Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov"

Transkript

1 Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

2 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv, miljøskift og omsorg... 7 Forskellige behov, sundhed og ansvar...8 Faglighed og specialiseringsvifte...10 Mål og forløb...11 Sammenhæng og dialog...12 Politikken er resultat af en proces...15 Fakta...16

3 3 Indledning Målgruppen for Politik for voksne med særlige behov spænder meget bredt. Politikken retter sig mod borgere over 18 år, der har et særligt behov som fx: Borgere med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne Specialundervisning Sindslidelse Alkohol- og stofmisbrug Hjemløshed Varigt nedsat arbejdsevne Andre voksne med særlige behov Det specialiserede voksenområde er lovreguleret med en række skal-opgaver. Politikken handler derfor mindre om hvem, der skal have hvilke ydelser, og mere om, hvordan vi kan sikre den rette hjælp i forhold til den enkelte borgers situation. Politikken tager højde for, at borgernes støttebehov er forskellige og individuelle. Nogle gange vil det være fagprofessionelle, der er behov for. Andre gange vil det være sociale netværk. Politikken består af 5 pejlemærker, der gennemgås i det efterfølgende. Politikken er godkendt af byrådet 7. oktober 2013

4 4 Vision: Omsorgskommunen Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer på området i Ringsted Kommune og tager sit afsæt i nedenstående vision: Ringsted - hjertet ligger i midten I forhold til politikken er fokus primært på visionens hovedspor: Omsorgskommunen Ringsted : En kommune, der hjælper dem, der ikke kan selv Det vil vi blive ved at: Fokusere den kommunale omsorg på dem, der har størst behov. Levere gode, fagligt solide og værdige ydelser tæt på borgerne med fokus på livskvalitet i alle aldre gerne gennem hjælp til selvhjælp. Involvere udsatte grupper, borgere og foreninger i arbejdet med at sikre livskvalitet og omsorg.

5 5 Politikkens opbygning Forskellige behov, sundhed og ansvar Faglighed, specialiseringsvifte Mål og forløb Fællesskab, deltagelse, erhverv, miljøskift og omsorg Sammenhæng og dialog Kvalitet i hverdagen Opbygning: Politik for voksne med særlige behov tager udgangspunkt i kommunens vision og er opdelt i 6 afsnit

6 6 Kvalitet i hverdagen Politikkens mest centrale begreb er kvalitet i hverdagen. Det er individuelt, hvad kvalitet i hverdagen betyder for den enkelte borger. Blandt andet fordi det afhænger af konkrete omstændigheder og muligheder. For at sikre kvalitet i hverdagen sætter vi derfor fokus på dialog, forventningsafstemning og hjælp til selvhjælp. Politikken er opdelt i 5 pejlemærker, der enkeltvis og i sammenhæng er afgørende for, at kommunen kan understøtte, at borgerne oplever kvalitet i hverdagen.

7 7 Fællesskab, deltagelse, erhverv, miljøskift og omsorg Alle mennesker er unikke, og i Ringsted Kommune er vi opmærksomme på den enkeltes behov og historie. I hverdagen viser dette sig ved: At vi giver den enkelte mulighed for at udtrykke egne behov. At vi udviser en grundlæggende accept af menneskers forskellighed og respekt for, at vi ikke alle skal leve det samme liv. Derfor vil vi: Arbejde for, at borgerne oplever respekt og medmenneskelighed i kontakten med kommunen. Respektere, at mennesker er forskellige, når det gælder håb og drømme for fremtiden såvel som adfærd, kommunikation og levemåde. Fokusere på borgernes ressourcer deres muligheder, håb, drømme og kompetencer. Sikre borgerne en så hurtig og brugervenlig adgang til støtte som muligt. Pejlemærket Fællesskab, deltagelse, erhverv, miljøskift og omsorg handler om, hvilken betydning fællesskabet/civilsamfundet har for den enkelte, og hvilken betydning den enkelte har for fællesskabet/civilsamfundet. Fællesskabet bygger på venskab, familiebånd, foreninger og erhvervsliv. For nogle borgere kan det være en udfordring at deltage i fællesskabet. For de fleste er det afgørende at deltage aktivt i arbejde og foreningsliv, venskaber og familie. Det er særligt i forhold til omsorg, at de nære og frivillige bånd giver den enkelte oplevelsen af kvalitet i hverdagen. I forhold til Politik for voksne med særlige behov er det vigtigt at skabe klare forventninger til, hvordan kommunen støtter op om borgerens egen indsats for at deltage i fællesskabet. Samtidig vil Ringsted Kommune arbejde for en øget sammenhæng mellem foreningslivet og borgere med særlige behov. I forhold til dette pejlemærke arbejder Ringsted Kommune også med at inddrage erhvervslivet, så der fortsat skabes rammer for et velfungerende samarbejde mellem borgere og virksomheder. Målet er et rummeligt arbejdsmarked i Ringsted Kommune.

8 8 Forskellige behov, sundhed og ansvar Alle mennesker er unikke, og i Ringsted Kommune er vi opmærksomme på den enkeltes behov og historie. I hverdagen viser dette sig ved: At vi giver den enkelte mulighed for at udtrykke egne behov. At vi udviser en grundlæggende accept af menneskers forskellighed og respekt for, at vi ikke alle skal leve det samme liv. Derfor vil vi: Arbejde for, at borgerne oplever respekt og medmenneskelighed i kontakten med kommunen. Respektere, at mennesker er forskellige, når det gælder håb og drømme for fremtiden såvel som adfærd, kommunikation og levemåde. Fokusere på borgernes ressourcer deres muligheder, håb, drømme og kompetencer. Sikre borgerne en så hurtig og brugervenlig adgang til støtte som muligt. Pejlemærket Forskellige behov, sundhed og ansvar understreger, at alle mennesker er unikke. Den enkeltes behov er et udtryk for en bestemt livssituation en individuel historie. Den enkeltes ønske om at leve et helt liv består uanset hvilke udfordringer, man som menneske har mødt. Udfordringerne kan være mange og forskellige: Et medfødt handicap, sygdom eller ulykke. De kan være et resultat af sociale forhold eller skyldes en uhensigtsmæssig måde at håndtere tidligere problemer og livsstil. Uanset hvilke udfordringer, den enkelte møder, har alle mennesker et ønske om at deltage og tage ansvar for sin egen skæbne. Pejlemærket understreger også, at den enkelte har et ansvar for at hjælpe med at håndtere sine udfordringer.

9 9

10 10 Faglighed, specialiseringsvifte I Ringsted Kommune tilrettelægger vi hjælpen ud fra den nyeste viden, og vi tager hånd om komplekse problemer. I hverdagen viser dette sig ved: At borgeren oplever kvalificeret rådgivning og vejledning. At nye problemstillinger opdages tidligt og mødes med de rigtige handlingstiltag. At kommunen har en vifte af relevante tilbud og gør brug af specialiserede tilbud, når det er nødvendigt. Derfor vil vi: Tilgodese forskellige behov for støtte, hjælp og vejledning. Sikre, at borgeren tilbydes den støtte, der er behov for. Understøtte medarbejderne i at udvikle og vedligeholde nødvendige kompetencer og værktøjer til at løfte opgaven på et højt fagligt niveau. Pejlemærket Faglighed, specialiseringsvifte fokuserer på at opretholde og udvikle den rette faglige ekspertise. Voksne med særlige behov møder mange forskellige problemstillinger, og derfor er en bred vifte af faglige metoder, teknikker og kundskaber nødvendig. Der sker en løbende udvikling i forhold til for eksempel tekniske og medicinske hjælpemidler og viden om de metoder, der giver de bedste resultater. Pejlemærket peger samtidig på, at det er nødvendigt at holde sig opdateret på udviklingen og forskningen inden for de forskellige fagområder. Pejlemærket henviser desuden til en ambition om at sikre tværfaglighed og en forpligtelse til at kunne redegøre for de faglige overvejelser, der danner grundlag for, hvordan den enkelte opgave løses.

11 11 Mål og forløb Opgaver i forhold til personer med særlige behov har altid et sigte et mål og fokus på forebyggelse og rehabilitering. I hverdagen viser dette sig ved: At vi tager udgangspunkt i, at alle er gode til noget, og fokuserer på den enkeltes ressourcer og muligheder ved hjælp-til-selvhjælp-princippet. At vi understøtter borgeren i at tage ansvar for egen trivsel og udvikling. Kommunen har en forpligtelse til at give borgerne den støtte, som gør dem i stand til at leve et værdigt liv. Derfor vil vi: Inddrage et forbyggende perspektiv i tilrettelæggelsen af hjælpen. Opstille mål for hjælpen. Tilpasse hjælpen løbende til borgerens aktuelle situation. Målet for et forløb tager altid udgangspunkt i den enkeltes muligheder for at håndtere problemer og udfordringer. Der kan være tale om mange forskellige situationer, som kræver forskellige typer af hjælp: Det kan handle om hjælp, der kompenserer for funktionstab, eller hjælp til at udvikle borgerens potentialer såsom træning af færdigheder. Det kan også dreje sig om hjælp til at fjerne forhindringer som eksempelvis terapeutiske samtaler i misbrugsbehandling. I forhold til at understøtte det værdige liv er det centralt at inddrage dem, der er bedst til ubetinget nærvær, særligt familie og venner.

12 12 Sammenhæng og dialog I Ringsted Kommune sikrer vi sammenhæng i kommunens hjælp til voksne med særlige behov. I hverdagen viser dette sig ved: At borgerne oplever en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. At borgerne oplever dialog og involvering i valg og tilrettelæggelse af tilbud. At der opleves et effektivt samarbejde omkring borgere. Derfor vil vi: Sikre, at borgeren er inddraget i fastlæggelse af målsætninger og udarbejdelse af handlingsplaner. Sikre koordinering og samarbejde mellem de kommunale enheder og andre samarbejdspartere såsom sygehuse og uddannelsesinstitutioner. Understøtte opgaveløsningen tæt på borgernes hverdag. Pejlemærket Sammenhæng og dialog understreger, at det er afgørende, at hjælp og støtte ses i en sammenhæng og ikke som isolerede ydelser. Tæt dialog med borgeren og eventuelt de pårørende er en forudsætning for, at sammenhængen i hjælpen er den rette. Sammenhæng i indsatsen betyder også, at de områder, hvor borgerens behov er størst, prioriteres højest. Endelig indebærer pejlemærket også, at der fokuseres på sammenhæng i indsatsen på tværs af sektorer.

13 13

14 14 Respekt, frihed og tilgængelighed. Muligheder! Livskvalitet er individuel

15 15 Politikken er resultat af en proces Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlig behov er resultatet af en proces, som startede med et borger- og interessentmøde i februar På mødet blev det drøftet, hvordan Ringsted Kommunes vision kan omsættes til hverdagsbilleder med udgangspunkt i borgercases. Fra dette udgangspunkt blev der udarbejdet en helhedsorienteret model, der skitserer pejlemærkerne for politikken. Herefter har der været drøftelser i Socialudvalget, og udkastet har været sendt til høring hos relevante interessenter. Være en del af samfundet At opgaven løses i nærmiljøet. At tage udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker. Kig ind i fremtiden. Hvis behov taler vi om de pårørendes? Hvad kan vi blande os i? Når det bliver sundhedsskadeligt, skal der gøres noget? *Eksempler på udsagn fra borgermøder.

16 Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet Regnbuen, Støtte- og aktivitetscenter, Bjælken et Værested for sindslidende og Ungeliv. Herudover tilbyder kommunen støtte i form af rådgivning, støtte-kontaktperson, hjemmevejlederordning, tilbud om behandling, hjælp til etablering af job på særlige vilkår, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), bofællesskaber mv. Ringsted Kommune hylder desuden sektoransvarsprincippet. Det betyder, at alle kommunale institutioner og enheder, der har ansvar for at levere ydelser til borgerne i almindelighed, har en forpligtelse til at sikre, at disse ydelser er tilgængelige for mennesker med en funktionsnedsættelse, herunder voksne med særlige behov. Ringsted Kommune Socialcenter Amtstue Allé Ringsted Tel.: Revideret i januar 2014 Oplag: 750 stk. Design og tryk: SteenOlsson.dk

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere