Road Racing og Drag Racing reglement. Almen afsnit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Road Racing og Drag Racing reglement. Almen afsnit"

Transkript

1 Road Racing og Drag Racing reglement Almen afsnit Ændringer fra 2007 til er markeret med. Forkortelser: FIM = Federation Internationale de Motocyclisme (verdensforbund). UEM = European Motorcycle Union (Europæisk Motorcykel Union). EU-land = Alle lande i Europa (Ikke alle lande er medlem af UEM). SDB = Sports Divisions bestyrelsen. SRRC = FIM & UEM Banereglement. Side 1 af 13

2 1.01 LUKS SAMARBEJDE Samarbejdsaftale RR 80cc mellem LUKS og (DMU) OFFICIALLICENS Erhvervelse af officiallicens Ansøgning om officiallicens Fornyelse af officiallicens Nødvendige officials Gyldighedsområde for official licenser Dommerens opgaver Stævnelederens opgaver Chefen for den tekniske kontrols opgaver Ryttergårdschefens opgaver Tidtagerchefens opgaver Starterens opgaver Banechefens opgaver Chefen for baneofficials opgaver Baneofficials opgaver DELTAGELSE I KONKURRENCER Grundregler for deltagelse i konkurrencer Deltagelse i internationale løb Tilladelse til start KØRERLICENS Nationalt kørerlicens Erhvervelse af kørerlicens, baneprøve Aspirant kørertilladelse Træningstilladelse International kørerlicens Inddragelse eller nægtelse af kørerlicens PR-ARRANGEMENTER ULYKKESHJÆLP TRÆNINGSARRANGEMENTER ANMELDELSER Anmeldelse til stævne Anmeldelsesfrist Anerkendelse og afvisning af anmeldelse Udeblivelse Løsning fra afgiven anmeldelse Fingerede anmeldelser Anmeldelser fra udenlandske kørere Anmeldelser til udlandet Anmeldernavn FLAG REGLEMENT Officielle flag størrelser Flagsignaler Bedømmelse af - og straf for overhaling under gult flag PRÆMIER Præmiering Øvrig præmiering Side 2 af 13

3 1.01 LUKS Samarbejde Med Landsforeningen Ungdomsringen (LUKS) er der etableret et samarbejde, der åbner mulighed for kørere med DMU-licens indenfor 80cc & Pocket Bike Road Racing til at deltage i træning og konkurrencer afholdt af LUKS. Tilsvarende kan LUKS-kørere deltage i træning og konkurrencer afholdt af DMU-klubber. Dette gælder dog ikke for så vidt angår officielle mesterskabsstævner Samarbejdsaftale RR 80cc mellem LUKS og (DMU) 1. Alle RR 80cc-kørere & Pocket Bike under LUKS og DMU kan deltage i træninger og løb hos hinanden. DMU-kørere kan hos LUKS deltage i alle løb eksklusiv Landsdels- og DM-afdelinger. Det er dog op til den enkelte klub under LUKS, om de ønsker deltagelse af DMU-kørere. Hos DMU kan LUKS deltage i alle løb eksklusiv DM-løb. 2. Når man deltager i hinandens løb, betaler man samme tilmeldingsgebyr som andre og man deltager på lige fod. 3. Sikkerhed. LUKS hhv. DMU s kørere skal hver især følge egne regler for cykel og påklædning. 4. Medmindre andet er anført i tillægsreglerne eller ved anden bekendtgørelse, gælder LUKS s regler på dennes baner og DMU s regler på dennes baner. 5. Forsikring. LUKS hhv. DMU sørger selv for forsikring af egne kørere. DMU s medlemmer skal ved tilmelding fremvise gyldig licens. Ved træninger/træningsløb/invitationsløb deltager LUKS s kørere i klubbens navn sammen med en ansvarlig holdleder fra klubben. 6. LUKS s kørere kan ikke indgå individuelle aftaler om træning i DMU, da sådanne falder udenfor disse retningslinier og vil medføre udelukkelse fra LUKS. 7. Når nye reglementer udkommer skal hhv. LUKS og DMU fremsende et eksemplar til modparten. 8. Det er op til de enkelte klubber i hhv. LUKS og DMU at holde hinanden orienteret om arrangementer. Dog skal der én gang om året fremsendes en løbskalender til fordeling i klubberne. 9. Denne aftale gælder indtil den skriftligt opsiges af en af parterne med 3 måneders varsel Officiallicens Et officiallicens er en skriftlig tilladelse givet af DMU til at virke som official ved et eller flere nærmere angivne stævner eller ved alle stævner inden for gyldigheds perioden. Der udstedes: D-licens (Dommer) S-licens (Stævneleder) TL-licens (Træningsleder, Banechef, Chef for bane officials og ryttergårdschef) TS-Licens (Starter licens) TK-licens (Teknisk Kontrol) TT-licens (Tidtagerchef) G-licens (Baneofficials, assistenter) Officiallicens udstedes kun til medlemmer af DMU.(G-licens også DMC medlemmer) Erhvervelse af officiallicens Se bilag 6 alment reglement Betingelser for erhvervelse af officiallicens fastsættes af DMU. Side 3 af 13

4 Ansøgning om officiallicens Enhver, der ønsker at opnå officials licens, skal gennem sin klub indsende ansøgning herom til DMU, på den til dette brug udleverede blanket, hvor alle relevante punkter udfyldes. Ansøgningen skal normalt være DMU i hænde senest 1 måned, før licensen ønskes udstedt. Andre ansøgningsfrister kan dog fastsættes i de enkelte tilfælde. For ansøgning om officiallicens S og D gælder tilsvarende regler. Her er tidsfristen for fremsendelse af ansøgning 14 dage forud for datoen for prøvens afholdelse. Officiallicens har normalt en gyldigheds periode på 3 år. For udstedelse af officiallicens betales evt. et licensgebyr til DMU iht. DMU's bestemmelser. Ved fornyelse af officiallicens skal ansøgningsblanketten attesteret af klubben indsendes til DMU straks efter gyldigheds periodens udløb. DMU kan udstede eller inddrage officiallicens på et hvilket som helst tidspunkt og kan nægte at foretage eller forny en udnævnelse Fornyelse af officiallicens G-licensindehavere får, indtil videre udstedt G-licens. TS-, TK-, TT- og TL-licensindehavere får indtil videre, udstedt samme licens som tidligere. S-licensindehavere får indtil videre, udstedt S-licens. D-licensindehavere, som i licensens 3-årige gyldigheds periode ikke har deltaget i mindst to dommerseminare, får udstedt S-licens. D-licens indehavere, som i licensens 3-årige gyldigheds periode deltager mindst to gange i de årlige dommerseminare, får udstedt D-licens Nødvendige officials Til ledelse af stævner kræves officials med licens i mindst følgende omfang: Dommer D Stævneleder S Tidtagerchef TT Starter TS Teknisk Kontrol TK Banechef, Chef for baneofficials og Ryttergårdschef TL Baneofficials, øvrige assisterende officials G Almindelig træning og lukkede stævner: Træningsleder med mindst officiallicens TL Gyldighedsområde for official licenser. G Grundlicens Alle officials på og ved banen bør mindst være i besiddelse af G-licens. Dog skal alle poster på banen være bemandet med mindst en person med officiallicens. TT Tidtager TT-licens giver adgang til jobs som Tidtagerchef ved alle DMU- Stævner, hvor der ikke kræves internationalt officiallicens. TK Teknisk Kontrol TK-licens giver adgang til jobs som teknisk kontrol og chef for teknisk kontrol ved alle DMU-stævner, hvor der ikke kræves internationalt officiallicens. TS Starter TS-licens giver adgang til jobs som starter ved alle DMU- Stævner, hvor der ikke kræves internationalt officiallicens. TL Træningsleder, Banechef, chef for baneofficials og ryttergårdschef. TL-licens giver adgang til jobs som banechef, ryttergårdschef og chef for de på banen beskæftigede officials, som starter og som stævneleder for Pocketbike RR stævner, hvor der ikke kræves internationalt officiallicens. Side 4 af 13

5 S Stævneleder S-licens giver adgang til job som stævneleder ved alle DMU-stævner, hvor der ikke kræves internationalt officiallicens. D Dommer D-licens giver adgang til job som dommer ved alle DMU-stævner, hvor der ikke kræves internationalt officiallicens Dommerens opgaver Dommeren er øverste kontrolmyndighed og har pligt til at fremme overholdelsen af sportsreglementets bestemmelser og tillægsregler, som finder anvendelse. Ved et stævne er dommeren ikke ansvarlig for dettes organisation. Følgende bestemmelser er gældende: a. Dommeren har til opgave at udøve den højeste kontrol med stævnets gennemførelse. b. Dommeren skal have forevist banesyns rapporten og skal ved selvsyn overbevise sig om, at banen er i forsvarlig stand. c. Han skal afgøre enhver protest, som måtte blive indgivet under stævnet, idet han dog under behandlingen skal sørge for, at alle implicerede parter får lejlighed til at fremsætte forklaring. d. Han kan idømme deltagere og officials bøder på indtil kr. 1000,- såfremt reglementet eller de instruktioner, som gives af stævnelederen eller dommeren, ikke efterkommes. e. Han kan udelukke en kører fra et eller flere heats eller fra resten af stævnet. Han kan ligeledes udelukke en official, som han ser uegnet, eller som efter hans mening har gjort sig skyldig i utilstedelig optræden eller i en usportslig handling. Desuden kan han beordre fjernelse fra stævnepladsen af sådanne kørere eller andre personer, som vægrer sig ved at følge hans eller en anden officials instruktioner. f. Han kan, hvis dette er uomgængeligt nødvendigt eller påkrævet af sikkerhedshensyn, udskyde, afbryde eller indstille et løb eller en del deraf. g. Han kan beordre en motors slagvolumen målt op, en brændstofprøve aftappet eller foretaget andre tekniske undersøgelser, der måtte være nødvendige for at afgøre, om der er overensstemmelse med reglement og anmeldelse, og han kan tilbageholde en motorcykel ved stævnets slutning. h. Han skal inden 3 dage efter et stævnes afslutning indsende en rapport til DMU, udfærdiget på de dertil indrettede formularer. Dommerrapporten skal bl.a. indeholde oplysninger, som kan belyse forholdene ved evt. afgivne protester, afgivne advarsler og foretagne udelukkelser samt årsager til forsinkelse og ændringer i programmet og andre bemærkelsesværdige forhold. Rapporten sendes til DMU's kontor der sørger for kopi til arrangøren. j. Til DMU indsendes desuden: Kombineret official liste / erklæring vedr. teknisk kontrol / stævneleder erklæring. Deltagerliste (med navne, licenskategori, licensnumre og klubbetegnelser). Resultatliste (evt. udfyldt program) med navne, licenskategori, licensnumre og klubbetegnelser. Resultatliste (særlig blanket til anførelse af oprykningspoints for B-klasserne). Liste med oversigt over udeblevne kørere, for hvilke der ikke er meldt afbud. Eventuelt indgive protester samt notater af afhøringer. Eventuelle tilbageholdte licenser. Eventuelle skadesanmeldelser for tilskadekomne. Liste med ulejede transpondere. k. Kopi af skadesanmeldelse udleveres/sendes til den tilskadekomne Stævnelederens opgaver Stævnelederen er over for dommeren og arrangøren ansvarlig for den rette planlægning, gennemførelse og ledelse af konkurrencen. Stævnelederens opgaver er bl.a.: a. at forvisse sig om, at banen er i orden, at alle officials og funktionærer er på deres pladser, samt at samaritter eller læge og ambulance er tilstede. b. at forvisse sig om, at samtlige officials er således instrueret, at de kan udføre deres pligter på rette vis. c. at modtage og til dommeren viderebringe protester, der måtte blive indgivet under stævnet. d. at følge og viderebringe de instruktioner, dommeren giver. Side 5 af 13

6 Han kan idømme deltagere og officials bøder på indtil kr. 1000,- såfremt reglementet eller de instruktioner, som gives af stævnelederen eller dommeren, ikke efterkommes. Han kan udelukke en kører fra et eller flere heats eller fra resten af stævnet. Han kan ligeledes udelukke en official, som han anser for uegnet, eller som efter hans mening har gjort sig skyldig i utilstedelig optræden eller i en usportslig handling. Desuden kan han beordre fjernelse fra stævnepladsen af sådanne kørere eller andre personer som vægrer sig ved at følge hans eller en anden officials instruktioner. Før stævnets begyndelse skal stævnelederen for dommeren forevise: Løbstilladelser fra DMU og det stedlige politi, samt banesyns rapport. Samtidig skal stævnelederen til dommeren aflevere følgende: Deltagerliste og liste over officials, alle med licenskategori og licensnumre, samt erklæring underskrevet af stævnelederen og chefen for teknisk kontrol om, at banen, kørernes påklædning og motorcyklerne er i forskriftsmæssig stand. Stævnelederen skal forud for hvert stævne indskærpe hver enkelt af deltagerne, at indregistrerede motorcykler, 30 km knallerter/scootere og 45 km knallerter/scootere, som deltager i træningen/konkurrencen, skal bringes i forskriftsmæssig stand, før de atter benyttes til kørsel på færdselslovens område offentlig vej eller gade. Ligeledes må det tilkendegives deltagerne, at overtrædelse heraf foruden strafansvar kan medføre suspension. Mangelfuld instruktion af deltagerne med hensyn til de foran omhandlende forhold kan for arrangøren medføre tilbagekaldelse af løbstilladelsen. Ved stævnets afslutning skal stævnelederen til dommeren aflevere resultatlister, oversigt over udeblevne, ikke afmeldte kørere samt andet skriftligt materiale, der måtte være af betydning for dommerens rapportering om stævnet Chefen for den tekniske kontrols opgaver Det påhviler chefen for den tekniske kontrol forud for træninger, tidtagninger og løbet at forestå kontrollen af, at motorcyklerne samt kørernes påklædning og udstyr er i overensstemmelse med reglementets krav og de gældende tillægsregler. Han skal sammen med stævnelederen underskrive en erklæring om, at denne kontrol er gennemført. Under stævnet, i forbindelse med styrt og uheld, er det chefen for den tekniske kontrols opgave at sikre sig, at køretøjer og udstyr fortsat er i forsvarlig stand. TK chefen skal ved stævnestart sikre sig at parc ferme er oprettet jf. banereglementet Ryttergårdschefens opgaver Det påhviler ryttergårdschefen at forestå klargøring af ryttergården således, at alle faciliteter er fuldt anvendelige om morgenen på stævnedagen, samt at forestå ledelsen af de i ryttergården beskæftigede officials. Under og efter stævnet, skal ryttergårdschefen have fuldt overblik over forholdene i ryttergården Tidtagerchefens opgaver Det påhviler tidtagerchefen at forestå ledelsen af omgangstælling, tidtagning og resultatberegning. Han skal til stadighed have overblik over, om alle dele af den samlede resultat beregningsprocedure udføres korrekt og gribe ind i påkommende tilfælde. Han skal : a. Til dommeren via stævnelederen, efter stævnet afgive en komplet resultatliste med point i underskrevet stand. b. Resultatet skal ligeledes udgives på My Laps.com enten direkte eller via den listeansvarlige ved DMU inden tre dage. c. i en periode af mindst 1 år efter stævnet sørge for opbevaring af de originale arbejdspapirer anvendt ved resultatberegningen, således at disse om fornødent kan indsendes til DMU til efterkontrol Starterens opgaver Det påhviler starteren at stå for afviklingen af løbets start. Forinden skal han: a. have sikre sig, at løbsstrækningen er fri. b. Have kontrolleret, at kørerne har indtaget deres korrekte startpladser. Endvidere er det starterens opgave at overvåge deltagernes passage af målet og forestå den her med forbundne signalering, samt sørge for udarbejdelse af liste over kørernes rækkefølge ved passage over stregen ved afflagningen. Side 6 af 13

7 Banechefens opgaver Det påhviler banechefen at forestå klargøringen af banen således, at banen er fuldt anvendelig om morgenen på stævnedagen, samt forestå ledelsen af de med baneservice beskæftigede officials. Før og under et stævne er banechefen ansvarlig for, at banemarkering, og tilskuerhegn er intakte Chefen for baneofficials opgaver Det påhviler chefen for baneofficials at forestå ledelsen af de på banen beskæftigede officials. Forestå en grundig instruktion af alle officials forud for hver trænings-/løbsdag Chefen for baneofficials skal til stadighed have overblik over, at alle banens officials er på plads og at intet publikum befinder sig på baneområdet Baneofficials opgaver Svingdommerens opgaver ved et RR løb er følgende: a. at signalere til kørerne med flag ved uregelmæssigheder på banen i sit baneafsnit, b. at melde til løbslederen om uregelmæssigheder i sit baneafsnit, c. at erindre sig og notere enkeltheder ved kørsel og evt. styrt med henblik på rapport til dommeren, d. at sørge for, at hjælpemidler ved observationsposten hele tiden er i orden - og at baneafsnittet før hvert løb nøje gennemgås Deltagelse i konkurrencer Grundregler for deltagelse i konkurrencer Deltagere i konkurrencer kan opdeles i: kørere, der er førere af deltagende motorcykler. Passagerer, der under løb ledsager førerne af sidevogns motorcykler. Såvel kørere som passagerer skal være i besiddelse af gyldigt kørerlicens udstedt af DMU eller en anden organisation tilsluttet FIM. Kørerlicens kræves for deltagelse i løb og træning af enhver art. En deltager i et stævne kan ikke samtidig fungere som ledende official ved det samme stævne. Alvorligt skadede kørere kan ikke deltage i konkurrence eller træning. Træningsleder, stævneleder eller dommer kan forlange en lægeerklæring i tvivlstilfælde. Erklæringen betales af køreren. Kørere som bærer hårde bandager (gips, plast, glasfiber og lignende) kan ikke deltage i konkurrence eller træning. Kørere som styrter under træning, tidtagning eller løb skal til læge eller samarit kontrol før køreren kan fortsætte stævnet Deltagelse i internationale løb Enhver kører med gyldigt internationalt licens kan afgive anmeldelser til løb i udlandet. Starttilladelse skal dog i hvert enkelt tilfælde gives af DMU Tilladelse til start I tilfælde, hvor licens ikke foreligger, kan tilladelse til start gives af dommeren ved det pågældende stævne, såfremt han kender vedkommende kører og har sikret sig, at betingelserne for kørerens start i øvrigt er opfyldt. Vedkommende kører er pligtig til at betale en bøde på kr. 50,-, der tilfalder DMU. Bøden opkræves af dommeren Kørerlicens Jf. alment reglement, bilag Nationalt kørerlicens Jf. alment reglement, bilag 7 Side 7 af 13

8 Erhvervelse af kørerlicens, baneprøve Skriftlig baneprøve skal aflægges og bestås inden deltagelse i træning. Praktisk baneprøve skal aflægges og bestås inden deltagelse i løb. Se endvidere alment reglement nationalt kørelicens Aspirant kørertilladelse Jf. alment reglement, bilag Træningstilladelse Jf. alment reglement, bilag International kørerlicens Jf. alment reglement, bilag Inddragelse eller nægtelse af kørerlicens Jf. alment reglement, bilag PR-arrangementer. Alle deltagere skal udfylde og underskrive anmeldelses blanketten. Ved deres underskrift er de indforstået med at deltagelse i arrangementet er på egen risiko, og der kan ikke gøres nogle som helts krav overfor DMU og dennes klubber. Alle PR-arrangementer skal ansøges efter reglerne i pkt PR-arrangementer opdeles i kategorierne: 1. PR-arrangementer på permanente baner 2. PR-arrangementer på ikke permanente baner (byfester og lignende) Kategori 1. PR-arrangementer på permanent bane: Arrangementet er et tilbud til nye potentielle kørere om at prøve RR-sporten. PR-arrangementet er som almindelig træning. Der må ikke arrangeres nogen form for fælles start og konkurrence, jf. pkt Træningslederen udfærdiger liste med navn, adresse og cpr. nr. på de personer der prøver RR-sporten. Af listen skal fremgå i hvilken klasse, den pågældende har kørt. Deltagere under 16 år skal være ledsaget af én af forældrene eller værge, som skal underskrive på listen før prøvekørslen kan begynde. En person kan i et kalenderår kun deltage ved 2 Kategori 1. PR-arrangementer i hver disciplin. Senest 3 dage efter PR-arrangementet indsendes listen til DMU sammen med skadesanmeldelser for evt. tilskadekomne. Der udleveres/sendes en kopi af skadesanmeldelsen til den tilskadekomne. Kategori 2. PR-arrangementer på ikke permanente baner: Opvisningsløb med samlet start. Der skal indsendes tillægsregler, udpeges dommer og foretages banesyn. Der betales normal løbsafgift, tillægsregler/dommer og banesynsafgift. Deltagerne skal have kørerlicens. Opvisningsarrangementer. Arrangementer, hvor der kun er tale om PR-opvisning (intet konkurrencemoment), skal der ikke indsendes tillægsregler eller betales afgift. Banen skal synes af en af SD udpeget person. Den arrangerende klub afholder udgiften til banesyn. Deltagerne skal have kørerlicens. Alle sikkerhedsregler skal være iht. DMU s reglement for ikke permanente baner. Side 8 af 13

9 1.06. Ulykkeshjælp Løb Ved alle løbs arrangementer med flere end 20 deltagere, skal der ved banen være læge og ambulance tilstede. Ambulancen skal opfylde kravene i Sundhedsministeriets bekendtgørelse om ambulancer (ambulancebekendtgørelsen). Træning Ved træninger med højst 20 deltagere, skal der være en læge, en samarit eller ambulancebehandler til stede. Ved træninger med over 20 deltagere kan der søges dispensation ved SD hvis der ønskes at undlade ambulancen. Undtagelser Pocket Bike, scooter, 80cc og 125cc stocksport. klasserne er undtaget fra reglerne om læge og ambulance. Ved Pocket Bike, scooter, 80cc og 125cc stocksport. løb, skal der ved banen være personer, der har bestået prøve på et af førstehjælpsorganisationerne godkendt kursus, minimum på niveau med de samaritter kurser, der udbydes af Dansk Røde Kors, Arbejder Samaritter Forbundet Dansk Folkehjælp (ASF) og Beredskabsstyrelsen. Der skal være forbindingskasse(r) og båre(r) til stede. Ved træninger, der afholdes uden for Danmark, kræves som minimum respektive FMN's regler herfor overholdt. Skadeanmeldelse I tilfælde af tilskadekomst ved løb udfylder dommeren en skades anmeldelsesblanket i 2 eksemplarer, hvoraf det ene medsendes dommerrapporten til DMU, mens det andet, med henblik på arbejdsgivererklæring, sendes til den tilskadekomne. Kommer en kører til skade ved et stævne udenfor Danmark, skal køreren henvende sig til DMU s kontor, umiddelbart efter hjemkomsten, hvis skaden skal anmeldes. Brandslukningsudstyr Hver kører skal medbringe en pulverslukker med indhold på mindst 6 kg som skal stå fremme (ikke i bilen) Træningsarrangementer Al træning er uden konkurrence, uden præmiering og uden betalende publikum. Træning må kun arrangeres på baner, der er godkendt af DMU. Arrangøren (Se alment reglement) skal ansøge DMU Sportsdivision RR om tilladelse til afholdelse af arrangementer, senest 8 dage før arrangementet ønskes afholdt, med oplysning om dato, bane, klasser og træningsleder. Træningslederen skal være i besiddelse af officiallicens D, S eller TL. Træningslederen har ansvaret for, at alle deltagere er i besiddelse af gyldigt licens, at maskiner og påklædning er i orden, at kørslen foregår forsvarligt, og at træningen er behørigt ansøgt og godkendt af Sportsdivision RR og at kopi af banegodkendelsen og arrangementsgodkendelse er tilstede. Ved træninger på udenlandske eller ikke permanente baner skal træningsledere med D eller S officiallicens godkende banen ved hvert enkelt arrangement. Det står arrangøren frit for, om at opkræve et træningsgebyr. Når et træningsarrangement er ansøgt og godkendt, bliver godkendelsen meddelt arrangøren. Deltagerne skal selv sikre sig, at banegodkendelsen er til stede, idet træningen i modsat fald er ulovlig og ikke dækket af ulykkesforsikringen. Kommer en kører til skade ved træning, udfylder træningslederen en skadeanmeldelse i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar sendes til DMU's kontor. Det andet eksemplar udleveres/sendes til den tilskadekomne. Der udleveres ikke blanket for begyndelsesattest. Trænings arrangementer i udlandet kan arrangeres på samme betingelser, som gælder for træningsarrangementer i Danmark. Ved udenlandske træninger, hvor licensindehavere er indbudt, skal tillægsregler godkendes i SDB inden afviklingen af samlingen. Træningslederen skal forud for hver træning indskærpe, at indregistrerede motorcykler, 30 km knallerter/scootere og 45 km knallerter/scootere, som deltager i træningen, skal bringes i forskriftsmæssig Side 9 af 13

10 stand, før de igen benyttes til kørsel på færdselslovens område. Ligeledes må det tilkendegives deltagerne, at overtrædelse heraf foruden strafansvar kan medføre suspension Anmeldelser Anmeldelse til stævne. Anmeldelse samt betaling via formular på DMU onlinetilmelding Efteranmeldelse til stævner kan foretages på stævnedagen, mod betaling af efteranmeldelsesgebyr. Alle anmeldelsesblankettens rubrikker skal udfyldes, i modsat fald er anmeldelsen ugyldig. I tilfælde af, at en anmeldelse indeholder urigtige oplysninger, kan arrangøren erklære anmeldelsen for ugyldig, og kan konfiskere det eventuelt erlagte anmeldelsesgebyr. Alt efter omstændighederne kan der foretages indberetning til DMU, som da vil behandle sagen. Anmeldelse kan ikke ske telefonisk Anmeldelsesfrist Anmeldelsesfristen for nationale stævner er 7 dage før det pågældende stævnes afholdelse Anerkendelse og afvisning af anmeldelse For nationale stævner og stævner med skandinavisk deltagelse, gælder følgende: Arrangøren har pligt til at fremsende startbekræftelse til kørere, der skal deltage, senest 2 dage efter anmeldelsesfristens udløb. Overholdes ovennævnte ikke, er kørerne frit stillet. Arrangøren har ligeledes pligt til at returnere ikke antagne anmeldelser, senest 2 dage efter anmeldelsesfristens udløb. For internationale stævner gælder følgende: Generelt kan en anmeldelse nægtes eller afvises af den FMN, der har udstedt kørerens licens, den arrangerende FMN eller arrangøren. En afvisning skal tilgå den anmeldende kører på den på anmeldelsesblanketten anførte adresse senest 24 timer efter anmeldelsesfristens udløb. En kører, der mener at hans anmeldelse er blevet afvist på forkert grundlag, har ret til at nedlægge protest herimod igennem sin FMN Udeblivelse Enhver kører, som har anmeldt sig til et løb men ikke møder til start, kan idømmes en straf, der fastsættes af DMU. En kører, der ankommer for sent til et stævne, skal over for dommeren angive grunden hertil, hvorefter dommeren afgør, hvad der videre skal ske. En kører, der er til stede ved et stævne, men uden gyldig grund undlader at komme til start eller i utide forlader stævnet uden at have opnået tilladelse fra stævnelederen, kan indberettes til DMU, der herefter vil tage stilling til eventuelle konsekvenser for den pågældende Løsning fra afgiven anmeldelse En kører kan af DMU løses fra sin anmeldelse, hvis han anmeldes eller udtages til et løb, som har fortrinsret frem for det løb, som han allerede er anmeldt til, eller i tilfælde, hvor rent sportslige eller helbredsmæssige forhold taler derfor Fingerede anmeldelser Det er arrangøren forbudt i programmet eller på anden måde at publicere navne på deltagere, for hvilke endelig anmeldelse ikke er indgået. For udenlandske deltagere betragtes en anmeldelse først som endelig, når den er godkendt af DMU Anmeldelser fra udenlandske kørere Kørere fra Norden, EU (lande uden for UEM) og UEM kan frit anmelde sig til hhv. Nationale, UEM og EUstævner. Arrangøren skal sikre sig at de udenlandske kørere er indehaver af en gyldig kører licens. Side 10 af 13

11 Anmeldelser til udlandet Danske kørere kan frit anmelde sig til nationale stævner i Norden. Kørere med EU-licens kan frit anmelde sig til EU-stævner. Kørere med international licens, har permanent starttilladelse, således at de kan tilmelde sig almindelige internationale stævner. Anmeldelser fra danske kørere til internationale mesterskabsløb (FIM & UEM mesterskaber & Cups), skal være DMU's kontor i hænde senest 25 dage før løbsdagen. DMU videresender, såfremt anmeldelserne kan godkendes, disse til pågældende arrangørs FMN efter på stempling Anmeldernavn Der åbnes mulighed for, at personer, der repræsenterer sig selv eller et firma, kan figurere i løbsprogrammer mm. Som anmeldere for én eller flere deltagere ved et stævne. Anmeldernavn skal være anført på anmeldelsesblanketten og ved den elektroniske anmeldelse Flag reglement Officielle flag størrelser Flag, der skal anvendes til signalering til kørere, skal have målene 80x60 cm, rødt flag dog 100x80 cm Flagsignaler Nationalt flag Start Rødt flag bevægeligt : Løbet eller træningen er afbrudt. Kør langsomt og forsigtigt til pit område. Rødt flag Ubevægeligt: Må ikke passeres ( Benyttes ved pitudkørsel og ved startlinie ) Sort flag med orange cirkel + tavle m. nummer ( teknisk flag ) Stop for kører med det pågældende nummer. Anvendes som signal når det skønnes, at motorcyklen har en teknisk defekt, der kan være til fare eller ulempe for køreren eller andre. Køreren skal straks køre i depot og kan genoptage træningen/løbet når defekten er udbedret, kontrolleret og godkendt af teknisk kontrol. Sort flag + tavle m. nummer. Stop for kører med pågældende nummer. Køreren skal straks køre i depot, og kan ikke genoptage træningen/tidtagningen /løbet, før løbsledelsen har givet tilladelse her til. Sort/hvidt ternet flag: Løbet eller træningen er slut Hvidt flag: Vises når en ambulance eller andet køretøj er på banen. Det hvide flag informerer kørerne om, at de er ved at overhale dette køretøj. Det hvide flag anvendes bevægeligt så snart køretøjet har passeret flagposten og indtil køretøjet passerer næste flagpost. Derefter holdes det ubevægeligt, mens køretøjet er i næste baneafsnit. Flaget tages ind, når køretøjet forlader næste baneafsnit. Føreren af køretøjet skal sikre sig, at flagposten før det punkt han kommer ind på banen er klar til flagning før indkørsel. Såfremt køretøjet stopper på banen, skal det hvide og gule flag anvendes samtidig. Gult flag ubevægeligt: Fare - overhaling forbudt, med mindre der er tale om en væsentlig langsommere kører som overhales med en omgang. Flagning med gult flag gælder til næste flagpost. Gult flag bevægeligt: Øjeblikkelig fare - overhaling forbudt, med mindre der er tale om en væsentlig langsommere kører, som overhales med en omgang - vær klar til at standse. Flagning med gult flag gælder til næste flagpost. Gult flag bevægeligt samt skilt med SC på samtlige flagposter : Safetycar på banen. Side 11 af 13

12 Grønt flag: Banen er klar, vises på første runde af hver træning og tidtagning. Grønt flag vises bevægeligt på startline ved påbegyndt Warm up lab. Rødt flag med 3 gule vertikale striber: Reduceret friktion, f.eks. olie på banen. Blåt flag ubevægeligt: Snart ved at blive overhalet af en kører der kører væsentlig hurtigere (typisk ved overhaling med en omgang). Blåt flag bevægeligt: Ved at blive overhalet Ingen andre signaler eller farver må anvendes Bedømmelse af - og straf for overhaling under gult flag. Bedømmelse: Dommeren foretager høring af parterne (svingofficials og de involverede kørere) i sagen. Tvivl skal komme køreren til gode. Straf: Under træning idømmes en bøde på kr. 500,-. Hvis overhaling under tidtagning gives køreres sidste startplacering Under løb udelukkes køreren fra resultatlisten. Om betaling henvises til Alment reglement Præmier Præmiering DMU udskriver Danmarksmesterskaber og DMU Cups inden for Road Racing og Drag Racing. De detaljerede bestemmelser for mesterskabernes opdeling på klasser og afviklingsform fremgår af Præmiering ved Danmarksmesterskaber består i: nr. 1: Guldmedalje nr. 2: Sølvmedalje nr. 3: Bronzemedalje Præmiering ved DMU Cup består i Pokal til nr. 1, 2 og Øvrig præmiering Udover den ovennævnte mesterskabspræmiering skal der finde præmiering af resultater opnået ved stævner sted i omfang og efter retningslinier som beskrevet i det følgende: I henhold til de opnåede resultater kan uddeles: a. plaketter b. præmiegenstande c. pengepræmier En kører, som vinder en præmiegenstand eller en pengepræmie, kan også tildeles plakette. DMU er berettiget til forud for en konkurrence at forvisse sig om, at de udsatte præmier er til stede eller garanterede. For så vidt en præmie måtte være udsat eller vundet under urigtige forudsætninger, kan DMU inddrage den. Inddrager DMU en præmie, der er uddelt, skal indehaveren uopholdeligt aflevere samme. Opfyldes dette ikke, kan indehaveren suspenderes, indtil aflevering har fundet sted. DMU er berettiget til atter at udsætte en sådan præmie og fastsætte regler for samme. Side 12 af 13

13 Samtlige deltagere i et stævne konkurrerer om de ved stævnet udsatte præmier. Ved en løbsserie, hvor pointscoringen for seriens stævner sammenregnes til et endeligt resultat, kan præmieringen for dette samlede resultat forbeholdes kørere fra de til den pågældende løbsserie tilsluttede klubber. Løbsserier og tilhørende præmiering skal godkendes af sportsdivisionen I Road Racing udsættes generelt højst 3 præmier. I tilfælde af dødt løb trækkes lod om præmien, hvorimod placeringen bibeholdes (er der f.eks. i et løb udsat flere præmier, og er der dødt løb mellem nr. 2 og nr. 3, trækkes lod om 2. og 3. præmie. Sidstnævnte er derefter at betragte som en 2. præmie. 3. præmien udgår, og 4. præmie forbliver 4. præmie). Såfremt kørerne indvilger heri, kan de pågældende køre om for at afgøre placeringen. For vandrepræmier gælder følgende regler: Alle vandrepræmier, om hvilke der konkurreres i åbne konkurrencer, skal registreres af DMU. Registreret vandrepræmie får DMUs navnebeskyttelse, som også omfatter konkurrencen, hvis denne har samme navn som præmien. Denne beskyttelse indebærer, at ingen anden arrangør må anvende samme eller lignende navn til vandrepræmie eller anden præmie. Vandrepræmier, om hvilke der udelukkende konkurreres i lukkede stævner eller blandt en klubs egne medlemmer, skal ikke registreres. Opløses en klub, som har fået registreret en vandrepræmie, eller indstiller den for et tidsrum af over 2 år sin løbsvirksomhed i et sådant omgang, at konkurrencen om vandrepræmien ikke kan fortsætte, skal præmien vederlagsfrit stilles til rådighed for DMU, der kan udsætte den i anden lignende konkurrence. Uddrag af vandrepræmiens statutter skal anføres i tillægsreglerne for hvert stævne, i hvilket der konkurreres om den. Registrering af vandrepræmie gælder uden tidsbegrænsning, indtil den ophæves af DMU. Alle point- og seriepræmier, for hvilke resultaterne fra flere forskellige konkurrencer lægges til grund, skal godkendes af DMU. Hvis DMU finder det påkrævet, skal sådanne præmier indregistreres i lighed med vandrepræmier I konkurrencer, i hvilke der udelukkende udsættes pengepræmier, skal uddeles præmier til mindst så mange kørere, som fastsat under præmiegenstande. I tilfælde af dødt løb skal præmierne for de pågældende placeringer lægges sammen og fordeles lige mellem de pågældende kørere, medmindre andet er anført i tillægsreglerne Side 13 af 13

Drag Racing Reglement

Drag Racing Reglement Drag Racing Reglement Afsnit 7 Generelt for DR Ændringer fra 2009 til er markeret med FED. Forkortelser: FIM = Federation Internationale de Motocyclisme (verdensforbund). UEM = European Motorcycle Union

Læs mere

Bilag 2 Official i sporten

Bilag 2 Official i sporten Official licenser i Roadracing Official licenser i Drag Racing Official licenser i Speedway Official licenser i BMX Official licenser i Motocross Official licenser Road Racing Generelt Der er 7 forskellige

Læs mere

Road Racing Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Road Racing Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Road Racing Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Forkortelser... 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Road Racing... 1 Afsnit 1: Generelt...

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY.

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY. INDHOLD 1 Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbs datoer 1.5 Klasser og point 1.6 Præmier 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling 3 Løbsanmeldelse, førermøde & løbsprocedure 3.1 Anmeldelse 3.2

Læs mere

1. Speedway- Is-Racing - Lang- og græsbaneløb 2005 d. En kører, der er styrtet p.g.a. ureglementeret kørsel, eller bevidst er styrtet for at undgå en anden kører, af sikkerhedshensyn, kan dommeren lade

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR RALLYSPORT I DANMARK Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International Sporting Code, FIA s engelske version Rallysportens

Læs mere

Folkerace Sportsligt Reglement 2015

Folkerace Sportsligt Reglement 2015 Folkerace Sportsligt Reglement 2015 INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT 1 GENERELT 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser / Point 1.6 Præmier 1.7 Klassesponsorer, Startnummer 1.8 Særlige

Læs mere

DMU Informationshæfte

DMU Informationshæfte DMU Informationshæfte Danmarks Motor Union byder dig hermed velkommen til en sport fyldt med oplevelser. I dette informationshæfte har du mulighed for at finde oplysninger om Motocross sporten, så du kommer

Læs mere

2 R E G L E M E N T E R Oprettelse af reglementsabonnement, fornyelse af reglement

2 R E G L E M E N T E R Oprettelse af reglementsabonnement, fornyelse af reglement August 2003 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side D M Us S E K R E T A R I A T 1 1 I N D - & U D M E L D E L S E Ind- og udmeldelse af DMU, opdaterede medlemslister, personskifte i bestyrelsen 2 R

Læs mere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere

3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 3. Bestemmelser for licenser, official- og dommerlicenser samt generelle bestemmelser for dommere 5. januar 2018 Rallyudvalget kan give tilladelse til udstedelse af nedenstående licenser med gyldighed

Læs mere

Drag Racing Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Drag Racing Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Drag Racing Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... Forkortelser... 1 Reglement... 2 Kort om Drag Racing... 2 Afsnit 1: Generelt for DR... 3 1 Officiallicens... 3

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Dragracing Reglement 2013 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Dragracing Reglement 2013 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Dragracing Reglement 2013 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... I Forkortelser... V Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Dragracing... 1 Afsnit 1: Generelt

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2008 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

Road Racing og Drag Racing reglement. Afsnit 2 Generelle konkurrenceregler

Road Racing og Drag Racing reglement. Afsnit 2 Generelle konkurrenceregler Road Racing og Drag Racing reglement Afsnit 2 Generelle konkurrenceregler Ændringer fra 2007 til er markeret med. Forkortelser: FIM = Federation Internationale de Motocyclisme (verdensforbund). UEM = European

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: REGLEMENT 1 S.

INDHOLDSFORTEGNELSE: REGLEMENT 1 S. SPEEDWAY REGLEMENT 2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE: REGLEMENT 1 S. 1 Speedway Is Racing Lang og græsbane. REGLEMENT 2 S. 21 Køreskemaer. REGLEMENT 3 S. 36 Løbstilladelse. REGLEMENT 4 S. 37 Danmarksmesterskaber.

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017 1. Titel 1.1. Seriens/klassens navn Seriens navn er SCX Digital Scale Racing (SDSR) og tilrettelægges af promotor Dansk Mini Racing Union (DMRU). 1.2. Mesterskaber Serien afvikles som et åbent dansk mesterskab,

Læs mere

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE 02. - 04. oktober 2015 Arrangør: LUG KØBENHAVN Indbydelse til DM Revancen 2015 d. 02. - 04. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 03.10.15. Åbent løb for Cadett Mini, Cadett

Læs mere

TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB NISSERINGEN

TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB NISSERINGEN TILLÆGSREGLER KLUBMESTERSKAB 2015 PÅ NISSERINGEN TILLÆGSREGLER TIL KM PÅ NISSERINGEN I 2015 (U/ PUBLIKUM) ARRANGØR: Næstved Motor Klub`s Autoafdeling LØBSLEDELSE: Bjarne Christensen DELTAGERE: Medlemmer

Læs mere

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009

FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 FOLKERACE Sportsligt Reglement 2009 INDHOLD Sportsligt Reglement 1 Generelt 1.1. Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser og Point 1.6 Præmier 1.7 Startnumre 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling

Læs mere

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online.

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online. CHGP 2014 2. og 3. august 2014 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP www.ask-online.dk www.chgp.dk Partnere i 2014 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2014 1. Arrangementet

Læs mere

November 2012 Side 1 af 14

November 2012 Side 1 af 14 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION... 2 4.000 GENERELT... 2 4.001 REGLEMENT... 2 4.002 MEDLEMSSKAB... 2 4.003 ANSVAR... 2 4.004 FORSIKRING... 3 4.005 ORDENSFORSKRIFTER... 3 4.006 STRAFBESTEMMELSER... 4 4.007

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union

Indholdsfortegnelse. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union. Speedway Reglement 2013 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Speedway... 1 Speedway Is Racing Lang og Græsbaneløb 2013... 2 1 Generelt... 2 1.1 Definition... 2 1.2

Læs mere

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 1 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 Side 1 af 12 2 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Indholdsfortegnelse 1. Deltagelse...

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Løbsreglement Danmarks Veteran Motorcykleklub.

Løbsreglement Danmarks Veteran Motorcykleklub. 1. Definition/Formål. Ifølge Danmarks Veteran Motorcykleklubs love, skal klubben afholde løb, hvor medlemmerne kan mødes og køre på deres veteranmotorcykler. Dette løbsreglement er udfærdiget som en rettesnor

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund Godkendt af Dankollegiet den 1. marts 2015

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund Godkendt af Dankollegiet den 1. marts 2015 for DJSF. Indhold af reglement og bestemmelser. 1. Regler for vedligeholdelse af Gradueringsreglementet, DJSFs pensum og Retningslinjer til gradueringer til 3. 4. og 5. dan. 2. Regler for tilmeldelse til

Læs mere

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT

Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL 1.1.1 Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres af FSAS-Ørnedalsbanen, MNJ-Nysumbanen, NMKA- Nisseringen

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

DM REVANCE 2011 INDBYDELSE

DM REVANCE 2011 INDBYDELSE DM REVANCE 2011 INDBYDELSE 7. - 9. oktober 2011 Arrangør: LUG KØBENHAVN Side 1/8 Indbydelse til DM Revancen 2011 d. 8. / 9. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 08.10.11. Åbent løb for, Cadett Mini,

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del.

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Indhold: Afsnit 8. Afsnit 9. Stikordsregister. Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Afsnit 10. Bilag: DMU s Vedtægter Licensfortegnelser. Afgiftscirkulære DMU s 2 meter max

Læs mere

Motocross Reglement 2013 Danmarks Motor Union

Motocross Reglement 2013 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Motocross Reglement 2013 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... I Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om motocross... 1 1 Definition... 2 1.1 Motocross... 2

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

Reglement for klubrally light

Reglement for klubrally light Reglement for klubrally light DASU 15-11-2017 Reglement for klubrally light Definition... 2 Køretøjer... 2 Udrustning... 2 Startnumre... 2 Før konkurrencen... 2 Tillægsregler... 2 Anmeldelse... 3 Aflysning...

Læs mere

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER DANSK DANSK AUTOMOBIL AUTOMOBIL SPORTS SPORTS UNION UNION REGLEMENT TEKNISKE REGLEMENT FOR STREETRACE DRAGRACING REGLEMENT FOR STREETRACE. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE

Læs mere

Turneringsreglement for DDD

Turneringsreglement for DDD FORMÅL 1. At give danseskole elever mulighed for at dyrke dansen som sport, og dermed konkurrere med hinanden 2. Igennem konkurrence med ligestillede at styrke dansegælden og bibeholde danserne i danseskolerne

Læs mere

Harboe Cup 2014. Sjællandsmesterskab Optimist A og Zoom 8. Ranglistestævne Optimist A. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28.

Harboe Cup 2014. Sjællandsmesterskab Optimist A og Zoom 8. Ranglistestævne Optimist A. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. Harboe Cup 2014 Sjællandsmesterskab Optimist A og Zoom 8 Ranglistestævne Optimist A Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Bane E 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Målsætning Kursisten vil efter gennemførelse af kurset selvstændigt kunne virke som dommertårnschef for lukkede løb.

Målsætning Kursisten vil efter gennemførelse af kurset selvstændigt kunne virke som dommertårnschef for lukkede løb. OFFICIAL 624 Officialuddannelse. 624 kursus til dommertårnschef for lukkede løb og dommertårnsassistent i åbne nationale løb/mesterskabsløb. Kurset er et endagskursus og opfylder de krav, som stilles i

Læs mere

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010

Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 Tillægsregler Dansk Super Kart 2010 5 & 6 afdeling Arrangør: 14. 15. august 2010 Rødby Go-Kart Klub (RGKK) Gl. Badevej 9, 4970 Rødby Sekretariat: Britta Petersen, mail: rgkk@rgkk.dk. Tlf: 54 60 15 77.

Læs mere

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003

PROPOSITIONER FOR ASFALTBANE 2003 Generelle bestemmelser Propositionernes afviklingsbestemmelser er kun gældende for løbsarrangementer afviklet på de danske baner eller løb afviklet af en dansk arrangør på en udenlandsk bane. Præmiering

Læs mere

Rallycross. Sportsligt reglement 2017

Rallycross. Sportsligt reglement 2017 Rallycross Sportsligt reglement 2017 DASU Banesportsudvalget 19-01-2017 Rallycross SPORTSLIGT REGLEMENT 1.1 TITEL Rallycrossmesterskabet er en løbsserie som er udskrevet af DASU og tilrettelægges og arrangeres

Læs mere

Danish Masters finale - Knutstorp 1. og 2. oktober 2016

Danish Masters finale - Knutstorp 1. og 2. oktober 2016 1. Arrangementet afholdes i henhold til FIA s internationale bestemmelser og DASU s reglementer. Arrangementet afholdes under de for banen gældende miljøgodkendelse, SBF s udstedte banecertifikat, samt

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. oktober 2014 i sag nr. 11/2014 Nicolaj Skovgaard Christensen mod Emil Jepsen Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, John Skovbjerg og

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del.

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. UIndhold: Afsnit 8. Afsnit 9. Afsnit 10. Afsnit 11. Stikordsregister. Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Bilag: DMU s Vedtægter, gældende bekendtgørelser og overenskomster,

Læs mere

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid Cykling Februar 2013 afsnit 3.8 CYKLING UDSKRIVNING AF LØB Afdelingen udskriver normalt 2-3 landevejsløb om året, hvoraf det ene afholdes som Jernbanemesterskab. Af praktiske grunde vil løbene normalt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Sejladsbestemmelser Bane B/C. Harboe Cup 2011

Sejladsbestemmelser Bane B/C. Harboe Cup 2011 Harboe Cup 2011 Hobie 16 Danish Open Nationals A-cat Sjællandsmesterskab for Hobie 16 Spi. Danmarksmesterskab for RS:X, Kona og Formula Se også DBO-sejladsbestemmelser for RS:X og Formula Skælskør Amatør-Sejlklub

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del.

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Indhold: Afsnit 8. Afsnit 9. Stikordsregister. Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Afsnit 10. Bilag: DMU s Vedtægter Licensfortegnelser. Afgiftscirkulære DMU s 2 meter max

Læs mere

Løbslederrapport Karting

Løbslederrapport Karting Løbslederrapport Karting Løbet: Klub: Bane: Dato: Løbets navn: Løbsleder: Dommer: Følgende klasser blev kørt: Anfør klasser Antal deltagere Anfør klasser Antal deltagere 1. løbsdag Licenskontrol påbegyndt

Læs mere

Folkerace. Sportsligt reglement

Folkerace. Sportsligt reglement Folkerace Sportsligt reglement DASU Banesportsudvalg 19-01-2017 Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

Speedway Reglement 2016 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Speedway Reglement 2016 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Speedway Reglement 06 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... I Fakta om Danmarks Motor Union... Reglement... Kort om Speedway... Speedway Is Racing Lang og Græsbaneløb 06... Generelt....

Læs mere

Retningslinjer for 7-kant Stævner

Retningslinjer for 7-kant Stævner Retningslinjer for 7-kant Stævner 2008-2009 Medlemmer er følgende foreninger: Kalundborg, Svebølle Hvidebæk, Føllenslev/Særslev, Gørlev, Årby og Rørby/Værslev og Raklev. For et år ad gangen skiftes foreningerne

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR KØRERNE KEJSERDALEN

RETNINGSLINJER FOR KØRERNE KEJSERDALEN RETNINGSLINJER FOR KØRERNE Indskrivning, skal ske inden træningens start. Kørsel uden indskrivning kan medfører bortvisning. Ved indskrivning efter hver hele time er du først garanteret træning i den følgende

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

Harboe Cup 2014. Tera Sport, Tera Pro og Feva XL Sjællandsmesterskab for Feva XL. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014

Harboe Cup 2014. Tera Sport, Tera Pro og Feva XL Sjællandsmesterskab for Feva XL. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 Harboe Cup 2014 Tera Sport, Tera Pro og Feva XL Sjællandsmesterskab for Feva XL Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Bane I 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser Onsdagssejladser 2015 Køge Sejlklub Sejladsbestemmelser Regler : Sejladserne sejles efter de i kapsejladsreglernes definerede regler incl. Skandinavisk Sejlforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter Desuden

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Supplerende stævnereglement

Supplerende stævnereglement Supplerende stævnereglement Indhold 1. Generelt... 2 2. Indbydelse og propositioner... 2 3. Anmeldelse / anmeldelsesfrist... 2 4. Resultatliste... 2 5. Præmier... 3 6. Reklamer på badetøj... 3 7. Deltagere...

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013 DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013 Lydmålermanual Retningslinjer for lydmålere i DMU Miljø-koordinatorgruppen 2013 FRA ALMENT REGLEMENT 01.111.1. Lydmåling af motorcykler Enhver motorcykel, der

Læs mere

Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 6. august 2016

Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 6. august 2016 Tillægsregler for Klubrally Lørdag den 6. august 2016 Jysk/fynsk Mesterskab i klubrally for hold 3. afdeling af MSSV, samt 5. afdeling af Speed Nord Årets Jysk / Fynsk Fejde foregår i 2016 med Vejen og

Læs mere

November 2008 Side 1 af 16

November 2008 Side 1 af 16 DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR PÅLIDELIGHEDSLØB PÅLIDELIGHEDSLØ...2 4.300 GENERELT...2 4.301 DELTAGER...2 4.302 KØRETØJER...2 4.303 KLASSER...3 4.304 LØBSRUTEN...3 4.305 P-ETAPER...4 4.306

Læs mere

DEC. Sportsligt reglement 2017

DEC. Sportsligt reglement 2017 DEC Sportsligt reglement 2017 DASU Banesportsudvalget 23-01-2017 SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL SAMT JURISDIKTION Seriens navn er Danish Endurance Championship (DEC) og tilrettelægges af promotor

Læs mere

Driftsforeningen Padborg Park anvender navnet Dansk Drifting Serie (DDS)

Driftsforeningen Padborg Park anvender navnet Dansk Drifting Serie (DDS) SPORTSREGLEMENT FOR DANSK DRIFTING SERIE 2014 1. Titel. 1.1 Seriens navn. Seriens navn er Dansk Drifting Serie (DDS) og tilrettelægges af Driftsforeningen Padborg Park (DPP), under udviklingsaftale med

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om medborgerskabsprøven...

Læs mere

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 Arrangementet arrangeres efter UCI s reglement for BMX med følgende ændringer og tillæg. Arrangørlandet skal fremsende nyt Nordisk reglement

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 PROPOSITIONER - 2015 1.0 REGLEMENT Dette reglement er gældende for den sportslige afvikling af alle Rotax klasser under Rotax Danmark. Reglementet

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

Technical Guide for JT All In Racing BMX Cup 2016

Technical Guide for JT All In Racing BMX Cup 2016 for JT All In Racing BMX Cup 2016 Dansk BMX National Cup 2016 Indholdsfortegnelse 1 Information omkring løbsserien... 3 1.1 Løbsansvarlige... 3 1.2 Baner og dato... 3 2 Regler, klasser, tilmelding og registrering...

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Aarhus Festuge Cup H-båd, Folkebåd, SeaScape, Spækhugger, Finnjoller og DM for 505 og Klassemesterskab Contender

Aarhus Festuge Cup H-båd, Folkebåd, SeaScape, Spækhugger, Finnjoller og DM for 505 og Klassemesterskab Contender AARHUS BUGTEN 29. 30 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter samt klassereglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT

INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT 1 GENERELT 1.1 Titel samt jurisdiktion 1.2 Organisation 1.3 Deltagere 1.4 Registrering 1.5 Løbsserie 1.6 Point 1.7 Vægttillæg 1.8 Præmier 1.9 Klassesponsorer, Startnummer og

Læs mere

Motocross Reglement 2015 Danmarks Motor Union

Motocross Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indhold Forkortelser brugt i MX reglementet... 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om motocross... 2 1 Definition... 3 1.1 Motocross... 3 2 Banen... 3 2.1 Selve banelegemet... 3 2.2

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Dansand Classic Sprint 2013

Dansand Classic Sprint 2013 Slutinstruktion nr. 1 21. august 2013 Velkommen til Dansand. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union. Klubrally for A klasser under godkendelses nr. 320 og Sprint for B klasser under nr. 514.

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne.

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne. Karting er en sport, hvor kammeratskab og spænding er overskrifterne. Men karting er også en sport, hvor du lærer respekten for fartens skrevne og uskrevne love, uden du behøver at sætte hverken helbred

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere