Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret..."

Transkript

1 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side Antallet af revalidender er faldet... side Mange kvinder bliver revalideret... side Hvad gik forud for revalideringen... side Flest i job efter virksomhedsrevalidering... side Mellemlange uddannelser giver job... side 118 Appendiks: 4.1 Specialkørsel fra Danmarks Statistik... side 124

2

3 4.1 Indledning og sammenfatning Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp til omskoling eller genoptræning for personer med nedsat arbejdsevne. 21. personer er i revalidering. Mange kvinder med børn i revalidering Hver 6. uden for målgruppen Generelt er kvinder med børn overrepræsenteret, og mange er enlige forsørgere. Børn ser ud til at være udløsende faktor for deltagelse i revalidering. Godt hver sjette revalidend er uden for målgruppen for revalidering. Det kan skyldes, at revalidering for den enkelte er et økonomisk attraktivt alternativ til såvel kontanthjælp som SU. Revalidender er relativt unge. En tredjedel er under 3 år. Knap 2 pct. af revalidender under 3 år gennemfører deres første kompetencegivende uddannelse i revalidering. Revalidering bliver herved et alternativ til ordinær uddannelse og ikke omskoling, som er ordningens primære sigte. Virksomhedsrevalidering fører til beskæftigelse Flere kommer i beskæftigelse efter revalidering i virksomheder end efter revalidering i uddannelse. I gennemsnit varer forløbene i virksomheder 1 år og er dermed halvt så lange som revalidering i uddannelse. Kombinationen af høj efterfølgende beskæftigelse og korte forløb gør virksomhedsrevalidering attraktiv for både den enkelte og samfundet. Mellemlange uddannelser giver job En tredjedel revalidender gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse i revalidering. De resterende deltager i kortere uddannelses- eller vejledningsforløb. Blandt revalidender, der afslutter en uddannelse, kommer 8 pct. i beskæftigelse efter en mellemlang videregående uddannelse, mens 4 pct. kommer i beskæftigelse efter en lang videregående uddannelse. 93

4 Lange videregående uddannelser kan ikke betale sig Revalidering koster det offentlige 4 mia. kr. om året. Forløbets længde og den efterfølgende beskæftigelse har stor betydning for, om revalidering er en hensigtsmæssig investering. Investeringen i lange videregående uddannelser til revalidender giver samfundet en dårlig forrentning. Dette forstærkes af, at der ofte uddannes til jobområder med ringe beskæftigelsesmuligheder. 94

5 4.2 Antallet af revalidender er faldet Færre i revalidering I alt er knap 21. personer under revalidering. Antallet af revalidender er faldet siden 2. Hovedparten af revalidenderne er i uddannelsesrevalidering, mens en mindre del er i virksomhedsrevalidering, jf. figur 4.1. Figur 4.1 Færre i revalidering 1. helårspersoner Uddannelsesrevalidering Virksomhedsrevalidering ANM.: Virksomhedsrevalidering indeholder modtagere af revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedsrevalidering, løntilskud ved optræning eller uddannelse og løntilskud i forbindelse med virksomhedsrevalidering. KILDE: Danmarks Statistik. Færre på revalideringsydelse Bedre refusion til virksomhedsrevalidering Det samlede antal revalidender er faldet, fordi der er blevet færre uddannelsesrevalidender. Antallet af personer i virksomhedsrevalidering er steget svagt siden 21. Fra 22 er reglerne for revalidering ændret, så den statslige refusion til virksomhedsrevalidering er 65 pct. i stedet for 5 pct. Det er formentlig en af årsagerne til, at antallet af virksomhedsrevalidender er steget. 95

6 Som led i aftalen "Flere i arbejde" i 22 blev ungeindsatsen udvidet. Der blev blandt andet givet mulighed for, at en række såkaldte svage unge kan tage en uddannelse på kontanthjælp. De ville tidligere ofte være blevet visiteret til revalidering af sociale eller økonomiske årsager. Det har sandsynligvis været medvirkende til at reducere antallet af unge, der kommer fra kontanthjælp til revalidering, jf. afsnit 4.4. I 24 betalte det offentlige 3,9 mia. kr. til personer i revalidering. Heraf gik 2,6 mia. kr. til at finansiere uddannelsesrevalidering, mens,8 mia. kr. gik til virksomhedsrevalidering. Hertil kommer diverse udgifter til uddannelsesaktiviteter og bøger m.v., jf. Finansministeriet (25b). 96

7 Boks 4.1 Hvad er revalidering? Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp til omskoling eller genoptræning, der kan bidrage til, at en person med nedsat arbejdsevne fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet. Betingelserne for at få støtte til revalidering er: at personen har begrænsninger i arbejdsevnen af psykiske, fysiske eller sociale årsager, at der er en realistisk mulighed for, at revalideringen kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse, og at personen ikke kan hjælpes via aktivering eller det ordinære uddannelsessystem. Revalidering kan f.eks. bestå af hjælp til uddannelse, arbejdsprøvning, optræning hos private eller offentlige arbejdsgivere eller hjælp til at starte selvstændig virksomhed. I dette kapitel sondres mellem forløb i uddannelsesrevalidering, som kan bestå af uddannelse, vejledning og kommunalt tilrettelagte forløb, hvor revalidenden modtager revalideringsydelse, og virksomhedsrevalidering, som er virksomhedspraktik, hvor revalidenden modtager revalideringsydelse eller løn, hvortil virksomheden modtager et løntilskud. 97

8 4.3 Mange kvinder bliver revalideret Overtal af kvinder i revalidering To tredjedele af alle revalidender er kvinder. Kvinder er overrepræsenteret i alle aldersgrupper, jf. figur 4.2. Figur 4.2 Flest kvinder i revalidering Helårspersoner, Mænd Kvinder < >54 År KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Revalidender er unge Økonomisk attraktiv overførselsindkomst Revalidender er relativt unge. Godt halvdelen er mellem 3 og 45 år, mens en tredjedel er under 3 år. Revalidering er generelt en økonomisk attraktiv ordning. For den enkelte er der et økonomisk incitament til at komme på revalideringsydelse frem for kontanthjælp eller SU, jf. boks

9 Boks 4.2 Ydelser pr. måned, 25 Revalidering: Under 25 år Over 25 år 7.85 kr kr. SU: Almindelig sats Dobbelt sats (til enlige forsørgere) kr kr. ANM.: Løntilskudssatsen er på 14,96 kr. pr. time. I virksomhedspraktik med løntilskud skal revalidender minimum have laveste overenskomstmæssige løn, hvis de er over 25 år. KILDE: Beskæftigelsesministeriet (24c). Revalideringsydelse svarer til højeste dagpenge og er uafhængig af samlevers indkomst. Kontanthjælp er derimod afhængig af husstandsindkomsten. Fra 1. januar 25 får enlige forsørgere dobbelt SU. Forskellen mellem indkomsten på SU og revalidering er derved blevet mindre, og incitamentet til at søge revalidering af økonomiske årsager er reduceret for denne gruppe. Når kvinder er overrepræsenteret, kan det skyldes, at revalidering, især for kvinder med børn, er den økonomisk mest attraktive mulighed for forsørgelse under uddannelse. Revalidering anvendes ofte af kvinder med børn (især enlige forsørgere) af sociale og økonomiske årsager, jf. Finansministeriet (23). Børn ikke i sig selv en social årsag Der er ikke hjemmel til at give revalidering af økonomiske årsager, og børn berettiger ikke i sig selv til at komme i revalidering af sociale årsager. 99

10 Børn som udløsende faktor for revalidering Børn ser dog ud til at være en udløsende faktor for, om en person bliver visiteret til revalidering. En stor andel kvindelige revalidender har børn, og mange er enlige forsørgere, jf. figur 4.3. Figur 4.3 Mange kvinder med børn i revalidering Helårspersoner, pct., 24 Enlig med hjemmeboende børn Par med hjemmeboende børn Enlig uden hjemmeboende børn Par uden hjemmeboende børn Over Over 35 År År Mænd Kvinder KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Omkring hver tredje revalidend har ikke nedsat arbejdsevne på grund af fysiske eller psykiske problemer. 14 pct. angiver, at de er i revalidering på grund af sociale problemer. 16 pct. svarer, at de hverken er i revalidering på grund af fysiske, psykiske eller sociale problemer, jf. figur

11 Figur 4.4 Hver 6. revalidend uden for målgruppen Egen angivelse af årsag til revalidering, pct. Sociale Fysiske Psykiske Psykosociale Psykosomatiske Fysisk/social Ingen af disse årsager ANM.: Spørgeskemaundersøgelse for en stikprøve af dem, der afsluttede revalidering i KILDE: Socialforskningsinstituttet (22). Hver sjette er uden for målgruppen Hver sjette revalidend er dermed uden for målgruppen for revalidering og burde aldrig være tilkendt revalidering. Kvinder tilkendes i højere grad end mænd revalidering på grund af et socialt problem, mens ældre i mindre omfang end yngre tilkendes revalidering af sociale årsager, jf. Socialforskningsinstituttet (22). Revalidender har et lavere uddannelsesniveau Revalidender er i gennemsnit lavere uddannet end personer i arbejdsstyrken. Over halvdelen har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens det blandt personer i arbejdsstyrken gælder hver tredje, jf. figur

12 Figur 4.5 Lavere uddannelsesniveau blandt revalidender Pct., 24 Grundskole Gymnasial udd. Erhvervsudd. Videregående udd. Uoplyst Uddannelsesrevalidering Virksomhedsrevalidering Arbejdsstyrken ANM.: Højeste fuldførte uddannelse. Videregående uddannelse omfatter korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Virksomhedsrevalidender har laveste uddannelsesniveau Personer revalideret i virksomhederne har det laveste uddannelsesniveau. 45 pct. har grundskolen som højeste uddannelse. Revalidender er relativt unge, og mange er derfor endnu ikke uddannet. Andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse er således markant lavere blandt revalidender under 3 år end blandt øvrige aldersgrupper, jf. figur

13 Figur 4.6 Laveste uddannelsesniveau blandt unge Helårspersoner, pct., 24 Grundskole Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse Videregående uddannelse Uoplyst år år 3-34 år år Over 5 år ANM.: Se figur 4.5. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Knap 2 pct. af revalidender under 3 år gennemfører deres første erhvervskompetencegivende uddannelse i revalidering. Revalidering erstatter herved uddannelse under ordinære vilkår. 13

14 4.4 Hvad gik forud for revalideringen? Færre revalidender fra kontanthjælp Fra 22 til 25 er der sket et skift i revalidendernes indkomst forud for revalideringen. En større andel modtager sygedagpenge forud for revalidering, og færre modtager kontanthjælp, jf. figur 4.7. Figur 4.7 Færre revalidender kommer fra kontanthjælp Andel nye revalidender, pct., 1. halvår Selvforsørgelse Kontanthjælp Sygedagpenge Andet Status før revalidering ANM.: Forsørgelsesstatus ugen før revalidering påbegyndes. Andet omfatter dagpenge, ledighedsydelse, fleksjob m.v. KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Færre kommer fra kontanthjælp Tidligere var det knap 3 pct., der kom fra kontanthjælp. Nu er det 2 pct. Andelen, der kommer fra kontanthjælp, er reduceret mest blandt unge. Andelen af under 3-årige revalidender, der kommer fra kontanthjælp, er faldet med 1 pct.-point fra 22 til 25. Flere i arbejde har reduceret antallet af unge revalidender Flere i arbejde medfører ret og pligt til uddannelse for alle under 3 år. Fordi der blandt årige er relativt mange forsørgere, er der indført en dispensationsmulighed, så personer under 3 år med forsørgerpligt og uden en uddannelse kan gennemføre en uddannelse på deres hidtidige ydelse det vil sige dagpenge eller kontanthjælp i stedet for på SU. 14

15 Det betyder formentlig, at en række unge, der af sociale eller økonomiske årsager tidligere ville være blevet visiteret til revalidering, nu får kontanthjælp under uddannelse. Alternativet til SU for disse unge er ikke længere revalidering, men kontanthjælp. Jo ældre, desto flere fra sygedagpenge Andelen af tidligere kontanthjælpsmodtagere er størst blandt unge, mens andelen af personer, der kommer fra sygedagpenge, stiger med alderen, jf. figur 4.8. Figur 4.8 Flest ældre fra sygedagpenge 1 Andel af nye revalidender, pct., 1. halvår 25 Kontanthjælp Sygedagpenge Selvforsørgelse Andet år år 3-34 år år Over 5 år ANM.: Se figur 4.7. KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Boks 4.3 Analyser på Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM Ved tilgang til revalidering medtages personer, der har været i ordningen i mindst fire uger, og som i fire uger forud for visitationen ikke har været på revalidering. Tilgangen 1. halvår 25 dækker over perioden uge til uge Tilgang i 1. halvår 22 dækker perioden uge Personernes ydelsesstatus en uge før visitationen benyttes. 15

16 Mange revalidender langt fra arbejdsmarkedet Lang tid i offentlig forsørgelse inden revalidering Revalidender, der kommer fra kontanthjælp eller sygedagpenge, har typisk været i offentlig forsørgelse i lang tid. 9 pct. af kontanthjælpsmodtagere og 8 pct. af sygedagpengemodtagere havde således modtaget offentlig forsørgelse i mere end 9 pct. af året forud for revalidering, jf. figur 4.9. Figur 4.9 Høj overførselsgrad før revalidering Andel af tilgang til revalidering fra ydelse, pct., 1. halvår 25 Kontanthjælp Sygedagpenge Selvforsørgelse ,1,1-,2,2-,3,3-,4,4-,5,5-,6,6-,7,7-,8,8-,9,9-1, Offentlig indkomstforsørgelse det forudgående år ANM.: Forsørgelsesstatus ugen før revalidering påbegyndes. Overførslen kan komme fra flere ydelser. KILDE: Specialkørsel fra Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger. Kontanthjælpsmodtagere har typisk et langt forløb i kontanthjælpssystemet forud for revalidering. Mange henvises efter lang tid på kontanthjælp til revalidering på grund af sociale problemer, jf. Socialforskningsinstituttet (22). Aktivering som alternativ til revalidering Kommunerne har mulighed for langt tidligere at gøre en aktiv indsats for kontanthjælpsmodtagere. Mulighederne for omskoling og genoptræning ved aktivering af kontanthjælpsmodtagere er stort set identiske med de tilbud, revalidender kan modtage. Med aftalen om Flere i arbejde blev såvel revalidering som aktivering af kontanthjælpsmodtagere omfattet af redskabsviften i den aktive beskæftigelsespolitik, jf. boks

17 Boks 4.4 Redskabsviften i den aktive beskæftigelsesindsats Arbejdsformidlingen og kommunen kan give dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere og revalidender tilbud om: 1) Vejledning og opkvalificering 2) Virksomhedspraktik 3) Ansættelse med løntilskud Tilbud skal indgå i en jobplan, der beskriver personens beskæftigelsesmål. Planen skal beskrive, hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked kan forbedres. Tilbuddene kan gives hver for sig eller i kombination. Ved afgivelse af tilbud skal AF og kommunen tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov. Der skal anvendes det redskab, der forudsættes at være det mest effektfulde i forhold til en hurtig indslusning på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Der skal tages højde for, hvilken målgruppe personen tilhører, samt individuelle forhold. På baggrund heraf fastsætter AF eller kommunen indhold, varighed og timetal for det konkrete tilbud. Kommuner sparer ikke på revalidering frem for aktivering Der er ikke et entydigt økonomisk incitament for kommunerne til at tilbyde revalidering frem for aktivering. Kommunens udgifter til forsørgelse af revalidender er typisk højere end udgifterne til forsørgelse af kontanthjælpsmodtagere. Kommunernes udgifter til revalideringstilbud er i en række tilfælde sammenlignelige med de udgifter, der er til aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Dog er det indtil videre gratis for kommunerne, hvis revalideringstilbuddet er statslig eller amtskommunalt finansieret uddannelse. 17

18 Indkomststigning til kontanthjælpsmodtagere Lang tid på sygedagpenge før revalidering For den enkelte kontanthjælpsmodtager giver revalideringsydelsen en indkomststigning særligt hvis kontanthjælpen har været reduceret eller helt er faldet bort på grund af ægtefællens indkomst. En stor andel revalidender har modtaget sygedagpenge næsten et år forud for revalidering. Kommunerne er således typisk lang tid om at iværksætte en revalidering, når sygdom medfører tab af erhvervsevne. Blandt revalidender, der kommer fra sygedagpenge, har 4 pct. været på sygedagpenge i over et år, jf. kapitel 2. Når sygedagpengeperioden på 52 uger udløber, skal kommunerne selv finansiere den fulde udgift til sygedagpenge, hvis perioden forlænges. Det giver kommunerne et incitament til at sikre, at personer, der ikke kan raskmeldes, kommer over i andre ordninger som f.eks. fleksjob eller revalidering. 18

19 4.5 Flest i job efter virksomhedsrevalidering Virksomhedsrevalidering giver bedre beskæftigelse Virksomhedsrevalidering giver størst chance for job. En større andel af virksomhedsrevalidender er i beskæftigelse efter endt revalidering end personer, der har været i uddannelsesrevalidering. Beskæftigelsen er ca. 15 pct. højere blandt virksomhedsrevalidender end blandt uddannelsesrevalidender, jf. figur 4.1. Figur 4.1 Virksomhedsrevalidering virker bedst Andel i beskæftigelse før og efter revalidering afsluttet 1. halvår 23, pct. Før revalidering Efter revalidering Uddannelsesrevalidering Virksomhedsrevalidering ANM.: Andel beskæftigede henholdsvis året inden revalidering blev påbegyndt og 4-1 måneder efter, at den blev afsluttet. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Størst effekt af virksomhedsrevalidering Vanskeligt præcist at måle effekt af revalidering Det er også virksomhedsrevalidender, der har opnået den største forbedring i beskæftigelsessituationen i forhold til før revalidering. Effekten af revalidering er vanskelig direkte at måle. Det er ikke muligt at sige, hvordan revalidendens beskæftigelsessituation havde set ud, hvis revalideringen ikke var blevet iværksat. 19

20 Personer med en ringe beskæftigelsessituation forud for revalidering har de bedste muligheder for at øge beskæftigelsen. Men revalidering kan have lige så stor effekt for personer, som f.eks. på grund af sygdom er blevet udsat for tab af erhvervsevne, og som forud for revalidering har haft en høj grad af tilknytning til arbejdsmarkedet. En positiv effekt kan dog også forekomme, hvor en person efter revalidering får en ringere tilknytning til arbejdsmarkedet end tidligere, men hvor alternativet havde været for eksempel en førtidspension. Hovedparten af dem, der efter revalidering ikke kommer i beskæftigelse, modtager enten kontanthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge, jf. figur Figur 4.11 Ikke i beskæftigelse efter revalidering Andel ikke-beskæftigede efter revalidering afsluttet 1. halvår 23, pct. Dagpenge Kontanthjælp (inkl. aktivering) Sygedagpenge Andet Uddannelsesrevalidering Virksomhedsrevalidering ANM.: Andel ikke-beskæftigede 4-1 måneder efter endt revalidering. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. 11

21 Længere revalidering giver ikke større effekt Dobbelt så lange forløb i uddannelse som i virksomheder I gennemsnit er revalideringsforløb med uddannelse dobbelt så lange som revalideringsforløb i virksomheder. Uddannelsesrevalidender har i gennemsnit været to år i revalidering, mens virksomhedsrevalidender i gennemsnit har været et år i revalidering, jf. figur Figur 4.12 Dobbelt så lang tid i uddannelse 2,5 Varighed af revalideringsforløb afsluttet 1. halvår 23, år 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1,,5,5, Uddannelsesrevalidering Virksomhedsrevalidering, ANM.: Opgjort 4-1 måneder efter endt revalidering. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Halvdelen af virksomhedsforløb varer under ½ år Der er en stor spredning i længden af revalideringsforløb. Omkring halvdelen af virksomhedsrevalideringsforløb varer under et halvt år, mens det gælder for 2 pct. af forløb i uddannelsesrevalidering, jf. figur

22 Figur 4.13 Overvægt af korte virksomhedsforløb 5 Andel af revalideringsforløb afsluttet 1. halvår 23, pct. Uddannelsesrevalidering Virksomhedsrevalidering <,5,6-1 1,1-1,5 1,6-2, 2,1-2,5 2,6-3, 3,1-3,5 3,6-4, 4,1-4,5 4,6-5, Over 5 År ANM.: Se figur Den relativt store andel korte revalideringsforløb kan skyldes afbrudte forløb. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. I alt er knap 3 pct. af forløb i uddannelsesrevalidering over tre år. Lang tid i virksomhedsrevalidering øger ikke effekten For virksomhedsrevalidender har varigheden af forløbet ingen betydning for den efterfølgende beskæftigelse. Virksomhedsrevalidender har efterfølgende en beskæftigelse på over 6 pct., uanset om revalideringen har varet under et halvt år eller længere, jf. figur

23 Figur 4.14 Virksomhedsrevalidering giver job Andel i beskæftigelse efter revalidering afsluttet 1. halvår 23, pct. 7 Uddannelsesrevalidering Virksomhedsrevalidering mdr mdr. 1-1,9 år 2-2,9 år 3-3,9 år 4 år og over I alt Forløbets varighed 1 ANM.: Andel beskæftigede 4-1 måneder efter endt revalidering. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. For uddannelsesrevalidering stiger andelen, der efterfølgende er i beskæftigelse, frem mod en varighed af uddannelsen på 3-4 år. Det kan skyldes, at disse personer har anvendt revalideringen til at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Generelt afhænger beskæftigelsen efter uddannelsesrevalidering af, hvilken uddannelse personen har taget. F.eks. giver mellemlange videregående uddannelser flere i beskæftigelse end lange videregående uddannelser, jf. afsnit

24 Alder har betydning Ældre i virksomhedsrevalidering Blandt revalidender over 5 år er næsten halvdelen i virksomhedsrevalidering, jf. figur Figur 4.15 Ældre revalideres i virksomheder Andel revalidender, pct., 24 Uddannelsesrevalidering Virksomhedsrevalidering Under Over 54 År KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Unge og ældre revalideres kortest tid Der er en sammenhæng mellem revalidenders alder, og hvor lange revalideringsforløb er. De korteste revalideringsforløb findes blandt revalidender under 25 år samt blandt revalidender over 5 år, jf. figur

25 Figur årige længst tid i uddannelse Varighed af revalideringsforløb afsluttet 1. halvår 23, år Uddannelsesrevalidering Virksomhedsrevalidering 2,5 2, 1,5 1,,5 2,5 2, 1,5 1,,5, under 25 år år 3-34 år år over 5 år, ANM.: Se figur KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Revalidender under 25 år deltager typisk i kort uddannelsesrevalidering, der for eksempel kan bestå af vejledning og kurser i almene fag som dansk på grundskoleniveau. Hensigten med disse forløb er formentlig at kvalificere de unge til at gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. For personer over 5 år kan der være overvejelser om det rentable i lange uddannelsesforløb. Virksomhedsrevalidering virker uanset alder Unge revalidender har året før virksomhedsrevalidering en markant lavere beskæftigelsesgrad end ældre. Efter endt virksomhedsrevalidering er unge stort set i samme omfang som ældre i beskæftigelse, jf. figur

26 Figur 4.17 Virksomhedsrevalidering er effektiv Andel i beskæftigelse før og efter revalidering afsluttet 1. halvår 23, pct. Før virksomhedsrevalidering Efter virksomhedsrevalidering Under 25 år år 3-34 år år Over 5 år ANM.: Se figur 4.1. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Virksomhedsrevalidering er således relativt effektivt og uafhængig af alder og tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet årige højeste beskæftigelse efter uddannelsesrevalidering Blandt uddannelsesrevalidender har 3-49-årige den højeste beskæftigelse efter revalidering. Beskæftigelsessituationen forbedres mest for 3-34-årige, da de forud for revalideringen har en relativt lav beskæftigelse, jf. figur

27 Figur 4.18 Flest blandt 3-49-årige i beskæftigelse Andel i beskæftigelse før og efter revalidering afsluttet 1. halvår 23, pct. Før uddannelsesrevalidering Efter uddannelsesrevalidering Under 25 år år 3-34 år år Over 5 år ANM.: Se figur 4.1. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Ældre dårligere stillet efter uddannelsesrevalidering For personer over 5 år fører uddannelsesrevalidering til lavere beskæftigelse end før revalideringen. Det er dermed ikke muligt at konkludere, at revalideringsydelse til personer over 5 år er samfundsmæssigt urentabelt. Alternativet kunne have været, at disse personer i stedet havde forladt arbejdsmarkedet. 117

28 4.6 Mellemlange uddannelser giver job 1/3 revalidender får en ny uddannelse Omkring en tredjedel af alle personer i revalidering afslutter en erhvervskompetencegivende uddannelse, jf. figur Figur /3 får erhvervskompetencegivende uddannelse Andel afsluttet revalidering 1. halvår 23, pct. Erhvervsuddannelse Kort videregående udd. Ikke kompetencegivende uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse ANM.: Se figur KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. De, der ikke gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, har typisk deltaget i kortere uddannelses- og vejledningsforløb eller afbrudt en erhvervskompetencegivende uddannelse. Mellemlang videregående uddannelse giver job Blandt revalidender, der gennemfører en mellemlang videregående uddannelse, kommer knap 8 pct. efterfølgende i arbejde. Blandt revalidender, der gennemfører en lang videregående uddannelse, kommer 4 pct. efterfølgende i beskæftigelse, jf. figur

29 Figur 4.2 Mellemlange uddannelser giver job Andel i beskæftigelse før og efter revalidering afsluttet 1. halvår 23, pct Før revalidering Efter revalidering Erhvervsudd. Korte videregående KVUudd. videregående Mellemlange Lange videregående Ikke kompetencegivende EUD MVU LVU udd. Ikkekompetencegivende udd. udd ANM.: Se figur 4.1. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Lang videregående uddannelse ingen jobgaranti Revalidender, der afslutter en lang videregående uddannelse, har dermed den ringeste beskæftigelsessituation af alle revalidender. Beskæftigelsessituationen efter endt revalidering afhænger i høj grad af den konkrete uddannelse, som revalidenden har gennemført. Mange pædagoger uddannes gennem revalidering Seks ud af 1 personer, der gennemfører en mellemlang videregående uddannelse, får en uddannelse som pædagog, jf. tabel

30 Tabel 4.1 Populære uddannelser under revalidering 1. halvår 23 Antal personer Erhvervsuddannelser, heraf 67 Grunduddannelse i pædagogik 9 Kontor, administration 9 Social- og sundhedshjælper 9 Andet 41 Kort videregående uddannelse, heraf 28 Produktionsteknolog 4 Datamatiker 4 Multimediedesigner 3 Andet 18 Mellemlang videregående udd., heraf 1.18 Pædagog 72 Socialrådgiver 12 Folkeskolelærer 1 Andet 23 Lang videregående uddannelse, heraf 14 Humanistisk 6 Samfundsvidenskabelig 4 Naturvidenskabelig 1 Andet 3 Ikke-kompetencegivende uddannelse 5.52 Revalidender i alt 7.79 ANM.: Personer, der afsluttede revalidering i 1. halvår 23. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. 25 pct. af alle nyuddannede pædagoger i revalidering Det svarer til, at omkring 25 pct. af alle færdiguddannede pædagoger i 23 har været i revalidering under uddannelsen. 12

31 Pædagoguddannelsen sikrer generelt en høj beskæftigelse efter endt uddannelse. Blandt revalidender, der afslutter pædagoguddannelsen, er ca. 8 pct. efterfølgende i beskæftigelse. Det er lidt flere end for mellemlange videregående uddannelser generelt. Lange uddannelser giver få job Mulighed for meget langvarig revalidering Få i job efter korte videregående uddannelser Blandt revalidender, der tager en lang videregående uddannelse, er der en lav beskæftigelse efter endt revalidering. Det kan skyldes, at 4 pct. har afsluttet en humanistisk uddannelse, hvor arbejdsløsheden generelt er høj. Kommuner skal tilrettelægge revalidering, så den kan gennemføres på kortest mulig tid. Alligevel indeholder loven en mulighed for, at revalidender kan tage en lang videregående uddannelse, hvis revalidendens personlige forudsætninger, interesser og evner i udpræget grad taler for det. Der kan endog gives dispensation for reglen om, at revalidering maksimalt må vare 5 år, jf. Beskæftigelsesministeriet (23). Revalidender, der afslutter en kort videregående uddannelse, deltager ligeledes i nogen udstrækning i uddannelse, hvor der er en ringe beskæftigelse, f.eks. multimediedesigneruddannelsen, jf. Dansk Arbejdsgiverforening (24b). Revalidender, der afslutter en kort videregående uddannelse, har generelt en ringere beskæftigelse efter revalidering, end før revalideringen blev iværksat. Knap 6 pct. af disse revalidender har en forudgående erhvervsuddannelse. Formentlig er der tale om en gruppe, som er i revalidering på grund af tab af arbejdsevne. Et markant tab af arbejdsevne kan være årsagen til, at beskæftigelse efter endt uddannelsesrevalidering er ringere end beskæftigelse før revalidering. 121

32 Effekten modsvarer ikke omkostningerne Revalidering er dyrt som uddannelsesinstrument Revalidender har typisk færre år i job efter uddannelse Uddannelse gennemført på revalidering er dyrere for det offentlige end uddannelse gennemført på ordinære vilkår. Udgifterne til forsørgelse under uddannelsen er omkring tre gange så høj for revalidender som for personer på SU. Samtidig er revalidender typisk ældre end personer uddannet på ordinære vilkår, når uddannelsen afsluttes. Dermed er der kortere tid, hvor den enkelte kan tilbagebetale samfundets investering i uddannelse gennem deltagelse på arbejdsmarkedet. Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er det derfor væsentligt, at revalidering rettes imod jobområder, hvor der er efterspørgsel efter arbejdskraft. Succesen af revalidering kan måles ved at veje udgifterne til revalidering op imod, i hvor høj grad revalideringen efterfølgende fører til beskæftigelse. De direkte offentlige udgifter til revalidering afhænger af revalideringens længde og driftsudgifterne under revalideringsforløbet. Det koster samfundet ca kr., at en revalidend over 25 år gennemfører en lang videregående uddannelse på revalideringsydelse. En virksomhedsrevalidend med løntilskud koster tilsvarende i gennemsnit ca kr., jf. tabel

33 Tabel 4.2 Eksempel på afkast af revalidering MVU LVU Virksomhed Varighed 3,5 år 5 år 1 år Udgifter pr. person, kr. Revalideringsydelse/ løntilskud Taxameter, drift m.v. Offentlige udgifter i alt Efterfølgende beskæftigelse 77 pct. 42 pct. 63 pct. ANM.: Der antages, at revalidenden er over 25 år. Der modtages revalideringsydelse til den mellemlange samt lange videregående uddannelse og løntilskud til virksomhedsrevalideringen. KILDE: Egne beregninger. Når det er klarlagt, at den eneste vej tilbage til arbejdsmarkedet for en person er revalidering, får både samfundet og den enkelte revalidend mest ud af revalidering i virksomhed eller ved mellemlang videregående uddannelse. Den bedste forrentning af revalidering fås ved virksomhedsrevalidering, da de offentlige udgifter er lave som følge af det korte forløb. Samtidig er den efterfølgende beskæftigelse høj. LVU dyrt og dårligt Omvendt er det dyrt for samfundet, at en revalidend får en lang videregående uddannelse. Kombinationen af en lang revalideringsperiode og en lav efterfølgende beskæftigelse betyder, at investeringen i uddannelsen ikke tjenes hjem. 123

34 Appendiks 4.1 Specialkørsel fra Danmarks Statistik For at belyse bestanden af revalidender og typen af revalidering anvendes et tværsnitsdatasæt, der indeholder personer, der har modtaget hjælp til revalidering i 24. Disse personer omregnes til helårspersoner ud fra antallet af måneder, hvor de har modtaget støtte. For at belyse effekten af revalidering anvendes et datasæt, der indeholder personer, der har afsluttet et revalideringsforløb i 1. halvår 23. En person har afsluttet et revalideringsforløb, når der er modtaget støtte i mindst 1 måned i 1. halvår 23, men ingen støtte i 2. halvår 23. Varigheden af et revalideringsforløb er beregnet som antal måneder, hvor der er modtaget støtte i perioden samt i 1. halvår 23. Datasættet belyser derfor ikke, om der er tale om et samlet revalideringsforløb eller flere kortere forløb. Der benyttes oplysninger om revalidendernes højeste fuldførte uddannelse pr. 1. januar 24 (RAS, nov. 23). Disse sammenlignes med højste fuldførte uddannelse pr. 1. januar 22 for at belyse, om revalideringen har ført til en ny uddannelse på samme eller højere niveau. Det antages, at en ændring i uddannelsesniveau fra 22 til 24 skyldes, at en uddannelse er taget under revalidering. Revalidendernes socioøkonomiske status pr. 1. januar 24 (RAS, nov. 23) anvendes til at belyse arbejdsmarkedstilknytning efter revalidering. Revalidendens arbejdsmarkedstilknytning før revalidering belyses ved at benytte den socioøkonomiske status året før, revalidenden modtager støtte første gang. 124

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær...

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær... 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Sygefravær 2.1 Indledning og sammenfatning... side 25 2.2 Det samlede sygefravær... side 27 2.3 Det korte sygefravær... side 34 2.4 Det lange sygefravær... side 38 2.5 Kommunernes

Læs mere

2. Elever på erhvervsuddannelserne

2. Elever på erhvervsuddannelserne 2. Elever på erhvervsuddannelserne 2.1 Indledning og sammenfatning 67 2.2 Tilgang til erhvervsuddannelserne 68 2.3 Høj alder ved start 77 2.4 For mange falder fra 84 2.5 Hvad med dem, der falder fra? 88

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Revalidering på vej ud eller på vej ind igen?

Revalidering på vej ud eller på vej ind igen? Revalidering på vej ud eller på vej ind igen? Anvendelsen af revalidering er faldet med 40 fra 2005 til 2011. Skyldes det mantraet om den korteste vej til job, at anvendelsen af revalidering er faldet,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Maj 214 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats...

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats... 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Kontanthjælp 5.1 Indledning og sammenfatning... side 127 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side 129 5.3 Den kommunale indsats... side 134 5.4 Lediges rådighed... side

Læs mere

MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP

MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP 06:30 Anders Rosdahl Kirstine Nærvig Petersen MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP EN LITTERATUROVERSIGT OM KONTANTHJÆLPSMODTAGERE OG DEN OFFENTLIGE INDSATS FOR AT HJÆLPE DEM 06:30 MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP EN LITTERATUROVERSIGT

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen NOTAT 24. januar 2012 Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen J.nr. 4.kt/CBV 3.kt Pkt. 4, bilag 1 1. Indledning og sammenfatning Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. I

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK DEBATOPLÆG FOR FAABORG-MIDTFYN Februar 213 Forord Beskæftigelsesregion ønsker med dette debatoplæg at understøtte den lokale tilrettelæggelse af og dialog om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune

Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Aarhus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR AARHUS...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I AARHUS...4 BESKÆFTIGELSEN STIGER I AARHUS... 4

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014.

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2014. Redaktionen er afsluttet den 7. maj 2014. Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 214 Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Den nordjyske arbejdsstyrke Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Forord Arbejdsstyrken i Nordjylland har været faldende igennem de seneste år. Dette har givet anledning til bekymring

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere