Et godt miljø Er meget værd!!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et godt miljø Er meget værd!!!"

Transkript

1 ORDENSREGLEMENT

2 Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting og derfor er det naturligt, at opstille visse almindelige regler for at medvirke til, at skabe et godt klima blandt beboerne i afdelingen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både dig og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne er udformet som en opslagsliste, idet de omhandlende emner er anført i alfabetisk rækkefølge. Det er derfor let at finde frem til netop det, man i en given situation ønsker at få kendskab til. Reglerne skulle samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og områderne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. I denne forbindelse vil det være af stor betydning, at forældrene husker at vejlede deres børn og foregå dem med et godt eksempel. Det er beboerne selv, der gennem husleje skal betale istandsættelsen, også af det, der ødelægges. Alle vil gerne bo i et pænt kvarter, boligforeningen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse. Hvis beboerne til daglig vil værne om det, kan man fortsat have en pæn bebyggelse. BEMÆRK! Med venlig hilsen Arbejdernes Andelsboligforening Dette ordensreglement er gældende for alle afdelinger i Arbejdernes Andelsboligforening, Struer.

3 AFFALD Almindelig dagrenovation bortskaffes i de dertil opstillede containere. Affald må ikke henstilles i opgange m.v. Affaldet skal indpakkes forsvarligt, inden det smides i containerne. I nogle af vore afdelinger er der opsat affaldsmolokker. Med hensyn til storskrald henvises der til kommunens regler. Hvis du har storskrald, større møbler m.m. skal dette aftales nærmere med viceværten. ALTANER åbnede og lukkede Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløbet forårsager vandskade hos andre beboere. Tøjtørring på altaner må kun finde sted under altanbrysthøjde. Bankning af tæpper m.v. må ikke ske fra altaner af hensyn til andre beboere. Det er ikke tilladt at fodre fra altanerne. Altaner skal holdes i ordentlig vedligeholdt stand. Det er ikke tilladt at grille på altanen/terrassen. I nogle afdelinger er det dog tilladt at benytte gas- eller el-grill. Forhør dig ved viceværten eller afdelingsbestyrelsen. ANTENNER/PARABOLER Udvendige antenner må kun opsættes efter forudgående skriftlig tilladelse fra boligforeningen. Såfremt opsætning kræver montage på muren af beslag og kabler, vil der blive opkrævet et depositum på kr ,- til dækning af reparationsudgifter i forbindelse med fraflytning. I flere afdelinger må parabolen ikke monteres på husmuren, men skal monteres på en stolpe, der opsættes i den til lejligheden tilhørende have. BAD OG TOILET I etageejendomme bør der ikke bades mellem kl og kl af hensyn til natteroen. For at undgå tilstopning af afløbsrør bør du være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat og lign. må aldrig kastes i toiletkummen. Rensning af afløbsrør og kloakker er både besværligt og bekosteligt. Eventuelle utætheder i installationerne skal straks meldes til ejendomsfunktionæren eller boligforeningen. Såfremt årsag til eventuel tilstopning af afløbet vil kunne henvises til en lejer, kan lejeren drages til ansvar derfor. BARNEVOGNE LEGEREDSKABER Må ikke henstilles i opgange, svalegange og indgangspartier samt under trapper, men skal hensættes på de anviste pladser. BEPLANTNING Alle vil gerne bo i pæne omgivelser. Afdelingen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis beboerne, både store og små, til daglig vil gøre deres til at værne om beplantning og de fælles anlæg, kan vi fortsat have en pæn bebyggelse.

4 BOLDSPIL Må kun finde sted på de dertil indrettede pladser. BOREMASKINER (elværktøj) Må kun benyttes i tidsrummet kl I weekenden fra kl Det er muligt at leje en slagboremaskine hos Kwik Spar, som skal bruges i betonvæggene. Der må under ingen omstændigheder bores i udvendige facader. CAMPINGVOGNE TRAILERE OG TELTVOGNE Campingvogne, trailere og teltvogne må kun parkeres i afdelingen, hvis der er specielt indrettede pladser hertil. I forbindelse med klargøring må campingvogne dog henstilles i max. 48 timer. CONTAINERE I de afdelinger, hvor der er opstillet containere, henvises der til de særlige regler for affaldssortering. CYKLER OG KNALLERTER Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstier og fortorve. Cykler må ikke henstilles, således at de er til gene for andre, men kun på de pladser og i de rum, der er indrettet hertil. Henstilling af cykler og knallerter i opgange, svalegange, under trapper samt foran indgangspartier er heller ikke tilladt. DØRE Døre, der er forsynet med dørpumpe, skal være lukkede, og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. Branddøre må ikke blokeres. Kælderrumsdøre skal altid holdes aflåsede. DØRKIKKERTER Der må kun monteres dørkikkert af godkendt type og kun med skriftlig tilladelse fra boligforeningen. EL Beboerne må ikke foretage indgreb i ejendommens elinstallationer uden forudgående skriftlig tilladelse fra boligforeningen. Eventuelle fejl i installationerne skal omgående meddeles ejendomsfunktionæren eller boligforeningen. FORSIKRINGER Boligselskabet har tegnet brandforsikring og almindelig grundejerforsikring, der kun omfatter skader på ejendommen.

5 Vi gør opmærksom på, at vandskade på indbo som følge af røreller radiatorsprængning eller indslag af regn eller sne ikke er dækket af afdelingen forsikring, men almindeligvis af din private forsikring. Boligforeningen har også tegnet glas-, kummeforsikring. Enhver skade, der i din lejlighed måtte opstå på ejendommen, f. eks. sprængte vandrør eller radiatorer, overløb af vask, brandskade eller indslag af regn eller sne, skal omgående anmeldes til ejendomsfunktionæren eller boligforeningen. Hvis du selv eller dine børn slår en rude itu uden for din lejlighed, er ansvaret dit, men under normale forhold vil en sådan skade blive dækket af din familieansvarsforsikring. Opstår en sådan skade, meld den da omgående til viceværten eller boligforeningen og til dit forsikringsselskab. Det er vigtigt at du har en indboforsikring. FORURENING Er en beboer skyld i forurening på gade, legeplads, trapper o. lign. må den nødvendige rengøring omgående foretages af vedkommende lejer. I modsat fald vil rengøringen blive foranstaltet for vedkommende lejers regning. Der må hverken i lejlighed, kælderrum eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere. FRAVÆR FRA LEJLIGHED Såfremt du skal være væk fra boligen i længere tid, kan det være praktisk at underrette andre herom. Tal med ejendomsfunktionæren og eller nabo om dette. FROSTVEJR For at undgå frostsprængninger må radiatorerne i vintertiden aldrig være helt tillukkede. FYRVÆRKERI Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne, heller ikke kastes fra vinduer, altaner og svalegange. Ulovligt (knald) fyrværkeri, må ikke afbrændes på afdelingernes område. FÆLLESAREAL På såvel det udendørs som det indendørs fællesareal må intet henstilles. Ejendomsfunktionæren kan ved egen foranstaltning og uden noget ansvar flytte sådanne genstande, så de ikke er til gene. FÆRDSEL Vis hensyn, når du færdes på trapper, svalegange og fællesarealerne. Al færdsel på afdelingens interne veje og parkeringsarealer skal foregå med den allerstørste forsigtighed. GARAGER OG CARPORTE Garager og carporte udlejes til parkering af indregistrerede motorkøretøjer og må ikke anvendes til andre formål. I øvrigt henvises der til lejekontrakten for garager/carporte.

6 I nogle afdelinger er det muligt at dele en garage med andre til brug for scooter eller motorcykel. Motorcykler eller scootere må på ingen måde stilles i kældrene på grund af brandfare. Der er også afdelinger, hvor det er muligt at leje en udendørs plads til sin campingvogn. Det er ikke tilladt at benytte garagerne til ophold (fest), herunder afspilning af musik. GRILLPLADSER Ønsker du at grille med kul, skal dette foregå på de indrettede grillpladser. Forefindes i nogle af vore afdelinger. Husk altid at rydde forsvarligt op efter dig. HAVEGRILL Ved grillning i haverne, skal der holdes forsvarligt afstand til bygninger og andet brandbart materiale. Man skal ligeledes være opmærksom på, at naboerne ikke bliver generet af røg og os. HAVER Såfremt der i bebyggelsen hører have til den enkelte bolig, er beboerne pligtige til at sørge for, at haven fremtræder pæn og vedligeholdt. Boligforeningen er berettiget til at besigtige vedligeholdelsestilstanden på et aftalt eller et af boligforeningen fastsat tidspunkt. Hvis beboeren efter boligforeningens skøn ikke vedligeholder haven i overensstemmelse med nærværende reglement, gives en nærmere fastsat frist til at bringe det i nødvendig orden. Er dette ikke sket ved fristens udløb, foretages vedligeholdelsen af boligforeningen på lejers regning. Hækken skal klippes på ud- og indvendig side. Hækken skal luges og renholdes på ud- og indvendig side. Som udgangspunkt, skal græsset klippes en gang om ugen. Store træer tæt på bebyggelse skal undgås, således at der ikke bliver basis for algevækst på murerne og rødder i kloaksystemet. Større træer skal derfor min. 3 meter fra bebyggelse. Såfremt en beboer ved fraflytning fjerner planter, må bedene bringes i orden, så haven afleveres i vedligeholdt stand. HÆKKE og HEGN viceværten kontaktes i den pågældende afdeling, for information om hækkens højde m.m. HOBBYRUM Forefindes der hobbyrum i afdelingen, skal dette efterlades i pæn stand. HUSDYR Husdyrhold er kun tilladt i enkelte afdelinger. I disse afdelinger skal der udfyldes en husdyrerklæring. En sådan erklæring kan fås hos boligforeningen. Der skal gøres opmærksom på, at ikke alle racer er tilladt herunder kamphunde/muskelhunde. Se husdyrerklæringen. Er du i tvivl om hvad der gælder for din afdeling, så spørg ejendomsfunktionæren, afdelingsbestyrelsen eller boligforeningen. Herudover forbydes alle former for krybdyr.

7 HÅRDE HVIDEVARER Hvor boligforeningen har installeret køleskab, komfur, vaskemaskine eller lignende, opfordrer vi til, at du sætter dig ind i de udleverede brugsanvisninger. I tvivlstilfælde kan du rådføre dig med ejendomsfunktionæren eller boligforeningen. Uregelmæssigheder ved drift/brug af de hårde hvidevarer skal hurtigst muligt anmeldes til ejendomsfunktionæren eller boligforeningen og vil ved normal slitage/ælde blive betalt af boligforeningen. INDEKLIMA Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder fugtig luft. Tørring af tøj frarådes i lejlighederne, da dette også afgiver meget store fugtmængder. Der opstår færrest fugtproblemer, såfremt alle rum holdes ens opvarmet ved 20 grader, og at der dagligt udluftes 2 3 gange i min. Luk ikke alt for meget ned for varmen i rum der ikke benyttes, da dette giver store fugtskader. Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen. KLAGER Har man brug for at klage over en nabo eller anden beboer, skal dette ske skriftligt til administrationen, med nøje angivelse af, hvem der klages over, adresse samt hvad klagen går ud på. I mange tilfælde er det en god ide med underskrifter fra flere beboere, da det ellers vil kunne blive betegnet som nabochikane. Der henvises dog til at løse konflikter med god nabokontakt. KÆLDERRUM Opmærksomheden henledes på, at kælderlokalerne ikke må indrettes til væresteder eller beboelse, og der må således ikke overnattes i rummene. Generelt gælder, at kælderrummene altid skal holdes aflåsede, også selv om rummene ikke benyttes. Ligeledes skal vinduer holdes lukkede. I øvrigt henvises der til kontrakten vedrørende ekstra kælderrum. Da kælderrummene kan være fugtige, skal man tage højde for dette. Flere forsikringsselskaber dækker ikke genstande der er placeret i kælderrum. LEG Lad ikke børnene lege eller opholde sig steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Dette gælder også kældre og opgange. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- eller murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg. Det er ikke tilladt at sparke med bold mod husfacaderne. Benyt i stedet afdelingernes store græsarealer, eller multibanen i Ådalen.

8 Leg i elevatortårne er på ingen måde tilladt. Børns leg med bue og pil, luftbøsser o. lign. er meget farlig og må ikke finde sted på afdelingens område. LEGEREDSKABER De opsatte legeredskaber skal behandles med omtanke således at alle kan få glæde af dem. LYS (trappe og kælderlys) Lyskontakter må ikke blokeres. Fejl ved lysinstallationer bedes omgående meddelt ejendomsfunktionæren eller boligforeningen. MUSIK Benyttelse af radio, fjernsyn, CD afspiller, musikinstrumenter o. lign. skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Efter kl. 22 skal der være ro. I særlige tilfælde skal du sikre dig, at naboerne er indforstået med støj efter kl Du kan evt. sætte opslag op i opgangen eller tage personlig kontakt til dine naboer. NAVNESKILTE Kontakt ejendomsfunktionæren ved navneændring. For at skåne dørene må navneskilte kun opsættes i den udførelse, som er godkendt af boligforeningen. PARKERING Parkering må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Parkering af motorkøretøjer over 3500 kg (lastvogne m.v.), traktorer og entreprenørmateriel i afdelingen er forbudt. I øvrigt henvises til ejendomsfunktionæren eller boligforeningen, da der for enkelte afdelinger kan være særlige regler. Uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles i boligområdet. POSTKASSER Navneskilte på postkasserne opsættes af viceværten, og ønsker du navneændring, skal du rette henvendelse til administrationen med bevis på navneændringen. Ønsker du ikke reklamer i postkassen, skal du rette henvendelse til posthuset, hvor du får udleveret et skilt til at sætte på postkassen. Uønsket post må ikke anbringes oven på postkassen, men skal lægges i papircontaineren. SKADEDYR Observerer du skadedyr af enhver art (f.eks. rotter, kakerlakker o. lign.), bedes dette omgående meddelt ejendomsfunktionæren eller boligforeningen. SVALEGANGE I perioden fra 1. november til 1. april, skal havemøbler fjernes fra svalegangen grundet snerydning.

9 TEKNISKE INSTALLATIONER Er der fejl i de tekniske installationer, skal det omgående meddeles til ejendomsfunktionæren eller boligforeningen, da reparation kun må foretages af autoriserede installatører. TRAPPEVASK Rengøring af trapper og trappeopgange påhviler boligforeningen. Henstilling af flasker, fodtøj eller lignende på trapperne er ikke tilladt. Måtter m.v. skal være fjernet på vaskedagen. TRÆLOFTER I ETAGEBYGGERI Det er et lovkrav at trælofterne er brandtrykimprægnerede brædder. Der må ikke bores huller i brædderne ved eventuel montering af indbygningsspot/lamper. TØJTØRRING Tørring af tøj må kun finde sted på tørrepladser og i tørrerum. VANDHANER OG CISTERNER Utætte vandhaner og cisterner medfører ofte et stort fordyrende merforbrug af vand, ligesom defekte haner kan være til lydmæssig gene for andre beboere. Ved fejl/mangler skal dette anmeldes til ejendomsfunktionæren eller boligforeningen. VASKEMASKINER TØRRETUMBLERE OG OPVASKEMASKINER I enkelte afdelinger forefindes vaskemaskine og tørretumbler i boligen. Andre steder kan der være forberedt installationer, såfremt du selv ønsker at opsætte vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine. Installationer må kun foretages efter indhentet tilladelse hos boligforeningen og må kun udføres af autoriseret installatør. Vaskemaskiner og tørretumblere må ikke benyttes i tidsrummet fra kl kl af hensyn til naboerne. VASKEPLADSER I afdelinger med særlig indrettede bil vaskepladser må der kun vaskes biler disse steder. Efter endt afbenyttelse skal du sørge for, at vaskepladsen er ryddet og affald fjernet. Vaskepladsen må ikke benyttes til reparation af bilen. VASKERIER Tal med ejendomsfunktionæren om reglerne for benyttelse af afdelingens vaskeri. Det er ikke tilladt for personer under 15 år at færdes i vaskeriet uden opsyn af voksne. Vaskeriet er beregnet for beboerne og IKKE til vask for familie og venner. I tilfælde af fejl ved maskinerne skal dette omgående meddeles til ejendomsfunktionæren. Vaskemaskiner skal tømmes ved vasketurs ophør. Vasketøj må ikke henlægges i vaskeriet.

10 VEDLIGEHOLDELSESPLIGT (indvendig) Lejligheden skal holdes i god og vedligeholdt stand i enhver henseende. Boligforeningen er berettiget til at besigtige vedligeholdelsesstanden på et aftalt eller et af boligforeningen fastsat tidspunkt. Hvis beboeren efter boligforeningens skøn ikke vedligeholder lejligheden i overensstemmelse med vedligeholdelsesreglementet, gives en nærmere fastsat frist til at bringe det i nødvendig orden. ÆNDRING AF LEJLIGHEDEN Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må ikke finde sted uden skriftlig tilladelse fra boligforeningen samt eventuel godkendelse fra bygningsmyndighederne. Dog henvises til afdelingens råderetsbestemmelser. VI HJÆLPER DIG GERNE Efter at du nu har gennemlæst ordensreglementet, vil vi henlede opmærksomheden på, at der foruden ejendomsfunktionæren og boligforeningen også findes valgte afdelingsbestyrelser, som du er meget velkommen til at kontakte, hvis der er noget, du er i tvivl om. Det skal indskærpes, at hvis du ikke overholder dette ordensreglement, kan det medføre opsigelse af lejemålet. August 2012 TLF Mail:

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 AFFALD: I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas, olie, kemikalier,

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Husorden for Bakkely Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere