Road Racing og Drag Racing reglement. Almen afsnit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Road Racing og Drag Racing reglement. Almen afsnit"

Transkript

1 Road Racing og Drag Racing reglement Almen afsnit Ændringer fra 2007 til er markeret med. Forkortelser: FIM = Federation Internationale de Motocyclisme (verdensforbund). UEM = European Motorcycle Union (Europæisk Motorcykel Union). EU-land = Alle lande i Europa (Ikke alle lande er medlem af UEM). SDB = Sports Divisions bestyrelsen. SRRC = FIM & UEM Banereglement. Side 1 af 13

2 1.01 LUKS SAMARBEJDE Samarbejdsaftale RR 80cc mellem LUKS og (DMU) OFFICIALLICENS Erhvervelse af officiallicens Ansøgning om officiallicens Fornyelse af officiallicens Nødvendige officials Gyldighedsområde for official licenser Dommerens opgaver Stævnelederens opgaver Chefen for den tekniske kontrols opgaver Ryttergårdschefens opgaver Tidtagerchefens opgaver Starterens opgaver Banechefens opgaver Chefen for baneofficials opgaver Baneofficials opgaver DELTAGELSE I KONKURRENCER Grundregler for deltagelse i konkurrencer Deltagelse i internationale løb Tilladelse til start KØRERLICENS Nationalt kørerlicens Erhvervelse af kørerlicens, baneprøve Aspirant kørertilladelse Træningstilladelse International kørerlicens Inddragelse eller nægtelse af kørerlicens PR-ARRANGEMENTER ULYKKESHJÆLP TRÆNINGSARRANGEMENTER ANMELDELSER Anmeldelse til stævne Anmeldelsesfrist Anerkendelse og afvisning af anmeldelse Udeblivelse Løsning fra afgiven anmeldelse Fingerede anmeldelser Anmeldelser fra udenlandske kørere Anmeldelser til udlandet Anmeldernavn FLAG REGLEMENT Officielle flag størrelser Flagsignaler Bedømmelse af - og straf for overhaling under gult flag PRÆMIER Præmiering Øvrig præmiering Side 2 af 13

3 1.01 LUKS Samarbejde Med Landsforeningen Ungdomsringen (LUKS) er der etableret et samarbejde, der åbner mulighed for kørere med DMU-licens indenfor 80cc & Pocket Bike Road Racing til at deltage i træning og konkurrencer afholdt af LUKS. Tilsvarende kan LUKS-kørere deltage i træning og konkurrencer afholdt af DMU-klubber. Dette gælder dog ikke for så vidt angår officielle mesterskabsstævner Samarbejdsaftale RR 80cc mellem LUKS og (DMU) 1. Alle RR 80cc-kørere & Pocket Bike under LUKS og DMU kan deltage i træninger og løb hos hinanden. DMU-kørere kan hos LUKS deltage i alle løb eksklusiv Landsdels- og DM-afdelinger. Det er dog op til den enkelte klub under LUKS, om de ønsker deltagelse af DMU-kørere. Hos DMU kan LUKS deltage i alle løb eksklusiv DM-løb. 2. Når man deltager i hinandens løb, betaler man samme tilmeldingsgebyr som andre og man deltager på lige fod. 3. Sikkerhed. LUKS hhv. DMU s kørere skal hver især følge egne regler for cykel og påklædning. 4. Medmindre andet er anført i tillægsreglerne eller ved anden bekendtgørelse, gælder LUKS s regler på dennes baner og DMU s regler på dennes baner. 5. Forsikring. LUKS hhv. DMU sørger selv for forsikring af egne kørere. DMU s medlemmer skal ved tilmelding fremvise gyldig licens. Ved træninger/træningsløb/invitationsløb deltager LUKS s kørere i klubbens navn sammen med en ansvarlig holdleder fra klubben. 6. LUKS s kørere kan ikke indgå individuelle aftaler om træning i DMU, da sådanne falder udenfor disse retningslinier og vil medføre udelukkelse fra LUKS. 7. Når nye reglementer udkommer skal hhv. LUKS og DMU fremsende et eksemplar til modparten. 8. Det er op til de enkelte klubber i hhv. LUKS og DMU at holde hinanden orienteret om arrangementer. Dog skal der én gang om året fremsendes en løbskalender til fordeling i klubberne. 9. Denne aftale gælder indtil den skriftligt opsiges af en af parterne med 3 måneders varsel Officiallicens Et officiallicens er en skriftlig tilladelse givet af DMU til at virke som official ved et eller flere nærmere angivne stævner eller ved alle stævner inden for gyldigheds perioden. Der udstedes: D-licens (Dommer) S-licens (Stævneleder) TL-licens (Træningsleder, Banechef, Chef for bane officials og ryttergårdschef) TS-Licens (Starter licens) TK-licens (Teknisk Kontrol) TT-licens (Tidtagerchef) G-licens (Baneofficials, assistenter) Officiallicens udstedes kun til medlemmer af DMU.(G-licens også DMC medlemmer) Erhvervelse af officiallicens Se bilag 6 alment reglement Betingelser for erhvervelse af officiallicens fastsættes af DMU. Side 3 af 13

4 Ansøgning om officiallicens Enhver, der ønsker at opnå officials licens, skal gennem sin klub indsende ansøgning herom til DMU, på den til dette brug udleverede blanket, hvor alle relevante punkter udfyldes. Ansøgningen skal normalt være DMU i hænde senest 1 måned, før licensen ønskes udstedt. Andre ansøgningsfrister kan dog fastsættes i de enkelte tilfælde. For ansøgning om officiallicens S og D gælder tilsvarende regler. Her er tidsfristen for fremsendelse af ansøgning 14 dage forud for datoen for prøvens afholdelse. Officiallicens har normalt en gyldigheds periode på 3 år. For udstedelse af officiallicens betales evt. et licensgebyr til DMU iht. DMU's bestemmelser. Ved fornyelse af officiallicens skal ansøgningsblanketten attesteret af klubben indsendes til DMU straks efter gyldigheds periodens udløb. DMU kan udstede eller inddrage officiallicens på et hvilket som helst tidspunkt og kan nægte at foretage eller forny en udnævnelse Fornyelse af officiallicens G-licensindehavere får, indtil videre udstedt G-licens. TS-, TK-, TT- og TL-licensindehavere får indtil videre, udstedt samme licens som tidligere. S-licensindehavere får indtil videre, udstedt S-licens. D-licensindehavere, som i licensens 3-årige gyldigheds periode ikke har deltaget i mindst to dommerseminare, får udstedt S-licens. D-licens indehavere, som i licensens 3-årige gyldigheds periode deltager mindst to gange i de årlige dommerseminare, får udstedt D-licens Nødvendige officials Til ledelse af stævner kræves officials med licens i mindst følgende omfang: Dommer D Stævneleder S Tidtagerchef TT Starter TS Teknisk Kontrol TK Banechef, Chef for baneofficials og Ryttergårdschef TL Baneofficials, øvrige assisterende officials G Almindelig træning og lukkede stævner: Træningsleder med mindst officiallicens TL Gyldighedsområde for official licenser. G Grundlicens Alle officials på og ved banen bør mindst være i besiddelse af G-licens. Dog skal alle poster på banen være bemandet med mindst en person med officiallicens. TT Tidtager TT-licens giver adgang til jobs som Tidtagerchef ved alle DMU- Stævner, hvor der ikke kræves internationalt officiallicens. TK Teknisk Kontrol TK-licens giver adgang til jobs som teknisk kontrol og chef for teknisk kontrol ved alle DMU-stævner, hvor der ikke kræves internationalt officiallicens. TS Starter TS-licens giver adgang til jobs som starter ved alle DMU- Stævner, hvor der ikke kræves internationalt officiallicens. TL Træningsleder, Banechef, chef for baneofficials og ryttergårdschef. TL-licens giver adgang til jobs som banechef, ryttergårdschef og chef for de på banen beskæftigede officials, som starter og som stævneleder for Pocketbike RR stævner, hvor der ikke kræves internationalt officiallicens. Side 4 af 13

5 S Stævneleder S-licens giver adgang til job som stævneleder ved alle DMU-stævner, hvor der ikke kræves internationalt officiallicens. D Dommer D-licens giver adgang til job som dommer ved alle DMU-stævner, hvor der ikke kræves internationalt officiallicens Dommerens opgaver Dommeren er øverste kontrolmyndighed og har pligt til at fremme overholdelsen af sportsreglementets bestemmelser og tillægsregler, som finder anvendelse. Ved et stævne er dommeren ikke ansvarlig for dettes organisation. Følgende bestemmelser er gældende: a. Dommeren har til opgave at udøve den højeste kontrol med stævnets gennemførelse. b. Dommeren skal have forevist banesyns rapporten og skal ved selvsyn overbevise sig om, at banen er i forsvarlig stand. c. Han skal afgøre enhver protest, som måtte blive indgivet under stævnet, idet han dog under behandlingen skal sørge for, at alle implicerede parter får lejlighed til at fremsætte forklaring. d. Han kan idømme deltagere og officials bøder på indtil kr. 1000,- såfremt reglementet eller de instruktioner, som gives af stævnelederen eller dommeren, ikke efterkommes. e. Han kan udelukke en kører fra et eller flere heats eller fra resten af stævnet. Han kan ligeledes udelukke en official, som han ser uegnet, eller som efter hans mening har gjort sig skyldig i utilstedelig optræden eller i en usportslig handling. Desuden kan han beordre fjernelse fra stævnepladsen af sådanne kørere eller andre personer, som vægrer sig ved at følge hans eller en anden officials instruktioner. f. Han kan, hvis dette er uomgængeligt nødvendigt eller påkrævet af sikkerhedshensyn, udskyde, afbryde eller indstille et løb eller en del deraf. g. Han kan beordre en motors slagvolumen målt op, en brændstofprøve aftappet eller foretaget andre tekniske undersøgelser, der måtte være nødvendige for at afgøre, om der er overensstemmelse med reglement og anmeldelse, og han kan tilbageholde en motorcykel ved stævnets slutning. h. Han skal inden 3 dage efter et stævnes afslutning indsende en rapport til DMU, udfærdiget på de dertil indrettede formularer. Dommerrapporten skal bl.a. indeholde oplysninger, som kan belyse forholdene ved evt. afgivne protester, afgivne advarsler og foretagne udelukkelser samt årsager til forsinkelse og ændringer i programmet og andre bemærkelsesværdige forhold. Rapporten sendes til DMU's kontor der sørger for kopi til arrangøren. j. Til DMU indsendes desuden: Kombineret official liste / erklæring vedr. teknisk kontrol / stævneleder erklæring. Deltagerliste (med navne, licenskategori, licensnumre og klubbetegnelser). Resultatliste (evt. udfyldt program) med navne, licenskategori, licensnumre og klubbetegnelser. Resultatliste (særlig blanket til anførelse af oprykningspoints for B-klasserne). Liste med oversigt over udeblevne kørere, for hvilke der ikke er meldt afbud. Eventuelt indgive protester samt notater af afhøringer. Eventuelle tilbageholdte licenser. Eventuelle skadesanmeldelser for tilskadekomne. Liste med ulejede transpondere. k. Kopi af skadesanmeldelse udleveres/sendes til den tilskadekomne Stævnelederens opgaver Stævnelederen er over for dommeren og arrangøren ansvarlig for den rette planlægning, gennemførelse og ledelse af konkurrencen. Stævnelederens opgaver er bl.a.: a. at forvisse sig om, at banen er i orden, at alle officials og funktionærer er på deres pladser, samt at samaritter eller læge og ambulance er tilstede. b. at forvisse sig om, at samtlige officials er således instrueret, at de kan udføre deres pligter på rette vis. c. at modtage og til dommeren viderebringe protester, der måtte blive indgivet under stævnet. d. at følge og viderebringe de instruktioner, dommeren giver. Side 5 af 13

6 Han kan idømme deltagere og officials bøder på indtil kr. 1000,- såfremt reglementet eller de instruktioner, som gives af stævnelederen eller dommeren, ikke efterkommes. Han kan udelukke en kører fra et eller flere heats eller fra resten af stævnet. Han kan ligeledes udelukke en official, som han anser for uegnet, eller som efter hans mening har gjort sig skyldig i utilstedelig optræden eller i en usportslig handling. Desuden kan han beordre fjernelse fra stævnepladsen af sådanne kørere eller andre personer som vægrer sig ved at følge hans eller en anden officials instruktioner. Før stævnets begyndelse skal stævnelederen for dommeren forevise: Løbstilladelser fra DMU og det stedlige politi, samt banesyns rapport. Samtidig skal stævnelederen til dommeren aflevere følgende: Deltagerliste og liste over officials, alle med licenskategori og licensnumre, samt erklæring underskrevet af stævnelederen og chefen for teknisk kontrol om, at banen, kørernes påklædning og motorcyklerne er i forskriftsmæssig stand. Stævnelederen skal forud for hvert stævne indskærpe hver enkelt af deltagerne, at indregistrerede motorcykler, 30 km knallerter/scootere og 45 km knallerter/scootere, som deltager i træningen/konkurrencen, skal bringes i forskriftsmæssig stand, før de atter benyttes til kørsel på færdselslovens område offentlig vej eller gade. Ligeledes må det tilkendegives deltagerne, at overtrædelse heraf foruden strafansvar kan medføre suspension. Mangelfuld instruktion af deltagerne med hensyn til de foran omhandlende forhold kan for arrangøren medføre tilbagekaldelse af løbstilladelsen. Ved stævnets afslutning skal stævnelederen til dommeren aflevere resultatlister, oversigt over udeblevne, ikke afmeldte kørere samt andet skriftligt materiale, der måtte være af betydning for dommerens rapportering om stævnet Chefen for den tekniske kontrols opgaver Det påhviler chefen for den tekniske kontrol forud for træninger, tidtagninger og løbet at forestå kontrollen af, at motorcyklerne samt kørernes påklædning og udstyr er i overensstemmelse med reglementets krav og de gældende tillægsregler. Han skal sammen med stævnelederen underskrive en erklæring om, at denne kontrol er gennemført. Under stævnet, i forbindelse med styrt og uheld, er det chefen for den tekniske kontrols opgave at sikre sig, at køretøjer og udstyr fortsat er i forsvarlig stand. TK chefen skal ved stævnestart sikre sig at parc ferme er oprettet jf. banereglementet Ryttergårdschefens opgaver Det påhviler ryttergårdschefen at forestå klargøring af ryttergården således, at alle faciliteter er fuldt anvendelige om morgenen på stævnedagen, samt at forestå ledelsen af de i ryttergården beskæftigede officials. Under og efter stævnet, skal ryttergårdschefen have fuldt overblik over forholdene i ryttergården Tidtagerchefens opgaver Det påhviler tidtagerchefen at forestå ledelsen af omgangstælling, tidtagning og resultatberegning. Han skal til stadighed have overblik over, om alle dele af den samlede resultat beregningsprocedure udføres korrekt og gribe ind i påkommende tilfælde. Han skal : a. Til dommeren via stævnelederen, efter stævnet afgive en komplet resultatliste med point i underskrevet stand. b. Resultatet skal ligeledes udgives på My Laps.com enten direkte eller via den listeansvarlige ved DMU inden tre dage. c. i en periode af mindst 1 år efter stævnet sørge for opbevaring af de originale arbejdspapirer anvendt ved resultatberegningen, således at disse om fornødent kan indsendes til DMU til efterkontrol Starterens opgaver Det påhviler starteren at stå for afviklingen af løbets start. Forinden skal han: a. have sikre sig, at løbsstrækningen er fri. b. Have kontrolleret, at kørerne har indtaget deres korrekte startpladser. Endvidere er det starterens opgave at overvåge deltagernes passage af målet og forestå den her med forbundne signalering, samt sørge for udarbejdelse af liste over kørernes rækkefølge ved passage over stregen ved afflagningen. Side 6 af 13

7 Banechefens opgaver Det påhviler banechefen at forestå klargøringen af banen således, at banen er fuldt anvendelig om morgenen på stævnedagen, samt forestå ledelsen af de med baneservice beskæftigede officials. Før og under et stævne er banechefen ansvarlig for, at banemarkering, og tilskuerhegn er intakte Chefen for baneofficials opgaver Det påhviler chefen for baneofficials at forestå ledelsen af de på banen beskæftigede officials. Forestå en grundig instruktion af alle officials forud for hver trænings-/løbsdag Chefen for baneofficials skal til stadighed have overblik over, at alle banens officials er på plads og at intet publikum befinder sig på baneområdet Baneofficials opgaver Svingdommerens opgaver ved et RR løb er følgende: a. at signalere til kørerne med flag ved uregelmæssigheder på banen i sit baneafsnit, b. at melde til løbslederen om uregelmæssigheder i sit baneafsnit, c. at erindre sig og notere enkeltheder ved kørsel og evt. styrt med henblik på rapport til dommeren, d. at sørge for, at hjælpemidler ved observationsposten hele tiden er i orden - og at baneafsnittet før hvert løb nøje gennemgås Deltagelse i konkurrencer Grundregler for deltagelse i konkurrencer Deltagere i konkurrencer kan opdeles i: kørere, der er førere af deltagende motorcykler. Passagerer, der under løb ledsager førerne af sidevogns motorcykler. Såvel kørere som passagerer skal være i besiddelse af gyldigt kørerlicens udstedt af DMU eller en anden organisation tilsluttet FIM. Kørerlicens kræves for deltagelse i løb og træning af enhver art. En deltager i et stævne kan ikke samtidig fungere som ledende official ved det samme stævne. Alvorligt skadede kørere kan ikke deltage i konkurrence eller træning. Træningsleder, stævneleder eller dommer kan forlange en lægeerklæring i tvivlstilfælde. Erklæringen betales af køreren. Kørere som bærer hårde bandager (gips, plast, glasfiber og lignende) kan ikke deltage i konkurrence eller træning. Kørere som styrter under træning, tidtagning eller løb skal til læge eller samarit kontrol før køreren kan fortsætte stævnet Deltagelse i internationale løb Enhver kører med gyldigt internationalt licens kan afgive anmeldelser til løb i udlandet. Starttilladelse skal dog i hvert enkelt tilfælde gives af DMU Tilladelse til start I tilfælde, hvor licens ikke foreligger, kan tilladelse til start gives af dommeren ved det pågældende stævne, såfremt han kender vedkommende kører og har sikret sig, at betingelserne for kørerens start i øvrigt er opfyldt. Vedkommende kører er pligtig til at betale en bøde på kr. 50,-, der tilfalder DMU. Bøden opkræves af dommeren Kørerlicens Jf. alment reglement, bilag Nationalt kørerlicens Jf. alment reglement, bilag 7 Side 7 af 13

8 Erhvervelse af kørerlicens, baneprøve Skriftlig baneprøve skal aflægges og bestås inden deltagelse i træning. Praktisk baneprøve skal aflægges og bestås inden deltagelse i løb. Se endvidere alment reglement nationalt kørelicens Aspirant kørertilladelse Jf. alment reglement, bilag Træningstilladelse Jf. alment reglement, bilag International kørerlicens Jf. alment reglement, bilag Inddragelse eller nægtelse af kørerlicens Jf. alment reglement, bilag PR-arrangementer. Alle deltagere skal udfylde og underskrive anmeldelses blanketten. Ved deres underskrift er de indforstået med at deltagelse i arrangementet er på egen risiko, og der kan ikke gøres nogle som helts krav overfor DMU og dennes klubber. Alle PR-arrangementer skal ansøges efter reglerne i pkt PR-arrangementer opdeles i kategorierne: 1. PR-arrangementer på permanente baner 2. PR-arrangementer på ikke permanente baner (byfester og lignende) Kategori 1. PR-arrangementer på permanent bane: Arrangementet er et tilbud til nye potentielle kørere om at prøve RR-sporten. PR-arrangementet er som almindelig træning. Der må ikke arrangeres nogen form for fælles start og konkurrence, jf. pkt Træningslederen udfærdiger liste med navn, adresse og cpr. nr. på de personer der prøver RR-sporten. Af listen skal fremgå i hvilken klasse, den pågældende har kørt. Deltagere under 16 år skal være ledsaget af én af forældrene eller værge, som skal underskrive på listen før prøvekørslen kan begynde. En person kan i et kalenderår kun deltage ved 2 Kategori 1. PR-arrangementer i hver disciplin. Senest 3 dage efter PR-arrangementet indsendes listen til DMU sammen med skadesanmeldelser for evt. tilskadekomne. Der udleveres/sendes en kopi af skadesanmeldelsen til den tilskadekomne. Kategori 2. PR-arrangementer på ikke permanente baner: Opvisningsløb med samlet start. Der skal indsendes tillægsregler, udpeges dommer og foretages banesyn. Der betales normal løbsafgift, tillægsregler/dommer og banesynsafgift. Deltagerne skal have kørerlicens. Opvisningsarrangementer. Arrangementer, hvor der kun er tale om PR-opvisning (intet konkurrencemoment), skal der ikke indsendes tillægsregler eller betales afgift. Banen skal synes af en af SD udpeget person. Den arrangerende klub afholder udgiften til banesyn. Deltagerne skal have kørerlicens. Alle sikkerhedsregler skal være iht. DMU s reglement for ikke permanente baner. Side 8 af 13

9 1.06. Ulykkeshjælp Løb Ved alle løbs arrangementer med flere end 20 deltagere, skal der ved banen være læge og ambulance tilstede. Ambulancen skal opfylde kravene i Sundhedsministeriets bekendtgørelse om ambulancer (ambulancebekendtgørelsen). Træning Ved træninger med højst 20 deltagere, skal der være en læge, en samarit eller ambulancebehandler til stede. Ved træninger med over 20 deltagere kan der søges dispensation ved SD hvis der ønskes at undlade ambulancen. Undtagelser Pocket Bike, scooter, 80cc og 125cc stocksport. klasserne er undtaget fra reglerne om læge og ambulance. Ved Pocket Bike, scooter, 80cc og 125cc stocksport. løb, skal der ved banen være personer, der har bestået prøve på et af førstehjælpsorganisationerne godkendt kursus, minimum på niveau med de samaritter kurser, der udbydes af Dansk Røde Kors, Arbejder Samaritter Forbundet Dansk Folkehjælp (ASF) og Beredskabsstyrelsen. Der skal være forbindingskasse(r) og båre(r) til stede. Ved træninger, der afholdes uden for Danmark, kræves som minimum respektive FMN's regler herfor overholdt. Skadeanmeldelse I tilfælde af tilskadekomst ved løb udfylder dommeren en skades anmeldelsesblanket i 2 eksemplarer, hvoraf det ene medsendes dommerrapporten til DMU, mens det andet, med henblik på arbejdsgivererklæring, sendes til den tilskadekomne. Kommer en kører til skade ved et stævne udenfor Danmark, skal køreren henvende sig til DMU s kontor, umiddelbart efter hjemkomsten, hvis skaden skal anmeldes. Brandslukningsudstyr Hver kører skal medbringe en pulverslukker med indhold på mindst 6 kg som skal stå fremme (ikke i bilen) Træningsarrangementer Al træning er uden konkurrence, uden præmiering og uden betalende publikum. Træning må kun arrangeres på baner, der er godkendt af DMU. Arrangøren (Se alment reglement) skal ansøge DMU Sportsdivision RR om tilladelse til afholdelse af arrangementer, senest 8 dage før arrangementet ønskes afholdt, med oplysning om dato, bane, klasser og træningsleder. Træningslederen skal være i besiddelse af officiallicens D, S eller TL. Træningslederen har ansvaret for, at alle deltagere er i besiddelse af gyldigt licens, at maskiner og påklædning er i orden, at kørslen foregår forsvarligt, og at træningen er behørigt ansøgt og godkendt af Sportsdivision RR og at kopi af banegodkendelsen og arrangementsgodkendelse er tilstede. Ved træninger på udenlandske eller ikke permanente baner skal træningsledere med D eller S officiallicens godkende banen ved hvert enkelt arrangement. Det står arrangøren frit for, om at opkræve et træningsgebyr. Når et træningsarrangement er ansøgt og godkendt, bliver godkendelsen meddelt arrangøren. Deltagerne skal selv sikre sig, at banegodkendelsen er til stede, idet træningen i modsat fald er ulovlig og ikke dækket af ulykkesforsikringen. Kommer en kører til skade ved træning, udfylder træningslederen en skadeanmeldelse i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar sendes til DMU's kontor. Det andet eksemplar udleveres/sendes til den tilskadekomne. Der udleveres ikke blanket for begyndelsesattest. Trænings arrangementer i udlandet kan arrangeres på samme betingelser, som gælder for træningsarrangementer i Danmark. Ved udenlandske træninger, hvor licensindehavere er indbudt, skal tillægsregler godkendes i SDB inden afviklingen af samlingen. Træningslederen skal forud for hver træning indskærpe, at indregistrerede motorcykler, 30 km knallerter/scootere og 45 km knallerter/scootere, som deltager i træningen, skal bringes i forskriftsmæssig Side 9 af 13

10 stand, før de igen benyttes til kørsel på færdselslovens område. Ligeledes må det tilkendegives deltagerne, at overtrædelse heraf foruden strafansvar kan medføre suspension Anmeldelser Anmeldelse til stævne. Anmeldelse samt betaling via formular på DMU onlinetilmelding Efteranmeldelse til stævner kan foretages på stævnedagen, mod betaling af efteranmeldelsesgebyr. Alle anmeldelsesblankettens rubrikker skal udfyldes, i modsat fald er anmeldelsen ugyldig. I tilfælde af, at en anmeldelse indeholder urigtige oplysninger, kan arrangøren erklære anmeldelsen for ugyldig, og kan konfiskere det eventuelt erlagte anmeldelsesgebyr. Alt efter omstændighederne kan der foretages indberetning til DMU, som da vil behandle sagen. Anmeldelse kan ikke ske telefonisk Anmeldelsesfrist Anmeldelsesfristen for nationale stævner er 7 dage før det pågældende stævnes afholdelse Anerkendelse og afvisning af anmeldelse For nationale stævner og stævner med skandinavisk deltagelse, gælder følgende: Arrangøren har pligt til at fremsende startbekræftelse til kørere, der skal deltage, senest 2 dage efter anmeldelsesfristens udløb. Overholdes ovennævnte ikke, er kørerne frit stillet. Arrangøren har ligeledes pligt til at returnere ikke antagne anmeldelser, senest 2 dage efter anmeldelsesfristens udløb. For internationale stævner gælder følgende: Generelt kan en anmeldelse nægtes eller afvises af den FMN, der har udstedt kørerens licens, den arrangerende FMN eller arrangøren. En afvisning skal tilgå den anmeldende kører på den på anmeldelsesblanketten anførte adresse senest 24 timer efter anmeldelsesfristens udløb. En kører, der mener at hans anmeldelse er blevet afvist på forkert grundlag, har ret til at nedlægge protest herimod igennem sin FMN Udeblivelse Enhver kører, som har anmeldt sig til et løb men ikke møder til start, kan idømmes en straf, der fastsættes af DMU. En kører, der ankommer for sent til et stævne, skal over for dommeren angive grunden hertil, hvorefter dommeren afgør, hvad der videre skal ske. En kører, der er til stede ved et stævne, men uden gyldig grund undlader at komme til start eller i utide forlader stævnet uden at have opnået tilladelse fra stævnelederen, kan indberettes til DMU, der herefter vil tage stilling til eventuelle konsekvenser for den pågældende Løsning fra afgiven anmeldelse En kører kan af DMU løses fra sin anmeldelse, hvis han anmeldes eller udtages til et løb, som har fortrinsret frem for det løb, som han allerede er anmeldt til, eller i tilfælde, hvor rent sportslige eller helbredsmæssige forhold taler derfor Fingerede anmeldelser Det er arrangøren forbudt i programmet eller på anden måde at publicere navne på deltagere, for hvilke endelig anmeldelse ikke er indgået. For udenlandske deltagere betragtes en anmeldelse først som endelig, når den er godkendt af DMU Anmeldelser fra udenlandske kørere Kørere fra Norden, EU (lande uden for UEM) og UEM kan frit anmelde sig til hhv. Nationale, UEM og EUstævner. Arrangøren skal sikre sig at de udenlandske kørere er indehaver af en gyldig kører licens. Side 10 af 13

11 Anmeldelser til udlandet Danske kørere kan frit anmelde sig til nationale stævner i Norden. Kørere med EU-licens kan frit anmelde sig til EU-stævner. Kørere med international licens, har permanent starttilladelse, således at de kan tilmelde sig almindelige internationale stævner. Anmeldelser fra danske kørere til internationale mesterskabsløb (FIM & UEM mesterskaber & Cups), skal være DMU's kontor i hænde senest 25 dage før løbsdagen. DMU videresender, såfremt anmeldelserne kan godkendes, disse til pågældende arrangørs FMN efter på stempling Anmeldernavn Der åbnes mulighed for, at personer, der repræsenterer sig selv eller et firma, kan figurere i løbsprogrammer mm. Som anmeldere for én eller flere deltagere ved et stævne. Anmeldernavn skal være anført på anmeldelsesblanketten og ved den elektroniske anmeldelse Flag reglement Officielle flag størrelser Flag, der skal anvendes til signalering til kørere, skal have målene 80x60 cm, rødt flag dog 100x80 cm Flagsignaler Nationalt flag Start Rødt flag bevægeligt : Løbet eller træningen er afbrudt. Kør langsomt og forsigtigt til pit område. Rødt flag Ubevægeligt: Må ikke passeres ( Benyttes ved pitudkørsel og ved startlinie ) Sort flag med orange cirkel + tavle m. nummer ( teknisk flag ) Stop for kører med det pågældende nummer. Anvendes som signal når det skønnes, at motorcyklen har en teknisk defekt, der kan være til fare eller ulempe for køreren eller andre. Køreren skal straks køre i depot og kan genoptage træningen/løbet når defekten er udbedret, kontrolleret og godkendt af teknisk kontrol. Sort flag + tavle m. nummer. Stop for kører med pågældende nummer. Køreren skal straks køre i depot, og kan ikke genoptage træningen/tidtagningen /løbet, før løbsledelsen har givet tilladelse her til. Sort/hvidt ternet flag: Løbet eller træningen er slut Hvidt flag: Vises når en ambulance eller andet køretøj er på banen. Det hvide flag informerer kørerne om, at de er ved at overhale dette køretøj. Det hvide flag anvendes bevægeligt så snart køretøjet har passeret flagposten og indtil køretøjet passerer næste flagpost. Derefter holdes det ubevægeligt, mens køretøjet er i næste baneafsnit. Flaget tages ind, når køretøjet forlader næste baneafsnit. Føreren af køretøjet skal sikre sig, at flagposten før det punkt han kommer ind på banen er klar til flagning før indkørsel. Såfremt køretøjet stopper på banen, skal det hvide og gule flag anvendes samtidig. Gult flag ubevægeligt: Fare - overhaling forbudt, med mindre der er tale om en væsentlig langsommere kører som overhales med en omgang. Flagning med gult flag gælder til næste flagpost. Gult flag bevægeligt: Øjeblikkelig fare - overhaling forbudt, med mindre der er tale om en væsentlig langsommere kører, som overhales med en omgang - vær klar til at standse. Flagning med gult flag gælder til næste flagpost. Gult flag bevægeligt samt skilt med SC på samtlige flagposter : Safetycar på banen. Side 11 af 13

12 Grønt flag: Banen er klar, vises på første runde af hver træning og tidtagning. Grønt flag vises bevægeligt på startline ved påbegyndt Warm up lab. Rødt flag med 3 gule vertikale striber: Reduceret friktion, f.eks. olie på banen. Blåt flag ubevægeligt: Snart ved at blive overhalet af en kører der kører væsentlig hurtigere (typisk ved overhaling med en omgang). Blåt flag bevægeligt: Ved at blive overhalet Ingen andre signaler eller farver må anvendes Bedømmelse af - og straf for overhaling under gult flag. Bedømmelse: Dommeren foretager høring af parterne (svingofficials og de involverede kørere) i sagen. Tvivl skal komme køreren til gode. Straf: Under træning idømmes en bøde på kr. 500,-. Hvis overhaling under tidtagning gives køreres sidste startplacering Under løb udelukkes køreren fra resultatlisten. Om betaling henvises til Alment reglement Præmier Præmiering DMU udskriver Danmarksmesterskaber og DMU Cups inden for Road Racing og Drag Racing. De detaljerede bestemmelser for mesterskabernes opdeling på klasser og afviklingsform fremgår af Præmiering ved Danmarksmesterskaber består i: nr. 1: Guldmedalje nr. 2: Sølvmedalje nr. 3: Bronzemedalje Præmiering ved DMU Cup består i Pokal til nr. 1, 2 og Øvrig præmiering Udover den ovennævnte mesterskabspræmiering skal der finde præmiering af resultater opnået ved stævner sted i omfang og efter retningslinier som beskrevet i det følgende: I henhold til de opnåede resultater kan uddeles: a. plaketter b. præmiegenstande c. pengepræmier En kører, som vinder en præmiegenstand eller en pengepræmie, kan også tildeles plakette. DMU er berettiget til forud for en konkurrence at forvisse sig om, at de udsatte præmier er til stede eller garanterede. For så vidt en præmie måtte være udsat eller vundet under urigtige forudsætninger, kan DMU inddrage den. Inddrager DMU en præmie, der er uddelt, skal indehaveren uopholdeligt aflevere samme. Opfyldes dette ikke, kan indehaveren suspenderes, indtil aflevering har fundet sted. DMU er berettiget til atter at udsætte en sådan præmie og fastsætte regler for samme. Side 12 af 13

13 Samtlige deltagere i et stævne konkurrerer om de ved stævnet udsatte præmier. Ved en løbsserie, hvor pointscoringen for seriens stævner sammenregnes til et endeligt resultat, kan præmieringen for dette samlede resultat forbeholdes kørere fra de til den pågældende løbsserie tilsluttede klubber. Løbsserier og tilhørende præmiering skal godkendes af sportsdivisionen I Road Racing udsættes generelt højst 3 præmier. I tilfælde af dødt løb trækkes lod om præmien, hvorimod placeringen bibeholdes (er der f.eks. i et løb udsat flere præmier, og er der dødt løb mellem nr. 2 og nr. 3, trækkes lod om 2. og 3. præmie. Sidstnævnte er derefter at betragte som en 2. præmie. 3. præmien udgår, og 4. præmie forbliver 4. præmie). Såfremt kørerne indvilger heri, kan de pågældende køre om for at afgøre placeringen. For vandrepræmier gælder følgende regler: Alle vandrepræmier, om hvilke der konkurreres i åbne konkurrencer, skal registreres af DMU. Registreret vandrepræmie får DMUs navnebeskyttelse, som også omfatter konkurrencen, hvis denne har samme navn som præmien. Denne beskyttelse indebærer, at ingen anden arrangør må anvende samme eller lignende navn til vandrepræmie eller anden præmie. Vandrepræmier, om hvilke der udelukkende konkurreres i lukkede stævner eller blandt en klubs egne medlemmer, skal ikke registreres. Opløses en klub, som har fået registreret en vandrepræmie, eller indstiller den for et tidsrum af over 2 år sin løbsvirksomhed i et sådant omgang, at konkurrencen om vandrepræmien ikke kan fortsætte, skal præmien vederlagsfrit stilles til rådighed for DMU, der kan udsætte den i anden lignende konkurrence. Uddrag af vandrepræmiens statutter skal anføres i tillægsreglerne for hvert stævne, i hvilket der konkurreres om den. Registrering af vandrepræmie gælder uden tidsbegrænsning, indtil den ophæves af DMU. Alle point- og seriepræmier, for hvilke resultaterne fra flere forskellige konkurrencer lægges til grund, skal godkendes af DMU. Hvis DMU finder det påkrævet, skal sådanne præmier indregistreres i lighed med vandrepræmier I konkurrencer, i hvilke der udelukkende udsættes pengepræmier, skal uddeles præmier til mindst så mange kørere, som fastsat under præmiegenstande. I tilfælde af dødt løb skal præmierne for de pågældende placeringer lægges sammen og fordeles lige mellem de pågældende kørere, medmindre andet er anført i tillægsreglerne Side 13 af 13

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE

DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE DM REVANCEN 2015 INDBYDELSE 02. - 04. oktober 2015 Arrangør: LUG KØBENHAVN Indbydelse til DM Revancen 2015 d. 02. - 04. oktober LUG København Løbet: Lørdag d. 03.10.15. Åbent løb for Cadett Mini, Cadett

Læs mere

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online.

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online. CHGP 2014 2. og 3. august 2014 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP www.ask-online.dk www.chgp.dk Partnere i 2014 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2014 1. Arrangementet

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste

Læs mere

Motocross Reglement 2013 Danmarks Motor Union

Motocross Reglement 2013 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Motocross Reglement 2013 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse... I Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om motocross... 1 1 Definition... 2 1.1 Motocross... 2

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del.

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Indhold: Afsnit 8. Afsnit 9. Stikordsregister. Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Afsnit 10. Bilag: DMU s Vedtægter Licensfortegnelser. Afgiftscirkulære DMU s 2 meter max

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. oktober 2014 i sag nr. 11/2014 Nicolaj Skovgaard Christensen mod Emil Jepsen Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, John Skovbjerg og

Læs mere

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015

ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 ROTAX ROTAX REGLEMENT 2015 SPORTS- OG LØBSREGLEMENT - 2015 PROPOSITIONER - 2015 1.0 REGLEMENT Dette reglement er gældende for den sportslige afvikling af alle Rotax klasser under Rotax Danmark. Reglementet

Læs mere

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne.

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne. Karting er en sport, hvor kammeratskab og spænding er overskrifterne. Men karting er også en sport, hvor du lærer respekten for fartens skrevne og uskrevne love, uden du behøver at sætte hverken helbred

Læs mere

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget

KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union Rallyudvalget og Breddeudvalget KLUB RALLY VEJEN TIL RALLY! Dansk Automobil Sports Union og Breddeudvalget Velkommen i Dansk Automobil Sports Union dansk rallysport! Denne lille folder er tænkt som et hjælperedskab til dig, som er ny

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

Motocross Reglement 2015 Danmarks Motor Union

Motocross Reglement 2015 Danmarks Motor Union Indhold Forkortelser brugt i MX reglementet... 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om motocross... 2 1 Definition... 3 1.1 Motocross... 3 2 Banen... 3 2.1 Selve banelegemet... 3 2.2

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Banen 1. Løbet Organisation af stævner og træning

INDHOLDSFORTEGNELSE Banen 1. Løbet Organisation af stævner og træning Motocross reglement 11 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Stikordsregister, fra... 8 13. Motocross... 16 13.01. Definition..... 16 1. Banen 13.02. Banen.. 16 13.02.1. Selve banelegemet... 16 13.02.2. Startfeltet.

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Speedway Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

Speedway Reglement 2014 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Speedway Reglement 2014 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... I Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Reglement... 1 Kort om Speedway... 1 Speedway Is Racing Lang og Græsbaneløb

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Alment Reglement 2014 Danmarks Motor Union

Alment Reglement 2014 Danmarks Motor Union Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Fakta om Danmarks Motor Union... 1 Bemærk... 1 01.01 01.10: Kontrollen med motorcykelsporten... 3 01.01. FIM, UCI, FIM-Europe, DIF og DMU... 3 01.02. Reglementer...

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

52 DELTAGERE... 10 52.1 LICENSER...11 52.2 ANMELDERE...11 52.3 KØRERE...11 52.4 RACERSKOLE...13 52.5 ALKOHOL...15 52.6 PERSONLIG UDRUSTNING...

52 DELTAGERE... 10 52.1 LICENSER...11 52.2 ANMELDERE...11 52.3 KØRERE...11 52.4 RACERSKOLE...13 52.5 ALKOHOL...15 52.6 PERSONLIG UDRUSTNING... Indholdsfortegnelse 50 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 50.1 MEDLEMSSKAB... 3 50.2 ANSVAR... 4 50.3 EPISODER... 4 50.4 STRAFBESTEMMELSER... 4 50.5 FAKTADOMME... 5 50.6 OVERTRÆDELSE AF TEKNISK REGLEMENT... 7

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

52 DELTAGERE... 10 52.1 LICENSER...10 52.2 ANMELDERE...10 52.3 KØRERE...11 52.4 RACERSKOLE...13 52.5 ALKOHOL...15 52.6 PERSONLIG UDRUSTNING...

52 DELTAGERE... 10 52.1 LICENSER...10 52.2 ANMELDERE...10 52.3 KØRERE...11 52.4 RACERSKOLE...13 52.5 ALKOHOL...15 52.6 PERSONLIG UDRUSTNING... Indholdsfortegnelse 50 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 50.1 MEDLEMSSKAB... 3 50.2 ANSVAR... 4 50.3 EPISODER... 4 50.4 STRAFBESTEMMELSER... 4 50.5 FAKTADOMME... 5 50.6 OVERTRÆDELSE AF TEKNISK REGLEMENT... 7

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark 1. Om regelsamlingen Regelsamlingen er lavet af to årsager: For at sikre, at vi kan få lov til arrangere løb i den

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Dansand Classic Sprint 2014

Dansand Classic Sprint 2014 Slutinstruktion nr. 1 27. august 2015 Velkommen til Dansand Classic Sprint 2015. Løbet er godkendt af Dansk Automobil Sports Union under nr. 606, og godkendt af Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Afsnit 17 Forbundsmappe Rekordbestemmelser Sæson 2015 Dato Hvor Changes / Ændringer 23-09-2010 A LU Opdatering 27-11-2010 B Jakob L oplæg til lovtekst LU, Steen Jensen 24. juli /

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Invitation til Munkebjerg HillClimb Weekenden den 10 og 11. august 2013

Invitation til Munkebjerg HillClimb Weekenden den 10 og 11. august 2013 til Munkebjerg HillClimb Weekenden den 10 og 11. august 2013 Kontrol, træningskørsel og Sprint lørdag d. 10. august Hillclimb søndag d. 11. august 3. afdeling af HMS åbne klubmesterskab 2012 Historisk

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B,

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Referat fra møde i Sportskommissionen

Referat fra møde i Sportskommissionen Referat fra møde i Sportskommissionen SK Møde: 06-2014 Mødedato: Sammenskrivning af møder fra 24. september og 6.oktober 2014 Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne og Jonas

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse

BMX Reglement 2015 Danmarks Motor Union. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord 1 Fakta om Danmarks Motor Union... 2 Reglement... 2 Kort om BMX... 2 Afsnit A: BMX Grundreglement... 3 1 Definition... 3 2 Klubben... 3 3 BMX banen...

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT

Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT Pinse Søndag d 23 Maj 2010 på Avedøre Holme KLUBRALLY LIGHT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller med nye biler i de traditionelle DASU klasser. Målgrupper: - Klassiske Standard og Sportsvogne

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere