15-1. Forvaltningsret Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2."

Transkript

1 15-1. Forvaltningsret Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person anmodede Statsministeriet om aktindsigt i ministeriets akter vedrørende kongehusets officielle besøg på Færøerne i juni Statsministeriet afslog anmodningen for så vidt angik ministeriets korrespondance dels med hoffet, dels med Rigsombudsmanden på Færøerne vedrørende den tale som dronningen holdt ved lagmandens officielle middag under besøget. Statsministeriet henviste til offentlighedslovens 7 og 13, stk. 1, nr. 6. Som begrundelse for afslaget gjorde ministeriet bl.a. gældende at hoffet og Statsministeriet i relation til dronningens tale var at betragte som én myndighed da talen blev afholdt som led i statsstyret, og at korrespondancen med hoffet vedrørende talen derfor måtte anses for intern. Statsministeriet gjorde endvidere gældende at de samme hensyn som lå til grund for undtagelsen af korrespondance mellem hoffet og ministeriet, gjorde sig gældende for taleudkast udvekslet mellem ministeriet og Rigsombudsmanden på Færøerne og anførte at disse hensyn ikke ville kunne varetages hvis den underliggende udveksling af taleudkast mellem ministeriet og Rigsombudsmanden var omfattet af adgangen til aktindsigt. Ministeriet henviste særligt til hensynet til beskyttelse af regentens mulighed for frit at kunne forberede en tale der afholdes som led i regentens deltagelse i statsstyret. Ombudsmanden kunne ikke kritisere Statsministeriets vurderinger i sagen. (J.nr ). Ved brev af 6. september 2005 til Statsministeriet anmodede A om aktindsigt i alle Statsministeriets akter vedrørende kongehusets officielle besøg på Færøerne i juni Anmodningen omfattede blandt andet korrespondance mellem Statsministeriet og Rigsombudsmanden på Færøerne vedrørende den tale som Hendes Majestæt Dronningen holdt ved lagmandens officielle middag under besøget. A bad endvidere om udskrift af

2 postlisterne over ind- og udgående post med tilknytning til besøget. Statsministeriet traf afgørelse den 23. september Ministeriet anførte bl.a. følgende: Statsministeriet har nu afsluttet behandlingen af Deres anmodning om aktindsigt og fremsender i den anledning ministeriets postliste om sagen samt de af sagens akter, som De i medfør af offentlighedslovens bestemmelser herom kan meddeles aktindsigt i. Statsministeriet har for så vidt angår de udkast til den pågældende tale, der er udvekslet mellem ministeriet og kongehuset fundet det nødvendigt at undtage samtlige disse udkast (akt 1, 5, 6, 8 og 9). Statsministeriet skal i den forbindelse for så vidt angår udkastene til den pågældende tale bemærke, at korrespondancen mellem ministeriet og hoffet vedrører en sag, der indgår som led i regentens deltagelse i statsstyret. I disse sager er hoffet og Statsministeriet i relation til disse dokumenter at anse som én myndighed. Disse dokumenter betragtes som interne og er således undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 7. Der henvises i den forbindelse til betænkning nr. 857/1978 om offentlighedslovens revision side 236 samt til Folketingets Ombudsmands beretning 1997 side 293* vedrørende dronningens nytårstale. De interne dokumenter indeholder ikke i sig selv oplysninger om faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, og som efter offentlighedslovens 11, stk. 1, ville skulle meddeles uanset bestemmelsen i 7. Statsministeriet har endvidere fundet det nødvendigt at undtage samtlige udkast, som er sendt mellem Statsministeriet og Rigsombudsmanden på Færøerne (akt 10, 16 og 17) i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, idet det findes nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til offentlige interesser. Statsministeriet undtager efter fast praksis korrespondance mellem Statsministeriet og Hendes Majestæt Dronningen, når korrespondancen vedrører sager, der indgår som led i regentens deltagelse i statsstyret, jf. ovenfor. Disse dokumenter betragtes derfor som interne og er således undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 7. Statsministeriet finder, at de hensyn, der ligger til grund for undtagelsen af korrespondance mellem ministeriet og hoffet vedrørende en sag, der indgår som led i regentens deltagelse i statsstyret, tilsvarende gør sig gældende vedrørende udkastene til

3 dronningens tale den 20. juni Statsministeriet finder således, at taleudkastene uanset at disse har været udvekslet med Rigsombudsmanden på Færøerne bør undtages fra aktindsigt på grund af væsentlige hensyn til offentlige interesser, herunder hensynet til beskyttelsen af Hendes Majestæt Dronningens mulighed for frit at kunne forberede en tale, der afholdes som et led i regentens deltagelse i statsstyret. Statsministeriet har endvidere fundet det nødvendigt i medfør af offentlighedslovens 7, nr. 1, at undtage de interne akter 4 og 7 (to udkast til den pågældende tale, der ikke har været udvekslet mellem andre end Statsministeriets medarbejdere) i deres helhed, samt tre interne dokumenter i deres helhed vedrørende akt 12, 14 og 15, idet de er udarbejdet af Statsministeriet til eget brug. Disse dokumenter betragtes som interne og er således undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 7. De interne dokumenter indeholder ikke i sig selv oplysninger om faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, og som efter offentlighedslovens 11, stk. 1, ville skulle meddelelses uanset bestemmelsen i 7. Det bemærkes for god ordens skyld, at meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt., er indgået i Statsministeriets overvejelser. Statsministeriet har imidlertid ikke fundet, at der er grundlag for at meddele Dem aktindsigt i videre omfang. Statsministeriet har herved lagt vægt på de samme hensyn som dem, der ligger til grund for undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens 7 og 13, stk. 1. Ved brev af 26. september 2005 til Statsministeriet præciserede A sin anmodning til kun at gælde korrespondancen mellem Rigsombudsmanden på Færøerne og Statsministeriet i forbindelse med udarbejdelse af Hendes Majestæt Dronningens officielle tale i Nordens Hus den 20. juni Sekundært bad A om de akter eller dele af akter der omhandlede konkrete indstillinger fra Rigsombudsmanden på Færøerne til Statsministeriet i forbindelse med udarbejdelse af talen. Statsministeriet svarede ved brev af 30. september 2005 at ministeriet med afgørelsen af 23. september 2005 havde taget stilling til den pågældende korrespondance. Ministeriet skrev desuden følgende:

4 De har endvidere klaget over Statsministeriets afgørelse af 23. september De har i den forbindelse blandt andet anført til støtte for Deres klage, at talen blev sendt direkte på landsdækkende færøsk TV, hvor talen i rosende vendinger omtalte en ny lovgivning om forholdene mellem Danmark og Færøerne, der har været genstand for stor politisk uenighed og har ført til fremsættelse af mistillidsvotum til den siddende færøske regering, samt at dele af talen efterfølgende har ført til stor offentlig debat i Færøerne og i den danske offentlighed, hvor der har været fremsat påstande om, at dele af talen var af politisk karakter. I den forbindelse er De og Deres parti blevet beskyldt for at bruge talen i partipolitisk øjemed og inddrage Dronningen i færøsk partipolitik. De har endvidere blandt andet anført, at det i henhold til offentlighedsloven er åbenbart, at der skal meddeles aktindsigt i de pågældende dokumenter, at sagen har åbenbar offentlig interesse og allerede er rejst i offentligheden, at akterne i sagen utvivlsomt har afgørende betydning for at belyse sagens faktiske omstændigheder, at Rigsombudsmanden på Færøerne til Færøernes Radio den 25. juli 2005 har oplyst, at de pågældende dele af Dronningens tale ikke var medtaget i Rigsombudsmandens udkast til talen, der blev sendt til Statsministeriet, hvorved der allerede hér er skabt præcedens for, at korrespondancen med Statsministeriet vedrørende talen er af væsentlig offentlig interesse, at sagen drejer sig om offentlighedens mulighed for at vurdere og tage stilling til en lovgivning, der ifølge Dronningens tale, udgør grundlaget for de fremtidige handlemuligheder for hele det færøske samfund, samt at Statsministeriet bør overveje offentlighedens bestemmelser om meroffentlighed. Statsministeriet betragter Deres klage som en anmodning om genoptagelse af ministeriets afgørelse af 23. september Statsministeriet fandt ikke at de forhold som A anførte, kunne føre til en ændret vurdering. Statsministeriet gav fortsat afslag i korrespondancen mellem Rigsombudsmanden på Færøerne og Statsministeriet i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Statsministeriet fandt således fortsat at de hensyn der ligger til grund for undtagelse af korrespondance mellem ministeriet og hoffet vedrørende en sag der indgår som led i regentens deltagelse i statsstyret, tilsvarende gjorde sig gældende vedrørende udkastene til dronningens tale. Ministeriet henviste herved til væsentlige hensyn til offentlige interesser,

5 herunder hensynet til beskyttelse af Hendes Majestæt Dronningens mulighed for frit at kunne forberede en tale der afholdes som led i regentens deltagelse i statsstyret. Endelig fandt ministeriet ikke grundlag for at give aktindsigt i videre omfang i medfør af princippet om meroffentlighed. Den 2. december 2005 klagede A til mig over Statsministeriets afgørelser af 23. september 2005 og 30. september 2005 om aktindsigt. A skrev bl.a.: Jeg finder afslagene både principielt og konkret ubegrundede, og vil hermed anføre følgende: Den præciserede anmodning omfatter korrespondance mellem to selvstændige myndigheder, hvis korrespondance er omfattet af offentlighedsloven. Der er tidligere skabt præcedens for, at korrespondance mellem Statsministeriet og Rigsombudet på Færøerne er omfattet af offentlighedslovens ret til aktindsigt. Jeg finder, at Statsministeriets afslag og henvisning til undtagelsesmuligheder henholder sig til korrespondancen mellem hoffet og Statsministeriet, og er derfor ikke holdbart grundlag for en afvisning af retten til aktindsigt i korrespondancen mellem Statsministeriet og Rigsombudet på Færøerne. Der er tale om en sag, der må siges at have offentlig interesse, og som allerede er rejst i offentligheden og herunder har de omtalte akter i sagen utvivlsomt afgørende betydning for at belyse sagens faktiske omstændigheder. Rigsombudsmanden på Færøerne har den 25. juli 2005 oplyst til Færøernes Radio (Útvarp Føroya), at de kontroversielle dele af HM Dronningens tale, ikke var medtaget i Rigsombudsmandens udkast til talen, der blev sendt til Statsministeriet. Allerede her er der skabt præcedens for, at korrespondancen med Statsministeriet vedrørende talen er af væsentlig offentlig interesse. Sagen drejer sig om offentlighedens mulighed for at vurdere og tage stilling til forvaltningens afgørelser i en sag af væsentlig interesse for den offentlige debat og den demokratiske beslutningsproces. Ved brev af 19. december 2005 bad jeg Statsministeriet om en udtalelse og om udlån af sagens akter. Den 7. marts 2006 afgav Statsministeriets sin udtalelse. Statsministeriet skrev bl.a.

6 følgende: 2. Statsministeriet er i besiddelse af interne taleudkast samt udkast udvekslet med henholdsvis Rigsombudsmanden på Færøerne og kongehuset. I sagen har Rigsombudsmanden på Færøerne udarbejdet det første udkast til talen. Der har efterfølgende været korrespondance mellem Rigsombudsmanden og Statsministeriet, hvor udkastet er blevet bearbejdet. Der henvises for så vidt angår denne første fase af talens udarbejdelse til sagens akt 10, 16 og 17. Herefter er en række taleudkast bearbejdet internt i Statsministeriet (akt 4 og 7) og endelig er en række udkast til talen udvekslet mellem ministeriet og kongehuset (akt 1, 5, 6, 8 og 9). Akterne 1, 5, 6, 8 og 9 Generelt om korrespondance mellem kongehuset og Statsministeriet skal Statsministeriet anføre, at Folketingets Ombudsmand tidligere har udtalt sig om muligheden for at meddele aktindsigt i korrespondance mellem hoffet og Statsministeriet i forbindelse med ministeriets afslag på aktindsigt i Dronningens nytårstale. Således fastslår Folketingets Ombudsmand i FOB , at taleudkast udvekslet mellem ministeriet og hoffet om nytårstalen er interne dokumenter undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 7. Folketingets Ombudsmand fandt derfor ikke i den omtalte sag anledning til bemærkninger over for Statsministeriets holdning, hvorefter regenten og forvaltningsmyndigheden bliver betragtet som én myndighed i de situationer, hvor regenten deltager i statsstyret. Aflæggelse af officielle besøg falder ikke under regentens dispositioner af privat karakter. Hendes Majestæt Dronningens besøg på Færøerne i juni 2005 havde karakter af et officielt besøg, hvor regenten mødtes med blandt andre repræsentanter for Færøernes landsstyre og Lagting samt Rigsombudsmanden på Færøerne. Hendes Majestæt Dronningens tale den 20. juni 2005 var et led i dette officielle besøg. Talen blev afholdt i Nordens hus, et kulturhus i Tórshavn, hvor lagmanden havde inviteret til officiel gallamiddag med deltagelse af blandt andre medlemmer af landsstyret og lagtinget, herunder Lagtingets formand samt Rigsombudsmanden på Færøerne. Dronningen afholdt den 22. juni 2005 en souper på Kongeskibet med deltagelse af blandt andre medlemmer af Folketinget, lagmanden, landsstyremedlemmer, lagtingsdirektøren, lagtingsformanden,

7 repræsentanter for Lagmandskontoret, landfogeden, vicepolitiinspektøren, Rigsombudsmanden på Færøerne m.fl. Besøget og programmet for dette blev håndteret i direkte samarbejde mellem kongehuset og Rigsombudsmanden på Færøerne, der tillige varetog det nødvendige samarbejde om besøget med Lagmandens Kontor. Det er sammenfattende Statsministeriets opfattelse, at Hoffet og Statsministeriet i relation til Hendes Majestæt Dronningens tale under det officielle besøg på Færøerne er at betragte som én myndighed, da dronningens tale blev afholdt som led i statsstyret, hvorfor korrespondancen vedrørende talen er intern. De udarbejdede taleudkast indeholder ikke oplysninger om faktiske omstændigheder af væsentlig betydning for sagsforholdet, som ville skulle udleveres i medfør af offentlighedslovens 11. Det bemærkes, at det pågældende taleudkast efter Statsministeriets opfattelse endvidere ville kunne undtages fra adgangen til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, ud fra væsentlige hensyn til offentlige interesser. Det må således tillægges betydelig vægt, at den pågældende tale, som Hendes Majestæt Dronningen afholdt som led i statsstyret, ikke bør kunne sammenholdes med tidligere udkast, hvorved arbejdsprocessen blotlægges, herunder med hensyn til, hvilket indhold der har været overvejet, men som ikke er blevet medtaget i den endelige version. Statsministeriet finder fortsat ikke, at der er grundlag for at meddele aktindsigt i videre omfang i medfør af meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt. Statsministeriet har herved lagt vægt på de samme hensyn som dem, der ligger til grund for undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens 7 og 13, stk. 1. Akterne 10, 16 og 17 For så vidt angår sagens akt 10, 16 og 17, har disse været udvekslet mellem Statsministeriet og Rigsombudsmanden på Færøerne, som er en institution under Statsministeriet. Dokumenterne har derved mistet deres interne karakter og er således ikke omfattet af offentlighedslovens 7, nr. 1, om dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til eget brug. Korrespondancen mellem Rigsombudsmanden og Statsministeriet må således betragtes som ekstern, hvorfor en undtagelse af oplysninger må vurderes efter offentlighedslovens øvrige bestemmelser. Tilsvarende hensyn gør sig efter Statsministeriets opfattelse gældende for

8 korrespondancen om talen mellem Statsministeriet og Rigsombudsmanden, som vedrørende den korrespondance, der udveksles mellem ministeriet og kongehuset, jf. det ovenfor anførte. De hensyn, som ligger til grund for, at Statsministeriet og Hoffet i relation til udarbejdelsen af Hendes Majestæt Dronningens tale under det officielle besøg på Færøerne er at betragte som én myndighed, ville i den konkrete situation efter Statsministeriets opfattelse ikke kunne varetages, såfremt den underliggende udveksling af taleudkast mellem ministeriet og Rigsombudsmanden måtte anses for omfattet af adgangen til aktindsigt. Hertil kommer, at det efter Statsministeriets opfattelse må tillægges afgørende vægt, at en udlevering af korrespondancen mellem ministeriet og Rigsombudsmanden vil blotlægge den interne politiske beslutningsproces, idet en sammenligning med den endelige tale vil afdække, hvilket indhold der har været overvejet, men som ikke er blevet medtaget i den endelige version. Statsministeriet skal endvidere henvise til Folketingets Ombudsmands udtalelse FOB * om ministeriets afslag i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6 på aktindsigt i et beredskabstalepunkt udarbejdet af Økonomiministeriet til brug for statsministerens mundtlige besvarelse af spørgsmål stillet i Folketinget. Folketingets Ombudsmand fandt ikke, at der i sagen var tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte Statsministeriets vurdering, hvorefter det efter omstændighederne var berettiget at undtage beredskabstalepunkter udarbejdet af ressortministeriet til brug for statsministerens mundtlige besvarelse af folketingsspørgsmål, når statsministeren har valgt ikke at gøre brug af dem. Folketingets Ombudsmand lagde i den forbindelse også vægt på, at statsministeren er i en særlig situation, hvor han ofte er afhængig af bistand fra andre ministerier til forberedelse af mundtlige besvarelser af folketingsspørgsmål. Statsministeriet finder efter en konkret vurdering, at tilsvarende hensyn gør sig gældende i nærværende sag, idet ministeriets indhentning af taleudkast fra Rigsombudsmanden på Færøerne, som besidder indgående kendskab til lokale forhold, er en forudsætning for ministeriets betjening af Hendes Majestæt Dronningen. Sammenfattende er det med hensyn til akterne 10, 16 og 17 efter en konkret vurdering Statsministeriets opfattelse, at de pågældende dokumenter i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, bør undtages fra adgangen til aktindsigt, idet undtagelse er nødvendig til

9 beskyttelse af væsentlige hensyn til offentlige interesser. Statsministeriet finder fortsat ikke, at der er grundlag for at meddele aktindsigt i videre omfang i medfør af meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt. Statsministeriet har herved lagt vægt på de samme hensyn som dem, der ligger til grund for undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 13, stk Visse af de betragtninger, som (A) anfører i sin klage til ombudsmanden giver Statsministeriet anledning til enkelte præciserende bemærkninger: (A) har anført, at der skulle være præcedens for, at Statsministeriet meddeler aktindsigt i såvel interne arbejdsdokumenter som korrespondance med tredjepart i forbindelse med anmodninger om aktindsigt i statsministerens nytårstaler og Hendes Majestæt Dronningens officielle tale ved den lettiske præsidents besøg i København den 18. marts Statsministeriet skal hertil bemærke, at interne udkast til statsministerens nytårstaler ikke udleveres i forbindelse med anmodninger om aktindsigt, ligesom eventuelle udkast udvekslet med tredjepart vurderes konkret i medfør af de relevante bestemmelser i offentlighedsloven. Statsministeriet har således senest i en række afgørelser fra 2005 vedrørende statsministerens nytårstale af 1. januar 2005 fundet, at sådanne udkast efter en konkret vurdering burde undtages i medfør af 13, stk. 1, nr. 6. Statsministeriet kan tilføje, at der heroverfor i forbindelse med statsministerens nytårstale i 2004 efter en konkret vurdering blev udleveret et udkast til talen sendt til statsministeren den 16. december 2003 fra ( ) ( ). Sammenfattende finder Statsministeriet efter en konkret vurdering fortsat, at udkast til talen udvekslet mellem ministeriet og Rigsombudsmanden på Færøerne vil kunne undtages fra adgangen til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, jf. ovenfor. Statsministeriet skal endvidere for så vidt angår Hendes Majestæt Dronningens officielle tale ved den lettiske præsidents besøg i København den 18. marts 1997 oplyse, at der i sagen ikke var tale om, at taleudkast blev udleveret i forbindelse med en anmodning om aktindsigt. I sagen var der tale om en officiel udgave af talen, hvori der blev foretaget rettelser, efter at talen var blevet udleveret til pressen. Ved brev af 13. marts 2006 sendte jeg kopi af Statsministeriets brev af 7. marts 2006 til A for at give ham mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger til udtalelsen. I af 10. april 2006 til mig påpegede A at han i brevet af 26. september 2005 til

10 Statsministeriet havde gjort det klart at anmodningen ikke omfattede korrespondancen mellem hoffet og Statsministeriet. A ønskede nu alene aktindsigt i korrespondancen mellem Rigsombudsmanden på Færøerne og Statsministeriet samt sekundært konkrete indstillinger fra Rigsombudet på Færøerne til Statsministeriet vedrørende taleudkast. A gjorde herefter gældende at Statsministeriets begrundelser for afslaget beroede på en overfortolkning af hans anmodning. A mente ikke at det var hverken sagligt begrundet eller proportionalt at ministeriet byggede sit afslag på udredninger om Statsministeriet og hoffet som én myndighed i forbindelse med regentens deltagelse i statsstyret. A fandt det derfor uden for en saglig fortolkningsramme at hans konkrete anmodning om aktindsigt var blevet afvist under henvisning til at indsigt i korrespondancen mellem Statsministeriet og Rigsombudsmanden ville forhindre varetagelsen af hoffet og Statsministeriet som én myndighed. A skrev endvidere at det var uholdbart at Statsministeriet derudover henviste til at aktindsigt i korrespondancen mellem ministeriet og Rigsombudsmanden på Færøerne ville blotlægge den interne politiske beslutningsproces. Han mente at det var uholdbart at sammenligne Rigsombudets konkrete indstillinger til Statsministeriet med beredskabstalepunkter til statsministeren udarbejdet i andre ministerier. Ved brev af 20. april 2006 sendte jeg A s bemærkninger til Statsministeriet med henblik på ministeriets eventuelle yderligere bemærkninger på baggrund af det som A havde anført i af 10. april Statsministeriet svarede ved brev af 28. april 2006 blandt andet følgende: (A) s udtalelse giver Statsministeriet anledning til at fremhæve, at som det fremgår af den nuværende aktliste, består korrespondancen mellem Statsministeriet og Rigsombudsmanden på Færøerne alene af udveksling af taleudkast. Der foreligger således ikke konkrete indstillinger eller lignende som (A) synes at formode. Statsministeriet kan herudover i det hele henholde sig til ministeriet udtalelse af 7. marts Den 4. maj 2006 sendte jeg A en kopi af Statsministeriets brev af 28. april 2006 til orientering. Ombudsmandens udtalelse

11 Det fremgår af Deres brev til mig af 2. december 2005 at De klager over Statsministeriets afgørelser af 23. og 30. september 2005, og Statsministeriet har i forbindelse med min behandling af sagen forholdt sig til Deres anmodning om aktindsigt af såvel 6. som 26. september På den baggrund har jeg uanset at De i brev af 26. september 2005 over for ministeriet begrænsede Deres anmodning i forhold til den oprindelige anmodning om aktindsigt vurderet Statsministeriets afgørelser i deres helhed. Jeg er opmærksom på, at De primært er interesseret i at få aktindsigt i korrespondancen mellem Statsministeriet og Rigsombudet på Færøerne, særligt udkast fra Rigsombudsmanden til Statsministeriet i forbindelse med talen. 1. Korrespondance udvekslet mellem Statsministeriet og kongehuset Offentlighedslovens 4, stk. 1, har følgende ordlyd (lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen som senest ændret ved lov nr. 276 af 13. maj 1998): 4. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i 7-14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt mv. Statsministeriet har som hjemmel til at undtage samtlige udkast til den pågældende tale, udvekslet mellem Statsministeriet og kongehuset, fra aktindsigt henvist til offentlighedslovens 7. Som begrundelse herfor har Statsministeriet anført at det er ministeriets opfattelse at hoffet og Statsministeriet i relation til Hendes Majestæt Dronningens tale under det officielle besøg på Færøerne er at betragte som én myndighed da dronningens tale blev afholdt som led i statsstyret; korrespondancen vedrørende talen må derfor anses for intern. Endvidere har Statsministeriet fundet at de udarbejdede taleudkast ikke indeholder oplysninger om faktiske omstændigheder af væsentlig betydning for sagsforholdet som ville skulle udleveres i medfør af ekstraheringspligten i offentlighedslovens 11, stk. 1. Offentlighedslovens 7 har følgende indhold: 7. Retten til aktindsigt omfatter ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Som interne arbejdsdokumenter anses

12 1) dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til eget brug, 2) brevveksling mellem forskellige enheder inden for samme myndighed og 3) brevveksling mellem en kommunalbestyrelse og dennes udvalg, afdelinger og andre organer eller mellem disse organer indbyrdes. Offentlighedsloven indeholder i 11, stk. 1, følgende bestemmelse om aktindsigt i faktiske oplysninger som er indeholdt i interne dokumenter: 11. Oplysninger i dokumenter, der er omfattet af 7 og 10, nr. 1-4, om faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, skal uanset disse bestemmelser meddelelses i overensstemmelse med lovens almindelige regler. Som baggrund for Statsministeriets retsopfattelse har ministeriet henvist til betænkning nr. 857/1978 om offentlighedslovens revision, side 236. Her er for så vidt angår forvaltningsmyndigheders indstillinger til regenten, anført følgende: Udvalget har ( ) ikke ( ) fundet det påkrævet udtrykkeligt at undtage en forvaltningsmyndigheds indstillinger til kongen, som det ved offentlighedslovens gennemførelse blev anset for overflødigt at medtage i 5, nr. 1, på grund af bestemmelsen i 5, nr. 4, om brevveksling inden for samme myndighed. I sager, der afgøres ved kgl. Resolution, må kongen og den forvaltningsmyndighed, der har behandlet sagen, anses for én myndighed, og indstillinger til kongen må derfor utvivlsomt bedømmes som interne arbejdsdokumenter i relation til bestemmelsen i 9 i udvalgets lovudkast. Udvalget skal i denne forbindelse bemærke, at sager, hvor kongen kan handle uden ministerkontrasignatur, f.eks. hans privatretlige dispositioner, udnævnelse og afskedigelse af hofembedsmænd, ordenstildelinger osv., overhovedet ikke kan anses for omfattet af loven. Til Deres orientering vedlægger jeg endvidere en kopi af min udtalelse i den sag som en gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 1997, side 293 ff*. Som det fremgår af offentlighedslovens 7, omfatter retten til aktindsigt ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Under henvisning til det ovenfor anførte citat fra betænkning nr. 857/1978 om offentlighedslovens revision og det som jeg har anført i min udtalelse i Folketingets Ombudsmands beretning for 1997, side 293 ff, har jeg ikke grundlag for at kritisere at Statsministeriet finder at regenten og forvaltningsmyndigheden må anses

13 som én myndighed i de situationer hvor regenten deltager i statsstyret. På den baggrund kan det heller ikke give mig grundlag for kritik at ministeriet vurderede at korrespondancen mellem hoffet og Statsministeriet vedrørende talen var at betragte som interne dokumenter som derfor blev undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 7. Det forhold at der i betænkning nr. 857/1978 kun udtrykkeligt er henvist til de situationer hvor regenten udfærdiger kongelige resolutioner, kan efter min opfattelse ikke tale for et andet resultat. Baggrunden herfor er bl.a. at udfærdigelsen af kongelige resolutioner stilles i modsætning til regentens private dispositioner. Efter min gennemgang af sagen har jeg endvidere ikke grundlag for at kritisere Statsministeriets opfattelse hvorefter der ikke i disse interne dokumenter foreligger oplysninger hvori der efter offentlighedslovens 11, stk. 1, skulle meddeles aktindsigt på trods af deres interne karakter. 2. Korrespondance udvekslet mellem Statsministeriet og Rigsombudsmanden Selv om Rigsombudsmanden på Færøerne er en institution under Statsministeriet, er Rigsombudsmanden og Statsministeriet to forskellige myndigheder. Se i den forbindelse også Statsministeriets udtalelse af 7. marts 2006 til mig. Korrespondancen mellem disse to myndigheder må derfor betragtes som ekstern og er således ikke omfattet af offentlighedslovens 7, nr. 1. Statsministeriet har som hjemmel til at undtage samtlige udkast til den pågældende tale, udvekslet mellem Statsministeriet og Rigsombudsmanden, fra aktindsigt henvist til offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 13. Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til 6) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Stk. 2. Gør hensyn som nævnt i stk. 1 sig gældende for en del af et dokument, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. I betænkning nr. 857/1978 om offentlighedslovens revision har udvalget om

14 bestemmelses rækkevidde bl.a. skrevet således (side 285 f): Det er udvalgets opfattelse, at en sådan generalklausul [ 13, stk. 1, nr. 6; min bemærkning] bør opretholdes i forbindelse med offentlighedslovens revision. Udvalget har i så henseende navnlig lagt vægt på, at der ikke i den periode, offentlighedsloven har været i kraft, er indhøstet så udførlige erfaringer, at det er muligt med rimelig grad af sikkerhed at overskue alle de undtagelsesbehov, der vil kunne opstå i praksis, at en generalklausul er påkrævet for at undgå, at visse meget specielle undtagelsesbehov opregnes udtrykkeligt i loven, samt at en generalklausul giver loven en ønskelig smidighed med hensyn til at kunne tilpasses nye undtagelsesbehov, der måtte opstå i fremtiden, således at hyppige ændringer af loven kan undgås. Udvalget skal dog samtidig understrege, at generalklausulen som hidtil kun forudsættes anvendt i begrænset omfang og kun, hvor der er et klart behov derfor. ( ) udvalget [har] derimod ikke ment at burde stille forslag om en mere generelt præget undtagelsesadgang for politisk betonede sagstyper og forudsætter derfor, at generalklausulen fortsat i et vist omfang kan finde anvendelse af hensyn til beskyttelse af den politiske beslutningsproces. Om der i forhold til de enkelte dokumenter må anses at foreligge så væsentlige hensyn til offentlige interesser at hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet, afhænger af en konkret vurdering. Statsministeriet har anført at de hensyn som ligger til grund for undtagelsen af korrespondance mellem Statsministeriet og hoffet vedrørende sager der indgår som led i regentens deltagelse statsstyret, tilsvarende gør sig gældende for de udkast som er udvekslet mellem ministeriet og Rigsombudet på Færøerne. Statsministeriet har i den forbindelse særligt henvist til hensynet til beskyttelse af regentens mulighed for frit at kunne forberede en tale der afholdes som led i regentens deltagelse i statsstyret. Statsministeriet har i ministeriets udtalelse af 7. marts 2006 over for mig yderligere gjort gældende at de hensyn der ligger til grund for at Statsministeriet og hoffet i relation til udarbejdelse af regentens tale under det officielle besøg på Færøerne er at betragte som én myndighed, ikke i den konkrete situation vil kunne varetages såfremt den underliggende udveksling af taleudkast mellem ministeriet og Rigsombudsmanden måtte anses for omfattet

15 af adgangen til aktindsigt. Ministeriet har i udtalelsen over for mig endvidere henvist til min udtalelse i Folketingets Ombudsmands beretning for 2001, side 473 ff. Til Deres orientering vedlægger jeg en kopi af udtalelsen. Efter min gennemgang af sagen mener jeg ikke at jeg har tilstrækkeligt grundlag for at kritisere Statsministeriets vurdering hvorefter den pågældende korrespondance mellem ministeriet og Rigsombudsmanden på Færøerne kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Herefter foretager jeg mig ikke mere i sagen. NOTER (*): FOB 1997, s. 293, og FOB 2001, s. 473.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014 K E N D E L S E aktindsigt Dansk Byggeri (advokat Johan Iversen Møller, København) mod Sønderborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Aktindsigt i udbudssager

Aktindsigt i udbudssager IKA foreningen af offentlige indkøbere den 16. juni 2011 Retsgrundlaget med kendelser og eksempler fra praksis v/morten Kroon Advokat (H), Partner Udbudsdirektivets artikel 6 Side 2 1. Viger for: (1) bestemmelser

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm.

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm. Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement N AALA KK ERSUISUT.~ GOVERNMENT OF GREENLAND I) Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre

Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre En journalist klagede til ombudsmanden over Kulturministeriets afslag på en anmodning om aktindsigt

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033683

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033683 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033683 (Erik P. Bentzen) 8. juli 2014 K E N D E L S E aktindsigt Computerworld Denmark (selv) mod Statens It (Kammeradvokaten ved advokat Tom Holsøe) I efteråret 2012

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Kommunalreformen og retten til aktindsigt

Kommunalreformen og retten til aktindsigt Til Folketingets Kommunaludvalg og Retsudvalg D a n m a r k s J o u r n a l i s t h ø j s k o l e Kommunalreformen og retten til aktindsigt Af Oluf Jørgensen, afdelingsforstander i forvaltningsret og informationsret,

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000.

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000. Kendelse af 14. december 2001. 01-128.543. Andelskasse skulle have foretaget individuelle hensættelser i stedet for generelle hensættelser på landbrugsengagementer. Bank- og sparekasselovens 31, stk. 2

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere