OPMANDSKENDELSE. af 19. december i faglig voldgiftssag Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq."

Transkript

1 OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og dens behandling Spørgsmålet i sagen er, om der under rørprislisten og VVS-overenskomsten kan indgås en lokalaftale, hvorefter der ikke skal betales zonepenge (befordringsgodtgørelse) for arbejde, som udføres efter rørprislisten. Parternes uenighed herom er indbragt for en faglig voldgiftsret med Kjeld Husted og Max Meyer (begge valgt af klager) og Thorkild Bang og Charlotte Ketelsen (begge valgt af indklagede) som medlemmer og med højesteretsdommer Jon Stokholm som opmand. Under voldgiftsforhandlingen, der blev afholdt den 21. november 2012, blev der afgivet forklaring af akkordholder Brian Rosenkilde og direktør Morten Fals.

2 - 2 Efter forhandling og votering kunne der ikke blandt de af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten opnås enighed om eller flertal for en afgørelse. Afgørelsen træffes derfor af opmanden. Der var enighed om, at opmandens kendelse kunne affattes uden fuldstændig sagsfremstilling og uden gengivelse af forklaringerne. Påstande Klager har nedlagt følgende påstand: Indklagede tilpligtes at anerkende, at klagers medlemmer Casper Olesen og Brian Rosenkilde skal have afregnet befordringsgodtgørelse efter rørprislistens punkt Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse. Sagsfremstilling Thomsen & Fals A/S er via medlemskab af Tekniq omfattet af rørprislisten af 2007 indgået mellem Tekniq og Dansk Metalarbejderforbund. Virksomheden er også omfattet VVS-overenskomsten. Casper Olesen og Brian Rosenkilde blev ansat hos Thomsen og Fals A/S mandag den 7. juni 2010 på arbejdspladsen Knudsgade, 9700 Brønderslev. Det fremgår af ansættelsesbeviserne, at medarbejderne er indstillet på/accepterer at følge firmaets almindelige gældende kutymer samt lokalaftaler. Mandag den 14. juni 2010 indgik Brian Rosenkilde en akkordaftale med virksomheden vedrørende akkordarbejder for Brønderslev Boligforening, Knudsgade, 9700 Brønderslev. Casper Olesen er deltager i akkorden. På akkordaftalen aftaltes det, at der ikke afregnes zonepenge.

3 - 3 Tirsdag den 15. juni 2010 indgik virksomheden en lokalaftale med den daværende tillidsmand om at erstatte VVS-overenskomstens pkt. 23, rejsearbejde uden overnatning (zonepenge) med en lokalaftale. Lokalaftalen er sålydende: Ansættelser direkte på byggepladser. I forlængelse af sagen omkring ansættelse af medarbejdere direkte på byggepladser, udsprunget af fredagens dialog omkring PM Brønderslev sagen, så er arbejdstager og arbejdsgiver nu enige om dette kan lade sig gøre efter at have rådført sig med Blik & Rør samt Tekniq i den pågældende sag. Der indgås hermed lokalaftale på området for nuværende sag og fremtidige sager. Følgende forhold skal dog være opfyldt: Såfremt begge parter er enige om ansættelsesforholdet og vilkårene, så er løsningen om direkte ansættelse mulig udfra følgende: Der betales ikke zonepenge til og fra ansættelsesstedet. (byggepladsen/arbejdsstedet) Der betales zonepenge fra ansættelsesstedet (byggepladsen/arbejdsstedet) såfremt medarbejderen i kortere tid flyttes til anden opgave, også selvom denne opgave ligger tættere på firma eller egen bopæl. Flytningen af medarbejder må ikke misbruges, men primært være med til at holde flowet på pladsen eller ved spidsbelastninger i firmaet. Generelt skal det ske i mindst mulig omfang. Aftalen er gældende for første til sidste arbejdsdag på pladsen. Når pladsen afsluttes skal der enten laves en ny aftale mellem parterne med overflytning til nyt ansættelsessted, alternativ skal der varskos efter overenskomstens regler for flytning af ansættelsesstedet. Overenskomstgrundlaget VVS-overenskomsten indeholder blandt andet følgende bestemmelser:

4 - 4 Punkt 1 Overenskomstens anvendelse Stk. 1: Overenskomsten Overenskomstparterne er enige om, at denne overenskomsts bestemmelser skal overholdes. Parterne er enige om, at overenskomsten er en områdeoverenskomst, som finder anvendelse over for alle ansatte medarbejdere inden for overenskomstens gyldighedsområde, hvor parterne er enige om at modvirke ethvert forsøg på at omgå overenskomstens bestemmelser. Punkt 23 Rejsearbejde uden overnatning Nærværende bestemmelse kan erstattes af en lokal aftale indgået mellem virksomheden og tillidsmanden. En kopi af aftalen indsendes til organisationerne til orientering. Bestemmelserne er opdelt i 4 grupper: A. Afregning fra virksomhedens adresse B. Afregning fra medarbejderens bopæl C. Generelle bestemmelser for A og B D. Befordringsgodtgørelse Forudsætningen for anvendelse af tillæg for rejsearbejde er, at der sker transport til og fra arbejdsstedet samme dag. Rørprislisten af 2007 anfører indledningsvis: Rørprislisten af 2007 omfatter udførelse af RØRLEDNINGSARBEJDER SANITÆRE INSTALLATIONER

5 - 5 DAMP- OG VARMTVANDSANLÆG Gælder ikke fjernvarmeledning Så længe denne prisliste står ved magt, må ingen af de undertegnede organisationer eller disses medlemmer enten enkeltvis eller flere i forening forsøge på ved noget som helst middel, åbent eller skjult, at modarbejde dens bestemmelser eller fremtvinge nogen forandring deri. Gældende for arbejder der udføres for arbejdsgivere, som er medlemmer af Dansk Industri og Dansk VVS. Rørprislistens artikel 03 bestemmer følgende: BEFORRINGSGODTGØRELSE m.v. Punkt 03. Rejsearbejde uden overnatning A. AFREGNING FRA VIRKSOMHEDENS ADRESSE For arbejdere, som er antaget til en virksomheds adresse, gælder: 01. Som en virksomheds adresse gælder det værksted, medarbejderen udsendes fra. Dette gælder også, hvor en virksomhed har andre afdelinger eller filialer med anden geografisk beliggenhed, når følgende minimumskrav er opfyldt: - Afdelingen skal være af permanent karakter og mindst have 1 ledende medarbejder ansat på afdelingens adresse. - Virksomheden skal være registeret i én af de undertegnede arbejdsgiverorganisationer og meddelt forbundet. - Afdelingen skal være registreret med navn, adresse og telefonnummer over for myndigheder og postvæsen. Overflytning mellem afdelingerne kan finde sted. Flytning skal dog varsles med den pågældende medarbejders opsigelsesvarsel. Ansættelse skal foreligge skriftligt. Kopi tilstilles tillidsmanden. B. AFREGNING FRA ARBEJDERNES BOPÆL

6 Når medarbejdere ansættes til et bestemt arbejdssted, skal der foreligge en skriftlig aftale om ansættelsessted og eventuelt tillæg for rejsearbejde. Dette gælder også, hvis arbejderen flyttes til et andet bestemt arbejdssted. I modsat fald betragtes arbejderen som ansat på virksomhedens adresse. 03. Medarbejderens bopæl på ansættelsestidspunktet er gælden for hele arbejdsperioden på arbejdspladsen. 04. Medarbejdere, som er antaget til et bestemt arbejdssted uden for en afstand af 7 km fra virksomhedens værkstedsadresse, og derefter antages til en arbejdsplads inden for de nævnte 7 km, betragtes nu og fremover som antaget til virksomhedens adresse, som beskrevet i gruppe A. C. GENERELLE BESTEMMELSER Bestemmelser og satser gælder kun A og B. 05. Ved arbejder, der udføres inden for en afstand af 7 km fra virksomhedens adresse A/eller medarbejderens bopæl B, betales intet tillæg for rejsearbejde. 06. Ved arbejde af mere end 1 arbejdsdags varighed, der udføres uden for en afstand af 7 km fra virksomhedens adresse A/eller arbejderens bopæl B, betales til dækning af vejtid og befordring de anførte beløb. Ved arbejder af 1 arbejdsdags varighed eller derunder, som udføres uden for 7 km s afstand fra virksomhedens værkstedsadresse, betales intet tillæg for rejsearbejde. Der betales normal timebetaling samt eventuelt overtidstillæg for medgået transporttid samt kørselsgodtgørelse. 07. Såfremt et arbejde, for hvilket der ydes tillæg for rejsearbejde, afbrydes uden en af medarbejderen tilregnelig grund, betales tillæg for rejsearbejde for hele dagen. I modsat fald betales kun for de præsterede arbejdstimer. Rørprislisten indeholder ikke som VVS-overenskomsten en indledende tekst om lokalaftale. Parternes argumentation Klager har gjort gældende, at afsnit 03 i rørprislisten fastlægger reglerne for befordringsgodtgørelse for arbejde, der udføres i akkord, og at der ikke i dette afsnit er delegeret kompetence til indgåelse af afvigende aftaler, hverken i form af lokalaftaler, på akkordaftalesedler eller ved aftale med den enkelte ansatte. Det er derfor uden betydning, at der er forsøgt gjort indskrænkning i disse rettigheder ved lokalaftalen af akkordaftalesedlen. Arbejdsgiveren har derfor pligt til at afregne befordringsgodtgørelse efter rørprislistens bestemmelser over for Casper Olesen og Brian Rosenkilde.

7 - 7 Indklagede har gjort gældende, at Casper Olesen og Brian Rosenkilde ved ansættelsesbeviset har forpligtet sig til at følge virksomhedens gældende kutymer og lokalaftaler, og at der på baggrund af akkordaftalen er indgået en lokalaftale mellem tillidsmanden og virksomheden om erstatning for VVS-overenskomstens pkt. 23. Det har derfor været berettiget at indgå en akkordaftale, og det fremgår, at der ikke betales zonepenge. Opmandens begrundelse og konklusion Den lokalaftale om zonepenge, som er indgået i virksomheden, har hjemmel i VVS-overenskomstens pkt. 23. Det forhold, at rørprislisten ikke indeholder en tilsvarende indledningsbestemmelse om muligheden for indgåelse af lokalaftaler, findes ikke at udelukke indgåelse af en sådan lokalaftale med hjemmel i VVS-overenskomsten. Den lokalaftale, som var indgået om zonepenge i 2010 hos Thomsen & Fals A/S var derfor gyldig for parterne. Thomsen og Fals A/S var derfor berettiget til at foretage afregning af zonepenge i overensstemmelse med denne lokalaftale for Casper Olesen og Brian Rosenkilde, hvorfor indklagedes frifindelsespåstand måtte tages til følge. Thi bestemmes: Tekniq for Thomsen & Fals A/S frifindes. Hver part bærer egne sagsomkostninger og betaler halvdelen af udgifterne til opmanden. København, den 19. december Jon Stokholm

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse.

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse. PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVLSE meddelt 4. november 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) Tvisten Under denne

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 23. november 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0098. Dansk El-Forbund. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 23. november 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0098. Dansk El-Forbund. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 23. november 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0098 Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Tekniq for El:Con Sikring & Data (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Indledning Denne

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Dansk El-Forbund. (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ. for. Eltel Networks A/S. (advokat Charlotte Ketelsen)

TILKENDEGIVELSE. Dansk El-Forbund. (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ. for. Eltel Networks A/S. (advokat Charlotte Ketelsen) TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 20. december 2012 i faglig voldgiftssag, 2011.0145 Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Charlotte Ketelsen) Tvisten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre:

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre: FÆLLESOVERENSKOMST for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Islands Brygge 26 2300 København S

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

industriens overenskomst 2012 2014

industriens overenskomst 2012 2014 industriens overenskomst 2012 2014 Almindelig del med bilag 1 side 7-169 Speciel del med bilag 2 side 171-186 Lærlingebestemmelser med bilag 3 side 187-212 Stikordsregister Afsnit 1, 2 og 3 Kalender 2012-2014

Læs mere

industriens overenskomst 2012 2014

industriens overenskomst 2012 2014 industriens overenskomst 2012 2014 Almindelig del med bilag 1 side 7-169 Speciel del med bilag 2 side 171-186 Lærlingebestemmelser med bilag 3 side 187-212 Stikordsregister Afsnit 1, 2 og 3 Kalender 2012-2014

Læs mere