Studie- og ordensregler HTX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler HTX"

Transkript

1 Studie- og ordensregler HTX

2 Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer... 5 Samvær og omgangsformer på HANSENBERG...7 Omgangsformer... 7 IT og sociale medier... 8 Spisning, drikkevarer og rengøring... 9 Rygning, rusmidler og alkohol Vigtigt om forsikring...11 At være elev på skolen Klagemuligheder...11 Symbolforklaring: Grøn: Gul: Rød: Info Pligt Konsekvens/sanktion 2

3 Studie- og ordensregler på HANSENBERG HANSENBERG danner rammen for samværet mellem rigtig mange mennesker i dagligdagen. Alle har indflydelse på og ansvar for, at samværet bliver en positiv oplevelse. Vi forventer, at du udviser almindelig god opførsel. På HANSENBERG lægger vi vægt på en god og ordentlig omgangstone både mellem elever og lærere og eleverne imellem. Samværet skal være præget af gensidig respekt. Det er en fælles opgave at fastholde en god skolekultur, hvor alle udviser tolerance og hensynsfuld adfærd, og hvor mobning, vold og chikane mod andre er uacceptabelt. Vi lægger også vægt på samarbejde og fælleskab, derfor forventer vi, at du går positivt ind i arbejdet og deltager aktivt med at lære nyt gennem samvær og samarbejde med andre. Vi forventer, at du møder til tiden, rydder op efter dig, slukker din mobil i timerne og undlader at forlade undervisningen i utide. Vi forventer også, at du behandler skolens bygninger, inventar, bøger og udstyr ordentligt. HANSENBERG er en røgfri skole. Rygning kan kun finde sted på særligt anviste områder. Hvis du overtræder reglerne for orden og samvær, kan det medføre forskellige sanktioner afhængig af situationen. 3

4 HANSENBERG GYMNASIUM Fremmøde/fravær Det er vigtigt for din uddannelse, at du møder hver dag til alle undervisningsaktiviteter. Din tilstedeværelse registreres elektronisk i UMS en. Du har en oversigt over tilstedeværelse og fravær i UMS en. Du kan lave en aftale med din klasselærer eller HANSENBERG-guide om accepteret fravær, hvis fx du skal til jævnlig kontrol på sygehuset. (Det tæller dog stadig som fravær i UMS en). Møder du ikke en eller flere dage af de første 3 undervisningsdage, og melder du ikke fravær til skolen, forsøger vi at kontakte dig. Kan vi ikke træffe dig, sender vi et brev. Ved fravær i løbet af de første 3 uger af skoleåret vil vi tage initiativ til en opfølgning/dialog med dig om din trivsel, og vi tager stilling til, om der skal laves en handlingsplan med dig, som klasselæreren og klassens lærere tager ansvar for. Formålet med en handlingsplan er at indgå nogle konkrete aftaler med dig for at skabe de bedste forudsætninger, for at du kan gennemføre din uddannelse. Ved fravær på 10 % eller derover af den samlede undervisningstid får du et bekymringsbrev og en samtale med din klasselærer. Denne tager stilling til, om der skal laves en handlingsplan med dig, som du og din klasselærer og dine lærere tager ansvar for. Klasselæreren tager også stilling til, om der skal indkaldes til samtale med en kollega, hvis fraværet ligger i et særligt fag. Ved fortsat fravær på 10 % eller derover, eller ved stigende fraværsprocent efter at have modtaget bekymringsbrev og samtale, vurderer klasselæreren, om du skal have 1. advarsel, eller om der ses an til den efterfølgende uge. Hvis klasselæreren vurderer, at der er gået kort tid 4

5 fra en evt. bekymringssamtale og til 1. advarsel, laves der altid en handlingsplan. Ved fortsat fravær på 10 % eller derover, eller ved stigende fravær efter at have modtaget 1. advarsel, får du 2. advarsel. Der SKAL laves en handlingsplan med dig, som du tager ansvar for sammen med din klasselærer og dine lærere. Klasselæreren tager også stilling til, om vejlederen eller mentoren skal involveres, hvis der er særlige grunde til det. Den 3. advarsel for fravær gives efter individuel vurdering (klasselæreren og dine lærere), og gymnasiets ledelse drøfter i samråd med dine lærere perspektiverne for din fortsatte deltagelse i uddannelsen. Skriftlige opgaveafleveringer Manglende afleveringer tæller ikke med i opgørelsen af fravær men inddrages i samtalen, og der indarbejdes en plan for aflevering af eventuelt manglende afleveringsopgaver i handlingsplanen. Ud over den almindelige undervisning kan du blive indkaldt til opgaveskrivning og aflevering hos den enkelte lærer/faggruppe (bonustimer). Du kan også blive indkaldt til ferie-skole. Lærerne sørger for løbende at følge op på manglende afleveringer i dine fag og tager initiativ til handlinger, der skal sikre opgaveaflevering. En HANSENBERG-guide eller din mentor inddrages i særlige situationer, og ledelsen orienteres. Du stempler ind, når du møder til undervisningsaktiviteter, og du stempler ud, når du går hjem. Ved uddannelsesstart opgiver du det mobilnummer, der skal sendes beskeder til. Du tjekker via oversigter i UMS en, at dit fremmøde passer, og kontakter din kontaktlærer, hvis du opdager fejl i stemplingen, senest 5 hverdage efter fejlen er opstået. Du melder evt. fravær inden første time på SMS til telefonnummer fra din mobil. Start din besked med: hb (fx hb jeg er syg i dag). Du vil modtage en kvittering pr. SMS. Har du ikke mulighed for at sende en SMS eller modtager du ingen kvittering, så send en mail til Husk at skrive de første 6 cifre af dit CPR-nr., UMS en er skolens system til registrering af tilstedeværelse 5

6 dine initialer fra din HANSENBERG-mailadresse og din uddannelse. Du kan også ringe på (telefontid kl. 8:00-15:30, fredag dog 8:00-14:45). Du reagerer på breve og møder (eller melder afbud) til indkaldte samtaler med din kontaktlærer eller HANSENBERG-guide. Overholder du ikke de aftaler, der er indgået i din handlingsplan, bliver du indkaldt til en samtale. Møder du ikke til samtalen, og melder du ikke afbud, vil du blive udelukket fra undervisningen, og din UU-vejleder vil blive involveret/orienteret. I nogle fag skal der ifølge bekendtgørelsen løses et antal obligatoriske opgaver i forbindelse med undervisning, karaktergivning og eksamen. Hvis det krævede antal skriftlige opgaver ikke afleveres, kan skolen ikke indstille dig til eksamen. Anvender du direkte afskrift i opgaver, registreres de som ikke afleverede. Ved snyd ved opgaver til eksamen gælder de almindelige regler efter eksamensbekendtgørelsen. 6

7 Samvær og omgangsformer på HANSENBERG Omgangsformer Det er en del af HANSENBERGs værdigrundlag at skabe lærelyst. Det forudsætter trivsel. Mobning, vold og chikane er uacceptabelt. Lærere og øvrige medarbejdere griber ind, hvis de oplever episoder, der er utilstedelige eller ubehagelige for de involverede parter. Vi forventer, at du bidrager til en positiv kultur på HANSENBERG og i din klasse ved at udvise tolerance, være åben over for alle og have respekt for elever og lærere. Det gælder både i adfærd og omgangstone. Oplever du episoder, der er utilstedelige eller ubehagelige, skal du gå til din klasselærer/hansenberg-guide. Hvis du overskrider grænsen for almindelig opførsel eller overtræder skolens ordensregler og sikkerhedsforskrifter, får du en advarsel. Du vil blive indkaldt til en bekymringssamtale med en vejleder på skolen, og hvis du er under 18 år, vil dine forældre blive indkaldt sammen med dig. Lytter du ikke til advarsler, kan du blive bortvist fra skolen. Hvis din overtrædelse af skolens regler er rigtig grov, kan du uden advarsel bortvises fra skolen. Skolen vurderer, hvornår overtrædelse af skolens regler medfører advarsler, og hvornår det medfører bortvisning. 7

8 IT og sociale medier Det er lærerne, der angiver retningslinjerne for brug af pc, ipad, mobil og sociale medier i undervisningen. Digitale platforme bruges hensigtsmæssigt og på en sådan måde, at lærerne oplever, at alle deltager og er nærværende i undervisningen Vi forventer, at du overholder regler for samvær, adfærd og omgangstone på de sociale medier og lærernes retningslinjer for brug af skolens udstyr. Hvis du overskrider grænsen for almindelig opførsel eller overtræder skolens ordensregler og sikkerhedsforskrifter, får du en advarsel. Du vil blive indkaldt til en bekymringssamtale med en vejleder på skolen, og hvis du er under 18 år, vil dine forældre blive indkaldt sammen med dig. Lytter du ikke til advarsler, kan du blive bortvist fra skolen. Hvis din overtrædelse af skolens regler er rigtig grov, kan du uden advarsel bortvises fra skolen. Skolen vurderer, hvornår overtrædelse af skolens regler medfører advarsler, og hvornår det medfører bortvisning. 8

9 Spisning, drikkevarer og rengøring HANSENBERG arbejder på at skabe en sund skolekultur, hvor det er naturligt at spise sundt, dyrke motion og overholde almindelige regler for god hygiejne. Gode spisevaner giver energi til undervisningen, og overholdelse af almindelige regler for god hygiejne sikrer et miljø, vi kan trives i, og forebygger sygdom. Vi forventer, at du bidrager til en sund kultur ved at spise og drikke i Bistroen og rydde op efter dig. Det er tilladt at medbringe drikkevarer i flasker med skruelåg i klasselokalerne. Vi forventer, du bidrager til, at klasselokalerne er ryddelige i løbet af dagen og klargjort til rengøring, inden I går hjem. Det vil sige: stole sat op, skrald i skraldespande, og borde ryddet. Vi forventer, at anviste pladser til cykler, scootere, biler m.m. anvendes. Du kan frit benytte skolens sports- og fitnessfaciliteter i din fritid. Hvis du overskrider grænsen for almindelig opførsel eller overtræder skolens ordensregler og sikkerhedsforskrifter, får du en advarsel. Du vil blive indkaldt til en bekymringssamtale med en vejleder på skolen, og hvis du er under 18 år, vil dine forældre blive indkaldt sammen med dig. Lytter du ikke til advarsler, kan du blive bortvist fra skolen. Hvis din overtrædelse af skolens regler er rigtig grov, kan du uden advarsel bortvises fra skolen. Skolen vurderer, hvornår overtrædelse af skolens regler medfører advarsler, og hvornår det medfører bortvisning. 9

10 Rygning, rusmidler og alkohol HANSENBERG er en røgfri skole. Det er kun tilladt at ryge på anviste steder. Dette gælder også elcigaretter og vandpiber. Det er HANSENBERGs mål: - at gøre en indsats for at forebygge misbrug af rusmidler - at gøre en indsats for, at forbrug/misbrug af rusmidler ikke bliver en barriere for at gennemføre en ungdomsuddannelse. HANSENBERGs medarbejdere handler aktivt ved signaler på forbrug/ misbrug af rusmidler. Ved særlige lejligheder med speciel tilladelse fra den ansvarlige leder må der nydes alkohol på skolens område. Vi forventer, at du ikke møder på skolen i påvirket tilstand eller indtager rusmidler på skolens område, hverken i eller uden for almindelig skoletid. Rygning foregår i rygeskurene - brug de opstillede askebægre. Overtrædelse af rygeforbuddet kan medføre en skriftlig advarsel. Hvis en medarbejder får mistanke om, at du har et misbrug, vil du blive konfronteret med det, Du vil kun kunne fortsætte din uddannelse, såfremt en urinprøve dokumenterer, at du ikke er påvirket. Indtil en ren urinprøve foreligger, er du hjemsendt fra undervisningen, og perioden registreres som fravær. Konstaterer en medarbejder, at du møder på skolen påvirket af rusmidler, vil du blive bedt om at forlade undervisningen. Herefter skal du deltage i en samtale med en uddannelsesleder, som tager stilling til det videre forløb. Skolen er behjælpelig med kontakt til misbrugskonsulenter og evt. behandlingsforløb. Du bortvises ved særlig grov adfærd. Dette gælder for eksempel ved handel med rusmidler på skolens område. Bortvisning fra erhvervskostskolen kan også betyde bortvisning fra uddannelsen. 10 HANSENBERGS rusmiddelpolitik omfatter alkohol, narkotika og doping.

11 Vigtigt om forsikring At være elev på skolen Generelt har skolen ikke nogen forsikringspligt over for dig. Den eneste undtagelse fra denne regel er uheld i værksteder/laboratorier. Ophold på skolen er på eget ansvar. Der kan kun gives erstatning, hvis skolen kan pålægges et ansvar. Tilsvarende gælder for virksomhedsforlagt undervisning. Skolen anbefaler, at du tegner en ulykkesforsikring, hvis du ikke allerede har en. Ulykkesforsikringen kan give dig ret til erstatning, hvis tilskadekomsten giver varige helbredsmæssige men. Klagemuligheder Skolens medarbejdere er lydhøre over for dine oplevelser på skolen. Hvis du ikke har haft held med at finde en løsning, og i stedet ønsker at indsende en skriftlig klage, skal den sendes til uddannelseslederne. Klagen skal indeholde en beskrivelse af de konkrete forhold, der er årsag til klagen. Hvis lederen vurderer, at det kan bidrage til en løsning, vil du blive indkaldt til en samtale. HANSENBERG træffer den endelige beslutning om klagens udfald og underretter dig skriftligt. Jf. EUD hovedbekendtgørelsen, Bek. nr. 834, 129 eller jf. bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser, bekendtgørelse nr af 04/12/2006. Er du utilfreds med forhold på skolen, vil vi anbefale dig i første omgang at kontakte din lærer eller HANSENBERG-guide og få en samtale. Ønsker du at gå videre med de forhold, du er utilfreds med, er du velkommen til at kontakte uddannelseslederen. Når disse muligheder er brugt, vil næste skridt være at skrive en klage til uddannelseslederen. Du kan få vejledning og hjælp af din HANSENBERG-guide. 11

12 O/ HANSENBERG Bliv dig selv Skovvangen Kolding Tlf Fax

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk Erhvervsuddannelser Elevinformation 2011-2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelser...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg

Læs mere

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST CPH WEST HG Ishøj ELEVHÅNDBOG 2014-2015 UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST 03 - Velkommen 04 - Kort om skolen 05 - Vores værdier 06 - Praktiske oplysninger fra A til Z 13 - Ordensregler 15 - Kalender Velkommen

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

HTXHJØRRING TEKNISK GYMNASIUM SIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMN

HTXHJØRRING TEKNISK GYMNASIUM SIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMN TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING UM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNAS NASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GY SIUM TEKNISK ELEV-INFO GYMNASIUM

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere