A/B Godthåbsvej 24 - Husorden 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Godthåbsvej 24 - Husorden 2015"

Transkript

1 1. ANDELSHAVERNE GENERELT 2.1. REGLER FOR POSTKASSEANLÆGGENE 2.2. FEJLMELDING 3. TOILETTER 4.1. TRAPPER OG GÅRD 4.2. RENGØRING AF FÆLLESAREALER 4.3. RENOVATION 5. VASKERUM OG TØJTØRRING 6.1 SKORSTENE 6.2. DØRE I OPGANGENE 6.3. BLÆNDING AF HOVEDDØRE OG BAGTRAPPEDØRE 7. TRANSPORTMIDLER 8. STØJ 9. OPBEVARING 10. OM HUSDYR 11. FORSIKRINGSDÆKNING Side 1 af 8

2 1. ANDELSHAVERNE GENERELT. Andelshaverne skal overholde foreningens husorden og efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af den valgte bestyrelse under hensyn til de øvrige andelshavere. Andelshaverne bør altid have i baghovedet, at vi i fællesskab er ejere af ejendommen, og at vi skal afholde alle udgifter. Det er derfor i andelshavernes egen interesse og til gavn for deres egen økonomi på bedst mulig måde at bevare, vedligeholde og værne om ejendommen og de forbedringer, der foretages. Eventuelle tvister bør så vidt muligt løses i mindelighed mellem de berørte andelshavere uden inddragelse af bestyrelsen. Såfremt det ikke kan lade sig gøre, kan en skriftlig klage afleveres til bestyrelsen, som herefter vil vurdere sagen. Rygning på trapper, på lofter og i kældre er ikke tilladt. Rygning på udendørs fællesarealer er tilladt under behørig hensyntagen til andre og under forudsætning af uopfordret og øjeblikkelig efterfølgende oprydning REGLER FOR POSTKASSEANLÆGGENE. Der må ikke henstilles noget foran postkasseanlæggene i opgangene Der må ikke sættes klistermærker eller lignende på andelenes postkasser Det er kun bestyrelsen, som må skifte/ændre navneskilte og mærkater på postkasserne Låsecylindre skal være af mærket RUKO og være identiske med de resterende cylindre i postkasseanlægget. Andelshaveren afholder udgifter til reparationer/udskiftning af lås i postkassen. Andelshaveren er ansvarlig for tilmelding til mærkningsordninger og/eller dispensationsordning og er forpligtiget til at orientere bestyrelsen om ændringer vedr. disse forhold. Forsætlig ødelæggelse af postkasselåge betales af den pågældende andelshaver, pris i 2010: 400,- samt tillæg for specialfarve 1600, FEJLMELDING. Det påhviler andelshaverne hurtigst muligt at melde enhver fejl eller uregelmæssighed ved de installationer, som ligger under andelsforeningens ansvarsområde. Det kan være afløb eller forsyning af el, gas, vand og varme i bolig, pulterrum, vaskemaskiner og tørretumbler eller på fællesarealer. Fejlmeldingen skal ske til bestyrelsen. Side 2 af 8

3 3. TOILETTER. I beboernes toiletter må ikke hældes affald, som kan tilstoppe afløbet. Toiletter, som deles af boliger, rengøres på skift efter indbyrdes aftale mellem de pågældende andelshavere. Hvis en tilstødende andel ophører med at anvende et bagtrappetoilet, tilfalder toilettet den anden tilstødende andel, herunder vedligeholdelsespligten herfor. Hvis begge de tilstødende andele er ophørt med anvendelsen af bagtrappetoilettet, foranlediger bestyrelsen nedlæggelse af toilettet for foreningens regning. Et nedlagt bagtrappetoilet kan anvendes efter fælles aftale mellem de tilstødende andele. Vælger den ene andel ved en sådan aftale at frasige sig anvendelsen af toiletrummet, kan modparten anvende rummet som pulterrum eller inddrage dette i sin andels boligareal. Ved inddragelse i andelen påhviler det andelshaveren at afblænde døren mod bagtrappen i henhold til pkt Utætheder i cisterner m.v. skal hurtigst muligt meddeles bestyrelsen eller viceværten TRAPPER OG GÅRD. Døre til trapper, kælder og gård skal altid holdes aflåst. Gårdhave skal efterlades i samme stand som ved ibrugtagning. Fodring af dyr i gården er forbudt. Affald må aldrig henstilles på trapper, da der ellers kan opstå problemer med rotter og andet skab. På trapper samt på kælder- og loftsgange må ikke henstilles flasker, cykler, eller andre genstande, som kan være til gene for beboerne. Som en undtagelse kan der, såfremt det ikke er til gene for nogen, stilles en barne- eller klapvogn indenfor gadedørene i opgangene Fyrværkeri må ikke afbrændes i ejendommens gård eller gårdhave eller affyres fra vinduer eller trapper. Bål og bålfade er heller ikke tilladt på de nævnte områder. Ophold på ejendommens tag og skurtag er forbudt. Ødelægges skur, tage, pavillon, legeplads, balustre, trappetrin eller andet, som tilhører ejendommen, drages skadevolderen til ansvar og pålægges erstatningspligt. Side 3 af 8

4 4.2. RENGØRING AF FÆLLESAREALER. Bestyrelsen iværksætter regelmæssig rengøring af foreningens fællesarealer. Rengøring efter større tilsvining af trapper m.v., skal uopfordret og øjeblikkeligt iværksættes af den ansvarlige andelshaver. Som eksempler på større tilsvining kan f.eks. nævnes: affald, snavs der slæbes ind med fodtøj, dryssende juletræ og væskespild. I forbindelse med istandsættelse eller renovering af egen bolig skal andelshaver uopfordret og øjeblikkeligt forestå oprydning og rengøring på fællesarealer RENOVATION. Bestyrelsen kan foranledige fjernelse eller afhentning af storskrald. I mellem to afhentninger af storskrald skal andelshaverne selv opbevare dette i egen bolig eller pulterrum eller selv foranledige dette kørt bort. Flasker og glas henvises til kommunens flaskecontainere ved Aksel Møllers Have. Miljøfarligt affald henvises til Renholdningsselskabet af 1898's (R98) særlige indsamling. Affaldssortering: Papir-, pap-, batteri-, plast- og metalcontainerne i skralderummet skal benyttes. 5. VASKEKÆLDER OG TØJTØRRING. Vaskekælder samt tørreloft og -kælder skal ryddes og rengøres efter endt benyttelse. Vinduer i gadeplan til foreningens fællesarealer skal altid være lukkede. Vinduer på tørrelofterne bør være lukkede, når rummene ikke benyttes. Tøjtørring må kun finde sted på de af foreningen anviste pladser og rum, og de bør tømmes så snart tøjet er tørt, så der bliver plads til den næste. Brug af vaskemaskiner og tørretumbler må kun finde sted i tidsrummet 8:00 til 22:00. Der er monteret ur på vaskemaskinerne, så de ikke kan startes efter 21:15. Ens ønskede vasketid skal skrives i kalenderen, som hænger på opslagstavlen. Såfremt man ikke bruger sin vasketid inden for de første 15 minutter, må den benyttes af en anden. Side 4 af 8

5 6.1 SKORSTENE Alle skorstene i ejendommen er nedlagt. Det betyder at der ikke kan og må installeres brændeovne i boligerne. 6.2 DØRE I OPGANGENE Ydersiden af dørene til for- og bagtrappen skal behandles ordentligt og på en måde, så de passer sammen med den øvrige opgang. Dette indebærer blandt andet, at det ikke er tilladt at: Slå søm i dørene, skrue skruer i dørene eller tilsvarende. Male dørene Sætte klistermærker eller skilte op; bortset fra tyverialarmsmærkater, der skal placeres umiddelbart over låsen. Såfremt man ønsker en ekstra lås på hoveddøren skal denne placeres symmetrisk under den nuværende lås, i en højde på 40 cm over underkanten af døren. De 40 cm måles til centrum af låsen. Det er ikke tilladt at sætte dørklokker op. Navneskilte på dørtelefon og hoveddøre udskiftes efter behov af bestyrelsen og indeholder andelshaverens navn, der skrives således: N Nielsen, N & O Nielsen eller N Nielsen & O Olsen Medlemmer af andelshaverens husstand kan optages på navneskiltene. Ved delvis fremleje kan fremlejer ikke optages, men må anvende andelshaverens navn som c/o adresse. Bestyrelsen vil kunne dispensere for reglerne i dette afsnit, såfremt helt særlige forhold taler for det. 6.3 BLÆNDING AF HOVEDDØRE OG BAGTRAPPEDØRE. Det er tilladt, i forbindelse med sammenlægninger, at blænde en dør til opgangen, såfremt dette ikke strider mod gældende love og reglementer. Hvis man blænder en dør mod hovedtrappen, skal døren bevares ud mod trappen. Foreningen erstatter dørhåndtag, lås og brevsprække ud mod hovedtrappen med to rustfri stålplader svarende til de plader, hvor dørhåndtag/lås samt brevsprække sidder på. Side 5 af 8

6 Hvis man ønsker at blænde en dør ud mod bagtrappen, skal døråbningen mures til, således at det nye murværk er i plan med den omgivende væg. Muren skal desuden fremstå med en glat overflade (finpuds, gipspuds eller lign.). 6.4 FORENINGENS NØGLER Foreningens nøgler må ikke kopieres. Ekstranøgler købes af foreningen. Andelshavere, der udleverer nøgler til andre personer (familie, venner, egne håndværkere, hjemmehjælpere, avisbude m.fl.), har det fulde ansvar for disse nøgler. Foreningens nøgler skal opbevares på forsvarlig vis, uden vedhæng eller lignende, der angiver hvortil nøglerne kan anvendes. I tilfælde af bortkomst af foreningens nøgler skal bestyrelsens informeres straks. Ved fraflytning skal andelshaveren aflevere ALLE foreningens nøgler til bestyrelsen. Evt. manglende nøgler modregnes i foreningens mellemværende med den fraflyttende andelshaver. Evt. overskydende nøgler godtgøres via foreningens mellemværende med den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen udleverer 3 nøgler til indflyttende andelshaver. Bestyrelsen forestår udlevering af nøgler til foreningens håndværkere m.fl. Sådanne nøgler skal tilbageleveres på bestyrelsens forlangende. Bestyrelsen har pligt til at føre regnskab med alle udleverede nøgler, således at der til enhver tid er et klart overblik over, hvem foreningens nøgler er udleveret til. Ekstra hoveddørsnøgler kan købes hos bestyrelsen. 7. TRANSPORTMIDLER. Cykler henvises til cykelkælderen, pavillon og skur i baggården. Cykler må ikke henstilles op ad muren eller ved bunden af hovedtrapper. Cykler der ikke benyttes jævnligt bør opbevares i eget pulterrum, da der generelt er pladsmangel. Henstillen af motorcykler, knallert og scooter og lignende i gården eller i cykelkælderen er ikke tilladt. Biler må ikke parkeres på brandvejen eller så de blokerer brandvejen. Side 6 af 8

7 Andelshavere og andelens beboere, der tilsammen er i besiddelse af mere end et indregistreret motorkøretøj, må parkere på max. en parkeringsplads på andelsforeningens område. 8. STØJ. Støvsugning, maskinvask, maskinopvask, tørretumbling, TV, radio, musikanlæg, beboeres egen musiceren m.m. skal dæmpes i perioden kl. 22:00 til 8:00, således at støjgener for andre andelshavere undgås. Larmende værktøj må ikke benyttes i tidsrummet 19:00 til 08:00 på hverdage. I weekenden må larmende værktøj ikke benyttes i tidsrummet 18:00 til 09:00. Ved renovering af bolig i længerevarende periode skal andelshaver varsle dette med opslag i opgangen og tilstødende opgange. Det er god skik at annoncere i alle opgange, når andelshaver eller fremlejer afholder fest i boligen eller i baggården, ca. 14 dage før. 9. OPBEVARING. * På grund af brandfare er det forbudt at opbevare brandfarlige stoffer i kælder- og loftsrum. 10. OM HUSDYR. Andelshaverne kan uden særlig tilladelse holde hund, kat, fugl, fisk eller mindre gnaver i egen bolig under forudsætning af, at disse dyr ikke er til gene for de øvrige andelshavere. Generelt må baggården ikke benyttes til luftning af husdyr. Husdyr skal altid holdes under opsyn ved færden på fællesarealer. Evt. efterladenskaber efter husdyr på foreningens fællesarealer skal uopfordret og uden ophold fjernes af den pågældende andelshaver. For dyr, der ikke er nævnt i ovenstående afsnit, skal der indhentes skriftlig tilladelse fra bestyrelsen forud for anskaffelse af sådanne dyr. En sådan tilladelse er kun gældende for det enkelte dyr og kun i dette dyrs levetid. Der kan under ingen omstændigheder gives tilladelse til hold af dyr, der er farlige eller dyr, der betragtes som farlige. 11. FORSIKRINGSDÆKNING. Foreningen har tegnet en bygningsforsikring, som omfatter: Bygningsbrand m/kortslutning og restværdi Anden bygningsbeskadigelse Svampe- og insektskade Side 7 af 8

8 Huslejetab Husejeransvar Sanitet Løsøre Rørskade (skjulte rør), der højst er 40 år gamle. Derudover er der tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, som dækker erstatningsansvarlige økonomiske tab på tredjemand, forårsaget af bestyrelsens medlemmer eller suppleanter, som følge af uagtsom handling, fejl eller forglemmelse. Såfremt man som andelshaver bliver bekendt med en bygningsskade, skal bestyrelsen straks kontaktes, som herefter sørger for anmeldelse overfor forsikringsselskabet. I forbindelse med skader hos den enkelte andelshaver, er det nødvendigt med oplysning af andelshavers telefonnummer, såfremt taksatorbesøg ønskes af forsikringsselskabet, ligesom prisoverslag fra f.eks. håndværker skal indhentes. Eventuelle følgeskader på indbo, dækkes ikke af foreningens bygningsforsikring, men vil som oftest være omfattet af andelshavers egen familieforsikring. Andelshaverne anbefales at have tegnet en familieforsikring, hvis primære dækning er skade på indbo ved brand, vand- og tyveriskade. Denne forsikring kan eventuelt suppleres med en glasforsikring. Side 8 af 8

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

SØPARKENS BEBOERMAPPE

SØPARKENS BEBOERMAPPE SØPARKENS BEBOERMAPPE Beboermappen skal blive i lejligheden ved fraflytning www.ef-soeparken.dk Indholdsfortegnelse Indledning 2 Adresse- og telefonliste 3 Søparkens bestyrelse 3 Kort om Søparken 4 Trivselsgrundlag

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge.

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. VELKOMMEN Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. Ejendommen vi bor i, blev opført i 1939, og var i perioden fra 1946 til 1999 ejet af Carlsbergfondet, som primært anviste boliger til folk med

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1 I Ejerforeningen Skotgården, med

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST.

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Udgave 6.2-2015 FORORD Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Håndbogen giver information om ejerskifte samt om mange

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere