Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. europæisk etnologi, 2016-ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. europæisk etnologi, 2016-ordningen"

Transkript

1 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i europæisk etnologi, 2016-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur samt titel Hjemmel Tilhørsforhold Normering og struktur Titel... 3 Kapitel 2. Adgangskrav Adgangskrav... 3 Kapitel 3. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne Pensum... 4 Kapitel 4. Faglig profil Uddannelsens formål Kompetenceprofil for den færdige kandidat... 4 Kompetencebeskrivelse... 4 Kompetencemål... 5 Kapitel 5. Det centrale fag på kandidatniveau i europæisk etnologi Det centrale fag i europæisk etnologi Det centrale fags moduler... 7 Modul 1: Europa i verden... 7 Modul 2: Etnologisk kultur- og videnskabsteori... 8 Modul 3: Kultur og historie Modul 4: Etnologiske analysestrategier Modul 5: Etnologisk specialisering med projektplanlægning Modul 6: Etnologisk projekt Modul 7: Aktuel kulturforskning Modul 8: Projektorienteret forløb Modul 9: Speciale Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser Kapitel 9. Tilmelding til fag og prøver Tilmelding til fag og prøver Kapitel 10. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur samt titel 1. Hjemmel 2016-studieordningen for det centrale fag på kandidatniveau i europæisk etnologi (the 2016 Curriculum for the Main Subject at Master s Level in European Ethnology) er fastsat med hjemmel i 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). 2. Tilhørsforhold Kandidatuddannelsen med centralt fag i europæisk etnologi hører under studienævnet for Saxo- Instituttet og censorkorpset for europæisk etnologi. 3. Normering og struktur Kandidatuddannelsen består af det centrale fag, som omfatter moduler på samlet 90 ECTS-point inkl. specialet, samt kandidattilvalg på 30 ECTS-point. Stk. 2. Kandidattilvalget kan ligge uden for den studerendes centrale fag. 4. Titel En bestået kandidatuddannelse med centralt fag i europæisk etnologi giver ret til betegnelsen cand.mag. i europæisk etnologi. På engelsk bruges Master of Arts (MA) in European Ethnology. Stk. 2. Udgøres kandidattilvalget af et studiemønster på 30 ECTS-point, der på forhånd er beskrevet i en studieordning, giver det ret til titlen cand.mag. i europæisk etnologi med tilvalg i [det valgte tilvalg]. Kapitel 2. Adgangskrav 5. Adgangskrav Studerende med en bestået eller forventet bestået bacheloruddannelse i europæisk etnologi fra Københavns Universitet har ret til optagelse på kandidatuddannelsen i europæisk etnologi i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse i europæisk etnologi. Stk. 2. Øvrige direkte adgangsgivende bacheloruddannelser fremgår af Stk. 3. Fakultetet kan optage andre ansøgere end de i stk. 1 og 2 fastsatte. Optagelse sker, hvis ansøgeren efter fakultetets vurdering har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med en direkte adgangsgivende bacheloruddannelse, og fakultetet vurderer, at ansøger kan gennemføre uddannelsen. Se nærmere på Stk. 4. Studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende, som ønsker at følge uddannelsen på dansk, skal inden studiestart have bestået Studieprøven. Stk. 5. Fakultetet kan betinge en optagelse på en kandidatuddannelse af, at den studerende skal deltage i og bestå et suppleringsforløb på op til. Stk. 6. Suppleringsforløbet skal bestås enten inden semesterstart eller senest ved førstkommende eksamenstermin efter den studerendes studiestart. Stk. 7. Fakultetet fastsætter årligt optagelseskapaciteten på kandidatuddannelsen i europæisk etnologi. Optagelseskapaciteten offentliggøres hvert år senest 1 år før den gældende ansøgningsfrist på Stk. 8. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser, prioriteres ansøgere efter kriterier, der fremgår af 3

4 Kapitel 3. Studietekniske forhold 6. Læsning af tekster på fremmedsprog Der forudsættes evne til at læse faglige tekster på dansk, svensk, norsk og engelsk. 7. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver, herunder speciale, svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Ved opgivelse af audiovisuelt materiale omregnes 1 min. spilletid til 1 normalside. 8. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af hjemmeopgaver, herunder speciale, skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog, skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i Pensum Information om gældende pensumbestemmelser for de enkelte fagelementer findes på studiesiderne i KUnet, under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Pensum. Kapitel 4. Faglig profil 10. Uddannelsens formål Formålet med det centrale fag på kandidatniveau i europæisk etnologi er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Den studerende skal have mulighed for at udvikle og målrette sine kompetencer med henblik på specialiserede erhvervsfunktioner, herunder blive optaget på en forskeruddannelse. 11. Kompetenceprofil for den færdige kandidat Kompetencebeskrivelse En kandidat i europæisk etnologi kan analysere, dokumentere, forvalte og formidle europæisk kultur og kulturarv i en global sammenhæng og i et både nutidigt og historisk perspektiv. En kandidat i europæisk etnologi har professionelle og videnskabelige kompetencer på et niveau, som kan danne baggrund for selvstændigt, akademisk arbejde i både offentlige og private organisationer fx i form af projektarbejde og konsulentbistand for private virksomheder, myndigheder, kulturinstitutioner og andre organisationer. Kandidatuddannelsen giver ud over de faglige kompetencer også mere almene akademiske kompetencer i projektstyring, informationshåndtering, dokumentation og formidling. 4

5 Kompetencemål En kandidat i europæisk etnologi har følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af Samfunds- og kulturformer i Europa i globalt perspektiv. Globaliseringsprocesser i fortidige såvel som nutidige sammenhænge. Centrale teoretiske og metodiske tilgange til analysen af kulturhistoriske processer. Teoretiske, metodiske og analytiske spørgsmål i forbindelse med etnologiske undersøgelser, herunder feltarbejde. Centrale teorier og begreber i aktuel kultur- og samfundsteori. Forskellige videnskabsteoretiske positioner og deres implikationer for det teoretiske og analytiske arbejde. Færdigheder i at Indgå i videnskabelige diskussioner og bidrage til disse gennem selvstændige og problematiserende bidrag. Udføre kulturanalyser, der på én gang inddrager forskningsdebat og praktiske undersøgelser. Samarbejde med andre samfundsmæssige praksisfelter (fx administrative og politiske). Selvstændigt indkredse, analysere og teoretisk perspektivere en etnologisk problemstilling på baggrund af historisk og/eller nutidigt stof. Reflektere over konkrete analysers teoretiske forudsætninger og mere generelle kulturvidenskabelige implikationer. Udforme nuancerede og veldokumenterede fremstillinger af kulturanalytiske indsigter og formidle komplekst stof i egnede former. Kompetencer i at Overskue og arbejde fleksibelt med en stor mængde ny information. Planlægge og udføre undervisning, konsulent-, udrednings- og projektarbejde for kulturinstitutioner, forskningsinstitutioner, organisationer eller private virksomheder. Analysere og forvalte kulturel kompleksitet i bredere samfundsmæssige sammenhænge såvel som inden for offentlige og private virksomheder. Kapitel 5. Det centrale fag på kandidatniveau i europæisk etnologi 12. Det centrale fag i europæisk etnologi Af uddannelsens strukturerede forløb fremgår et mobilitetsvindue på 30 ECTS-point, som den studerende ved ansøgning kan benytte til studieophold og lignende. Stk. 2. Det strukturerede forløb for kandidatuddannelsen med centralt fag i europæisk etnologi fremgår af nedenstående oversigt. Alternativer til det strukturerede forløb er markeret med kursiv. Stk. 3. Tilvalg inden for eller uden for eget centralfag er placeret på 3. semester. Der kan maks. tages to af modulerne 5-8. Studiestart 1. september: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) Prøvebestemmelser 1. 1: Europa i verden (det centrale fag) 2: Etnologisk kultur- og videnskabsteori (det centrale fag) Europa i verden (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HEEK03451E Etnologisk kultur- og videnskabsteori (obligatorisk og konstituerende) Fri mundtlig prøve med fri hjemmeopgave Ekstern Fri mundtlig prøve på basis af synopsis 5

6 Aktivitetskode: HEEK03461E Ekstern 2. 3: Kultur og historie (det centrale fag) 4: Etnologiske analysestrategier (det centrale fag) Kultur og historie (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HEEK03471E Etnologiske analysestrategier (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HEEK03481E Fri hjemmeopgave Fri mundtlig prøve med synopsis under forudsætning af portfolio 3. Mobilitetsvindue 5: Etnologisk specialisering med projektplanlægning (det centrale fag) Etnologisk specialisering med projektplanlægning (tilvalg) Aktivitetskode: HEEK03491E Fri mundtlig prøve på baggrund af synopsis og portfolio Bestået/Ikke bestået Og/eller 6: Etnologisk projekt (det centrale fag) Etnologisk projekt (tilvalg) Aktivitetskode: HEEK03501E Fri hjemmeopgave Og/eller 7: Aktuel kulturforskning (det centrale fag) Og/eller Aktuel kulturforskning (tilvalg) Aktivitetskode: HEEK03511E Fri mundtlig prøve på basis af synopsis 8: Projektorienteret forløb (det centrale fag) Projektorienteret forløb (tilvalg) Aktivitetskode: HEEK03521E Fri hjemmeopgave Og/eller Kandidattilvalg (tilvalg) 30 ECTS-point Afhænger af det/de valgte tilvalg 4. 9: Speciale (det centrale fag) 30 ECTS-point Speciale (obligatorisk og konstituerende) 30 ECTS-point Aktivitetskode: HEEK03531E Fri hjemmeopgave med resumé Ekstern Studiestart 1. februar: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) Prøvebestemmelser 1. 3: Kultur og historie (det centrale fag) 4: Etnologiske analysestrategier (det centrale fag) Kultur og historie (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HEEK03471E Etnologiske analysestrategier (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HEEK03481E Fri hjemmeopgave Fri mundtlig prøve med synopsis under forudsætning af portfolio 2. 1: Europa i verden (det centrale fag) Europa i verden (obligatorisk og konstituerende) Fri mundtlig prøve med fri hjemmeopgave 6

7 Aktivitetskode: HEEK03451E Ekstern 2: Etnologisk kultur- og videnskabsteori (det centrale fag) Etnologisk kultur- og videnskabsteori (obligatorisk og konstituerende) Aktivitetskode: HEEK03461E Fri mundtlig prøve på basis af synopsis Ekstern 3. Mobilitetsvindue 5: Etnologisk specialisering med projektplanlægning (det centrale fag) Etnologisk specialisering med projektplanlægning (tilvalg) Aktivitetskode: HEEK03491E Fri mundtlig prøve på baggrund af synopsis og portfolio Bestået/Ikke bestået Og/eller 6: Etnologisk projekt (det centrale fag) Etnologisk projekt (tilvalg) Aktivitetskode: HEEK03501E Fri hjemmeopgave Og/eller 7: Aktuel kulturforskning (det centrale fag) Og/eller Aktuel kulturforskning (tilvalg) Aktivitetskode: HEEK03511E Fri mundtlig prøve på basis af synopsis 8: Projektorienteret forløb (det centrale fag) Projektorienteret forløb (tilvalg) Aktivitetskode: HEEK03521E Fri hjemmeopgave Og/eller Kandidattilvalg (tilvalg) 30 ECTS-point Afhænger af det/de valgte tilvalg 4. 9: Speciale (det centrale fag) 30 ECTS-point Speciale (obligatorisk og konstituerende) 30 ECTS-point Aktivitetskode: HEEK03531E Fri hjemmeopgave med resumé Ekstern 13. Det centrale fags moduler Modul 1: Europa i verden Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Relationelle perspektiver på kultur og kulturel forandring set i forhold til europæiske identiteter og kulturformer i en global sammenhæng. Færdigheder i at Anvende etnologiske teorier og metoder, herunder etnologisk feltarbejde, i konkrete projekter og i at udarbejde og afrapportere et projekt i artikelform. Analysere globale fænomener og processer som fx identitetsdannelser, fællesskabsformer, kulturmøder og -konflikter, migrationsprocesser og deres virkninger i eller i forhold til Europa. 7

8 Kompetencer i at Anvende et globalt perspektiv. Diskutere og vurdere Europas position og historie i relation til andre dele af verden. Europa i verden (obligatorisk og konstituerende) Europe in the World (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HEEK03451E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan Redegøre for grundtrækkene i relationelle perspektiver på kultur og kulturel forandring og diskutere deres relevans for at belyse europæiske identiteter og kulturformer. Analysere faglige debatter om Europas rolle i globale processer samt relationer mellem globale processer og europæiske identiteter og kulturformer aktuelt såvel som historisk. Planlægge og udføre et etnologisk projekt, herunder feltarbejde, og formidle det i artikelform. Reflektere over forskningsprocessen, herunder de teoretiske og metodiske problemstillinger, som analysen rejser. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende, bl.a. gennem studenteroplæg, gruppearbejde, metodeworkshops, udførelse af feltarbejde. Prøveform: Fri mundtlig prøve med fri hjemmeopgave (faglig artikel). Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter. Hjemmeopgaven vægtes med 2/3, den mundtlige prøve med 1/3. Eksaminationssprog: Dansk. Gruppeprøve: Hjemmeopgaven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt studerendes bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Den mundtlige prøve kan kun aflægges individuelt. Omfang: Hjemmeopgave: normalsider. Ved gruppeprøve: 2 studerende: normalsider. 3 studerende: normalsider. Mundtlig prøve: 20 min. inkl. votering, og der gives ikke forberedelsestid. Tilladte hjælpemidler: Alle. Modul 2: Etnologisk kultur- og videnskabsteori Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Centrale kulturteoretiske positioner og forskellige videnskabsteoretiske tilgange til kulturforskningen. Færdigheder i at 8

9 Forholde sig kritisk reflekterende til kulturteoretiske spørgsmål. Fortolke og anvende nøglebegreber kritisk i videnskabelige diskussioner samt at problematisere teorier og herunder at analysere deres videnskabelige konsistens og videnskabsteoretiske placering. Kompetencer i at Identificere og udvikle relevante problemstillinger og angribe teoretiske problemstillinger på en reflekteret og stringent måde. Identificere og anvende forskellige argumentationstyper i diskussioner. Etnologisk kultur- og videnskabsteori (obligatorisk og konstituerende) Cultural Theory and Philosophy of Science (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HEEK03461E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan Selvstændigt udforme en problemstilling inden for det kultur- og videnskabsteoretiske felt. Redegøre for de konsekvenser, de videnskabsteoretiske positioner har for teori- og begrebsforståelse, samt diskutere og vurdere videnskabelig konsistens. Udvælge relevant litteratur og sætte denne i relation til den valgte problemstilling på en overbevisende måde. På reflekteret vis diskutere problemstillingen i videnshistorisk kontekst og i relation til nyere udviklingstendenser i kulturforskningen samt sætte disse i perspektiv til deres indbyrdes relationer og det fælles pensum. På sikker vis anvende kultur- og videnskabsteoretiske begreber i en nuanceret diskussion af den valgte problemstilling. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem fx studenteroplæg, seminarer, øvelser. Prøveform: Fri mundtlig prøve på basis af synopsis. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter. Synopsen vægtes med 1/3, den mundtlige prøve med 2/3. Eksaminationssprog: Dansk. Gruppeprøve: Synopsen kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 4 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt studerendes bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Den mundtlige prøve kan kun aflægges individuelt. Omfang: Synopsis: 2-3 normalsider. Ved gruppeprøve forøges synopsen med 1 normalside pr. studerende ud over én. Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, og der gives ikke forberedelsestid. Tilladte hjælpemidler: Synopsis: Alle. Mundtlig prøve: Synopsen og maks. 1 normalside noter/disposition. 9

10 Modul 3: Kultur og historie Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Brugen af fortiden i såvel faglige debatter som i kulturpolitiske diskussioner eller beslutninger og i sociale konflikter. Færdigheder i at Bruge fagets teorier og metoder til at analysere den politiske brug af historien i akademiske såvel som ikke-akademiske kontekster. Kompetencer i at Identificere og analysere måder, hvorpå historien i faglige og samfundsmæssige sammenhænge tilskrives betydning. Kultur og historie (valgfag, obligatorisk og konstituerende) Culture and History (elective, compulsory, and constituent) Aktivitetskode: HEEK03471E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan Med udgangspunkt i en konkret case analysere, hvordan bestemte begivenheder, forløb eller symboler tilskrives forskellige betydninger af historiens aktører eller kulturhistoriske analyser, og redegøre for, hvorledes disse betydninger forholder sig til hinanden. Reflektere over forskellige måder at udforske historiske transformationsprocesser på. Redegøre for, hvilke konsekvenser bestemte måder at forholde sig til fortiden på kan have for samtidens selvforståelse. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 4 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt studerendes bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Omfang: normalsider. Gruppeprøve: 2 studerende: normalsider. 3 studerende: normalsider. 4 studerende: normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle. 10

11 Modul 4: Etnologiske analysestrategier Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Centrale positioner inden for kulturteori og forskellige kulturanalytiske strategier. Færdigheder i at Anvende en flerhed af kulturanalytiske strategier og i at forholde sig kritisk reflekterende til kulturanalytiske spørgsmål og valg. Kompetencer i at Identificere forskellige kulturteoriers analytiske implikationer fx forståelse af teori, empiri, begreber, kontrastering og positionering i relation til andre teorier, bestemmelse af objekt og brug af forskellige materialetyper. Etnologiske analysestrategier (obligatorisk og konstituerende) Strategies for Cultural Analysis (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HEEK03481E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan Redegøre for centrale diskussioner i nyere kulturteori og for deres sammenhæng med forskellige kulturanalytiske strategier. Selvstændigt identificere og udvikle kulturanalytiske problemstillinger med udgangspunkt i udvalgte kulturteoretiske tekster. Vurdere forskellige teoretiske positioners analytiske og metodiske implikationer herunder forståelse af empiri, begreber, bestemmelse af objekt og brug af forskellige materialetyper. Med udgangspunkt i konkrete eksempler reflektere kritisk over forskellige analytiske greb i relation til et udvalgt materiale. På sikker vis anvende kulturteoretiske begreber i en kulturanalytisk argumentation. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem studenteroplæg, øvelser m.m., således at de studerende i løbet af kurset gruppevis afleverer 3-4 både mundtlige og skriftlige opgaver, der tilsammen udgør en portfolio. Prøveform: Fri mundtlig prøve med synopsis under forudsætning af portfolio. Portfolioen består af 3-4 hjemmeopgaver, hvoraf én kan præsenteres mundtligt efter aftale med underviseren. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Synopsen vægtes med 1/3, den mundtlige prøve med 2/3. Portfolioen godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Portfolioopgaverne kan dog udarbejdes i gruppe (maks. 4 studerende). Omfang: Synopsis: 2-3 normalsider. Portfolio: normalsider uanset antal studerende. Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, og der gives ikke forberedelsestid. 11

12 Tilladte hjælpemidler: Synopsis og portfolio: Alle. Mundtlig prøve: Synopsen, portfolioen samt maks. 1 normalside noter/disposition. Prøve ved ikke-godkendt portfolio: Prøveform: Fri hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle. Særlige bestemmelser Portfolioen skal godkendes af underviser inden en nærmere fastsat frist og afleveres som bilag til synopsen. Modul 5: Etnologisk specialisering med projektplanlægning Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Et selvvalgt etnologisk emne. Forskellige faser af og komponenter i etnologisk undersøgelsesarbejde. Færdigheder i at Generere og beskrive relevant empirisk materiale gennem kildestudier, feltarbejde eller andre etnologiske metoder og at identificere analytiske temaer heri. Indkredse en selvstændig etnologisk problemstilling og placere denne i en forskningsmæssig sammenhæng. Kompetencer i at Styre og reflektere over et selvstændigt udført etnologisk undersøgelsesforløb og bringe dets forskellige elementer sammen. Vurdere, kommentere og revidere et etnologisk projektdesign. Etnologisk specialisering med projektplanlægning (tilvalg) Ethnological Research Design (elective) Aktivitetskode: HEEK03491E Faglige mål Eksaminanden kan Redegøre for de forskellige elementer, der indgår i et etnologisk projekt, og relatere disse til hinanden. Generere et materialegrundlag for et etnologisk projekt og bruge det til selvstændigt at finde frem til relevante analytiske temaer. Identificere en relevant etnologisk problemstilling og argumentere for den. Sætte et udvalgt tema ind i en faglig sammenhæng ved inddragelse af eksisterende faglitteratur. 12

13 Reflektere over elementer i projektstyring. Indgå i kritisk dialog om eget og medstuderendes projektarbejde. Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Holdundervisning i form af aktiv inddragelse af de studerende gennem øvelser m.m. I kursets løb udarbejdes en portfolio. Prøveform: Fri mundtlig prøve på baggrund af synopsis og portfolio. Portfolioen består af 3-4 hjemmeopgaver, hvoraf én kan præsenteres mundtligt efter aftale med underviseren. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt Bestået/Ikke bestået. Synopsen vægtes med 1/3, portfolioen med 1/3 og den mundtlige prøve med 1/3. Eksaminationssprog: Dansk. Gruppeprøve: Synopsen og portfolioen kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt studerendes bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Den mundtlige prøve kan kun aflægges individuelt. Omfang: Synopsis: 2-3 normalsider. Portfolio: normalsider. Ved gruppeprøve ændrer synopsen og portfolioen ikke omfang. Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, og der gives ikke forberedelsestid. Tilladte hjælpemidler: Synopsis og portfolio: Alle. Mundtlig prøve: Synopsen, portfolioen samt maks. 1 normalside noter/disposition. Synopsen gør status over det hidtidige arbejde og identificerer mulige videre skridt. Den skal indeholde en revideret problemformulering, inkl. arbejdsspørgsmål og beskrivelse af fremgangsmåde. Modul 6: Etnologisk projekt Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Et udvalgt etnologisk emne og udforskningen heraf. Projektudformning, projektstyring og projektadministration (herunder planlægning af delaktiviteter, faser og milepæle). Færdigheder i at Håndtere et projekt og dets delaktiviteter. Anvende etnologiske teorier og metoder i konkrete projekter og i at udarbejde og afrapportere et projekt. Kompetencer i at Evaluere et konkret projekt og reflektere over projektets teoretiske, metodiske, analytiske, tekniske og/eller etiske problemstillinger. 13

14 Etnologisk projekt (tilvalg) Ethnological Project (elective) Aktivitetskode: HEEK03501E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan Planlægge og udføre et etnologisk projekt og formidle det i rapportform. Reflektere over forskningsprocessen, herunder de teoretiske, metodiske, analytiske, tekniske og/eller etiske problemstillinger, som analysen rejser. Projektet kan tage form af enten individuelt arbejde på basis af en godkendt projektbeskrivelse inkl. begrundet tidsplan samt tilhørende vejledning/seminarer eller holdundervisning med aktiv inddragelse af studerende på basis af fælles projektbeskrivelse. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 5 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt studerendes bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Omfang: Hjemmeopgave: normalsider. Projektbeskrivelse: 5-7 normalsider. Ved gruppeprøve øges omfanget af hjemmeopgaven med 10 normalsider for hver studerende ud over én, hvorimod projektbeskrivelsens omfang er uændret. Tilladte hjælpemidler: Alle. Projektbeskrivelsen vedlægges hjemmeopgaven som bilag. Modul 7: Aktuel kulturforskning Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af Mere specialiserede forskningstemaer, der kan anvendes i refleksioner over konkrete arbejdsopgaver som etnolog. Færdigheder i På et aktuelt forskningsgrundlag at tage stilling til tværfagligt samarbejde, faglige nybrud eller andre inspirationskilder. Kompetencer i Kritisk og konstruktiv faghistorisk eller forskningsaktuel problematisering af etnologisk kulturforskning. 14

15 Aktuel kulturforskning (tilvalg) Current Themes and Issues in Ethnology (elective) Aktivitetskode: HEEK03511E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Eksaminanden kan Redegøre for et aktuelt forskningsområde, herunder for viden inden for området og for betydningen af forskellige perspektiver på emnet. Diskutere væsentlig aktuel forskning med fokus på dens analytiske, metodiske og/eller teoretiske problemstillinger. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Fri mundtlig prøve på basis af synopsis. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Synopsen vægtes med 1/3, den mundtlige prøve med 2/3. Eksaminationssprog: Dansk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: Synopsis: 2-3 normalsider. Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering, og der gives ikke forberedelsestid. Tilladte hjælpemidler: Synopsis: Alle. Mundtlig prøve: Synopsen og maks. 1 normalside noter/disposition. Modul 8: Projektorienteret forløb Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af En konkret virksomhed eller organisations opbygning og rationaler, og hvordan etnologiske perspektiver og metoder kan bringes i spil i virksomhedens/organisationens arbejde. Færdigheder i at Anvende en etnologisk faglighed i konkrete projekter. Kompetencer i at Vælge metodiske strategier under inddragelse af målgruppe og anvendelsespotentialer. Evaluere og systematisk samle erfaring på baggrund af et konkret projektorienteret forløb. Projektorienteret forløb (tilvalg) Academic Internship (elective) Aktivitetskode: HEEK03521E Faglige mål Eksaminanden kan Planlægge og udføre en konkret opgave for virksomheden eller organisati- 15

16 onen med anvendelse af etnologiske kompetencer. Diskutere de opgaver, som er løst under opholdet på arbejdsstedet, og gøre sig overvejelser over samspillet mellem de etnologiske perspektiver og erfaringer fra opholdet. Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Individuelt ophold i en virksomhed/organisation på basis af en kontrakt og projektbeskrivelse, godkendt af studienævnet, samt tilhørende vejledning/seminarer, hvor faglige muligheder og udfordringer diskuteres. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 5 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt studerendes bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Omfang: Hjemmeopgave: normalsider. Projektbeskrivelse: Maks. 2 normalsider. Ved gruppeprøve øges omfanget af hjemmeopgaven med 10 normalsider for hver studerende ud over én. Projektbeskrivelsen ændrer ikke omfang. Tilladte hjælpemidler: Alle. Projektbeskrivelsen vedlægges hjemmeopgaven som bilag. Modul 9: Speciale 30 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af En specifik etnologisk problemstilling. Færdigheder i at Formulere, afgrænse og håndtere en fagligt relevant problemstilling samt i at anvende etnologisk teori og metode på et afgrænset, fagligt emne. Kompetencer i Selvstændigt at vælge og begrunde emnevalg, problemstilling, metode, dataindsamling, analytisk arbejde, perspektivering og/eller teoretisk refleksion i relation til et konkret emne. 16

17 Speciale (obligatorisk og konstituerende) Master s Thesis (compulsory and constituent) 30 ECTS-point Aktivitetskode: HEEK03531E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden skal ved udarbejdelse af en større selvstændig afhandling dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne. Det indebærer, at eksaminanden selvstændigt og kritisk kan Formulere, afgrænse og håndtere en fagligt relevant problemstilling. Anvende etnologisk teori og metode på et afgrænset, fagligt emne. Diskutere centrale nøglebegreber og relatere dem til væsentlige forskningstraditioner og teoridannelser. På overbevisende måde begrunde væsentlige valg (herunder analysestrategier) eksplicit og på baggrund af kritisk stillingtagen. Udvælge, afgrænse og generere materiale af relevans for analysen. Analysere materialet på et teoretisk og metodisk velargumenteret grundlag. Formidle analysens resultater med klar struktur og beherskelse af de valgte analytiske og metodiske tilgange og begreber. Perspektivere og diskutere afhandlingens resultater kritisk og reflekteret. Udvise selvstændighed og originalitet i forhold til emnevalg, problemstilling, metode, materialeindsamling, analyse og/eller teoretisk refleksion. Sammenfatte specialets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé. Vejledning. Prøveform: Fri hjemmeopgave med resumé. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter. Eksaminationssprog: Hjemmeopgave: Dansk eller engelsk. Resumé: Engelsk, tysk eller fransk. Hvis hjemmeopgaven er forfattet på engelsk, skal resuméet være på dansk. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt studerendes bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Omfang: Hjemmeopgave: normalsider. Ved gruppeprøve: 2 studerende: normalsider. 3 studerende: normalsider. Resumé: ½-1 normalside uanset antal studerende. Tilladte hjælpemidler: Alle. Resuméet indgår i bedømmelsen med 5 %. Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse med 10 %. 17

18 Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 14. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på det centrale fag på kandidatniveau. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af Stk. 3. Eksaminationssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Eksaminationssprog for studieordningens enkelte fagelementer fremgår af kursusbeskrivelsen på Stk. 4. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 5. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 15. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer, udtømmende opfyldt med ingen eller få uvæsentlige mangler, beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede kandidatuddannelses ramme af 120 ECTS-point skal bestås, for at kandidatgraden opnås. Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 16. Studieaktivitet Studerende, som er mere end 30 ECTS-point forsinkede i uddannelsen, tilbydes vejledning. Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på Afslutning af uddannelsen Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder kandidattilvalg/-sidefag, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser 18. Merit Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for fagelementer i det centrale fag på kandidatniveau i europæisk etnologi. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af studienævnet. Stk. 3. Et kandidatspeciale, der danner grundlag for en betegnelse i en kandidatuddannelse, kan ikke meritoverføres til en ny betegnelse i en anden kandidatuddannelse. 18

19 Stk. 4. Den studerende har pligt til at oplyse om og søge om merit for tidligere beståede uddannelseselementer fra uafsluttede uddannelser på samme niveau. Stk. 5. Ved forhåndsmerit til fag ved andre uddannelsesinstitutioner forpligter den studerende sig til at søge merit for de pågældende fag samt sende dokumentation, når fagene er bestået. Den studerende forpligter sig desuden til at oplyse om ændringer i forhåndsmeritten. 19. Overgangsbestemmelser Senest 1 ½ år efter denne studieordnings ikrafttræden (jf. 21) vil der ikke længere blive udbudt undervisning efter tidligere studieordninger for det centrale fag på kandidatniveau i europæisk etnologi, men der kan stadig aflægges prøver efter disse studieordninger, så længe dette er muligt jf. studienævnets plan for afvikling af studieordningerne. Stk. 2. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for det centrale fag på kandidatniveau i europæisk etnologi ækvivalerer med 2016-studieordningen som anført nedenfor. Beståede prøver kan overføres til 2016-studieordningen, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i denne. Stk. 3. Beståede prøver aflagt efter tidligere studieordninger for det centrale fag på kandidatniveau i europæisk etnologi overføres til 2016-studieordningen jf. nedenstående skema studieordning ECTS-point 2016-studieordning ECTS-point Etnologisk kulturanalyse 15 Etnologiske analysestrategier 15 Europa i Verden 15 Europa i verden 15 Kultur- og videnskabsteori 15 Etnologisk kultur- og videnskabsteori 15 Kultur og historie 15 Kultur og historie 15 Etnologisk projekt 15 Etnologisk projekt 15 Aktuel kulturforskning 15 Aktuel kulturforskning 15 Etnologisk seminar 15 Etnologisk specialisering med projektplanlægning 15 Etnologisk praksis projektorienteret forløb 15 Projektorienteret forløb 15 Speciale 30 Speciale 30 Kapitel 9. Tilmelding til fag og prøver 20. Tilmelding til fag og prøver Fakultetet sikrer, at den studerende er tilmeldt fag og prøver svarende til 30/60 ECTS-point henholdsvis hvert halve/hele studieår på det relevante studietrin, uanset om den studerende mangler at bestå prøver fra tidligere studieår. Tilmelding til fag og prøver sker på baggrund af uddannelsens strukturerede forløb, jf. 12, stk. 2. Fakultetet sikrer desuden tilmelding til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, hvis den studerende ikke består den ordinære prøve. 19

20 Stk. 2. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Fakultetet har ansvar for at sikre, at ingen studerende bliver studietidsforlænget på grund af en afvist tilmelding. Stk. 3. Fakultetet kan dispensere fra stk. 1, såfremt der foreligger usædvanlige omstændigheder. Stk. 4. Tilmelding til fag og prøver er bindende. Stk. 5. Den studerende tilmelder sig selv til 3. prøveforsøg, med mindre fagelementet er en forudsætning for et efterfølgende fagelement. I dette tilfælde tilmelder fakultetet til 3. prøveforsøg. Kapitel 10. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 21. Ikrafttræden 2016-studieordningen for det centrale fag på kandidatniveau i europæisk etnologi træder i kraft den 1. september 2016 og gælder for studerende, der er optaget på dette fag den 1. september 2016 eller senere. 22. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 23. Godkendelse Studieordningen er godkendt af studienævnet for Saxo-Instituttet den 19. august Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 10. marts Ulf Hedetoft Dekan 20

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2016 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Europæisk etnologi, 2014-ordningen. Rettet og justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Europæisk etnologi, 2014-ordningen. Rettet og justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Europæisk etnologi, 2014-ordningen Rettet og justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3)

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Finsk, 2015-ordningen Rettet 2015 (3) Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. religionssociologi, 2017-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i. religionssociologi, 2017-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i religionssociologi, 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Tværkulturelle studier,

Tværkulturelle studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen Rettet 2015 Justeret

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Institut for

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Filosofi, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

litteraturvidenskab,

litteraturvidenskab, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i litteraturvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut

Læs mere

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi,

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, Studieordning for Arkæologi på bachelorniveau med specialisering i de centrale fag Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kunsthistorie 2014-ordningen justeret 2014 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

informationsvidenskab og kulturformidling,

informationsvidenskab og kulturformidling, KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i informationsvidenskab og kulturformidling, 2016-ordningen Justeret 2017_2 og 2018 Institut for Informationsstudier Det Humanistiske

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. kunsthistorie ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. kunsthistorie ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i kunsthistorie 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

moderne kultur og kulturformidling

moderne kultur og kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i moderne kultur og kulturformidling 2015-ordningen Justeret

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Indianske sprog og kulturer,

Indianske sprog og kulturer, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indianske sprog og kulturer, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Finsk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014 Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Filosofi 2013-ordningen Rettet 2014 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Filosofi, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015_2

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Filosofi, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015_2 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Filosofi, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015_2 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Etnologisk og antropologisk kulturanalyse

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i. Etnologisk og antropologisk kulturanalyse Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Etnologisk og antropologisk kulturanalyse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17)

STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17) STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17) Vedtaget af studienævnet for de juridiske kandidatuddannelser og deltidsuddannelser ved Københavns Universitet den

Læs mere

øst- og sydøsteuropastudier (russisk),

øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret

Læs mere