Bilag. Region Midtjylland. Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet"

Transkript

1 Region Midtjylland Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 28

2

3

4 Indkomne kommentarer fra KKR, kommuner, regioner og trafikselskaber til forslag om effektivisering af rutenettet Afsender Bemærkninger KKR Midtjylland Effektiviseringen er umulig at nå i forhold til den kommunale budgetlægning og til at gennemføre en sammenhængende planlægning. Anbefaler at regionen udsætter realisering af effektiviseringsplanen, så bestillerne i samarbejde kan finde løsninger, der er realistiske og holdbare for alle parter ved at nedjustere besparelseskravene i Der er behov for vurdering af, om regionens bidrag til den kollektive trafik har fundet et passende niveau Favrskov Kommune Opfordre regionen til ikke at gennemføre de planlagte besparelser, men at indgå i et samarbejde med kommunerne om planlægning af et koordineret rutenet. Kommunerne kan blive tvunget til at oprette alternative kollektive trafiktilbud, som der ikke er afsat ressourcer til. Foreslår regionen at øge andelen af udviklingsbidraget til den kollektive trafik. Regionens principper for rutenettet hænger dårligt sammen med Den Regionale Udviklingsplan og en region i balance. Kommunen kommenterer de konkrete forslag til ruteændringer Hedensted Kommune Tilslutter sig fuldt ud brevet fra KKR, idet der i øvrigt henvises til oprindeligt drøftede rammebetingelser om, at der skal være fokus på betjening af de tyndt befolkede områder. Kommunen finder det uhensigtsmæssigt at etablere en ny X busrute Århus-Vejle parallelt med jernbaneforbindelsen Herning Kommune Herning Kommune henviser til tidligere fremsendte indsigelser mod besparelser på det regionale rutenet. Opfatter forslaget som brud på de oprindelige forudsætninger for kollektiv trafik ved regionens etablering. Tilslutter sig KKR s kommentarer om, at den samlede trafikplan for Midtjylland bør være grundlag for ændringer, og at regionen udsætter besparelsesplanen Holstebro Kommune Kommunen beklager planerne om besparelser på den regionale kollektive trafik. Kommunen har ikke økonomi til at overtage nye ruter. Der bør gælde andre krav til regionale ruter i tyndt befolkede områder end i større kommuner, f.eks. Århus. Kommunen kommenterer de konkrete forslag til ruteændringer og henviser i øvrigt til brev fra KKR Horsens Kommune Horsens Kommune finder de foreslåede betjeningsprincipper meget betænkelige og mener, at flere af ruterne helt eller delvist bør opretholdes som regionale. Kommunen deltager gerne sammen med andre kommuner og Midttrafik om at afklare ruternes fremtid. Kommunen finder, at evt. overtagelse af hele/noget af kørslen først kan ske fra Ikast-Brande Kommune Kommunen er enig i KKR s synspunkter. Forventer et samarbejde med regionen og Midttrafik om konsekvenser og alternative muligheder som grundlag for kommunens endelige holdning og beslutning. Kommunen kommenterer planerne for de enkelte ruter Lemvig Kommune Tilslutter sig KKR Midtjyllands kommentarer til effektiviseringsforslaget fra regionen. Lægger op til forhandlinger med regionen om fortsat regional dækning af strækningen Bækmarksbro-Holstebro samt, at der ved køreplanrevisionen primo 2009 forsøges indarbejdet lokale ruteføringer som erstatning for den rute, regionen indstiller nedlagt. Norddjurs Kommune Kommunen bliver udsat for en urimelig stor del af besparelserne. Nedlæggelse af ruter vil gøre det svært at fastholde søgning til uddannelsesinstitutioner og tiltrække nye virksomheder. Opfordre regionen til at omprioritere udviklingsmidler og at udsætte beslutning om ændringer i rutenettet, så der kan udarbejdes en samlet trafikplan for både lokale og regionale ruter Odder Kommune Regionens udspil er i uoverensstemmelse med den overordnede nationale planlægning. Stemmer heller ikke overens med den regionale udviklingsplan. Vigtigt at der eksisterer et velfungerende regionalt rutenet i Østjylland. Anmoder om opretholdelse af betjeningen af Hov af hensyn til forbindelsen til Tunø og Samsø. En nedlæggelse af kørslen til Gylling vil være i strid med regionens egne principper om transportmulighed til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Tilslutter sig KKR s anbefaling af, at besparelsesplanerne udsættes Randers Kommune Høringssvar er supplement til brev af 10/7-08, hvori bl.a. anføres, at regionen ikke lever op til den regionale udviklingsplan, og at ændringerne vil skævvride hele regionen, og at landdistrikterne bliver taber. Kommunen inviterer regionsrådsformanden til et møde. I høringssvaret bakker kommunen op om indholdet i KKR s brev. Kommunen finder, at niveauet for regionens bidrag til den kollektive trafik i Randers Kommune er for lavt. Mange ruter løser klart regionale opgaver i form af transport af uddannelsessøgende i landdistrikter. Opfordre til, at niveauet for regionens bidrag tages op til fornyet overvejelse

5 Ringkøbing-Skjern Kommune Kan ikke tilslutte sig regionens oplæg og ønsker en konkret forhandling med regionen om evt. nedlæggelse af ruter. Det findes ikke rimeligt, at regionen 1½ år efter kommunalreformens gennemførelse fralægger sig en opgave og overdrager den til kommunerne, uden at den nødvendige økonomi følger med. Oplægget er i modstrid med målsætning om en region i balance. Regionen har et særligt ansvar for de uddannelsessøgende. Tidsplanen er urealistisk i forhold til fastlæggelse af budget Kommunen tilslutter sig KKR s anbefaling af en udsættelse af effektiviseringsplanen Samsø Kommune Kommunen synes det er en god idé med x-bus Hou-Odder-Århus Nord. Ruten skal tilpasses færgetider af hensyn til pendlere. Vil fortsat foreslå, at busruten på Samsø overgår til hel- eller delvis regional rute, så Samsø ikke behandles dårligere end de øvrige kommuner Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune tilslutter sig mål om attraktive regionale busforbindelser, der kan få flere til at vælge kollektiv trafik. Udtrykker bekymring for besparelsernes mulige konsekvens for små bysamfund i tyndt befolkede områder. Kommunen kommenterer de enkelte ændringsforslag og oplyser, at kommunen ikke har forholdt sig til forslag til ændringer i 2010 eller 2011 Skanderborg Kommune Tilslutter sig fuldt ud KKR s synspunkter. Tilslutter sig principper for et regionalt rutenet, men mener at hensynet til uddannelsessøgende er glemt i nogle forslag. Kommunen mener, at den skal bære en ikke rimelig del af besparelsen. Opfordre til, at ændringer afventer en kommunal trafikanalyse. Kommunen kommenterer de konkrete ændringsforslag Skive Kommune Tilslutter sig KKR s bemærkninger. Rute 45 er betydningsfuld, fordi den bringer unge til ungdomsuddannelser i Skive. Rute 51 er betydningsfuld, fordi den bringer unge til uddannelser i Viborg og Skive. Kommunen har noteret sig regionsrådsformandens udtalelser om regionens ansvar overfor unge uddannelsessøgende og medvirken til finansiering af udgifter til transport af disse Struer Kommune Kommunen tilslutter sig fuldt ud regionens mål om attraktive regionale busforbindelser, der kan få flere til at vælge kollektiv trafik. Ingen bemærkninger til de konkrete ruteændringer. Kommunen tilslutter sig KKR s kommentarer til effektiviseringsforslaget om, at udsætte realiseringen af effektiviseringsplanen, og at omlægninger skal baseres på en samlet trafikplan for Midtjylland Syddjurs Kommune Kommunen bliver udsat for en urimelig stor del af den samlede besparelse i regionen. Tilslutter sig KKR s bemærkninger. Overflytning af ruter bør ikke ske, uden der følger midler med. Trafiksvage grupper vil blive frataget transportmuligheder. Vil gøre det sværere at fastholde søgning til uddannelsesinstitutioner og tiltrække nye virksomheder. Opfordre regionen til at omprioritere udviklingsmidler og at udsætte beslutning om ændringer i rutenettet, så der kan udarbejdes en samlet trafikplan for både lokale og regionale ruter Viborg Kommune Kommunen finder det ikke rimeligt, at regionen med relativ kort varsel fralægger sig ansvar for kollektiv trafikbetjening på ruter, der er foreslået nedlagt. Der lægges pres på kommunerne for overtagelse af ruterne. Kommunen vil gerne indgå i dialog om disse ruter. En ny rutestruktur kan ikke være klar ved fastlæggelsen af kommunens budget. Henstiller at ruteændringer først iværksættes fra 2010, og at der samarbejdes om udformningen af en fremadrettet trafikplan. Kommunen er enig i behovet for en modernisering af rutenettet Århus Kommune Tilslutter sig KKR s bemærkninger. Ændringer i det regionale rutenet bør baseres på en samlet trafikplan og spareforslag for 2009 bør udsættes. Kommenterer forslag til ændring af ruterne 111 og 116. Kan ikke anbefale enkeltstående regionale udvidelsesprojekter, som ikke indgår i en samlet plan. Anbefaler, at ændringer af ruter i Århusområdet afventer udarbejdelsen af en områdeplan Region Nordjylland (Udkast til svar) Regionen er enig i notat fra Nordjyllands Trafikselskab. Enig i valget af ruter, men justering bør ske medio 2010 i forbindelse med udarbejdelse af en regional trafikplan for Nordjylland Region Syddanmark Region Syddanmarks bemærkninger tager udgangspunkt i forslag til principper for fremtidig bustrafik af regional betydning, som regionen aktuelt har i høring, og der tages forbehold for endelig vedtagelse af disse principper. Region Syddanmark foreslår nedlæggelse af 2 af de 14 fælles ruter, som Region Midtjylland planlægger opretholdt. Region Syddanmark er enig i Region Midtjyllands forslag til helt eller delvis nedlæggelse af 13 ruter. Region Syddanmark ønsker undersøgt, om 3 af de foreslåede lukninger af ruter fra 2010/11 kan fremrykkes til 2009 Nordjyllands Trafikselskab Tilslutter sig Region Midtjyllands overordnede prioritering, og at det overordnede regionale rutenet bør bestå af X Bus-lignende ruter, suppleret med centrale pendlerforbindelser. Kan ikke tilslutte sig den skitserede tidsplan med større ændringer i Foreslår ét eller flere møder hvor Region Midtjylland præsenterer og drøfter sine planer med involverede kommuner sammen med Region Nordjylland og NT. Vedlægger udtalelse fra Thisted Kommune, der henstiller, at rute 992X bibeholdes som regionalrute frem til 2010

6 Indkomne henvendelser fra borgere m.fl. vedr. regionens forslag til ændringer i rutenettet (tekst er forkortet) Rute 14 Videbæk Fjelstervang - Herning Vorgod Østerby & Omegns beboerforening Connie Stenholt Martin Baunsgaard Maibritt Sander Jan Ripley Hein Finn Nielsen Jens Bloch Henning H. Andersen Anne M. Nielsen Sarah Ripley Hein Thomas Bunde Christensen Denis Majlund Camilla Haustrup Bjerregaard Jan Kejser Sørensen Jette Fredslund Ivan Nielsen Birthe Husted Rikke & Kim Vennevold Gurli og Max Wolf Klaus og Mona Sørensen Jette Vestergaard Jul Børn og unge i de små samfund får svært ved at komme til uddannelsesinstitutioner. De ældre vil få svært ved at gøre indkøb. Økonomisk set bliver livet vanskeligere for familier med en stram økonomi Kan ikke nå på arbejde i Snejbjerg, hvis ruten nedlægges. Benytter også ruten om eftermiddagen Lukning af ruten vil være som at lukke Fjelstervang for unge og ældre Frygter at Fjelstervang vil blive et isoleret samfund. Hvis bussen ikke er der, kan unge ikke tage en uddannelse. Vanskeligt at finde bemanding til børnehave, skole og SFO Huse falder i pris, børn og familier bliver afskåret fra uddannelsesmuligheder, hvis ruten nedlægges. Nogle har ikke kørekort og der er ikke andre transportmidler Vil få alvorlige konsekvenser for Fjelstervang IF Ruten er livlinen til uddannelsessteder i Herning og fritids- og kulturlivet i regionen Ruteplanen bør revideres og udvides. Regionen lever ikke op til sine visioner Uden offentlig transport er unge ilde stedt Mange i Fjelstervang er afhængig af denne rute. Overvej minibusser og udvidelse af ruten Oplandet mellem Videbæk og Herning frarøves den sidste offentlige transportmulighed Et stort tab for Fjelstervang boldklub. Vigtigt at bevare de små lokalsamfund Et dårligt signal at sende for borgere i de små samfund Ruten forudsætning for samarbejdet mellem Fjelstervang IF og Vorgod-Barde Idrætsforening Ønsker ikke at blive afskærmet fra de omkringliggende byer Man tænker ikke på de unge, som skal til ungdomsuddannelse, de enlige og ældre Protesterer mod nedlæggelse af ruten Vil begrænse vores og børns hverdag Unge får ikke lige tilbud om gymnasial uddannelse. Ældre og andre, der ikke har kørekort, kan ikke komme fra byen Lokalsamfundet har brug for en bus til Herning Fjelstervang er et samfund, som på ingen måde kan undvære kollektiv trafik til og fra Herning

7 Hanne Hansen Kirsten Bøgh Pedersen Henny Bækgaard Forældrerådet for SFO ved Fjelstervang Skole Brugere af busrute 14 Bo Nielsen m. fl. Lis Bjerg Gunner Aagaard Andersen Bente Halborg Lene Clausen Heidi Malmkjær Lauridsen Rute 19 Herning Hammerum - Brande Randi Lindholm Rute 29 Holstebro Feldborg - Haderup Borgere i Hallundbæk, Hodsager og Yllebjerg Rute 45 Skive Kjeldbjerg - Sjørup Esper og Aase Nørremark Jette Bregendahl Kjeldbjerg og Omegns Borgerforening Maria Højgaard Kristensen Rute 54 Viborg Thorning - Engesvang Blicheregnens lokalråd Kan det passe, at man skal straffes for at bo på landet Er meget afhængig af ruten Det må være rimeligt, at der er et kollektivt transporttilbud Absolut nødvendigt at bevare rute 14. Det drejer sig om livlinen fra landbohjem til SFO og kammerater Afhængig af ruten til og fra skole, besøg hos kammerater og til og fra Herning. Fratager de aktive børns mulighed for selv at fragte sig til træning og kampe Vil få fatale følger som f.eks. faldende huspriser, færre tilknyttede børnefamilier, ingen studerende og vil forringe muligheden for at få kvalificeret arbejdskraft. Det vil gøre et belastende indgreb i foreningslivet. Eneste mulighed for at komme med bus fra Fjelstervang til Videbæk og Herning. Fjelstervang den landsby, hvor der bor flest unge Busforbindelse til Herning er en nødvendighed, mens man går i skole Hvis man ikke vil affolke små landsbyområder, så skal der findes en løsning på børns kørselsbehov, f.eks. mindre busser Alle unge skal have lige vilkår for uddannelse. Det har de ikke hvis ruten bliver nedlagt. Kan rute 15 ikke betjene Fjelstervang? Endnu en landsby vil blive affolket. Fatalt for Fjelstervang, hvis ruten lukkes De unge mister muligheden for at komme til og fra uddannelsessteder En nedlæggelse vil tvinge de unge til at flytte hjemmefra som 16-årige for at tage en ungdomsuddannelse. Unge, som er i gang med mellemlangeuddannelser, bruger også ruten Protesterer mod nedlæggelse af ruten. Søn skal bruge ruten til skole i Skive. Mange uddannelsessøgende vil blive berørt Børnehaven i Kjeldbjerg bruger ruten til Sjørup og Skive. Sjove oplevelser for børnene vil ophøre. Svært at rekruttere nye medarbejdere Har ikke andre transportmuligheder. Teletaxa vil ikke være en løsning. Katastrofalt for børnehaven og virksomheder. Skolebørn bruger ruten Forslaget vil gå ud over børnene og børnehaven Mange unge vil søge andre uddannelsessteder end Viborg og mange vil flytte til Silkeborg eller Viborg. Vil miste ledere til foreningsarbejde

8 Rute 55 Viborg Bjerringbro Thorsø Hammel Rute 61 Viborg Løvskal - Randers Team Nørreå bordtennis Flere spillere fra Thorsø, Viborg og Mammen bruger rute 55 til træning. Mange spillere fra Viborg og Randers bruger rute 61 til træning Rute 55 Viborg Bjerringbro Thorsø Hammel Rute 77 Bjerringbro Rødkærsbro - Kjellerup Bjerringbro Gymnasium Tange Kristne Friskole, Gudenådalens Friskole og Mammen Friskole Rute 65 Viborg Møldrup Klejtrup - Hobro Jonna Nielsen Helle Bauer Tone Strøm Nielsen Camilla Mørk Gitte Færch Hansen Fristrup og Omegns beboerforening Anette Schacksen Klejtrup Musikefterskole Karina Damvig Anne Høgh Underskriftsindsamling Løwel og Omegns Borgerforening 1/3 af gymnasiets elever vil blive ramt af en nedlæggelse. Håber Regionsrådet vil sikre, at unge fra landdistrikterne får samme uddannelsesmuligheder som unge fra bycentre Lokalsamfund er afhængige af busforbindelser til større byer. Vil forringe friskolernes mulighed for at opfylde forældres ønsker til deres børns skolegang. Skolerne bruger ruterne i den daglige skolevirksomhed Bor i Brøndum og bruger ruten. Mange skoleelever i Brøndum benytter ruten Protesterer mod nedlæggelse af ruten. Stort problem for unge og gamle Nedlæg venligst ikke rute 65, da ruten benyttes til arbejde og af mange skoleelever Protesterer mod nedlæggelse af ruten. Vil berøre efterskoleelever, uddannelsessøgende og ældre i Klejtrup Nedlæggelse vil gå ud over skolesøgende børn Klager over nedlæggelse. Vil fratage manges mulighed for at komme frem og tilbage, unge som ældre Skoleelever og musikelever bruger bussen. Pensionister er også afhængige af bussen. 105 underskrifter Ruten er livsnerven for Klejtrup og en katastrofe hvis den nedlægges. Har indsendt 230 underskrifter Nedlæggelse af ruten vil gå ud over mange mennesker i Hornum Skolebørn, unge og ældre bruger bussen hver dag Modtaget 86 underskrifter Rute 103 Århus Beder Malling Odder Hou Rute 108 Horsens Løsning Kragelund - Vejle Horsens Gymnasium Mange i de tidlige morgentimer er afhængige af ruten: skoleelever, gymnasie- og handelsskoleelever og borgere med arbejde i Viborg. I eftermiddagstimerne kunne det overvejes at skære en afgang eller to bort Nedlæggelse af rute 103 vil betyde, at den nordøstlige del er uden busforbindelse til Horsens. Umuligt for unge at tage offentlig transport til uddannelsesstederne. Nedlæggelse af rute 108 betyder, at området vest for rute 170 får langt til en busforbindelse

9 Rute 104 Horsens Glud - (Snaptun) - Juelsminde Lone Gravgaard Hvilsom Rute 109 Århus Viby Hørning - Galten Ole & Jane Kristensen Rute 111 Århus Foldby - Hinnerup Peter Bakker Johannes Riis Rute 112 Århus Sorring - Silkeborg Anja Brøgger Rute 116 Århus Tilst Skovby - Galten Jesper Østergaard Lauritzen Familiemedlem kan ikke undvære rute 104. Vil gerne kende planerne for rute 104 Foreslår at tynde ruter bortrationaliseres, evt. koordineres med kommunal kørsel Utilfreds med omlægning af ruten, så Skjoldelev ikke betjenes Har afleveret 225 underskrifter mod nedlæggelse af ruten. Sender åbent brev til Midttrafik og Favrskov Kommunes borgmester. Vedlægger brev fra Anne Karen Agger samt forslag til løsningsmuligheder Uforstående overfor at ruten skal aflevere busser til ny rute mellem Hammel og Århus. Bør tages fra rute 115 Man vil højst spare 3-4 min. ved ikke at betjene Toustrup. En del i Toustrup er afhængig af ruten En dårlig løsning for golfklubben, hvis ruten ikke længere betjener Lyngbygaard Rute 119 Århus Hornslet Auning Allingåbro - Ørsted Natasja Bramsen Iben Holm-Laursen Rute 120 Århus Rønde Kolind - Grenaa Lone Vig Petersen Rute 211 Randers Ørsted - Udbyhøj Jonna Nielsen Borgere i Udbyhøj/Udby/Holbæk Utilfreds med nedlæggelse af ture mellem Århus og Ørsted. Bor i Mørke og er afhængig af bussen til og fra arbejde Indsendt 988 underskrifter imod udretning af ruten Nedlæggelse vil skabe mange problemer for især unge. Ruten bliver brugt af mange på strækningen Kolind-Grenaa. Overvej at sætte mindre busser ind Bruger ruten til sommerhus, som må sælges, hvis betjening af Udbyhøj nedlægges Fremsender 208 underskrifter. Protesterer også mod ændringer på rute 119 Rute 213 Randers Allingåbro Vivild Fjellerup Glesborg - Grenaa Aase Mark Rute 221 Randers Voldum - Hornslet Skolesamarbejdet i Randers Voldum Lokalråd Strækningen Fjellerup-Grenaa har stor betydning for borgere i Fjellerup Rute 221 har stor betydning for flere af de uddannelsesinstitutioner, der findes i Randers Vil få vitale konsekvenser for borgerne på strækningen Årslev, Voldum, Skader, Halling og Søby. I strid med regionens strategiredegørelse og hænger ikke sammen med Den Regionale Udviklingsplan om en region i balance. Unge

10 Gudrun Sørensen Helle Spang Jensen og ældre bruger ruten Rute 223 Randers Hammel - Silkeborg Gjern lokalråd Rute 230 Randers Fårup - Hobro Jonna Nielsen Har ingen bil og bruger ruten Randers og Hornslet og andre steder Hvordan skal unge kunne passe deres uddannelse? Hvordan skal ældre og gangbesværede kunne benytte sig af behandling/tilbud i Randers, når de ikke har mulighed for at komme til byen? Tænk på dem som har arbejdsplads i Randers Ruten giver forbindelse til Hammel og løser transport til Silkeborg Benytter ikke ruten, men ønsker den fortsætter Rute 235 Randers Spentrup Mariager Assens (Hadsund) Britta Høeg Rute 312 Ejstrupholm - Silkeborg Svend Aage Østergaard Rute 331 Skanderborg Virring - Odder Betina Sørensen Rute 352 Ryomgård Glesborg Bønnerup - Grenaa Karen-Elisabeth Sloth Jærgerskolens Efterskole Jørn Christensen Bemærkninger af mere generel karakter Mercantec, Viborg Katedralskole, Viborg Gymnasium og HF Jef Pallavicini Frederik Emil Jensen Skoleelever bruger bussen hver dag, unge til fritidsjob, andre til arbejde, pensionister mister bussen, og det bliver svært at tiltrække arbejdskraft. Fremsender 975 underskrifter Ingen mulighed for transport mellem Them og Gjessø Vil ikke kunne komme på arbejde, hvis forslaget gennemføres Bliver vanskeligere at komme til Ørum Djurs. Vil forringe manges muligheder for at komme på arbejde og i skole. Ældre vil være dårligt stillet Forbindelse mellem hjem og uddannelsessted bliver afbrudt. Elever kan ikke rejse mellem Grenaa og Gjerrild. Elever bruger også ruten til lægehuset i Glesborg, til fritidsaktiviteter o.l. Er meget afhængig af en forbindelse til Grenaa. Foreslår at trafikken planlægges ud fra uddannelsessteders behov Kan ikke være rigtigt, at folk, der bor i yderdistrikterne skal presses endnu mere. Der må være andre løsninger f.eks. mindre busser Elever der ikke bor i større bysamfund kan ikke komme i skole med offentlige transportmidler. Elevunderlaget på ungdomsuddannelser vil svækkes og det varierende udbud af institutioner vil være truet. Bekymringen samler sig om ruterne 51, 54, 61, 63 og 66 Region Midtjyllands sparekatalog er helt hen i vejret og rejser tvivl om fremtidens kollektive trafik. Problematiserer nedlæggelse af flere ruter Nedlægning af ruterne 213 og 352 er Djurslands død Afleveret underskrifter imod nedlæggelse af busruter

11 på Djursland Uddannelsesgruppen i Herning Frygter at planerne vil vanskeliggøre vilkårene for de tyndtbefolkede egnes unge. Mindst en morgentur og to eftermiddagsture Viborgegnens Landdistriktsråd Trafikforeningen Djursland Ældrerådet i Randers kommune Beboere i Skjoldelev og opland Afleveret 250 underskrifter Landsbykontaktudvalget, Herning Kommune Nimtofte Håndværker- Handels- og Borgerforening SF-Norddjurs og SF-Syddjurs Mette Brinch Thomsen Ryomgaard Realskole Ældrerådene i Region Midtjylland Nedlæggelse er i strid med regionens målsætning om udvikling i landdistrikterne. Uddannelsessøgende får urimelige transportforhold. Opfordre til en analyse af den kollektive trafik Beskriver forskellige tiltag til afhjælpning af den betrængte økonomi Planerne vil give et svigt i forhold til den ældre befolkning. Ser gerne en så bred dækning af rutenettet som muligt De varslede nedskæringer vil få store negative konsekvenser for berørte landsbyer. Finder nedskæringerne uforståelige i forhold til den landdistriktsudvikling, der lægges op til fra Velfærdsministeriet Nimtofte er et område i udvikling. Sorteper bliver borgere uden kollektiv trafik eller kommuner, der må oprette nye lokalruter. Har bemærkninger til ruterne 212, 214, 253 og 953 Flere ressourcer til kollektiv trafik. Giver forslag til forbedringer Fremsender rapport, som Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. klasse Center Djursland har udarbejdet. Det er undersøgt hvad besparelser kommer til at betyde for elever og skoler Alle tværgående ruter, som skolens elever og skolen er afhængig af, ser ud til at forsvinde. Det frie skolevalg på dette niveau vil hermed forsvinde i meget store områder på Djursland Kan ikke acceptere en udvikling med nedlæggelse af adskillige busruter, da det vil berøre mange små landsbysamfund. Konsekvenser for børn, unge og ældre

12 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg Viborg Borgmesteren Skovvej Hinnerup Tlf Fax Høringssvar til Regionens plan for effektivisering og modernisering af det regionale rutenet Region Midtjylland har den 2. juli 2008 fremsendt plan for effektivisering og modernisering af det regionale rutenet. Regionen oplyser, at de gerne ser, at et effektivt og moderne regionalt rutenet udvikles i samarbejde med kommuner og Midttrafik. Regionen modtager gerne alternative forslag til effektiviseringer i rutenettet, herunder bedre koordinering af lokale og regionale ruter. Regionen oplyser samtidigt, hvilke ruter de planlægger at ophøre med at finansiere helt eller delvis. Eventuelle kommentarer til Regionens planer skal være Regionen i hænde senest den 22. august Ifølge lov om trafikselskaber afgør Region Midtjylland hvilken betjening, de ønsker at finansiere på det regionale rutenet. Favrskov Kommune vil opfordre Region Midtjylland til ikke at gennemføre de planlagte besparelser i 2009, da mange daglige pendlere og uddannelsessøgende dermed mister deres rejsemuligheder. For disse passagerer findes kun cyklen eller privatbilen som alternativ rejsemulighed Sagsnr Dokument nr Sagsbehandler Karen Dalsgaard Den kollektive trafik i det østjyske område blev indtil 2006 administreret af henholdsvis Århus Amt, VAFT og de enkelte kommuner, og kørslen var derfor planlagt efter de enkeltes behov og ikke koordineret i særlig høj grad. Hensigten med etableringen af trafikselskaber var netop at styrke den kollektive trafik gennem fælles planlægning og koordinering til gavn for passagerne. Midttrafik har igangsat udarbejdelsen af en Trafikplan, hvor der er fokus på indsatsområder, hvor den kollektive trafik kan tilrettelægges optimalt for borgerne. Dette planlægningstiltag overskygges imidlertid af regionens planlagte, ukoordinerede besparelser. De økonomiske DUT-forhandlinger i forbindelse med strukturreformen blev gennemført ud fra et princip om, at pengene skulle følge opgaverne. Fordelingen af de regionale og lokale ruter mellem regionen og kommunerne pr. 1. januar 2007 var således grundlaget for DUT-forhandlingerne. Beregningerne for fordeling af DUT-midlerne ændres dog ikke som følge af, at Region Midtjylland nedlægger et antal ruter men det har drastiske konsekvenser for den lokale og regionale sammenhængskraft. Konsekvenserne af Region Midtjyllands nedlæggelse af regionale busruter vil betyde, at kommunerne kan blive tvunget til at oprette alternative kollektive trafiktilbud, hvilket kommunerne ikke har afsat resurser til.

13 Favrskov Kommune skal henlede opmærksomheden på, at Region Midtjylland ud over DUT-midlerne årligt modtager et udviklingsbidrag fra kommunerne til finansiering af regionale udviklingsaktiviteter herunder den kollektive trafik. Da den kollektive trafik opfattes som et væsentlig element i den regionale udvikling vil Favrskov Kommune foreslå, at Region Midtjylland øger andelen af udviklingsbidraget til den kollektive trafik. Midttrafik har på vegne af Region Midtjylland udarbejdet forslag til reduktion af det regionale rutenet. Dette er i overensstemmelse med Midttrafiks rolle som planlægger og koordinator af de kollektive trafiktilbud, som kommunerne og regionen bestiller. I forlængelse af de fremlagte forslag til besparelser efterlyser Favrskov Kommune imidlertid konkrete forslag til, hvordan borgernes transportbehov alternativt kan imødekommes. Såfremt de kørselsmæssige og økonomiske konsekvenser for de enkelte kommuner var fremsendt sammen med regionens oplæg til besparelser, havde kommunerne haft et bedre grundlag for at kunne vurdere konsekvenserne af forslagene. Bemærkninger til de konkrete forslag: Som et eksempel på hvordan der i fælleskab kan opnås nye løsninger, der rummer både effektivisering og bedre service for borgerne, skal Favrskov Kommune fremhæve de ændringer, der foreslås gennemført fra januar 2009 og som tidligere er godkendt af Favrskov Kommune. Ændringerne som kaldes mageskifteaftalen omfatter følgende: - Region Midtjylland etablerer en ny rute Hammel-Foldby-Søften-Århus Nord - Favrskov Kommune overtager rute 117 fra Hadsten til Langå, og - Rute 111 reduceres fra ½-times drift til 1-times drift. Denne løsning opfatter Favrskov Kommune - med undtagelse af, at den regionale rute 111 ikke længere skal betjene Skjoldelev - som en fornuftig og ansvarlig løsning. Det foreslås, at den reducerede rute 111 fremover skal køre på følgende måde, så der opretholdes en betjening af både Foldby og Skjoldelev: Fra Hinnerup køres som planlagt til lyskrydset i Foldby. Her drejer bussen mod syd af Stillingvej fremfor at køre ud til vending i vestenden af Foldby. Passagerer i Foldby kan gå til stoppestedet ved Stillingvej. Den sparede tid i Foldby bruges til i stedet at lade bussen køre ind omkring Skjoldelev. Herved opretholdes en busbetjening for både beboerne i Foldby og Skjoldelev med 1-times drift. Samme ruteforløb i modsatte retning. Forslaget vil ikke medføre øget tidsforbrug for rute

14 De foreslåede ændringer/besparelser fra juni 2009, medfører at: - rute 115 ikke længere betjener Vissing, og - rute 221 Randers-Voldum-Hornslet nedlægges Disse ændringer vil betyde, at pendlere og uddannelsessøgende i Vissing og Voldum til byer i andre kommuner - Randers og Hornslet/Århus - vil miste deres betjening. Såfremt regionen fastholder disse forslag, er de uddannelsessøgende henvist til at cykle til hhv. Hadsten-Randers landevejen og Hadbjerg-Randers landevejen for at komme med rute 115 og 118. Alternativet er at benytte privatbil. Dette gør sig også gældende for pendlere fra disse to områder til henholdsvis Randers, Hornslet og Århus. Voldum er et bysamfund på indbyggere, der kun har denne regionale rute som deres busforbindelse til større byer. Det er helt uacceptabelt, at denne rute tænkes nedlagt. Der kører ca passagerer med ruten om året, og ruten har en selvfinansieringsgrad på 51%. Det foreslås derfor, at der i stedet optages forhandling med Favrskov Kommune om evt. ændring af kørselsomfanget på ruten med henblik på at reducere udgifterne og forbedre selvfinansieringsgraden. Det er endvidere Favrskov Kommunes opfattelse, at den foreslåede omlægning af rute 914 X ikke er særlig konkret, og derfor forventer Favrskov Kommune, at Region Midtjylland konkretiserer dette forslag. Det er Favrskov Kommunes generelle opfattelse, at de planlagte ændringer i 2010 og 2011 ikke er særligt præcis beskrevet, og det er derfor svært for Favrskov Kommune at forholde sig konkret til disse. Favrskov Kommune finder det endvidere bekymrende, at forslagene om nedlæggelse af ruter tilsyneladende sker på basis af skønnede passagertal eller passagerregistreringer i meget korte perioder. Region Midtjyllands principper for fastlæggelse af det fremtidige regionale rutenet som stort set baseres på et X-busnet mellem de større byer, vil utvivlsomt betyde, at landområder og mindre byer undervejs ikke vil blive betjent. Det vil gå ud over borgerne i landsbyerne og landdistrikterne og det budskab hænger meget dårligt sammen med udmeldingerne i Den Regionale Udviklingsplan om, at Region Midtjylland vil være en region i balance. Hvis der skal opretholdes en busbetjening af borgerne i landområder og mindre byer, vil det derfor kræve, at kommunerne erstatter de nedlagte regionale ruter med et parallelt system af lokale ruter, som bringer borgerne fra disse områder ind til de større byer, hvorfra de kan komme videre med det regionale X-busnet. Favrskov Kommune finder en løsning med parallelle systemer meget uhensigtsmæssig og unødig udgiftskrævende og de vil formodentlig resultere i en dårligere samlet busbetjening af borgerne. 3

15 Favrskov Kommune skal derfor henstille til Region Midtjylland om ikke at gennemføre de planlagte besparelser, men til i stedet at indgå i et konstruktivt samarbejde med kommunerne om planlægning af et koordineret net af regionale og lokale ruter til gavn for borgerne. Favrskov Kommune ser frem til fortsat at bidrage til og indgå i dette samarbejde. Venlig hilsen Anders G. Christensen Borgmester 4

16 +%(!,# $%!-%../-%! "#$!% &' ( #!%)! $#'' &%* #!. 0!%!%# #12!#! 2- #!!#+%(!,#!%#!! %%#!%#!!%3#!!. 4#!##5#%#!-2#!#!#!3!%2%%1#!! +%(!,#%1 #!!#!#! %6*!0!7%8#!! -!,!%#1%3%- #- 12#!%1!,9-: %/ ;%-#!!%!!#+%%3! # #!%!3#!77+(!,##.3!!!+%2%#<!0#3# #-! %1%- #!-!!#!!!#77+3!!!%1!!#-!3 %! 3#!#=%12-!#!,!-%%2 >!#!!!=!3#!12!=!,9-!3:?/!#-1##%-! =-#%- ( "#$!% >

17

18

19

20

21

22

23 4.1 Region Midtjylland Skottenborg Viborg Dato: Sagsnr.: Henv. til: Jonas Brokholm Tlf.: Høringssvar vedr. Effektivisering og modernisering af det regionale rutenet. Holstebro Kommune, Teknisk Udvalg har på mødet den 11. august behandlet Region Midtjyllands planer om at effektivisere og modernisere det regionale rutenet. Holstebro Kommune finder det beklageligt, at regionen ser sig nødsaget til at træde så kraftigt til værks, med planerne om besparelser på den regionale kollektive trafik. Specielt set i lyset af at Kommunerne ligeledes har problemer med økonomien, for den kollektive trafik og derfor ikke umiddelbart ser sig i stand til at overtage nye ruter. I øvrigt henvises til det fælles høringssvar der er skrevet i KKR - regi. Med henvisning til at Holstebro Kommune er en yderkantskommune, ønsker kommunen at regionen ændre sine kriterier for serviceniveauet til følgende rækkefølge: Pendling / Uddannelsessøgende, regionale rejsemål, regional udvikling, korrespondancer, økonomi, mødetider, sund fornuft og passagertal. Det er Holstebro Kommunes opfattelse at denne rækkefølge bør gælde for alle små yderkantskommuner, i det passagergrundlaget er mindre i de tyndt befolkede områder. Hvorfor der bør gælde andre krav til de regionale ruter, end til de regionale ruter i de større kommuner som fx Århus Kommune. Teknisk Udvalg har følgende bemærkninger til de 2 ruter, Regionen planlægger at ophøre med at finansiere fra køreplanskiftet juni 2009: Rute 45 Lemvig Bøvling Bækmarksbro Holstebro. Holstebro Kommune har ingen indvendinger imod at regionen planlægger at stoppe finansieringen af rute 45, såfremt regionens plan om, at dele af ruten koordineres med rute 24 - Holstebro - Lemvig, gennemføres. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Park Rådhuset Holstebro - Tlf: Fax: Hjemmeside: - E-post: CVR:

24 Rute 29 Holstebro Feldborg Haderup. Holstebro Kommune finder det problematisk at regionen planlægger at stoppe finansieringen af rute 29, da Holstebro Kommune har et ønske om at ruten bliver forlænget, så ruten kommer til at servicere Karup Lufthavn. Holstebro Kommune har tidligere i forbindelse med Projektkataloget for 2008 fra Midttrafik ydret ønske om bedre betjening af Karup Lufthavn. Holstebro Kommune har den 16. januar fremsendt brev til Region Midtjylland, høringssvar vedr. Regional kollektiv trafik. Holstebro Kommune har ydret dette ønske ved de administrative møder med Midttrafik og Regionen Midtjylland. Samtidig finder Holstebro Kommune det problematisk at regionen planlægger at nedlægge rute 29, af hensyn til de uddannelsessøgende. Regionen nedlage i 2007 rute 22 Holstebro Hodsager Ilskov - Ikast, regionens planer vil gøre det umuligt for de uddannelsessøgende, fra Yllebjerg, Hodsager og Feldborg - området, at komme til ungdomsuddannelserne i Holstebro. Regionens alternative forslag om reduktion til 1 dobbelttur til Holstebro og 2 retur, med en anslået besparelse på kr. Kan Kommunen acceptere. Teknisk Udvalg har følgende bemærkninger til de 3 ruter Regionen planlægger at ophøre med at finansiere fra 2010 eller 2011: Rute 21 Holstebro Vildbjerg. Holstebro Kommune finder det problematisk at regionen planlægger at stoppe finansieringen af rute 21, da dette vil vanskeliggøre de uddannelsessøgendes mulighed, i området, for at komme til og fra ungdomsuddannelserne i Holstebro. Holstebro Kommune har et forslag om at Regionen får Midttrafik til at undersøge hvilke afgange der er mest benyttet, på rute 21. Med henblik på at finde mulige besparelser på ruten. Holstebro Kommune vil pege på mulige besparelser på rute 21, der eventuelt allerede vil kunne realiseres fra køreplansskift Tur nr. 305 og tur nr. 306, kan blive sparret væk sammen med tur nr. 313 og tur nr Da de uddannelsessøgende fra området kan benytte de andre afgange. Dette vil give en besparelse på minimum 266, køreplanstimer pr år. Hvis der tages udgangspunkt i at turene kun kører på skoledage. Rute 26 Holstebro Spjald Skjern. Holstebro Kommune finder det problematisk at regionen planlægger at stoppe finansieringen af rute 26, da dette vil vanskeliggøre de uddannelsessøgendes mulighed, i området, for at komme til og fra ungdomsuddannelserne i Holstebro. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Park Rådhuset Holstebro - Tlf: Fax: Hjemmeside: - E-post: CVR:

25 Region Midtjylland har tidligere i processen i de administrative drøftelser anført, at strækningen Spjald Holstebro er en regional forbindelse, hvor der ikke er andre muligheder end rute 26. Det blev samtidig oplyst, at de regionale kunder mellem Spjald Ørnhøj Vind og Holstebro udgør en stor del af rutens passagerer. Ovennævnte fremgår bl.a. at det materiale Region Midtjylland den 23. april har fremsendt pr. mail, med skemaer til møde mellem Holstebro Kommune og Skive Kommune, Midttrafik og Regionen Midtjylland. Holstebro Kommune finder at strækningen Spjald Holstebro, på denne del af rute 26, opfylder regionens egne kriterier for serviceniveauet. Ud fra det materiale Regionen tidligere har fremsendt. Alternativt foreslås at Regionen prøve at finde besparelser, på de afgange og strækninger der ikke er så attraktive. Rute 928 X Nr. Nissum Lemvig Holstebro Viborg. Holstebro Kommune ser ingen problemer i at regionen planlægger at stoppe finansieringen af rute 928 X, da dette er en svagt benyttet rute. Holstebro Kommune foreslår dog at regionen venter på at X bus har undersøgt ruten. Med venlig hilsen Eli Vium Formand Teknisk Udvalg. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Park Rådhuset Holstebro - Tlf: Fax: Hjemmeside: - E-post: CVR:

26

27 1 Bemærkninger til notatet Effektivisering og modernisering af det regionale rutenet 1. Betjeningsprincipper I notatet beskrives de overordnede principper for betjening som et net af X-busser, der betjener regionale rejsemål på ruten og kun stopper få steder. I nødvendigt omfang kan dette net suppleres af parallelle regionalruter, der også betjener småbyer på ruten og foretager afstikkere til regionale og lokale rejsemål, samt kan fungere som tilbringerruter til X-busser og tog. Men hvad betyder dette i praksis i forhold til den nuværende betjening, hvad er et regionalt rejsemål?, og hvad er få stop? Dette kan illustreres med tre eksempler. Rute 306 Horsens Odder Efter at bussen på de fleste afgange på hverdage ikke betjener Gylling, kører bussen den direkte rute ad landevejen fra Odder til Horsens, idet den dog kører gennem Haldrup på mange afgange i stedet for på omfartsvejen. Betyder betjeningsprincippet, at bussen kun stopper i Horsens og Odder? eller stopper den også i Ørting, Hundslund, Søvind og Stensballe? Og hvad med en stor landsby som Haldrup? Og i Horsens kan VIA University, sygehuset, museerne, kommune/politi, større områder med privat service som læger, udvalgsvarebutikker betragtes som regionale rejsemål eller hvad? Under alle omstændigheder vil der blive efterladt passagerer på ruten, fx i Haldrup, ved bebyggelsen langs ruten samt ved mange sideveje, hvor folk kommer gående eller cyklende ud til busstoppestedet. Det kunne typisk være et ungt menneske, der skal på gymnasium/handelsskole/teknisk skole i Horsens eller Odder. Dette betyder, at der skal en ekstra bus ud for at samle disse passagerer op i det konkrete tilfælde vil det formentlig betyde, at bussen skal følge stort set den samme rute som X-bussen. Det vil næsten fordoble udgiften til den kollektive trafikbetjening af ruten. Og for en beboer på f.eks. Sundvej kan det betyde, at man skal tage en bybus til/fra banegården for at kunne komme til f.eks. Odder. Det vil give en markant forlænget rejsetid og gøre kollektiv trafik til et ringere tilbud. Det er forvaltningens vurdering, at med en så direkte rute som Horsens Odder bør betjeningsprincipperne være som i dag, dvs. alle passagerer på ruten medtages. Ruten kan så på udvalgte afgange, hvor der er/kan opdyrkes et marked, suppleres med en hurtigrute, som kun stopper ved de væsentligste regionale rejsemål i Horsens. Der kunne være tale om pendlere fra det sydlige Århus, Beder og Malling, som har taget tog eller bus til Odder, og som skal til Horsens.

28 2 Rute 107 Horsens Skanderborg Århus Også her er der tale om en meget direkte rute, som primært kører på landevejene mellem byerne. Betyder betjeningsprincippet, at bussen kun standser i Århus, Skanderborg og Horsens? I så fald er der ikke rigtigt en mening med ruten, da toget betjener stort set de samme steder i de tre byer og kommer meget hurtigere frem. I Horsens Kommune betjener ruten hastigt voksende bysamfund som Gedved og Hansted-Egebjerg og det meget store erhvervsområde Horsens Nord/Gedved Vest med bl.a. Danish Crown. I Horsens by bl.a. Fængslet og Nørretorv, som er et centralt knudepunkt, hvor mange regionale ruter og bybusser mødes, og med Statsskole, Handelsskole, Sundheds- og Socialskole og Forum Horsens inden for acceptable gangafstande/omstigning til anden bus. Også her gælder, at de nuværende betjeningsprincipper fastholdes, og at togene står for den direkte by til by betjening. Rute 110 Horsens Brædstrup Silkeborg I Horsens Kommune kører bussen primært den direkte rute ad landevejen, dog køres der på den aflagte landevej gennem de byer, der har en omfartsvej (Brædstrup, Nim og Lund) samt over Åstruplund. Er det her meningen, at bussen kun skal standse i Horsens og Silkeborg eller standser den også i Brædstrup? Og hvad med de hastigt voksende bysamfund i Nim og Lund og det store erhvervsområde Horsens Vest, som er delvist betjent af rute 110. Og hvad med Horsens by, hvor ruten bl.a. betjener Statsskolen og Nørretorv. Som for rute 306 gælder, at de nuværende betjeningsprincipper bør fastholdes og i nødvendigt omfang suppleres med hurtigbusser som kun standser i Silkeborg, Brædstrup og Horsens ved de væsentligste regionale rejsemål. 2. Det fremtidige regionale rutenet Regionen foreslår, at det regionale rutenet består af følgende ruter: Rute 105 Horsens Juelsminde Rute 107 Århus Skanderborg - Horsens Rute 110 Horsens Silkeborg Rute 116 Horsens Herning Rute 117 Horsens Billund Rute 202 Vejle Horsens Århus Rute 306 Odder Horsens Rute 523 Tørring Brædstrup Rute 830 Vejle Hedensted Løsning Horsens (julenatbus) Rute 850 Horsens Tyrsted Bjerre Gramrode (julenatbus) Rute 853 Horsens Brædstrup Silkeborg (julenatbus) Rute 856 Horsens Sejet Snaptun Juelsminde (julenatbus) I notatet nævnes endvidere rute 834A Vejle- Grejsdalen Tørring Nr. Snede, men den betjener ikke mål i Horsens Kommune.

29 3 X-busruten 960X Aalborg Viborg Silkeborg er også nævnt, men betjener heller ikke Horsens Kommune. Der er dog planer om at forlænge ruten til Horsens. Regionen har endvidere planer om at oprette to nye X-busruter Århus Horsens Vejle samt Århus Billund (det må formodes at denne rute også betjener Horsens ellers er der ingen grund til at den bliver nævnt). 3. Nedlæggelse af nuværende regionale ruter Følgende ruter foreslås nedlagt som regionale ruter fra køreplanskifte juni 2009: Rute 108 Rute 209 Rute 502 Rute 509 Horsens Vejle (via Hatting) Teletaxa Rask Mølle Brædstrup Brædstrup Skanderborg Ejstrupholm Brædstrup Rute 513 Vejle Tørring (- Brædstrup) er også nævnt, men berører ikke Horsens Kommune. På en enkelt dobbelttur fortsætter bussen til Brædstrup, men som rute 523. Følgende ruter foreslås nedlagt som regionale ruter fra køreplanskifte 2010 eller 2011: Rute 103 Rute 114 Rute 209 Horsens Snaptun Juelsminde (har fra 29/ skiftet nummer til 104) Horsens Tørring Vejle Brædstrup Vedr. rute 103 bemærker regionen, at der som alternativ til nedlæggelse kan overvejes en udretning af ruten, så den ikke betjener Snaptun. Vedr. rute 114 bemærker regionen, at fremtidig betjening af Tørring Gymnasium skal dog vurderes. Forvaltningen har følgende bemærkninger: Generelt er der behov for passagertællinger og rejsemønstre for at kunne vurdere omfanget af regional og lokal kørsel samt oplysninger om økonomi (både udgifter og indtægter) fordelt på de kommuner, hvor ruten kører. Rute 104 Varetager klart regional kørsel og bør forblive regional, evt. uden betjening af Snaptun. Dog bør regionen helt principielt forholde sig til betjening af ø-samfundene og hermed også færgelejerne, da disse er øboernes forbindelse til fastlandet og til den kollektive trafik, herunder den regionale kollektive trafik. På en del øer er det muligt at bo også som pendler. Rute 108 I Horsens Kommune betjener ruten Hatting, som også er betjent af rute 117. Det må umiddelbart formodes, at de fleste i Hatting bruger bussen til Horsens og i meget beskedent omfang rejser til Løsning, Kragelund mv.

30 4 Nogle afgange på rute 117 og 108 kører med nogle få minutters mellemrum (især fra Hatting mod Horsens), så disse afgange på rute 108 kan formentlig undværes. Flere afgange (2 på hverdage og 3 både lørdage og søn- og helligdage) på rute 108 kører kun mellem Horsens og Hatting. (Disse afgange blev etableret, da en tidligere bybusbetjening blev nedlagt pga. for få passagerer.) På rute 117 er der få (3/4) afgange på lørdage og få (3) på søn- og helligdage. Skal rute 108 nedlægges som regional rute, bør der samtidig ses på rute 117. Rute 114 Ruten varetager klare regionale opgaver ud fra de modtagne oplysninger primært mellem Horsens og Rask Mølle (pendlere og uddannelsessøgende). Ruten kører kun hverdage i dagtimer med sidste afgang fra Horsens kl De fleste ture kører over Vrønding og Flemming, men nogle afgange går over Lund og Molger. Turene over Vrønding betjener også en stor del af det store erhvervsområde Horsens Vest. Lund er i forvejen betjent af de store ruter til Silkeborg og Herning, og Molger af Herning-ruten. Det bør derfor overvejes at bevare ruten som regional i et eller andet omfang, og hvor alle ture kører samme rute via Flemming og Vrønding og dermed også kommer til at betjene Horsens Vest. Rute 209 I Horsens Kommune kører ruten over Hårup til Brædstrup på nær 2 ture fra Brædstrup og en dobbelttur med teletaxa, hvor der køres via Nim. Lørdage og søn- og helligdage køres alle ture som teletaxa. Herudover er der en teletaxatur i begge retninger på hverdage. På hverdage er der 3 ture til Brædstrup og 4 ture fra Brædstrup, heraf kører 1 dobbelttur kun på skoledage. En evt. nedlæggelse af ruten som regional skal ses i sammenhæng med rute 523 og mulighederne for at kunne skifte i Tørring til rute 215 videre til Vejle. Rute 502 Ruten har en regional funktion, bl.a. i forhold til uddannelsessteder og arbejdspladser i Skanderborg samt mulighederne for at komme videre til Århus med tog. Under arbejdet med nye køreplaner for skolerne i Brædstrup-området samt Østbirk kunne køreplanen for rute 502 ikke tilrettes i forhold til skolerne, da der skulle tages hensyn til uddannelsessøgende og pendlere til Skanderborg (og Århus). Kørsel aften og weekend sker som teletaxa. I Horsens Kommune kører ruten over Sønder Vissing og Voervadsbro. På én tur fra Brædstrup og to ture mod Brædstrup køres over Vissing Kloster. I Skanderborg Kommune har ruten også omvejskørsel på nogle afgange. Det bør derfor overvejes at bevare ruten som regional i et eller andet omfang samt evt. rette ruten ud. Rute 509 Der er 1 dobbelttur om morgenen, bl.a. med betjening af Tørring Gymnasium. Forventes flyttet over til rute 523. Rute 523

31 5 Det er en god idé at få samlet alle ture mellem Brædstrup og Tørring på én rute samt så vidt muligt at sikre korrespondance med rute 215 videre til Vejle. Der er i dag på skoledage tre dobbeltture mellem Tørring og Brædstrup, dog går den ene tur fra Brædstrup kun til Åle. Trafik og Vej den 31. juli 2008 Ole Helboe Nielsen

32

33

34

35 Åbent Møde. 12 Effektivisering og modernisering af det regionale rutenet - kommentarer P Sagsfremstilling Region Midtjylland har besluttet at igangsætte en proces mod et effektivt og moderne regionalt rutenet, der svarer til de ændringer i transportmønstre, der er foregået over en årrække, og som lever op til lovgivningen på området. Målet er attraktive regionale busforbindelser, der kan få flere til at vælge den kollektive trafik. Region Midtjylland har udarbejdet nogle overordnede principper som grundlag for fastlæggelse af et mere effektivt og moderne regionalt rutenet. Disse hovedprincipper er: Det regionale rutenet dannes ved at forbinde hovedbyer (bycentre og regionale rejsemål) i hver sin kommune med X busser. I det omfang dele af rutenettet ikke tilgodeser befordring af f.eks. uddannelsessøgende til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser kan X busserne suppleres med fortrinsvis parallelle regionalruter, der også betjener småbyer på ruten og foretager små afstikkere til regionale og lokale rejsemål, samt kan fungere som tilbringeruter til S busruter og tog. Serviceniveauet for de enkelte ruter fastlægges ud fra følgende kriterier: Pendling, regionale rejsemål, økonomi, passagertal, regional udvikling, sund fornuft, korrespondancer og mødetider. På baggrund af disse principper og kriterier planlægger regionen at gennemføre forslag til besparelser og effektiviseringer i det regionale rutenet for i alt ca. 43 mio. kr. Lemvig Kommune betjenes i dag af 4 regionalruter: 23 Holstebro - Struer - Lemvig 24 Holstebro - Linde - Lemvig 45 Lemvig - Bøvling - Bækmarksbro - Holstebro 928 X Nørre Nissum - Lemvig - Holstebro - Viborg Rute 23 og 24 planlægges videreført, dog skal rute 24 koordineres med lokale ruter ved, at enkelte ture køres over Bækmarksbro. Rute 45 planlægges nedlagt fra køreplanskiftet i juni Det vil som nævnt medføre ændringer på rute 24 for fortsat at kunne forbinde Bækmarksbro med Holstebro af hensyn til ungdomsuddannelserne. Det vil også kræve en koordinering med lokalrute 491, som i dag kører strækningen Lemvig - Fjaltring - Bøvling - Bækmarksbro. Nedlæggelse af rute 45 vil betyde, at enkelte områder på strækningen ikke længere har direkte kørsel til Lemvig og Bækmarksbro. 928 X har 1 afgang fredag samt 2 afgange på søn- og helligdage. Lovgrundlag

36 Lov om trafikselskaber. Relation til planstrategi og målsætninger Ikke vurderet. Økonomiske konsekvenser Der er endnu ikke foretaget endelige beregninger over, hvor meget det vil betyde i merudgift for Lemvig Kommune, at de omtalte regionale ruter nedlægges. Ændringerne vil indgå i revision af køreplanen, som foretages i begyndelsen af Økonomiafdelingen bemærker, at beregningen ikke er endelig før i 2009 efter det endelige vedtagne budget 2009, hvilket vil betyde, at der skal ansøges om en eventuel tillægsbevilling til budgettet for kollektiv trafik. Andre konsekvenser Ikke vurderet. Sagen afgøres endeligt af Teknik- og Miljøudvalget. Indstilling Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget tilslutter sig KKR Midtjyllands kommentarer til effektiviseringsforslaget fra regionen og indleder forhandlinger med regionen om fortsat regional dækning af strækningen Bækmarksbro - Holstebro, samt at der ved køreplanrevisionen primo 2009 forsøges indarbejdet lokale ruteføringer som erstatning for den rute, regionen indstiller nedlagt. Bilag Skema over regionale ruter i Lemvig Kommune (bilag til brev nr. 26). Skrivelse fra KKR Midtjylland til regionsformand Bent Hansen (brev nr. 27). Beslutning: Indstillingen følges.

37

38

39

40

41 Nordjyllands Trafikselskab J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg Att. Ole Schleemann TEKNISK FORVALTNING Sekretariatet Effektivisering og modernisering af det regionale rutenet i Region Nordjylland Thisted Kommune har modtaget Region Midtjyllands udsendte oplæg vedr. effektivisering og modernisering af det regionale rutenet til kommunens udtalelse. Af materialet fremgår, at Regionen foreslår at nedlægge X-bus 992 Thisted Hurup Struer. Ruten foreslås nedlagt med virkning fra 2009 det er ikke angivet hvornår i 2009 ruten skal nedlægges. Begrundelsen er, at der er ringe anvendelse af ruten, suppleret med at Thybanen anvendes for uddannelsessøgende, men især til Thisted. Såfremt Thisted Kommune ønsker at opretholde og dermed overtage ruten vil udgiften hertil være kr. pr. år. Thisted Kommune mener ikke ruten umiddelbart bør nedlægges, men henstiller til regionen om at ruten bibeholdes som regionalrute frem til 2010 (i lighed med flere andre ruter der også foreslås nedlagt). Denne løsning vil gøre, at vi i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab og Arriva kan få den nødvendige tid til at se på i hvilket omfang ruten skal bibeholdes. Der bør i den sammenhæng se på muligheden for bedre betjening på Thy-banen. Det må være mest hensigtigsmæssigt at transportere via en eksisterende togbane i stedet for at indsætte ekstra busser. Kommunen deltager gerne i møder omkring Region Midtjyllands forslag til besparelser. Den 21. august 2008 Vores ref.: Sagsnr.: Doknr.: Thisted Kommune Rådhuset Kirkevej Hurup Tlf: Fax: Mail: CVR-nr.: Personlig henvendelse: Mandag-onsdag Torsdag Fredag Telefontid: Mandag-onsdag Torsdag Fredag Personlig henvendelse: Borgerservicecenter Thisted Mandag-onsdag Torsdag Fredag Borgerservicecenter Hurup Mandag-onsdag Torsdag Fredag Med venlig hilsen Torben Juul-Olsen Teknisk Direktør Ulla Nielsen Sektionsleder

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 SAMSØ KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg Viborg LANGGADE 1, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON SELVVALG LOKAL NR TELEFAX HJEMMESIDE: Ekspeditionstid: Mandag-fredag kl. 10:00 12:00 samt torsdag kl. 15:00 17:00 DATO 27. august 2008 J. NR G01 KB 415/2008 DERES J. NR. REFERENCE: Vedr. Effektivisering og modernisering af det regionale rutenet Samsø Kommunalbestyrelse har på sit møde den 19. august 2008 behandlet Region Midtjyllands orienteringsskrivelse om regionens overvejelser om ændringer i det regionale rutenet. Det skal hermed meddeles, at man synes det er en god ide med x-bus Hou Odder - Århus Nord, herunder at x-bussen tilpasses færgetider for pendlingsmulighederne, som drøftet på mødet med økonomiudvalget den 29. maj Samsø Kommune vil derimod fortsat foreslå Region Midtjylland, at busruten på Samsø overgår til hel- eller delvis regional rute, sådan at Samsø Kommune ikke behandles dårligere end de øvrige kommuner i regionen. Med venlig hilsen Carsten Bruun Borgmester / Robert V. Rasmussen Kommunaldirektør

56

57

58 Skanderborg Kommune Udkast 7. august 2008 Kommentarer fra Skanderborg Kommune til Region Midtjyllands plan for ændringer i de regionale ruter Region Midtjylland - principper og kriterier og de konkrete ændringer Region Midtjylland orienterer i brev dateret om Effektivisering og modernisering af det regionale rutenet. I brevet giver Regionen Skanderborg Kommune mulighed for at fremsende kommentarer til regionens plan for ændringer i de regionale ruter både i forhold til principper og kriterier og til de konkrete ændringer, som berører Skanderborg Kommune. Indledning Skanderborg Kommune kan fuldt ud tilslutte sig de synspunkter, som formandskabet for KKR fremsætter i brev af 11. juli 2008 til Regionsrådsformanden. Regionen og kommunerne står for at skulle udarbejde trafikplaner, og disse trafikplaner bør være grundlaget for de ændringer, der skal gennemføres. Dertil kommer, at den tidsplan for ændringerne, som Regionen lægger op til, ikke er realistisk. Principper og kriterier Skanderborg Kommune kan tilslutte sig de principper for et regionalt rutenet, som er formuleret i pkt. 1 og 2 på side 2 i brevet fra Region Midtjylland. Vi har bemærket, at der i principperne indgår et hensyn til at tilgodese befordring af f.eks. uddannelsessøgende til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Skanderborg Kommune er af den opfattelse at hensynet til uddannelsessøgende er glemt i nogle af de forslag, som er fremlagt se senere. Omfanget af besparelser i Skanderborg Kommune De besparelser, der er peget på i Skanderborg Kommune (rute 109, 311,502 og 331) vil, alt andet lige, betyde en merudgift for kommunen på ca. 2,1 mio. kr. Det skal ses i forhold til et budget til kollektiv trafik i dag på ca. 10 mio. kr., altså en stigning på 21 %. Besparelsen i Skanderborg Kommune skal også ses i forhold til besparelser i alt i Region Midtjylland på ca. 27 mio. kr. Skanderborg Kommune er af den opfattelse, at kommunen hermed skal bære en ikke rimelig del af besparelsen. Trafikanalyse i Skanderborg Kommune I bemærkningerne til budget 2008 for Skanderborg Kommune indgår, at der med henblik på tilvejebringelse af et veldokumenteret beslutningsgrundlag igangsættes en overordnet trafikanalyse i Skanderborg Kommune.

59 Arbejdet med analysen er igangsat, og Midttrafik deltager i den arbejdsgruppe, som er nedsat. Der er indgået aftale med konsulentfirmaet Brøndum & Fliess om at udarbejde analysen. Analysen vil munde ud i beskrivelse af 6 forskellige scenarier for kollektiv trafik i Skanderborg Kommune. I analysen vil samspillet med den regionale kollektive trafik være en væsentlig faktor. Analysen vil foreligge primo september måned 2008 og vil efterfølgende danne grundlag for en politisk drøftelse af den fremtidige kollektive trafik. Skanderborg Kommune skal derfor opfordre til, at beslutning om de konkrete ændringer i Skanderborg Kommune afventer nævnte trafikanalyse og et efterfølgende samarbejde mellem Region Midtjylland/Midttrafik og Skanderborg Kommune. De konkrete ændringsforslag Til de konkrete forslag til ændringer har Skanderborg Kommune følgende kommentarer: Rute 109 Rute 116 Rute 311 Rute 331 At en del af en rute ligger internt i Skanderborg Kommune er vel ikke i sig selv en begrundelse for at nedlægge en rute. Det forhold vil være gældende for mange ruter, bortset fra X-bus ruter. Ved at bevare rute 109 kan ruten fortsat være med til udfylde kapaciteten/frekvensen mellem Hørning Århus. Og der er også en styrke, at en af de ruter, som dække strækningen Århus - Hørning, fortsætter mod vest, således at ikke alle ruter fra Hørning fortsætter sydpå. Den foreslåede omlægning vil betyde, at Galten Friskole ikke længere vil kunne betjenes. Galten Friskole har primært elever fra Århus-området, og disse elever vil efter ændringen ikke kunne benytte ruten til friskolen. Vi har bemærket, at ruten fortsat betjener Langkjær Gymnasium. Ruten har betydning for mange uddannelsessøgende (handelsskole og gymnasium) i den vestlige del af Skanderborg Kommune, hvor der er tradition for at benytte uddannelsesinstitutioner i Silkeborg. Mellem Ry og Skanderborg benyttes ruten af mange til ungdomsuddannelser i Skanderborg. At tilgodese de uddannelsessøgende til ungdomsuddannelser er et af hovedprincipperne i Region Midtjyllands forslag til fremtidig regional kollektiv trafik. Og toget mellem Skanderborg og Silkeborg er, ud fra de unges bopæl, ikke et reelt alternativ. Derudover benyttes ruten af pendlere fra Skanderborg, Ry og Gl. Rye til erhvervsområdet Silkeborg Syd. Vi skal gøre opmærksom på, at der p.t. ikke er kapacitet på togene til at tage flere passager på spidsbelastningsafgange. Endelig skal det nævnes, at ruten har en pæn selvfinansieringsgrad (56 %). Det område, som bliver ramt af dette forslag, er Virring og Fruering. Det er værd at overveje/arbejde på, at området syd for Solbjerg kunne blive en del af bybusnettet i Århus, som slutter i Solbjerg ca. 1 km. fra Virring.

60 Rute 502 Denne rute er også en gymnasium/handelsskole rute, og en del afgange er derfor forlænget til Højvangen. Henvisningen under rute 311 til hovedprincipperne i Region Midtjyllands forslag er derfor også gældende her. Et andet af hovedprincipperne i Region Midtjyllands forslag til fremtidig kollektiv trafik er at forbinde hovedbyer (bycentre og regionale rejsemål) i hver sin kommune. Rute 502 er et eksempel på det. 952X Ny X-bus mellem Århus Horsens Vejle Der har længe været et ønske om at få stoppested i Låsby og/eller Galten/Skovby. Vi er klar over tids-problematikken ved for mange stop, men et stop i forbindelse med f.eks. en motorvejsfrakørsel vil kunne gøres indenfor 5 minutter. I brev fra Region Midtjylland dateret er nævnt planer om at oprette en ny X bus rute mellem Århus Horsens Vejle i januar Vi ser frem til, at denne rute får stoppested i Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommune ser frem til et fortsat samarbejde med Region Midtjylland om den kollektive trafik. Et fælles mål i dette samarbejde må være at få vendt udviklingen i passagertallet. Med venlig hilsen

61

62

63

64 Region Midtjylland Att. Regionsrådet Regionshuset Viborg Skottenborg 26 Postboks Viborg Høringssvar: Ændringer af den regionale kollektive trafik Effektivisering og modernisering af det regionale rutenet. Regionsrådet i Region Midtjylland har på møde den 18. juni 2008 besluttet at gennemføre ændringer i det regionale rutenet med virkning fra Forslaget indebærer, at mange ruter i Syddjurs Kommune allerede i 2009 nedlægges eller afkortes som regionale ruter. Syddjurs Kommune bliver med spareforslaget udsat for en urimelig stor del af den samlede besparelse i regionen. Høringssvar fra KKR-Midtjylland Syddjurs Kommune vil indledningsvis henvise til skrivelse fra KKR-Midtjylland af 11.juli 2008, idet kommunen fuldt ud kan tilslutte sig denne skrivelse Sagsid 08/24352 Kontaktperson Arne Gynther Postadresse Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde Telefon Nedlæggelse af regionale ruter Region Midtjylland og Midttrafik har hidtil drevet og finansieret ruter ud fra en definition af, at regionale ruter er ruter, der overskrider en kommunegrænse. Der skal samtidig gøres opmærksom på, at dette også var grundlaget for fordelingen af den økonomi, der fulgte med fra Amterne, da ruterne blev fordelt. Overflytning af ruter fra Region til kommuner bør derfor ikke ske uden at der følger midler med, da det jo er de økonomisk dårligste ruter, der overføres. Med det nye spareforslag har regionen valgt at ændre sin definition af regionale ruter, således at de defineres som ruter, der betjener bycentre i hver sin kommune. I Syddjurs Kommune er der kun et enkelt bycenter, Ebeltoft. Veje og trafik Lundbergsvej Ebeltoft Telefon Regionen lægger med sin ændrede definition af regionale ruter op til betyde-

65 lige ringere betjening fra områder i Syddjurs kommune til især Grenå og Randers selv ruten mellem mellem 2 bycentre, Randers og Ebeltoft, fjernes og hermed også forbindelse til lufthavnen. Børn, unge og ældre i de mindre bysamfund har hidtil haft mulighed for at blive transporteret med kollektiv trafik til og fra bycentre i såvel Syddjurs Kommune som i de omliggende kommuner. Disse trafiksvage grupper vil med det regionale sparekrav blive frataget denne mulighed. De regionale ruter benyttes i vid udstrækning af elever på uddannelsesinstitutioner og af medarbejdere på de mange mindre virksomheder i kommunen. En nedlæggelse af regionale ruter vil gøre det svært for Syddjurs Kommune at fastholde søgningen til de nuværende uddannelsesinstitutioner, og det blive vanskeligt at tiltrække nye virksomheder. Udviklingsmidler Vi vil opfordre regionen til at foretage en omprioritering af de udviklingsmidler, som regionen administrerer. Det drejer sig såvel om den regionale udviklingspulje som de regionale EU-midler til blandt andet landdistriktsudvikling. Midler herfra kan overføres til at løse de infrastrukturelle problemer, herunder til en styrkelse af den regionale kollektive trafik. Dette vil kunne understøtte de øvrige initiativer, som regionen har meldt ud som sine strategier. I regionens skrivelse anføres at regionens udgifter til kollektiv trafik vil øges fra 42 % af regionens udgifter til regional udvikling i 2008 til 46 % i Dette kan dog ikke opfattes som en udvidelse, da det formentlig skyldes bortfaldet af fradrag for energiafgiften( kompenseres delvis), hvormed omsætningen stiger totalt og dermed vil kollektiv trafik udgøre en større andel. Dialog om effektivisering af den kollektive trafik Regionen har opfordret kommunerne til at indgå i en dialog med regionen og Midttrafik om en udmøntning af forslaget til et mere effektivt og moderne regionalt rutenet. Syddjurs Kommune deltager gerne i et samarbejde om effektivisering af den kollektive trafik med henblik på at skabe et sammenhængende rutenet mellem de regionale og de lokale ruter. Der bør således ske en samtænkning af den regionale trafikplan med kommunens egen trafikplan, og der bør fokuseres på en mere effektiv opkobling af lokale føderuter til de regionale ruter.

66 Vi vil derfor opfordre regionen til at udsætte beslutningen om ændringer i den regionale kollektive trafik i Syddjurs Kommune, således at der bliver mulighed for at udarbejde en samlet trafikplan omfattende både regionale og kommunale ruter. Med venlig hilsen

67 Dato: Region Midtjylland Skottenborg Viborg Byrådet Rødevej 3 DK-8800 Viborg Tlf.: Fax.: Dato: 4. september 2008 Sagsnr.: 2008/40895 Bemærkninger til Region Midtjyllands forslag til Effektivisering af det regionale rutenet Viborg Byråd har på sit møde den 3. september 2008 behandlet Region Midtjyllands anmodning om at kommentere Regionens beslutning om at gennemføre ændringer af det regionale rutenet med virkning fra Kommunen har noteret sig, at Regionsrådet i sit møde den 18. juni 2008 har besluttet, at der gradvist skal gennemføres en effektivisering og modernisering af det kollektive regionale rutenet med virkning fra juni 2009 og således, at effektiviseringen er fuld gennemført i Viborg Kommune har dog konstateret, at der allerede er sket ændringerne i 2008, hvor der blev reduceret på nogle af de regionale ruter gennem blandt andet Viborg Kommune. I brevet fra Regionen angives, at Viborg Kommune betjenes af 26 regionalruter. Det er rettelig 28 ruter, hvoraf den ene dog ikke har stop i Viborg Kommune. Ud af de 27 regionale ruter angiver Regionen, at 15 af disse ruter opfylder kriterierne for et effektivt og moderne rutenet. 6 af disse ruter ønskes dog forbedret i perioden , mens Regionen planlægger helt eller delvist at ophøre med at finansiere 12 ruter, der forløber i Viborg Kommune, fra Allerede fra køreplanskiftet i juni måned 2009 agter Region Midtjylland at ophøre med at finansiere følgende regionale ruter: rute 45, Skive - Sjørup rute 63, Viborg Tjele - Sjørring-Hobro rute 68, Gedsted-Aalestrup-Hobro, der kun betjener en lille del af Viborg Kommune rute 51, Viborg-Stoholm-Skive og rute 54. Viborg Thorning Engesvang. Viborg Kommune finder det ikke hensigtsmæssigt og rimeligt overfor brugere af den kollektive trafik i de berørte områder, at Regionen med relativ kort varsel fralægger sig ansvar for den kollektive trafikbetjening på disse ruter. Reelt lægges der et pres på Kommunen for en hel eller delvis overtagelse af ruterne. Det vil Viborg Kommune gerne indgå i en nærmere dialog om. Dels med Regionen og Midttrafik omkring mulighederne og konsekvenserne, dels ved forhandlinger med andre kommuner, der også er berørt af de pågældende rutenedlægninger. Det tager alt sammen tid, inden man kan have et fælles forslag til et nyt sammenhængende lokalt rutenet på plads, der vel at mærke også korresponderer

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt for X

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Århus, den 16. marts 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever,

Læs mere

Giv os din mening om de kommende køreplaner

Giv os din mening om de kommende køreplaner 11. januar 2012 Pressemeddelelse Giv os din mening om de kommende køreplaner Midttrafik vil gerne høre kundernes mening om forslagene til nye køreplaner og ruteføringer for busruter og bybuslinjer, som

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. oktober 2008 1-00-1-08 Annemarie Elverum ael@midttrafik.dk 87 40 82 05 Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic,

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet..

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet.. Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-2-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 17.12.2014 Indstillingsnotat Prioritering af ansøgninger til Pulje for Yderområder 2015 Beslutningstema Udvalget for Fritid og Fællesskab

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Vogn 1 1 DA-NI busser Vogngr. 20 313,63 313,63 448,40 448,40 448,40 448,40 X 2 2 2 Skanderborg Taxa Vogngr. 20 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HERNINg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HERNINg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Herning KOMMUNE Herning Kommune Visioner og servicemål for Herning Kommune Dette afsnit beskriver kommunens visioner og servicemål, som der arbejdes efter i de kommende 4 år for den kollektive

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Almen gymnasial uddannelse (STX)

Almen gymnasial uddannelse (STX) Almen gymnasial uddannelse (STX) - analyse af søgemønstre, fremskrivninger og kapacitet på gymnasierne i Region Midtjylland 2000-2015 Regional Udvikling Rapport, november 2009 ISBN 87-7788-186-9 Region

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND Prisliste 2015 ** Index DK/ Gallup Marketing 1H 2014 ** Dansk oplagskontrol 2H 2013 Index DK/Gallup Marketing Nu mere end 200.000 læsere gennem vores dagblade og ugeaviser Avis

Læs mere

Analyse af kollektiv trafik og kommunale kørselsordninger i Holstebro og Lemvig Kommuner

Analyse af kollektiv trafik og kommunale kørselsordninger i Holstebro og Lemvig Kommuner MAJ 2013 HOLSTEBRO OG LEMVIG KOMMUNER OG MIDTTRAFIK Analyse af kollektiv trafik og kommunale kørselsordninger i Holstebro og Lemvig Kommuner RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Bilagsrapport Maj 2009 Høringsudgave Indholdsfortegnelse Bilag 1: A-A relationer med afstand på maksimalt 50 km...3 Billund Lufthavn Vejle...

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

- 1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ. Notat. Fælles koncept for telekørsel

- 1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ. Notat. Fælles koncept for telekørsel FynBus 3. juni 2013-1 - PLAN 201306-8747 CH/SJ Notat Fælles koncept for telekørsel Baggrund for forslag til fælles koncept Rutekørsel med bus i de tyndt befolkede områder har oprindeligt udgangspunkt i

Læs mere

Norddjurstrafik. Lokalkørsel

Norddjurstrafik. Lokalkørsel Norddjurstrafik Lokalkørsel Køreplan Gyldig 11. august 2014 til 26. juni 2015 1 NORDDJURSTRAFIK Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen.

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Odder KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Odder KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Odder KOMMUNE Odder Kommune Visioner og servicemål for Odder Kommune Forbedret kollektiv trafik Odder Byråd vil sætte fokus på den kollektive trafik i kommunen Odder Kommune vil arbejde

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Norddjurstrafik. Lokalkørsel

Norddjurstrafik. Lokalkørsel Norddjurstrafik Lokalkørsel Køreplan Gyldig 15. august 2012 til 28. juni 2013 1 NORDDJURSTRAFIK Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen.

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen.

Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen. Norddjurstrafik Lokalkørsel Køreplan Gyldig 18. august 2011 til 29. juni 2012 1 NORDDJURSTRAFIK Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen.

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Erhvervsskoler: Herningsholm Erhvervsskole Erhvervsrådgiver Benny Larsen Handelsbanken Fredericia E-mail: benny.larsen@teliamail.dk

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Pris Køretid i Kr: Pris Ventetid i Kr: Vægtet Pris Vinderliste garantivogne 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Afgørelsen er som beskrevet i udbudsmaterialet på baggrund af

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 1. august 2010 Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Norddjurstrafik. Lokalkørsel

Norddjurstrafik. Lokalkørsel Norddjurstrafik Lokalkørsel Køreplan Gyldig 12. august 2013 til 27. juni 2014 1 NORDDJURSTRAFIK Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen.

Læs mere

Bus i Stjær og omegn. Resultat af medborgerspørgeskemaundersøgelse. Juni 2010

Bus i Stjær og omegn. Resultat af medborgerspørgeskemaundersøgelse. Juni 2010 Bus i Stjær og omegn Resultat af medborgerspørgeskemaundersøgelse Juni 2010 Resumé Der er i alt 157 besvarelser, hvoraf 85% er fra Stjær. 57% benytter bussen mindst én gang hver uge. 62% køre mest ture,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

NORDDJURSTRAFIK. Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen.

NORDDJURSTRAFIK. Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen. Norddjurstrafik Lokalkørsel Køreplan Gyldig 11. august 2008 til 26. juni 2009 1 2 NORDDJURSTRAFIK Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen.

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. september 2012 1-00-3-10 Peter Lundtofte plu@midttrafik.dk 8740 8207 Referat fra Fagligt Forum Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Referat 4. september

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere