Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf."

Transkript

1 København oktober 2012 MGK Hovedstaden Ansøgning om fortsat at varetage opgaven som MGK-center i Region Hovedstaden, jf. Statens Kunstråds Musikudvalgs rammer for indgåelse af flerårige aftaler med MGK-centrene Indhold: 1. Overordnet formål for Musikalsk Grundkursus 2. Opgaveløsning a. Samarbejdsrelationer og muligheder b. Sikring af samarbejdet med det lokale musikliv c. Optagelsesprøver d. Time- fagfordeling e. Læreplaner og videndeling 3. Præmisser for flerårige aftaler

2 1. Overordnet formål for Musikalsk Grundkursus Formålet med musikalske grundkurser (MGK) er at uddanne musikudøvere, som kan deltage i og stimulere det regionale musikliv, og at forberede elever til optagelse på en videregående musikuddannelse. MGK indgår som et væsentligt element i den musikalske fødekæde. 2. Opgaveløsning 2 a) Samarbejdsrelationer og muligheder. I de seneste par år er der på baggrund af faktiske samarbejder foretaget en analyse/opsummering af de samarbejdsrelationer og muligheder, der eksistere i Region Hovedstaden. Nogle relationer har en større hyppighed i samarbejdet end andre. Således samarbejdes der løbende med konservatorierne, musikskolernes talentlinjer, regionens folkeskoler og gymnasier. Festivaler, konkurrencer og koncerter er ofte årligt tilbagevendende begivenheder, mens udenlandsk samarbejde har karakter af ad hoc relationer. Undervisningsinstitutioner, der samarbejdes med: Det kgl.danske Musikkonservatorium (aftagerpanel, pædagogikumordning, kammermusik, juniorakademi, soiré, fordebutkoncerter mm.) Rytmisk Musikkonservatorium (aftagerpanel, uddannelsesudvikling, praktikordning mm.) Syddansk Musikkonservatorium, Odense (sammenspil, koncerter, fordebutkoncerter) Musikskolernes Talentlinjer Regionens folkeskoler (koncerter, erhvervspraktik) Regionens gymnasier og professionshøjskoler (undervisning, koncerter, praktikforløb) KULT = samarbejde ml. 4 gymnasier om kunst og kultur Efterskolerne (praktikordninger, besøgsdage mm.) Talentudviklingsnetværk Team Copenhagen (TALENT DK), idræt, kultur, forskning og erhvervsliv Den rytmiske Højskole i Vig (internat, øveweekends mm.) Undervisningsministeriet (deltager i talentudviklingsarbejde) Kulturministeriet, Kunstrådet (udviklingsprojekter: Pigelinje, Talentudvikling, Grade mm.) Festivaler, konkurrencer og koncerter, der samarbejdes med: Schubertiaden i Roskilde SUSÅ-festivalen, Næstved Copenhagen Summer Festival Øresunds Solist

3 Copenhagen Jazz-festival (festivalkoncerter) Copenhagen Jazzhouse (årlige koncerter) MusikCafeen, Huset Odd Fellow Palæet Lions Club, Ishøj Plænescenen, Tivoli Musikskolernes dage i Tivoli Div. Kulturhuse og spillesteder Råhuset, Startfestivalen, Musikcaféen m.fl. Vestervang Kirke, St. Olai Kirke Toldkammeret Kulturværftet Internationalt samarbejde: Junge Meister koncertserie i Schleswig Holstein Det danske kulturinstitut I Berlin Det danske kulturinstitut I Riga Det Danske kulturinstitut i Warszawa Probaltica Festivalen Music School Affiliatet to CCOM, Beijing Shanghai Conservatory of Music University of Shaoxing School of The Arts, Singapore RESPACO, Burkina Faso 2 b) Sikring af samarbejdet med det lokale musikliv. I sammen med regionens lederkreds og med udgangspunkt i det forventede krav om talentudvikling på musikskoleområdet er der etableret et samarbejde om koncert-, kursus- og work-shopvirksomhed mellem MGK og musikskolernes talentlinjer, et samarbejde, der allerede er formaliseret i Vestegnssamarbejdet. I talentudviklingssamarbejdet inviteres endvidere Tivoligarden, Suzuki-instituttet og DKDM s Juniorakademi. Jf. 2e inviteres regionens talentlinjelærere til fælles lærermøde med MGK-lærerne. Jf. 2a agter MGK-Hovedstaden at fortsætte det gode samarbejde med regionens undervisningsinstitutioner. Forretningsorden for Koordinationsudvalget for MGK Hovedstaden 1 Navn: Koordinationsudvalget for MGK Hovedstaden

4 2 Medlemmer: Koordinationsudvalget består af MGK-centrets ledelse suppleret af MGK-koordinatorer, når det er hensigtsmæssigt. Lederne af partnerskolerne. Musikskolelederne kan lade sig repræsentere af en koordinator, men er fortsat ansvarlig for skolens deltagelse i MGK-samarbejdet. To ledere valgt i lederkredsen blandt de musikskoler, der ikke er omfattet af ovenstående. 3 Koordinationsudvalget har til formål at sikre kontakten mellem MGK-ledelsen og ledelsen af musikskolerne i regionen, herunder at Arbejde på fastholdelse og udvikling af kreative, musikalske miljøer i regionen Sikre fælles strategier for musikskolernes talentudvikling i regionen og sammenhæng i den musikalske fødekæde Drøfte forhold af væsentlig betydning for MGK Beslutte placeringen af decentral undervisning ud fra ansøgernes præferencer og hjemsted Medvirke ved udarbejdelse af rapport til Statens Kunstråds Musikudvalg Prioritere budgettet inden for den udmeldte ramme 4 Koordinationsudvalget kan til MGK-ledelsen delegere opgaver som tilrettelæggelse af undervisning, optagelsesprøver, elevoptag og eksaminer mod løbende orientering. 5 MGK-centrets leder er formand for koordinationsudvalget. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Udvalgets vedtagelser kan ikke gå ud over gældende regler og givne rammer. 6 Koordinationsudvalget sammensættes hvert år før sæsonstart på baggrund af de i 2 angivne betingelser. Der fastsættes minimum 6 møder for den kommende undervisningssæson. 7 MGK-centrets leder udsender forslag til dagsorden senest 14 dage før aftalt mødedato. Evt. forslag til dagsorden skal tilsendes senest 1 uge før aftalt mødedato. Referat udsendes til godkendelse senest 1 uge efter mødet. Referatet betragtes som godkendt, hvis der ikke er indsigelser inden for 8 dage. 8 Formanden leder møderne jf. dagsordenen. Repræsentantskabet Der har ved de to afholdte repræsentantskabsmøder været udtrykt ønske fra det etablerede repræsentantskab om, at det måtte fortsætte i uændret form, da det opleves som et musikalsk forum med stor slagkraft. Sammensætningen er derfor uændret:

5 Regionens musik- og kulturskoler Tivoligarden Suzukiinstituttet Gymnasierektorforeningen Skolelederforeningen Musikefterskolerne Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Rytmisk Musik Konservatorium Musikvidenskabeligt Institut Professionshøjskolerne Symfoniorkestrene DR Big Bandet Korene De Regional Spillesteder Andre Spillesteder Dansk Amatørmusik Repræsentant for MGK-eleverne 2 c) MGK - optagelsesprøver Optagelsesprøver, beskrivelse og indhold på MGKs linjer - Improvisationsmusik (linje m. instrumentalt/vokalt/kor- og ensembleledelse hovedfag med genre: rytmisk, folkemusik og lignende) - Interpretationsmusik (linje m. instrumentalt/vokalt/kor- og ensembleledelse hovedfag med genre: klassisk, notationsmusik og lignende) - Produktionsmusik (linje u. instrumentalt hovedfag, Singer-song writer / Komposition / Lydskaber/Lydteknik- tonemester / ToneSpace / E-musik med fri genre) Adgangskravet til en af MGKs tre linjer er en bestået optagelsesprøve. Improvisationslinje / interpretationslinje (Instrumentalt /vokalt hovedfag): Der udføres minimum to stykker musik af forskellig karakter, hvoraf mindst et skal udføres som sammenspil (ensemble/kor /band). Der skal ved prøven indgå genrespecifikke elementer som f.eks. improvisation, skalaspil, stemmespil, prima- eller sekunda-vista spil. Produktionslinje (Ikke instrumentalt hovedfag):

6 Der afleveres senest en måned før optagelsesprøven: - minimum to stykker musik af forskellig karakter på CD, DVD med varighed på minutter og / eller i notation. Værkerne skal demonstrere et kunstnerisk kreativt potentiale. - CV og skriftlig begrundelse for ansøgningen Der vil ved prøven afsættes tid til en uddybende samtale med fagcensor og gennemgående censor. Der skal ved prøven indgå genrespecifikke elementer Almene fag (fælles for alle linjer) Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære, herunder i imitation af foresungne/forespillede fraser og rytmer samt eftersyngning af tonerne i forespillede akkorder. Prøveforløbet har en samlet varighed på ca. 15 minutter, og bedømmelsen ved prøven gives efter 7- skalaen. Prøven har ekstern censur ved - en gennemgående censor, der censurerer ved mindst 2 MGK centre - en fagcensor, som ikke er tilknyttet samme MGK center På baggrund af censorernes faglige vurdering træffer det enkelte MGK centers koordinationsudvalg beslutning om optag af nye elever, idet hensyn til holdsammensætning, sammenspilsmuligheder, musiklivets behov m.v. kan indgå i beslutningen om optag. Begrundelse for afslag på optagelse meddeles ansøgeren skriftligt MGK centret udarbejder vejledning til optagelsesprøven. Vejledning bliver offentliggjort på centrets hjemmeside. 2 d) Time og fagfordeling Et 3-årigt MGK forløb består som udgangspunkt af 300 lektioner a 45 minutter pr. skoleår. Hvis eleven ønsker at strække MGK forløbet i 4 eller 5 år, tilrettes det samlede timetal under hensyntagen til dette, dog således, at den enkelte ikke har krav på mere end 900 lektioner i det samlede MGK forløb. Et normalt elevårsværk fordeles således:

7 Instrumental fagblok 70 lektioner (Hovedfag og bifag mv., heraf hovedfag dog mindst 48 lektioner) Teoretisk fagblok 90 lektioner Praktisk fagblok 120 lektioner Valgfagsblok 20 lektioner MGK ledelsen kan efter ansøgning fra eleven og efter MGK ledelsens vurdering, øge timetallet indenfor de discipliner, hvor det skønnes nødvendigt for at eleven kan bestå optagelsesprøven. Hvis en elev af aldersmæssige eller praktiske grunde ønsker at strække sit MGK forløb længere end 3 år, skal eleven tilkendegive dette allerede ved MGK forløbets start. Det gælder også, hvis MGK forløbet ønskes tilrettelagt i tilknytning til en gymnasial ungdomsuddannelse. MGK ledelsen kan efter ansøgning fra eleven, fordele det samlede timetal indenfor de discipliner, hvor det skønnes nødvendigt. Alle MGK elever har krav på min. 1 lektions hovedfag pr. uge gennem hele studieforløbet. MGK ledelsen kan give dispensation for deltagelse i almene fag eller bifag til elever, som ad anden vej har erhvervet sig tilsvarende færdigheder, eller hvor færdighederne skønnes unødvendige for uddannelsen (Se pkt. 3). Der kan ligeledes tildeles elever ekstra undervisning, hvor det skønnes nødvendigt. Koordinationsudvalget kan efter ansøgning bevilge orlov. 2 e) Læreplaner og videndeling MGK Centrene udarbejder i fællesskab nationale læreplaner for alle udbudte fag. Lærerplanerne offentliggøres på både og på det enkelte MGK centers hjemmeside. MGK lærerrådet drøfter og kommer med forslag til den fortsatte udvikling af læreplaner indenfor de enkelte fag.

8 MGK Centret inviterer én gang årligt til fælles lærermøde mellem MGK regionens talentlinjelærere, MGK lærerne og eventuelle andre nøglelærere, hvor videndeling er i centrum. MGK Centeret afholder en gang årligt og forud for tilmeldingsfristen til optagelsesprøve et antal informationsmøder rundt i MGK regionen. Informationsmøderne er målrettet kommende elever og eventuelt deres lærere og information om optagelseskrav og uddannelsens indhold herunder lærerplaner indgår i informationsmødet. 2 f) Økonomi BUDGET 2013 FOR MGK REGION HOVEDSTADEN Budget 2012 Budget 2013 UDGIFTER Bevilling Ansøgning Lærerløn Lederhonorar Faglig koordination Administrativ medarbejder Censor mv Rejseudgifter lærere - Administration, inkl. lokale sekretærer Undervisningsmidler Elevaktiviteter Andet - Udgifter i alt INDTÆGTER Statens Kunstråd Indtægter i alt Studerende Præmisser for flerårige aftaler Der henvises til den af Statens Kunstråds Musikudvalgs af 5. Oktober 2012 udsendte skrivelse Statens Kunstråds Musikudvalgs rammer for indgåelse af flerårige aftaler med MGK-centrene. MGK Hovedstaden ser frem til at indgå i en nærmere drøftelse om rammerne for indgåelse af flerårige aftaler mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og MGK Hovedstaden På vegne af MGK Hovedstaden Ebbe Lund Nielsen Musikskoleleder Københavns kommunes Musikskole

RAPPORT OM DE MUSIKALSKE GRUNDKURSER (MGK)

RAPPORT OM DE MUSIKALSKE GRUNDKURSER (MGK) RAPPORT OM DE MUSIKALSKE GRUNDKURSER (MGK) Kunstrådets Musikudvalg December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Kommissorium... 3 Udvalgets sammensætning... 3 DEL A HISTORIK... 4 Beliggenhed... 4

Læs mere

RAMMEBESKRIVELSE FOR MUSIKSKOLER

RAMMEBESKRIVELSE FOR MUSIKSKOLER RAMMEBESKRIVELSE FOR MUSIKSKOLER Indhold Indhold 2 Indledning 3 Spørgeskemaundersøgelse vedrørende bestemmelserne på musikskoleområdet 4 Uddrag af Musikloven Kapitel 2a. Musikskoler 4 De vejledende retningslinier

Læs mere

NOTAT. 1. Fagligt indhold og struktur m.v. Formål med MGK. Lederkredsen tilslutter sig udvalgets anbefalinger. Fagkreds, fag- og timefordeling

NOTAT. 1. Fagligt indhold og struktur m.v. Formål med MGK. Lederkredsen tilslutter sig udvalgets anbefalinger. Fagkreds, fag- og timefordeling NOTAT Børn- og Ungeforvaltningen Fritidsafdelingen Odense Musikskole Danmarksgade 10 5000 Odense C www.odense.dk www.odensemusikskole.dk Tlf. 65910188 Fax 65910182 E-mail odensemusikskole.buf@odense.dk

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Positiv akkreditering af eksisterende uddannelse til cand. musicae (musik- og bevægelseslærer, rytmisk)

Positiv akkreditering af eksisterende uddannelse til cand. musicae (musik- og bevægelseslærer, rytmisk) Rytmisk Musikkonservatorium Att: Rektor Henrik Sveidahl Sendt pr. e-mail: hs@rmc.dk rmc@rmc.dk Positiv akkreditering af eksisterende uddannelse til cand. musicae (musik- og bevægelseslærer, rytmisk) Akkrediteringsrådet

Læs mere

Foto: fra forberedelserne til Aquarium

Foto: fra forberedelserne til Aquarium Foto: fra forberedelserne til Aquarium Virksomhedsplan 2014/2015 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2014/2015 Indhold Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april 2014... 5 Formål... 6 Musikskolens

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik

Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Godkendt i studienævnet d. 05.12.13/Skolerådet d. 04.03.14 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1 Dansk 1.2 Engelsk 2. ECTS

Læs mere

revision af musikloven

revision af musikloven BETÆNKNING om revision af musikloven Afgivet af STATENS MUSIKRÅD BETÆNKNING NR. 1061 KØBENHAVN 1985 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-5951-7 Stougaard Jensen/København KaOO-55-bet. Betænkning om revision

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Resultatkontrakt 1999-2002 Indholdsfortegnelse 1. Indledni ng Side 1 2. Oplysninger om konservatoriet Side 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Konservatoriets lovgrundlag

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009 Rev. Januar 2015 VIA University

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. juni 2014 kl. 18.00 på Virum Gymnasium. Vi begynder med en let anretning Mødested: Lærerværelset 1. Velkomst ved Mette Kynemund 2. Kommentarer til dagorden 3. Godkendelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Virksomhedsaftale for Aabenraa Musikskole 2015

Virksomhedsaftale for Aabenraa Musikskole 2015 Virksomhedsaftale for Aabenraa Musikskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 3 2.1 Navn og kontakt... 3 2.2 Musikskolen som institution... 3 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Musikkens amatører bør behandles professionelt Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Statens Musikråd 2002 2 Statens Musikråd Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Indhold 5 Forord 8 Kommissorium

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere