Husorden. Reglement for Afd. 74

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden. Reglement for Afd. 74"

Transkript

1 Side 1 af 14 Husorden Reglement for Afd. 74 Solvænget 1-11 Dankwart Dreyers Vej Kildensmindevej Assens

2 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: s. 1 Forside s. 2 Indholdsfortegnelse s. 3 Almindelige bestemmelser og generelle oplysninger s. 3 Afdelingsbestyrelsen s. 3 Nyttige adresser: -Bestyrelsen for afdeling 74 -Boliginspektør -Boligforeningen Kristiansdal -Kontakter udenfor Boligforeningens åbningstider s. 4 Hvornår henvender en beboer sig til Boligforeningen Kristiansdal s. 4 Hvornår henvender en beboer sig til Boliginspektøren s. 4 Hvornår henvender en beboer sig til Afdelingsbestyrelsen s. 5-14: Se punkter A-V i nedenstående skema: A: s. 5-6 Afdelingsmøder Affald Altaner/terrasser Antenner/TV-forsyning B: s. 6-8 Bad/toilet Barnevogne Bestyrelsespostkasse Bilvask Boldspil/Leg/Legepladser Branddøre C: s. 8 Cykler D: s. 8 Dørskilte/Navneskilte F: s. 8-9 Fodring af dyr Forsikring Forurening Fyrværkeri Fremleje G: s. 9 Garage H: s. 9 Husdyr Hærværk I: s. 10 Indendørsarealer/Bygninger Informationstavler K: s. 10 Klagevejledning Knallerter/Scootere Kældre/Kælderrum/Trappeopgange L: s. 11 Luftning/bankning af tæpper, dyner Låsesmed M: s. 11 Maskiner/Værktøj o.l. Musik/Radio/TV Medbestemmelse/Medindflydelse P: s. 12 Parkering og motorkørsel S: s. 12 Selskabslokaler Skiltning i Afdeling 74 T: s. 13 Trappevask U: s. 13 Udendørsarealer Udluftning V: s. 14 Vaskeri/Tørrerum/Udendørs tørrepladser

3 Side 3 af 14 Almindelige bestemmelser og generelle oplysninger: Beboeren opfordres til at gemme denne husorden/regelsæt for Afd. 74 f.eks. sammen med lejekontrakten. Regelsættet er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, bør enhver beboer iagttage god skik og orden i ejendommen. Det skaber tryghed og tilfredshed, når alle tager hensyn til hinanden. Det er af stor betydning, at forældre vejleder deres børn og foregår dem med et godt eksempel. Beboerne er gennem huslejen selv med til at betale for istandsættelse også af det, som ødelægges. Afdelingsbestyrelsen: Vælges på det årlige afdelingsmøde. Oplysning om Afdelingsbestyrelsens medlemmer findes på Informationstavlerne i de 2 affaldshuse. Ønsker beboerne at kontakte Afdelingsbestyrelsen, kan dette gøres pr. mail til Henvendelsen skal være påført navn og adresse på afsenderen og denne vil så få svar fra afdelingsbestyrelsen. Anonyme henvendelser tages ikke til følge. Afdelingsbestyrelsen er et kontaktled til Boligforeningen Kristiansdal. Nyttige adresser: Bestyrelsen for Afdeling 74: Bestyrelsesmedlemmer: Se venligst de opslåede lister på Informationstavlerne i de 2 affaldshuse. Adresse: Skriftlig henvendelse via Bestyrelsespostkasse i de 2 affaldshuse. Boliginspektør: Sdr. Ringvej 2, 5610 Assens Tlf: Boligforeningen Kristiansdal Valmuemarken 27, 5260 Odense S. Hovednr: Udlejning: Teknisk afd: Økonomiafd: Hvis der udenfor kontorernes åbningstider opstår fejl, der kræver omgående udbedring, ring da til Vagtcentralen ved Falck på tlf: og henvis til, at Boligforeningen Kristiansdal har en vagtaftale med Falck.

4 Side 4 af 14 Hvornår henvender en beboer sig til Boligforeningen Kristiansdal: Ved alle administrative spørgsmål (herunder økonomi) vedr. lejemål inkl. leje af garager. Ved klager vedr. overtrædelser af denne husorden Hvornår henvender en beboer sig til Boliginspektøren: Ved spørgsmål vedr. fejl/mangler/skader af lejemålet. Ved spørgsmål vedr. vedligeholdelse af lejemålet. Hvornår henvender en beboer sig til Afdelingsbestyrelsen: Ved forslag og spørgsmål til ændringer/nye tiltag i Afdeling 74.

5 Side 5 af 14 A: Afdelingsmøde: Der afholdes et årligt ordinært afdelingsmøde, hvor alle beboere i Afd. 74 opfordres til at deltage. På dette møde behandles indkomne forslag/punkter, således at den enkelte beboer har mulighed for at gøre sin stemme gældende. Af hensyn til medbestemmelsesret og indflydelse, opfordres alle beboere til at deltage i det årlige afdelingsmøde. Der bliver udsendt skriftlig indkaldelse hertil til samtlige husstande i Afd. 74. Affald: Affaldsordningen er udelukkende beregnet for husstande i Afdeling 74. Det er ikke tilladt at udsmide affald fra erhverv, uanset om den erhvervsdrivende har bopæl i Afdeling 74. Dette bortskaffes via ervhervsmålets adresse. Uvedkommende må ikke benytte affaldsordningen. Al affald skal sorteres på følgende måde: Læs på skiltene i affaldshuset, så kan du se, hvor du skal gøre af følgende affald: Pap/Papir: Rent og tørt pap/papir (Ikke pizzabakker med madrester o.l. Ikke rudekuverter, ikke mælkekartoner, ikke juicekartoner) Glas/Flasker: Rene afskyllede glas og flasker uden låg (Ikke plastikflasker) Metal: Alle metalgenstande inkl. dåser. Batterier: Alle slags batterier Kompostkværn: Alt til kompost skal skæres i mindre stykker: Alle rå grøntsager IKKE citrusfrugter Frugt Brød Savsmuld, men IKKE hø Blomstermuld, blomster Gråt affald: Alt affald, der ikke er nævnt ovenfor og som ikke kan komposteres/genbruges, herunder affald fra badeværelser, bind, bleer o.l. Dette affald skal være i tillukkede affaldsposer af hygiejniske grunde. Dette affald hører til i de grå affaldscontainere.(punktet fortsætter næste side)

6 Side 6 af 14 Storskrald: Møbler eller større effekter, der ikke indgår i almindeligt husstandsaffald. Disse effekter skal beboeren selv bortskaffe f.eks. til Assens Kommunes Genbrugsplads. Det er forbudt at hensætte disse effekter i Afd. 74. Kemikalier: Maling, opløsningsmidler og lignende kemikalieaffald indgår ikke i almindeligt husstandsaffald. Disse genstande skal beboeren selv bortskaffe til Assens Kommunes Genbrugsplads. Det er forbudt at hensætte disse genstande i Afd. 74. Medicin: Al medicin skal indleveres på Apoteket. Medicinen er en forureningskilde og må ikke skylles ud i toilet eller smides ud med køkkenaffaldet. Tøj og sko: Rent tøj og sko kan lægges til genbrug i tøj-/skocontaineren i affaldshuset. Der må kun lægges tøj og sko i denne container Ikke tasker, dyner eller andet. Altaner/terrasser: Der må ikke opsættes foderhuse o.l. eller fodres fugle på udendørsarealerne eller fra altaner/vinduer. Der må ikke grilles på altaner/terrasser af hensyn til brandfare samt lugt-/røggener. Tøj må tørres på altaner/terrasser, når det ikke er synligt udefra. Der skal dog være god udluftning under tørringen. Tilladelse til montering af solsejl og markiser skal søges gennem Boligforeningen Kristiansdal. Der må ikke rystes duge/dyner o.l. udover altankanten. Ved vanding af altankasser, tages hensyn til underboen. Antenner/TV-forsyning: Afdeling 74 er tilknyttet Kabel-TV via YouSee. Ved svigt og fejl, ringes direkte til YouSee. Det er forbudt at opsætte paraboler og øvrige antenner i Afd. 74. B: Bad/toilet: Der bør så vidt muligt ikke bades i tidsrummet Smid aldrig bleer, bind, vat, vatpinde o.l. i toilettet.

7 Side 7 af 14 Barnevogne: Disse placeres i de anviste rum i kælderen. Bestyrelsespostkasse: Der er i hvert af affaldshusene opsat en Bestyrelsespostkasse. Herigennem kan den enkelte beboer kontakte Afdelingsbestyrelsen. Al kontakt til Afdelingsbestyrelsen skal foregå skriftligt med afsenders navn og adresse. Afsenderen vil herefter modtage skriftligt svar/bekræftigelse fra Afdelingsbestyrelsen. Anonyme henvendelser tages ikke til følge. Bilvask: Bilvask er ikke tilladt i Afd. 74. Boldspil/Leg/Legepladser: Boldspil: Al boldspil skal foregå på boldbanen bag blokken på Kildensmindevej Der gælder følgende regler for brug af boldbanen: Boldbanen er kun til brug for beboerne i Afd. 74 og deres gæster. Udefrakommende henvises til at benytte de offentlige idrætsanlæg i Assens. Det er forbudt at flytte målene. Disse skal stå placeret på langs af boldbanen. Vis hensyn til naboer og undgå unødig støj. Boldspil er kun tilladt i tidsrummet Disse regler er opsat ved boldbanen. Boldspil op af husfacader/mure/hegn er forbudt. Det er ikke tilladt at benytte andre områder i Afd. 74 til boldspil. Leg: Leg og ophold skal foregå på de indrettede legepladser. Leg og ophold på trapper, ved indgangsdøre, vinduer samt i kældre er forbudt. Det er forbudt at tegne og male på Afdelingens træ- og murværk eller på anden måde beskadige Afdelingens bygninger og udenomsarealer. Legeplads: Legepladsområderne er forbeholdt de legende børn. Uvedkommendes færden og ophold på legepladserne er forbudt, og der henvises til de opsatte skilte herom. Det er forbudt at indtage alkoholiske drikke på legepladserne.

8 Side 8 af 14 Branddøre: Branddøre skal altid være lukkede. Døre forsynet med dørlukkere skal altid være lukkede og må ikke holdes åbne. C: Cykler: Skal anbringes i stativerne udendørs eller i cykelkældrene/cykelskur. Det er forbudt at stille cykler andre steder. Cykler må ikke bæres op og ned ad hovedtrapperne, men benyt kælderindgangene. Cykler, der ikke er i brug, skal sættes i beboerens eget kælderrum. Det er ikke tilladt at låse sin cykel fast til cykelstativer med kæde-/kabellåse. De ovennævnte regler gør sig også gældende for cykeltrailere. Det er forbudt at cykle på gangstier og græsarealer. D: Dørskilte/Navneskilte: Dørskilte og genstande må ikke sømmes eller skrues fast på lejemålets døre. Der bliver ved indflytning opsat reglementerede navneskilte. Disse opsættes/udleveres fra Boliginspektøren. Øvrig skiltning forbudt. F: Fodring af dyr: Det er i hele Afdeling 74 forbudt at fordre måger og andre fugle, ligesom fodring af katte er forbudt. Dette forbud er gældende pga. risiko for rotter. Forsikring: Det er af største vigtighed, at beboerne i Afd. 74 er dækket af forsikring. Husk derfor at bringe husstands- og familieforsikringer i orden inden indflytning. Forurening: Forurening af inden- eller udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op/rense op efter sig. Der må hverken i lejlighed, (punktet fortsætter næste side)

9 Side 9 af 14 kælderrum eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for Afdelingen og dens beboere. Evt. udgifter i forbindelse med forurening pålægges den skadevoldende beboer. Fyrværkeri: Det er forbudt at afbrænde fyrværkeri i Afd. 74 jf. den officielle lovgivning om fyrværkeri. Nytårsaften, som er undtaget i fyrværkerilovgivningen, må fyrværkeri ikke affyres i eller i nærheden af ejendommene. Dette skal gøres på behørig afstand og hensyntagen jf. fyrværkerilovgivningen. Fremleje: Ingen må fremleje sit lejemål uden særlig tilladelse fra Boligforeningen Kristiansdal. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der medfører ret til ophævelse af lejemålet. Oplysninger om fremleje fås ved henvendelse til Boligforeningen Kristiansdal. G: Garage: Garager kan lejes via Udlejningsafdelingen i Boligforeningen Kristiansdal. Garagen er at betragte som en åben carport, hvor køretøjet kan holde i læ for vejr og vind, med mulighed for aflåsning af egen port og dermed mindske risiko for tyveri af køretøj. Ønsker lejer ikke, at der er fri adgang til sit køretøj, må lejer, for egen regning, opføre trævæg mellem sin og andre garager. H: Husdyr: Der må ikke holdes husdyr i Afd. 74. Hærværk: Ved ødelæggelse/hærværk vil der blive rejst erstatningskrav overfor skadevolder.

10 Side 10 af 14 I: Indendørsarealer/Bygninger: Vedligeholdelsesreglement er udleveret sammen med lejekontrakten og er gældende herfor tillige med denne husorden. Informationstavler: Der er opsat informationstavle i hvert af affaldshusene. Her opsætter Afdelingsbestyrelsen relevante informationer. Det er den enkelte beboers ansvar at holde sig underrettet via denne Informationstavle. K: Klagevejledning: Hvis en beboer oplever, at dette reglement/husorden overtrædes og dermed ønsker at indgive en klage, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til Boligforeningen Kristiansdal. Ved tvivlspørgsmål kan beboeren henvende telefonisk eller skriftligt til Boligforeningen Kristiansdal. Knallerter/scootere: Knallerter og scootere parkeres ved siden af de respektive cykelstativer eller i cykelkældre/cykelskur. Det er forbudt at køre knallert/scooter på gangstier og græsarealer. Det er forbudt at udvise larmende adfærd i forbindelse med knallert-/scooterkørsel i området som f.eks. opgassen og dytten. Ved parkering/standsning slukkes motoren. Kældre /kælderrum/trappeopgange: I gangene, kælderrum samt trappeopgange er det forbudt at hensætte eller opbevare ting. Disse arealer fungerer som brandveje/evakueringsveje og skal give plads for ambulancefolk, Brandvæsen og Politi. Henstilling af fodtøj samt ophold i trappeopgange er forbudt. Indgangsdøre til kældrene skal altid være aflåste, da de fungerer som branddøre. Dette gælder både de udvendige indgangsdøre samt de indvendige indgangsdøre til kældrene. De indvendige indgangsdøre, som ikke har låsesystem, skal være lukkede. Vinduer skal ligeledes være lukkede. Og hvis man ønsker udluftning i kældrene, da lukkes vinduet op på klem og låses fast i den inderste (mindst åbne) position, således at ingen kan åbne vinduerne udefra samt mhp. at forhindre mus og rotter i at få adgang til bygningen. Dette gælder samtlige kældervinduer. Kældre/kælderrum/trappeopgange må ikke benyttes som opholdsrum.

11 Side 11 af 14 L: Luftning/bankning af tæpper, dyner o.l: Luftning/bankning af tæpper, dyner, måtter o.l. må kun finde sted på de etablerede stativer hertil samt på de udendørs tørrepladser. Dog skal bankning foretages under hensyntagen til, om der hænger rent vasketøj på snorene, så dette ikke støves til. Der må ikke luftes/bankes tæpper, dyner, måtter o.l. andre steder i Afd. 74. Låsesmed: Se opslag i opgangene. Kontakt låsesmed. Boligforeningen Kristiansdal er ikke i besiddelse af nøgler til de enkelte lejemål. Det påhviler beboeren at rekvirere en låsesmed. M: Maskiner/værktøj og lign: Støjende maskiner/værktøj må benyttes i tidsrummet: Mandag-Fredag: Lørdag: Søn- og helligdage: Medbestemmelse/Medindflydelse: Der henvises til punktet: Afdelingsmøde s. 5. Musik/Radio/TV: Musik, radio og tv skal benyttes med omtanke og må ikke give anledning til støjgener for naboer. Der skal udvises hensyn til beboernes ret til nattero samt ro i aftentimerne. Skru derfor ned for lyden og tænk på naboerne. Spil ikke musik for åbne vinduer eller døre. Hvis en beboer har fest/gæster, er husordensreglerne også gældende. En fest/større komsammen skal varsles til naboerne mindst 24 timer før afholdelse af en sådan. Dette gøres ved skriftligt opslag på opslagstavlen i den pågældende opgang. Der henvises i øvrigt til brug af Kommandantgårdens gildesal under punktet: Selskabslokaler s. 12.

12 Side 12 af 14 P: Parkering og motorkørsel: Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Lastbiler, campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke parkeres i Afd. 74. Indregistrerede trailere må parkeres i garage, hvis en sådan haves og må ellers ikke parkeres i Afd. 74. Afd. 74 er et boligområde, hvor der færdes mange mennesker. Føreren af et køretøj skal således køre forsigtigt og hensynsfuldt, her henvises især til de legende børn på området. Det er forbudt at udvise larmende adfærd i forbindelse med kørsel i området som f.eks. opgassen af motorkøretøjer, dytten, høj musik for åbne vinduer. Ved parkering/standsning slukkes motoren. S: Selskabslokaler: Der forefindes selskabslokale i Afd. 74 i kælderen, Solvænget 9. Lokalet er kun beregnet til mindre selskaber i dag og de tidlige aftentimer og er underlagt reglerne for denne gældende husorden. Selskabslokalet er i hverdagen hovedsageligt tiltænkt møder, klubaftener o.l. arrangementer. Kontaktperson for udlejning samt priser og lejebetingelser kan ses på Informationstavlerne i affaldshusene. Selskabslokalet må bruges i tidsrummet: Mandag-Søndag: Selskabslokalet må kun udlejes til beboere i Afdeling 74. Ved større selskaber/fest henvises til Kommandantgårdens gildesal. Information om kontaktperson til dette lokale kan fås ved henvendelse til Boliginspektøren. Dette selskabslokale hører ikke under Afdeling 74. Skiltning i Afdeling 74: Beboerne gøres opmærksom på de opsatte skilte i Afdeling 74, da disse hører ind under husordenen og at anvisningerne herpå til enhver tid bør følges.

13 Side 13 af 14 T: Trappevask: Rengøring af trapper og trappeopgang påhviler den enkelte beboer og udføres efter følgende system, jf. lejekontrakten: Beboere på 2. sal vasker repos på 2. sal og trappen ned til 1. sal Beboere på 1. sal vasker repos på 1. sal og trappen fra 1. sal og ned til stueetagen Beboere i stueetagen vasker repos i stueetagen og trappen ned til og med kælderrepos. Beboerne på den enkelte etage skiftes til at vaske trappen, således at trappevask minimum udføres 1 gang ugentligt. Rengøringen består af følgende: Fjernelse af måtter, efter rengøring lægges måtten på plads Rengøringen omfatter også stødtrin og kanter Vægge rengøres for pletter og streger op til 180 cm. over trappe/repos Gelændere og håndlister aftørres med fugtig klud Spindelvæv fjernes Hvis renholdelse af trapper og trappeopgange misligholdes, vil der fra Boligforeningen Kristiansdals side blive rekvireret trappevask via rengøringsfirma, hvilket pålægges huslejen for det pågældende lejemål. U: Udendørsarealer: Alle udendørsarealer i Afdeling 74 er underlagt denne husordens bestemmelser. Der gøres især opmærksom på punktet boldspil og legeplads. Uvedkommende, der ikke er gæster hos beboere i Afdeling 74, har ikke ret til at benytte afdelingens områder. Udluftning: Den enkelte beboer må drage omsorg for at lave en effektiv udluftning gennem vinduer og døre for at forhindre fugtskader i boligen samt et sundt indeklima. Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg eller foran en radiator. Luften skal kunne cirkulere bagom møblet, ellers kan der komme fugtskader på væggen og på egne møbler. Udluftning sker bedst ved at lave kortvarig gennemtræk flere gange om dagen, navnlig efter madlavning samt bad. Der henvises til Energistyrelsens råd om udluftning på den måde kan beboerne også mindske risiko for allergi overfor støv, fugt og lign.

14 Side 14 af 14 V: Vaskeri/tørrerum/udendørs tørrepladser Vaskeriets åbningstid fremgår af skiltning i vaskeriet. Maskinerne er tidslåste og brug af vaskeriet kan ikke finde sted udenfor åbningstiderne. Vaskeriet og maskinerne må ikke betjenes af børn under 15 år. Det er ikke tilladt for børn at opholde sig i vaskeriet uden en voksens tilstedeværelse. Brugsanvisning til maskinerne findes i hvert vaskeri. Tørretumblere og centrifuger må kun benyttes til RENT tøj. Brugeren af vaskeriet skal efter hver vask rengøre maskinerne og tømme (punktet fortsætter næste side) filteret i tørretumbler. Der er tørrerum i kældrene, hvor der må ophænges tøj til tørring. Disse rum er ikke aflåste, men er tilgængelige for alle beboere. Tøjet ophænges på eget ansvar. Tøjet skal nedtages, så snart det er tørt. Hvis en bruger af vaskeriet ikke benytter den fulde vasketid eller aktiverer maskinerne indenfor de i brugsanvisningen angivne minutter, frigives maskinerne, således at andre beboere har retten til at benytte vaskeriet. Vaskekort til brug for betjening af maskiner udleveres af Boliginspektøren sammen med nøgler ved indflytning. Der forefindes udendørs tørrepladser i Afd. 74. Disse er til fri afbenyttelse for beboerne. Der gælder samme regler som ved tørrerum: tag tøjet ned, så snart det er tørt. Ophængning sker på eget ansvar.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af

Nygårdsparken. Husordenskatalog. Administreret af Nygårdsparken Husordenskatalog Administreret af KÆRE BEBOER! Velkommen til Nygårdsparken. Når man bor i en lejlighed, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere som overhovedet

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Husorden. For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden. Sallinghus. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3021-3 - Sallinghus Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. Sallinghus. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3021-3 - Sallinghus Godkendt på afdelingsmødet den 8. Sallinghus Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 9 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Husorden. For Søndermarken Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. For Søndermarken Frederiksberg forenede Boligselskaber For Søndermarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: Kab@ kab-bolig.dk. Hjemmeside: www. Kab-bolig.dk 1 GENERELT Byggeriet Søndermarken er en af 17 ejendomme i den selvejende organisation Frederiksberg

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden 1-3070 Valmuen

Husorden 1-3070 Valmuen Husorden 1-3070 Valmuen Revideret den 10. september 2007 Seniorbofællesskabet VALMUEN, Moseholmen, Måløv En afdeling af FB Fagforeningernes Boligforening - 3070 Bofællesskabet Valmuen kan sammenlignes

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 4

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 November 2011 November 2011 Husorden mv. GENERELT Som beboer i Teglværkshavnen er du og din familie blevet en del af en boligafdeling

Læs mere

Husorden 1-3055 Dyvekevænget

Husorden 1-3055 Dyvekevænget Husorden 1-3055 Dyvekevænget Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 1. september 2014 Affald Til køkkenaffald skal altid anvendes de udleverede poser, tillukket omhyggeligt, før de anbringes i affaldsskakten.

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 og tilrettet efter møde 8.

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 og tilrettet efter møde 8. For Bellahøj III Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Husorden. For SKYTTEVÆNGET SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For SKYTTEVÆNGET SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For SKYTTEVÆNGET SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

HUSORDEN. PAB afdeling 20

HUSORDEN. PAB afdeling 20 HUSORDEN PAB afdeling 20 Godkendt på afdelingsmødet 29-09-2014 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 3 ÆNDRINGER I HUSORDEN... 3 GENERELT... 3 VEDLIGEHOLDELSE AF LEJLIGHEDEN...

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M.

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Husorden for afdeling 1023

Husorden for afdeling 1023 Denne husorden er vedtaget af beboerne i afdeling 1023 Guldberg på beboermødet i maj 2009 og er gældende for alle i afdelingen. Den danner rammen, inden for hvilken beboeren kan bo under gensidig tillid

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere