Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov"

Transkript

1 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan gælde borgere med særlige problemstillinger, som med den rigtige, korte og intensive behandling kan opnå en positiv udvikling eller bedring, f.eks. efter en ulykke. Og det kan gælde borgere med komplekse kroniske problemer, som har behov for indsatser baseret på specialviden for at kunne deltage i samfundet på egne vilkår. Kommunalreformen indebar, at kommunerne skal samarbejde om at levere de mest specialiserede sociale tilbud til borgerne. Det er indsatser, som kræver særlige kompetencer på et højt fagligt niveau, der ikke altid kan være til stede i enhver kommune. Evalueringen af kommunalreformen har imidlertid vist, at kommunerne i stigende grad prioriterer at yde sociale tilbud til borgerne i eget lokalområde i stedet for at benytte specialiserede tilbud i regioner og andre kommuner. Det kan der være gode grunde til, ikke mindst at borgeren kommer tættere på sin familie. Det ændrer dog ikke på, at borgeren fortsat skal have den rette indsats. Udviklingen har endvidere givet grundlag for bekymring for, om der fremover vil være en tilstrækkelig specialiseret viden og kompetencer på det sociale område, som kan understøtte, at borgerne får tilstrækkeligt specialiserede indsatser tilpasset deres komplekse behov. På specialundervisningsområdet er udviklingen allerede før kommunalreformen gået i retning af at faldende elevtal på de lands- og landsdelsdækkende tilbud, som drives af regionerne. Det skyldes bl.a. målsætningerne om øget inklusion og den teknologiske udvikling på området. Det giver bekymring for, om specialiserede undervisningstilbud fortsat vil være til rådighed for den lille gruppe af elever med komplicerede og sammensatte vanskeligheder, som har behov for det. Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om, at staten skal spille en større rolle i at sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet gennem en ny dialogbaseret national koordinationsstruktur. Herudover skal der sikres bedre incitamenter til at udbyde de mest specialiserede tilbud gennem fleksible aftaleformer. Initiativerne skal bidrage til at sikre, at borgerne får den indsats, de har behov for. Aftalen medfører både lovændringer og en række andre initiativer, som skal bidrage til at styrke kvalitet og samarbejde på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Aftalen bidrager til at udmønte rammeaftalen om justering af kommunalreformen af 26. juni Der fremsættes lovforslag i februar 2014, som træder i kraft 1. juli 2014 (takstreglerne dog først 1. januar 2015). 1

2 Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti (Satspuljepartierne) er enige om at afsætte 10 mio. kr. årligt fra satspuljen til den nationale koordinationsstruktur og opgaven med vidensopbygning i Socialstyrelsen vedrørende de specialiserede social- og undervisningsindsatser. Den nationale koordinationsstruktur forudsættes ikke at medføre kommunale merudgifter på det mest specialiserede socialområde eller specialundervisningsområde. Det vil sige, at det er hensigten at sikre kvalitet og specialiseret viden inden for de eksisterende økonomiske rammer. Aftalen omfatter fire hovedtemaer: 1) Styrket vidensopbygning og bedre samarbejde 2) Øget synergi på specialundervisningsområdet 3) Længere planlægningshorisont for de regionale tilbud 4) Revision af takstregler skal understøtte effektiv drift. 1) Styrket vidensopbygning og bedre samarbejde Der mangler et nationalt overblik over specialiseret viden og udbuddet af de mest specialiserede tilbud. Der skal gradvist skabes et nationalt overblik over viden og indsatser på det mest specialiserede socialområde suppleret af vejledende, faglige forløbsbeskrivelser, der udgør en faglig ramme for tilrettelæggelsen af kommunernes indsats over for en række målgrupper. Der etableres derfor en ny national koordinationsstruktur og vidensopbygning på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, som forankres i Socialstyrelsen. I forhold til specialundervisningsområdet deles kompetencen mellem Socialstyrelsen og Undervisningsministeriet. Der er ikke nogen fast definition på, hvilke målgrupper der omfattes af den nationale koordinationsstruktur. De konkret omfattede målgrupper kan udvikle sig over tid. Der kan opstå behov for specialviden for nye målgrupper. På samme vis kan der være indsatser, som i dag er forbeholdt meget små målgrupper, hvor specialviden om nogle år vil være blevet til almen viden og udbredt til lokale indsatser. Målgrupperne fastlægges derfor løbende ud fra to kriterier, hvoraf mindst ét skal være opfyldt: Målgrupper der er meget små, og hvor der er meget begrænset underlag for at opbygge specialiseret viden og/eller målgrupper, hvor der er kompleksitet i målgruppernes problemstilling eller en flerhed af problemstillinger, som kræver faglig specialviden, herunder tværfaglig viden. Det er ikke en forudsætning for at være omfattet af den nationale koordinationsstruktur, at der er tale om målgrupper, hvor der er snitflader mellem sundheds-, social- og/eller specialundervisningsområdet. Den første centrale udmelding foretages den 1. november 2014 og kommer til at omfatte mennesker med kompleks erhvervet hjerneskade og specialundervisningsområdet. Herudover vil mennesker med svær spiseforstyrrelse være blandt de første målgrupper, der omfattes af en central udmelding. Aftaleparterne er enige om at tage følgende initiativer: Ny national koordinationsstruktur Socialstyrelsen skal overvåge udviklingen i målgrupper, tilbud og ydelser. Overvågningsfunktionen skal gradvist skabe et nationalt overblik over de mest specialiserede målgrupper, 2

3 tilbud og indsatser. Socialstyrelsen vil i den forbindelse tage udgangspunkt i målgruppebeskrivelser omtalt i rapporten fra underarbejdsgruppen om evalueringen af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud. Socialstyrelsen tager afsæt i en løbende faglig dialog med kommuner, regioner og bruger- og interesseorganisationer, som har kendskab til lokale, regionale og landsdækkende behov. Socialstyrelsen får kompetence til at udmelde målgrupper og/eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne og regionerne for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats. Der foretages en høring af relevante organisationer mv. Udmeldingerne drøftes med et fagligt råd, der sammensættes af repræsentanter fra Socialstyrelsen, Undervisningsministeriet, KL, Danske Regioner, udvalgte eksperter samt evt. andre ministerier. Kommunalbestyrelserne i hver region skal som led i rammeaftalerne afrapportere til Socialstyrelsen, hvordan kommunerne vil tilrettelægge og organisere indsatsen i forhold til de centralt udmeldte målgrupper og indsatser. Socialstyrelsen får en call-in-beføjelse, som indebærer, at styrelsen kan anmode kommunalbestyrelserne i hver region om at foretage en fornyet behandling af afrapporteringerne. Socialstyrelsen får desuden beføjelse til at give driftspålæg. Et driftspålæg indebærer, at en kommune eller region pålægges et driftsansvar, og tilbudsstrukturen på området dermed fastlægges af Socialstyrelsen. Beføjelsen forudsættes kun anvendt undtagelsesvist i helt særlige tilfælde. Driftspålægget kan kun gives til offentlige driftsherrer og omfatter således ikke private tilbud. Dog skal en kommune kunne pålægges at opretholde en driftsaftale med private leverandører samt at indgå en ny driftsaftale i fald en eksisterende opsiges. Driftspålæg skal ledsages af en aftale mellem relevante kommunalbestyrelser om en finansieringsordning for tilbuddet. Det er indgået en midlertidig aftale med KL for, at sikre specialiseret viden på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet frem til den fulde implementering af koordinationsstrukturen pr. 1. juli Aftalen indebærer, at social-, børne- og integrationsministeren, når højt specialiserede tilbud er lukningstruede, kan bede Socialstyrelsen om at gå i dialog herom med kommunalbestyrelserne i regionen. Såfremt det pågældende tilbud rummer viden som fortsat vurderes at være nødvendig for indsatsen, og som ikke kan sikres på anden vis, skal kommunalbestyrelserne i fælleskab overveje, hvordan det sikres, at kommunerne stadig har adgang til den nødvendige specialviden. Aftaleparterne vil blive orienteret, såfremt social-, børne- og integrationsministeren har gjort brug af aftalen. Forløbsbeskrivelser Socialstyrelsen skal udarbejde vejledende forløbsbeskrivelser, når Socialstyrelsen vurderer, at der er behov for det og, at der er tilstrækkelig sikker viden om den specialiserede indsats på et område. Forløbsbeskrivelserne skal udgøre en faglig ramme for tilrettelæggelsen af kommunernes indsats over for en række målgrupper, men skal ikke erstatte den konkrete individuelle vurdering i den enkelte sag. Forløbsbeskrivelserne udvikles og revideres over tid i takt med, at Socialstyrelsen får opbygget viden om målgrupper og indsatser. 3

4 Lånepulje Regeringen vil i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2015 drøfte etableringen af en lånepulje med kommunerne. Lånepuljen skal bidrage til at lette kommunernes etableringsomkostninger ved opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet eller ved ændring af eksisterende tilbud. Puljen afgrænses til tilbud, som koordineres i rammeaftalerne. 2) Øget synergi på specialundervisningsområdet Der er behov for at styrke vidensudvikling og vidensmiljøer for at understøtte fastholdelse, udvikling og udbredelse af den mest specialiserede viden og for at sikre, at der fortsat er specialiserede undervisningstilbud til den lille gruppe af elever med komplicerede og sammensatte vanskeligheder. Aftaleparterne er enige om følgende initiativer: Beliggenhedskommunerne skal have mulighed for at overtage de regionale undervisningstilbud, som det gælder i forhold til de regionale sociale tilbud. For at sikre en samlet koordination af specialrådgivning og vidensudvikling på området overtager VISO/Socialstyrelsen ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud. Ydelserne tilvejebringes gennem et leverandørnetværk, således at der fortsat er en tilknytning til praksis. VISO/Socialstyrelsen får en ny rolle med ansvar for koordination af vidensudvikling om den mest specialiserede indsats på området. VISO udarbejder et oplæg til prioritering og tilrettelæggelse af specialrådgivningen, som drøftes i bestyrelsen og et fagligt råd med repræsentanter fra forskningen. Der fastlægges en overgangsordning, der sikrer, at regioner i samarbejde med de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud kan få en tilstrækkelig planlægningshorisont. 3) Længere planlægningshorisont for de regionale tilbud Kommunerne har vist stor interesse for at drive de tidligere amtslige tilbud. Regionerne driver således i dag kun 5 pct. af de eksisterende sociale tilbud. Da de regionale tilbud hvert år kan overtages af beliggenhedskommunen, kan regionerne ikke vide sig sikre på tidsperspektivet for varetagelsen af driftsopgaven. Det kan begrænse mulighederne for langsigtet planlægning af drift og udvikling. For at give de regionale tilbud større sikkerhed for fremtidig placering og dermed et bedre grundlag for planlægning og investeringer, vil forligspartierne give de regionale tilbud en længere planlægningshorisont, end tilfældet er i dag. Aftaleparterne er enige om at tage følgende initiativ: Beliggenhedskommunernes muligheder for at overtage regionernes sociale tilbud justeres, således at det kun kan ske én gang i hver valgperiode. Samme ordning gælder i forhold til de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud. 4

5 Den første fredningsperiode bliver på 1½ år regnet fra lovens ikrafttræden. Overtagelse af et tilbud skal drøftes i forbindelse med de årlige rammeaftaler, og overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner i det omfang, det fastlægges i rammeaftalen. 4) Revision af takstregler skal understøtte effektiv drift og holdbare finansieringsløsninger for særligt specialiserede tilbud For at forbedre incitamentet til effektiv drift, sikre gennemsigtighed og sammenlignelighed på tværs af private og kommunale og regionale tilbud og understøtte udbuddet af særligt specialiserede tilbud vil forligsparterne revidere takstreglerne på det sociale område. Anvendelse af mulighederne for at finansiere tilbud på andre måder end ved takstfinansiering vil give kommunerne, der påtager sig drifts- og udviklingsansvar i forhold til særligt specialiserede tilbud, en højere grad af sikkerhed for et finansieringsgrundlag. Det må formodes også at have en afsmittende virkning på efterspørgslen. Og ved at kommunerne selv kan aftale løsninger tilpasset de konkrete situationer, sikres dynamikken på området. Aftaleparterne er enige om at tage følgende initiativer: Det fastlægges som grundlæggende udgangspunkt, at tilbud og ydelser på det sociale område finansieres via de visiterende kommunernes betaling af en takst, samt at taksterne beregnes efter et omkostningsbaseret princip og på grundlag af samtlige af tilbuddets omkostninger. Der indføres mulighed for at fravige takstprincippet og i stedet indgå aftale om abonnementsordninger eller andre ordninger, der indebærer fælles finansiering uden direkte sammenhæng til anvendelse af tilbuddene. Der fastsættes fælles regelsæt for kommunale, regionale og private tilbud. De beregnede og offentliggjorte takster skal være vejledende, og den endelige pris reguleres i aftalen mellem den visiterende kommune og leverandøren. Takster skal i højere grad kunne differentieres ud fra ydelsespakker. Der sker en lettelse af administrative byrder ved beregning. Der indføres mulighed for at kommunale/regionale tilbud kan beholde op til 5 pct. af overskud. Underskud på 5 pct. kan ikke indregnes i taksten. Der skal ske efterregulering af objektiv finansiering og sikrede pladser. 5) Opfølgning Aftaleparterne ønsker, at der foretages en opfølgning tre år efter den første centrale udmelding 1. november Opfølgningen skal blandt andet følge op på udviklingen i omfattede målgrupper og indsatser samt brugen af forløbsbeskrivelser. Herudover skal opfølgningen belyse, om udviklingen på områder, hvor der er kommet en central udmelding, er holdt inden for de eksisterende økonomiske rammer på det specialiserede socialområde, og om driftspålæg kun har været brugt i situationer, hvor det har været berettiget. Derudover skal opfølgningen orientere om kommunernes anvendelse af lånepulje til at lette etableringsomkostninger ved nye højt specialiserede tilbud på socialområdet, såfremt en sådan bliver etableret. Aftaleparterne drøfter opfølgningen. 5

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere