Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husordensreglement. Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården. Husorden for Grønnegården"

Transkript

1 Husordensreglement Hasseris Boligselskab afdeling 5 Grønnegården Husorden for Grønnegården

2 På det ordinære beboermøde den 16. marts 2011 har man vedtaget dette ordensreglement i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når vi tager hensyn til hinanden. Reglementet, som samtidig er råd og anvisninger, er udformet som en opslagsliste, idet de omhandlende emner er anført i alfabetisk rækkefølge. Det er derfor let at finde frem til netop det, man i en given situation ønsker at få kendskab til. Reglerne tager sigte på, at det skal være rart og trygt at bo i Grønnegården samt at holde bebyggelsen og de fælles arealer i god stand. Afdelingsbestyrelsen henstiller at alle beboere hjælper hinanden med at holde bygninger og friarealer i pæn stand og dermed holde driftsudgifterne nede. I den forbindelse vil det være af stor betydning, at forældre vejleder deres børn og foregår dem med et godt eksempel. Det er jo os selv, der som beboere gennem huslejen skal betale for oprydning samt for istandsættelse efter hærværk. Er et forhold ikke beskrevet i husordenen må du lade sund fornuft og hensynet til naboerne råde. Ligeledes kan du henvende dig til varmemesteren eller afdelingsbestyrelsen for information eller med forslag til ændringer af husordnen. Tilsidesættelse af nærværende husordenreglement er at betragte som misligholdelse af lejemålet. Gentagne tilsidesættelser kan medføre ophævelse af lejemålet. Afdelingsbestyrelsen Husorden for Grønnegården 2

3 Affald Affaldsøerne er kun til dagrenovation, glas og flasker, samt papir og pap. Øvrigt affald skal afleveres på containerpladsen. Dog skal batterier, olie- og kemikalieaffald afleveres hos varmemesteren i kontortiden. Affald af enhver art må ikke henkastes i kældre, i opgange, på trapper eller andre steder på Grønnegårdens områder. Der henvises i øvrigt til selvstændigt informationsmateriale omkring affaldshåndtering. Altaner Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløb forårsager vandskade. Altanerne må vaskes, men ikke spules. Vanding af planter og øvrig adfærd må ikke være til gene for underboerne. Der henvises derudover til gældende råderetskatalog. Bad og toilet For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Husk engangsbleer, hygiejnebind, vat, avispapirer o.l. aldrig må kastes i toiletkummen. Alle installationer inkl. spejl, hylde m.m. er fast inventar og er normalt omfattet af selskabets vedligeholdelse. Eventuelle utætheder i installationerne skal staks meldes til varmemesteren. Husorden for Grønnegården 3

4 Barne- og klapvogne Må ikke henstilles i opgange eller under trapper. Boldspil Se Leg Boring og brug af elektrisk værktøj Det er kun tilladt at benytte boremaskiner og andet larmende værktøj i det hele taget indendørs såvel som udendørs i tidsrummene: Hverdage mellem kl Lørdage mellem kl På grund af vores kraftige betonvægge anbefales det her at benytte borehammer, i stedet for slagboremaskine. Borehammer kan mod en mindre afgift lejes hos varmemesteren. Campingvogne og trailere Campingvogne og trailere stilles på de faste p-pladser (se skiltning) og er kun for beboere i Grønnegården. De skal være forsynet med et registreringsmærkat, som afhentes gratis hos varmemesteren. Cykler Cykling er tilladt på veje og stier under behørig hensyntagen til legende og gående. Cykler må ikke henstilles således at de er til gene for andre, Husorden for Grønnegården 4

5 men kun i de rum, der er indrettet hertil. Cykelrum Kun cykler, cykelvogne, scootere/knallerter, barne- og klapvogne o. lign. der benyttes må henstilles i cykelrummene. Cykler, cykelvogne, barne- og klapvogne der ikke benyttes henstilles i eget kælderrum eller fjernes helt. Scootere/knallerter der ikke benyttes, fjernes helt. En gang om året påsætter varmemester sedler på cykler i cykelrummene, som derefter fjernes efter en måned, hvis ikke man fjerner sedlen. På denne måde fjernes efterladte cykler og øvrige cykler der ikke bruges. Døre Døre, der er forsynet med dørpumpe, skal holdes lukkede. Branddøre må aldrig blokeres. Dørkikkerter Montering af dørkikkert skal ske efter godkendelse af varmemester. Erhvervsmæssig virksomhed Det er ikke tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed fra lejlighederne eller fra andre lejede lokaler i ejendommen. Husorden for Grønnegården 5

6 Forsikringer Afdelingen har tegnet fælles glas- og kummeforsikring. Skader på eget indbo, uanset årsag, er ikke dækket af selskabets forsikringer. Hvis du selv eller dine børn er skyld i skader udenfor din lejlighed, er det økonomiske ansvar dit. Opstår en sådan skade, meld den da straks til varmemesteren. Forurening Kommer du selv, dine børn, hund/kat eller gæster til at forurene bygningerne eller fællesarealerne ude eller inde, har du selv pligt til at sørge for rengøring. Eksempel: glasskår, olie, tilsmudsning af vægge o.l. Fravær fra lejligheden Såfremt du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette naboer eller varmemester herom. Fællesarealer Alle beboere skal gøre sit til at fællesarealerne holdes ordentlige og ryddelige og ikke udsættes for vanrøgt. Varmemesteren kan ved egen foranstaltning og uden noget ansvar flytte genstande, så de ikke er til gene. Fælleshus Afdelingen råder over et fælleshus, med garderobe, toiletter, køkken samt terrasse og festsal. Fælleshuset går under navnet Huset. Her afholdes afdelingsmøder og andre aktiviteter. Husorden for Grønnegården 6

7 Huset kan lejes af afdelingens beboere samt beboere udefra til private fester og andre private arrangementer. Det sker hos varmemesteren i kontortiden. Her oplyses også lejeperiode, pris og ordensregler. Et komplet sæt regler udleveres hos varmemesteren på forlangende. Grill-pladser Rundt omkring på græsarealerne findes betonrør med grill-riste, til fri afbenyttelse. De må ikke forlades før alle gløder er slukket og skal rengøres efter brug. Der skal dog tages behørigt hensyn til øvrige beboere. Haver Græs og beplantning i haverne holdes af beboeren, der er ansvarlig for at haven fremtræder pæn og vedligeholdt. Afdelingsbestyrelsen forbeholder sig ret til, til enhver tid at forlange planter klippet eller beskåret, hvis de er til fare for bygningerne eller til gene for naboer. Haverne må ikke bruges til opbevaring af affald, gamle møbler m.m. Såfremt man fra selskabets side skønner, at haven er forsømt, påtales dette. Der gives en frist på 7 dage og er haven da ikke i orden, vil selskabet for lejerens regning sørge for den nødvendige rengøring. Der henvises derudover til gældende råderetskatalog. Fodring af fugle må kun finde sted i haverne og altid kun fra højt Husorden for Grønnegården 7

8 placeret foderbræt, neg etc. Af hensyn til rottefaren må der ikke henkastes madrester på selskabets område. Madrester hører kun hjemme i affaldscontainere. Hegn De af selskabet etablerede levende hegn vedligeholdes og klippes af selskabet, hvis de er frit tilgængelige. Vedligeholdelsen af de faste hegn varetages af selskabet. Dog er det boligtager der står for at male disse hegn. Maling kan afhentes gratis hos varmemesteren. Der henvises derudover til gældende råderetskatalog. Husdyr Husdyr er tilladt. 1 kat eller 1 hund pr. husstand. Løsgående katte er ikke tilladt. Hunde skal registreres, se nedenfor. Husdyr der ikke går frit rundt i lejligheden er tilladt og skal ikke registreres. Af husdyr er det ikke tilladt at holde rotter, rovdyr, kvæler- og giftslanger samt nyttedyr kendt fra landbrug. Derudover er kamp- og muskelhunde ikke tilladte. For en oversigt over forbudte hunderacer og for en række forholdsregler, der skal overholdes, se Regler for Husdyrhold. Hunde registreres hos varmemesteren senest en Husorden for Grønnegården 8

9 uge efter anskaffelse eller indflytning. Der skal forevises gyldig forsikringskvittering samt registreringsattest fra Dansk Hunderegister. Hundeposestativer er opstillet på centrale steder i gårdmiljøet. Husdyr må ikke medbringes i vaskeriet og skal på udendørs fællesarealer altid være i snor. Af hensyn til rottefaren må der ikke henkastes madrester på selskabets område. Madrester hører kun hjemme i affaldscontainere. Installationsret Installationsretten giver dig ret til for egen regning at installere f.eks. opvaske-, vaskemaskine eller tørretumbler i din bolig. Installation af emhætte er tilladt under forudsætning af, at aftrækket føres ud i det fri. Installation må kun udføres af autoriseret installatør. Der henvises derudover til gældende råderetskatalog. Knallerter Se Motorkørsel Kælderrum Til hver lejlighed med undtagelse af etværelseslejligheder hører et kælderrum. På grund af opsivning af grundvand er kældrene uegnet til opbevaring af genstande, der er modtagelige for fugt. Husorden for Grønnegården 9

10 Leg Der henvises til legepladserne, græsarealerne, tennis- og petanquebanerne. De opstillede legeredskaber og sportsfaciliteter skal behandles med omtanke, således at alle kan få glæde af dem. Boldspil må kun finde sted på græsarealerne. Leg og ophold på trapper, i opgange og på afsatser, må ikke finde sted. Det er forbudt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendomme og haveanlæg m.m. Leg med f.eks. bue og pil, "splatterpistoler", luftbøsser og lignende er forbudt på afdelingens område. Lys (trappe- og kælderlys) Lyskontakter må ikke blokeres. Fejl i installationer skal straks meddeles varmemesteren. Mellemhaver Ved de husblokke, der vender bagsiden mod syd eller vest findes ud for cykelrummene små jordarealer, fra selskabets side ubeplantede. Disse må benyttes af boligtagerne med de to tilstødende haver efter indbyrdes aftale. For de benyttede arealer gælder samme vedligeholdelsesregler som for haverne. Der henvises derudover til gældende råderetskatalog. Husorden for Grønnegården 10

11 Motorcykler Se Parkering Motorkørsel Al trafik på afdelingens interne veje og parkerings-arealer skal foregå med allerstørste forsigtighed og omtanke af hensyn til legende børn. Max. hastighed: 15 km/t Kørsel med scooter og knallert er tilladt på veje og stier, men ikke på de grønne områder. Gør dine børn opmærksom på disse bestemmelser. Det medvirker til at øge sikkerheden, specielt for børnene og afdelingens ældre beboere. Musik og støj Brug af radio, fjernsyn, musikanlæg og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Vær her specielt opmærksom på apparaternes meget gennemtrængende bastoner. Der må ikke spilles højt for åbne vinduer og døre. Skal du holde fest, kan det være hensigtsmæssigt at informere naboerne, evt. ved opslag i opgangen, for at sikre dig, at naboerne er bekendt med støj efter kl Spil dog altid musik for lukkede vinduer/døre efter dette tidspunkt. Undgå støjende adfærd som kan virke generende på andre. Lejeren er ansvarlig for al støj i lejemålet, som forvoldes af lejer selv, lejers husstand, gæster eller andre, som lejer har givet adgang til det lejede. Husorden for Grønnegården 11

12 Ophold på trapper og i opgange er ikke tilladt. På udendørs fællesarealer skal der være ro efter kl Der henvises derudover til politiets ordensbekendtgørelse - bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 Nøgler Skal du bruge en ekstra nøgle, henvend dig da til varmemesteren. Parkering Parkering må kun finde sted på de faste parkeringspladser. De interne veje er brandveje, hvor der ikke må parkeres. P- vagter sørger for at dette efterleves. Dog er af- og pålæsning tilladt. Registreringspligtige motorkøretøjer, trailere samt campingvogne, uden gyldige nummerpladder, vil uden varsel blive fjernet. Råderet Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til netop dine ønsker og behov. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Se gældende råderetskatalog. Scootere Se Motorkørsel Husorden for Grønnegården 12

13 Skadedyr Observerer du skadedyr af enhver art, f.eks. rotter eller kakerlakker skal dette straks meddeles varmemesteren. Skader Se Forsikring. Snerydning Hjælp varmemesteren så snerydning kan foretages bedst muligt. Dette kan gøres ved at parkere hensigtsmæssigt samt friholde stier og gangarealer. Sportsfaciliteter Se Leg Støj Se Musik og støj Tekniske installationer Beboerne må ikke selv foretage indgreb i ejendommens installationer til el, vand og varme. Fejl i tekniske installationer skal straks meddeles varmemesteren. Udluftning Beboerne må, for at undgå fugt og dermed følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling, sørge for en effektiv udluftning af lejligheden. Husorden for Grønnegården 13

14 Det er ikke tilladt at tilstoppe udluftningsventiler. Læs mere om godt indeklima i indflyttermappen. Ved fugtproblemer, kontakt straks varmemesteren. Vaskeri For åbningstider og brug af fællesvaskeriet, se opslag og brugsanvisninger i vaskeriet. Vaskeriet er beregnet for beboerne og ikke til vask for familie og venner. Børn under 16 år må ikke betjene maskinerne og har kun adgang til fællesvaskeriet ifølge en voksen beboer. I tilfælde af fejl ved maskinerne skal dette straks meddeles til varmemesteren. Af hensyn til andre bør alt vasketøj viderebehandles eller hjemtages straks efter en funktions afslutning eller højst en halv time senere. Ansvaret for uovervåget vasketøj hviler ene og alene på ejeren. Ikke afhentet vasketøj henlægges usorteret i plastcontaineren, der er opstillet til selvsamme formål. Plastcontaineren tømmes uden ansvar af personalet regelmæssigt, se opslag i vaskeriet. Husorden for Grønnegården 14

15 Husorden for Grønnegården 15

16 Husorden for Grønnegården 16

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 AFFALD: I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas, olie, kemikalier,

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden Afdeling 15

Husorden Afdeling 15 Husorden Afdeling 15 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

A/B Greve Midtby III

A/B Greve Midtby III l); \c;q t Udkast til husorden for A/B Greve Midtby III Almindelige bestemmelser. Enhver beboer har pligt til at overholde foreningens husorden, således som det er fastlagt i efterfølgende (alfabetisk

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 5

HUSORDEN FOR AFDELING 5 HUSORDEN FOR AFDELING 5 Velkommen til afd. 5 Vestergade, Fasanvej og Glentevej En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden,

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere