Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab"

Transkript

1 For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab - Hjemmeside: side 1 af 6

2 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og I er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at I opstiller visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af, at tage hensyn til hinanden. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed også holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. Husk at I selv, gennem huslejen, skal betale vedligeholdelse og istandsættelse B også af det som ødelægges. Føler du dig generet af dine medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til ejendomsfunktionæren eller til afdelingsbestyrelsen. AFFALD Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind i affaldspose. Poserne skal være lukkede, inden de smides i affaldscontaineren. Affaldsrummet findes for enden af de til byggeriet hørende skure. Glas, porcelæn og skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind, således de ikke er til fare for renovationsfolkene. Af hensyn til lugtgener og skadedyr skal affaldscontainer lukkes efter brug. Aviser, ugeblade og flasker skal anbringes i de af kommunen opsatte containere. Papkasser og lignende kan anbringes i affaldscontainerskuret, hvor ejendomsfunktionærerne vil afhente genbrugspap ugentligt. Emballager fra madvarer skal af hensyn til skadedyr anbringes i affaldscontainer. TRAPPE OG GANGAREALER Trappe- og gangarealer skal holdes i pæn og ryddelig stand. Rengøring foregår en gang ugentligt. Af hensyn til fri passage og af hensyn til rengøringen må der ikke opbevares ejendele på trappe- - Hjemmeside: side 2 af 6

3 og gangarealer. Ved siden af lejlighedernes døre kan der dog være en mindre opbevaringsenhed for eksempel skostativ og mindre potter med blomster. Opsætningen og brugen af skostativer eller andet skal ske således, at der ikke opstår skader på vægge eller trapper. Eventuelle skader udbedres for den enkelte beboers/lejers regning. For at forebygge brandrisiko m.m. må der ikke opbevares papkasser, aviser, blade og lignende på trappe og fællesarealer. Politi og kommune har ved flere lejligheder henstillet til at være opmærksom på dette. Færdsel på trappe- og gangareal skal foregå under hensyntagen til øvrige beboere trappen er fæstnet til lejlighedernes vægge, hvorfor løb og lignende på trappe kan genere betydeligt. Der må ikke ryges på trappearealerne. ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med originalkabler og originale stik. BAD OG TOILET For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, hygiejnebind, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Eventuelle utætheder i installationer skal meddeles snarest muligt til ejendomsfunktionærerne. BARNEVOGNE, CYKLER, LEGEVOGNE, INDKØBSVOGNE M.M. Barnevogne og klapvogne kan placeres under trappen på gangarealet i opgangen. Det skal altid ske således, at der er sikret fri passage. Cykler, løbehjul, legevogne, kælke og lignende må ikke henstilles i opgangen, men skal henstilles i egne skure. Cykler kan dog også stilles i de fælles skure i det omfang, der er plads og således, at passage til affaldscontainere er fri. Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstierne. Børn må dog gerne bruge børnecykler. DØRSKILTE For at skåne dørene må navneskilte kun opsættes i de eksisterende udførelser, som er godkendt af ejendomskontoret. Skilte, reklamer, klistermærker m.m. må ikke opsættes på døre, vægge eller andre steder uden for lejligheden. FORSIKRING Før du tegner en glas- og/eller kummeforsikring eller andre lignende forsikringer, bør du spørge ejendomsselskabet/ejendomskontoret, om der er tegnet en kollektiv forsikring, eller om du på anden måde er dækket ind. Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg - Hjemmeside: side 3 af 6

4 på indbrud, men ikke skader på lejerens normale indbo i forbindelse hermed. Heller ikke vandskade på indbo, som følge af rørsprængninger dækkes af ejendomsforsikringen. Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring. FORURENING Forurening af inden- og udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig. Der må hverken i lejlighed eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere. FRAVÆR I LÆNGERE TID Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomsfunktionærerne (og/eller naboen) om det. Ejendomsfunktionærerne har dog ikke pligt til at holde boligen under opsyn. FREMLEJE Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra ejendomsselskabet. Sker dette, kan lejemålet ophæves. Henvendelse om fremleje sker til s udlejningsafdeling, da der skal udarbejdes en særlig kontrakt. HAVEGRILL Ved grilning på udearealerne skal det foregå således, at det nødvendige hensyn til de øvrige beboere tilgodeses. HUSDYR Thermologica er indrettet med allergi venlige boliger. Dette hensyn gælder for såvel nuværende beboere som for fremtidige beboere, idet allergigener oftest vil forblive i en lejlighed også efter flytning. Kommende beboere oplyses af henholdsvis kommune og ejendomsselskabet om den allergi venlige indretning. Derfor gælder særlige regler om husdyr. Der må ikke holdes hunde, katte eller andre pelsdyr i øvrigt. Der må heller ikke holdes andre dyr, som almindeligvis kan være til gene for allergikere. Der må kun holdes husdyr, som ikke er omfattet af ovennævnte efter skriftlig tilladelse fra ejendomsselskabet. HÆRVÆRK Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. INDEKLIMA Thermologica er indrettet med varmegenvindingsanlæg og kontinuerlig udskiftning af luften i lejlighederne. I vinterperioden vil udluftning reducere nytten af anlægget. Udluftning kan dog være påkrævet i badeværelset. Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen. - Hjemmeside: side 4 af 6

5 LEG OG BOLDSPIL Der må ikke leges på trapper, ved gadedøre og andre steder, hvor det kan være til fare for børnene selv eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens stålplader, træværk eller på anden måde beskadige afdelingen eller dens haveanlæg. Det ikke tilladt at sparke med bold mod facaderne. Alle afdelingens beboere har adgang til at benytte bænke og sandkasser, som er indkøbt af afdelingen. MASKINER Brug af elboremaskiner og lignende støjende værktøj skal ske under hensyntagen til de øvrige beboere. Brug af sådant værktøj bør derfor undgås for eksempel i sene aften- og nattetimer. Ved større arbejder, som kan støje eller genere, bør du underrette dine naboer i god tid før arbejdets start. MUSIK Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter og lignende skal ske under hensyntagen til naboerne. Radio, fjernsyn, musikinstrumenter og lignende må ikke benyttes for åbne vinduer eller udendørs. I sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om aften- og nattero respekteres. PARKERING OG MOTORKØRSEL Parkering af personbiler, motorcykler og knallerter/scootere må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Lastvogne, campingvogne og trailere samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet, medmindre man har fået en særlig tilladelse. Det er ikke tilladt at parkere på græsarealer eller på gangstier. Cykler, herunder gæsters, skal parkeres således, at fri passage på gangarealer og lignende ikke generes. Af hensyn til børnenes sikkerhed anmoder vi beboerne om at køre forsigtigt på boligvejene. RÅDERET Der findes særlige råderetskataloger for afdelingen, som beskriver, hvilke særlige ting du må lave i og udenfor din bolig. SKADEDYR Fodring af fugle er kun tilladt fra opsatte/hævede af hensyn til rottefare og fare for tiltrækning af andre skadedyr. Hvis man ser rotter, skal dette straks meddeles ejendomskontoret. - Hjemmeside: side 5 af 6

6 UDHUSE Til hver lejlighed er der tilknyttet et skur, der kan anvendes til opbevaring af cykler, barnevogne, legevogne, løbehjul, kælke og lignende. Skurene er placeret nord for bebyggelsen. Til skuret skal du selv anskaffe en hængelås. VANDFORBRUG Vand er meget dyrt. Kontakt omgående ejendomskontoret, hvis dit toilet begynder at løbe eller en vandhane ikke længere lukker tæt. VASK, TØRRING M.M. Tilslutning til el- og vandforsyning samt afløb skal udføres af autoriserede firmaer, herunder opsætning af installationer. Tæpper, måtter og lignende må ikke bankes eller rystes fra de franske altaner, vinduerne eller på trapperne. VINDUER OG DØRE Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. Udgangsdøren mod parkeringspladsen er forsynet med holder. Døren må ikke holdes åben uden opsyn. VI HJÆLPER JER GERNE: Hvis I er i tvivl om noget, så spørg en af ejendomsfunktionærerne eller en fra bestyrelsen. Ejendomsfunktionærerne vil påtale, hvis du eller dine børn overtræder reglerne. Tag dem det ikke ilde op, det er en del af deres arbejde. - Hjemmeside: side 6 af 6

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Husorden for Bakkely Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 35

Lejlighedsmappe Afdeling 35 Lejlighedsmappe Afdeling 35 Hammerlodden 35 75, Teglværksgade 7 13 og 8-10 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne)

Dette er den fælles husorden. Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) Dette er den fælles husorden Gældende for Stengårdens 4 afdelinger Afdeling 7 Afdeling 8 Afdeling 14 Afdeling 16 (og fællesområderne) i GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden. for. Skårupvej

Husorden. for. Skårupvej for Skårupvej KAB E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 16 GENERELT Vi betragter vores boligafdeling som et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 November 2011 November 2011 Husorden mv. GENERELT Som beboer i Teglværkshavnen er du og din familie blevet en del af en boligafdeling

Læs mere