miljøstyrelsen har tilstrækkelig tid til at behandle høringssvarene ordentligt, i lyset af at høringsfristen først udløb den 27. januar 2014, og bekendtgørelsen skal træde i kraft den 14. februar DE har ønsket endnu et høringsmøde. ARI ønsker, at Miljøstyrelsen definerer impermeabel belægning nærmere. GI mener ikke, at der er grundlag for at kræve overdækning af kølemøbler og store husholdningsapparater. ERP har ønsket, at informationsmateriale til private husholdninger om det elektriske eller elektroniske udstyr, herunder at det ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, kan gives på en CD-rom eller via et link, som det kendes fra andre EU-lande. 14

15 IT-Branchen støtter Miljøstyrelsens tidligere erklærede mål om, at det bør tilstræbes, at indberetninger i DPA-System og Affaldsdatasystemet kan sammenskrives. IT-Branchen har i øvrigt haft bemærkninger, som vedrører Affaldsdatasystemet og Affaldsregisteret. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at forløbet forud for udløbet af høringsfristen, herunder afholdelse af høringsmødet, samt antallet og karakteren af de indkomne høringssvar ikke nødvendiggør en yderligere proces i form af endnu et høringsmøde eller udskydelse af ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen. Bekendtgørelsesudkastets 38 om bl.a. impermeabel belægning og overdækning er en implementering af det nye WEEE-direktivs bilag VIII. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at impermeabel belægning ikke bør defineres nærmere i bekendtgørelsen. Impermeabel belægning anvendes også i den nuværende bekendtgørelse og er således allerede et kendt begreb. Miljøstyrelsen bemærker i øvrigt, at definitionen af en impermeabel belægning ikke kan gives entydigt. Underlagets permeabilitet vil således være afhængig af hvilket kemisk stof, produkt eller affaldstype, der skal opbevares på det pågældende underlag. Ligeledes kan underlagets fysiske udformning være afgørende for om underlaget kan betragtes som impermeabelt. Miljøstyrelsen har i Forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter, Orientering fra Miljøstyrelsen nr , der kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside, nærmere beskrevet de forhold, der skal tages hensyn til i vurdering af, hvornår et underlag kan betragtes som impermeabelt. For så vidt angår ERP s bemærkning, fremgår det af det nye WEEE-direktivs art. 14, at medlemsstaterne skal sikre, at private husholdninger bl.a. får de nødvendige oplysninger om, at WEEE skal indsamles særskilt. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at en del private husholdninger ikke af sig selv ville opsøge information om f.eks. korrekt affaldshåndtering af WEEE. Miljøstyrelsen baserer dette på, at en del husholdnings-weee fortsat sammenblandes med den almindelige dagrenovation i modstrid med reglerne. Det er derfor vigtigt at sikre, at de private husholdninger er bekendt med reglerne for bortskaffelse af WEEE. Det er således Miljøstyrelsens vurdering, at det på nuværende tidspunkt er mest hensigtsmæssigt, at producenterne som hidtil skal give de private husholdninger information om bl.a. bortskaffelse af WEEE. Dette vil der i regi af ressourcestrategien og ressourceplanen blive iværksat initiativer for at fremme, jf. ovenfor under punkt a. Indberetninger til Affaldsdatasystem reguleres ikke af elektronikaffaldsbekendtgørelse, men af bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet. Det følger af affaldsdasystembekendtgørelsen, at alle indsamlede mængder skal indberettes til affaldsdatasystemet. For så vidt angår IT-Branchens bemærkninger omkring kortlægning af alle affaldsstrømme for WEEE er dette bl.a. et af formålene med det førnævnte Partnerskab for Indsamling af elektronikaffald. Der er ikke foretaget ændringer i bekendtgørelsen i relation til disse punkter. 15

16 Bekendtgørelse om overførsel af affald Følgende høringsparter har fremsendt bemærkninger til udkastet til ny bekendtgørelse om overførsel af affald: Affalds- og Ressourceindustrien, Dansk Industri, Genvindingsindustrien, IT- Branchen 5, og ITD - Brancheforeningen for den danske vejtransport. Følgende høringsparter har oplyst, at de ingen bemærkninger har til udkastet til bekendtgørelsen: Advokatsamfundet, Dansk Arbejdsgiverforening, Fagligt Fælles Forbund (3F), Rigsrevisionen. Høringssvarene kan opdeles i følgende: a) Generelle bemærkninger b) Regelforenkling i forbindelse med indsendelse af anmeldelse om overførsel af affald c) Gennemførelse af WEEE-direktivets bilag VI om krav i forbindelse med overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr d) Bemærkninger og spørgsmål til gældende regler, som ikke er foreslået ændret a) Generelle bemærkninger DI er generelt positiv over for ændringerne af bekendtgørelsen om overførsel af affald. a.1) Bekendtgørelsens titel Affalds- og Ressourceindustrien samt Genindvindingsindustrien finder, at bekendtgørelsens titel bør ændres, så der ikke blot fremgår, at den vedrører overførsler af affald, men også at den regulerer overførsler af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Miljøstyrelsen er enig i, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre bekendtgørelsens titel. Bekendtgørelsens titel ændres derfor til bekendtgørelse om overførsel af affald og brugt elektrisk og elektronisk udstyr. a.2) Henvisning mellem elektronikaffaldsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om overførsel af affald IT-Branchen finder, at det bør fremgå af elektronikaffaldsbekendtgørelsen, at WEEE-direktivets bilag VI er gennemført i bekendtgørelse om overførsel af affald. Det er ved gennemførelsen af WEEE-direktivet fundet mest hensigtsmæssigt, at direktivets bestemmelser om overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr indføres i bekendtgørelse om overførsel af affald, da formålet med bestemmelserne er at sikre, at der ikke foretages ulovlige overførsler af affald. Der bør ikke i elektronikaffaldsbekendtgørelsen indsættes en orientering om, hvordan WEEEdirektivet er gennemført i dansk ret, blot fordi direktivet overvejende er gennemført i denne bekendtgørelse. 5 Indsendt af Dansk Erhverv 16

17 b) Regelforenkling i forbindelse med indsendelse af anmeldelse om overførsel af affald (ændring af 3) Affalds- og Ressourceindustrien, Genindvindingsindustrien, ITD er positive over for, at der ikke længere vil bliver stillet krav om, at en anmeldelse om overførsel af affald skal vedlægges oplysninger om varighed og art af den godkendelse, som nyttiggørelses- eller bortskaffelsesanlægget har, og beskrivelse af behandlingsprocessen i det anlæg, der modtager affaldet. c) Gennemførelse af WEEE-direktivets bilag VI om krav i forbindelse med overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr c.1) Formuleringen af bestemmelserne i Genindvindingsindustrien er indforstået med, at bekendtgørelsesteksten ligger meget tæt op at WEEE-direktivet, men er af den opfattelse, at det betyder, at bekendtgørelsen ikke bliver særlig læsevenlig, og at en del af paragrafferne bliver meget lange. IT-Branchen ønsker, at WEEE-direktivet gennemføres ordret i de nationale lovgivninger under hensyn til det udkast til FAQ, som EU-Kommissionen har udarbejdet angående fortolkningen af direktivet. ITD finder det pudsigt, at det i en bekendtgørelse om affald først angives generelle regler for alle overførsler af brugt udstyr og herefter særlige regler om affald. Der er valgt en gennemførelse af WEEE-direktivets bilag VI og artikel 23, stk. 2, der sprogligt ligger meget tæt på direktivteksten, for at sikre, at reglerne om overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr bliver så ensartede som muligt i EU's medlemslande. Der er tale om regler, der retter sig mod overførslen af udstyr mellem lande, og det er derfor vigtigt, at virksomheder og borgere bliver mødt med de samme krav i alle lande. Der er dog ved gennemførelsen af direktivet foretaget de tilpasninger, der er nødvendige for at reglerne passer ind i den danske lovgivning. EU-Kommissionens FAQ er fortsat under udarbejdelse og medlemslandene er ikke blevet gjort bekendt med det endelige indhold. Kommissionens FAQ skal desuden ses som et udtryk for Kommissionens fortolkning af WEEE-direktivet på baggrund af direktivets ordlyd og formål. Der er derfor tale om en fortolkning af direktivets bestemmelser og ikke supplerende regler, som skal indarbejdes i dansk ret. Den endelige fortolkning af direktivet henhører under EU-Domstolen. c.2) Krav om dokumentation for funktionsduelighed ved overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr, der mistænkes for at være affald Genindvindingsindustrien ønsker oplyst, hvornår noget mistænkes for at være en overførsel af affald i stedet for en overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Affalds- og Ressourceindustrien er bekymret for de retssikkerhedsmæssige aspekter af, at en række af de nye krav alene gælder, hvis brugt elektrisk og elektronisk udstyr mistænkes for at være affald. Bekendtgørelsesudkastet indeholder ikke en nærmere kvalificering af "mistanke" end at denne bl.a. kan opstå på baggrund af udstyrets stand, alder og emballering, hvorfor personer og 17

18 virksomheder vil være i tvivl om, hvilke krav der gælder, når de overfører brugt udstyr. Det vil derfor være at foretrække at fastsætte en bestemmelse om, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr som ikke er funktionsdueligt, når det overføres, anses som affald, og så hertil knytte bestemmelser om hvilken type dokumentation, der skal foreligge for funktionsdueligheden. ITD oplyser, at de ikke har bemærkninger til, at der stilles krav om dokumentation for funktionsduelighed ved overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Miljøstyrelsen henviser til, at der er valgt en direktivnær gennemførelse af WEEEdirektivets bilag VI og artikel 23, stk. 2, for at sikre, at de danske regler kommer til at svare til dem, der vil være gældende i de øvrige EU medlemslande. Det fremgår af direktivets artikel 23, stk. 2, at medlemslandene skal sikre, at overførsler af brugt elektriske og elektroniske udstyr, der mistænkes for at være affald, foretages i overensstemmelse med bilag VI, og at der derfor kun ved mistanke bl.a. skal være dokumentation for, at udstyret er funktionsdygtigt. Miljøstyrelsen vurderer, at det vil være for omfattende at kræve dokumentationskravene opfyldt for alle overførsler af brugt udstyr. Det vil kunne have negativ indflydelse på de virksomheder, der i dag på professionel vis håndterer genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Miljøstyrelsen er enig i, at mistanke-begrebet kan være svært at håndtere juridisk. Som konsekvens heraf indeholder bekendtgørelsen en angivelse af, hvilke kriterier, der kan give anledning til denne mistanke, hvilket bl.a. kan være udstyrets stand, alder og emballering. Disse begreber henviser til kriterierne i EU correspondents vejledning nr. 1 om overførsel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), som hidtil har været anvendt til at kontrollere overførsler af brugt udstyr mistænkt for at være affald. Af Correspondents vejledning nr. 1. fremgår bl.a.: "9. Elektrisk og elektronisk udstyr betragtes normalt som affald (se eksempel i bilag 1), hvis: a) produktet ikke er komplet (der mangler væsentlige dele) b) det udviser fysisk skade, som forringer dets funktionalitet eller sikkerhed, jf. relevante standarder c) emballagen til at beskytte det mod skade under transport, læsning og aflæsning ikke er tilstrækkelig d) udseendet generelt er slidt eller beskadiget, så det reducerer genstandens (genstandenes) salgbarhed [...]". Miljøstyrelsen forventer desuden at udarbejde vejledningsmateriale omkring bl.a. fortolkning af mistanke-begrebet. Dette vil bl.a. ske på baggrund af EU Kommissionens FAQ til WEEE-direktivet, som endnu ikke er gjort tilgængelig i endelig form for medlemslandene og i relevant omfang vil viden om praksis blive gjort tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside. d) Bemærkninger til gældende regler, som ikke er foreslået ændret De modtagne bemærkninger til bestemmelser i den gældende bekendtgørelse om overførsel af affald, som ikke er foreslået ændret, er gengivet i det følgende. Disse 18

19 bemærkninger er ikke kommenteret, men spørgsmål til forståelsen af reglerne er dog besvaret. Der er endvidere modtaget bemærkninger omkring forenkling af sagsgangene både hos Miljøstyrelsen og virksomhederne i forbindelse med anmeldelser om overførsel af affald, samt forslag til ændring af praksis for beregning af den frist der gælder for varsling af en overførsel af affald. Disse bemærkninger er ikke gengivet i det følgende, men Miljøstyrelsen har noteret sig synspunkterne, som vil indgå i styrelsens arbejde med at gennemgå sin sagsbehandling af anmeldelser om overførsel af affald. d.1) Omformulering af 10 Genindvindingsindustrien ser meget gerne 10 om forbud mod overførsler til bortskaffelse omformuleret, så den bliver lettere at forstå. d.2) 17, stk. 1, nr. 2, om straf for at modtage affald, der er overført i strid med transportforordningen Genindvindingsindustrien ønsker oplyst, hvilken forordning, der henvises til i bestemmelsen Miljøstyrelsens svar Det fremgår af 1, nr. 8, i udkastet til bekendtgørelse om overførsel af affald, at der ved "forordning" i bekendtgørelsen forstås Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald. d.3) Sprogkrav ITD foreslår, at tysk tilføjes som gyldigt sprog i forbindelse med indgivelse af anmeldelse om overførsel af affald d.4) Gebyr ITD ønsker at Miljøstyrelsen gennemgår sine arbejdsprocedure og overvejer digitalisering af disse for at opnå besparelser med henblik på nedsættelse af gebyret for indgivelse af anmeldelse om overførsel af affald. d.5) Straf for overtrædelse af regler om overførsel af affald Genindvindingsindustrien har givet udtryk for, at overtrædelser af reglerne om overførsel af affald ikke er strafsanktioneret. Overtrædelser af bekendtgørelse om overførsel af affald er stafsanktioneret efter bekendtgørelsesudkastets 17 mens overtrædelser af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald er strafsanktioneret i miljøbeskyttelseslovens 110, stk. 1, nr

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02.

Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02. Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02. november 2005 Indledning og generelle bemærkninger Denne orientering om de

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT)

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) September 2013 Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

MATERIELSPECIFIKATIONER

MATERIELSPECIFIKATIONER MATERIELSPECIFIKATIONER TILDELINGSPERIODEN 1. SEPTEMBER 2014 TIL 31. AUGUST 2015: OPSAMLINGSMATERIEL TIL INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER Dette dokument indeholder de kollektive producentordningers

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010. (Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elskrotbekendtgørelsen) 1 I medfør af 9 i, stk. 2, 9 j, stk. 2, 9 k, 9 l, stk. 1-3 og 4 9 m, 9 n, stk. 1-6, 9 o, 9 z, stk. 2,

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling November 2014 Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 EDIkommunikation med DataHub i elmarkedet Juni 2014 HBK/ADA Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

DELTAGERKONTRAKT MELLEM

DELTAGERKONTRAKT MELLEM DELTAGERKONTRAKT MELLEM 1. Lyskildebranchens WEEE Forening (herefter kaldet LWF ) med hjemstedsadresse. Korskildelund 6, 2670 Greve, ved nærværende aftale repræsenteret af Jan Bielefeldt i sin egenskab

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen.

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen. Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10 Annette Schneider Miljøstyrelsen Disposition Affaldsdirektivet Transportforordningen Særligt om artikel 16 i affaldsdirektivet

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere