Lov om tilsyn med handelspraksis og markedsføring nr. 57/2005 med senere ændringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om tilsyn med handelspraksis og markedsføring nr. 57/2005 med senere ændringer"

Transkript

1 Oversættelse fra islandsk til dansk Lov om tilsyn med handelspraksis og markedsføring nr. 57/2005 med senere ændringer Kapitel I Generelle bestemmelser 1. Loven finder anvendelse på hvilken som helst erhvervsvirksomhed, sådan som fremstilling, omsætning og tjenesteydelser, uden hensyn til hvorvidt den drives af privatpersoner, selskaber, offentlige virksomheder eller andre. Stk. 2. Løn eller andre ansættelsesvilkår ifølge kollektive lønoverenskomster er ikke omfattet af denne lov. 2. Loven omfatter aftaler, vilkår eller handlinger som har eller er beregnet til at have virkning her i landet. Stk. 2. Loven omfatter ikke aftaler, vilkår eller handlinger som kun er beregnet til at have virkning uden for landet. 3. Betydningen af ord i denne lov bør forstås på følgende måde: 1. Med erhvervsdrivende forstås hvilken som helst erhvervsdrivende, uanset ejerforhold og uanset de varer, tjenesteydelser eller andre rettigheder, som er genstand for salg eller omsætning mod vederlag. 2. Med virksomhed forstås privatpersoner, selskaber, offentlige myndigheder og andre som er erhvervsdrivende. 3. Med forbruger forstås privatpersoner som køber varer eller tjenesteydelser mod vederlag, for så vidt købet ikke er foretaget i erhvervsøjemed. 4. Med varer forstås fast ejendom og løsøre, herunder skibe, luftfartøjer, luftarter, elektricitet og andre energikilder. 5. Med pris forstås vederlag for varer og tjenesteydelser med moms samt andre relevante offentlige afgifter, d.v.s. hvilket som helst vederlag uden hensyn til hvilken betegnelse benyttes, s.s. gebyr, løn, godtgørelse, fragt, befordringsafgift, takst, leje eller noget lignende. 6. Med handelspraksis forstås erhvervsdrivendes markedsføring, andre handlinger, undladelser eller adfærd, som er knyttet til præsentation af varer eller tjenesteydelser,

2 2 7. Med tjenesteydelse forstås hvilken som helst service, arbejde eller tjeneste mod vederlag, undtagen lønnet arbejde i tjenesten hos andre. 4. Forbrugermyndigheden administrerer tilsynet ifølge denne lov på vegne af handelsministerens som håndhæver loven. Stk. 2. Forbrugermyndigheden har følgende opgaver: a. at håndhæve lovens forbud og påbud. b. at træffe foranstaltninger mod urimelig handelspraksis, c. at fremme større gennemsigtighed af markedet. Stk. 3. Ved behandling af opgaver ifølge denne lov er Forbrugermyndigheden berettiget til at prioritere sager. Stk. 4. Afgørelser som Forbrugermmyndigheden træffer på grundlag af denne lov kan indbringes for ankenævnet for forbrugersager, som udøver sit hverv i medfør af 4 i loven om Forbrugermyndigheden og Forbrugerombudsmanden. Kapitel II Forbud mod urimelig handelspraksis 5. Urimelig handelspraksis er forbudt. Dette forbud gælder inden, imedens og efter at transaktion med varer finder sted eller tjeneste ydes. I kapitler III-V er nærmere anført hvad forstås ved urimelig handelspraksis. 6. Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne. De skal klart adskille sig fra andet stof i massemedierne. Stk. 2. Reklamer og andre transaktionsmetoder må ikke være utilbørlige over for konkurrenterne eller forbrugerne på grund af deres form eller fordi de angår uvedkommende forhold. Stk. 3. Reklamer der henvender sig mod islandske forbrugere skal være affattet på islandsk. Stk. 4. Rigtigheden af påstande som angives i reklamer eller på anden vis skal kunne dokumenteres. 7. Reklamer som henvender sig til til mindreårige må ikke udformes på en sådan måde at de vil kunne skade dem psykisk eller moralsk. Stk. 2. Reklamer må ikke udformes på en sådan måde, at de udnytter mindreåriges naturlige godtroenhed og påvirkethed. Stk. 3. Såfremt børn medvirker i reklamer skal det påses at de ikke vises i farlige situationer som kan opfordre eller tilskynde mindreårige til at bringe sig i farlige situationer eller til at foretage sig noget som de ikke må. Kapitel III Beskyttelse af forbrugernes økonomiske interesser

3 3 8. Handelspraksis er urimelig hvis den er i strid med handelspraksis overfor forbrugerne eller i væsentlig grad forvrider eller kan forventes væsentlig at forvride den økonomiske adfærd hos forbrugerne. Handelspraksis som strider mod dette kapitels bestemmelser er altid urimelig. Stk. 2. Handelsministeren kan fastsætte regler om handelspraksis, som anses under alle omstændigheder for at være urimelig. 9. Handelspraksis betragtes for at være vildledende hvis den er egnet til at vildlede forbrugerne eller er fremstillet på en sådan måde at den giver forbrugeren urigtige oplysninger i den hensigt at påvirke deres beslutning om transaktion. Herved forstås urigtige oplysninger om følgende elementer: a. varens eller tjenesteydelsens art eller eksistens, b. de væsenligste egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen, f. eks. anvendelse, sammensætning eller de resultater som kan forventes opnået ved brugen, c. eftersalgsservice, klagebehandling, måde og tidspunkt for fremstilling, d. prisen for varen eller tjenesteydelsen eller den måde, hvorpå prisen beregnes, eller en særlig prismæssig fordel og hvorvidt der er knyttet vilkår hertil, e. behov for eftersyn, reservedele, udskiftninger eller reparationer, f. forhold der vedrører den erhvervsdrivendes eller dennes agents egenskaber og rettigheder, såsom hans kvalifikationer, status på markedet, pligter, varemærker og andre immaterielle rettigheder. g. forbrugernes rettigheder ifølge lovgivningen. Stk. 2. Handelspraksis betragtes som vildledende, hvis den udelader eller holder skjult væsentlige oplysninger og dette er egnet til at påvirke forbrugeren i hans transaktionsbeslutning. 10. Hvis en erhvervsdrivende agter at reklamere eller bruge anden lignende adfærd med henblik på at præsentere i kommerciel hensigt bestemte varer eller tjenesteydelser, skal ved opfordringen til køb gives følgende oplysninger om handelspraksis, alt efter omstændighederne og ud fra hvilket medie anvendes: a. varens eller tjenesteydelsens vigtigste karakeristiska, b. den erhvervsdrivendes navn og adresse, c. forhold vedrørende betaling, levering og gennemførelse af en aftale, hvis de afviger fra hvad der er sædvanligt i branchen, d. virksomhedens klagebehandlingspolitik, i det omfang den afviger fra, hvad er der sædvanligt i branchen, e. fortrydelsesret, afbestillingsret eller returret, hvis forbrugeren har en sådan ret, såfremt dette afviger fra hvad der er sædvanligt i branchen. f. den endelig pris, inklusive moms og andre offentlige afgifter. Stk. 2. Hvis varens eller tjenesteydelsens art gør at prisen ikke med rimelighed kan udregnes på forhånd, bør den måde oplyses hvorpå prisen beregnes. Hvor det er relevant skal oplysninger gives om omkostninger ved fragt, levering eller porto, men hvis denne ikke med rimelighed kan beregnes, skal det oplyses at der forekommer sådanne yderligere omkostninger i tillæg til prisen.

4 4 11. Udsalg eller andet salg hvor der sælges til nedsatte priser, må kun reklameres og kundgøres såfremt der er tale om faktisk prisnedsættelse. Det bør påses at varens oprindelige pris tydeligt fremhæves med prismærkning. 12. En handelspraksis betragtes som agressiv hvis den ved utilbørlig påvirkning, f.eks. tvang eller trusler, i væsentlig grad indskrænker eller kan forventes at indskrænke forbrugernes valgfrihed eller handlefrihed i forbindelse med varen, og derved foranlediger ham eller kan forventes at foranledige ham til at træffe en transaktionsbeslutning som han ellers ville ikke have truffet. Kapitel IV Beskyttelse af forbrugernes øvrige interesser 13. Erhvervsdrivende må ikke foretage sig noget som helst som strider mod god handelspraksis, sådan som den udøves eller som virker utilbørlig i forhold til forbrugernes interesser. Stk. 2. Stk. 1 gælder for den handelspraksis som kapitel III finder ikke anvendelse på. Kapitel V Konkurrenters adfærd 14. Det er forbudt at anvende urigtige, mangelfulde eller vildledende angivelser i reklamer eller anvende sådanne metoder i markedsføringen som bærer præg af disse, overfor konkurrenterne, forsåvidt disse reklamer og handelspraksis er egnede til at påvirke efterspørgsel eller udbud af varer, faste ejendomme, tjenesteydelser eller noget andet som udbydes af erhvervsdrivende som denne lov omfatter. 15. Sammenlignende reklame omfatter enhver reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent. Stk. 2. Sammenlignende reklamer er tilladt, for så vidt angår sammenligningen, når følgende betingelser er opfyldt: a. de ikke er vildledende, b. de angår varer eller tjenesteydelser, der opfylder samme behov eller tjener samme formål, c. de er objektive og sammenligner en eller flere konkrete og relevante egenskaber, der kan dokumenteres, og som er represæntative for disse varer eller tjenesteydelser, herunder prisen. d. de ikke skaber forveksling på markedet mellem annoncøren og en konkurrent eller mellem annoncørens og en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakterisktiske kendetegn, varer eller tjenesteydelser, e. de ikke miskrediterer elller nedvurderer en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakterisktiske kendetegn, varer eller tjenesteydelser, aktiviteter eller øvrige forhold,

5 5 f. de for varer med oprindelsesbetegnelse i hvert enkelt tilfælde vedrører varer med samme betegnelse, g. de ikke drager utilbørlig fordel af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents varemærke, firmanavn eller andre karakteristiske kendetegn, eller af konkurrerende varers oprindelsesbetegnelser, h. de ikke fremstiller en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi af en vare eller tjenesteydelse, der er dækket af et beskyttet varemærke eller firmanavn. Stk. 3. I enhver sammenlignende reklame, som indeholder særtilbud, skal det klart fremgå, hvornår tilbuddet ophører eller efter omstændighederne, at tilbuddet kun gælder, så længe de pågældende varer og tjenesteydelser er til rådighed. Gælder særtilbud endnu ikke, skal det tillige oplyses, hvornår perioden for den særlige pris eller for andre særlige betingelser begynder. Stk. 4. Denne bestemmelse finder også anvendelse på anden lignende reklame- og markedsføring. 15 a. Erhvervsdrivende må ikke benytte firmanavn, forretningskendetegn eller lignende, der ikke tilkommer ham, eller drive erhverv under et navn som giver vildledende oplysninger om ejerforholdet eller den erhvervsdrivendes ansvar. Han må heller ikke benytte egne kendetegn, som han er berettiget til, på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andre kendetegn som benyttes med fuld ret. Kapitel VI Garantierklæringer, fortrolighedsforhold m.v. 16. Ved tilbuds afgivelse, ved indgåelse af aftale eller efter omstændighederne på leveringstidspunktet af vare eller tjenesteydelser som er omfattet af denne lov, skal der efter dettes art gives forsvarlig skriftlig vejledning, når denne er af betydning for bedømmelsen af godets eller ydelsens kartakter eller egenskaber, som f.eks. brugsegenskaber og holdbarhed, samt farlighed og vedligeholdelsesmulighed. Stk. 2. Vejledningen skal være affattet på islandsk eller et nordisk sprog, dog ikke finsk, eller engelsk, og skal tage sigte af arten og typen af den vare, tjenesteydelse eller andet som leveres. Stk. 3. De generelle vilkår hos tjenestevirksomheder, som yder forbrugere her i landet tjeneste, skal være affattet på det islandske sprog. 16 a. Over for forbrugere må erklæring kun afgives, såfremt erklæringen giver modtageren en væsentlig bedre retsstilling end den modtageren har efter den gældende lovgivning. Stk. 2. Garantierklæringen skal være bindende ifølge loven for garanten på grundlag af de vilkår som fremgår af garantivilkårene og hans reklamer. 16 b. Hvis garantierklæring afgives skal sælgeren af varen eller tjenesteydelsen på klar og tydelig måde informere forbrugeren om garantiens indhold og give de oplysninger, der er nødvendige for at gøre garantien gældende. Endvidere skal

6 6 sælgeren på en klar og tydelig måde oplyse, at forbrugerens ufravigelige rettigheder efter lovgivningen ikke berøres af garantien. Efter forbrugerens anmodning skal sælgeren udlevere garantien skriftligt eller i en anden varig form som er tilgængelig for forbrugeren. 16 c. Det er forbudt for enhver i erhvervsvirksomhed som er omfattet af denne lov at skaffe sig eller forsøge at skaffe sig på utilbørlig måde kendskab til eller rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder. Stk. 2. Har den pågældende fået kendskab til eller fået rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder på retmæssig måde under sit arbejde for en anden eller i samarbejde med en anden jf stk. 1, må han ikke ubeføjet videregive eller benytte sådanne hemmeligheder. Forbudet vedvarer i 3 år efter arbejdets eller hvervets ophør. Stk. 3. Den der i anledning af udførelse af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet betroet tekniske tegningar, beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignende, må ikke ubeføjet benytte sådant materiale eller sætte andre i stand dertil. Stk. 4. Såfremt kendskab til eller rådighed over erhvervshemmelighed er opnået i strid med bestemmelserne i stk. 1 3, må den skyldige eller den som har fået videregivet oplysninger fra denne, ikke benytte sig af disse. 16 d. Det er forbudt at sælge eller udbyde varer som selv er mærket med varebetegnelser eller symboler, eller er forsynet med etiket eller emballage eller på tilsvarende måde, som er forbeholdt internatioal plejehjælpsorganisation eller humanitær organisation, samt ubeføjet at benytte sådanne mærker, kendetegn eller navne ved skiltning, i reklamer, fakturaer, varelister eller andre forretningsdokumenter. Stk. 2. Ved udbud af varer, tjenesteydelser eller andet som udbydes, og som er omfattet af denne lov, er det forbudt at benytte det islandske rigsvåben uden tilladelse og det er endvidere forbudt at benytte islandske bygdevåben uden tilladelse samt fremmede rigs- og bygdevåben. Kapitel VII Tilsyn med markedets gennemsigtighed 17. Virksomheder som sælger varer eller yder tjeneste til forbrugere, skal ved mærkning eller skiltning oplyse om varens eller tjenesteydelsens pris på en klar og tydelig måde på salgsstedet, således at forbrugerne nemt kan se den. Forbrugermyndigheden kan fastsætte nærmere regler om mærkning og skiltning af priser ved offentlig kundgørelse. 18. Forbrugermyndigheden kan give virksomheder særligt påbud om foranstaltninger som kan gøre det nemmere for forbrugerne at bedømme priser og kvalitet. Påbudet kan indebære pligt til angivelse af pris, forretningsvilkår, kvalitet samt andre egenskaber, og hvorledes varen skal måles, vejes eller sorteres.

7 7 Forbrugermyndigheden kan fastsætte nærmere regler herom ved offentlig kundgørelse. 19. For at oplyse forbrugerne om forbrugerforhold og påvirke deres prisbevidsthed indsamler Forbrugermyndigheden oplysninger om priser, prisdannelse og andre forretningsvilkår og offentliggør sine resultater i den grad det findes fornødent. Forbrugermyndigheden fastsætter vejledende regler om tilvejebringelsen af sådanne oplysninger, bearbejdelsen af disse samt offentliggørelse af dem. Kapitel VIII Oplysningspligt 20. Forbrugermyndigheden kan kræve meddelt fra dem som er omfattet af denne lov oplysninger som den finder nødvendige for undersøgelsen af enkeltstående sager. Oplysningerne kan kræves meddelt mundtligt eller skriftligt og de skal gives indenfor en passende frist som myndigheden fastsætter. Stk. 2. Forbrugermyndigheden kan i sin virksomhed på samme måde som er anført i stk. 1 kræve at få dokumenter udleveret til undersøgelse. De skal udleveres inden for en passende frist som myndigheden fastsætter. Stk. 3. Forbrugermyndigheden kan i sin virksomhed kræve at få oplysninger og dokumentation fra offentlige myndigheder, herunder skatte- og toldmyndigheder, uanset deres tavshedspligt. Stk. 4. Forbrugermyndigheden kan pålægge dem som er anført i stk. 1, pligt til regelmæssigt at indberette til myndigheden om forhold som findes at være af betydning for administreringen af denne lov. Forbrugermyndigheden kan fastsætte sådanne instrukser ved offentlig kundgørelse. 20 a. Forbrugermyndigheden kan når en sag undersøges, foretage fornødne kontrolundersøgelser af forretningsstederne hos dem som er omfattet af denne lov og beslaglægge materiale og dokumenter når der er rimelig grund til at antage at denne lov eller Forbrugermyndighedens afgørelser er blevet overtrådt. Stk. 2. Ved gennemførelsen af indgrebene finder reglerne i strafferetsplejeloven om ransagning og beslaglæggelse anvendelse. 21. De som på myndighedernes vegne er beskæftiget med administreringen af denne lov må ikke uden hjemmel røbe noget om forhold som de får kendskab til under deres arbejde og som skal være fortrolige. Tavshedspligten gælder også efter ophør af ansættelsesforholdet. 21 a. Forbrugermyndigheden kan videregive dokumenter og oplysninger til andre staters myndigheder som skønnes nødvendige for lovens gennemførelse i overensstemmelse med Islands forpligtelser i henhold til internationale konventioner.

8 8 Stk. 2. Ved videregivelse af oplysninger og dokumenter bør der stilles følgende betingelser om at: 1. oplysningerne og dokumenterne bliver behandlet som fortrolige af dem som modtager dem, 2. oplysningerne og dokumenterne kun bliver brugt til det formål som er aftalt i den pågældende internationale konvention, 3. oplysningerne og dokumenterne kun bliver videregivet til andre såfremt Forbrugermyndigheden giver sit samtykke og til det formål som samtykket indebærer. Kapitel IX Sanktioner m.v. 21 b. Forbrugermyndigheden kan fastsætte nærmere regler med henblik på at forhindre at der gives vildledende eller utilbørlige oplysninger til forbrugerne, samt generelle regler om anvendelsen af bestemmelserne i kap. II-V. Forbrugermyndigheden skal så vidt muligt ved forhandling med de relevante erhvervs- og forbrugerorganistioner søge at påvirke de erhvervsdrivendes adfærd inden sådanne regler udarbejdes. Stk. 2. Forbrugermyndigheden kan gribe ind over for adfærd som er i strid med bestemmelserne i kap. II VI og bestemmelserne i kap. VII og VIII.. Forbrugermyndighedens indgreb kan bestå i forbud, påbud og meddelelse af tilladelser med bestemte begrænsninger. 22. Forbrugermyndigheden kan pålægge administrative bøder på virksomheder som overtræder: a. denne lovs bestemmelser og regler som er udstedt i medfør af den angående forbud mod urimelig handelspraksis, jf kap. II V, b. administrative forskrifter og Forbrugermyndighedens afgørelser mod adfærd som strider mod bestemmelser i kap. II VIII og Forbrugermyndighedens påbud, jf 21 b, c. retningslinjer og påbud fra Forbrugermyndigheden angående tiltag som skal gøre det nemmere for forbrugerne at bedømme pris og kvalitet, jf 18. Stk. 2. Der kan pålægges bøder, efter stk. 1, optil 10 mio. kroner. 23. Såfremt en afgørelse ikke efterkommes som er blevet truffet i medfør af denne lov, kan Forbrugermyndigheden træffe afgørelse om at den eller de som afgørelsen er rettet mod, skal betale dagbøder indtil de retter sig efter den. Beslutning om dagbøder skal meddeles skriftligt på en bevislig måde til den som den er rettet mod. 24. Afgørelse om dagbøder kan indbringes for ankenævnet for forbrugersager indenfor fjorten dage efter at den blev meddelt den pågældende. Dagbøder begynder først at løbe efter at fristen er udløbet. Indbringes en afgørelse for

9 9 ankenævnet for forbrugersager har den opsættende virkning på dagbøder indtil dettes kendelse foreligger. 25. Forbrugermyndighedens afgørelser kan ikke indbringes for domstolene før end efter at afgørelse fra ankenævnet for forbrugersager foreligger. Stk. 2. Såfremt parten ikke modtager ankenævnets kendelse kan han anlægge sag ved retten med henblik på at få den ophævet. Sagen skal anlægges inden seks måneder fra det tidspunkt da parten fik kendskab til ankenævnets kendelse. Sagsanlæg har ikke opsættende virkning for kendelsens ikrafttræden eller hjemmel til udpantning. 26. Overtrædelse af denne lovs bestemmelser, regler og forskrifter som er udstedt i medfør af loven, straffes med bøde eller fængsel indtil seks måneder under skærpende omstændigheder. Frakendelse af rettigheder efter straffelovens 68 kan pådømmes samtidig med bødestraf og fængselsstraf såfremt betingelser i straffelovens 49 foreligger. Stk. 2. Den som afgiver urigtige erklæringer til dem som administrerer denne lov, skal straffes i henhold til straffelovens kap. XV. Stk. 3. Bøder ifølge denne lov kan pålægges juridiske personer såvel som privatpersoner. En juridisk person kan pålægges bøde uden hensyn til hvorvidt dennes medarbejders skyld bliver bevist. Hvis den juridiske persons medarbejder har overtrådt denne lov eller regler som er udstedt i medfør af loven, kan også den juridiske person straffes med bøde samt frakendelse af erhvervsrettigheder, hvis overtrædelsen er begået til gunst for den juridiske person eller denne har nydt udbytte af overtrædelsen. Den juridiske person er ansvarlig for betaling af bøder som dennes medarbejder er blevet dømt til at betale for overtrædelse af denne lov, for så vidt overtrædelsen er knyttet til dennes arbejde hos den juridiske person. Stk. 4. Der kan frakendes rettigheder efter straffelovens 68 samt konfiskation efter samme lovs 69 i en sag som er rejst for overtrædelse af denne lov eller regler som er udstedt i medfør af den. 27. Forbrugermyndighedens afgørelser om at pålægge administrative bøder eller dagbøder kan inddrives med udpantning, samt sagsomkostningerne. Stk. 2. Indbringelse for ankenævnet for forbrugersager har opsættende virkning. Stk. 3. Ved udpantning skal Forbrugermyndigheden indkalde rekvisitus for Herredsretten hvor sagen behandles i henhold til kap. 13 i loven om tvangsfuldbyrdelse og udpantning. 28. Loven træder straks i kraft.

mime E3 522 mmmmå. M0553 m8 28.januar 2015 FM201591 Inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning (markedsføringsloven) Kapitel 1 God markedsføringsskik 0g anvendelsesområde God

Læs mere

Lov om markedsføring

Lov om markedsføring Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde God markedsføringsskik Lov om markedsføring 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om markedsføring

Bekendtgørelse af lov om markedsføring Bekendtgørelse af lov om markedsføring Herved bekendtgøres lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 545 af 1. juli 1999 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 164 af 15. marts 2000 og 2 i lov

Læs mere

LBK nr 839 af 31/08/2009 Gældende (Markedsføringsloven) Offentliggørelsesdato: 08 09 2009 Økonomi og Erhvervsministeriet

LBK nr 839 af 31/08/2009 Gældende (Markedsføringsloven) Offentliggørelsesdato: 08 09 2009 Økonomi og Erhvervsministeriet LBK nr 839 af 31/08/2009 Gældende (Markedsføringsloven) Offentliggørelsesdato: 08 09 2009 Økonomi og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Uddrag af loven (pr. juni 2011)

Uddrag af loven (pr. juni 2011) Uddrag af loven (pr. juni 2011) Markedsføringsloven KAPITEL 1 GOD MARKEDSFØRINGSSKIK 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg Historisk

Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg Historisk Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg Historisk Kapitel 1. Lovens område 1. Denne lov gælder i privat erhvervsvirksomhed og

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder I bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder foretages følgende ændringer: 1 1.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 23. februar 2010. Nr. 180. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

1 Lov om markedsføring

1 Lov om markedsføring 1 Lov om markedsføring Lov om ændring af lov om markedsføring 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Vildledende markedsføring og sammenlignende reklame

Vildledende markedsføring og sammenlignende reklame Vildledende markedsføring og sammenlignende reklame Copenhagen Business School, 16 September 2004 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 ICC reklamekodeks Sandfærdig fremstilling Må ikke indeholde

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et par indledende spørgsmål. Reklamereguleringen

Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et par indledende spørgsmål. Reklamereguleringen Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et urfirma udsendte en reklameavis, hvor man anvendte selvmord som blikfang for reklamen for ure. Reklameavisen, der var emballeret i en»ligpose«, indeholdt billeder af 8

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder»

Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder» BEK nr 1253 af 24/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1952-0006 Senere ændringer

Læs mere

Tavshedserklæring og Code of Conduct

Tavshedserklæring og Code of Conduct Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2-systemet Underbilag 7A Tavshedserklæring og Code of Conduct Tavshedserklæring og Code of Conduct TIGJ Erklæringen underskrives af den enkelte

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 3. udgave $Ë*M THOMSON REUTERS Forord til 3. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Forord til 1. udgave 7 Kapitel

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Kapitel 1 Lovens formal og anvendelsesomräde 13 1.1. Revision af markedsforingsloven 13

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Tavshedserklæring og Code of Conduct

Tavshedserklæring og Code of Conduct Tavshedserklæring og Code of Conduct Erklæringen underskrives af den enkelte konsulent, inden arbejdet påbegyndes. Det er ordregiver i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der er ansvarlig for, at erklæringen

Læs mere

Lov om markedsføring

Lov om markedsføring Lov om markedsføring Sammenskrivning Lovbekendtgørelse nr. 699 af 17. juli 2000 18 i lov nr. 428 af 6. juni 2002 4 i lov nr. 450 af 10. juni 2003 God markedsføringsskik 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Dato: 19. december 2016 OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Ved online salg af abonnementer er der en række oplysninger, man som virksomhed skal give forbrugerne om abonnementet. Disse krav

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om markedsføring 1)

Bekendtgørelse af lov om markedsføring 1) LBK nr 1216 af 25/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 13/09924

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 27. januar Bekendtgørelse af lov om markedsføring 1) 20. januar Nr. 58.

Lovtidende A Udgivet den 27. januar Bekendtgørelse af lov om markedsføring 1) 20. januar Nr. 58. Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. januar 2012 20. januar 2012. Nr. 58. Bekendtgørelse af lov om markedsføring 1) Herved bekendtgøres lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 31. august 2009

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske Danmark 5. april 1989 Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Prismarkedsføring. Indhold

Prismarkedsføring. Indhold Prismarkedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 1.2. Lovgrundlaget... 2 2. Prissammenligninger... 2 2.1. Sammenligning med egen tidligere pris... 2 2.1.1. Udgangspunktet... 2 2.1.2. Undtagelser... 2 2.1.2.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaserede tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200800221 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

afholdt d. 26. august 2009

afholdt d. 26. august 2009 Juridiske forhold vedr. isolation Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen E: ehe@sst.dk T: 72 22 77 96 Relevante regelsæt Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Epidemiloven)(alment farlige

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere