Husorden. Reglement for Afd. 74

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden. Reglement for Afd. 74"

Transkript

1 Side 1 af 14 Husorden Reglement for Afd. 74 Solvænget 1-11 Dankwart Dreyers Vej Kildensmindevej Assens

2 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: s. 1 Forside s. 2 Indholdsfortegnelse s. 3 Almindelige bestemmelser og generelle oplysninger s. 3 Afdelingsbestyrelsen s. 3 Nyttige adresser: -Bestyrelsen for afdeling 74 -Boliginspektør -Boligforeningen Kristiansdal -Kontakter udenfor Boligforeningens åbningstider s. 4 Hvornår henvender en beboer sig til Boligforeningen Kristiansdal s. 4 Hvornår henvender en beboer sig til Boliginspektøren s. 4 Hvornår henvender en beboer sig til Afdelingsbestyrelsen s. 5-14: Se punkter A-V i nedenstående skema: A: s. 5-6 Afdelingsmøder Affald Altaner/terrasser Antenner/TV-forsyning B: s. 6-8 Bad/toilet Barnevogne Bestyrelsespostkasse Bilvask Boldspil/Leg/Legepladser Branddøre C: s. 8 Cykler D: s. 8 Dørskilte/Navneskilte F: s. 8-9 Fodring af dyr Forsikring Forurening Fyrværkeri Fremleje G: s. 9 Garage H: s. 9 Husdyr Hærværk I: s. 10 Indendørsarealer/Bygninger Informationstavler K: s. 10 Klagevejledning Knallerter/Scootere Kældre/Kælderrum/Trappeopgange L: s. 11 Luftning/bankning af tæpper, dyner Låsesmed M: s. 11 Maskiner/Værktøj o.l. Musik/Radio/TV Medbestemmelse/Medindflydelse P: s. 12 Parkering og motorkørsel S: s. 12 Selskabslokaler Skiltning i Afdeling 74 T: s. 13 Trappevask U: s. 13 Udendørsarealer Udluftning V: s. 14 Vaskeri/Tørrerum/Udendørs tørrepladser

3 Side 3 af 14 Almindelige bestemmelser og generelle oplysninger: Beboeren opfordres til at gemme denne husorden/regelsæt for Afd. 74 f.eks. sammen med lejekontrakten. Regelsættet er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, bør enhver beboer iagttage god skik og orden i ejendommen. Det skaber tryghed og tilfredshed, når alle tager hensyn til hinanden. Det er af stor betydning, at forældre vejleder deres børn og foregår dem med et godt eksempel. Beboerne er gennem huslejen selv med til at betale for istandsættelse også af det, som ødelægges. Afdelingsbestyrelsen: Vælges på det årlige afdelingsmøde. Oplysning om Afdelingsbestyrelsens medlemmer findes på Informationstavlerne i de 2 affaldshuse. Ønsker beboerne at kontakte Afdelingsbestyrelsen, kan dette gøres pr. mail til Henvendelsen skal være påført navn og adresse på afsenderen og denne vil så få svar fra afdelingsbestyrelsen. Anonyme henvendelser tages ikke til følge. Afdelingsbestyrelsen er et kontaktled til Boligforeningen Kristiansdal. Nyttige adresser: Bestyrelsen for Afdeling 74: Bestyrelsesmedlemmer: Se venligst de opslåede lister på Informationstavlerne i de 2 affaldshuse. Adresse: Skriftlig henvendelse via Bestyrelsespostkasse i de 2 affaldshuse. Boliginspektør: Sdr. Ringvej 2, 5610 Assens Tlf: Boligforeningen Kristiansdal Valmuemarken 27, 5260 Odense S. Hovednr: Udlejning: Teknisk afd: Økonomiafd: Hvis der udenfor kontorernes åbningstider opstår fejl, der kræver omgående udbedring, ring da til Vagtcentralen ved Falck på tlf: og henvis til, at Boligforeningen Kristiansdal har en vagtaftale med Falck.

4 Side 4 af 14 Hvornår henvender en beboer sig til Boligforeningen Kristiansdal: Ved alle administrative spørgsmål (herunder økonomi) vedr. lejemål inkl. leje af garager. Ved klager vedr. overtrædelser af denne husorden Hvornår henvender en beboer sig til Boliginspektøren: Ved spørgsmål vedr. fejl/mangler/skader af lejemålet. Ved spørgsmål vedr. vedligeholdelse af lejemålet. Hvornår henvender en beboer sig til Afdelingsbestyrelsen: Ved forslag og spørgsmål til ændringer/nye tiltag i Afdeling 74.

5 Side 5 af 14 A: Afdelingsmøde: Der afholdes et årligt ordinært afdelingsmøde, hvor alle beboere i Afd. 74 opfordres til at deltage. På dette møde behandles indkomne forslag/punkter, således at den enkelte beboer har mulighed for at gøre sin stemme gældende. Af hensyn til medbestemmelsesret og indflydelse, opfordres alle beboere til at deltage i det årlige afdelingsmøde. Der bliver udsendt skriftlig indkaldelse hertil til samtlige husstande i Afd. 74. Affald: Affaldsordningen er udelukkende beregnet for husstande i Afdeling 74. Det er ikke tilladt at udsmide affald fra erhverv, uanset om den erhvervsdrivende har bopæl i Afdeling 74. Dette bortskaffes via ervhervsmålets adresse. Uvedkommende må ikke benytte affaldsordningen. Al affald skal sorteres på følgende måde: Læs på skiltene i affaldshuset, så kan du se, hvor du skal gøre af følgende affald: Pap/Papir: Rent og tørt pap/papir (Ikke pizzabakker med madrester o.l. Ikke rudekuverter, ikke mælkekartoner, ikke juicekartoner) Glas/Flasker: Rene afskyllede glas og flasker uden låg (Ikke plastikflasker) Metal: Alle metalgenstande inkl. dåser. Batterier: Alle slags batterier Kompostkværn: Alt til kompost skal skæres i mindre stykker: Alle rå grøntsager IKKE citrusfrugter Frugt Brød Savsmuld, men IKKE hø Blomstermuld, blomster Gråt affald: Alt affald, der ikke er nævnt ovenfor og som ikke kan komposteres/genbruges, herunder affald fra badeværelser, bind, bleer o.l. Dette affald skal være i tillukkede affaldsposer af hygiejniske grunde. Dette affald hører til i de grå affaldscontainere.(punktet fortsætter næste side)

6 Side 6 af 14 Storskrald: Møbler eller større effekter, der ikke indgår i almindeligt husstandsaffald. Disse effekter skal beboeren selv bortskaffe f.eks. til Assens Kommunes Genbrugsplads. Det er forbudt at hensætte disse effekter i Afd. 74. Kemikalier: Maling, opløsningsmidler og lignende kemikalieaffald indgår ikke i almindeligt husstandsaffald. Disse genstande skal beboeren selv bortskaffe til Assens Kommunes Genbrugsplads. Det er forbudt at hensætte disse genstande i Afd. 74. Medicin: Al medicin skal indleveres på Apoteket. Medicinen er en forureningskilde og må ikke skylles ud i toilet eller smides ud med køkkenaffaldet. Tøj og sko: Rent tøj og sko kan lægges til genbrug i tøj-/skocontaineren i affaldshuset. Der må kun lægges tøj og sko i denne container Ikke tasker, dyner eller andet. Altaner/terrasser: Der må ikke opsættes foderhuse o.l. eller fodres fugle på udendørsarealerne eller fra altaner/vinduer. Der må ikke grilles på altaner/terrasser af hensyn til brandfare samt lugt-/røggener. Tøj må tørres på altaner/terrasser, når det ikke er synligt udefra. Der skal dog være god udluftning under tørringen. Tilladelse til montering af solsejl og markiser skal søges gennem Boligforeningen Kristiansdal. Der må ikke rystes duge/dyner o.l. udover altankanten. Ved vanding af altankasser, tages hensyn til underboen. Antenner/TV-forsyning: Afdeling 74 er tilknyttet Kabel-TV via YouSee. Ved svigt og fejl, ringes direkte til YouSee. Det er forbudt at opsætte paraboler og øvrige antenner i Afd. 74. B: Bad/toilet: Der bør så vidt muligt ikke bades i tidsrummet Smid aldrig bleer, bind, vat, vatpinde o.l. i toilettet.

7 Side 7 af 14 Barnevogne: Disse placeres i de anviste rum i kælderen. Bestyrelsespostkasse: Der er i hvert af affaldshusene opsat en Bestyrelsespostkasse. Herigennem kan den enkelte beboer kontakte Afdelingsbestyrelsen. Al kontakt til Afdelingsbestyrelsen skal foregå skriftligt med afsenders navn og adresse. Afsenderen vil herefter modtage skriftligt svar/bekræftigelse fra Afdelingsbestyrelsen. Anonyme henvendelser tages ikke til følge. Bilvask: Bilvask er ikke tilladt i Afd. 74. Boldspil/Leg/Legepladser: Boldspil: Al boldspil skal foregå på boldbanen bag blokken på Kildensmindevej Der gælder følgende regler for brug af boldbanen: Boldbanen er kun til brug for beboerne i Afd. 74 og deres gæster. Udefrakommende henvises til at benytte de offentlige idrætsanlæg i Assens. Det er forbudt at flytte målene. Disse skal stå placeret på langs af boldbanen. Vis hensyn til naboer og undgå unødig støj. Boldspil er kun tilladt i tidsrummet Disse regler er opsat ved boldbanen. Boldspil op af husfacader/mure/hegn er forbudt. Det er ikke tilladt at benytte andre områder i Afd. 74 til boldspil. Leg: Leg og ophold skal foregå på de indrettede legepladser. Leg og ophold på trapper, ved indgangsdøre, vinduer samt i kældre er forbudt. Det er forbudt at tegne og male på Afdelingens træ- og murværk eller på anden måde beskadige Afdelingens bygninger og udenomsarealer. Legeplads: Legepladsområderne er forbeholdt de legende børn. Uvedkommendes færden og ophold på legepladserne er forbudt, og der henvises til de opsatte skilte herom. Det er forbudt at indtage alkoholiske drikke på legepladserne.

8 Side 8 af 14 Branddøre: Branddøre skal altid være lukkede. Døre forsynet med dørlukkere skal altid være lukkede og må ikke holdes åbne. C: Cykler: Skal anbringes i stativerne udendørs eller i cykelkældrene/cykelskur. Det er forbudt at stille cykler andre steder. Cykler må ikke bæres op og ned ad hovedtrapperne, men benyt kælderindgangene. Cykler, der ikke er i brug, skal sættes i beboerens eget kælderrum. Det er ikke tilladt at låse sin cykel fast til cykelstativer med kæde-/kabellåse. De ovennævnte regler gør sig også gældende for cykeltrailere. Det er forbudt at cykle på gangstier og græsarealer. D: Dørskilte/Navneskilte: Dørskilte og genstande må ikke sømmes eller skrues fast på lejemålets døre. Der bliver ved indflytning opsat reglementerede navneskilte. Disse opsættes/udleveres fra Boliginspektøren. Øvrig skiltning forbudt. F: Fodring af dyr: Det er i hele Afdeling 74 forbudt at fordre måger og andre fugle, ligesom fodring af katte er forbudt. Dette forbud er gældende pga. risiko for rotter. Forsikring: Det er af største vigtighed, at beboerne i Afd. 74 er dækket af forsikring. Husk derfor at bringe husstands- og familieforsikringer i orden inden indflytning. Forurening: Forurening af inden- eller udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op/rense op efter sig. Der må hverken i lejlighed, (punktet fortsætter næste side)

9 Side 9 af 14 kælderrum eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for Afdelingen og dens beboere. Evt. udgifter i forbindelse med forurening pålægges den skadevoldende beboer. Fyrværkeri: Det er forbudt at afbrænde fyrværkeri i Afd. 74 jf. den officielle lovgivning om fyrværkeri. Nytårsaften, som er undtaget i fyrværkerilovgivningen, må fyrværkeri ikke affyres i eller i nærheden af ejendommene. Dette skal gøres på behørig afstand og hensyntagen jf. fyrværkerilovgivningen. Fremleje: Ingen må fremleje sit lejemål uden særlig tilladelse fra Boligforeningen Kristiansdal. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der medfører ret til ophævelse af lejemålet. Oplysninger om fremleje fås ved henvendelse til Boligforeningen Kristiansdal. G: Garage: Garager kan lejes via Udlejningsafdelingen i Boligforeningen Kristiansdal. Garagen er at betragte som en åben carport, hvor køretøjet kan holde i læ for vejr og vind, med mulighed for aflåsning af egen port og dermed mindske risiko for tyveri af køretøj. Ønsker lejer ikke, at der er fri adgang til sit køretøj, må lejer, for egen regning, opføre trævæg mellem sin og andre garager. H: Husdyr: Der må ikke holdes husdyr i Afd. 74. Hærværk: Ved ødelæggelse/hærværk vil der blive rejst erstatningskrav overfor skadevolder.

10 Side 10 af 14 I: Indendørsarealer/Bygninger: Vedligeholdelsesreglement er udleveret sammen med lejekontrakten og er gældende herfor tillige med denne husorden. Informationstavler: Der er opsat informationstavle i hvert af affaldshusene. Her opsætter Afdelingsbestyrelsen relevante informationer. Det er den enkelte beboers ansvar at holde sig underrettet via denne Informationstavle. K: Klagevejledning: Hvis en beboer oplever, at dette reglement/husorden overtrædes og dermed ønsker at indgive en klage, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til Boligforeningen Kristiansdal. Ved tvivlspørgsmål kan beboeren henvende telefonisk eller skriftligt til Boligforeningen Kristiansdal. Knallerter/scootere: Knallerter og scootere parkeres ved siden af de respektive cykelstativer eller i cykelkældre/cykelskur. Det er forbudt at køre knallert/scooter på gangstier og græsarealer. Det er forbudt at udvise larmende adfærd i forbindelse med knallert-/scooterkørsel i området som f.eks. opgassen og dytten. Ved parkering/standsning slukkes motoren. Kældre /kælderrum/trappeopgange: I gangene, kælderrum samt trappeopgange er det forbudt at hensætte eller opbevare ting. Disse arealer fungerer som brandveje/evakueringsveje og skal give plads for ambulancefolk, Brandvæsen og Politi. Henstilling af fodtøj samt ophold i trappeopgange er forbudt. Indgangsdøre til kældrene skal altid være aflåste, da de fungerer som branddøre. Dette gælder både de udvendige indgangsdøre samt de indvendige indgangsdøre til kældrene. De indvendige indgangsdøre, som ikke har låsesystem, skal være lukkede. Vinduer skal ligeledes være lukkede. Og hvis man ønsker udluftning i kældrene, da lukkes vinduet op på klem og låses fast i den inderste (mindst åbne) position, således at ingen kan åbne vinduerne udefra samt mhp. at forhindre mus og rotter i at få adgang til bygningen. Dette gælder samtlige kældervinduer. Kældre/kælderrum/trappeopgange må ikke benyttes som opholdsrum.

11 Side 11 af 14 L: Luftning/bankning af tæpper, dyner o.l: Luftning/bankning af tæpper, dyner, måtter o.l. må kun finde sted på de etablerede stativer hertil samt på de udendørs tørrepladser. Dog skal bankning foretages under hensyntagen til, om der hænger rent vasketøj på snorene, så dette ikke støves til. Der må ikke luftes/bankes tæpper, dyner, måtter o.l. andre steder i Afd. 74. Låsesmed: Se opslag i opgangene. Kontakt låsesmed. Boligforeningen Kristiansdal er ikke i besiddelse af nøgler til de enkelte lejemål. Det påhviler beboeren at rekvirere en låsesmed. M: Maskiner/værktøj og lign: Støjende maskiner/værktøj må benyttes i tidsrummet: Mandag-Fredag: Lørdag: Søn- og helligdage: Medbestemmelse/Medindflydelse: Der henvises til punktet: Afdelingsmøde s. 5. Musik/Radio/TV: Musik, radio og tv skal benyttes med omtanke og må ikke give anledning til støjgener for naboer. Der skal udvises hensyn til beboernes ret til nattero samt ro i aftentimerne. Skru derfor ned for lyden og tænk på naboerne. Spil ikke musik for åbne vinduer eller døre. Hvis en beboer har fest/gæster, er husordensreglerne også gældende. En fest/større komsammen skal varsles til naboerne mindst 24 timer før afholdelse af en sådan. Dette gøres ved skriftligt opslag på opslagstavlen i den pågældende opgang. Der henvises i øvrigt til brug af Kommandantgårdens gildesal under punktet: Selskabslokaler s. 12.

12 Side 12 af 14 P: Parkering og motorkørsel: Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Lastbiler, campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke parkeres i Afd. 74. Indregistrerede trailere må parkeres i garage, hvis en sådan haves og må ellers ikke parkeres i Afd. 74. Afd. 74 er et boligområde, hvor der færdes mange mennesker. Føreren af et køretøj skal således køre forsigtigt og hensynsfuldt, her henvises især til de legende børn på området. Det er forbudt at udvise larmende adfærd i forbindelse med kørsel i området som f.eks. opgassen af motorkøretøjer, dytten, høj musik for åbne vinduer. Ved parkering/standsning slukkes motoren. S: Selskabslokaler: Der forefindes selskabslokale i Afd. 74 i kælderen, Solvænget 9. Lokalet er kun beregnet til mindre selskaber i dag og de tidlige aftentimer og er underlagt reglerne for denne gældende husorden. Selskabslokalet er i hverdagen hovedsageligt tiltænkt møder, klubaftener o.l. arrangementer. Kontaktperson for udlejning samt priser og lejebetingelser kan ses på Informationstavlerne i affaldshusene. Selskabslokalet må bruges i tidsrummet: Mandag-Søndag: Selskabslokalet må kun udlejes til beboere i Afdeling 74. Ved større selskaber/fest henvises til Kommandantgårdens gildesal. Information om kontaktperson til dette lokale kan fås ved henvendelse til Boliginspektøren. Dette selskabslokale hører ikke under Afdeling 74. Skiltning i Afdeling 74: Beboerne gøres opmærksom på de opsatte skilte i Afdeling 74, da disse hører ind under husordenen og at anvisningerne herpå til enhver tid bør følges.

13 Side 13 af 14 T: Trappevask: Rengøring af trapper og trappeopgang påhviler den enkelte beboer og udføres efter følgende system, jf. lejekontrakten: Beboere på 2. sal vasker repos på 2. sal og trappen ned til 1. sal Beboere på 1. sal vasker repos på 1. sal og trappen fra 1. sal og ned til stueetagen Beboere i stueetagen vasker repos i stueetagen og trappen ned til og med kælderrepos. Beboerne på den enkelte etage skiftes til at vaske trappen, således at trappevask minimum udføres 1 gang ugentligt. Rengøringen består af følgende: Fjernelse af måtter, efter rengøring lægges måtten på plads Rengøringen omfatter også stødtrin og kanter Vægge rengøres for pletter og streger op til 180 cm. over trappe/repos Gelændere og håndlister aftørres med fugtig klud Spindelvæv fjernes Hvis renholdelse af trapper og trappeopgange misligholdes, vil der fra Boligforeningen Kristiansdals side blive rekvireret trappevask via rengøringsfirma, hvilket pålægges huslejen for det pågældende lejemål. U: Udendørsarealer: Alle udendørsarealer i Afdeling 74 er underlagt denne husordens bestemmelser. Der gøres især opmærksom på punktet boldspil og legeplads. Uvedkommende, der ikke er gæster hos beboere i Afdeling 74, har ikke ret til at benytte afdelingens områder. Udluftning: Den enkelte beboer må drage omsorg for at lave en effektiv udluftning gennem vinduer og døre for at forhindre fugtskader i boligen samt et sundt indeklima. Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg eller foran en radiator. Luften skal kunne cirkulere bagom møblet, ellers kan der komme fugtskader på væggen og på egne møbler. Udluftning sker bedst ved at lave kortvarig gennemtræk flere gange om dagen, navnlig efter madlavning samt bad. Der henvises til Energistyrelsens råd om udluftning på den måde kan beboerne også mindske risiko for allergi overfor støv, fugt og lign.

14 Side 14 af 14 V: Vaskeri/tørrerum/udendørs tørrepladser Vaskeriets åbningstid fremgår af skiltning i vaskeriet. Maskinerne er tidslåste og brug af vaskeriet kan ikke finde sted udenfor åbningstiderne. Vaskeriet og maskinerne må ikke betjenes af børn under 15 år. Det er ikke tilladt for børn at opholde sig i vaskeriet uden en voksens tilstedeværelse. Brugsanvisning til maskinerne findes i hvert vaskeri. Tørretumblere og centrifuger må kun benyttes til RENT tøj. Brugeren af vaskeriet skal efter hver vask rengøre maskinerne og tømme (punktet fortsætter næste side) filteret i tørretumbler. Der er tørrerum i kældrene, hvor der må ophænges tøj til tørring. Disse rum er ikke aflåste, men er tilgængelige for alle beboere. Tøjet ophænges på eget ansvar. Tøjet skal nedtages, så snart det er tørt. Hvis en bruger af vaskeriet ikke benytter den fulde vasketid eller aktiverer maskinerne indenfor de i brugsanvisningen angivne minutter, frigives maskinerne, således at andre beboere har retten til at benytte vaskeriet. Vaskekort til brug for betjening af maskiner udleveres af Boliginspektøren sammen med nøgler ved indflytning. Der forefindes udendørs tørrepladser i Afd. 74. Disse er til fri afbenyttelse for beboerne. Der gælder samme regler som ved tørrerum: tag tøjet ned, så snart det er tørt. Ophængning sker på eget ansvar.

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Husorden for Bakkely Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden. for. Skårupvej

Husorden. for. Skårupvej for Skårupvej KAB E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 16 GENERELT Vi betragter vores boligafdeling som et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329 HUSORDEN FOR HVIDOVREBO Hvidovrevej 315 329 Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at boligforeningen,

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 35

Lejlighedsmappe Afdeling 35 Lejlighedsmappe Afdeling 35 Hammerlodden 35 75, Teglværksgade 7 13 og 8-10 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Ordensreglement for afd. 11 - Stendalparken

Ordensreglement for afd. 11 - Stendalparken Ordensreglement for afd. 11 - Stendalparken ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne, bredbånd og paraboler 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen

Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Velkommen til din nye bolig Ellemarken byder dig velkommen Denne pjece er nogle praktiske oplysninger, men samtidig også dit ordensreglement. Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere