Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser"

Transkript

1 Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse pr. 1. januar december 2010 Sags nr.: H.031 Folketinget har den 16. december 2010 vedtaget lovforslag nr. L 33 forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hfkurser) og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (Ændring af deltagerbetaling på almene og erhvervsrettede voksenog efteruddannelse m.v.). Det vedtagne lovforslag indebærer for undervisningsforløb, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere: En generel justering af den almindelige deltagerbetaling på almen voksenuddannelse (avu) og almene gymnasiale enkeltfag (stx og hf). Om den generelle justering se nærmere i afsnit A nedenfor. Indførelse af regler om, at kursister etc. ved tilmelding til enkeltfagsundervisning til avu, enkeltfagsundervisning til gymnasiale enkeltfag (stx, hf, hhx og htx), og uddannelser og uddannelsesaktiviteter omfattet af 6, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. skal oplyse, om de har en videregående uddannelse. Se nærmere i afsnit B nedenfor. Indførelse af en ordning med fuld deltagerbetaling for kursister med en videregående uddannelse på enkeltfagsundervisning til avu, enkeltfagsundervisning til gymnasiale enkeltfag (stx, hf, hhx og htx), og

2 2 uddannelser og uddannelsesaktiviteter omfattet af 6, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Om ordningen med fuld deltagerbetaling se nærmere i afsnit C nedenfor. Kursister med en videregående uddannelser, der påbegynder undervisningsforløb den 1. januar 2011 eller senere på de ovenfor nævnte undervisningsforløb, indgår ikke i beregningen af institutionernes statstilskud vedrørende det pågældende undervisningsforløb. Med hensyn til håndteringen af allerede tilmeldte kursister til undervisningsforløb, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere se nærmere afsnit D nedenfor. Det vedtagne lovforslag indebærer endvidere, at der fra 1. juli 2011 indføres en forhøjet deltagerbetaling for kursister, der modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, og som ikke eller kun i mindre omfang har arbejdsmarkedstilknytning, og som deltager i enkeltfagsundervisning til avu, stx, hf, hhx eller htx. Undervisningsministeriet vil i løbet af foråret 2011 orientere nærmere om ordningen med forhøjet deltagerbetaling. A. Generel justering af den almindelige deltagerbetaling Det vedtagne lovforslag indebærer for avu, at den almindelige deltagerbetaling for fra 1. januar 2011 er 110 kr. pr. fag for kernefagene, og kr. pr. fag for øvrige fag. Kernefagene i avu er dansk, dansk som andetsprog, engelsk, matematik, naturvidenskab, historie, samfundsfag, tysk og fransk. For hf- og stx-enkeltfag ændres den nuværende ordning, hvor bestyrelsen for institutionen hidtil har fastsat deltagerbetalingens størrelse inden for to intervaller. Fremover fastsættes den almindelige deltagerbetaling centralt af undervisningsministeren. Fra 1. januar 2011 fastsættes deltagerbetalingen til 450 kr. for fagene biologi, dansk, engelsk, fransk, fysik, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag, tysk, den naturvidenskabelige faggruppe og kultur- og samfundsfagsgruppen. For de øvrige hf- og stxenkeltfag er den almindelige deltagerbetaling kr. Undervisningsministeriet vil snarest udstede en ny bekendtgørelse om den almindelige deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser til erstatning af bekendtgørelse nr. 213 af 19. marts Den nye bekendtgørelse vedlægges som udkast til orientering.

3 3 I forhold til åben uddannelse bemærkes, at det vedtagne lovforslag ikke indebærer ændringer i størrelsen af den centralt fastsatte normpris pr. uge for deltagerbetaling for uddannelsesaktiviteter omfattet af 1 i bekendtgørelse nr. 19 af 16. januar 2009 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i 2010 med senere ændringer. Normprisen vil blive reguleret som det fremgår af anmærkningerne til finansloven for 2011, der blev vedtaget den 16. december Det fremgår af anmærkningerne til forslaget til finanslov for 2011 ( ), at normprisen pr. uge i 2011 udgør 590 kr. eller 880 kr. Dette vil ved en ændringsbekendtgørelse blive indarbejdet i bekendtgørelse nr. 19 af 16. januar 2009 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i 2010 med senere ændringer. Ændringsbekendtgørelsen vedlægges til orientering i udkast og opmærksomheden henledes på udkastets 1, nr. 3. B. Oplysning ved tilmelding om kursisten har en videregående uddannelse Som følge af den under afsnit C beskrevne ordning med fuld deltagerbetaling for kursister med en videregående uddannelse skal alle kursister ved tilmelding til de nedenfor nævnte uddannelsesforløb, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere, oplyse, om de har en videregående uddannelse. Oplysningen om kursistens eventuelle videregående uddannelse skal gives ved tilmelding til enkeltfagsundervisning til avu, enkeltfagsundervisning til gymnasiale enkeltfag (stx, hf, hhx og htx), og uddannelser og uddannelsesaktiviteter omfattet af 6, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., dvs. arbejdsmarkedsuddannelser, enkeltfag på erhvervsuddannelser, deltidsuddannelser efter lov om åben uddannelse på niveau med erhvervsuddannelser og enkeltfag herfra, enkeltfag på fodterapeutuddannelsen efter lov om åben uddannelse, deltidsuddannelser ved social- og sundhedsuddannelserne efter lov om åben uddannelse og enkeltfag herfra. For avu, stx-enkeltfag og hf-enkeltfag vil de nye oplysningskrav komme til at fremgå af den nye bekendtgørelse om den almindelige deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser. Den nye bekendtgørelse vedlægges i udkast til orientering og opmærksomheden henledes på udkastets 5.

4 4 For hhx-enkeltfag, htx-enkeltfag og uddannelser og uddannelsesaktiviteter omfattet af 6, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. vil de nye oplysningskrav blive indarbejdet i bekendtgørelse nr af 27. december 2009 om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. med senere ændringer. Ændringsbekendtgørelsen vedlægges til orientering som udkast og opmærksomheden henledes på udkastets 1, nr. 2. Uddannelsesinstitutionerne kan på deres tilmeldingsblanketter fremover indføje, at kursisterne skal oplyse, hvorvidt de har en videregående uddannelse. Kursister som svarer ja behøver ikke oplyse hvilken videregående uddannelse de har, mens kursister, der svarer nej bør bedes erklære (dvs. skrive under på), at de ikke har en videregående uddannelse. Hvis en kursist har behov for vejledning om begrebet videregående uddannelse, vil uddannelsesinstitutionen kunne bede kursisten oplyse sin uddannelsesmæssige baggrund med henblik på vejledningen. Undervisningsministeriet vedlægger til inspiration en blanket som uddannelsesinstitutionerne kan anvende til at indhente oplysninger om kursisternes uddannelsesbaggrund. Blanketten eller en tilsvarende kan indarbejdes i institutionens allerede udarbejdede tilmeldingspapirer. Om håndteringen af allerede tilmeldte kursister se afsnit D nedenfor. Det bemærkes, at uddannelsesinstitutionerne ved behandling af personoplysninger som led i ordningen med fuld deltagerbetaling som ved enhver anden behandling af personoplysninger, vil skulle iagttage bestemmelserne i persondataloven. Særligt om tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelser Særligt for så vidt arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencevurdering har det ikke været muligt inden den 1. januar 2011 tilrette den digitale tilmelding via portalen til at håndtere den nye ordning med fuld deltagerbetaling for kursister med en videregående uddannelse. Det betyder, at selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsgivere, der tilmelder kursister, ikke kan tilmelde ansatte med en videregående uddannelse via den digitale tilmelding, men i stedet skal rette henvendelse til den pågældende uddannelsesinstitution. For kursister, der tilmeldes via den digitale tilmelding vil systemet blive ændret, så tilmeldingen kommer til at indeholde en erklæring om, at den tilmeldte ikke har en videregående uddannelse.

5 5 Reglerne om den digitale tilmelding i bekendtgørelse nr af 27. december 2009 om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. med senere ændringer, vil blive ændret. Ændringsbekendtgørelsen vedlægges til orientering i udkast og opmærksomheden henledes på udkastets 1, nr Det kan oplyses, at Undervisningsministeriet arbejder på, at den digitale tilmelding hurtigst muligt tilpasses ordningen med fuld deltagerbetaling. Begrebet videregående uddannelse Ved videregående uddannelse forstås en kort (erhvervsakademiuddannelse og VVU), mellemlang (universitetsbachelor, professionsbacheloruddannelse og diplomuddannelse) samt en kandidat- og masteruddannelse, der er afsluttet med et afgangsprojekt eller eksamen. Ved vurderingen indgår kun afsluttede hele uddannelser. For eksempel vil en person, der højst har gennemført 2 år af en læreruddannelse eller 2 moduler af en akademiuddannelse, blive anset som en kortuddannet, såfremt kursisten ikke har andre videregående uddannelser. En videregående uddannelse vil for eksempel være de uddannelser, der er omfattet af lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov nr. 579 af 9. juni 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse af lov om medie- og journalisthøjskolen jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af 8. september 2009 og i kapitel 3 i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr af 9. november Uddannelser, der er omfattet af lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010, er ikke videregående uddannelser. Det betyder, at eksempelvis landmandsuddannelsens overbygningsuddannelser ikke anses som videregående uddannelser. Ved vurderingen af, hvorvidt en uddannelse anses som en videregående uddannelse, lægges uddannelsens aktuelle niveaumæssige indplacering til grund. Det vil for eksempel sige, at en uddannelse, der på gennemførelsestidspunktet var en erhvervsfaglig uddannelse, men nu er en videregående uddannelse, indplaceres som en videregående uddannelse. Som eksempel kan nævnes optikeruddannelsen, der tidligere var på erhvervsuddannelsesniveau, men som i dag er en professionsbacheloruddannelse (optometrist). Alle uddannede indenfor området uanset om de er uddannet efter den tidligere erhvervsuddannelse til optiker eller har gennemført den nye professionsbacheloruddannelse - vil være omfattet af ordningen med fuld deltagerbetaling. Oplysninger om, hvilket niveau de enkelte uddannelser er indplaceret på, fremgår blandt andet af og Danmarks Statistiks klassificering af uddannelser, der findes på hjemmesiden

6 _liste_forsker/hkt4_variabel.aspx?fk= De koder der på Danmarks Statestik begynder med 40, 50 60, 65 og 70 betragtes som videregående uddannelser. Uddannelser, der med tiden har skiftet uddannelsesniveau, f.eks. sygeplejerskeuddannelsen der har skiftet fra at være en kort videregående uddannelse til at være en mellemlang videregående uddannelse, står under den nuværende niveauindplacering. Forældede uddannelser, f.eks. småbørnslærerinde eller lignende, skal altså indplaceres på et niveau, der svarer til den uddannelse, der i dag minder mest om den forældede uddannelse. Det er institutionerne, der skal foretage vurderingen. Personer med en udenlandsk uddannelse skal indplaceres på niveau med en tilsvarende nuværende dansk uddannelse. Det er institutionen selv, der skønner uddannelsesniveauet. Et eksempel kunne være at en person, der har gennemført en sygeplejerskeuddannelse i Tyskland, således vil blive anset som for højt uddannet, også selvom vedkommende evt. ikke vil kunne opnå dansk autorisation uden supplerende uddannelse. Ved vurderingen af, om hvilket niveau en udenlandsk uddannelse skal indplaceres på, kan der blandt andet søges information på Styrelsen for International Uddannelses hjemmeside under tidligere afgørelser. I forhold til ordningen med fuld deltagerbetaling forældes en videregående uddannelse ikke efter fem år, som det er tilfældet ved VEUgodtgørelse og SVU. Eksempelvis vil en lærer, der er uddannet for 30 år siden, men ikke siden har brugt læreruddannelsen, fortsat betragtes som havende en videregående uddannelse og dermed være omfattet af ordningen med fuld deltagerbetaling. Ministeriet vil i begyndelsen af 2011 fremsende flere eksempler på, hvad der betragtes som en videregående uddannelse som inspiration for institutionerne. Ved yderligere tvivlsspørgsmål kan institutionerne henvende sig til Undervisningsministeriet, Pernille Ulla Knudsen, Fejlagtige oplysninger om videregående uddannelse Hvis en uddannelsesinstitution efter tilmeldingen bliver opmærksom på, at en tilmeldt kursist har en videregående uddannelse, skal institutionen opkræve den fulde deltagerbetaling hos vedkommende. Hvis en kursist i sådan en situation ikke vil betale den fulde deltagerbetaling, kan vedkommende ikke fortsat følge den pågældende undervisning.

7 7 Hvis der foreligger omstændigheder, der kan give anledning til at antage, at kursisten bevidst har givet fejlagtige oplysninger om sin uddannelsesstatus, bør institutionen overveje at politianmelde vedkommende kursist med henblik på, at politiet kan vurdere sagen med henblik på eventuel straffesag mod vedkommende. C. Fuld deltagerbetaling Det vedtagne lovforslag indebærer, at for undervisningsforløb, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere, er der fuld deltagerbetaling for kursister med en videregående uddannelse på: Enkeltfagsundervisning til almen voksenuddannelse (avu). Enkeltfagsundervisning til de gymnasiale uddannelser stx, hf, hhx og htx. Uddannelser og uddannelsesaktiviteter omfattet af 6, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Kursister på de ovenfor nævnte uddannelsesforløb indgår heller ikke i beregningen af statstilskud. Det bemærkes, at personer med en videregående uddannelse, som er selvstuderende (personer som ikke er tilmeldt et kursusforløb, men kun tilmeldt en prøve/eksamen relateret til et kursus) alene skal betale den almindelige deltagerbetaling for det pågældende fag. Størrelsen af den fulde deltagerbetaling Den fulde deltagerbetaling skal svare til de gældende takster på finansloven samt den ordinære deltagerbetaling. De gældende takster for de enkelte fag fremgår af takstkataloget på undervisningsministeriets hjemmeside: akstkatalog.aspx Endeligt vil der i starten af januar 2011 blive lagt en opslagsfunktion på Undervisningsministeriets hjemmeside, således at kommende kursister og arbejdsgivere kan fortage et opslag på et relevant uddannelsesområde og kursusnummer og få vist en samlet minimumspris pr. fag for kursister med en videregående uddannelse. I EfterUddannelse.dk vil der via et link blive henvist til denne søgefunktion. Opkrævning af den fulde deltagerbetaling Der er ikke fastsat regler om, hvorledes eller med hvilke terminer den fulde deltagerbetaling, ifølge bestemmelserne i 47, stk. 1, 3. pkt., og 48, stk. 1, 5. pkt., i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., skal opkræves.

8 Det er således den enkelte uddannelsesinstitution som skal træffe beslutning om opkrævningen. 8 Det er for den fulde deltagerbetaling ikke et krav, at kursisterne har betalt det samlede beløb forud for undervisningens start, men det vil være op til den enkelte institution at fastlægge frister for opkrævningen, herunder om der skal være en eller flere opkrævninger, og størrelsen på de enkelte opkrævninger. Det må dog forudsættes, at et beløb mindst svarende til den almindelige deltagerbetaling opkræves før undervisningens start, hvis det følger af reglerne for denne, og den fulde deltagerbetaling er endeligt opkrævet senest før afholdelse af prøve i det pågældende fag (eller sidste undervisningsdag, hvis faget ikke afsluttes med prøve). Ved kortvarige forløb - som eksempelvis arbejdsmarkedsuddannelseskurser - vil det være naturligt med kun en opkrævning af den samlede fulde deltagerbetaling, dvs. både den almindelige deltagerbetaling og den del, der svarer til taxametertilskuddene. Fristen for betaling af denne opkrævning bør være forud for undervisningens start. Ved længere forløb som eksempelvis hf-enkeltfag tilrettelagt over flere semestre kan ske en opdeling af den del, der svarer til taxametertilskuddene. En opdeling kan eksempelvis være pr. måned, pr. kvartal eller pr. semester. Ved en opdeling kan den del af den fulde deltagerbetaling, der svarer til taxametertilskuddene fordeles forholdsmæssigt på de enkelte opkrævningsperioder, eller det kan vælges at lade fordelingen bero på antallet af undervisningstimer i den pågældende periode. Fristen for betaling af de enkelte opkrævninger bør være forud for starten af undervisningen i de enkelte perioder. Den første opkrævning kan omfatte både den almindelige deltagerbetaling og den fastsatte andel af den del, der svarer til taxametertilskuddene for den første periode. Deltagerne bør informeres om opkrævningerne og fristerne for betaling i forbindelse med deres tilmelding, samt vilkår ved deltagerens kursusafbrydelse. Hvis en kursist med en videregående uddannelse afbryder sin deltagelse før undervisningens afslutning, kan der ikke ske opkrævning af betalinger for ikke påbegyndte perioder, hvis kursistens betaling har været opdelt. Hvis der er sket en samlet opkrævning for et længerevarende forløb, kan institutionen i sine vilkår for deltagerbetaling ved kursusafbrydelse have fastsat principper for tilbagebetaling af den samlede indbetalte deltagerbetaling. Det kan for eksempel være en forholdsmæssig tilbagebetaling i forhold til den del af undervisningen, der ligger efter kursistens framelding, evt. efter udløbet af det igangværende kvartal.

9 9 D. Håndteringen af allerede tilmeldte kursister til undervisningsforløb, der påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere Det vedtagne lovforslag forventes stadfæstet af Dronningen den 21. december Der forventes herefter at ske kundgørelse af ændringsloven (det vedtagne lovforslag) onsdag den 22. december Loven vil træde i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende og have virkning fra 1. januar Loven forventes således at træde i kraft torsdag den 23. december Det betyder, at alle uddannelsesforløb, der påbegyndes pr. 1. januar 2011 eller senere er underlagt de nye regler for deltagerbetaling, herunder fuld deltagerbetaling for kursister med en videregående uddannelse. Kursisterne, der har tilmeldt sig et kursus inden lovændringen, skal orienteres om de nye regler og have mulighed for at afmelde sig kurset. Afmeldingen skal senest ske 31. december 2010, hvorfor orienteringen bør ske så hurtigt som muligt, hvis institutionen ikke allerede har informeret om forholdene. Såfremt kursisterne ikke ønsker at deltage i kurset som følge af de nye betalingsregler, skal de have refunderet deres eventuelle allerede betalte deltagerbetaling. Hvis personer med en videregående uddannelse fortsat ønsker at deltage i kurset, skal de opkræves yderligere betaling i overensstemmelse med den nye ordning, jf. afsnit C ovenfor. Eventuelle spørgsmål til ovenstående rettes til fuldmægtig Jacob Sten Jensen, mail direkte tlf Med venlig hilsen Bente Ørum Kontorchef Direkte tlf

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf)

Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere