Velkommen til Bellevue 1 Gråsten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Bellevue 1 Gråsten"

Transkript

1 Velkommen til Bellevue 1 Gråsten Fællesinformation til beboerne Venlig hilsen Ejerforeningen, Bellevue 1 Maj 2015

2 Introduktion Bellevue er et smukt byggeri direkte på havnen i Gråsten. Den samlede bebyggelse på i alt 54 lejligheder er opdelt i 4 næsten ens bygninger. Bellevue 1 er den højeste af de 4 bygninger og indeholder i alt 16 lejligheder. Hver bygning har sin selvstændige ejerforening, mens fællesarealet for alle 4 Bellevue-bygninger administreres af en fælles grundejerforening, hvor bestyrelsen består af repræsentanter fra bestyrelserne i de 4 ejerforeninger. Vi synes selv, at vi bor i et meget smukt byggeri med dejlige lyse lejligheder, som har en smuk udsigt og smukke omgivelser. Bestyrelsen i Bellevue 1 s ejerforening ser det som sin fornemste opgave at arbejde for at sikre, at vores bygning, lejligheder og fællesfaciliteter i bygningen vedbliver med at være smukke og vel vedligeholdte. Desuden vil vi sikre, at vi beboere, som skal leve tæt sammen og dele fælles faciliteter, har og respekterer et sæt husregler, som vi er enige om, og som bedst mulig sikrer, at vi alle tager et rimeligt hensyn til hinanden. Bestyrelsen ønsker at føre en åben og informativ linie, hvor beboerne i videst muligt omfang informeres og har indflydelse på bestyrelsens arbejde. Information om ejerforeningen og bestyrelsens arbejde kan ses på ejerforeningens hjemmeside via linket ejerlejlighedsforeningen Bellevue 1 på grundejerforeningens hjemmeside Denne mail indeholder ud over husreglerne også en række praktiske oplysninger, som vi i bestyrelsen håber, I vil have glæde af at have samlet her. Hvis I har spørgsmål af enhver art omkring indholdet eller om andre forhold vedr. jeres bolig, bygningen eller fællesarealerne, er I altid velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne, som vil hjælpe jer i det omfang, det er muligt. Venlig hilsen Bestyrelsen

3 Husregler for Ejerforeningen Bellevue 1, Gråsten 1. Fællesarealerne, dvs. indgang, trappeopgang, elevator, kælder, affaldsrum og fællesarealet rundt om bygningen Opgang, elevator og indendørs fællesarealer er røgfrit område. Rygning må kun foregå i egen lejlighed eller udendørs. Trappeopgangen skal holdes ryddelig, idet den fungerer som nødudgang i tilfælde af brand. Børn må ikke lege i opgang, på trapper, i cykelkælder eller i elevator. Boldspil op ad bygningen er ikke tilladt. Rengøring af opgang og elevator udføres af eksterne, dog skal man selv støvsuge sin måtte. Skader på indendørs fællesarealer bedes meddelt bestyrelsen, der vil tage initiativ til reparation. Større eller gentagne skader, forvoldt af enkeltbeboere pga. upassende adfærd, udbedres af bestyrelsen for boligejerens regning. Ansvaret for renholdelse og vedligeholdelse af udendørs fællesarealer påhviler den fælles grundejerforening. For at bevare et rent og velholdt udseende af ejendommens fællesarealer, må der ikke efterlades cigaretskod, flasker eller andet affald på ejendommens fællesarealer, og beboerne må i alle sammenhænge rydde op og gøre rent efter sig selv, efter endt ophold. Cykler, barnevogne mm. skal henstilles i cykelkælder/cykelskur (Se de separate regler for anvendelse af cykelkælder/cykelskur). 2. Affald Affaldsrummet skal holdes rent og lugtfrit for at undgå rotteplager. Køkkenaffald skal altid afleveres i lukkede poser i containerne til dette. Aviser, mindre pap, blade, brochurer, plastfolie og poser afleveres i den særlige container til dette. Tomme glas, flasker, metal, dåser, plastemballage mv. afleveres i den særlige container til dette. Større papkasser, flamingo stykker, møbler og andre større genstande afleveres på kommunens genbrugsplads i Skodsbøl på nordsiden af landevej A8 lidt vest for Broager. Et blåt/hvidt skilt ved A8 viser vej til pladsen. 3. Nabostøj Vis hensyn og tænk på dine naboer, når du hører radio, TV, musik og lignende. Lyden skal dæmpes tilstrækkelig til, at naboer og øvrige beboere ikke generes. Døre og vinduer skal holdes lukkede, når der spilles højt. Boremaskiner og lignende støjende værktøjer må kun benyttes på hverdage i tidsrummet og lørdag Vaskemaskiner og tørretumbler skal benyttes under hensyntagen til øvrige beboere Anden form for støjende adfærd, der generer andre beboere, er ikke tilladt. Fyrværkeri må ikke antændes noget sted på ejendommen, såvel indendørs som udendørs.

4 4. Husdyr Det er tilladt, at beboerne holder almindelige husdyr, men det er en betingelse, at de ikke er til gene for naboerne, og at ejerne selv holder rent efter dem. Det er ikke tilladt at holde nogen former for eksotiske husdyr (slanger o.lign.). I affaldsrummet findes en vandslange, som kan anvendes til rengøring af tilsølede poter på f.eks. hunde, ligesom det anbefales så vidt muligt at tørre våde dyr af udenfor (eller i affaldsrummet), inden de tages med ind. Der er kroge i affaldsrummet til private håndklæder til aftørring af våde/beskidte hundepoter. 5. Sikkerhed Ejendommens indgangsdør er aflåst hele døgnet. Indgangsdøren til cykelkælder samt døren mellem cykelkælder og affaldsrum skal altid være låst. Ved benyttelse skal man sikre sig, at dørene smækker i lås. Luk kun op for egne gæster. Luk aldrig op for folk, du ikke kender. Postbuddet har nøgler til huset. Ejendommen har systemnøgler suppleret med elektroniske brikker til automatisk åbning af hoveddøren. Har du brug for en ekstra nøgle eller en ekstra elektronisk brik, bedes du kontakte Jens-Martin Knudsen. De elektroniske brikker er alle forsynet med et nummer, der er ridset ind på den ene side. Hvis man taber en brik, skal man ringe til elektrikeren ( ) og opgive vores husnummer og brikkens nummer. Så lukkes brikken, så den ikke virker mere. Ved ferie eller længere bortrejse er det en god ide at få en nabo til at se efter lejligheden og tømme postkassen. Herved kan f.eks. en vandskade undgå at få store konsekvenser. Ejerforeningen har tegnet en bygningsforsikring for ejendommen. Den dækker alle indvendige og udvendige skader på bygningen og dens konstruktioner, herunder f.eks. følgevirkninger af evt. vandskader i lejlighederne. Derudover er der tegnet en kumme- og glasforsikring for lejlighederne. De enkelte beboere må selv sørge for al anden forsikring (typisk kun en indboforsikring). 6. Internet, telefon og TV You See (TDC) har indlagt kabler til tv og internet i alle lejligheder. På TV siden er vi bundet til You See. De enkelte beboere må selv aftale ønsket TV abonnement med You See. Vedr. internet og telefon er vi ikke bundet til You See, og kan frit vælge leverandør. 7. Beboerhensyn i øvrigt Tørring af tøj på altaner skal ske inden for altanens rammer og på en måde og på tidspunkter, der gør det mindst synligt for øvrige beboere. Altanerne bør holdes pæne og ryddelige også af hensyn til helhedsindtrykket af bygningen. Grilning på altaner må kun ske, når det er brandsikkerhedsmæssigt forsvarligt, og når det kan ske uden gener for naboer.

5 Regler for anvendelse af Bellevue 1 s cykelkælder og cykelskur Der forefindes mange cykler i Bellevue 1 i forhold til den plads, der er til rådighed i cykelkælder og cykelskur. Det er derfor nødvendigt at udvise hensyn og omtanke ved brugen af cykelskuret og cykelkælderen. Alle beboere har lige adgang året rundt til at opbevare sin cykel i cykelkælder eller cykelskur. Gæster og korttidslejere af en lejlighed skal så vidt muligt opbevare cykler i den gæstede/lejede boligs kælderrum, og skal under alle omstændigheder tage hensyn til de faste beboeres ret til at få sine cykler opbevaret i cykelkælder og cykelskur. Der må maks. opbevares 1 cykel pr. beboer. Ingen, ud over de pt. 2 el-scootere, har ret til en fast plads til sin cykel, hverken i cykelskur eller cykelkælder. En ledig plads er til rådighed for alle uden fortrin for nogen (se dog vedr. gæster og korttidslejere ovenfor). Cykler, der ikke bruges dagligt, eller i længere perioder, bedes om muligt anbragt i eget kælderrum eller bagerst i cykelskuret, så de optager mindst mulig plads. Der må maksimalt være 8 cykler i cykelkælder ud over de 2 el-scootere, som får hver sin afmærkede bås. Der må maksimalt være 14 cykler i cykelskuret. Cykelskur og cykelkælder skal altid aflåses, når de forlades. Cykler skal stå i cykelkælder eller cykelskur. Dog må cykler og el-scootere parkeres kortvarigt udenfor bygningen. Ingen cykler må stilles på trapper eller i opgang. Det er kun cykler, der må stå i cykelskuret. Tomme barnevogne henvises indtil videre til vores aflåste fællesrum i kælderen. Det tillades kortvarigt at henstille barnevogne på trappeafsatsen udenfor lejligheden, hvis den kan stå der uden at stå til gene for færdslen på opgangen. Opgangen fungerer som nødudgang og skal altid holdes fri til passage i tilfælde af brand. Bestyrelsen bemyndiges til at fjerne uanvendelige cykler, der reelt ikke benyttes, fra cykelkælder og cykelskur efter forudgående varsling.

6 Regler for anvendelse af fællesrum i Bellevue 1. Fællesrummets formål er at være en slags bryggers/værksted for beboerne i Bellevue 1, hvor beboerne f.eks. kan lave juledekorationer, pudse sølvtøj mv. (bryggersfunktioner) samt anvende fællesrummets arbejdsbord med skruestik til mere værkstedsprægede opgaver. Fællesrummets indhold Alle maskiner, værktøj og materialer, der findes i fællesrummet, ejes og vedligeholdes af ejerforeningen Bellevue 1. Nye maskiner eller værktøj til fællesrummet, uanset om de er nyindkøbt eller skænket af beboere, skal godkendes af ejerforeningen, før de sættes derind. Fri brug af værktøj og materialer Alle maskiner, værktøj og materialer, der findes i fællesrummet kan frit anvendes af Bellevue 1 s beboere. Hvis du anvender værktøjet udenfor rummet eller i lejligheden, så husk at bringe det tilbage til fællesrummet, så snart du er færdig med at anvende det. Støj og lugte Vis hensyn Ved anvendelse af fællesrummet og dets faciliteter skal Bellevue 1 s alm. ordensregler overholdes specielt bør man være opmærksom på støj og evt. lugte, der kan genere andre. Oprydning - aflåsning Husk at rydde op efter dig og slukke for lys og strøm i rummet, når du forlader det. Forlad altid rummet aflåst og i en stand, som du selv ønsker at modtage det i. Fælles ansvar - vedligeholdelse Vi alle er fælles om faciliteterne. Pas derfor ekstra godt på dem. Skulle noget gå i stykker, så læg det til side og orienter en af bestyrelsens medlemmer om det, så vi kan sikre, at maskiner, værktøj og materialer i rummet bliver holdt funktionsdygtigt.

7 PARKERINGSREGLER FOR BELLEVUE Vores dejlige bebyggelse er nu ved at være afsluttet og området er beplantet, parkeringsbåse lavet og carporte opført. For at området kan blive ved med at være attraktivt for os alle, må vi alle tage hensyn til hinanden og overholde de retningslinier Grundejerforeningen for Bellevue vedtager. de der har købt carporte skal benytte den, - dog er af- og pålæsning på andre p-pladser tilladt. Dette fordi carportene indgår i det samlede antal lovpligtige p-pladser for Bellevue. området er til parkering af personbiler, motorcykler og knallerter tilhørende beboere og gæster til Bellevue, og må ikke bruges til langtidsparkering/-opbevaring af campingvogne, trailere/påhængsvogne, både, bådtrailere o.l. Det er dog tilladt at have besøgende med campingvogn i kortere tid, samt at have campingvognen stående for pakning/udpakning til/fra ferien. Mobilhomes, vare- og lastvogne under 3500 kg o.l., må kun benytte parkeringspladserne såfremt disse benyttes til daglig transport, og skal da fortrinsvis parkere på pladserne langs Gigthospitalet. lastbiler må kun parkere på pladsen for af- og pålæsning, ellers henvises de til p-pladser beregnet for lastbiler. Det er ejeren af lejlighederne der til enhver tid skal sørge for at reglerne bliver overholdt. Med venlig hilsen BESTYRELSEN FOR GRUNDEJERFORENINGEN BELLEVUE

8 Bestyrelsen i ejerforeningen Bellevue 1 Bestyrelsen vælges ifølge foreningens vedtægter for en 2-årig periode. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker på foreningens generalforsamling, der afholdes hvert forår inden udgangen af maj måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 4 ugers varsel. For øvrige forhold omkring ejerforeningen og generalforsamlingen, henvises til ejerforeningens vedtægter. Bestyrelsen for Ejerforeningen Bellevue 1 består af: Formand: Næstformand: Keld Nørgaard, Lejl. 16, tlf , mail: Ole Dalsgaard, Lejl. 3, tlf , mail: Kasserer: Jens-Martin Knudsen, Lejl. 8, tlf , mail: Sekretær: Bjarne Nilson, Lejl. 6, tlf eller , mail: Suppleant 1: Jørn Peter Hansen, Lejl. 9, tlf Suppleant 2: Lene Cecilie Hansen, Lejl. 9, tlf Revisor: Jens Johannesen, Lejl. 13, tlf Retur.

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Husorden for ejerforeningen Fyrholm

Husorden for ejerforeningen Fyrholm Husorden for ejerforeningen Fyrholm Kære naboer, Fyrholm indgår i en af Københavns mest spændende bebyggelser, Sluseholmen, som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 November 2011 November 2011 Husorden mv. GENERELT Som beboer i Teglværkshavnen er du og din familie blevet en del af en boligafdeling

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 35

Lejlighedsmappe Afdeling 35 Lejlighedsmappe Afdeling 35 Hammerlodden 35 75, Teglværksgade 7 13 og 8-10 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere