oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "oktober 2012"

Transkript

1 Overførsel af en kommunal musikskoles ansvar for MGK-undervisning til en anden kommunal musikskole var ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven Statens Kunstråd ændrede med virkning fra 2011 tilskudsbetingelserne for MGK-undervisning på de lokale musikskoler (MGK står for Musikalsk Grundkursus, som er et intensivt kursus med et konservatorieforberedende indhold og niveau). Formålet var at ændre strukturen for MGK-undervisningen, således at ansvaret for undervisningen og det dermed følgende tilskud blev tildelt syv musikskoler fordelt på forskellige regioner. 29. oktober 2012 Ansættelses- og arbejdsret 9.2 Som følge heraf overførtes en kommunal musikskoles ansvar for MGKundervisning til en anden musikskole, der var blevet udpeget af Kunstrådet som MGK-center for regionen. En mand, der underviste på den førstnævnte musikskole, henvendte sig til ombudsmanden, da han mente, at hans og en kollegas rettigheder efter virksomhedsoverdragelsesloven var blevet tilsidesat af kommunen. Ombudsmanden mente, at de overførte MGK-aktiviteter ikke kunne antages at udgøre en økonomisk enhed, der havde bevaret sin identitet efter overdragelsen til den anden musikskole. Der var derfor ikke grundlag for at antage, at overdragelsen var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. På den baggrund mente ombudsmanden ikke, at der var udsigt til, at han kunne kritisere resultatet af kommunens vurdering i sagen. (J.nr. 12/00539) En mand (A), der underviste på en kommunal musikskole, klagede til mig, fordi han mente, at hans og en kollegas (B) rettigheder efter virksomhedsoverdragelsesloven var blevet tilsidesat af kommunen, i forbindelse med at musikskolens ansvar for MGK-undervisning blev overført til en anden musikskole, som Statens Kunstråd havde udpeget som MGK-center for regionen. I mit svar til A skrev jeg følgende: Jeg har gennemgået din klage med bilag, og jeg har på det grundlag besluttet ikke at undersøge sagen yderligere. Det skyldes, at jeg ikke mener, at der

2 er udsigt til, at jeg kan kritisere (X)-by Kommunes vurdering af, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke finder anvendelse. Hvis en klage ikke giver ombudsmanden anledning til kritik, henstilling mv., kan sagen afsluttes, uden at ombudsmanden først forelægger sagen for myndigheden til udtalelse ( 16, stk. 2, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand). Jeg har lagt vægt på følgende: Du har klaget til mig, fordi du mener, at (X)-by Kommune skulle have fulgt reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med, at ansvaret for MGK-aktiviteterne i (X)-by Kommune med virkning fra den 1. januar 2011 overgik fra (X)-by kommunale musikskole til MGK-center (Z), der drives under (Y)-by Kommune. Loven er senest offentliggjort som lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Du mener, at (X)-by Kommune har tilsidesat dine og (B) s rettigheder efter virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med, at du blev varslet en nedgang i timeantal på (X)-by kommunale musikskole, og (B) blev afskediget fra sin stilling som lærer på skolen som led i besparelser med efterfølgende ansættelse på nedsat tid. Jeg forstår det sådan, at overgangen af ansvaret for MGK-aktiviteterne i (X)- by Kommune til (Y)-by Kommunes MGK-center (Z) skyldes, at Statens Kunstråd i 2. halvår af 2010 besluttede at ændre strukturen for MGK-undervisningen, således at bevillingerne fra 2011 alene skulle udbetales til syv musikskoler, som efter ansøgning blev udpeget af kunstrådet som MGK-centre. Det fremgår af pkt. 2 i Statens Kunstråds tilskudsbetingelser for 2011, at MGKcentrene skal samarbejde med regionens øvrige musikskoler, og at der skal tilbydes MGK-undervisning decentralt på andre musikskoler i området. Den decentrale undervisning i regionen skal aftales i et koordinationsudvalg, der bl.a. består af MGK-centerets ledelse og ledelsen af øvrige musikskoler i området, navnlig ledelsen af de skoler, som også tidligere har haft MGK-opgaver. (X)-by kommunale musikskole har i brev af 17. maj 2011 til skolens MEDudvalg og lærere anført, at kommunen ikke var af den opfattelse, at der var tale om virksomhedsoverdragelse i lovens forstand. Kommunen begrundede dette med, at der ikke var sket arbejdsgiverskifte ved overgangen af MGKaktiviteterne til MGK-center (Z). Kommunen har i brev af 21. november 2011 til dig fastholdt dette synspunkt. 2/11

3 Du og (B) er således fortsat ansat på (X)-by kommunale musikskole, hvor I forestår den del af MGK-undervisningen, som MGK-center (Z) har ansvaret for, men som er lagt ud til (X)-by kommunale musikskole. Ombudsmandens bemærkninger Loven og direktivet Virksomhedsoverdragelsesloven finder ifølge lovens 1, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., anvendelse ved overdragelse af en virksomhed eller en del heraf. Loven gælder offentlige og private virksomheder, der udøver økonomisk aktivitet, uanset om de virker med gevinst for øje. Lovens formål er at beskytte medarbejderes rettigheder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Loven bygger på det af Rådet sammenskrevne direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter. Spørgsmålet om den nærmere forståelse af, hvornår der foreligger en virksomhedsoverdragelse i direktivets forstand, har i en lang række tilfælde været forelagt EU- Domstolen (tidligere EF-Domstolen). Domstolens praksis har derfor en væsentlig betydning for forståelsen af bestemmelserne i virksomhedsoverdragelsesloven. På baggrund af bl.a. EF-Domstolens afgørelse af 24. januar 2002 i sag C- 51/00, Temco Service Industries, er det antaget, at der stilles tre betingelser for, at direktivet og dermed også virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. For det første skal der være tale om en overdragelse. For det andet skal overdragelsen vedrøre en virksomhed eller en del heraf. Og for det tredje skal der være sket et arbejdsgiverskifte. Se hertil Lars Svenning Andersen m.fl., Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer, 5. udgave (2009), s. 41, og Ruth Nielsen, Lærebog i Arbejdsret, 9. udgave (2005), s Overdragelse For så vidt angår betingelsen i virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1, om, at der skal være tale om en overdragelse, viser EF-Domstolens praksis, at der er tale om et vidt begreb. Det er således f.eks. ikke en betingelse, at der foreligger en aftale mellem erhververen og den tidligere indehaver. Domstolen har bl.a. med sin afgørelse af 19. maj 1992 i sag C-29/91, Dr. Sofie Redmond Stichting, præmis 21, slået fast, at overdragelsesbegrebet også omfatter den situation, hvor en offentlig myndighed beslutter at standse udbetalingen af støtte til en juridisk person, 3/11

4 hvorved dennes virksomhed fuldstændigt og definitivt bringes til ophør, og overfører støtten til en anden juridisk person med tilsvarende formål. Bevarelse af enhedens identitet Angående betingelsen i lovens 1, stk. 1, om, at der skal være tale om overdragelse af en virksomhed eller en del heraf, fremgår det af forarbejderne til bestemmelsen (Folketingstidende , tillæg A, sp. 2760) særligt vedrørende overdragelse af en del af en virksomhed, at der med udgangspunkt i lovens hovedsigte om opretholdelse af lønmodtagernes retsstilling i tilfælde af virksomhedsoverdragelse [skal] henses til, om der er tilknyttet medarbejdere, og om det ud fra en helhedsvurdering vil være naturligt, at medarbejderne følger den del af virksomheden, der overdrages. Lovens 1, stk. 1, må samtidig forstås i sammenhæng med direktivets artikel 1, stk. 1, litra b), der blev indsat med ændringsdirektivet (98/50/EF) bl.a. som konsekvens af EF-Domstolens praksis. Det fremhæves dermed, at en økonomisk enhed efter overdragelsen til en anden virksomhed skal bevare sin identitet, for at der er tale om virksomhedsoverdragelse i direktivets forstand. EF-Domstolen har bl.a. i sin afgørelse af 10. december 1998 i de forenede sager C-173/96 og C-247/96, Hidalgo m.fl., henvist til, at begrebet økonomisk enhed omfatter en organiseret helhed af personer og aktiver, der gør det muligt at udøve en økonomisk virksomhed med et selvstændigt formål. På den baggrund udtalte EF-Domstolen (præmis 34), at den omstændighed, at en tjenesteydelse, som først udføres af den gamle og dernæst af den nye ordremodtager, er den samme, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at der er tale om overførsel af en økonomisk enhed. Hvorvidt identiteten er bevaret, beror på en helhedsvurdering af de faktiske omstændigheder vedrørende overdragelsen. EF-Domstolen har i en række sager præciseret, hvilke faktiske omstændigheder der skal lægges vægt på ved vurderingen af, om en del af en virksomhed bevarer sin identitet efter overdragelsen. I den juridiske litteratur er bl.a. EF-Domstolens afgørelse af 11. marts 1997 i sag C-13/95, Ayse Süzen, blevet anført som et eksempel herpå. Derudover er dommen et eksempel på, at der kan foreligge virksomhedsoverdragelse, selv om der ikke sker overdragelse af materielle aktiver, særligt hvis der er tale om en virksomhed, der primært består i at udøve tjenesteydelser. EF-Domstolen anførte i denne sag (præmis 21), at ved vurderingen af, om virksomheden har bevaret sin identitet inden for brancher, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten (i denne sag rengøring), vil en gruppe af arbejdstagere, som i længere tid udfører en fælles aktivitet, kunne udgø- 4/11

5 re en økonomisk enhed, som vil kunne opretholde sin identitet efter overførsel, når den nye indehaver ikke blot viderefører den hidtidige aktivitet, men også overtager en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke, som hos forgængeren specielt udførte denne opgave. Tilsvarende blev der også lagt vægt på denne omstændighed i den ovenfor omtalte sag C- 29/91, Dr. Sofie Redmond Stichting. Der findes også eksempler fra dansk retspraksis, hvor den omstændighed, at et flertal af de ansatte i den overdragende virksomhed fik arbejde i den erhvervende virksomhed, har haft betydning for, om loven fandt anvendelse. I Vestre Landsrets dom af 7. november 2006 kom landsretten ud fra en samlet vurdering frem til, at der var tale om virksomhedsoverdragelse, bl.a. fordi størstedelen af de ansatte i det firma, der tidligere varetog opgaver i hjemmeplejen, fik ansættelse i det firma, der efterfølgende fortsatte opgaven. Dommen er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen, 2007, s. 620 ff. Tilsvarende lagde ombudsmanden i den sag, som er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2006, s. 578 ff*, vægt på, at der var sket overtagelse af medarbejdere. Arbejdsgiverskifte Det forhold, at erhververen har overtaget overdragerens ansatte, har ikke alene betydning som et element i vurderingen af, om den økonomiske enhed bevarer sin identitet efter overdragelsen. Forholdet har samtidig betydning i relation til direktivets betingelse om arbejdsgiverskifte. Som nævnt ovenfor er det bl.a. på baggrund af EF-Domstolens afgørelse i sag C-51/00, Temco Service Industries, antaget, at der stilles krav om arbejdsgiverskifte, idet domstolen udtaler (præmis 21), at en overførsel i direktivets forstand bl.a. indebærer, at der sker et arbejdsgiverskifte. Selv om den danske udgave af direktivets artikel 1, stk. 1, litra a), vedrørende spørgsmålet om overførsel anvender udtrykket til en anden indehaver, må den danske direktivtekst forstås i lyset af den engelske udgave af direktivet, som bruger udtrykket to another employer. Det er således fast antaget, at det er arbejdsgiverskiftet og ikke ejerskiftet, der er afgørende. Jeg henviser bl.a. til Lars Svenning Andersen m.fl., Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer, 5. udgave (2009), s. 43, og Mette Klingsten, Ansættelsesretlige aspekter ved virksomhedsoverdragelse (2002), s. 49 f. I EF-Domstolens afgørelse af 7. marts 1996 i de forenede sager C-171/94 og C-172/94, Merckx og Neuhuys, overtog den virksomhed, der overtog forhandlerretten, også 14 af de 64 medarbejdere, som var ansat i det tidligere selskab, der indstillede sin virksomhed. Domstolen udtaler sig i præmis 28 om begrebet overdragelse og anfører i den forbindelse, at direktivet finder anvendelse i alle de tilfælde, hvor der som led i et kontraktforhold sker en udskiftning af den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for virksomhedens 5/11

6 drift, og som påtager sig en arbejdsgivers forpligtelser over for arbejdstagerne i virksomheden. Fravigelse af kravet om arbejdsgiverskifte Det har været diskuteret i den juridiske litteratur, om den omstændighed, at erhververen ikke overtager overdragerens ansatte (hvis der er sådanne), helt udelukker, at direktivet finder anvendelse. Se bl.a. Kåre Mønsted m.fl. i Ugeskrift for Retsvæsen, 1997 B, s. 429 ff, Lars Svenning Andersen m.fl., Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer, 5. udgave (2009), s. 252 ff, og Mette Klingsten, Ansættelsesretlige aspekter ved virksomhedsoverdragelse (2002), s. 59 ff. EF-Domstolens praksis indeholder eksempler på, at det ikke kan anses for en ufravigelig betingelse, at den erhvervende virksomhed i alle tilfælde overtager medarbejdere fra den overdragende virksomhed for at være omfattet af direktivet. Således har EF-Domstolen udtalt, at den omstændighed, at der ikke var ansatte i en virksomhed på overdragelsestidspunktet, ikke i sig selv kunne udelukke, at direktivet fandt anvendelse. Denne udtalelse, der fremgår af EF- Domstolens afgørelse af 17. december 1987 i sag C-287/86, Ny Mølle Kro, angår dog et særligt tilfælde, hvor der var tale om en sæsondrevet virksomhed (en kro), der i en periode af året ikke havde nogen ansatte. På den baggrund udtalte domstolen, at navnlig når der er tale om sæsondrevet virksomhed, og specielt når overdragelsen sker i den periode, hvor virksomhedens aktiviteter er afbrudt, vil dette normalt ikke betyde, at virksomheden ophører med at eksistere som økonomisk enhed. Spørgsmålet var også aktuelt i EF-Domstolens afgørelse af 10. december 1998 i de forenede sager C-127/96, C-229/96 og C-74/97, Vidal m.fl. I disse sager var der tale om situationer, hvor virksomheder, der tidligere havde overladt en rengøringsopgave til et eksternt firma, nu selv ønskede at varetage rengøringen ved hjælp af egne ansatte uden at overtage det opsagte rengøringsfirmas ansatte. Domstolen udtalte (præmis 25), at direktivet også kan finde anvendelse, når en virksomhed, som har benyttet en anden virksomhed til rengøringen af sine lokaler eller en del af dem, beslutter at bringe kontrakten med denne virksomhed til ophør og fremover selv varetage rengøringen. I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der var tale om en økonomisk enhed, der bevarede sin identitet, henviste domstolen imidlertid til præmisserne i tidligere afsagte domme, herunder afgørelsen i sag C-13/95, Ayse Süzen, der som nævnt lægger vægt på en helhedsvurdering af de faktiske omstændigheder, herunder om der er overtaget en betydelig del af arbejdsstyrken. At virksomheden ikke overtog det opsagte personale, var således ikke til hinder for, at sagen var omfattet af direktivet. I sidste ende var det dog afgørende for direktivets anvendelse, om den nationale domstol vurderede, at der var tale om en økonomisk enhed, der havde bevaret sin identitet. 6/11

7 Omgåelseshensyn Særligt EF-Domstolens afgørelse i sag C-13/95, Ayse Süzen, er i dele af den juridiske litteratur blevet taget til indtægt for, at overdrageren og erhververen til en vis grad kan bringe sig ud af direktivets og virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde ved at indgå aftale om, at erhververen ikke overtager en del af arbejdsstyrken. Heroverfor er det imidlertid anført, at et af formålene med direktivet er at beskytte ansatte mod opsigelse i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, og at det derfor må overvejes, om den omstændighed, at erhververen indgår aftale om slet ikke at overtage overdragerens ansatte, nødvendigvis skal føre til, at direktivet og virksomhedsoverdragelsesloven ikke finder anvendelse. Se i den forbindelse Lars Svenning Andersen m.fl., Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer, 5. udgave (2009), s. 121 ff, og Mette Klingsten, Ansættelsesretlige aspekter ved virksomhedsoverdragelse (2002), s. 63 ff. I lyset af EF-Domstolens praksis må det antages kun at være i særlige tilfælde, at der er plads til en sådan formålsbetragtning. Det gælder navnlig, hvor der kan være tale om omgåelseshensyn (et ønske om at undgå, at loven finder anvendelse). I sådanne tilfælde ville man eventuelt kunne lægge vægt på, om det ville være mest naturligt, at de ansatte fulgte med den overdragne opgave, fordi erhververen ikke selv har ansatte, der kan varetage den men i stedet har valgt at rekruttere nye ansatte til at løse den. Jeg henviser til Mette Klingsten, Ansættelsesretlige aspekter ved virksomhedsoverdragelse (2002), s. 64, og forarbejderne til virksomhedsoverdragelsesloven (Folketingstidende , tillæg A, sp. 2760), som er gengivet i uddrag ovenfor. Betydningen af direktivets beskyttelseshensyn har også været belyst i EF- Domstolens afgørelse af 7. marts 1996 i de forenede sager C-171/94 og C- 172/94, Merckx og Neuhuys. Her udtalte domstolen følgende i præmis 26: Den omstændighed, at størstedelen af personalet blev afskediget i forbindelse med overførselen, kan herefter ikke være tilstrækkelig til, at direktivet ikke kan finde anvendelse. For det første kan en del af disse afskedigelser således være sket af økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, under overholdelse af artikel 4, stk. 1. For det andet gælder det under alle omstændigheder, at en eventuel tilsidesættelse af denne bestemmelse ikke kan indebære, at der ikke foreligger en overførsel i den i direktivet forudsatte betydning. Formentlig må det, som er anført af domstolen, forstås således, at direktivet finder anvendelse i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at der ikke sker omgåelse af medarbejdernes beskyttelse, bl.a. mod afskedigelse. Se i sammenhæng hermed Lars Svenning Andersen m.fl., Lov om lønmodtagernes 7/11

8 retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer, 5. udgave (2009), s. 122 ff og s. 252 f. (X)-by kommunale musikskole I den foreliggende sag er der tale om en overførsel af opgaver fra (X)-by kommunale musikskole til MGK-center (Z). Overførslen skyldes Statens Kunstråds ændrede tilskudsbetingelser for 2011 og den ændrede struktur, som Kunstrådet fastlagde i 2. halvår af Som nævnt ovenfor har EF-Domstolen med sin afgørelse af 19. maj 1992 i sag C-29/91, Dr. Sofie Redmond Stichting, præmis 21, slået fast, at overdragelsesbegrebet også omfatter den situation, hvor en offentlig myndighed beslutter at standse udbetalingen af støtte til en juridisk person, hvorved dennes virksomhed fuldstændigt og definitivt bringes til ophør, og overfører støtten til en anden juridisk person med tilsvarende formål. På baggrund af EF- Domstolens afgørelse mener jeg ikke, at det forhold, at overdragelsen skyldes Kunstrådets ændrede tilskudsbetingelser, i sig selv er til hinder for, at der er tale om virksomhedsoverdragelse i lovens forstand. Spørgsmålet er dog forbundet med en vis usikkerhed, idet (X)-by kommunale musikskoles virksomhed ikke blev bragt fuldstændigt og definitivt til ophør i forbindelse med overdragelsen. Skolen varetog således fortsat andre former for musikundervisning og udførte derudover fortsat visse af de MGK-opgaver, som MGK-Center (Z) havde overtaget ansvaret for. Som nævnt er det desuden en betingelse for, at direktivet og dermed virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, at der skal være sket et arbejdsgiverskifte. Jeg forstår på din henvendelse, at der ikke er sket overførsel af medarbejdere fra (X)-by kommunale musikskole til MGK-center (Z). I de fleste sager om virksomhedsoverdragelse er der netop tale om, at medarbejdere er blevet overført til den erhvervende virksomhed. Spørgsmålet i nærværende sag angår imidlertid det forhold, om der burde være sket arbejdsgiverskifte for dit vedkommende, og om (B) var beskyttet af lovens særlige begrænsninger i adgangen til at opsige medarbejdere. For dette spørgsmål er det afgørende, om der er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at der i jeres sag er tale om overdragelse af en økonomisk enhed, som har bevaret sin identitet. Jeg mener ikke, at dette er tilfældet. Baggrunden for min opfattelse er følgende: 8/11

9 Ved vurderingen af, om MGK-undervisningen i (X)-by udgør en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet trods overdragelsen til MGK-center (Z), skal der foretages en helhedsvurdering, hvor flere faktorer indgår. EF-Domstolen har i flere domme anført, at en økonomisk enheds identitet ud over den aktivitet, den udfører, består af andre forhold, som f.eks. det personale, der er ansat i enheden, dens ydre rammer, tilrettelæggelsen af dens arbejde, dens driftsmåde og i givet fald også de driftsmidler, som enheden råder over. I den foreliggende sag peger flere af disse forhold efter min opfattelse for så vidt på, at der er tale om overdragelse af en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet. Det gælder bl.a. tilrettelæggelsen af arbejdet, enhedens driftsmåde og de driftsmidler, som enheden råder over. Imidlertid må der efter min opfattelse heroverfor lægges særlig vægt på, at du har oplyst, at dele af de MGK-opgaver, som MGK-center (Z) har overtaget, ikke efter overtagelsen udføres af MGK-center (Z), men i stedet af (X)-by kommunale musikskole og andre kommunale musikskoler i området, herunder musikskolen i (Æ)-by, som ikke før strukturændringen i 2011 varetog MGK-undervisning. Efter det oplyste blev en del af MGK-opgaverne lagt ud til de lokale musikskoler, efter at MGK-center (Z) blev oprettet. Det var dog allerede på dette tidspunkt klart, at en del af opgaverne ville blive lagt ud til de øvrige skoler, da dette fulgte af de ændrede tilskudsbetingelser, som var årsagen til strukturændringen. Det forhold, at dele af MGK-opgaverne er blevet lagt ud til de lokale musikskoler, har medført, at den økonomiske aktivitet, som blev varetaget af (X)-by kommunale musikskole før strukturændringen, ikke er blevet videreført i sin helhed af MGK-center (Z), men at denne aktivitet efter strukturændringen udøves i flere forskellige enheder. Denne opsplitning af de aktiviteter, som tidligere blev varetaget af én enhed, gør det efter min mening vanskeligt at tale om, at enheden har bevaret sin identitet efter overdragelsen. Et andet forhold, som bør tillægges vægt, er, at MGK-center (Z) ikke overtog ansatte fra (X)-by kommunale musikskole. Dette forhold taler også imod at antage, at der er tale om overdragelse af en økonomisk enhed, som har bevaret sin identitet efter overdragelsen. Det må i den forbindelse tages i betragtning, at du har oplyst, at de lokale musikskoler, inklusive dem i (Y)-by og (X)-by, aftalte at fastholde medarbejderne på de respektive skoler. Jeg har overvejet, om det, som du har oplyst, giver anledning til at tro, at der i forbindelse med overdragelsen af MGK-opgaverne til MGK-Center (Z) har været tale om en omgåelse af loven, således at den måde, som overdragelsen af opgaverne blev gennemført på, skyldtes et ønske hos musikskolernes ledelser om at undgå, at virksomhedsoverdragelses- 9/11

10 loven kunne anvendes. I sammenhæng hermed har jeg overvejet, om det var naturligt, at de medarbejdere, der var knyttet til MGK-opgaverne på (X)-by kommunale musikskole, fulgte den del af virksomheden, som blev overdraget. På grundlag af de oplysninger, som jeg har fået fra dig, mener jeg dog ikke, at der er grundlag for at antage, at der forelå en omgåelse af loven, eller at det var naturligt, at de medarbejdere, der var knyttet til MGK-opgaverne på (X)-by kommunale musikskole, fulgte den del af virksomheden, som blev overdraget. Ved vurderingen af spørgsmålet om omgåelse har jeg for det første lagt vægt på, at de breve fra myndighederne, som du har sendt mig, ikke tyder på, at myndighederne som udgangspunkt anså strukturændringen for at være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven og derfor tilrettelagde strukturændringen på en måde, som efter deres opfattelse ville bringe den uden for lovens anvendelsesområde. Derudover mener jeg, at forudsætningerne i Statens Kunstråds tilskudsbetingelser for 2011 har betydning. Det gælder både med hensyn til spørgsmålet om omgåelse og med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt det var naturligt, at de medarbejdere, der var knyttet til MGK-opgaverne på (X)-by kommunale musikskole, fulgte den del af virksomheden, som blev overdraget. Jeg har herved lagt vægt på, at det fremgår af tilskudsbetingelserne, at der fortsat skulle tilbydes MGK-undervisning decentralt altså på de tidligere MGKskoler selv om støtten kun blev ydet til de syv MGK-centre. Desuden har jeg lagt vægt på, at (X)-by kommunale musikskole, så vidt jeg forstår, også varetager og er forpligtet til at varetage anden musikundervisning end MGK-undervisning. Endelig har jeg lagt vægt på, at det bl.a. fremgår af tillægget til musikskolens brev af 17. maj 2011, at musikskolen ville forsøge så vidt muligt at anvende MGK-underviserne til timer i den almindelige musikskoleundervisning, hvis der var nedgang i MGK-undervisningen på skolen. Samlet mener jeg derfor ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at der er tale om overdragelse af en økonomisk enhed, som har bevaret sin identitet efter overdragelsen, jf. direktivets artikel 1, stk. 1, litra b), og lovens 1, stk. 1. Jeg mener på den baggrund ikke, at der er udsigt til, at jeg kan kritisere (X)-by Kommunes vurdering af, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke finder anvendelse. Derfor har jeg som anført ovenfor besluttet ikke at gennemføre en egentlig undersøgelse i sagen. Da jeg forstår din klage sådan, at det afgørende er, at kommunen ikke har fulgt virksomhedsoverdragelsesloven og dens særlige begrænsninger i adgangen til at opsige medarbejdere, har jeg valgt ikke at tage stilling til de for- 10/11

11 hold, som du i øvrigt gør gældende vedrørende afskedigelsen af (B). Jeg henviser til 16, stk. 1, i ombudsmandsloven. Det fremgår af denne bestemmelse, at ombudsmanden selv afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. Jeg mener derfor ikke, at jeg har grundlag for at foretage mig mere i sagen. ( ) NOTE: (*) FOB 2006, s /11

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 3. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 3. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 3. juli 2015 Sag 228/2014 3F som mandatar for A m.fl. (advokat Jesper Schäfer Munk) mod DI som mandatar for Brande Buslinier ApS (advokat Annette Fæster Petersen)

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

anvendelsesområde ved konkurrenceudsættelse

anvendelsesområde ved konkurrenceudsættelse NOTAT Virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde ved konkurrenceudsættelse April 2011 side 1/15 Dette notat redegør for, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, herunder hvilke kriterier

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Når kommuner bliver sammenlagt, og når selvejende bliver kommunale og omvendt, så bevarer de ansatte deres rettigheder. For en børne- og ungdomsinstitution betyder det, at ændringerne

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren.

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren. N O TAT Virksomhedsoverdragelseslovens anvende l- sesområde ved konkurrenceudsættelse Dette notat redegør for, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, herunder hvilke kriterier der skal

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd:

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd: N O TAT Information og forhandling Dette notat omhandler informations- og forhandlingspligten i virksomhedsoverdragelseslovens 5 og 6. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk.

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen med begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen med begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Bornholms Regionskommune Rådhuset 3700 Rønne Dato: 6. november 2007 J.nr.: 2007-2140-813

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Annette Fæster Petersen Virksomhedsoverdragelse 18. juni 14 Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Hvad er virksomhedsoverdragelse? 1. Der

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse. IKA foreningen af offentlige indkøbere

Virksomhedsoverdragelse. IKA foreningen af offentlige indkøbere foreningen af offentlige indkøbere 15. september 2011 Den gode proces for medarbejderne ved virksomhedsoverdragelse Reglerne på området v/advokat Lise Høy Falsner PLESNER 2 Punkterne i dag 1. Generelt

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. Side 1 af 8 Åbn dokument i NIS Partshøring af naboer inden byggetilladelse (FOM 05-01-2011) Lovgrundlag Forvaltningslovens 19 Resumé To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011 2011 14-1 Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune En kvinde opsagde sit fleksjob for at flytte til en anden del af landet. Den nye kommune traf afgørelse om at kvinden skulle visiteres til fleksjob

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Et revisionsfirma havde ydet rådgivning til en klient om et skattespørgsmål. På grundlag af revisionsfirmaets rådgivning gennemførte

Læs mere

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur FOB 05.189 Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur Et statsfængsel indførte en ny struktur og opslog i den forbindelse internt et antal ledende stillinger. Stillingerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2014.0128 CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI (advokat Annette Fæster Petersen) Tvisten Sagen angår

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Udtalt, at et medlem af Miljøankenævnet, der var bestyrelsesmedlem i Ferrosan A/S, havde en mere end sædvanlig branchemæssig interesse i nævnets behandling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold.

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold. N O TAT Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Dette notat redegør for afgrænsningen af individuelle og kollektive rettigheder i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 1 3.3 Lønvilkår 3.4 Ansættelseskontrakter

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER

VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSER - ANSÆTTELSESRETLIGE ASPEKTER Advokatfuldmægtig Anton Kraev Dansk Erhverv, Børsen 14. december 2016 Anton Kraev advokatfuldmægtig, CAnd.merc.jur 2015 nu Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015

2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015 2015-27 Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering 8. juni 2015 Justitsministeriet afskedigede en tjenestemand på grund af besparelser og stillingsnedlæggelser i den politikreds,

Læs mere

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget A klagede over, at landbrugsministeren havde ændret hidtidig praksis ved som landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget at udpege en person,

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med kommentarer This page intentionally left blank Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby, Jeppe Høyer Jørgensen Lov om Lønmodtageres retsstilling

Læs mere

Kort om kommunalreformen

Kort om kommunalreformen Kort om kommunalreformen To typer af ændringer Kommunalreformen betyder, at flertallet af de (amts) kommunalt ansatte vil få en ny arbejdsgiver og måske også få ændret arbejdssted og/eller arbejdsopgaver.

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udtalt over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det forekom mig tvivlsomt, om der havde været tilstrækkeligt grundlag for at sidestille

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelse Vejforum 8. dec. 2011 - Workshop Program: 10:30 10:35 Velkomst og program 10:35 11:00 Oplæg 11:00 11:30 Gruppedebat 11:30 12:00 Opsamling Virksomhedsoverdragelse Vejforum 2011 Oplægsholdere:

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol. 6. maj 2014

Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol. 6. maj 2014 2014-13 Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol Ombudsmanden modtog en klage fra et medlem af Europa-Parlamentet, som på vegne af organisationerne PROSA, NOAH

Læs mere

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse 20-1. Forvaltningsret 1133.2 114.3 12.1 2.2. Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse Et amt ansatte en arbejdstager på tjenestemandsvilkår efter lov om tjenestemænd i folkeskolen

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere