Mens du bor i din bolig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mens du bor i din bolig."

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Mens du bor i din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, mens du bor i din bolig?

2 Indholdsfortegnelse Mens du bor i din bolig 3 Afbrænding af fyrværkeri 3 Aftalte forbedringsarbejder i din bolig 4 Altanen tilhørende din bolig 4 Anvendelse af ejendommens fælles boligvaskeri og tørrerum 5 Anvendelse af ejendommens udvendige og indvendige fælles arealer 5 Beboerrepræsentation 6 Beregning og forhøjelse af husleje, a/conto varme m.v. 7 Bytte af din bolig 8 Depositum og forudbetalt leje 9 Din vedligeholdelse i boligen 9 Ejendomskontorets vedligeholdelse 10 El-installationen i din bolig gode råd 10 Forbedringsarbejder for hele ejendommen 11 Forsikringsforhold 11 Fravær fra din bolig 12 Fremleje af din bolig 12 Gode råd mens du bor i din bolig 13 Haven tilhørende din bolig 14 Henvendelse til Falck 14 Hjemmeside på internettet 15 Husdyrhold i din bolig 15 Husordenreglementet 16 Hårde hvidevarer i køkkenet i din bolig 17 Indvendig vedligeholdelse af din bolig 19 Installation af vaskemaskine eller opvaskemaskine i din bolig 21 Kabel-TV, internet og parabolantenner 21 Opsigelse og fraflytning fra din bolig 22 Opvarmning af din bolig 23 Pludselig opståede skader 23 Skadedyr 23 Udluftning af din bolig 24 Varmeregnskab for din bolig 24 WC, bad og sanitet i din bolig 24 Kontakt til Ejendomskontoret på rådhuset 26 Kontakt til servicemedarbejderen 26 Andre vigtige telefonnumre 26 2

3 Mens du bor i din bolig. Du kan læse i denne informationsfolder om en række forhold og regler i ejendommen og din bolig samt hvad du i øvrigt skal være opmærksom på mens du bor i boligen. Du kan også læse om reglerne for bytte og fremleje, forbedringsarbejder, huslejeberegning samt hvordan du skal forholde dig med hensyn til opsigelse og fraflytning fra din bolig. Endelig kan du læse om nogle gode råd, mens du bor i boligen. Afbrænding af fyrværkeri. Du må kun afbrænde fyrværkeri i perioden fra 1. december til 5. januar, medmindre der er tale om småfyrværkeri dvs. knallerter, bordbomber, stjernekastere, knaldperler og knaldpropper. Du må altså ikke gemme fyrværkeri fra nytårsaften og bruge det ved en festlig lejlighed senere på året. Der må ikke afbrændes fyrværkeri i eller fra boligernes altaner, vinduer og haver. Afbrænding af fyrværkeri må kun finde sted på ejendommens udendørs fællesarealer og kun i dagtimerne samt om aftenen ind til kl Du skal udvise forsigtighed ved enhver form for anvendelse af fyrværkeri. Det er altid vigtigt, at du ved brug af fyrværkeri følger de almindelige sikkerhedsråd som f.eks. brug af beskyttelsesbriller. Rådene fremgår af den vejledning, der udleveres ved køb af fyrværkeri. I ejendomme med stråtag samt inden for 100 meter fra bygninger med stråtag er det ikke tilladt at afbrænde fyrværkeri Den som har afbrændt fyrværkeri, har selv pligt til at rydde op efter sig. Husk, at du også skal rydde op efter dine gæsters afbrændte fyrværkeri m.v. 3

4 Aftalte forbedringsarbejder i din bolig. I forbindelse med genudlejning af ledige boliger, vurderer servicemedarbejderen om der er behov for at installere et nyt køkken, at renovere toilettet/badeværelset eller foretage isoleringsarbejder. Disse arbejder gennemføres som forbedringsarbejder, der medfører lejeforhøjelse. Hvis der ikke er et nyere køkken eller et renoveret toilet/badeværelse i din bolig, har du mulighed for skriftligt at ansøge Ejendomskontoret om at få gennemført dette som et forbedringsarbejde, der medfører lejeforhøjelse. Lejeforhøjelsen beregnes normalt med den årlige ydelse på et 20- årigt realkreditforeningslån på grundlag af 2/3 af installationsudgiften inkl. moms. I visse tilfælde anvendes hele installationsudgiften inkl. moms som beregningsgrundlag. Du kan se af din lejeopkrævning om du i forvejen betaler for et forbedringsarbejde, som er gennemført for år tilbage. Altanen tilhørende din bolig. Altaner tilhørende en enkelte boliger skal holdes i velvedligeholdt og ryddelig stand. Beboeren skal sikre, at afløb fra altanen ikke tilstopper. Et tilstoppet afløb kan være årsag til vandindtrængen hos underboen. Synlig tøjtørring på altaner er ikke tilladt. Tæppebankning og rystning af måtter, tæpper m.v. må ikke finde sted ud over altanen. Altankasser må ikke være til gene for de omkringliggende boliger. Det er ikke tilladt at opsætte synlige parabolantenner på altanen. 4

5 Anvendelse af ejendommens fælles boligvaskeri og tørrerum. I de fleste ejendomme med fælles boligvaskeri, er der etableret et betalingskortsystem fra Miele, hvor vaskeforbruget opkræves sammen med husleje m.v. Hvis dit vaskekort er defekt, skal du rette henvendelse til Ejendomskontoret på rådhuset, der sørger for at bestille et nyt vaskekort hos Miele. Betalingen for vaskekortet opkræves sammen med husleje m.v. I mange af boligvaskerierne skal vasketuren reserveres via betalingskortsystemet. I nogle boligvaskerier foretages reservation af vasketur manuelt. Vaskemaskinerne må ikke benyttes til at farve tøj. Du skal sørge for at rydde op efter dig, når din vasketur er afsluttet. Efter brug af tørretumbler, skal fnugfilteret renses. Det er ikke tilladt at ryge i boligvaskeriet. Eventuelle driftsstop skal meddeles til servicemedarbejderen i kontortiden, ved besked på telefonsvareren eller pr. til Vasketøj ophængt i tørrerum, skal nedtages så snart dette er tørt, således at andre beboere har mulighed for at hænge deres vasketøj til tørre. Anvendelse af ejendommens udvendige og indvendige fællesarealer. Det er ikke tilladt at opsætte badebassiner eller lignende vandbassiner på ejendommens udvendige fællesarealer, idet disse har et uforholdsmæssigt stort vandforbrug. Det er ikke tilladt at benytte ejendommens fælles vandforsyning til vask af motorkøretøjer med vandslange. 5

6 Det er ikke tilladt at opstille telte på ejendommens friarealer. Biler, motorcykler, knallerter, scootere og cykler må kun parkeres på de afmærkede pladser eller stativer. Der må kun parkeres indregistrerede køretøjer med en egenvægt på under kg på parkeringspladser tilhørende ejendommen. Campingvogne, både, trailere m.v. må højst parkeres i 24 timer på parkeringspladser tilhørende ejendommen. Det er ikke tilladt at køre med biler, knallerter, scootere og cykler inden på ejendommens flisegange eller grønne områder. Barnevogne, kørestole m.v. må ikke henstilles, så de hindrer fri passage ved hoveddøre og på trapper. Hvis du forårsager forurening af kældre, trapper, eller på ejendommens øvrige friarealer, skal du omgående sørge for at den nødvendige rengøring bliver foretaget. Dette gælder også tilsmudsning af mure og vægge. Det er ikke tilladt den enkelte beboer at tappe el eller tilslutte elapparater til ejendommens fælles el-forsyning. Beboerrepræsentation. I visse ejendomme med mere end 6 boliger har beboerne oprettet en beboerrepræsentation, der er kontaktled mellem beboere og Ejendomskontoret. Det fremgår af din lejekontrakt, om der er oprettet en beboerrepræsentation i den ejendom, hvor du bor. Beboerrepræsentationen kan drøfte forhold omkring ejendommens drift og vedligeholdelse samt huslejestigninger med Ejendomskontoret. I forbindelse med en ny beboers indflytning, skal der indkaldes en beboerrepræsentant til at deltage i indflytningssynet. 6

7 I forbindelse med en beboers fraflytning kan beboeren anmode om at der deltager en beboerrepræsentant i udflytningssynet. Beboerrepræsentationen skal under alle omstændigheder have udleveret en kopi af udflytningsrapporten. Beregning og forhøjelse af husleje, a/conto varme m.v. Huslejeberegningen i kommunens ejendomme foregår normalt enten efter reglerne i Boligreguleringslovens kapitel II (omkostningsbestemt leje) eller efter reglerne i Lejelovens 47 ( småhusreglerne ). Omkostningsbestemt leje. I ejendomme med mere end 7 boliger anvendes normalt reglerne Boligreguleringslovens kapitel II om omkostningsbestemt leje. I disse ejendomme foretages normalt tillige hensættelse til udvendig vedligeholdelse efter Boligreguleringslovens 18 og 18b. Hensættelsesbeløbene til udvendig vedligeholdelse opkræves som en del af huslejen. Vedligeholdelsesbeløbet forhøjes en gang årligt pr. 1. januar efter udviklingen i nettoprisindekset for juni måned i det foregående år. Den omkostningsbestemte leje kan beregnes og forhøjes hvert år. Småhusreglerne. I ejendomme med færre end 7 boliger anvendes Lejelovens lejeværdiregler. Lejen kan efter disse regler forhøjes hvert andet år. Skatter og afgifter. Hvis ejendommens udgifter til skatter og afgifter ændres, kan der gennemføres en skatte- og afgiftslejeforhøjelse eller -nedsættelse. Inden udgangen af maj måned kan der varsles skatte- og afgiftslejeforhøjelse/nedsættelse med tilbagevirkende kraft til den 1. januar. 7

8 Indvendig vedligeholdelse. Hensættelsesbeløbet til indvendig vedligeholdelse opkræves månedligt som en del af huslejebetalingen. Hensættelsesbeløbet forhøjes en gang årligt pr. 1. januar efter udviklingen i nettoprisindekset for juni måned i det foregående år. A/conto varmebidrag. Ejendomskontoret kan i henhold til Lejelovens 38 forhøje a/conto varmebidrag for din bolig med 6 ugers varsel. Forhøjelse eller nedsættelse af a/conto varmebidrag foretages normalt i forbindelse med udsendelse af det årlige varmeregnskab. Antennebidrag. Ejendomskontoret kan i henhold til Lejelovens 46c forhøje din betaling af antennebidrag efter forudgående skriftlig meddelelse om forhøjelsen. Antennebidraget består normalt af udgiften til YouSee Kabel-TV og CopyDan samt et administrationsbidrag til Ejendomskontoret. Bytte af din bolig Ansøgning om bytte af din bolig skal sendes til Ejendomskontoret på rådhuset. Hvis du har boet mere end 3 år i boligen, har du ret til at bytte boligen med en anden lejebolig, også uden for Lyngby Taarbæk Kommune. Retten er alene en ret til at bytte lige over. Byttet skal altid godkendes af såvel Ejendomskontoret som den anden ejendoms udlejer. Bytteskema kan fås hos servicemedarbejderen eller på Ejendomskontoret på rådhuset. Ejendomskontoret kan modsætte sig bytte, Hvis den beboer, der vil bytte, ikke har boet i boligen i 3 år. Hvis boligen ved det pågældende bytte bliver beboet med mere end en person pr. beboelsesrum. 8

9 Hvis Ejendomskontoret i øvrigt har en rimelig (d.v.s. en tungtvejende og saglig) grund til at modsætte sig byttet. Hvis Ejendomskontoret modsætter sig dit ønske om bytte, kan du indbringe sagen for Boligretten. Det må anbefales, at du indgår en skriftlig aftale med den lejer, som du vil bytte med. Et bytte betragtes som en almindelig flytning. Din bolig skal derfor gennemgås af dig og servicemedarbejderen i fællesskab, og der skal udfyldes en udflytningsrapport. Der skal ligeledes udfærdiges lejekontrakt for den nye lejer og indbetales depositum og forudbetalt leje, hvilket sandsynligvis også vil være gældende for dit vedkommende. Vær opmærksom på, at der ved bytning er den sædvanlige 14-dages istandsættelsesperiode. Når du har afleveret bytteskemaet, får du tilsendt Ejendomskontorets informationsfolder om fraflytning, hvor du kan se hvordan du skal forholde dig i forbindelse med din fraflytning. Depositum og forudbetalt leje. Ved din indflytning har du betalt depositum og forudbetalt leje, svarende til hvad der fremgår af din lejekontrakt. Disse beløb henstår som sikkerhed for dine forpligtelser overfor Ejendomskontoret i forbindelse med din fraflytning. I forbindelse med forhøjelse eller nedsættelse af huslejen foretages der i henhold til Lejelovens 34 samtidig regulering af depositum og forudbetalt leje, således at de hver især altid svarer til 3 måneders husleje. Din vedligeholdelse i boligen. I henhold til Lejelovens 20 skal du selv i lejeperioden foretage fornøden vedligeholdelse og fornyelse af låse og nøgler. Du skal tillige vedligeholde gulvene i boligen med lak. Såfremt der er etableret en indvendig vedligeholdelseskonto i din bolig, kan udgiften til lak refunderes af denne. 9

10 Du skal tillige sørge for at din bolig er malermæssigt velvedligeholdt samt, at boligen af hygiejnemæssige årsager holdes i en god rengøringsmæssig stand. Ejendomskontorets vedligeholdelse. Ejendomskontoret foretager den udvendige vedligeholdelse af ejendommen, omfattende den udvendige klimaskærm, hvilket vil sige døre, vinduer, træværk, tage, vægge samt trapper, udhuse, skure osv. Hvis du observerer skader eller fejl på ejendommen, bedes du venligst melde det til servicemedarbejderen med det samme. Ejendomskontoret foretager tillige vedligeholdelse og fornyelse af vand- og gashaner, el-afbrydere, WC-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, ruder, køkkenelementer, køkkenborde samt køleskabe, komfurer m.v., der hører til lejemålet, medmindre forringelsen skyldes din misligholdelse. Det fremgår af din lejekontrakt, hvilke hårde hvidevarer der hører til din bolig. El-installationen i din bolig gode råd. Det er ikke tilladt at foretage indgreb i boligens elmåler eller eltavle. Overtrædelse medfører, at Ejendomskontoret omgående ophæver lejeaftalen. Svigt i elforsyningen: Der kan være mange grunde til at elforsyningen i lejemålet svigter. Inden der ringes til Falck, bør det først kontrolleres at det ikke er i din egen boligs installation, at fejlen er opstået. Fejlen i din boligs installation kan oftest konstateres ved at HFI/HPFI-relæet er koblet ud eller at en sikring er sprunget. HFI/HPFI-relæet er koblet ud: HFI/HPFI-relæet kobler ud når der er en jordfejl i boligen. Fejlen kan lokaliseres ved at slukke alle gruppeafbryderne og derefter tilkoble HFI/HPFI-relæet igen. Tænd derefter for en gruppe af 10

11 gangen. HFI/HPFI-relæet vil koble ud når der tændes for den gruppe hvori der er en fejl. Den fejlramte gruppe holdes slukket og der kan tændes for de øvrige grupper og HFI/HPFI-relæet kan tilkobles igen. Der er nu kun elektricitet i en del af boligen, men fejlretningen kan nu muligvis vente til servicemedarbejderen kan kontaktes i telefontiden. En eller flere sikringer er sprunget: Sluk gruppeafbryderen og skift sikringen. Springer sikringen igen når der tændes for gruppeafbryderen, er der en kortslutning i installationen, en fejl på et af de tilsluttede el-apparater, eller en overbelastning i installationen, som f.eks. for mange tændte elapparater i samme gruppe. Fejlen kan lokaliseres ved at igen at skifte sikringen, slukke alle tilsluttede el-apparater og derefter tænde de tilsluttede el-apparater enkeltvis. Forsøg aldrig på at afhjælpe fejlen ved at sætte en større sikring i. Husk at afprøve HFI/HPFI-relæet en gang om året. Forbedringsarbejder for hele ejendommen. Ejendomskontoret kan gennemføre forbedringsarbejder som gælder for hele ejendommen. Det kan eksempelvis være udskiftning af vinduer og døre, etablering af dørtelefonanlæg eller forøgelse af ejendommens el-kapacitet. Forbedringsarbejder for hele ejendommen varsles overfor den enkelte beboer, normalt med 6 ugers varsel. Lejeforhøjelsen beregnes normalt med den årlige ydelse på et 20- årigt realkreditforeningslån på grundlag af 2/3 af installationsudgiften inkl. moms. Forsikringsforhold. Ejendommen er bygningsbrandforsikret og har tillige forsikring mod skjulte rørskader samt glas- og kummeforsikring. 11

12 Skader skal straks anmeldes til servicemedarbejderen, der sørger for anmeldelse til forsikringsselskabet. Omfattet af bygningsforsikringen er selve bygningerne samt det faste inventar tilhørende boligen som f.eks. gulve, indvendig trappe, køkken og komfur/køleskab /emhætte. Skader på bygninger og bygningsdele, på gulve samt på det faste inventar, der skyldes din uagtsomhed eller misligholdelse kan ikke anmeldes til forsikringsselskabet. Du skal selv holde dit eget inventar/indbo forsikret. I tilfælde af brandskade, er det din egen indboforsikring, der betaler erstatning for dit ødelagte inventar/indbo og sørger for din eventuelle midlertidige genhusning. Fravær fra din bolig. Din bolig må bortset fra almindelige ferier og lignende ikke henstå ubeboet. Hvis din bolig af en eller anden grund midlertidigt ikke bebos skal dette meddeles skriftligt til Ejendomskontoret. Vedrørende fremleje henvises til 10 i lejekontrakten samt punktet om bytte og fremleje i denne informationsfolder. For at undgå frostsprængninger skal "tomme" boliger holdes opvarmede i vinterperioden. Fremleje af din bolig. Ansøgning om at fremleje din bolig skal sendes til Ejendomskontoret på rådhuset. Du har under visse forudsætninger ret til at fremleje din bolig i op til 2 år. Du skal overfor Ejendomskontoret kunne dokumentere, at du midlertidigt skal være væk fra boligen på grund af studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Hvis Ejendomskontoret kan godkende at boligen fremlejes, udstedes en skriftlig godkendelse. 12

13 Ejendomskontoret kan modsætte sig at boligen fremlejes: Hvis ejendommen omfatter færre end 13 beboelseslejligheder. Hvis det samlede antal beboere i boligen vil overstige antallet af beboelsesrum. Hvis Ejendomskontoret i øvrigt har en rimelig grund, f.eks. hvis du før har fremlejet din bolig og kort tid efter vil fremleje igen. Hvis Ejendomskontoret modsætter sig dit ønske om at fremleje din bolig, kan du indbringe sagen for Boligretten. Du skal udarbejde en skriftlig fremlejeaftale med din fremlejetager. Inden fremlejeperioden begynder, skal Ejendomskontoret have en kopi af fremlejeaftalen. Selv om du har fremlejet boligen, er du fortsat ansvarlig for denne og de tilhørende installationer, hvidevarer m.v. Du er desuden ansvarlig for at fremlejetageren overholder ejendommens husorden og i øvrigt udøver en forsvarlig adfærd og brug af boligen. Gode råd mens du bor i din bolig. Læs og følg de mange anvisninger og gode råd i denne folder. Check kommunens hjemmeside for eventuelle nye informationen om kommunens ejendomme. Husk at melde flytning til folkeregisteret i forbindelse med din indflytning i boligen. Oprethold et godt forhold til dine naboer så undgår du måske at der klages over dig eller at du selv skal klage over en nabo. Sørg for at dine gæster ikke generer dine naboer eller udøver støjende adfærd. Vær opmærksom på, at det du selv opfatter som lav musik eller snak, kan være stærkt generende for naboerne. 13

14 Varsko dine naboer inden du afholder særlige festlige arrangementer. Høj musik og snak skal under alle omstændigheder ophøre søndag - torsdag efter kl samt fredag og lørdag efter kl Kontakt servicemedarbejderen inden du foretager malerarbejder eller andre istandsættelsesarbejder i din bolig. Husk at foretage udluftning af din bolig 2-3 gange dagligt så undgår du fugtskader i boligen og får et godt indeklima. Tænk dig godt om, inden du kontakter Falck om aftenen eller i weekenden snak eventuelt med en beboerrepræsentant eller en nabo om dit problem. Kontakt Ejendomskontoret og få råd og vejledning i forbindelse med din ansøgning om bytte og fremleje eller ved din opsigelse af boligen. Haven tilhørende din bolig. Haver tilhørende de enkelte boliger skal stedse holdes i en efter servicemedarbejderens vurdering velvedligeholdt stand. Beboerne i boliger med tilhørende have, skal selv klippe den indvendige side af hække og busketter omkring haven. Det er ikke tilladt at vande haven med vandslange. Det er ikke tilladt at opsætte badebassiner eller lignende vandbassiner i haven tilhørende de enkelte boliger, idet disse bassiner har et uforholdsmæssigt stort vandforbrug. Henvendelse til Falck. I situationer hvor hurtig hjælp er påkrævet, skal Falcks Redningskorps kontaktes på telefon , abonnementsnr Husk at oplyse, at det er kommunens ejendom. Falck vil herefter sørge for den fornødne hjælp. 14

15 For beboere i ungdomsboligerne Rævehøjparken skal henvendelse ske til HRH-service. I dagtimerne rettes til telefon og uden for normal arbejdstid til telefon Unødigt tilkaldt hjælp betales af dig. I ejendomme med beboerrepræsentation, kan beboerrepræsentanterne hjælpe med at vurdere, om Falck skal tilkaldes eller om udbedring af fejlen kan vente til servicemedarbejderen kan kontaktes. Som eksempler på unødig tilkaldt hjælp kan blandt andet nævnes: tilkaldt hjælp på hverdage i dagtimerne, defekt hoveddørlås, tilstoppet afløb i køkken eller badeværelse, utæt vandlås, dryppende vandhaner, løbende toilet, fejl på komfurplader, ovn, emhætte, køleskab eller fryser, punkterede eller revnede termoruder m.v. Hjemmeside på internettet. Ejendomskontoret har ikke sin egen hjemmeside på Internettet, men er en del af Lyngby-Taarbæk kommunes hjemmeside Under menupunktet Erhverv og ejendom/ejendomme kan du dels se nogle generelle oplysninger om Ejendomskontorets distriktskontor, dels se nogle mere praktiske oplysninger vedrørende indflytning i boligen, lejeperioden og fraflytning fra boligen. Husdyrhold i din bolig Husdyrhold er ikke tilladt i kommunens ejendomme fra d. 1. januar Lejere, som er indflyttet før 1. januar 1996, har dog lov til at beholde deres nuværende husdyr. Hvis du har et husdyr, jfr. ovenstående, har du pligt til at sørge for: at husdyret ikke ved støj, lugt, hærværk, bidsk optræden eller lignende er til gene eller ulempe for ejendommens øvrige beboere. 15

16 at husdyret ikke løber frit rund på ejendommens friarealer, legepladser, trappeopgange eller andre fælles lokaliteter. at hunde og katte altid er forsynet med halsbånd, der angiver ejerens navn og adresse. at sørge for, såfremt husdyret ved et uheld forretter sin nødtørft på ejendommens område, at fjerne disse efterladenskaber samt på trapper og gange tillige at foretage afvaskning. at husdyret ikke medbringes i ejendommens boligvaskeri. Hvis du føler dig generet af en anden beboers husdyr, kan du fremsende en skriftlig klage til Ejendomskontoret på rådhuset med oplysning om hvem der klages over og hvad klagen omhandler. Ejendomskontoret vil herefter sørge for at påtale berettigede klager overfor den beboer, der ejer husdyret. Ejendomskontoret kan kræve at det pågældende husdyr fjernes fra ejendommen. Hvis den pågældende beboer ikke efterkommer Ejendomskontorets påbud om at fjerne husdyret, vil der være tale om misligholdelse af lejevilkårene og Ejendomskontoret kan på dette grundlag indbringe sagen for Huslejenævnet eller opsige pågældende beboers lejekontrakt efter de i lejeloven fastsatte regler. Husordenreglementet. Sammen med lejekontrakten har du fået udleveret et eksemplar af ejendommens husordenreglement. Husordenreglementet skal efterleves af hensyn til dine naboer, Ejendomskontorets servicemedarbejdere og ejendommens vedligeholdelsesmæssige tilstand. Brud på husordenreglementet vil i yderste konsekvens kunne medføre at dit lejeforhold opsiges eller ophæves. Ejendommene er ofte ældre og dermed med en mindre god lydisolering mellem boligerne, hvorved det man selv opfatter som lav musik eller snak, kan være stærkt generende for naboerne. Godt naboskab indebærer, at særlige festlige arrangementer varskos til dine naboer. Høj musik og snak skal ophøre søndag - torsdag efter kl samt fredag og lørdag efter kl

17 Af hensyn til brandsikkerhed og hygiejne, er det ikke tilladt at opbevare affald, møbler, barnevogne, cykler, planter, fodtøj m.v. i opgange, reposer, køkkentrapper og kældergange. Ting der opbevares på disse steder, vil kunne fjernes af servicemedarbejderen uden forudgående varsel. Vær opmærksom på, at der ikke er tilladelse til husdyrhold i kommunens ejendomme. Tæppebankning på altaner eller fra vinduer er ikke tilladt. Ved overtrædelse af husordenreglementet kan Huslejenævnet pålægge overtræderen retsfølger i form af en advarsel eller en betinget opsigelse af lejekontrakten. Ved gentagne klager eller hvis særlige forhold gør sig gældende, kan lejekontrakten opsiges eller ophæves. Hårde hvidevarer i køkkenet i din bolig. For benyttelse af køleskab og dybfryser henvises til de af kølefirmaets angivne retningslinier, som nøje må følges. Den daglige vedligeholdelse og renholdelse af komfurer, køle- og fryseskabe foretages af lejeren, gerne efter anvendelse af nedenstående gode råd : Køleskab og fryser. Luftcirkulationen omkring køleskabet skal være god og der må ikke lægges noget oven på køleskabet, da dette hindrer luftcirkulationen og øger strømforbruget. Der bør støvsuges bag køleskabet og omkring kølesystem og kompressor 1-2 gange årligt. Rimer køleskabet til, er det ikke nødvendigvis tegn på at der er noget galt med køleskabet. Ofte skyldes rim på kølefladen, at der er kommet mange nye madvarer ind i køleskabet eller, at køleskabet har stået åbent (på klem) i længere tid. Derfor bør man først forsøge at afrime køleskabet, ved eksempelvis at skrue ned for termostaten i nogle timer eller ved at slukke for termostaten og 17

18 tænde den igen, hvorefter afrimningen automatisk starter. Løser dette ikke problemet, kan servicemedarbejderen kontaktes. Fryseren bør afrimes, når der er et frostlag på 3-5 mm, og rengøres udvendigt og indvendigt samt på dørpakninger med en blød klud opvredet i en opløsning af mildt håndopvaskemiddel i lunkent vand. Komfur med massekogeplader. På det elektriske komfurs kogeplader må der kun benyttes kogeinventar beregnet hertil. Specielt bemærkes, at kogepladerne kan ødelægges, såfremt kogeinventarets bundstørrelse er mindre end kogepladen. Komfur og massekogeplader rengøres med en blød klud opvredet i en opløsning af håndopvaskemiddel i lunkent vand. Kogepladerne tændes indtil de er helt tørre. Kogepladernes rustbeskyttelse bliver med tiden slidt af. Ny rustbeskyttelse af kogepladerne kan foretages ved at smøre et tyndt lag syrefri olie på de rengjorte kogeplader og derefter tænde for kogepladerne på højeste trin i 3 minutter. Andre rustbeskyttelsesmidler indeholdende grafit kan også benyttes. Kogegrej til massekogeplader skal dække hele kogepladen, være plan i bunden og gerne tykbundet. En buet bund, såvel ind- som udadbuet, forlænger kogetiden og øger energiforbruget med op til 50 %. Komfur med glaskeramiske kogeplader. Komfurer med glaskeramiske kogeplader skal afrenses og vedligeholdes efter brug med et specialrengøringsmiddel. Let og ikke fastbrændt snavs kan afvaskes med en fugtig klud. Brug ikke flydende rengøringsmidler med skurende virkning. Fastbrændt snavs kan fjernes med et barberblad (skraber), hvorefter pladen afvaskes med en fugtig klud. Der følger normalt en særlig skraber med til komfuret. 18

19 Emhætte. Du skal selv afvaske en eventuel emhætte med jævne mellemrum og tillige foretage rensning af emhættens fedtfilter. Indvendig vedligeholdelse af din bolig. Hvis der ikke er oprettet en indvendig vedligeholdelseskonto i en opsagt bolig, oprettes vedligeholdelseskontoen inden boligen genudlejes. Hvis der ikke er oprettet en indvendig vedligeholdelseskonto i din bolig, kan du få oprettet vedligeholdelseskontoen ved at rette henvendelse til Ejendomskontoret. På den indvendige vedligeholdelseskonto hensættes et årligt beløb pr. m², der i 2009 udgør 40,00 kr. pr. m². Beløbet opkræves som tillæg til den månedlige huslejeopkrævning. Indvendig vedligeholdelse omfatter maling, hvidtning og tapetsering af vægge, loft, træværk og vinduer inde i boligen, samt lak til gulve. Ved maling af vægge skal anvendes lyse og neutrale farver og kun en farve pr. væg. Træværk, der er malet i forvejen, må kun males i hvide nuancer. Til maling/hvidtning af lofter må der kun anvendes hvid farve. Servicemedarbejderen er behjælpelig med rådgivning om farver og indkøb af maling. Glasvæv og lignende må kun opsættes efter forudgående tilladelse fra servicemedarbejderen. Vær opmærksom på, at der højst kan udbetales det beløb, som indestår på vedligeholdelseskontoen. I forbindelse med refusion af afholdte udgifter på vedligeholdelseskontoen bliver du oplyst om, hvilket beløb der herefter er til rådighed. I lejekontraktens 8 kan du se det indestående beløb på boligens indvendige vedligeholdelseskonto ved din indflytning. Vær opmærksom på, at beløbet kan være ændret ved din indflytning i boligen, idet Ejendomskontoret kan have anvendt kontoen til udførelse af malerarbejder i boligen inden din indflytning. 19

20 Du vil en gang årligt inden udgangen af marts måned, modtage en meddelelse om det indestående beløb på den indvendige vedligeholdelseskonto pr. den foregående 31. december. Der er to måder at anvende beløbet på vedligeholdelseskontoen: du bestiller selv en malermester til at udføre arbejdet du indkøber selv materialer og udfører arbejdet Forbrug af boligens indvendige vedligeholdelseskonto kan kun ske ved, at servicemedarbejderen inden arbejdet iværksættes, foretager besigtigelse af boligen og godkender arbejdets art og omfang. Udbetalingen fra den indvendige vedligeholdelseskonto kan ligeledes først finde sted når servicemedarbejderen har godkendt arbejdets udførelse og kvalitet. Du skal være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for, at det udførte arbejde er af god håndværksmæssig kvalitet. Udgiften til dårligt udført arbejde vil ikke kunne refunderes. Kun en specificeret faktura fra momsregistrerede håndværkere eller leverandører kan refunderes. Tapet refunderes med maksimalt 100 kr. pr. rulle. Maling til loft og vægge refunderes med maksimalt 100 kr. pr. liter. Maling til træværk samt til bad og køkken refunderes efter særlig aftale med servicemedarbejderen. Udgifter til pensler, malerruller, spande, tape, afdækning, værktøj m.v. kan i henhold til Lejeloven ikke refunderes af den indvendige vedligeholdelseskonto. Skulle der på den indvendige vedligeholdelseskonto henstå et beløb, udover hvad der ville svare til 3 års hensættelser, kan beløbet efter forudgående skriftlig ansøgning til Ejendomskontoret, anvendes til andre rimelige vedligeholdelsesarbejder. Arbejdet må først udføres, når Ejendomskontoret på rådhuset har givet skriftlig tilladelse hertil. Nærmere oplysninger kan fås hos servicemedarbejderen eller på Ejendomskontoret. 20

21 Installation af vaskemaskine eller opvaskemaskine i din bolig. Hvis du ønsker at installere en vaskemaskine eller en opvaskemaskine skal du indsende en ansøgning til Ejendomskontoret på rådhuset, der skal give tilladelse til installationen, inden den må udføres. Alle installationer skal udføres af autoriserede håndværkere. Servicemedarbejderen skal godkende installationen inden den må tages i brug. Kabel-TV, internet og parabolantenner. I ejendommen er installeret YouSee Kabel-TV med kanaler til TV og radio. Installationerne er ført frem med tilslutningsstik i hver bolig. Der må ikke udføres andre jord- eller antenneforbindelser. Ændringer i øvrigt ved lejlighedens tilslutning til YouSee Kabel-TV må kun foretages med Ejendomskontorets forudgående skriftlige tilladelse. I nogle ejendomme er boligen tilsluttet YouSee Kabel-TV s grundpakke. Opkrævning for grundpakken foretages p.t. af Ejendomskontoret sammen med husleje m.v. Betalingen for grundpakken forhøjes, når YouSee Kabel-TV forhøjer betalingen for grundpakken. I andre ejendomme er boligen tilsluttet YouSee Kabel-TV s udvidede programpakke. Opkrævning for den udvidede programpakke i disse ejendomme foretages p.t. af Ejendomskontoret sammen med husleje m.v. Betalingen for den udvidede programpakken forhøjes, når YouSee Kabel-TV forhøjer betalingen for den udvidede programpakke. I enkelte ejendomme betaler beboerne selv for programpakkerne direkte til YouSee Kabel-TV. Ved henvendelse til YouSee Kabel-TV kan det enkelte lejemål tilsluttes mellempakke eller udvidet pakke med TV- og radioprogrammer. Opkrævning for mellempakke og udvidet pakke foretages p.t. kvartalsvis af YouSee Kabel-TV direkte til den enkelte beboer. 21

22 Servicemedarbejderen er behjælpelig med at oplyse, hvilken programpakke boligen er tilsluttet. Du kan få adgang til internettet via KabelTV ved at bestille Webspeed hos YouSee Kabel-TV. Kontakt YouSee Kabel-TV for nærmere oplysninger. Fejl ved modtagerforhold? Kontakt YouSee Kabel-TV på telefon for nærmere oplysninger. Der må ikke opsættes særskilte radio-, TV eller parabolantenner uden forudgående skriftlig tilladelse fra Ejendomskontoret. Du kan få adgang til et stort udvalg af radio- og TV-kanaler fra hele verden ved at bestille en Selector hos YouSee. Opsigelse og fraflytning fra din bolig. Opsigelse af din bolig skal ske skriftligt og indeholde oplysning om boligens adresse, opsigelses- og fraflytningsdato samt din nye adresse. Blanket til opsigelse fås hos servicemedarbejderen eller på Ejendomskontoret på rådhuset. Husk at din eventuelle ægtefælle samt alle der er påført lejekontrakten, skal underskrive opsigelsen. Lejemålet skal opsiges med mindst 3 måneders varsel til den 1. i en måned, med mindre andet fremgår af Deres lejekontrakt. Lejemålet skal være fraflyttet 14 dage inden udløbet af opsigelsesperioden. Opsigelsen skal sendes til Ejendomskontoret på Rådhuset. Når Ejendomskontoret har modtaget din opsigelse, får du tilsendt et brev, hvor der kvitteres for modtagelsen af opsigelsen og hvor der giver en række oplysninger om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med din kommende fraflytning. Samtidig vedlægges et eksemplar af Ejendomskontorets informationsfolder vedrørende fraflytning. 22

23 Opvarmning af din bolig. Radiatorerne er normalt monteret med termostatventiler som automatisk åbner og lukker for varmen og styrer temperaturen alt efter hvad termostatventilen er indstillet til. Radiatoren kan godt være varm for oven og kold for neden. Hvis der ikke kan opnås en temperatur på 21º når vinduerne er lukket og samtlige radiatorer indstillet på 4 eller højere, skal dette meddeles til servicemedarbejderen. Det giver en dårlig varmeøkonomi at stille møbler og skærme foran radiatorerne, hænge gardiner ned foran radiatorerne og anvende radiatorer til tørring af tøj. Et inde-termometer bør hænge på en indervæg, 1,5 meter fra gulv. Pludselig opståede skader. Henvendelser vedrørende akutte skader om aftenen eller i weekenden skal rettes til Falck. Utætheder og indslag af regn og sne, som kan virke ødelæggende for ejendommen, skal straks anmeldes til Distriktskontoret, som herefter vil sørge for en hurtig udbedring. Se mere om kontakt til Falck, herunder unødigt tilkald hjælp under punktet, Henvendelse til Falck. Skadedyr. Ved konstatering af skadedyr i form af rotter, hvepsebo m.v., skal servicemedarbejderen omgående kontaktes. Servicemedarbejderen vil herefter sørge for bekæmpelse, eventuelt via kommunens tekniske forvaltning. Mus, myrer m.v. skal du selv sørge for at bekæmpe. Der kan indhentes råd og vejledning fra servicemedarbejderen. 23

24 Udluftning af din bolig. I fyringsperioden bør kraftig og kortvarig (5-10 min.) udluftning foretages 2-3 gange dagligt. For at undgå fugtskader i boligen, er det vigtigt at du sørger for en effektiv udluftning. Det er særlig vigtigt at lufte ud efter nattesøvnen og når du har taget bad. Samtidig bør du fjerne kondensvand på ruder og aftørre disse. Dug indvendigt på vinduerne er altid tegn på at der udluftes for lidt. Varmeregnskabet for din bolig. På radiatorerne i din bolig er der monteret varmemålere, der aflæses af kommunens varmemålerfirma en gang årligt, normalt enten pr. 1. januar eller pr. 1. juni. Du vil herefter modtage varmeregnskabet henholdsvis inden udgangen af april måned eller inden udgangen af september måned. Du betaler hver måned et a/conto varmebidrag der indgår i det årlige varmeregnskab. Efterbetaling eller tilbagebetaling i forbindelse med det årlige varmeregnskab reguleres i forbindelse med opkrævning af husleje m.v. Hvis dit varmeregnskab udviser en større efterbetaling, kan du rette henvendelse til Ejendomskontoret og dels aftale en afdragsordning, dels aftale en forhøjelse af dit fremtidige månedlige a/conto varmebidrag. WC, bad og sanitet i din bolig. WC-kummen må ikke benyttes til udskylning af ting, der kan tilstoppe afløbet. Ved forstoppelse af toilet, afløb, kloak m.v. skal servicemedarbejderen kontaktes i åbningstiden. Vedrørende eventuel henvendelse til Falck, henvises til afsnittet om Henvendelse til Falck. Udgifter til udbedring af forstoppelse m.v., der skyldes dig selv, vil blive opkrævet hos dig. 24

25 Ved renholdelse af sanitære installationer må kun anvendes rengøringsmidler, der er beregnet til dette. Syre og lignende ødelægger glasur og emalje og må derfor ikke anvendes. For at modvirke fugt og svamp er det nødvendigt at aftørre vægge og haner efter bad. Det kan endvidere anbefales altid at holde en relativt høj temperatur på badeværelset samt at udlufte grundigt. Ved maling af væggene i badeværelset skal der anvendes en særlig vådrumsmaling. Inden malerarbejdet påbegyndes, skal servicemedarbejderen kontaktes. Servicemedarbejderen skal give sin tilladelse til at udføre arbejdet og er tillige behjælpelig med råd og anvisninger i forbindelse med malerarbejdet. Udgiften til maling kan refunderes af den indvendige vedligeholdelseskonto. 25

26 Kontakt til Ejendomskontoret på rådhuset. Hvis du har spørgsmål til lejekontrakten, betaling af depositum og forudbetalt leje eller husleje m.v., bedes du rette henvendelse til: Ejendomskontoret på rådhuset, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby, telefon Ejendomskontoret har følgende åbningstider: Mandag - Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Kontakt til servicemedarbejderen. Hvis du har spørgsmål til selve indflytningen, installation af vaskemaskine eller opvaskemaskine, samt den indvendige vedligeholdelse af boligen, bedes du rette henvendelse til servicemedarbejderen: Distriktskontoret på Rævehøjgård, Lundtoftevej Kgs. Lyngby Telefon: Servicemedarbejderen kan træffes på distriktskontoret alle hverdage kl Andre vigtige telefonnumre. HNG: (husholdningsgas): DONG:(el): FALCK: (Abonnement nr ): * YouSee Kabel-TV: *Gælder ikke ungdomsboligerne i Rævehøjparken 26

Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124

Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124 Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124 Indholdsfortegnelse: Side Indflytning i boligen: Velkommen som lejer... 3 Lejekontrakten... 3 Indflytningssyn... 3 Tilmelding til DONG/NESA... 4 TDC KabelTV...

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 8 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 8 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 21, Næssundvej 1-222 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdeling: 14 ungdomsboliger. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 60, Egholm Færgevej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Bilag 4 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Udgivet: 23. maj 2013 1. GENERELT «Lejekontrakt_Selskab»«Lejekontrakt_Afdeling»«Lejekontrakt_Lejemål»«Lejekontrakt_Lejernr» Reglernes ikrafttræden 1.1 Med

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 9 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Godkendt på afdelingsmødet 29. januar 2002 Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement Afdeling 26. Møllevænget Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto, til

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

INFORMATION TIL NYE LEJERE. Velkommen til Balder

INFORMATION TIL NYE LEJERE. Velkommen til Balder INFORMATION TIL NYE LEJERE Velkommen til Balder Godt at vide om din bolig Husleje betal altid til tiden Huslejen betales forud hver måned senest den første dag i måneden. Eksempel: Huslejen for april skal

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Udkast

Vedligeholdelsesreglement. Udkast Vedligeholdelsesreglement Udkast Udgivet: oktober 2013 1. GENERELT Reglernes ikrafttræden 1.1 Med virkning fra afdelingens første indflytninger i oktober 2013. Ændring af lejekontrakten 1.2 Vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse Opsigelse Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt og synet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmødet den 20.08.2013 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 23. Helleholm. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 23. Helleholm. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement Afdeling 23. Helleholm Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto, til tapetsering,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen -

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt

Læs mere

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Afd. 16 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 009 Ørstedsgården m.fl. Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Ordensreglement for afdeling 84

Ordensreglement for afdeling 84 Ordensreglement for afdeling 84 Indhold Bad og toilet... 3 Frostvejr m.v.... 3 Maskiner... 3 Støj... 3 Udluftning... 4 Husdyr... 4 Vandhaner og toiletter... 4 Vinduer og døre... 4 Ændringer af lejligheden...

Læs mere

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken Husorden Afd. 26 - Himmerlandsparken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund.

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Hospitalsenheden Vest November 2014 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Adgang til boligen... 4 Forsikring... 4 Husdyr... 4 Indgangsdøre... 4

Læs mere

Ordensreglement for afdeling 107, Klintevej

Ordensreglement for afdeling 107, Klintevej Ordensreglement for afdeling 107 Klintevej Dato 22.03.2010 Vordingborg Boligselskab Side 1/6 Hvorfor et ordensreglement? En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund: Man bliver mere eller

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden.

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Husorden afd. 11 HUSORDEN Generelt Husordenen skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at (opret)holde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt, som

Læs mere

Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A. (med istandsættelse ved fraflytning)

Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A. (med istandsættelse ved fraflytning) Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A (med istandsættelse ved fraflytning) I. Generelt Reglernes ikrafttræden Ændring af bolig- overenskomsten Fraflytningsordningen 1. Med virkning fra den 1. juli

Læs mere

Afd. 45 Østerkobbel 2-96

Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Afd. 45 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Køge almennyttige Boligselskab Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET BOLIGFORENINGEN Standard-vedligeholdelsesreglement. Model A - med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET A-ordningen - med NI-beløb kort fortalt Lejeren sørger i boperioden

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsessreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse

Læs mere