Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance"

Transkript

1 Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance 1.0 Hvad er BPA 1.1 Hvad siger loven... side Personkreds Hvad skal der til for at få bevilliget en BPA-ordning? Bevilling/ophør 2.1 Bevilling af BPA-ordning... side Opfølgning af bevillingen Overførsel/opsparing af timer Ophør af BPA Klageadgang Udmåling af hjælp 3.1 Udmåling af timer... side Omregning af udmålt hjælp til kronebeløb Udgifter til hjælperne Bistands- og plejetillæg Merudgifter efter Servicelovens Personlig assistance Din hverdag 4.1 Hjælpemidler... side Hospitalsindlæggelse, sygdom mv Din ferie Ekstern arbejdsgiver 5.1 Hvis du vælger en forening som arbejdsgiver... side Hvilke opgaver løser den eksterne arbejdsgiver for dig Procedurer ved valg af anden arbejdsgiver/skift til ekstern arbejdsgiver Afregning til anden arbejdsgiver for hjælperløn Afregning til anden arbejdsgiver for arbejdsgiveropgaven Revision samt efterfølgende tilbagebetaling eller regulering Hvis du selv eller en nærtstående er arbejdsgiver 6.1 Hvilke valgmuligheder har du... side CVR-Registrering når du selv er arbejdsgiver Forsikring af hjælpere Overførsel af det udmålte beløb Revision samt efterfølgende tilbagebetaling eller regulering Hvis du vælger at Haderslev Kommune er lønudbetaler 7.1 Ansvar/Procedure... side Revision samt efterfølgende tilbagebetaling eller regulering

2 8.0 Hjælpernes ansættelsesforhold 8.1 Ansættelse af hjælpere... side Afskedigelse af hjælpere G-dage Frigørelsesattest Hjælpernes vilkår under ferie, sygdom, barselsorlov, pension Oplæring af nye hjælpere Kurser til hjælperne Arbejdspladsvurdering (APV) Udmåling til p-møder, mus-samtale mv Råd og vejledning... side Bilag 10.1 Trepartskontrakt... side Kroneudmåling er under udarbejdelse

3 Forord Denne håndbog udleveres til personer, der ønsker at ansætte handicaphjælpere efter Servicelovens 96, Borgerstyret Personlig Assistance. Håndbogen tager udgangspunkt i Bekendtgørelsen nr af 28/ , Bekendtgørelse nr af og Vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance nr. 94 af samt KL s notat om beregning af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance af 26. november Håndbogen er tænkt som et redskab til dig, så du kan se hvordan du forholder dig i forskellige situationer. Derudover fungerer håndbogen ligeledes som et værktøj for dine hjælpere, og har du valgt at overdrage arbejdsgiveransvaret til en forening, er det håndbogen der danner grundlag for den kroneudmåling Haderslev Kommune bevilliger til dækning af din bevilling. Håndbogen vil løbende blive revideret. Når det sker, vil der blive fremsendt nye rettelsesblade, som du skal sikre erstatter de gamle. Har du kommentarer, ris eller ros, er du velkommen til at komme med dem. Det er vigtigt, at dine hjælpere kender indholdet af denne vejledning, og at de har mulighed for at læse i den ved tvivlsspørgsmål. 3

4 Hvad siger loven SEL s 96 (BPA) gælder for voksne (over 18 år). Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til borgere, der har behov for pleje, overvågning og ledsagelse. 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. 1.2 Personkreds For at få hjælp efter SEL s 96 stk. 1 skal du have en betydelig og varig nedsat funktionsevne, med et behov, der gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse for at kunne opbygge eller fastholde et selvstændigt liv for dig. Du skal i høj grad være afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner og du skal have et massivt, sammensat og omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand. Normalt vil der ikke kunne ydes støtte efter SEL s 96, medmindre behovet for støtte ud over praktisk og personlig hjælp og pleje også omfatter overvågning eller ledsagelse. Såfremt dit behov kan afhjælpes med personlig hjælp og pleje i henhold til SEL s 83 og ledsageordning i henhold til SEL s 97, visiteres du ikke til Borgerstyret Personlig Assistance. Har du fået bevilliget Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), beholder du ordningen så længe du opfylder betingelserne, dette gælder også efter det fyldte 65. år. Har du fået bevilliget en BPA ordning, kan du ikke samtidig få ledsagelse efter SEL 97. Udmålingen af hjælp til personlig hjælp og pleje sker efter en konkret individuel vurdering af dit behov for hjælp og altid i et samarbejde med dig. Haderslev Kommune yder ikke støtte efter SEL s 96 stk. 3. 4

5 1.3 Hvad skal der til for at få bevilliget en BPA-ordning? Det er en betingelse for at få tilskud til ansættelse af hjælpere efter SEL 96 stk. 1, at du er i stand til som minimum at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Som arbejdsleder skal du: - Udarbejde jobbeskrivelse og stillingsannonce - Udvælge hjælpere og varetage ansættelsessamtaler - Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne - Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne - Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS-Samtaler) - Afholde personalemøder Du kan vælge mellem 3 modeller: Model 1: Model 2: Model 3: Du er arbejdsleder men overdrager arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, forening eller et privat firma. Tilskuddet vedr. din BPA overføres direkte til dem du har udpeget til at udføre opgaven. Du er både arbejdsleder og arbejdsgiver og varetager de dertilhørende opgaver, også lønadministrationen, m.v. Du er arbejdsleder og arbejdsgiver, men overlader lønadministrationen til kommunen. Med nærtstående menes ægtefælle, samlever, børn, svigerbørn, forældre eller søskende. Som arbejdsgiver skal man: - Sikre at formelle krav ved ansættelse og afskedigelse af hjælpere overholdes - Udarbejde ansættelsesbeviser til hjælperen der overholder Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet - Indgå lønaftaler - Udbetale Løn - Indberette skat, atp, feriepenge m.v. - Tegne lovpligtige arbejdsgiverforsikringer - Sikre at arbejdsstedet lever op til gældende regler for arbejdsmiljø, her under udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV) 5

6 Bevilling af BPA-ordning Når du søger om en BPA-ordning efter SEL s 96, skal der foretages en sagsbehandling. Du skal sammen med sagsbehandleren udfærdige en skriftlig funktionsevnevurdering og derudover skal der indhentes lægelige udtalelser m.v. Såfremt en BPA-ordning bevilliges, vil omfanget af hjælpen blive vurderet og udmålt i samarbejde med dig. Der vil herefter blive udarbejdet en skriftlig bevilling, hvoraf omfanget af hjælpen fremgår, og BPA-ordningen kan iværksættes. Af bevillingen fremgår dels hvor mange timer der bevilliges pr. uge og dels tilskuddets størrelse omregnet i kroner. Du skal forvente, at der er en sagsbehandlingstid på 12 uger, efter du har henvendt dig til os. 2.2 Opfølgning af bevillingen Opfølgning af din BPA-ordning vil foregå efter en konkret individuel vurdering, dog senest efter 6 måneder. Her vil den bevilligede hjælp blive evalueret og eventuelt justeret. Derefter vil BPA-ordningen som udgangspunkt blive revurderet en gang om året, eller hyppigere såfremt der opstår behov for dette. Du kan anmode om justering af ordningen i forhold til bevilling af hjælpertimer på et hvilket som helst tidspunkt. Dette sker ved henvendelse til Specialrådgivningen. Du skal gøre det hvis der sker væsentlige ændringer i dit behov for støtte, både i opog nedadgående retning. Som en del af opfølgningen skal Haderslev Kommune bl.a. sikre: - At behovet for hjælp er i overensstemmelse med den udmålte hjælp - At du får den pleje, overvågning og ledsagelse som var hensigten med bevillingen - At du fortsat opfylder betingelserne for hjælpen, herunder betingelserne for at kunne fungere som arbejdsleder og eventuelt arbejdsgiver - At du tilrettelægger arbejdet tilfredsstillende, og at hjælperne udfører dette tilfredsstillende - Om der er for hyppige hjælperskift, som eventuelt kan give anledning til en særlig indsats. Såfremt både du og sagsbehandleren finder at ordningen fungerer tilfreds-stillende, vil din bevilling fortsætte. 6

7 2.3 Overførsel/opsparing af timer Som udgangspunkt forventes det, at de timer du har fået bevilliget afspejler dit behov. Du kan dog indgå en aftale med Haderslev Kommune om, at uforbrugte timer overføres til det efterfølgende år, og anvendes efter nærmere aftale. Der skal være tale om planlagt opsparing med et konkret formål, f.eks. ferie, kurser, familliesammenkomster, sportsarrangementer m.v. Såfremt du har en større opsparing af timer, vil Haderslev Kommune vurdere, om den tildelte hjælp er i overensstemmelse med dit behov. Du skal indsende ansøgning om overførsel af timer til Haderslev Kommune, Specialrådgivningen. Har vi ikke modtaget ansøgning om overførsel af timer inden den 15. december, vil timeregnskabet blive nulstillet pr. 1. januar. Som et led i tilsynet med om du får den fornødne hjælp, kan Haderslev Kom-mune anmode om oplysninger om den faktiske hjælp du modtager, eksempelvis i form af kopi af hjælpernes lønsedler. 2.4 Ophør af BPA Såfremt du ikke længere er i stand til at administrere arbejdslederrollen, er du ikke længere berettiget til BPA-ordning. For at sikre at du har mulighed for at afvikle din BPA ordning, for såvel hjælpere samt eventuelt en forening, vil ophør altid blive varslet med 3 måneder. Der skal i dette tilfælde udarbejdes en handleplan, som indeholder hvilken anden hjælp, der træder i stedet for. Dødsfald Din bevilling bortfalder ved udgangen af den måned, hvor dødsfaldet indtræder. Udgiften til dine hjælpere dækkes dog i minimum en måned efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er indtrådt. 2.5 Klageadgang Ved uenighed i den afgørelse Haderslev Kommune har truffet, kan du påklage til Det Sociale Nævn. Det er dog udelukkende udmålingen af behovsvurderingen der kan påklages og ikke udmålingen af kronebeløbet. Klagevejledning vedlægges altid den skriftlige afgørelse. 7

8 Udmåling af timer Udmålingen af BPA foretages på baggrund af en nøje individuel og helhedsorienteret vurdering af hvad du selv kan klare, hvilke funktioner hjælperne skal dække samt i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter hjælpen skal ydes. Ved en ny BPA-ordning og ved revurdering af en eksisterende BPA-ordning vil der af bevillingsskrivelsen fremgå hvor mange timer der er bevilliget. 3.2 Omregning af udmålt hjælp til kronebeløb Det fastsatte timetal i en BPA-ordning er grundlaget for beregning af det kontante tilskud der udbetales. Haderslev Kommune tager ved beregning af kronebeløbet udgangspunkt i den til enhver tid gældende overenskomst indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund. I beregningen indgår omkostninger som f.eks. feriepenge, pension, barselsfond, ATP m.v. Dine hjælpere er ikke kommunalt ansatte medarbejdere og er derfor heller ikke omfattet af KL s overenskomster på det kommunale område. Løn- og ansættelsesforholdene for hjælperne er alene et spørgsmål mellem dig, eller den der har påtaget sig arbejdsgiverrollen, og hjælperne. 3.3 Udgifter til hjælperne Ved udmåling af din BPA-ordning vil der som udgangspunkt blive udmålt et særskilt beløb til dækning af de udgifter, du direkte og indirekte har i forbindelse med det at have hjælpere ansat. Udgangspunktet er, at der til borgere med mindre omfattende hjælp bevilliges kr pr. måned (2010-niveau). Mindre omfattende hjælp defineres til borgere der har hjælp under 50 timer ugentligt. Til borgere med mere omfattende hjælp udmåles kr pr. måned (2010- niveau). Mere omfattende hjælp defineres som borgere der har hjælp over 50 timer ugentligt. Der skal dog altid træffes en konkret, individuel afgørelse, hvorfor beløbet i den enkelte sag kan være større eller mindre. Beløbet skal eksempelvis dække følgende ekstra omkostninger i hjemmet: Handsker, ekstra toiletpapir, håndsæbe, ekstra forbrug af vand, varme, strøm m.v. Derudover skal beløbet dække ekstra omkostninger udenfor hjemmet, eksempelvis billetter til hjælpere, hjælperes transport- og opholdsudgifter (herunder hjælperudgifter ved ferie i udlandet m.v.) samt direkte arbejdslederudgifter, 8

9 eksempelvis tilskud til printer, papir, farvepatroner, internetabonnement, telefonudgifter m.v. Beløbet til direkte og indirekte hjælperudgifter udbetales til din NEM-konto, og der skal ikke aflægges regnskab for hvad beløbet bruges til. Standardbeløbet til hjælperudgifter er udregnet som 40 % af satsen for henholdsvis bistands- og plejetillæg. 3.4 Bistands- og plejetillæg Hvis du har fået tilkendt pension før kan du have et bistandstillæg eller plejetillæg til pensionen. Såfremt dette er tilfældet, skal der ved bevilling/revurdering af din BPA-ordning i hvert enkelt tilfælde vurderes, i hvilket omfang et tilkendt bistands-/plejetillæg skal indgå ved udmåling af hjælpen. Såfremt dit eventuelle bistands-/plejetillægget ikke indgår ved udmålingen af hjælpen, skal dette i så fald dække både direkte og indirekte hjælperudgifter, hvorfor du ikke vil modtage tilskud jf Det vil fremgå af bevillingsbrevet til dig, hvorvidt bistands-/plejetillægget medgår til betaling af din BPA-ordning. 3.5 Merudgifter efter SEL s 100 Er du under 65 år, og har du bevilliget BPA-ording efter SEL 96, kan du søge om dækning af merudgifter efter SEL 100. For at få bevilliget dækning af merudgifter skal du have sandsynliggjorte udgifter over kr pr. år. De udgifter, der ikke dækkes via SEL s 96, kan du søge om at få dækket via SEL s 100. Dette kan eksempelvis være udgifter til medicin, befordring til behandling m.v. Merudgift dækket via SEL s 100 bortfalder pr. automatik med udgangen af den måned du fylder 65 år. 3.6 Personlig assistance Hvis du får tildelt Personlig Assistance jf. Lov om kompensation til handicappede i Erhverv, vil de timer der bevilliges efter denne lov blive modregnet i de timer der bevilliges efter BPA-ordningen. Timeudmålingen og dermed det økonomiske tilskud vil blive reduceret. 9

10 4.0 Din hverdag 4.1 Hjælpemidler Personlige hjælpemidler til dig Personlige hjælpemidler til dig, eksempelvis kørestole jf. SEL s 112, invalidebil jf. SELs 114 og boligændringer jf. SELs 116 skal du selv ansøge om. Dette sker ved henvendelse til Haderslev Kommune, Visitation, Trekanten 7, 6500 Vojens, tlf Hjælpemidler/arbejdsredskaber til støtte af hjælperens arbejdsopgaver Såfremt der er behov for hjælpemidler/arbejdsredskaber der skal understøtte hjælperens arbejdsfunktioner, skal du rette henvendelse til Haderslev Kommune, Specialrådgivningen. Omkostningen til hjælpemidler/arbejdsredskaber til støtte af hjælpernes arbejdsopgaver bliver dækket som en enkeltydelse jf. SELs 96. Det sker efter regning. 4.2 Hospitalsindlæggelse, sygdom m.v. Ved indlæggelser i mere end en uge, forværring af funktionsniveau m.v. er du forpligtet til at orientere Haderslev Kommune. Forventes indlæggelsen at vare længere end én uge, vil BPA ordningen blive sat i bero, hvilket vil betyde, at hjælperne ikke oppebærer løn, da varetagelse af din pleje og omsorg m.m. skal foretages af personalet på sygehuset, jf. Sundheds-lovens regler. 4.3 Din ferie Ved udmåling af hjælpen til dig vil der i bevillingen være indregnet timer til brug i forbindelse med ferie og week-endophold. Dette vil fremgå særskilt af din bevilling. Du disponerer selv over tilskuddet, og det er derfor dit eget ansvar at få timeforbruget til at slå til. Der kan ikke i forbindelse med din ferie eller week-end ophold bevilges yderligere timer, end det, der fremgår af bevillingsskrivelsen. Tilskuddet til direkte og indirekte rejseudgifter for hjælperne er fastsat så det også dækker hjælpernes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med ferie og weekendophold, uanset om det er i Danmark eller i udlandet. Se punkt 3.3. Du kan som udgangspunkt beholde din BPA-ordning ved ophold i udlandet i op til 14 dage. Ved ophold i udlandet udover 14 dage skal din BPA-ordning som udgangspunkt afsluttes/sættes i bero. Du skal derfor kontakte Specialrådgivningen før endelige aftaler indgåes. 10

11 5.0 Ekstern arbejdsgiver 5.1 Hvis du vælger en ekstern arbejdsgiver Du har mulighed for at indgå aftale med en nærtstående, en forening eller et privat firma om overførsel af tilskuddet vedrørende din BPA-ordning. Herefter vil de være arbejdsgiver for dine hjælpere. Når du vælger en ekstern arbejdsgiver, er valget alene dit ansvar. Eventuelle uoverensstemmelser mellem dig og dem du har valgt til at varetage arbejdsgiveropgaven, er ikke et anliggende for Haderslev Kommune. Ligeledes vil eventuelle uoverensstemmelser mellem dine hjælpere og den du har valgt til arbejdsgiveropgaven og heller ikke være et anliggende for Haderslev Kommune. Den eksterne arbejdsgiver kan vælge at sige nej til at varetage arbejdsgiveropgaven for dig. Haderslev Kommune påtager sig ikke ansvar for hvordan firmaerne/ organisationerne udfører opgaven. 5.2 Hvilke opgaver løser den eksterne arbejdsgiver for dig Når du har valgt en ekstern arbejdsgiver, skal denne varetage alle opgaver som arbejdsgiver, og har dermed ansvaret for alle praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til en BPA-ordning jf. ovenstående beskrivelse af arbejdsgiveropgaverne. Se afsnit 1.3. Det er dog fortsat dit ansvar at varetage rollen som arbejdsleder, dvs. tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne jf. ovenstående beskrivelse af arbejdslederopgaverne. Se afsnit 1.3. Vi vil anbefale at du sammen med den du har valgt at overdrage arbejdsgiveransvaret til afstemmer, hvilke opgaver der løses af hvem. 5.3 Procedurer ved valg af ekstern arbejdsgiver Når du har valgt at overdrage arbejdsgiveransvaret til en ekstern arbejdsgiver og har valgt denne, udarbejdes en tre-partsaftale mellem dig, den eksterne arbejdsgiver og Haderslev Kommune som synliggøre aftaler om betaling, opsigelse m.v. Se afsnit Der vil som minimum være en frist på løbende måned + 30 dage inden en aftale om skift til ekstern arbejdsgiver træder i kraft. 5.4 Afregning til ekstern arbejdsgiver for hjælperløn Tilskuddet for hjælperlønningen vil blive udbetalt til den eksterne arbejdsgiver hver måned forud. 11

12 Tilskud til hjælpernes løn under sygdom og barnets 1. og 2. sygedag udbetales efter regning. Bidrag til barselsfond dækkes efter regning. Beløbet overføres til den forening du har valgt som arbejdsgiver. Beløbet til direkte og indirekte hjælperudgifter vil fortsat blive udbetalt til din NEMkonto. 5.5 Afregning til ekstern arbejdsgiver for arbejdsgiveropgaven Når tre-partsaftalen er indgået, vil den eksterne arbejdsgiver modtage et honorar for varetagelse af arbejdsgiveropgaven. Honoraret for dette udgør: kr pr. bevilliget time hvis din bevilling er 37 timer eller mindre pr. uge. kr pr. bevilliget time hvis din bevilling er mellem timer pr. uge. kr. 8.- pr. bevilliget time hvis din bevilling er mere end 101 time pr. uge. Dette vil blive afregnet forud til den eksterne arbejdsgiver du har valgt. Dette afsnit er ikke gældende, såfremt du vælger at overdrage arbejdsgiveransvaret til en nærtstående. 5.6 Revision samt efterfølgende tilbagebetaling eller regulering Den eksterne arbejdsgiver skal 1 gang årligt udarbejde et regnskab for det overførte tilskud til din BPA-ordning. Derudover skal den eksterne arbejdsgiver sikre, at der udarbejdes en opgørelse over de udmålte og forbrugte timer. Begge skal være Haderslev Kommune i hænde senest 1 måned før udløb af din bevilling. Tilskud, som ikke er anvendt til de formål der er nævnt i SEL s 96 skal tilbagebetales til Haderslev Kommune. I praksis betyder dette, at er der brugt færre timer end der er udmålt, eller er pengene brugt til andre formål end det der fremgår af bevillingen, skal det overskydende beløb betales tilbage til Haderslev Kommune. Efter aftale med Haderslev Kommune kan du dog indgå aftale om at udbetalt tilskud til uforbrugte timer overføres til det efterfølgende år, se afsnit 2.3. Såfremt der ikke indgåes aftale om opsparing eller overførsel af timer, kan Haderslev Kommune modregne tilskud til uforbrugte timer i førstkommende udbetaling. 6.0 Hvis du selv eller en nærtstående er arbejdsgiver 6.1 Hvilke valgmuligheder har du 12

13 Hvis du har fået bevilget BPA-ordning, og ikke har udpeget en ekstern arbejdsgiver, har du følgende valgmuligheder vedrørende arbejdsgiveropgaven. Du kan vælge selv at være arbejdsgiver Du kan vælge, at en nærtstående (f.eks. en ægtefælle) skal være arbejdsgiver. Dernæst skal du vælge følgende: Du eller den nærtstående du har valgt til at løse arbejdsgiveropgaven kan vælge selv at varetage lønadministrationen Du eller den nærtstående du har valgt til at løse arbejdsgiveropgaven kan vælge at Haderslev Kommune kan varetage lønadministrationen Du eller den nærtstående du har valgt til at løse arbejdsgiveropgaven kan vælge en virksomhed til at varetage lønadministrationen Hvis du vælger at Haderslev kommune skal varetage lønadministration vil dette ske gennem Multidata Lønadministration (se afsnit 7). Hvis du vælger et firma til at varetage lønadministrationen for dig, skal dette firma godkendes af Haderslev Kommune inden de udfører arbejdet for dig. Ligeledes skal der foreligge en aftale om honorering af firmaet, som også skal godkendes af Haderslev Kommune. 6.2 CVR-Registrering når du selv er arbejdsgiver Når du vælger selv at være arbejdsgiver, uanset om du selv er lønudbetaler eller om lønnen udbetales af andre, skal du registreres som arbejdsgiver. Du kan på letnok.dk få yderligere vejledning. Dette betyder, at du bliver registreret med et 8- cifret cvr-nummer, som sikrer en entydig identifikation af dig. Herefter kan du henvende dig i din bank og få oprettet en erhvervskonto Tilskuddet til dækning af hjælperlønningerne vil blive overført til denne erhvervskonto. CVR-nr. skal meddeles til Haderslev Kommune. 6.3 Forsikring af hjælpere Du har som arbejdsgiver pligt til at tegne forsikring for dine ansatte. Forsikringerne skal være i orden inden hjælperen starter. Det drejer sig om: Arbejdsskadeforsikring Erhvervsansvarsforsikring Rejseforsikring (ved rejser i udlandet) Du (eller den nærtstående, hvis den nærtstående er arbejdsgiver) beslutter selv i hvilket forsikringsselskab hjælperforsikringen skal tegnes. 13

14 Haderslev kommune udbetaler et beløb til dig svarende til præmien på ovennævnte, når der fremsendes dokumentation for indgået aftale med forsikringsselskab. Dette beløb overføres til din erhvervskonto. 6.4 Overførsel af det udmålte beløb Hvis du selv eller en nærtstående vælger at være arbejdsgiver og lønudbetaler, vil der hver måned forud blive overført et tilskud fra Haderslev Kommune til din erhvervskonto til dækning af hjælpernes lønudgifter. Det er dit, eller den nærtståendes ansvar at få tilskuddet til at slå til. Såfremt tilskuddet overføres til en nærtstående eller du selv vælger at være arbejdsgiver, vil varetagelse af denne opgave ikke blive aflønnet. 6.5 Revision samt efterfølgende tilbagebetaling eller regulering Du (eller den nærtstående) skal betale alle udgifter, som vedrører hjælpernes løn, direkte fra erhvervskontoen. Ved alle bevægelser på kontoen er det hensigtsmæssigt for dig at anføre så mange oplysninger som muligt om ind- og udbetalinger. Der må ikke ske overførsel til/fra dine private konti og der må ikke være udbetalinger, der vedrører andet end dine arbejdsgiverrelaterede udgifter. Du eller den nærtstående skal 1 gang årligt udarbejde et regnskab for tilskuddet til løn til dine hjlælpere. Derudover skal du eller den nærtstående sikre, at der udarbejdes en opgørelse over de udmålte og forbrugte timer. Begge skal være Haderslev Kommune i hænde senest 1 måned efter udløb af din bevilling hvert år. Tilskud, som ikke er anvendt til de formål der er nævnt i SEL s 96 skal tilbagebetales til Haderslev Kommune. I praksis betyder dette, at er der brugt færre timer end der er udmålt, eller er pengene brugt til andre formål end det der fremgår af bevillingen, skal det overskydende beløb betales tilbage til Haderslev Kommune. Efter aftale med Haderslev Kommune kan du dog indgå aftale om at udbetalt tilskud til uforbrugte timer overføres til det efterfølgende år, se afsnit 2.3. Såfremt der ikke indgås aftale om opsparing eller overførsel af timer, kan Haderslev Kommune modregne tilskud til uforbrugte timer i førstkommende udbetaling. Du eller den nærtstående skal gemme alle bilag i mindst 5 år, og såfremt Haderslev Kommune anmoder om det, skal der afleveres kontoudskrift og kopi af bilag. 14

15 7.0 Når du vælger at Haderslev Kommune skal udbetale løn 7.1 Ansvar/procedure Når du vælger at Haderslev Kommune skal være lønudbetaler, er det fortsat dig der er arbejdsgiver for hjælperne. Tilskuddet til dækning af hjælpernes lønudgifter indsættes på din erhvervskonto. Haderslev Kommune har valgt at udbetalingen af løn varetages af Multidata Lønadministration. Du skal udfylde tilmelding til Multidatas Lønadministration og du vil herefter blive kontaktet, og få nærmere oplysninger om procedurer ved lønudbetaling. Du kan indberette løn over web-mail eller kontakte Multidata Lønadministration pr. telefon. Det er dit ansvar at sørge for at Multidata modtager de relevante oplysninger for at sikre den korrekte lønudbetaling. Det er ligeledes dit ansvar at sikre, at lønudbetalingen hver måned ikke over-stiger det beløb Haderslev Kommune har udmålt til dækning af dine lønudgifter. Multidata Lønadministration er udelukkende lønudbetaler og er ikke ansvarlig for hvorvidt udbetalingen er i overensstemmelse med indholdet af din bevilling. Alle arbejdsgiverrelaterede spørgsmål som dine hjælpere måtte have, herunder spørgsmål om manglende eller forkert lønudbetaling, skal dine hjælpere rette til dig. 7.2 Revision samt efterfølgende tilbagebetaling eller regulering Uagtet Multidata Lønadministration er lønudbetaler, er du fortsat forpligtiget til 1 gang årligt at udarbejde et regnskab for tilskud til BPA. Du er ligeledes ansvarlig for at der udarbejdes en opgørelse over de udmålte og forbrugte timer. Begge skal være Haderslev Kommune i hænde hvert år senest 1 måned efter udløb af din bevilling. Tilskud, som ikke er anvendt til de formål der er nævnt i SEL s 96 skal tilbagebetales til Haderslev Kommune. Tilskud, som ikke er anvendt til de formål der er nævnt i SEL s 96 skal tilbagebetales til Haderslev Kommune. I praksis betyder dette, at er der brugt færre timer end der er udmålt, eller er pengene brugt til andre formål end det der fremgår af bevillingen, skal det overskydende beløb betales tilbage til Haderslev Kommune. Efter aftale med Haderslev Kommune kan du dog indgå aftale om at udbetalt tilskud til uforbrugte timer overføres til det efterfølgende år, se afsnit

16 Såfremt der ikke indgås aftale om opsparing eller overførsel af timer, kan Haderslev Kommune modregne tilskud til uforbrugte timer i førstkommende udbetaling. Du eller den nærtstående skal gemme alle bilag i mindst 5 år, og såfremt Haderslev Kommune anmoder om det, skal der afleveres kontoudskrift og kopi af bilag. 8.0 Hjælpernes ansættelsesforhold 8.1 Ansættelse af hjælpere Som arbejdsgiver har du det fulde arbejdsgiveransvar over for dine ansatte hjælpere. Det vil sige, at du har ansvar for ansættelse, afskedigelse, løn-indberetning, arbejdsmiljø, forsikringspligt og tilrettelæggelse af arbejdet. Du skal desuden informere om ansættelsesforholdene i hjælperordningen. Der er nogle undtagelser fra din ret til selv at aftale arbejdsvilkår med dine hjælpere. Haderslev Kommune dækker ikke lønudgifter til hjælpere under 18 år Haderslev Kommune dække ikke lønudgifter til timer som ligger ud over den givne bevilling Haderslev Kommune udbetaler ikke løn til handicaphjælpere udover 48 arbejdstimer pr. uge i gennemsnit set over en 4 måneders periode incl. merarbejde. (Dette følger de til enhver tid gældende regler omkring arbejdstid) Såfremt hjælperen holder ferie med feriepenge fra det faste job hos dig, kan hjælperen ikke optjene løn hos dig i samme periode. Ved annoncering efter hjælpere, skal du som arbejdsgiver overholde gældende regler om ligebehandling og forbud mod forskelsbehandling. Der må som hovedregel ikke forskelsbehandles på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Socialministeriet har givet dispensation til området, så det er muligt at søge en handicaphjælper på nogenlunde samme alder som dig. Der ud over accepteres det normalt, at der kan søges en handicaphjælper af samme køn som dig, såfremt hjælperen skal hjælpe med personlig pleje. Det er derimod ikke tilladt at annoncere efter en hjælper af modsat køn eller med en anden alder. Ved ansættelse af en handicaphjælper skal der udarbejdes en ansættelses-kontrakt, der som minimum overholder Lov om Ansættelsesbeviser. Du kan vælge at benytte en standardansættelseskontrakt for handicaphjælpere, men skal være opmærksom på, om der i ansættelsen er særlige forhold, der skal specificeres yderligere i ansættelseskontrakten. Standardansættelseskontrakten for handicaphjælpere kan findes på Væsentlige vilkår skal fremgå af ansættelseskontrakten. Det er vigtigt at få angivet 16

17 specielle ansættelsesbetingelser eller vilkår i kontrakten, eller lade kontrakten henvise til f.eks. en arbejdsbeskrivelse. Det kan være en god ide, at du udarbejder skriftlig information til dine hjælpere om hvilke arbejdsopgaver de skal løse for dig. Løn- og ansættelsesforhold for hjælperne er et spørgsmål mellem dig som arbejdsgiver og dine hjælpere. Haderslev Kommune er ikke forpligtet til at tage højde for dine private aftaler eller særlige aftalte overenskomstmæssige forhold. Hvis du vælger at tiltræde en overenskomst, som sikrer medarbejderne andre løn- og ansættelsesforhold end det tilskud, som Haderslev Kommune udmåler, er merudgiften således for din egen regning. Haderslev Kommune beregner tilskuddet med udgangspunkt i den til enhver tid gældende overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund. Hvis der skal ske væsentlige ændringer i dine hjælperes ansættelsesvilkår, skal ændringerne meddeles med et varsel, der svarer til hjælperens opsigelsesvarsel. Væsentlige vilkårsændringer kan være f.eks. ændring af løn, pension, arbejdstid, ansættelsessted, væsentligt ændrede arbejdsopgaver m.v. 8.2 Afskedigelse af hjælpere I nogle situationer er du som arbejdsgiver nødt til at opsige en hjælper. Du har ansvaret for at arbejdsforholdet afsluttes på en korrekt og ordentlig måde. For det første skal årsagen til opsigelsen være velbegrundet. Der skal have fundet en tjenstlig samtale sted forinden, hvor hjælperen er blevet gjort opmærksom på de forhold, som du er utilfreds med eller som nødvendiggør en opsigelse. Samtidig har din hjælper mulighed for at give sine synspunkter til kende. Vi vil anbefale, at du inden du skrider til en eventuel opsigelse, søger råd og vejledning på Nedenstående er eksempler på opsigelsesgrunde: Opsigelse på grund af væsentlige ændringer i ansættelsen: Ændringer i en bevilling som medfører et ændret timetal og dermed en anderledes vagtplan, hvor medarbejderen ikke længere kan indgå. Der kan være så væsentlige samarbejdsproblemer, at forholdet ikke kan fortsætte. Opsigelse på grund af sygdom Hyppig sygdom. Hvis en hjælper ofte er kortvarigt fraværende, uden egentlig begrundet sygdom, skal der finde en tjenstlig samtale sted, for eventuelt at finde frem til om der kan være årsager ved arbejdet, som begrunder dette hyppige fravær. hvis der ikke er rimelige begrundelser til fraværet, skal 17

18 medarbejderen gøres bekendt med, at ved en fortsættelse kan dette medføre opsigelse. Langvarig sygdom. Der indhentes lægelige oplysninger ved sygdom ud over 14 dage. Hvis sygdommen er af en sådan karakter, at hjælperen ikke forventes at kunne vende tilbage til hjælperjobbet eller sygdommen er af meget lang varighed, opsiges hjælperen. Også her skal der finde en samtale sted forud for opsigelsen. Haderslev Kommune forbeholder sig ret til, ikke at refundere løn under sygdom til medarbejdere som har sygefravær længere end 3 måneder. Ved alle former for opsigelse skal de gældende opsigelsesvarsler jf. Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund overholdes (se tabel nedenfor) Anicennietet Fra arbejdsgiver/borger Fra medarbejder 0 til 14 dage Dag til dag Dag til dag 14 dage til 3 måneder 7 dage 7 dage 3 6 måneder 14 dage 7 dage 6 12 måneder 1 måned 14 dage Mere end 12 måneder 2 måneder 1 måned Uanset om opsigelsen er fra medarbejderens side eller fra din side, bør opsigelsen ske skriftligt. Haderslev Kommune har ingen forpligtelser hverken overfor medarbejder eller dig, såfremt du ikke overholder gældende lovgivning. Dette er udelukkende et anliggende mellem medarbejderen og dig. 8.3 G-dage Som arbejdsgiver er du jf. gældende lovgivning pligtig til at betale dagpengegodtgørelse svarende til 3 dage (g-dage) til medarbejdere, du har afskediget. Det er pt. max. 16 g-dage pr. medarbejder pr. kalenderår Jf. gældende lovgivning på området. Haderslev Kommune udmåler 0,5% af den samlede lønsum som aconto-beløb til dækning af eventuelle g-dage. Din årlige opgørelse over de udmålte og forbrugte timer skal indeholde oplysning om eventuel afregning af g-dage. Tilskud, som ikke er anvendt til g-dage skal tilbagebetales til Haderslev Kommune. 8.4 Frigørelsesattest Det frarådes at udstede frigørelsesattester til medarbejdere der ikke kan beskæftiges fuldtids, da dette vil medføre, afregning af g-dage til medarbejderen for hver endt vagt. 18

19 Såfremt du har udstedt en frigørelsesattest, vil udgiften ikke blive refunderet af Haderslev Kommune. 8.5 Hjælpernes vilkår under ferie, sygdom, barselsorlov, pension m.v. Ferie Dine hjælpere har ret til at afholde 5 ugers ferie pr. ferieår jf. Ferielovens regler uanset om der er optjent feriepenge året før eller ej. Hvis hjælperen ikke har optjent feriepenge, må hjælperen selv finansiere ferien. Der henvises til Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund samt Du skal i videst muligt omfang imødekomme hjælperens ønske om ferietidspunkt. Der skal ifølge ferieloven i videst muligt omfang tages hensyn til medarbejdere med skolesøgende børn. Sygdom Du skal fastsætte procedurer for hjælperens sygemelding. Det skal fremgå af proceduren, eventuelt i ansættelseskontrakten, til hvem og hvornår hjælperen skal melde sig syg. Du, eller den du har valgt som arbejdsgiver, skal udbetale løn under sygdom jf. Bekendtgørelse nr af og Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag Og Arbejde/Fagligt Fælles Forbund. Sygdommen skal anmeldes til sygedagpengekontoret i hjælperens bopælskommune hurtigst muligt jf. Lov om Sygedagpenge. Hvis anmeldelsen ikke modtages rettidigt, kan refusion først opnås fra det tidspunkt, hvor anmeldelsen er modtaget i bopælskommunen. Det er din pligt som arbejdsgiver at sikre, at fraværet anmeldes rettidigt, da du som arbejdsgiver vil blive gjort ansvarlig for en eventuel udgift på grund af manglende indhentelse af refusion. Yderligere information omkring Lov om sygedagpenge kan du finde på nemrefusion.dk, hvor sygefravær også kan anmeldes. Såfremt sygedagpengerefusionen fra hjælperens bopælskommune ophører, og dette skyldes handicaphjælperens forsømmelse af de pligter der følger af sygedagpengeloven, vil Haderslev Kommune ophøre med at dække udgifter forbundet med dette. Haderslev Kommune udmåler 6,5% af den samlede lønsum som aconto-beløb til dækning af eventuelle merudgift som følge af løn under sygdom. Din årlige opgørelse over de udmålte og forbrugte timer skal indeholde oplysning om eventuelle ekstraudgifter som følge af sygdom. Tilskud, som ikke er anvendt til disse ekstraudgifter, skal tilbagebetales til Haderslev Kommune. 19

20 Hvis du har valgt at Haderslev Kommune er lønudbetaler, og lønudbetalingen varetages af Multidata Lønadministration, skal du kontakte Multidata Lønadministration på første sygedag. Multidata Lønadministration anmelder sygefraværet og sørger for at indhente refusioner efterfølgende. Du skal ligeledes give Multidata Lønadministration information, når hjælperen igen bliver raskmeldt. Lægeerklæring Du kan forlange en tro-og love erklæring fra hjælperen om sygdom. Der kan ikke længere indhentes almindelige lægeerklæringer fra hjælperens læge. I tilfælde af længerevarende sygdom kan der indhentes anden dokumentation fra hjælperens læge, eller der kan i samarbejde mellem dig, hjælper og hjælperens læge udarbejdes en mulighedserklæring. Udgifter til dokumentation for sygdom eller mulighedserklæring skal afholdes af dig. Sygefraværssamtale Vi anbefaler, at du afholder en sygefraværssamtale med dine medarbejdere hvis der er sygefravær over 14 sammenhængende dage. Ligeledes anbefaler vi, at du afholder sygefraværssamtaler såfremt du har medarbejdere der enten har haft hyppige korte fraværsperioder indenfor kort tid eller har et påfaldende mønster i sygefravær, eksempelvis mandag/fredag. Nærmere oplysninger om lægeerklæringer og afholdelse af sygefraværssamtaler kan du finde på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside Barns 1. og 2. sygedag Der udbetales løn ved barns 1. og 2. sygedag jf. bekendtgørelse nr af stk. 4. Haderslev Kommune udmåler 0,4% af den samlede lønsum som aconto-beløb til dækning af eventuelle ekstraomkostninger som følge af barns 1. og 2. sygedag. Din årlige opgørelse over de udmålte og forbrugte timer skal indeholde oplysning om eventuel afregning af ovennævnte ekstraudgifter. Tilskud, som ikke er anvendt til ovennævnte, skal tilbagebetales til Haderslev Kommune. Graviditet, barsel og forældreorlov Hjælperen har ret til fravær jf. overenskomst indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde/fagligt Fælles Forbund. Hvis du har valgt at Haderslev Kommune er lønudbetaler, og lønudbetalingen som følge deraf varetages af Multidata Lønadministration, skal du kontakte Multidata Lønadministration på første fraværsdag. Multidata Lønadministration anmelder fraværet og sørger for at indhente refusioner efterfølgende. Du skal ligeledes give Multidata Lønadministration information, når hjælperens fravær slutter. 20

21 Pension Hjælperne har ret til pension jf. overenskomst indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde/fagligt Fælles Forbund. Haderslev Kommune udmåler 8% af den samlede lønsum som aconto-beløb til dækning af pension til de hjælpere som opfylder betingelserne for pension jf. ovennævnte overenskomst. Din årlige opgørelse over de udmålte og forbrugte timer skal indeholde oplysning om indbetaling til pension samt dokumentation for indbetaling til pensionsselskab. Tilskud, som ikke er anvendt til dette, skal tilbagebetales til Haderslev Kommune. ATP Haderslev Kommune skal dække omkostninger ved bidrag til ATP s barselsordning for det private arbejdsmarked, jf. lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked. Disse omkostninger dækkes efter regning. Barselsfond Haderslev Kommune udmåler 0,29% af lønsummen som acontobeløb til dækning af indbetaling til Industriens Barselsfond for de medarbejdere der er omfattet af det Din årlige opgørelse over de udmålte og forbrugte timer skal indeholde oplysning om indbetaling til barselsfond. Tilskud, som ikke er anvendt til dette, skal tilbagebetales til Haderslev Kommune. 8.6 Oplæring af hjælpere Du eller den du har valgt til at varetage arbejdsgiveropgaven, varetager oplæring og daglig instruktion af hjælperne. Der vil af din bevilling fremgå hvor mange timer der afsættes til løn under oplæring af nye hjælpere. Oplysning om dette skal enten du eller den du har valgt til at varetage arbejdsgiveropgaven indsende til Haderslev Kommune, Specialrådgivningen. 8.7 Kurser til hjælperne Er du eller en nærtstående arbejdsgiver og har dine hjælpere behov for specifikke kurser i f.eks. forflytningsteknik, skal du henvende dig til Haderslev Kommune, Specialrådgivningen for afdækning af muligheder. Udgifter i forbindelse med eventuelle kurser dækkes af Haderslev Kommune jf. SEL Arbejdspladsvurdering (APV) 21

22 Arbejdet som hjælper er som udgangspunkt omfattet af alle arbejdsmiljølovens regler, og du eller den du har valgt til at varetage arbejdsgiveransvaret skal derfor udarbejde en APV, som mindst en gang hver 3. år skal revideres. Derudover skal APV en revideres, såfremt der sker væsentlige ændringer i situationen. Arbejdspladsvurderingen skal udarbejdes af dig, eller den du har valgt som arbejdsgiver, og hjælperne i fællesskab. Regler og gode råd til udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger findes på Arbejdstilsynets hjemmeside alternativt Hvis APV en påviser, at der er behov for arbejdsrelaterede hjælpemidler, skal du kontakte Haderslev Kommune, Specialrådgivningen. Eventuelle arbejdsrelaterede hjælpemidler følger det serviceniveau der er gældende for den kommunale hjemmepleje i Haderslev kommune. Dette dækkes efter regning. 8.9 Udmåling til p-møder, mus-samtale mv. Som arbejdsleder bør du afholde personalemøder. Til dette vil din bevilling indeholde 1,5 time pr. kvartal pr hjælper. Derudover vil din bevilling indeholde 1,5 time pr. hjælper pr. år til MUS (Medarbejder Udvikling samtaler). 9.0 Råd og vejledning Til og med 2010 har Servicestyrelsen etableret en særlig rådgivningsfunktion for borgere med BPA. Her kan du få svar på de juridiske spørgsmål, der knytter sig til arbejdsgiver- og arbejdslederrollen, herunder regler om ansættelsesbeviser, arbejdsmiljø, forsikringer, ferieloven m.v. Du kan finde informationen på Servicestyrelsen udbyder ligeledes kurser for nye og eksisterende borgere som har en BPA-ordning. Du kan finde oplysninger om dette på Haderslev Kommune kan ligeledes yde støtte, dels i nyoprettede BPA-ordninger, og dels løbende i forbindelse med praktiske og administrative spørgsmål hos såvel dig som bruger og dine hjælpere. Dette gælder dog ikke juridisk bindende bistand, som vejleder og/eller bisidder. 22

23 10.0 Bilag 10.1 Tre parts kontrakt 1) Parterne Tre parts kontrakt Indgået mellem Navn Adresse CPR: Telefon Privat: Mobil: Særlige kontakt oplysninger: Forening: Adresse: Telefon: Kontaktperson: CVR nummer: Kontonummer til overførsel af tilskud for hjælperlønninger Kontonummer til overførsel af honorar til ekstern arbejdsgiver: Haderslev Kommune Voksen- og Sundhedsservice Specialrådgivningen Østergade Haderslev og og 23

24 2) Ansvarsfordeling 2.1) Borgerens ansvar: Det er borgerens ansvar at varetage rollen som arbejdsleder, dvs. tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne. Ved arbejdsleder forstås, at borgeren skal Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne. Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag / annonce. Udvælge hjælpere, herunder varetage ansættelsessamtaler. Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne. Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Afholde personale møder Indberette vagtplaner til ekstern arbejdsgiver jf procedurer fastsat af ekstern arbejdsgiver. Sikre hjælpernes arbejdsmiljø jf retningslinjer fastsat af ekstern arbejdsgiver. 2.2) Ekstern arbejdsgivers (forening) ansvar: Ekstern arbejdsgiver skal varetage rollen som arbejdsgiver og har hermed ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA ordning: Ansættelse og afskedigelse af hjælpere Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne. Udbetaling af løn. Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie og barselsfond og ATP. Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Kommunikation samt eventuel regulering til kommunen. 2.3) Haderslev Kommunes ansvar: Ved bevilling eller ændring af bevilling udarbejdes et afgørelsesbrev vedlagt en timeberegning og en kroneberegning. I forbindelse med revurdering foretages ny kroneberegning på baggrund af aktuelle satser. 24

25 3) Økonomi 3.1) Honorar til ekstern arbejdsgiver (forening): Ekstern arbejdsgiver lønnes med: kr pr. bevilliget time hvis din bevilling er 37 timer eller mindre pr. uge. kr pr. bevilliget time hvis din bevilling er mellem timer pr. uge. kr. 8.- pr. bevilliget time hvis din bevilling er mere end 101 time pr. uge. Honoraret udbetales forud hver måned svarende til 1/12 af årsnormen. 3.2) Hjælper lønudgifter: Haderslev Kommune beregner ud fra den gældende timebevilling et beløb pr. år, for udgifter til aflønning af hjælpere. Beregningen er foretaget ud fra Overens-komst indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde/fagligt Fælles Forbund. Beregningen er vedlagt hver bevilling. Beløbet svarende til 1/12 af den årlige sum overføres hver måned forud til den af foreningen anviste konto. 3.3) Øvrige udgifter: Haderslev Kommune udbetaler jf. Bekendtgørelse nr af stk.2 følgende udgifter et acontobeløb dækkende: Barselsfond Barnets 1. og 2. sygedag G-dage Ekstra udgifter ved sygdom 3.4) Øvrige udgifter: Haderslev Kommune udbetaler følgende efter regning: Eventuelle udgift til APV hjælpemidler Eventuelle udgifter til hjælpernes kurser 25

26 4) Sikkerhedsstillelse 4.1) Ekstern arbejdsgiver skal senest 8 dage efter aftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af arbejdsgivers forpligtigelser overfor Haderslev Kommune. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som ekstern arbejdsgiver har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud. Sikkerheden skal svare til 1 måneds gennemsnitsbetaling, udregnet således, at tilskudssummen fordeles ligeligt på 12 måneder. 5) Kontrol og tilbagebetaling Ekstern Arbejdsgiver er forpligtet til 1 gang årligt at udarbejde et regnskab for tilskuddet til hjælperlønninger samt for udgifter som følge af barnets 1. og 2. sygedag, G-dage, løn under sygdom og pension Regnskabet for posterne benævnt under punkt 3.3 øvrige udgifter skal indeholde de elementer, som kroneberegningen er udarbejdet ud fra. Regnskabet skal desuden indeholde en opgørelse over udmålte og forbrugte timer jævnfør timeberegningen. Regnskabet skal dække året fra dato til (fra/til medio december eller medio januar). Regnskabet inklusiv opgørelse over udmålte og forbrugte timer skal være Haderslev Kommune i hænde senest I det omfang, der er forbrugt færre timer end udmålt, er arbejdsgiveren forpligtet til at tilbagebetale differencen til Haderslev Kommune. Borgeren kan dog indgå en skriftlig aftale med Haderslev Kommune om, at udbetalt tilskud til uforbrugte timer overføres til det efterfølgende år og anvendes efter nærmere aftale. Når der ikke er behov for at opspare og overføre timer, har Haderslev Kommune ret til at modregne tilskud til uforbrugte timer i førstkommende udbetaling. Tilskud, der ikke er anvendt til de formål, der er nævnt i SEL s 96, skal tilbagebetales til Haderslev kommune jf. Haderslev Kommunes Håndbog for BPA. 6) Ændringer i borgerens bevilling Ved væsentlige ændringer i borgerens bevilling eller ved ophør af bevilling, vil opsigelsesvarslet overfor foreningen være løbende måned plus 30 dage. Ændringer som følge af lovgivning kan ske med dags varsel. Haderslev Kommune vil dog bestræbe sig på at give et passende varsel 7) Oplysningspligt 26

27 Såfremt foreningen får kendskab til ændringer af borgerens situation, indlæggelser i mere end én uge, akut sygdom, forværring af funktionsniveau m. m. er foreningen uden ugrundet ophold forpligtet til at orientere Haderslev Kommune. 8) Tavshedspligt, informationspligt. Arbejdsgiver er forpligtet til at give nødvendige oplysninger om borgeren videre til Haderslev Kommune. Oplysninger anses for at være nødvendige, når de har betydning for borgerens bevilling. 9) Samtykke til videregivelse Borgeren giver gennem denne aftale, Haderslev Kommune tilladelse til at udlevere kopi af afgørelsesbreve, timeopgørelse og kroneberegninger til ekstern arbejdsgiver. Oplysninger herudover videregives kun fra Haderslev Kommune, med borgerens udtrykkelige eller skriftlige samtykke. 10) Opsigelse af samarbejde Denne Tre parts aftale kan opsiges med 3 måneders varsel af aftalens parter. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af aftalen, vil aftalen blive hævet med øjeblikkelig virkning. Væsentlig misligholdelse vil f.eks. være: Hvis hjælpen ikke leveres som aftalt Hvis regnskabet ikke indleveres rettidigt Hvis kommunen ikke oplyses om væsentlige ændringer Hvis tilskuddet ikke udbetales som aftalt og lignende. I tilfælde af, at borgeren afgår ved døden, opsiges aftalen med 1 måneds varsel. 11) Overgang fra én arbejdsgiver til en anden Lov om Lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse ved overførsel af medarbejder fra én arbejdsgiver til en anden. Haderslev Kommunes udbetaling af tilskud til ekstern arbejdsgiver sker med en måneds varsel fra udgangen af den måned, hvor der er indgået aftale om overførsel af tilskuddet, med mindre andet er aftalt mellem ekstern arbejdsgiver og Haderslev Kommune. 27

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelse af hjælpere Vær opmærksom på, at kommunen ikke yder tilskud til ansættelse af hjælpere under 18 år.

Ansættelse af hjælpere Vær opmærksom på, at kommunen ikke yder tilskud til ansættelse af hjælpere under 18 år. Bilag 3.1 Opdateret 9.06.15. HVIS DU SELV ELLER EN NÆRTSTÅENDE VÆLGER AT VÆRE ARBEJDSGIVER Om valgmuligheder Under forudsætning af at det vurderes at du er i stand til selv at være arbejdsgiver, er der

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

BPA Håndbog 96 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014

BPA Håndbog 96 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014 Brugervejledning 96 1 Indledning. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning), jf. Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Brugervejledning 96. Indledning.

Brugervejledning 96. Indledning. Brugervejledning 96 Indledning. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning), jf. Lov om Social Service 96 bevilges til dig, der har en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som medfører

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance. Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune

Borgerstyret personlig assistance. Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune Borgerstyret personlig assistance Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse: Borgerstyret personlig assistance... 1 Indledning... 4 Formålet med vejledningen... 4 Formålet

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr.

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96

Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96 Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96 1 Syddjurs Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter lov om social service 95 og 96. 2 Formålet med at beskrive

Læs mere

Håndbog til kontant tilskud efter Servicelovens 95

Håndbog til kontant tilskud efter Servicelovens 95 Håndbog til kontant tilskud efter Servicelovens 95 Brugervejledning 95 Tilskudsordning, jf. Lov om Social Service 95 bevilges til dig, der har en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som

Læs mere

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse N O TAT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2. Generelle

Læs mere

Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Brugervejledning BPA 96 Indledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA ordning), jf. Lov om Social Service bevilges til dig, der

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere