Aqqaluks Plads. Demokratiets vugge i Grønland. Mødesteder gennem tiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aqqaluks Plads. Demokratiets vugge i Grønland. Mødesteder gennem tiden"

Transkript

1 Aqqaluks Plads Demokratiets vugge i Grønland Mødesteder gennem tiden

2

3 Nutidens demokratiske Grønland har sin vugge i det område, som vi i dag kalder for Aqqaluks Plads Inatsisartut kan kigge tilbage på en historie, som har sine rødder for over 150 år tilbage. Det var i 1857, at H.J. Rink etablerede de første forstanderskabsråd, som var forløberne til Nord- og Sydgrønlands Landsråd og som holdt deres møder i det daværende Inspektørens hus. I dag ligger vort lands parlamentariske demokrati i Inatsisartuts hænder. Inatsisartuts nuværende mødesal blev taget i brug i 1975 og ligger ikke langt væk fra de øvrige mødesteder, der gennem årene er blevet brugt af folkets forsamlinger. Såvel nu som førhen har det politiske Grønland således været centreret i det område i Nuuk, der i dag bliver kaldt for Aqqaluks Plads. Med denne brochure vil vi fortælle dig, hvor navnet kommer fra, og samtidig give dig et overblik over landets politiske forsamlinger gennem tiden og dermed et indblik i de steder, hvor landets parlamentarisme har sin oprindelse. Lars-Emil Johansen Formand for Inatsisartut Udgivet af Bureau for Inatsisartut, August Billeder: Bureau for Inatsisartut med mindre andet er anført. Bureau for Inatsisartut har søgt at finde ophavsrettighedsejerne til samtlige billeder i denne brochure. Det har desværre ikke været muligt i alle tilfælde. Personer, som måtte anse deres ophavsret krænket, bedes rette henvendelse herom til Bureau for Inatsisartut mhp. indgåelse af en aftale om benyttelse af billederne. Der tages forbehold for eventuelle faktuelle fejl. Kommentarer og forslag til udbedring af sådanne modtages gerne pr. på Bureau for Inatsisartut Postboks Nuuk 3

4 Grønlands parlamentariske historie begynder tilbage i 1857, hvor det første forstanderskabsråd blev etableret i Godthåb. Baggrunden for forstanderskaberne var et forslag, som bl.a. inspektør Rink og seminarieunderviser Kleinschmidt havde indsendt til Indenrigsministeriet i 1856 og året efter startede de på forsøgsbasis i Sydgrønland. Forstanderskaberne skulle fungere som en slags lokale råd bestående af danske embedsmænd og en anset fanger fra hver plads i distriktet med missionæren som formand. Som repræsentative organer i de grønlandske distrikter skulle de tage sig af lokale stridigheder og sociale problemer og dermed danne grundlag til begyndende grønlandsk selvforvaltning. Rink håbede på denne måde at højne befolkningens levestandard ved at se grønlænderne modne i politisk henseende, og dermed at kunne indlede en udvikling hen imod selvstyre og demokrati. Det nuværende Rigsombudsmands hus (opført i årene ) har tjent som mødested for både Godthåbs forstanderskabsråd og Sydgrønlands Landsråd. Forstanderskabsrådet i Godthåb mødtes i de første år i den sydlige ende af Inspektørens hus, det nuværende Rigsombudsmands hus på Hans Egedesvej 4. Huset har således på samme tidspunkt tjent som statsmagtens hovedsæde og det grønlandske demokratis vugge. I samme år indrettede inspektør H.J. Rink i et hjørne af Inspektørboligen et trykkeri, hvor han publicerede statslige tidender og referater 4

5 Forstanderskabsrådet i Inspektørens hus fra forstanderskabets møder, men han trykte også grønlandske sagn og myter, og fra 1861 den nygrundlagte avis Atuagagdliutit ( Uddelt læsestof ). Mens den sociale forsorg var kommet ind i en rolig gænge ved grønlændernes medvirken gennem forstanderskaberne, var sproget en hæmsko, som Rink håbede at kunne løse ved udgivelsen af et blad, hvori alle problemer kunne drøftes på grønlandsk, og sproget Inspektørboligen efter ombygningen i således kunne udvikles i Til venstre stenhuset, hvor Godthåbs debatten. De første numre af forstanderskab mødtes. Billede: Det Kgl. Bibl. Atuagagdliutit udkom i januar 1861, og avisens første redaktør blev overkateket og seminarielærer Rasmus Berthelsen. I 1864 flyttede Rink trykkeriet til en lille nyopført stenbygning i Inspektørboligens have. Og i denne stenbygning fik forstanderskabet sit mødelokale ovenpå loftet. Pladsforholdene blev dog for trange med tiden, og i årene blev der opført en ny bygning på Stephen Møllerip Aqqutaa 2, som skulle huse Sydgrønlands Bogtrykkeri og avisen Atuagagdliutit. Godthåbs forstanderskab fortsatte sin mødevirksomhed i det lille stenhus indtil efteråret 1910, og deres arbejde fik en ikke ringe indflydelse på forholdene, idet befolkningen blev mere selvstændig og frigjort fra tidligere tiders armod, og der skabtes retstilstande med politimyndighed og domstol. Men KGHs dominerende stilling begrænsede alligevel forstanderskabernes muligheder, hvorfor forstanderskaberne blev afløst af de nye Landsråd i Nord- og Sydgrønland med Styrelsesloven af Dermed sluttede også møderne i stenhuset i Inspektørboligens have. 5

6 I årene blev huset i Stephen Møllerip Aqqutaa bygget for at huse Godthåbs Bogtrykkeri. Fra holdt Sydgrønlands Landsråd sine møder i huset. 6

7 Sydgrønlands Landsråd i huset på Stephen Møllerip Aqqutaa 2 Sydgrønlands nyetablerede Landsråd fik sin mødevirksomhed i den samme bygning, hvor Sydgrønlands bogtrykkeri og Atuagagdliutit allerede havde holdt til siden 1895, dvs. på Stephen Møllerip Aqqutaa 2. Det første møde blev åbnet af formanden Ole Bendixen, som bød landsrådsmedlemmerne velkommen den 7. august 1911 i Godthåbs Bogtrykkeris store sal, hvor samtlige repræsentanter for de elleve landsrådskredse var til stede. Og på trykkeriets adresse forblev Sydgrønlands Landsråd indtil Atuagagdliutit havde i mellemtiden fået sin anden redaktør. Siden 1874 var det Lars Møller. Han virkede indtil 1922 og blev avisens mest indflydelsesrige redaktør. Til dagligt blev han blot kaldet for Aqqaluk. På sin vej til og fra arbejdet fra sit hus i den gamle bydel ved kolonihavnen (i dag Abel Egedep Aqqutaa 1) må han have gået omkring parken og ved denne lejlighed have hilst og talt med de mennesker, både voksne og børn, han mødte. Hans Lynge skrev i sine erindringer om sit barndoms Nuuk bl.a. Aqqaluk elskede børn, og derfor kunne alle børn i Nuuk uden at genere sig tale med den gamle mand. På baggrund af sit mangeårige virke og store indflydelse på udviklingen gennem Atuagagdliutit blev Lars Møller dermed navngiveren for det område, som vi i dag betegner som Aqqaluks Plads. 7

8 Allerede i 1925 blev Styrelsesloven fra 1908 afløst af en ny styrelseslov, som ændrede titlen på rigets øverste repræsentanter i Nord- og Sydgrønland til landsfoged. Repræsentantens efterhånden gamle hus i Godthåb skulle fortsat tjene som kontor og bolig for landsfogeden i Sydgrønland, men nu også rumme en mødesal for Sydgrønlands Landsråd. Den ændrede status blev markeret ved at foretage en udvidelse af bygningen med det halve af den oprindelige størrelse i årene Ved samme lejlighed blev den lille stenbygning i haven, hvor forstanderskabsrådet havde sin mødevirksomhed indtil 1910, revet ned. Den nye landsrådssal blev sammen med husets øvrige ombygning indviet og taget i brug under festlige former i 1925, og det første egentlige landsrådsmøde i huset blev afholdt året efter. Husets landsrådssal fik en levetid på 11 år. I 1937 flyttede Sydgrønlands Landsråd ind i en nyopført bygning på den modsatte side af vejen. Porten til daværende Landsfogedens hus. 8

9 Sydgrønlands Landsråd i Landsfogedens hus Sydgrønlands Landsråd i Landsfogedens hus. Billede: Ukendt. 9

10 Bygningen på den modsatte side af Landsfogedens hus, som i dag huser Islands Ge neralkonsulat, tjente kun i to år som mødested for Sydgrønlands Landsråd. 10

11 Sydgrønlands Landsråd på Hans Egedesvej 9 Den historiske udvikling i Europa fik også sin indflydelse i Grønland og betød for Sydgrønlands Landsråds vedkommende en overraskende kort mødeperiode i det til dette formål nyopførte hus på Hans Egedesvej 9. Allerede to år efter sin ibrugtagning stoppede landsrådene deres virke på grund af krigen, og i stedet for flyttede det såkaldte Centralkontor ind i bygningen, hvorfra hele den grønlandske centraladministration med Eske Brun i spidsen efterfølgende blev styret. Bygningen på den modsatte siden af vejen set fra porten til daværende Landsfogedens hus. 11

12 I årene fra 1941 til 1951 holdt begge landsråd fællesmøder, hvor medlemmerne fra både nord og syd deltog. I stedet for 11 medlemmer var der til disse møder 23 medlemmer, og efter den grønlandske centraladministration var flyttet ind i Hans Egedesvej 9, var man var nødsaget til at finde en større sal. Med Seminariets gymnastiksal på C.E. Janssensvej 2 fandt man et egnet sted. Her fandt også det skelsættende møde med statsminister Hans Hedtoft i august 1948 sted, hvor nyordningen for Grønland blev vedtaget, og dermed blev der atter sat gang i udviklingen. Nyordningen betød, at de to Landsråd blev lagt sammen til ét råd, som skulle residere i Godthåb og samles én gang årligt. Med den nye lov om nyordningen i Grønland fik både mænd og kvinder over 23 år stemmeret. Og denne nye ret kunne udnyttes, da befolkningen den 29. juni 1951 for første gang fik mulighed for at stemme til Landsrådet. Det nu sammenlagte Landsråd havde 13 medlemmer og holdt sine første møder fortsat i Seminariets gymnastiksal, inden det flyttede over til baraklignende bygninger ved Indaleeqqap Aqqutaa i Seminariets gymnastiksal fra 1908 blev bl.a. brugt til landsrådenes skelsættende møde i med statsminister Hans Hedtoft.

13 Landsrådenes fællesmøder i Seminariets gymnastiksal Det første folkevalgte Landsråd i 1951 i Seminariets gymnastiksal. Billede: Arktisk Institut 13

14 Landsrådsmøde i 1961 i den røde barakbygning ved Indaleeqqaq Aqqutaa. Billede: Arktisk Institut. Fra 1953 holdt Landsrådet sine møder i en baraklignende bygning ved Indaleeqqap Aqqutaa, som gav plads til landshøvdingen, kæmnerkontoret (byens styring) og landsrådet. Mødesalen blev samtidigt brugt som retssal. Da Erling Høegh i 1967 blev den første folkevalgte formand for Landsrådet, skulle der også ske en fysisk adskillelse fra Statens administrationsbygning. Landsrådet flyttede over til en nyopført bygning på Mestervej, hvor der også var værelser til de udenbys landsrådsmedlemmer. I tre år hold Landsrådet sine møder på Mestervej. 14

15 Landsrådet i barakker ved Indaleeqqap Aqqutaa og på Mestervej I samme år faldt startskuddet til opførelsen af et helt nyt bygningskompleks, der i fuldt udbygget stand skulle rumme landsrådssekretariatet med tilhørende landsrådssal samt landsadministrationen under landshøvdingeembedet. Bygherre var Ministeriet for Grønland. Den første I 1966/67 faldt startskuddet til opførelsen af bygning med betegnelsen et helt bygningskompleks, som bl.a. skulle huse Bygning B blev placeret Landsrådet. Billede: Ukendt. på grunden, der danner overgangen mellem den gamle kolonihavn og det nye Godthåb. Bygningen var den første i det kompleks, der indtil bygningen af Nuuk Center i 2012 udgjorde kernen i Selvstyrets administrationsbygninger. Der skulle dog gå otte år, inden Landsrådet kunne flytte over i sin del af det nye bygningskompleks. Da opgaverne under Social- og Arbejdsdirektoratet blev overtaget af Landsrådet i 1970, var der behov for yderligere plads til administrationen på Mestervej, hvorfor udenbys medlemmer fremover boede på Hotel Godthåb, og Landsrådets møder blev afholdt forskellige steder rundt i byen, bl.a. i Menighedssalen i Hans Egedes kirke og i gymnastiksalen i skolen ASK (Atuarfik Samuel Kleinschmidt), inden Landsrådet i 1975 endelig kunne flytte fra Mestervej til den nye Landsrådssal ( Bygning G ). I 1966/67 faldt startskuddet til opførelsen af et helt bygningskompleks, hvoraf den første blev Bygning B. Billede: Ukendt. 15

16 Siden 1975 I 1975 flyttede Landsrådet ind i Bygning G på hjørnet mellem Indaleeqq ap Aqqutaa og H.J. Rinks vej. Bygning G omfatter bl.a. Inatsisartuts nuværende mødesal. Salen blev med indførslen af Hjemmestyre i 1979 og Selvstyre i 2009 vidne til afgørende historiske begivenheder for Grønland. I sin levetid har Salen gennemgået en del indretningsmæssige forandringer. Medlemmerne sad de første 13 år med ryggen til vinduespartiet, men dette blev anset for uhensigtsmæssigt, og Salen fik ved en ny møblering og ombygning sit nuværende udseende. Samtidigt blev der bygget en balkon. I 1995 blev Landstinget udvidet med fire medlemmer, hvorfor der var behov for fire nye sæder. I samme år blev Salen udsmykket med Jens Rosings islommer bagved talerstolen, og yderligere en forandring skete i 2008, da der blev indført et elektronisk mødeledelsessystem med storskærm og mikrofoner på hver siddeplads. 16

17 En ny mødesal på hjørne mellem Indaleeqqap Aqqutaa og H.J. Rinks vej Landstingssalen anno Billede: Ukendt. Salen har i dag nået sin kapacitetsgrænse og der kan være meget trangt under debatterne, som gennem årene har oplevet en voksende opmærksomhed fra omverdenen og dermed en stigende interesse fra journalister, udenlandske gæster og befolkningen, der alle skal kunne følge med direkte fra stedet. 17

18 Aqqaluks Plads Alle de skitserede mødesteder har én ting til fælles: deres placering rundt omkring det område, som i dag bliver kaldt for Aqqaluks Plads, baseret på Atuagagdliutits mest indflydelsesrige redaktør Lars Møller, Aqqaluk. Aqqaluks Plads har dermed dannet rammen omkring landets parlamentariske historie fra dens første skridt i 1857 til dagen i dag; en periode der strækker sig over mere end 150 år. Det er her, hvor Grønlands historie ligger, både missionsmæssigt, handelsmæssigt, politisk og administrationsmæssigt. Med etableringen af forstanderskaberne fik daværende inspektør H.J. Rink sat initiativer i gang i anden halvdel af 1800-tallet, som samlet set kan betegnes som de første skridt hen imod en samling af grønlænderne til ét folk med en følelse af stærk samhørighed. Aqqaluks Plads er derfor tæt knyttet sammen med igangsættelsen af en kulturel udvikling, som i den grad har præget Grønland. Vuggen for vort lands demokrati ligger dermed på Aqqaluks Plads, hvor landets parlament naturligt hører hjemme. 18 Lars Møller, Aqqaluk ( ). Redaktør, litograf og illustrator ved Atuagagdliutit og navngiver til Aqqaluks Plads.

19

20 ina.gl/historie Inatsisartut Postboks Nuuk Tlf August 2014

Udredningen bør afgives til regeringen senest den 1. oktober 2006 med henblik på efterfølgende offentliggørelse. Kildemateriale

Udredningen bør afgives til regeringen senest den 1. oktober 2006 med henblik på efterfølgende offentliggørelse. Kildemateriale Bilag 1 Kommissorium for udarbejdelse af en historisk udredning om omstændighederne i forbindelse med Grønlands ændrede status fra koloni til ligeberettiget del af riget ved ændringen af grundloven i 1953:

Læs mere

Den grønlandske presse en undersøgelse af pressens betydning i

Den grønlandske presse en undersøgelse af pressens betydning i Den grønlandske presse en undersøgelse af pressens betydning i forhold til den grønlandske nationsdannelsesproces 1979-2008 Af: Karina Fleischer Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier Institut for

Læs mere

-Erindringer indsamlet ved en interviewundersøgelse i Sydgrønland 2010. Einar Lund Jensen, Anthon Møller, Magdalene Møller, Paarnannguaq Olsen

-Erindringer indsamlet ved en interviewundersøgelse i Sydgrønland 2010. Einar Lund Jensen, Anthon Møller, Magdalene Møller, Paarnannguaq Olsen Affolkningen af Kap Farvel området -Erindringer indsamlet ved en interviewundersøgelse i Sydgrønland 2010 Einar Lund Jensen, Anthon Møller, Magdalene Møller, Paarnannguaq Olsen Kap Farvel området 1900-1950

Læs mere

Krøniken om Lænken Af Henrik Risegaard Jensen

Krøniken om Lænken Af Henrik Risegaard Jensen Krøniken om Lænken Af Henrik Risegaard Jensen Side 1 af 26 Af Henrik Risegaard Jensen Medlem af Rødovre Lænken Konsulent for Rødovre Lænkens bestyrelse Medlem af Landsforeningens udvalg af pårørende og

Læs mere

Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget

Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget The North Atlantic Group in the Danish Parliament Atlantikup Avannaani Suleqatigiit Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi den nordatlantiske gruppe i folketinget 6

Læs mere

Vi skal tage skæbnen i egen hånd DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut ALEQA HAMMOND:

Vi skal tage skæbnen i egen hånd DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut ALEQA HAMMOND: NIVIARSIAQ Siumup aviisia Sapinngilagut! Juni 2010 Malik Berthelsen om FORÅRSSAMLINGEN DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! FOLKERETSEKSPERT: Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere

Skolelove, administration og fangersamfund på Grønland i tiden 1950-1974

Skolelove, administration og fangersamfund på Grønland i tiden 1950-1974 Skolelove, administration og fangersamfund på Grønland i tiden 1950-1974 Af JENS TOMMERUP Cand.pæd. Jens Tommerup retter i denne artikel søgelyset mod specielt fangerområderne for at vurdere den grønlandske

Læs mere

Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974

Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974 Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974 Afgivet til Statsministeriet d. 1. juni 2011 Udarbejdet af Ph.d. Jens Heinrich Ph.d., adjunkt Sniff Andersen Nexø

Læs mere

En lufthavn ved Århus - the never ending story

En lufthavn ved Århus - the never ending story En lufthavn ved Århus - the never ending story Af Martin Hansen Det fremgår af en redegørelse for Tirstrup Lufthavn fra 1971, at det fra dens ibrugtagning i 1946 var en forudsætning, at flyvepladsen kun

Læs mere

Rigsfællesskabet set fra grønlandsk side AF JAKOB JANUSSEN

Rigsfællesskabet set fra grønlandsk side AF JAKOB JANUSSEN Rigsfællesskabet set fra grønlandsk side AF JAKOB JANUSSEN Grønlands geografiske beliggenhed tæt ved Nordpolen og som en del af det nordamerikanske kontinent og landets enorme udstrækning og lille befolkningsunderlag

Læs mere

Et boligselskab bliver stiftet

Et boligselskab bliver stiftet Et boligselskab bliver stiftet Maleri af Helsingørs borgmester og boligselskabets initiativtager Peder Christensen. Portrættet, der hænger på Helsingør Rådhus, er malet af H. C. Bärenholdt. 75 år er gået,

Læs mere

Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54. En historisk udredning

Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54. En historisk udredning Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54 En historisk udredning DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2007 København 2007 Dansk Institut for Internationale Studier Strandgade 56 1401 København K

Læs mere

Grønland i Aalborg. Nordjyllands Historiske Museum

Grønland i Aalborg. Nordjyllands Historiske Museum Grønland i Aalborg Nordjyllands Historiske Museum 1 Grønland i Aalborg Inger Kirstine Bladt og Bodil Frandsen Copyright 2010 ISBN I Nordjylland snakker man sgu ikke så meget. Jeg har fornemmet, at der

Læs mere

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år Elværks-krøniken 1914-2014 Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år 1 Redaktion: Anne-Marie Jørgensen Kenneth Jensen 2 Layout og offset: Kenneth Jensen - kennethjensen.dk Udgivet af Kulturhuset Elværket

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek).

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek). Bibliotekspioneren Jørgen Banke (1877-1953) forestod i en årrække kurser på Hindsgavl for folk fra aftenskolens og ungdomsskolens verden, og han var som han har skildret det i sine erindringer meget begejstret

Læs mere

75 ÅR I DET ALMENNYTTIGES TJENESTE JUBILÆUMS- SKRIFT FOR ØSTJYSK BOLIG

75 ÅR I DET ALMENNYTTIGES TJENESTE JUBILÆUMS- SKRIFT FOR ØSTJYSK BOLIG 75 ÅR I DET ALMENNYTTIGES TJENESTE JUBILÆUMS- SKRIFT FOR ØSTJYSK BOLIG 02 FORORD FORORD AF ALLAN SØSTRØM I 1939 var New York centrum for Verdensudstillingen, der samlede mere end 44 millioner besøgende

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 81. årgang Nummer 1 Januar 2011. Jubilæum JAK 80 år Uffe Madsen Side 14

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 81. årgang Nummer 1 Januar 2011. Jubilæum JAK 80 år Uffe Madsen Side 14 Tidsskrift for bæredygtig økonomi 81. årgang Nummer 1 Januar 2011 Bladet Nyt fra Folkesparekassenn Se siderne 19-22 JAK 80 ÅRS JUBILÆUM En bevægelse bliver 80 Henrik Fode Side 4 En rentefri samfundsbank

Læs mere

3u s udveksling med Island 2012

3u s udveksling med Island 2012 3u s udveksling med Island 2012 3u var så heldig i 2012, at få Nordplus støtte (dvs. støtte fra Nordisk Råd) til en udveksling september oktober 2012 med Reykjavik gymnasiet Menntaskólinn við Sund. Islændingenes

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER bes, at enhver arbejdsduelig borger ing eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. r betrygger hans tilværelse., der stemmer med deres overbevisning,

Læs mere

Christiansfeld Kommune

Christiansfeld Kommune 1970-2006 CHRISTIANSFELD - en storkommune Christiansfeld kommune har eksisteret som selvstændig kommune fra d. 1. april 1970 til 31. december 2006. De følgende sider handler om nogle af de forhandlinger

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Danmark og det Nye Nordatlanten

Danmark og det Nye Nordatlanten AF ANN-SOFIE GREMAUD OG KIRSTEN THISTED Danmark og det Nye Nordatlanten Ann-Sofie Nielsen Gremaud blev ph.d. i visuel kultur i 2012 med en afhandling om tid, steder og rumlighed i islandske landskabsbilleder,

Læs mere

Skoleledernes 100 års krønike 1907-2007. 8 Oktober 2007 Magasin for Skoleledernes Fællesrepræsentation

Skoleledernes 100 års krønike 1907-2007. 8 Oktober 2007 Magasin for Skoleledernes Fællesrepræsentation 8 Oktober 2007 Magasin for Skolelede Fællesrepræsentation Skolelede krønike 1907-2007 Overlærerforeningen... Viceskoleinspektørforeningen... Førstelærerforeningen... Danmarks Skoleinspektørforening...

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere