Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1"

Transkript

1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler - i det omfang, loven ikke er fraveget, og Lov om finansiel virksomhed. Tilsyn og Garantifond Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningen på denne forsikring kan fås på eller De valgte dækninger fremgår af kvittering (girokortet). 1/6 Tryg Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Tryg Forsikring A/S CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Fællesbetingelser Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen risiko Motor kap- og væddeløb Betaling af præmien Indeksregulering af præmien Salg af knallerten Forsikringens opsigelse 4 Side 2 Ansvarsforsikring Hvad dækkes Undtagelser Forsikringssummer Regres 4 3 Kaskoforsikring Hvad dækkes Undtagelser Forsæt, spiritus, knallertbevis m.v. 5 Side 4 Retshjælpsforsikring 5 5 Hvis skaden sker Skadeanmeldelse Selvrisiko Ankenævn Hvordan beregnes erstatningen 5 2/6 Tryg Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

3 1. Fællesbetingelser 1.1 Hvem dækkes Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens billigelse benytter knallerten, lader den benytte eller er fører af den. Virksomheder, der har fået overladt knallerten til reparation, service o.l., er kun dækket for kørselsskader, når kørsel sker i forsikringstagerens interesse. Ved salg af knallerten er en ny ejer dækket af ansvarsforsikringen ( 2) og af en evt. kaskoforsikring ( 3) i 3 uger efter ejerskiftet i det omfang, der ikke er tegnet anden forsikring. Ny ejer hæfter for evt. selvrisiko på forsikringen. 1.2 Hvor dækkes Forsikringen dækker i Europa, og i de lande uden for Europa, der er tilsluttet "grøn-kort"- ordningen. 1.3 Undtagen risiko Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under jordskælv eller andre naturkatastrofer. Forsikringen dækker heller ikke skade som er en direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder og udløsning af atomenergi, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes de nævnte forhold som nærmere eller fjernere årsag Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen i det indbyrdes forhold mellem selskaberne betales forholdsmæssig af selskaberne. Er der i øvrigt tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring kun subsidiært. 1.4 Motorløb kap- og væddeløb Forsikringen dækker ikke skade på knallerten eller ansvar for skade, der er opstået under/ved: a) enhver kørsel på bane, b) enhver kørsel på område, der er afspærret til hastighedskonkurrencer (manøvre- og specialprøver), kap- og væddekørsel (hastighedskonkurrence, anden kap- og væddekørsel på privat eller offentlig vej eller træning dertil). 1.5 Betaling af præmien Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Sammen med præmien opkræves evt. afgifter, herunder skadeforsikringsafgift, statsafgift, samt gebyrer, morarenter og andre omkostninger. Præmien opkræves over giro eller BS eller - efter aftale - på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning/indbetaling af præmien. Betales præmien ikke, sendes påmindelse (rykker 1) om betaling af præmien. Hvis betaling ikke finder sted inden 14 dage efter afsendelsen af denne påmindelse (rykker 1) bortfalder forsikringens dækning. Betales præmien fortsat ikke, sendes en ny påmindelse (rykker 2). Ved udsendelse af sådanne påmindelser eller andre erindringsmeddelelser, herunder evt. udpantning, er Tryg berettiget til at kræve ekspeditionsgebyr samt morarenter og andre omkostninger, svarende til Trygs omkostninger herved. Hvis disse omkostninger stiger, er Tryg berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger. Tryg er herudover berettiget til at beregne sig gebyr for manglende meddelelse om adresseændring og andre ændringer af forsikringen, samt for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser, svarende til Trygs omkostninger herved. Hvis disse omkostninger stiger, er Tryg berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger. Påkrav om betaling af præmien sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Tryg straks underrettes herom. 1.6 Indeksregulering af præmien Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret. Indeksreguleringen sker i takt med den årlige udvikling i det summariske lønindeks for den private sektor, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af nævnte lønsindeks eller ændres grundlaget for dets udregning, er Tryg berettiget til at anvende lignende indeks fra Danmarks Statistik. 1.7 Salg af knallerten Sælges den forsikrede knallert, stilles forsikringen i bero. Forsikringstageren skal straks underrette Tryg om salget. Ved anskaffelse af ny knallert videreføres forsikringen med de bestående rettigheder, og vilkårene for forsikringen reguleres da efter Trygs gældende tarif og forsikringsbetingelser. 3/6 Tryg Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

4 1.8 Forsikringens opsigelse Fremgår andet ikke af policens øvrige bestemmelser, kan forsikringen fra hver af siderne opsiges med mindst én måneds skriftlig varsel til en hovedforfaldsdag. Udlandsdækningen kan Tryg ændre eller opsige med mindst 14 dages varsel, uden at dette får virkning for de øvrige dele af forsikringen. Efter enhver anmeldt skade kan forsikringen fra hver af siderne, indtil én måned efter skadens afslutning, opsiges med mindst 14 dages varsel. Tryg er desuden berettiget til at opsige forsikringen med mindst 14 dages varsel, hvis den forsikrede knallert ikke holdes forsvarligt vedlige eller forsikringstageren nægter Tryg adgang til at besigtige den. Hvis Tryg på grund af forsikringens forløb, f. eks. efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i den del af Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikrings tageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det nævnte fællesregister (D.F.I.M., Amaliegade 10, 1256 København K, tlf ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår. 2. Ansvarsforsikring 2.1 Hvad dækkes Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade forvoldt ved knallertens brug som køretøj, når den anvendes af den personkreds, der er dækket efter 1. stk Undtagelser Ansvarsforsikringen dækker ikke: a) skade på ting eller ejendom tilhørende den faste bruger, forsikringstageren eller virksomheder helt eller delvis ejet af disse, b) skade på førerens person og ting, c) skade på tilkoblet køretøj eller påhængsredskab. 2.3 Forsikringssummer Forsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastsat i færdselsloven. Højere summer kan aftales og må da fremgå af policen. I lande, med hvem "grøn kort"-ordning eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning - dog mindst med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. Omkostninger pådraget med Trygs billigelse ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse samt renter af idømte erstatningsbeløb, der henhører under forsikringen, udredes af Tryg, selv om dækningssummerne derved overskrides. 2.4 Regres Tryg kan kræve en udbetalt erstatning tilbagebetalt af den, der er ansvarlig for skade efter færdselslovens 104, og som har forvoldt denne med fortsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, kan Tryg kun kræve tilbagebetaling, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jfr. færdselslovens 108 stk. 2. Knallerten må ikke udlejes. Sker dette alligevel er Tryg forpligtet til at kræve en skade refunderet, hvis skaden har medført udgifter for Tryg, medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at knallerten er udlejet i strid med de bestemmelser, der er fastsat af Trafikministeriet. 3. Kaskoforsikring 3.1 Hvad dækkes Kaskoforsikringen dækker, bortset fra de nedennævnte tilfælde, enhver skade på den forsikrede knallert, samt tab af knallerten ved tyveri og røveri. Er der alene tegnet brandforsikring for knallerten, dækker forsikringen brand, eksplosion og lynnedslag. Udover selve knallerten omfatter dækningen almindeligt fastmonteret tilbehør. Musikanlæg, mobiltelefon eller andet sender-/modtagermateriel er ikke dækket. 3.2 Undtagelser Kaskoforsikringen omfatter ikke: a) skade, der alene opstår i og er begrænset til knallertens mekaniske, elektriske og/eller elektroniske dele, medmindre skaden er overgået knallerten ved brand, eksplosion, lynnedslag, tyveri, røveri og hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel, b) skade, der påføres knallerten eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel eller brand, c) skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (f.eks. tæring, rust og frostsprængning) eller den forringelse af knallerten, der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser o.l., d) skade, der indtræffer medens køretøjet er udlejet. 4/6 Tryg Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

5 3.3 Forsæt, spiritus, knallertbevis m.v. Kaskoforsikringen dækker ikke, når en skade er: a) forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jfr. forsikringsaftalelovens 18, b) forvoldt, medens knallerten blev ført af en person, der var beruset, jfr. forsikringsaftalelovens 20, c) indtrådt, medens knallerten blev ført af en person, som ikke opfyldte færdselslovens krav om førerens alder og knallertbevis. Er en skade, som nævnt under a-c, ikke forvoldt af forsikringstageren selv, er denne dækket af forsikringen, medmindre det godtgøres, at forsikringstageren var vidende om, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller at forsikringstagerens ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed. Har Tryg på andet grundlag end policens måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, kan Tryg kræve beløbet refunderet. 4. Retshjælpsforsikring Retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikringen (ikke ansvar og/eller brand alene). Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger ved visse private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter. Får De brug for forsikringens dækning, bør De rette henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Dækningen er i overensstemmelse med Trygs til enhver tid gældende forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring. De fuldstændige vilkår vedrørende denne dækning kan rekvireres hos Tryg. 5. Hvis skaden sker 5.1 Skadeanmeldelse Skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal omgående anmeldes til Tryg. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt. Ved tyveri af selve knallerten skal der foruden til Tryg omgående ske anmeldelse til politiet. 5.2 Selvrisiko Af enhver kaskoskade (jfr. forsikringsbetingelsernes 3 stk. 3.1) beregnes en selvrisiko på kr Under retshjælpsforsikringen (jfr. policen) påhviler der forsikringstageren en særlig selvrisiko. 5.3 Ankenævn Hvis De bliver uenig med Tryg om forsikringen og en fornyet henvendelse ikke har ført til tilfredsstillende resultat, kan De klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V, tlf mellem kl Klagen skal indsendes på et særligt skema, som fås hos Tryg, Forbrugerrådet eller Ankenævnets sekretariat. Ved klager til Ankenævnet, må forsikringstageren betale et mindre gebyr. 5.4 Hvordan beregnes erstatningen Tryg kan enten lade knallerten reparere eller erstatte den skete skade med et kontant beløb eller yde erstatning in natura. Tryg er berettiget til at forlange dokumentation for det rejste krav. Sådan dokumentation kan f. eks. være købekontrakt, købsnota eller regning. Findes sådan dokumentation ikke, ansætter Tryg beløbet skønsmæssigt Reparation Knallerten skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Tryg er berettiget til at anvise reparatør og leverandør af reservedele. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid samt eventuel forringelse af knallertens handelsværdi, som følge af reparation, erstattes ikke. Er skaden opstået, medens køretøjet var overladt eller solgt til reparatør eller forhandler, jfr. forsikrings- betingelsernes 1 stk og 3. afsnit, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Er forsikringen tegnet med selvrisiko hæfter værkstedet for denne. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. Forsikringstageren må ikke uden Trygs samtykke træffe aftale om erstatning eller udførelse af reparation. Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med knallerten. 5/6 Tryg Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

6 5.4.2 Kontant erstatning Afgøres skaden ved kontant betaling,eller er knallerten ved tyveri eller røveri ikke fundet inden 4 uger, efter at Tryg har modtaget skadeanmeldelsen, ansættes erstatningen til det beløb, en knallert af tilsvarende alder og godhed vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Den skaderamte knallert tilfalder Tryg Voldgift Både forsikrede og Tryg er berettiget til at forlange tabets størrelse fastsat af upartiske vurderingsmænd. Hver af parterne vælger én vurderingsmand. Inden voldgiftens begyndelse vælger de to vurderings-mænd en opmand, som inden for uoverensstemmelsernes grænse træffer den endelige afgørelse. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valget af opmand, udpeges han af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Voldgiftsretten træffer tillige bestemmelse om fordelingen af omkostningerne forbundet med voldgiften. MTK (01.13) 6/6 Tryg Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. AU03 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU03 For forsikringen gælder forsikringspolice, forsikringsbetingelser og lov om forsikringsaftaler i det omfang, loven ikke er fraveget.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003 MC-/EU-knallertforsikring Version 1103003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Kaskodækning Afsnit 19-24 Side

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. FÆLLESBETINGELSER. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelsesnummer: Bil 1.1

Betingelsesnummer: Bil 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: Bil 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere