Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro."

Transkript

1 Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade Hobro Hobro Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Benjamin Jensen Kirkegårdsvej 1 B Hørby 9500 Hobro Sender hermed Bemærkning/ Klage Vedr : p Jeg skriver da jeg er en frustreret nabo til minkfarmen, og er meget berørt af lugtgener. I 2010 købte jeg Kirkegårdsvej 1B hvor jeg bor, sammen med min familie. Jeg udlejede dele af ejendommen til et isolerings firma, og flytter selv min virksomhed fra Lupinvej herud. Da jeg købte ejendommen spurgte jeg sælger om lugtgener fra landbruget, hvilket primært var møntet på en meget stor svinefarm som ligger tæt ved. Jeg fik at vide at generne var minimale, kun ganske få gange året kunne man lugte svinefarmen. Jeg blev oplyst at minkfarmen på Vielshøjen 6 ikke kunne lugtes. Jeg blevet af min svoger advaret om at lugten fra svinefarmen ville genere os, da han havde nogle venner som boede tæt ved svineavlerens anden svinefarm. Denne advarsel bekymrede mig meget, og først i 2011 begyndte jeg at lave privatbeboelsen om, da jeg heldigvis ubegrundet var nervøs for lugt og fluer. Jeg boede tidligere i Ø. Doense, og der var vi meget plaget af lugt og flue fra en svinefarm og hestestald, og ville ikke leve med det igen. Til vores store glæde lugtede det mindre på landet! Vi kunne naturligvis lugte svinefarmen lejlighedsvis, men ikke Minkfarmen! Indtil til at Olav Vinther Kristensen udvider antallet af burrum på Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Med 15 minkhaller svarende til 4838 burrum, således at der sammenlagt er burrum på ejendommen til 3400 årstæver. Sommeren 2013 starter et lugt helvede!! Denne udvidelse har ødelagt vores glade liv, hallerne er kommet tættere på, og placeringen gør at vi ligger meget udsat når er østlig vind. Der lugter fælt af mink når vinden er fra øst, og når det er stille vejr. Vi er så plaget af lugt at vores normal liv er ødelagt. Vi går i en konstant frygt for den fælle stank. Børnene skammer sig over at have venner på besøg. At være i haven om sommeren er nærmest umulig. Sidste sommer 2013 klagede vi til kommunen over minklugten. Vi besøgte Olav Kristensen som forklarede at han havde nogen personale problemer, og vi håbede at lugten blot skyldtes at der ikke helt styr på driften af de nye haller. Lugten fortsatte resten af 2013.

2 Starten af 2014 lugtede det mindre, men desværre skyldtes det nok blot at vinden ikke kom fra Minkfarmen. I takt med det blev varmere steg lugten til det uudholdelige, hele sommerferien var ØDELAGT. Hver eneste dag var et ubeskrivelig lugt helvede. Jeg ved det er stærke ord, men ikke så stærke som STANKEN. Alle de varme dag var ødelagte, umuligt at have en eneste grillaften. Drømmen om at flytte ud af byen er knust. Der hviler en stor frygt for stanken hver dag. Lysten til invitere familie og venner er væk, da man aldrig ved hvor når stanken rammer. Stanken rammer os både fysisk, men ikke mindste psykisk. Min datter på 13 år har ikke lyst til invitere venner, og hun blev meget ulykkelig da hun hørte om en evt. udvidelse. Planen om at holde hendes konfirmation hjemme er ikke længere et valg vi er sikre på, simpelthen fordi frygten for at stanken vil ødelagde dagen er for stor. Min søns vinduer vender mod minkfarmen, og han er meget ofte faskåret muligheden for at luft ud, hvilket specielt drev ham til vanvid i den varme sommer. Stanken er som et fængsel, og om sommeren kan man ikke åbne et vindue. Det er meget frustrerende at vinden bærer stanken over til os, og at Minkfarmeren kan sidder i sin have, mens vi er spærret inde, eller forvist fra ejendommen. Vi føler os fuldstændig magtesløse! Jeg har været i dialog med Olav Kristensen, og bedt om at vi kan finde en løsning. Jeg har også været i kontakt med Kopenhagen Fur ( Martin Sørning Berthelsen). Jeg har tilbudt at leje jorden omkring Minkfarmen, og rejse en læ- mur af Big baller. Jeg har ikke fået nogen tilbage melding. Udkastet beskriver en udvidelse til dobbelt så mange mink, og 27 nye haller. Jeg ønsker på ingen måde opførelse af mere, da vi føler os drevet på flugt fra vores eget hjem. Vi driver virksomhed på adressen med 7 ansatte, vi er alle meget generet af stanken, kunder og besøgende kommentere alle den dårlige lugt. Det er ubeskriveligt hvor pinligt det er, at man ikke er herre over denne lugt chikane. Bemærkninger til udkast: 1.1 Lugt: Afstanden fra de påtænkte haller til vores grund med blandet erhverv og beboelse er under 400mtr. Lugtgenerne er kendt af kommunen, og derfor kan lugtgenekriteriet ikke være overholdt når der opføres dobbelt som mange haller, som cirka kommer 175 mtr tættere på. Hallerne vil brede sig over mere end 300 mtr, og vil afgive mere lugt nede ved jorden når der kun er tale naturlig ventilation, og ikke mekanisk der kan løfte og sprede lugten. Samtidig er gyllebeholder ikke tæt overdækket, flydelaget brydes ofte. 1.2 Godkendelse: Ansøger har ikke truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik, for at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø. Der er ikke planer om låg eller overdækning på gyllebeholder. Beplantning er tilstrækkelig som læ, og på strækninger er der planer om ny beplantning. Ventilation som bedre kan mindske lugtgener er der ikke planer om. 2.5 Foder: Siden sidste udvidelse har antallet fugle over minkhaller været mange dobbelt, hvilket afspejler øget lugt fra bla. Foder.

3 2.6 Opbevaring af husdyrgødning: Ejendommens gyllebeholder skal have overdækning i form af naturligt flydelag eller lignende Den eksisterende løsning med flydelag er ikke tilstrækkelig og som følge deraf unødige lugtgener. En tæt løsning savnes på den eksisterende gyllebeholder. Møddingsplads skal også være overdækket. -Der er 132 Årlige Gylletransporter, så et flydelag kan ikke holdes intakt, derfor skal der laves anden tæt løsning! Overdækning eller låg! 2.10 Lugt: Kommunen ved at der er væsentlige lugtgener, der er være væsentlig større end grundlaget for miljøvurderingen. Derfor burde kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger Bygninger: På ejendommen findes en gylletank med en opbevaringskapacitet på 2000 m3. Herudover vil der blive opført en fortank med en opbevaringskapacitet på 100 m3. Flydelag er ikke tilstrækkeligt for mindske lugtgener, der skal laves et tæt låg / overdækning Afstandskrav: Hallerne kommer cirka kommer 175 mtr tættere på beboelse og erhverv. Afstanden fra de påtænkte haller til grund med blandet erhverv og beboelse er under 400mtr. Herudover er afstanden fra husdyrbruget til beboelse på ejendom uden landbrugspligt, beliggende i samlet bebyggelse i landzonen kun 400 m. ( 1b, 1c ) Landskabelige hensyn: Husdyrbruget er beliggende at sidste udvidelsen og evt. kommende påvirker de landskabelige værdier væsentligt. Ejendomsværdien på nærliggende ejendomme vil blive mærkbart lavere, og sværere at sælge, da minkhallerne er blevet meget synlige, især fra er Nordre ringvej og Kirkegårdsvej Transport: Der er 132 Årlige Gylletransporter, så et flydelag kan ikke holdes intakt, derfor skal der laves anden tæt løsning! Overdækning eller låg! Med 280 Fodertransport er nødvendig med en holdbar løsning der mindske lugtgener. Mariagerfjord Kommune vurderer, at transport til og fra ejendommen ikke vil medføre væsentlige gener for de omkringboende. For at sikre færrest mulige gener fra transporten til og fra ejendommen er der stillet vilkår jf. kapitel 2.

4 Vilkår beskrives følgende: 2.6 Opbevaring af husdyrgødning 15) Ejendommens gyllebeholder skal have overdækning i form af naturligt flydelag eller lignende, som skal kontrolleres og opretholdes efter de til enhver tid gældende regler herom. Umiddelbart efter udkørsel af gylle fra gyllebeholder med flydelag, skal åben gylleoverflade dækkes af et betydeligt lag halm, indtil flydelaget er dannet efter 1-2 uger. Med 132 tømninger årligt vil der aldrig kunne dannes et flydelag, da det taget 1-2 uger. Halm vil ikke kunne sikre en lugttæt løsning! Lugt Der ER lugtemission fra produktionen, fra selve staldanlægget, ved udmugning og rensning af staldanlæg og ved kørsel af minkgylle. Der er udarbejdet en særskilt lugtberegning? Kommunen er bekendt med at der efter sidste udvidelse er opstået meget store lugtgener. Lugtgenerne er kendt af kommunen, og derfor kan lugtgenekriteriet ikke være overholdt når der opføres dobbelt som mange haller, som cirka kommer 175 meter tættere på. Hallerne vil brede sig over mere end 300 meter, og vil naturlig kunne afgive meget mere lugt. 3.4 Bedst tilgængelige teknik (BAT) Lugtgenerne startede da Olav Kristensen udvidede i Ved brug af nye tekniker, bedre ventilation, bedre overdækning af gylle,bedre fodring, bedre udmugning, bedre beplantning, bedre læ osv Burde Olav Kristensen så ikke kunne reducere de frygtlige lugt genere? -Muligvis kan det ikke gøres bedre, når man driver en minkfarm? Måske er det placeringen af de nye haller i 2013 alene der er skyld i de store lugtgener. Derfor skal der ikke udvides, og Mariagerfjord kommune skal beskytte os som naboer til minkfarm både privat og erhverv. Som det er nu, er vores liv ødelagt, og tusindevis af timer og et endnu større pengebeløb er tabt pga. værdiforringelse af ejendommen. Der er trist at man næsten daglig tænke på at flytte væk både privat og erhvervsmæssigt Staldindretning Udvidelsen af dyreholdet skal ske i nye minkhaller. Den eksisterende produktion opretholdes i de eksisterende minkhaller. Olav Kristensen vil i øvrigt henlede opmærksomheden på flg. forhold: Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, og det store lugtskifte betyder en lavere koncentration af ammoniak og lugt. At Mariagerfjord Kommune vurderer, at bedriften lever op til BAT for staldindretning for eksisterende anlæg samt nyetableringer, det forstår jeg ikke?? De nye haller skal tilsyneladende ventileres som de eksisterende haller ( naturligt), og da der er meget store lugtgener som er kendte, så burde der vel vælges en bedre ventilation!

5 3.4.6 Opbevaring af husdyrgødning Gylletanken skal overdækkes med: Et naturligt flydelag eller lignende Mariagerfjord Kommune vurderer, med ovenstående redegørelse og de stillede vilkår, at bedriften lever op til BAT vedr. opbevaring af husdyrgødning. Inden for 200 m fra husdyrbruget er der flere naboer uden landbrugspligt. Mariagerfjord Kommune vurderer ikke, at vilkåret belaster husdyrbruget i en grad, der er økonomisk eller praktisk uproportionelt stor, set i forhold til det hensyn, vilkåret varetager. Kravet må være at beholderen dækkes ved at bruge et fast låg, tag eller en teltstruktur Udvidelsen 2013 har allerede påført mig et stort økonomisk tab, grundet den frygtlige stank! Olav Kristensen har valgt at udvide, ikke jeg, derfor kan jeg ikke se, at et økonomisk hensyn mht. til overdækning skal skåne ham, og skade mig? Udbringning Minkgyllen bliver afsat til Nørager Biogasanlæg og dybstrøelsen fra hestene bliver efter opnåelse af kompostlignende karakter enten anvendt som flydelag på gyllebeholderen. Mariagerfjord Kommune vurderer, med ovenstående redegørelse og de stillede vilkår, at bedriften lever op til BAT vedr. udbringning. Der er bl.a. stillet vilkår om egenkontrol i forhold til sædskifte- og gødningsplan og gødningsregnskab, samt vilkår om, at udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis. -Hvordan kan løsningen med at dække minkgyllen med hestemøg være god landmandpraksis? En tæt overdækning må være god landmandspraksis som kan leve op til BAT-krav! Fravalg af staldteknologi Der flere tilgængelige teknologier der er fravalgt: Bla.: Mekanisk Ventilation, At beholderen dækkes ved at bruge et fast låg, tag eller en teltstruktur, Læ og beplantning. 4. Samlet vurdering Jeg er bestemt uenig i den samlede vurdering, da lugtgener vil drive os fra vores hjem, og gøre det umuligt at drive vores virksomhed i mariagerfjord kommune. Der kan anvendes bedre teknik, som også kan afhjælpe eksisterende lugtgener! Jeg håber at udvidelsen ikke godkendes, da vores omkostninger menneskelig og økonomiske vil ødelægge vores nuværende eksistens i Mariagerfjord kommune. Mvh Benjamin Jensen Kirkegårdsvej 1b, 9500 Hobro

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 19. september 2008 Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Christensen Ånumvej 150 6900 Skjern Sagsbehandler Dorthe Juul Direkte telefon 9974 1517 E-post dorthe.juul@rksk.dk Dato Sagsnummer

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Forslag. Teknik & Miljø -

Forslag. Teknik & Miljø - Forslag Teknik & Miljø - Kolofon: Bornholms Regionskommune; Juni 2015 Udarbejdet af: Teknik & Miljø Layout & Tryk: Teknik & Miljø Journalnummer: 09.17.16P19-0009 Sagsbehandler: Helle Thers Kortbilag: Geodatastyrelsen

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Høring af miljøgodkendelse på kvægbrug. Sønderladevej 33, 9670 Løgstør

Høring af miljøgodkendelse på kvægbrug. Sønderladevej 33, 9670 Løgstør Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 5. august 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen Fredrik IX's Plads

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro

Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro Revurdering af miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Fårup Overgård Fårupvej 7 8840 Rødkærsbro efter 12, 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1572 af 20. december 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Høring af revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbrug. Mosbækvej 75, 9600 Aars

Høring af revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbrug. Mosbækvej 75, 9600 Aars Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 30. maj 2013 Høring af revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbrug

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægproduktion

Miljøgodkendelse af kvægproduktion Dato: 05-01-2015 Miljøgodkendelse af kvægproduktion Højgårdsvej 3, 6623 Vorbasse Januar 2015 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972 7200 www.billund.dk Journalnr.:

Læs mere

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen

Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Mosegaard Kærvej 27 C 9280 Storvorde v/ Kristian Olesen Dato for godkendelsen: 18. juni 2015 Husdyrbruget: Mosegård CHR-nr. 108469 CVR-nr: 27194303 Matr. nr., ejerlav Husdyrbrugets adresse: Ejer og ansøger

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar

Læs mere

Vejledning om pelsdyrfarme

Vejledning om pelsdyrfarme MILJØMINISTERIET Skov- og Naturstyrelsen Den 25. marts 2004 Vejledning om pelsdyrfarme Miljøministeriet har i medfør af miljøbeskyttelsesloven udstedt en ny bekendtgørelse om pelsdyrfarme (Bekendtgørelse

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Side 1 Forord Denne faglige udredning vedrørende en ny lugtvejledning er udarbejdet

Læs mere

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE.

Revurderingen omfatter en husdyrproduktion på 8.866 slagtesvin svarende til 249,9 DE. Version 2 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune revurderer hermed miljøgodkendelse af d. 6. december 2005 af husdyrbruget Langager 2, 6430 Nordborg efter 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. MILJØGODKENDELSE af slagtekalveproduktion på Bækgården Resenvej 2, 7470 Karup efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Datablad...4 1. Resumé og samlet vurdering...5

Læs mere

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 4573 Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg

Miljøgodkendelse. af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Miljøgodkendelse af husdyrproduktion og udbringningsarealer Østergyden 36 5600 Faaborg Denne godkendelse er givet til CVR-nr. 14 48 11 76, Stensgård v/jan Villebro, Østergyden 36, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer.

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende anlæg på Nedervej 29 og Nedervej 31 samt bedriftens samlede arealer. Kommunen afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Bekendtgørelse om Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 11, på Nedervej 29-31, matr. nr. 23, Ejerlav, Mjels, Oksbøl til ændring

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg

Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Tillæg 1, 11 miljøgodkendelse malkekvæg Søgård Andelsbrug Blåbjergvej 1 7280 Sdr. Felding Afgørelsesdato: 25.

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere